Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
1
1 1
MONEOS noodzakelijk voor evaluatie
en sturing onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde en Beneden-
Zeeschelde
10 jaar MO...
2
2
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde en Beneden-
Zeeschelde
Maritieme Toegang treedt op als aanbestedende overheid:
• ...
3
3
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde en Beneden-
Zeeschelde
Onderhoudsbaggerwerken door MT in Schelde-estuarium:
• Wes...
4
4
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde en Beneden-
Zeeschelde
Baggervolumes Westerschelde
(uitgedrukt als in situ m³):
5
5
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde en Beneden-
Zeeschelde
Baggervolumes Beneden-Zeeschelde
(slib uitgedrukt als m³ v...
6
6
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde en Beneden-
Zeeschelde - MONEOS
• Westerschelde
o Continu: Proces Flexibel Storte...
7
7
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde - MONEOS
• Westerschelde – proces Flexibel Storten
o Onderhoudsbaggerspecie wordt...
8
8
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde - MONEOS
• Westerschelde – proces Flexibel Storten
9
9
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde - MONEOS
• Westerschelde – proces Flexibel Storten
10
10
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde - MONEOS
• Westerschelde – proces Flexibel Storten
11
11
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde - MONEOS
• Westerschelde – proces Flexibel Storten
o Rapportages beschikbaar op...
12
12
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde en Beneden-
Zeeschelde - MONEOS
• Westerschelde en Beneden-Zeeschelde – factual...
13
13
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde en Beneden-
Zeeschelde - MONEOS
• Westerschelde en Beneden-Zeeschelde – 2-jaarl...
14
14
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde en Beneden-
Zeeschelde - MONEOS
• Westerschelde en Beneden-Zeeschelde – 2-jaarl...
15
15
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde en Beneden-
Zeeschelde - MONEOS
• Westerschelde en Beneden-Zeeschelde – 2-jaarl...
16
16
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde en Beneden-
Zeeschelde - MONEOS
• Westerschelde en Beneden-Zeeschelde – 6-jaarl...
17
17
Onderhoudsbaggerwerken
Westerschelde en Beneden-
Zeeschelde - MONEOS
Besluit:
• MONEOS basis voor evaluatie effecten...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westerschelde en Beneden-Zeeschelde

505 vues

Publié le

Maritieme Toegang beheert de vaarwegen naar de Vlaamse havens Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, alsook de kunstwerken en eigendommen gelegen langs die maritieme toegangswegen. Daarnaast zorgen Maritieme Toegang voor de aanleg en het onderhoud van de basisinfrastructuur in de zeehavens. Dit is de infrastructuur, niet bestemd voor commerciële exploitatie zoals zeesluizen, havendammen, staketsels, spoorwegbermen, groenschermen met inbegrip van de ontsluitingswegen van en naar het havengebied. Het beheren van de vaarweg naar de Antwerpse haven omvat de uitvoering van onderhoudsbaggerwerken zowel ter hoogte van de hoofdvaargeul in de Westerschelde als in de Beneden-Zeeschelde. In de Westerschelde worden de principes van Flexibel Storten toegepast waarbij in overleg tussen Vlaanderen en Nederland op basis van monitoringsdata beslist wordt waar de onderhoudsbaggerspecie gestort kan worden binnen afgebakende stortzones. Gedurende de onderhoudsbaggerwerken registreert Maritieme toegang o.a. de bagger- en stortdata die aangeleverd worden in het kader van de MONEOS dataverzameling. Overeenkomstig het Tracébesluit Verruiming Westerschelde (juli 2008) dient in het kader van het flexibel storten en de mogelijkheden tot bijsturing van de stortactiviteiten een uitgebreid monitorings- en signaleringsprogramma uitgevoerd te worden. Tussentijds (minimaal eens per 2 jaar) dient er een voortgangsrapportage opgesteld worden over de voortgang van de werkzaamheden, de uitkomsten van de monitoring en voorstellen voor bijsturing van de stortactiviteiten. Aanvullend vereisen de milieuvergunningen van Maritieme Toegang tevens de tweejaarlijkse opmaak van voortgangsrapporten die de evolutie van de meetgegevens beoordelen en de relatie tot de onderhoudsbaggerwerken nagaan. Maritieme Toegang staat in voor de opdrachtverlening en coördinatie van deze evaluatieopdrachten, gesteund op de MONEOS-monitoringsdata. Vlaanderen en Nederland hebben aanvullend besloten iedere zes jaar de toestand van het Schelde-estuarium te evalueren in relatie tot de functies veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid waarbij nagegaan wordt in welke richting het estuarium zich ontwikkelt. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) heeft hiervoor een evaluatiemethodiek ontwikkeld die leidt tot een oordeel over de toestand en de ontwikkeling op basis van de beleidsdoelstellingen uit de Langetermijnvisie Schelde-estuarium en inzichten in een goed functionerend Schelde-ecosysteem. De evaluatie wordt uitgevoerd aan de hand van een grote hoeveelheid meetgegevens over de toestand van het Schelde-estuarium, zoals bijvoorbeeld over hoog- en laagwaterstanden, de hoogteligging van de bodem, de concentraties van stoffen in het water, de oppervlakte van de leefgebieden en de aantallen en biomassa van diverse biota. Deskundigen analyseren deze gegevens en brengen met de voorgeschreven evaluatiemethodiek in beeld hoe de toestand en de toekomstverwachting veranderen...

