Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

การวางผัง

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par WarongWonglangka (20)

Plus récents (20)

Publicité

การวางผัง

  1. 1. การวิเคราะหรายละเอียดเนื้อหาของแนวความคิดทั่วไป 1. แนวความคิดทางดานหนาที่ใชสอย - แนวความคิดในการตอบสนองความตองการตางๆ - แนวความคิดในการจัดสวนใชสอย - แนวความคิดในการจัดใหความยืดหยุนในดานการใชสอย - แนวความคิดในการเตรียมการสําหรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวในอนาคต - แนวความคิดในการจัดใหมีลําดับการสัญจรอยางตอเนื่อง - แนวความคิดในการจัดใหมีความปลอดภัยในการใชสอย
  2. 2. 2. แนวความคิดทางดานจิตวิทยา - แนวความคิดในการกอใหเกิดความรูสึกทางอารมณตางๆ - แนวความคิดในการกอใหเกิดความรูสึกที่ประทับใจในบรรยากาศตางๆ - แนวความคิดในการสรางความรูสึกผูกพันธกับสถานที่ - แนวความคิดในการเสริมสรางโอกาสในการรับรู - แนวความคิดในการกอใหเกิดการเรียนรู - แนวความคิดในการสงเสริมการแสดงออกและการสรางสรรคของบุคคล - แนวความคิดที่คํานึงถึงบุคลิกภาพของแตละบุคคล
  3. 3. 3. แนวความคิดทางดานสังคมและวัฒนธรรม - แนวความคิดในการสงเสริมใหเกิดการผสานทางสังคม - แนวความคิดในการกอใหเกิดการแบงแยกทางสังคม - แนวความคิดที่คํานึงถึงความสําคัญของบทบาททางสังคมและสถานภาพทาง สังคม - แนวความคิดในการคงไวซึ่งเอกลักษณของบุคคลหรือกลุมประชากร - แนวความคิดในการจัดใหมีอิสรภาพในการดําเนินชีวิต - แนวความคิดที่คํานึงถึงสภาพชีวิตความเปนอยูในแตละถิ่นฐาน
  4. 4. 4. แนวความคิดทางเศรษฐกิจ - แนวความคิดที่คํานึงถึงผลตอบแทนสูงสุดทางเศรษฐกิจ - แนวความคิดที่คํานึงถึงผลตอบแทนทางสังคมเปนสําคัญ - แนวความคิดที่ใหสามารถอยูไดดวยตัวเอง - แนวความคิดที่กอใหเกิดความประหยัดในการลงทุนดานการกอสราง - แนวความคิดที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน - แนวความคิดในการประหยัดการใชพลังงาน
  5. 5. 5. แนวความคิดทางดานสิ่งแวดลอมและนิเวศนวิทยา - แนวความคิดที่กอใหเกิดความสอดคลองเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมขางเคียงใน เชิงนิเวศนวิทยา - แนวความคิดในการคงไวซึ่งสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ - แนวความคิดในการขจัดมลภาวะตางๆของสภาพแวดลอม - แนวความคิดในการกอใหเกิดสุขอนามัยตอรางกายสําหรับผูอยูอาศัย
  6. 6. 6. แนวความคิดทางดานสุนทรียภาพและการแสดงออกทาง สถาปตยกรรม - แนวความคิดที่กอใหเกิดเอกลักษณรวม - แนวความคิดที่ในการอนุรักษสิ่งที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร - แนวความคิดที่คํานึงถึงคุณคาของทิวทัศน - แนวความคิดที่ใหลักษณะทางกายภาพมีความหมายทางสัญลักษณ - แนวความคิดที่ตองการใหผลงานออกแบบเปนงานสถาปตยกรรมที่มี เอกลักษณโดยมีลักษณะเดนเฉพาะกวาอาคารขางเคียง - แนวความคิดที่คํานึงถึงความแตกตางในระบบคุณคาทางสุนทรียภาพของ บุคคล - แนวความคิดในการแสดงออกซึ่งสัจจะในทางสถาปตยกรรม
  7. 7. 7. แนวความคิดทางดานเทคโนโลยี - แนวความคิดที่เนนใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมความ ปลอดภัยทางอาชญากรรมของอาคาร - แนวความคิดที่เนนการใชเทคโนโลยีที่ลดการใชพลังงาน - แนวความคิดในการใชเทคโนโลยีการกอสรางที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น - แนวความคิดในการใชเทคโนโลยีที่กาวหนาเพื่อแสดงถึงนวัตกรรมทาง เทคโนโลยีการกอสราง
  8. 8. แนวความคิดในการออกแบบ นามธรรม รูปธรรม แนวความคิดมูลฐาน ผลลัพททางกายภาพ แลักเกณฑหรือ แนวทางในการ แกปญหา
  9. 9. แนวความคิดมูลฐาน ผลลัพททางกายภาพ แลักเกณฑหรือแนวทางใน การแกปญหา แนวความคิดที่ใหมีการสง เสริมการสังคมของผูอยู อาศัยในหมูบานจัดสรร ที่จะจัดทําขึ้น จัดใหมีสภาพแวดลอมกายภาพที่ สงเสริมการเกิดกลุมสังคมยอยๆ ซึ่งบุคคลในกลุมยอยมีแนวโนมที่ จะรูจักกันไดดีกวา จัดใหมีสถานที่สําหรับการ พบปะสังสรรค จัดใหบานอยูรวมกันเปน กลุมบนถนนแบบปลายตัน จัดใหบานอยูรวมกันเปน กลุมหันเขาสูลานโลง จัดใหมีลานโลงสาธารณะ ในหมูบาน จัดใหศูนยกลางหมูบาน ซึ่ง ประกอบดวยรานคา สโมสสร และพื้นที่นันทนาการ ฯลฯ ใน ตําแหนงที่ผูอยูสวนใหญผานประจํา
  10. 10. แนวความคิดมูลฐาน ผลลัพททางกายภาพ แลักเกณฑหรือแนวทางใน การแกปญหา แนวความคิดที่ใหแตละ บุคคลมีโอกาสแสดง ปจเจกภาพในที่ทํางาน ของตน จัดใหมีสภาพแวดลอมที่บุคคล สามารถจัดไดเองตามความตอง การ จัดใหโอกาสในการเลือกเครื่อง เรือนตามบุริมนิยม จัดแปลนแบบภูมิทัศน จัดใหมีเครื่องเรือนหลายรูป แบบทั้งสีสรรและรูปทรง

×