Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
LAMOU BONDYE A 1Sou pwen sa a, Bondye moutre nou jan lirenmen nou anpil. Paske nou t’ap fè pechetoujou lè Kris la mouri po...
2 DIVINITE JEZIKRI ATout moun fèt pou rekonèt jan sekrè relijyonnou an se yo gwo zafè. Li te parèt tankou yonmoun. Lespri ...
6 JEZIKRI SE KREYATE AK SENYESe ak li Bondye te kreye tou sa ki nan syèl laak sou latè, sa nou wè ak sa nou pa wè. Se akli...
10 SE SAN JEZIKRI VESE A KIPEYE PRI PECHE NOUSe paske li bay san li pou nou kifè kounyeyaBondye fè nou gras. Nou pa bezwen...
14 SE PA TOUT MOUN KI PITITBONDYE YODepi yon moun pa fè sa ki dwat devanBondye, depi li pa renmen frè li, se pa pititBondy...
18 PECHE MENNEN NAN LAMOSe poutèt yon sèl moun peche antre sou latè.Peche a louvri pòt pou lanmò. Se konsa lanmòvin pou to...
22 PINISYON ETENEL POU SA YOKI PA KONNEN BONDYEMoun Bondye voye nan lachè a va voye zanjli yo pou yo wete tout moun k’ap f...
26 PADON POU PECHE YOSi mechan an sispann fè peche li te konn fèyo pou li mache dapre lòd mwen yo, si li fè saki dwat ak s...
30 LAVI KI P’AP JANM FINI ANMoun ki simen sa ki fè kò l plezi, li gen poul rekòlte lanmò. Men, moun ki simen sa ki fèLespr...
34 NOU DWE TEMWAYE POU KRISTout moun va rekonèt Jezikri se Senyè a. Sava sèvi yon lwanj pou Bondye Papa a.–Filipyen 2:11Mo...
38 REZIREKSYON JEZIKRIS LANan dimanch maten, Jezi te leve sòti vivannan lanmò. Premye moun li te fè wè li, se teMari, moun...
42 LEZOM RANPLI AK LESPRISi nou menm ki mechan jan nou mechan an,nou konn bay pitit nou bon bagay, se pa Papanou ki nan sy...
46 BONDYE PALE NOU OSIJE DIVOS LAKanta pou moun marye yo, men lòd mwenba yo, (sa pa sòti nan mwen non, men nanSenyè a menm...
12/2 Kreyol (Haitian) HFAPublished in numerous languages by World Missionary Press asGod supplies funds in answer to praye...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Help from above kreyol

681 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Help from above kreyol

 1. 1. LAMOU BONDYE A 1Sou pwen sa a, Bondye moutre nou jan lirenmen nou anpil. Paske nou t’ap fè pechetoujou lè Kris la mouri pou nou. –Women 5:8Se te jou anvan fèt Delivrans jwif yo. Jezi tekonnen lè a te rive pou l te kite tè sa a, pou l’aljwenn Papa a. Li pat manke renmen moun pal yo ki te nan lemonn. Li te renmen yo nèt ale.– Jan 13:1Pa gen pi bon jan pou ou moutre jan ou ren-men zanmi ou pase lè ou bay lavi ou pou yo.–Jan 15:13Benediksyon ak kè poze sòti nan Jezikri tou,li menm ki te bay verite a jan l ye a, li menmpremye pitit ki leve sòti vivan nan lanmò a, limenm ki chèf tout wa ki sou latè. Kris la ren-men nou, li bay san li lè li mouri pou l te kadelivre nou anba peche nou yo.–Revelasyon 1:5Paske, Bondye sitèlman renmen lèzòm li baysèl Pitit li a pou yo. Tout moun ki va mete kon-fyans yo nan li p’ap pèdi lavi yo. Okontrè y’agen lavi ki p’ap janm fini an. –Jan 3:16Byen lwen, Senyè a te fè m wè li. Li t’ap di:Nou menm moun pèp Izrayèl, mwen p’ap janmsispann renmen nou. Se poutèt sa m’ap toujouaji byen ak nou. – Jeremi 31:3Se Msye Watson Goodman ki te mete toutbon sijè sa yo ansanmTi Liv sa a pa fèt pou VannSEKOUSOT NANSIYELSEKOU SOT NAN SIYEL“SEKOU SOT NAN SIYEL” se you ansanmvèse Lekriti reuni pa sijè epi ki sòt nan dife-ran pati Bib la. Mwen kwè pi bon komantè souLekriti yo se Bib la limenm.Pawòl Bondye ke nou jwenn nan Bib la “sòtinan syèl”, e li kapab bay konsolasyon nan toutkè kap chache jistis Bondye. Lè you mounrepanti epi kite peche li yo, mete konfians linan Jezikri, la resevwa lajwa e lapè Senyè anan kè li. Se sak te rive nan lavi pam nan lane1937, e depi lè sa a, mwen pa janm pèdi kon-minyon ak Senyè Jezikri a. Mwen ta lapriyèou fè menm bagay jodi a, si ou poko konvèti.—Watson Goodmanwww.wmpress.org_______________________________________“Pawòl Bondye an Ayisyen. ©Société Biblique Haïtienne, Edition Corrigée1998 - United Bible Societies. Permission granted by American Bible Society.”