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westerschelde en Beneden-Zeeschelde

 1. 1. 1 1 1 MONEOS noodzakelijk voor evaluatie en sturing onderhoudsbaggerwerken Westerschelde en Beneden- Zeeschelde 10 jaar MONEOS 25 oktober 2018
 2. 2. 2 2 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde en Beneden- Zeeschelde Maritieme Toegang treedt op als aanbestedende overheid: • afdeling van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid • beheert de vaarwegen naar de Vlaamse havens Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen, alsook de kunstwerken en eigendommen gelegen langs die maritieme toegangswegen. • zorgt voor de aanleg en het onderhoud van de basisinfrastructuur in de zeehavens. Dit is de infrastructuur, niet bestemd voor commerciële exploitatie zoals zeesluizen, havendammen, staketsels, spoorwegbermen, groenschermen met inbegrip van de ontsluitingswegen van en naar het havengebied. • verantwoordelijk voor het beheer van de luchthaveninfrastructuur via de publieke Luchthavenontwikkelingsmaatschappijen (LOM) Antwerpen en Oostende-Brugge.
 3. 3. 3 3 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde en Beneden- Zeeschelde Onderhoudsbaggerwerken door MT in Schelde-estuarium: • Westerschelde o drempels in de hoofdvaargeul o Wielingen • Beneden-Zeeschelde: o drempels en plaatranden in de Beneden-Zeeschelde o de toegangsgeulen tot de sluizen o Deurganckdok o Vaarweg ter hoogte van Europa terminal en Ouden Doel o Vaarpassen achter de sluizen binnen de linker- en rechteroeverhaven van Antwerpen
 4. 4. 4 4 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde en Beneden- Zeeschelde Baggervolumes Westerschelde (uitgedrukt als in situ m³):
 5. 5. 5 5 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde en Beneden- Zeeschelde Baggervolumes Beneden-Zeeschelde (slib uitgedrukt als m³ vaste stof in beun, zand als m³ gepeild in beun)
 6. 6. 6 6 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde en Beneden- Zeeschelde - MONEOS • Westerschelde o Continu: Proces Flexibel Storten (operationeel) o Jaarlijks: factual datarapportage (vergunningsverplichting) o 2-jaarlijks: voortgangsrapport (Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde en vergunningsverplichting) o 6-jaarlijks: hele systeem Schelde-estuarium (Ontwikkelingsschets 2010 en vergunningsverplichting) • Beneden-Zeeschelde o Jaarlijks: factual datarapportage (vergunningsverplichting) o 2-jaarlijks: voortgangsrapport (vergunningsverplichting) o 6-jaarlijks: hele systeem Schelde-estuarium (Ontwikkelingsschets 2010)
 7. 7. 7 7 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde - MONEOS • Westerschelde – proces Flexibel Storten o Onderhoudsbaggerspecie wordt gestort in stortzones aan plaatranden, nevengeulen en diepe zones in de hoofdvaargeul o Beslisproces stortzone afhankelijk van kwaliteitsparameters flexibel storten  De stortstrategie is gericht op de gewenste instandhouding van het meergeulenstelsel  bepaling van watervolume van nevengeul  De stortstrategie is gericht op realisering en behoud van de maximale ecologische winst van de plaatrandstortingen, waarbij er sprake is van toename van de oppervlakte laagdynamisch ondiepwater en intergetijdengebied  ecotopenkaart Westerschelde  meting van volume van de plaatrandstortvakken  De stortstrategie draagt bij aan het behoud van de oppervlakte ecologisch waardevol gebied in de Westerschelde  ecotopenkaart Westerschelde  meting van hoogteligging  meting sediment-samenstelling
 8. 8. 8 8 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde - MONEOS • Westerschelde – proces Flexibel Storten
 9. 9. 9 9 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde - MONEOS • Westerschelde – proces Flexibel Storten
