Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Surveying Landscape Invention

 1. สนามเด็กเล่นธรรมชาติ "พื้นที่ที่ให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติอย่างสนุกเพลิดเพลิน ปลอดภัย ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง" 631710123 ฌานี ตาดี
 2. เอื้อมพร วีสมหมาย (2533) กล่าวถึง ความหมายของสนาม เด็กเล่นว่า เป็นพื้นที่ที่ออกแบบขึ้น เพื่อรองรับการเล่นสนุกสนานต่าง ๆ ของเด็ก แบ่งออกเป็นบ่อน้ำ ศาลาที่พัก พื้นที่สำหรับทำกิจกรรม การแสดง กิจกรรมที่ใช้ความสงบ สนามกีฬา และสนามหญ้า " สนามเด็กเล่น " บุญเยี่ยม จิตรตอน (2524) กล่าว ว่า สนามเด็กเล่น คือ พื้นที่ที่จัดให้ เด็กได้เล่นอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้ เด็กมีสุขภาพดี CPSC (U.S. Consumer Product Safety Commission, 2003) ได้ให้ความหมายของสนาม เด็กเล่นว่าเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ เด็กได้เล่น ได้พัฒนากระบวนการ การทดลอง และทักษะของตนเอง และสถานที่นั้นต้องท้ายทายต่อความ สามารถของเด็ก จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า สนามเด็กเล่น หมายถึง พื้นที่ที่จัดให้เด็กได้ เล่นผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทั้งการทดลอง การเล่นแบบสำรวจ ซึ่งสนาม เด็กเล่นอาจประกอบด้วยเครื่องเล่นสนาม พื้นที่ในการเล่นอิสระหรือทำ กิจกรรม และอุปกรณ์การเล่นต่าง ๆ เกษลดา มานะจุติ (2529) กล่าวว่า เครื่องเล่นสนาม หมายถึง เครื่อง เล่นที่เด็กสามารถใช้ เพื่อประกอบ กิจกรรมทางร่างกาย เช่น การปีน ป่าย การลาก กระโดด การจูง การ วิ่ง ฯลฯ เพื่อช่วยให้ร่างกายได้รับ การพัฒนาหลาย ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน 631710123 ฌานี ตาดี
 3. สนามเด็กเล่นรูปแบบธรรมชาติเป็นสนามเด็กเล่นที่มีองค์ ประกอบทางธรรมชาติทำหน้าที่เป็นเครื่องเล่นโดยตรง ได้แก่ บ่อน้ำ ทราย ต้นไม้ เนินดิน วัสดุธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต มีการศึกษา พบว่าการเล่นในพื้นที่ธรรมชาติเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการและ การเจริญเติบโตของเด็ก " สนามเด็กเล่นธรรมชาติ " 631710123 ฌานี ตาดี
 4. มีขนาดกว้างพอดี มีความสวยงามและได้รับการออกแบบอย่างดี เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง สามารถเล่นได้ทั้งแบบเป็นก ลุ่มและตามลำพัง กิจกรรมและอุปกรณ์เครื่องเล่นต่าง ๆ ช่วยพัฒนา ทักษะในการเล่นของเด็ก ให้ความปลอดภัยแก่ผู้เล่นทุกคน จัดให้มีการเล่นเป็นกลุ่มครอบครัวในบางโอกาส ลักษณะของสนามเด็กเล่น ส่วน 1 เรียกว่า " สนามเด็กเล่นอเนกประสงค์ " (Adventure Playground) เป็นส่วนที่เด็กสามารถ สร้างสรรค์รูปแบบการเล่นต่าง ๆ จากจินตนาการได้โดย ไม่จำกัด เช่น จากไม้เก่า ๆ เสา ผ้าใบ กระดาษ ลัง ฯลฯ ส่วนที่ 2 เรียกว่า " บ่อทราย " (Sand Pit) เป็นสถานที่ สำหรับเด็กเล็ก จะมีบ่อทรายและของเด็กเล่น ซึ่งเหมาะ สำหรับเด็กวัย 2-8 ขวบ ส่วนที่ 3 เรียกว่า " บริเวณเงียบสงบ " (Quiet Area) สถานที่นี้เด็กจะสามารถเล่น ค้นคว้าได้ตามใจนึกคิด อาจจะ เป็นการวาดรูป ระบายสี ทำกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนที่ 4 เรียกว่า " สถานที่เล่นเกมส์ " (Games Area) (เอื้อมพร,2533) ส่วนประกอบของสนามเด็กเล่น 631710123 ฌานี ตาดี