 2. 2. 2 DIVINITE JEZIKRI ATout moun fèt pou rekonèt jan sekrè relijyonnou an se yo gwo zafè. Li te parèt tankou yonmoun. Lespri a fè nou wè jan li mache dwatdevan Bondye. Epi tout zanj yo te wè l tou. Seli menm y’ap mache fè konnen nan tout nasyon.Se nan li moun toupatou mete konfyans yo.Apre sa, yo resevwa l nan syèl la. –1 Timote 3:16Anvan Bondye te kreye anyen, Pawòl la te la.Pawòl la te avèk Bondye. Sa Bondye te ye, sesa Pawòl la te ye tou. Pawòl la tounen moun.Li te vin viv nan mitan nou, li mennen yon laviki te konfòm nèt ak verite a, ak renmen nantout kè li. – Jan 1:1, 14Mwen menm ak Papa m, nou fè yon sèl.–Jan 10:30Tou sa pase konsa pou pawòl Bondye te metenan bouch pwofèt la te ka rive vre. Men sa l tedi: Men li, jenn fi a pral ansent, li pral fè yonpitit gason. Y’a rele l Emannwèl. (Non sa a vledi: Bondye avèk nou.) –Matye 1:22, 23Jezi reponn li: Depi tout tan sa a mwen laavè nou, Filip, ou poko konnen m toujou?Moun ki wè m, li wè Papa a. Ki jan ou ka fè di:Moutre m Papa a? Gen lè ou pa kwè mwen nanPapa a? Ou pa kwè Papa a nan mwen tou?Tout pawòl mwen di nou yo, se pa nan mwenyo sòti. Papa a ki fè yonn ak mwen an, se limenm k’ap fè travay li. –Jan 14:9, 10JEZI SE PITIT BONDYE A 3Moun ki rekonèt Jezi pou Pitit Bondye a,Bondye fè yonn ak yo, yo fè yonn ak Bondye.–1 Jan 4:15Zanj lan reponn li: Sentespri a pral vin souou. Pouvwa Bondye ki anwo nan syèl la pralkouvri ou tankou yon lonbray. Se pou sa tou,tipitit ki pral fèt la pral viv apa pou Bondye,y’a rele l Pitit Bondye. –Lik 1:35Nou gen yon ti pitit ki fenk fèt. Bondye bannou yon gason. Se li menm ki pral chèf nou. Y’arele l: Bon konseye k’ap fè bèl bagay la,Bondye ki gen tout pouvwa a, Papa ki la poutout tan an, Wa k’ap bay kè poze a! –Ezayi 9:6Antan Pyè t’ap pale toujou, yon nyaj byenklere vin kouvri yo. Yo tande yon vwa sòti nannyaj la, li di: Sa se pitit mwen renmen anpil la.Li fè kè m kontan anpil. Koute li. –Matye 17:5Nonm lan reponn li: Mèt, di m ki moun li yepou m ka kwè nan li? Jezi reponn li: Apa w’apgade li Se li menm, Pitit Bondye a, k’ap paleavè ou la a wi. –Jan 9:36, 37Se nan lavi Kris la t’ap mennen nan kò li anou jwenn tou sa Bondye ye. –Kolosyen 2:94 JEZI DI NOU KI MOUN LI YEJezi reponn yo: Nou sòti anba, mwen menmmwen sòti anwo. Nou se moun tè sa a, mwenmenm mwen pa moun tè sa a. Jezi reponn yo:Sa m’ap di nou la a, se vre wi: Abraram patankò fèt, mwen menm, mwen te la deja.