 10. 10. 10 10 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde - MONEOS • Westerschelde – proces Flexibel Storten
 11. 11. 11 11 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde - MONEOS • Westerschelde – proces Flexibel Storten o Rapportages beschikbaar op website VNSC: https://www.vnsc.eu/publicaties/publicaties-flexibel-storten/ o Maandrapporten: o Verslagen toetsing kwaliteitsparameters o Conclusienota’s overleggen flexibel storten
 12. 12. 12 12 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde en Beneden- Zeeschelde - MONEOS • Westerschelde en Beneden-Zeeschelde – factual data rapportage o Jaarlijkse rapportage van resultaten van monitoringactiviteiten aan vergunningverlenende instanties (Vl. : Provincies, Gemeentes, OVAM, VMM, ANB, LNE en Nl. : Economische Zaken en Rijkswaterstaat) o Aanlevering set aan meetdata (factual data):
 13. 13. 13 13 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde en Beneden- Zeeschelde - MONEOS • Westerschelde en Beneden-Zeeschelde – 2-jaarlijks voortgangsrapport o Het voortgangsrapport brengt verslag over de monitoring uitgevoerd in de Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde in het kader van het MONEOS-T Uitvoeringsplan, aangevuld met analyse van zeehondentellingen, vogeltellingen en benthosgegevens voor de Westerschelde. o Evaluatie van de effecten van het project van de derde verruiming van de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde en aftoetsen van deze effecten af te toetsen tegen wat in het MER als verwachting werd geformuleerd o 3 voortgangsrapporten opgesteld (2010-2011, 2012-2013, 2014-2015), procedure opmaak rapport 4 (2016-2017) in uitvoering
 14. 14. 14 14 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde en Beneden- Zeeschelde - MONEOS • Westerschelde en Beneden-Zeeschelde – 2-jaarlijks voortgangsrapport o Opbouw rapport: INGREPEN HYDRODYNAMIEK Randvoorwaarden: meteorologie en rivierafvoer Hoog- en laagwaterstanden Getijslag Golven Stroomsnelheden Westerschelde Stroomsnelheden Beneden-Zeeschelde MORFOLOGIE EN LEEFOMGEVING Recente morfologische veranderingen (grote schaal) Platen en plaatrandstortzones (Westerschelde) Slikken en schorren Watervolume in de nevengeulen Ecotopenarealen FYSICOCHEMIE EN WATERBODEMKWALITEIT Chemische kwaliteit van de waterbodem op de baggerlocaties Concentratie sediment in suspensie Lichtpenetratie Chlorofyl a gehalte Chloridegehalte FAUNA Macrozoöbenthos Vogels Zeehonden Conclusies
 15. 15. 15 15 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde en Beneden- Zeeschelde - MONEOS • Westerschelde en Beneden-Zeeschelde – 2-jaarlijks voortgangsrapport o Wordt voorgelegd aan de Commissie Monitoring Westerschelde die over dit rapport advies uitbrengt aan de beheerders van de Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde over:  de eventuele bijstelling van de bagger- en stortstrategie in de Westerschelde  de monitoring  het nader onderzoek o Met inachtneming van dit advies beslissen de beheerders over mogelijke bijsturing of herstelmaatregelen.
 16. 16. 16 16 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde en Beneden- Zeeschelde - MONEOS • Westerschelde en Beneden-Zeeschelde – 6-jaarlijks systeemevaluatie Schelde-estuarium o evaluatiemethodiek, opgebouwd rond de drie hoofdfuncties uit de langetermijnvisie: Veiligheid, Toegankelijkheid en Natuurlijkheid o T2009 o T2015
 17. 17. 17 17 Onderhoudsbaggerwerken Westerschelde en Beneden- Zeeschelde - MONEOS Besluit: • MONEOS basis voor evaluatie effecten 3e Scheldeverruiming en noodzakelijke onderhoudsbaggerwerken • Huidige en toekomstige bagger- en stortstrategie in Westerschelde en Beneden-Zeeschelde afhankelijk van resultaten MONEOS • MONEOS als basis voor de vergunningsplichtige rapportages • MONEOS cruciaal voor de operationele sturing van de bagger- en stortactiviteiten

×