 5. ขนาด : 150 - 200 ตารางเมตร วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นสนามเด็กเล่นและเป็นที่เรียนรู้ธรรมชาติของเด็กที่มี ความปลอดภัย โดยอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง ลักษณะ : สถาปัตยกรรมนันทนาการ พักผ่อน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ " สนามเด็กเล่นธรรมชาติ " ผู้คนที่เข้ามาใช้พื้นในมหาวิทยาลัยจะมีพื้นที่ในการใช้ ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น บุคคลที่มีบุตรหลานสามารถพาบุตรหลานเข้ามาใช้พื้นที่นี้ได้ มีพื้นที่สำหรับเด็ก ส่งเสริมการออกกำลังกาย เป็นพื้นที่สร้างปฏิสัมพันธ์ 1. 2. 3. 4. 5. 631710123 ฌานี ตาดี
 6. Case study " Get Growing Community Farm " สนามเด็กเล่นและฟาร์มขนาดย่อม พื้นที่ขนาด 6 ไร่ใกล้ท่าเรือคลองเตย ประกอบด้วยเครื่องเล่น ทั้งหมด 16 เครื่อง พร้อมฟาร์มสัตว์ขนาดย่อมและแปลงผักขนาด เล็ก เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางกาย ใจ และสมอง อย่างเต็มที่ โดยมีแนวคิดที่ว่าอยากให้มีสนามเด็กเล่นธรรมชาติที่เด็กๆ จะเติบโตอย่างมีความสุข และครอบครัวจะได้มาใช้เวลาด้วย กัน 631710123 ฌานี ตาดี
 7. Case study Valby Nature Playground สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น เนินเขาที่มีทางขึ้นหลายแบบให้เด็ก เลือกปีนขึ้นไปได้ตามนิสัยรักการผจญภัยเชิญไต่ขึ้นไปด้วยสองมือ สองเท้า อยากได้อุปกรณ์ช่วยเชิญทางบันไดไม้ที่ต้องอาศัยการ ทรงตัว เข้ามาในนี้แล้วเหมือนอยู่ในแคมป์ของเด็กๆ มีอุโมงค์ให้มุด ลอด มีเขาวงกต มีเนิน มีสะพาน และมีหอคอยรูปทรงแปลกตั้งโดด เด่น Diana Memorial Playground เป็นสนามเด็กเล่นกว้างๆ ที่จัดแต่ละมุมไว้ให้เด็กๆ ได้เล่นแบบใช้ จินตนาการและกล้ามเนื้อต่างๆ เรือโจรสลัดลำใหญ่คือเรือที่เด็กๆ ต้องขึ้นไปพิชิต บรรยากาศของสนามเด็กเล่นคล้ายๆ มาเข้าค่าย เพราะมีหลายมุมหลายด่านให้พิชิต และได้ใช้เล่นสมมติเสริม จินตนาการด้วย มุมเต็นท์กระโจม " สนามเด็กเล่นธรรมชาติ " 631710123 ฌานี ตาดี
 8. Site Selection Site A สวนบริเวณด้านในอ่างแก้ว ใกล้กับบริเวณหลังคณะนิติศาสตร์ ขนาด : 448 ตารางเมตร ความลาดชัน 631710123 ฌานี ตาดี
 9. ความสามารถในการระบายน้ำ - พื้นที่มีความลาดจากกลางไซต์ลงไปขอบไซต์ ดินสามารถซึมสามารถซึมน้ำได้ คุณภาพดิน - มีลักษณะไม่เรียบ มีหลุมและบ่อ เมื่อฝนตกอาจเกิดบ่อโคลนหรือแอ่งน้ำในพื้นที่ได้ คุณภาพอากาศ - เป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้อยู่โดยรอบ ไม่มียานพาหนะสัญจรผ่าน จึงเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศดี คุณภาพเสียง - ไม่มียานพาหนะผ่าน มีเสียงจากบริเวณอ่างเก็บน้ำ จึงไม่เกิดมลภาวะทางเสียง คุณภาพสิ่งแวดล้อม - เป็นพื้นที่ที่มีพืชพรรณอยู่รอบพื้นที่และมีแหล่งน้ำอยู่ใกล้บริเวณ พืชพรรณในพื้นที่ - 1.หญ้ามาเลเซีย 2.ต้นมะเดื่อ 3.ต้นเส้า 4.ต้นกระบก 5.ต้นผีเสื้อหลวง 6.ต้นปุย สัตว์ในพื้นที่ - สุนัข แมลงชนิดต่าง ๆ เช่น แมลงหวี่ แมลงปอ ผีเสื้อ การเข้าถึง - สามารถเข้าถึงได้จากอ่างแก้วเเละถนนจากหน้าคณะนิติศาสตร์ สาธาณูปโภค ระบบน้ำ - มีท่อระบายน้ำ และก๊อกน้ำ ระบบไฟ - มีเสาไฟให้ความสว่าง 1 Site Selection Site A สวนบริเวณด้านในอ่างแก้ว ใกล้กับบริเวณหลังคณะนิติศาสตร์ ปัจจัยด้านกายภาพ 631710123 ฌานี ตาดี