– Jan 8:23, 58Fanm lan di li: Mwen konnen Mesi a, mounyo rele Kris la, gen pou l vini tou. Lè l’a vini,l’a esplike nou tout bagay sa yo. Jezi reponnli: Mwen menm k’ap pale avè ou la a, mwen seKris la. – Jan 4:25, 26Toutotan mwen la sou latè, mwen se limyèk’ap klere tout moun ki sou latè. – Jan 9:5Jezi di yo ankò: Sa m’ap di nou la a, se vrewi: Mwen se pòt pak mouton yo. –Jan10:7Jezi di li: Se mwen menm ki leve mounmouri yo, se mwen menm ki bay lavi. Moun kimete konfyans yo nan mwen, yo gen pou yoviv menm si yo rive mouri. –Jan 11:25Nou rele m Mèt, nou rele m Senyè. Nou genrezon, se sa m ye vre. –Jan 13:13Jezi reponn li: Se mwen menm ki chemenan. Se mwen menm ki verite a, se mwen menmki lavi a. Pèsonn pa ka al jwenn Papa a si li papase nan mwen. –Jan 14:6KEK MIRAK JEZI TE FE 5Apre sa, li bay lòd fè moun yo chita sou zèbla. Li pran senk pen yo ak de pwason yo, li leveje l nan syèl la, li di Bondye mèsi. Li kase penyo, li bay disip yo. Disip yo menm mache baytout moun. Tout moun manje vant plen. Apresa, disip yo plen douz panyen ak ti moso ki terete, yo pote ale. Te gen senkmil (5,000) gasonkonsa ki te jwenn manje pou yo manje, sankonte fanm ak timoun. –Matye 14:19-21Lè li fin pale, li di Simon konsa: Vanse kan-nòt la plis nan fon. Jete senn ou pou peche.Simon reponn li: Mèt, nou pase tout nwit lanap travay san nou pa pran anyen. Men, paskese ou ki di nou fè sa, nou pral lage senn lan. Yolage senn lan. Yo pran yon kantite pwason.Tèlman pwason yo te anpil, senn lan t’apchire. –Lik 5:4-6Te gen de avèg chita bò chemen an. Yo anniktande se Jezi ki t’ap pase, yo pran rele: Mèt,pitit David la, pitye pou nou. Jezi . . . di yo: Kisanou vle m fè pou nou? Yo di li: Mèt, fè nou wènan je nou ankò. Kè Jezi fè l mal pou yo, limanyen je yo. Menm lè a de mesye yo wè, epiyo swiv Jezi. –Matye 20:30, 32b-34
 3. 3. 6 JEZIKRI SE KREYATE AK SENYESe ak li Bondye te kreye tou sa ki nan syèl laak sou latè, sa nou wè ak sa nou pa wè. Se akli li kreye tout lespri yo ki chita ap donminen,ki gen otorite, ki chèf epi ki gen pouvwa. Seak Kris la Bondye te kreye yo tout, epi se pouli li te kreye yo. –Kolosyen 1:16Tout moun va rekonèt Jezikri se Senyè a. Sava sèvi yon lwanj pou Bondye Papa a.–Filipyen 2:11Bondye . . . pale ak zansèt nou yo. Men, nandènye jou sa yo, se pitit li a menm Bondye te voyepale ak nou nan non li. Se ak Pitit sa a Bondyete kreye tout bagay. Se li menm tou Bondyechwazi pou eritye tout bagay. –Ebre 1:1a, 2Tout pèp Izrayèl la fèt pou konnen sa byen:Jezi, nonm nou te kloure sou kwa a, se limenm Bondye fè Senyè, se li menm Bondye fèKris la. –Travay 2:36Paske, Kris la te mouri, apre sa li leve sòtivivan ankò pou l te kapab Mèt tout moun, nimoun vivan yo ni moun mouri yo.