 10. Site Selection Site A สวนบริเวณด้านในอ่างแก้ว ใกล้กับบริเวณหลังคณะนิติศาสตร์ บทบาทหน้าที่ของพื้นที่เดิม - เป็นบริเวณสนามหญ้า ภายในอ่างแก้ว สภาพสังคมข้างเคียง - ใกล้กับบริเวณ CMU Coffee ความปลอดภัย - เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเนื่องจากมีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่โดยรอบตลอดเวลา กิจกรรมอื่น ๆ รอบพื้นที่ - ออกกำลังกาย นั่งพักผ่อน 2 ปัจจัยด้านสังคม ความเป็นไปได้ของการเข้ามาใช้งาน - เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้ามาใช้งานในพื้นที่ตลอดเวลา จึงมีความเป็นไปได้ที่จะ มีคนเข้ามาใช้งาน ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดในการปรับปรุงพื้นที่ - การปรับปรุงหน้าดิน , การปูหญ้าทั้งหมด 190,088 บาท 3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปริมาณดิน 448 * 1 - 448 คิว เผื่อดินยุบตัว 20-30% - 448 * 0.2 - 90 คิว ค่าถมดินคิวละ 280-340 ราคา 150,640 - 182,920 บาท หญ้ามาเลเซีย ตารางเมตรละ 16 บาท พื้นที่ 448 * 16 - 7,168 บาท 631710123 ฌานี ตาดี
 11. Site Selection Site B ลานควายยิ้ม ขนาด : 1,508 ตารางเมตร ความลาดชัน 631710123 ฌานี ตาดี
 12. ความสามารถในการระบายน้ำ - ดินสามารถซึมสามารถซึมน้ำได้เล็กน้อย คุณภาพดิน - มีลักษณะไม่เรียบ มีหลุมและบ่อ เมื่อฝนตกอาจเกิดบ่อโคลนหรือแอ่งน้ำในพื้นที่ได้ คุณภาพอากาศ - เป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้อยู่โดยรอบ มียานพาหนะสัญจรผ่าน จึงเป็นพื้นที่ที่มีมลพิษเล็กน้อย คุณภาพเสียง - มียานพาหนะสัญจรผ่านตลอดเวลาและใกล้กับบริเวณอาคารเรียนจึงอาจได้รับเสียงจากอาคาร คุณภาพสิ่งแวดล้อม - เป็นพื้นที่ที่มีพืชพรรณอยู่รอบพื้นที่และมีแหล่งน้ำอยู่ใกล้บริเวณ พืชพรรณในพื้นที่ - หญ้ามาเลเซีย สัตว์ในพื้นที่ - สุนัข แมลงชนิดต่าง ๆ เช่น แมลงหวี่ แมลงปอ ผีเสื้อ การเข้าถึง - สามารถเข้าถึงได้รอบทิศทางเนื่องจากมีถนนติดกับตัว site สาธาณูปโภค ระบบน้ำ - มีรางระบายน้ำอยู่ถัดจากตัว site ระบบไฟ - มีไฟประดับอยู่รอบพื้นที่แต่ไม่มีการเปิดใช้งานทั้งตอนกลางวันและกลางคืน 1 ปัจจัยด้านกายภาพ Site Selection Site B ลานควายยิ้ม 631710123 ฌานี ตาดี
 13. บทบาทหน้าที่ของพื้นที่เดิม - เป็นลานโล่ง พื้นที่พักผ่อนสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป สภาพสังคมข้างเคียง - ใกล้กับบริเวณอ่างแก้ว ร้านกาแฟอ่างแก้ว อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ ความปลอดภัย - เป็นพื้นที่เปิดโล่งมีผู้คนสัญจรผ่านตลอดเวลา กิจกรรมอื่น ๆ รอบพื้นที่ - ออกกำลังกาย นั่งพักผ่อน ทางสัญจร อาคารเรียน 2 ปัจจัยด้านสังคม ความเป็นไปได้ของการเข้ามาใช้งาน - เป็นพื้นที่ง่ายต่อการเข้าถึงและเนื่องจากเดิมเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับการ พักผ่อน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่ ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดในการปรับปรุงพื้นที่ - การปรับปรุงหน้าดิน , การปูหญ้าทั้งหมด 639,528 3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปริมาณดิน 1,508 * 1 - 1,508 คิว เผื่อดินยุบตัว 20-30% - 1,508 * 0.2 - 302 คิว ค่าถมดินคิวละ 280-340 ราคา 506,800 - 615,400 บาท หญ้ามาเลเซีย ตารางเมตรละ 16 บาท พื้นที่ 1,508 * 16 - 24,128 บาท Site Selection Site B ลานควายยิ้ม 631710123 ฌานี ตาดี
 14. Site Selection Site C สนามฟุตบอล หน้าหอ 40 ปี ขนาด : 676 ตารางเมตร ความลาดชัน 631710123 ฌานี ตาดี
 15. ความสามารถในการระบายน้ำ - มีท่อต่อจากไซต์ออกไปยังรางระบายน้ำ ดินสามารถซึมสามารถซึมน้ำได้เล็กน้อย คุณภาพดิน - มีลักษณะไม่เรียบ มีหลุมและบ่อ เมื่อฝนตกอาจเกิดบ่อโคลนหรือแอ่งน้ำในพื้นที่ได้ คุณภาพอากาศ - เป็นพื้นที่ที่มียานพาหนะสัญจรผ่านโดยรอบ มีลานจอดรถอยู่ติดกับ site จึงมีมลภาวะ คุณภาพเสียง - มียานพาหนะสัญจรผ่านตลอดเวลาและตัว site อยู่ใกล้กับบริเวณถนนคันคลอง คุณภาพสิ่งแวดล้อม - เป็นพื้นที่ที่มีพืชพรรณอยู่รอบไม่มากนัก พืชพรรณในพื้นที่ - หญ้านวลน้อย สัตว์ในพื้นที่ -นกเขา นกเอี้ยง แมลงชนิดต่าง ๆ เช่น แมลงหวี่ แมลงปอ ผีเสื้อ การเข้าถึง - สามารถเข้าถึงได้รอบทิศทางเนื่องจากมีถนนติดกับตัว site สาธาณูปโภค ระบบน้ำ - มีท่อระบายน้ำ และมีรางระบายน้ำอยู่ถัดจาก site ระบบไฟ - มีเสาไฮแมส หรือเสาไฟสปอร์ตไลน์สนาม 1 ปัจจัยด้านกายภาพ Site Selection Site C สนามฟุตบอล หน้าหอ 40 ปี 631710123 ฌานี ตาดี
 16. บทบาทหน้าที่ของพื้นที่เดิม - เป็นบริเวณสนามหญ้าติดกับสนามฟุตบอล สภาพสังคมข้างเคียง - โรงบำบัดน้ำเสีย หอพัก ทางออกกำลังกาย ความปลอดภัย - เป็นพื้นที่เปิดโล่งมีผู้คนสัญจรผ่านตลอดเวลา กิจกรรมอื่น ๆ รอบพื้นที่ - ออกกำลังกาย ทางสัญจร ลานจอดรถ 2 ปัจจัยด้านสังคม ความเป็นไปได้ของการเข้ามาใช้งาน - ง่ายต่อการเข้าถึง และบริเวณด้านข้าง site ทั้งสองข้างเป็นสนาม ฟุตบอลและทางสำหรับวิ่ง/เดินออกกำลังกาย ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดในการปรับปรุงพื้นที่ - การปรับปรุงหน้าดิน , การปูหญ้าทั้งหมด 285,544 บาท 3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปริมาณดิน 676 * 1 - 676 คิว เผื่อดินยุบตัว 20-30% - 676 * 0.2 - 136 คิว ค่าถมดินคิวละ 280-340 ราคา 227,360 - 276,080 บาท หญ้านวลน้อย ตารางเมตรละ 14 บาท พื้นที่ 676 * 14 - 9,464 บาท Site Selection Site C สนามฟุตบอล หน้าหอ 40 ปี 631710123 ฌานี ตาดี
 17. เกณฑ์ การให้คะแนน 631710123 ฌานี ตาดี
 18. 631710123 ฌานี ตาดี จากการวิเคราะห์พื้นที่ตั้งโครงการ พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการ จัดตั้งโครงการมากที่สุดคือ " Site A " ซึ่งเป็นบริเวณสวนที่อยู่ด้าน ในบริเวณอ่างแก้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางด้าน กายภาพ โดยเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืช พรรณและเป็นบริเวณที่ไม่ติดกับทางสัญจรหลักทำให้ไม่เกิดมลภาวะ ทางอากาศและมลภาวะทางเสียง เป็นพื้นที่ที่ทำหน้าที่คล้ายสวน สาธารณะ มีผู้คนสัญจรผ่านไปมาตลอดเวลา
 19. 631710123 ฌานี ตาดี Site Selection Site A สวนบริเวณด้านในอ่างแก้ว ใกล้กับบริเวณหลังคณะนิติศาสตร์ ขนาด : 448 ตารางเมตร
 20. 631710123 ฌานี ตาดี Zoning Diagram 1 2 3 4 1 2 3 4 สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นต่าง ๆ บ่อทราย บ่อน้ำตื้น พื้นที่สำหรับผู้ปกครอง
Publicité