–Women 14:9Bondye ki rele nou pou nou ka viv ansanmak Pitit li, Jezikri, Senyè nou an, ap toujoukenbe pawòl li. –1 Korent 1:9JEZIKRI SE JIJ TOUT MOUN 7Men ou menm, poukisa pou w’ap jije frè oukonsa? Ou menm, poukisa pou w’ap meprizefrè ou konsa? Nou tout gen pou konparèt de-van tribinal Bondye a. –Women 14:10Men sa m’ap mande ou, devan Bondye akdevan Jezikri ki gen pou vini tankou yon wapou jije tout moun, ni sa ki vivan ni sa kimouri. –2 Timote 4:1Lè Moun Bondye voye nan lachè a va vininan tout bèl pouvwa li ak tout zanj li yo, l’achita sou fòtèy li ak tout bèl pouvwa li. Toutnasyon ki sou latè va sanble devan li. Lè sa a,l’a separe yo fè de gwoup, menm jan moun k’apgade mouton mete mouton yon bò, kabrit yonbò. –Matye 25:31, 32Papa a pa jije pèsonn, men li bay Pitit la toutpouvwa pou jije. –Jan 5:22Dapre Bòn Nouvèl m’ap anonse a, se samenm ki gen pou rive lè Bondye va voyeJezikri pou jije tou sa lèzòm t’ap fè an kachèt.–Women 2:16Li ban nou lòd mache fè konnen bòn nouvèlla bay pèp la, pou n fè konnen se Jezi menmBondye mete pou jije tout moun san weteyonn, kit yo vivan kit yo mouri deja.–Travay 10:428 REDANMSYON NOU POSIBSELMAN NAN JEZIKRISe mwen menm ki pòt la. Moun ki pase nanmwen pou antre, l’a sove. L’a antre, l’a sòti, l’ajwenn manje pou l manje. –Jan 10:9Jezi reponn li: Se mwen menm ki chemenan. Se mwen menm ki verite a, se mwen menmki lavi a. Pèsonn pa ka al jwenn Papa a si li papase nan mwen. –Jan 14:6Lè li fin bon nèt, li tounen yon delivrans poutout moun ki obeyi l, yon delivrans k’ap deli-vre yo pou tout tan. –Ebre 5:9Tout moun fè peche. Yo tout vire do bayBondye ki gen pouvwa a. Men Bondye ki ren-men yo, li fè yo gras. Li fè sa pou yo gratis,gremesi Jezikri ki vin delivre yo.–Women 3:23, 24Se poutèt sa, depi kounyeya, epi pou touttan, li ka delivre tout moun, l’ap fè yo pwochebò kote Bondye paske li menm li toujou vivan,l’ap lapriyè Bondye pou yo. –Ebre 7:25Se li menm sèl ki ka bay delivrans paskeBondye pa bay non okenn lòt moun sou latè kikapab delivre nou. –Travay 4:12Paske, Bondye pat chwazi nou pou nou tetonbe anba kòlè li, men pou n te ka delivre,gremesi Jezikri, Senyè nou an.–1 Tesalonisyen 5:9REDANMSYON NOU POSIB 9SELMAN NAN JEZIKRIBondye mete nou ansanm ak Jezikri, li fèKris la tounen bon konprann pou nou. Se Krisla ki fè Bondye fè nou gras. Se li menm k’ap fènou viv apa pou Bondye, se li menm ki delivrenou. –1 Korent 1:30Li te asepte mouri pou nou pou li te ka deli-vre nou anba mechanste, pou li te fè noutounen yon pèp ki nan kondisyon pou sèvi li,ki rele li pa li, epi ki toujou pare pou fè sa kibyen. –Tit 2:14Ak kè kontan, se pou nou di Papa a mèsi, limenm ki ban nou privilèj resevwa pòsyon panou nan eritaj Bondye sere pou tout moun pal yo nan peyi limyè a. Li rache nou anba pou-vwa fènwa a, li fè nou antre nan peyi kote Pititli renmen anpil la wa. Se gremesi Pitit sa a noudelivre, nou resevwa padon pou peche nou yo.–Kolosyen 1:12-14Moun Bondye voye nan lachè a vin chache saki te pèdi pou l delivre yo. –Lik 19:10Yo t’ap chante yon kantik tou nèf ki patikonsa: Wi, ou merite vre, ou kapab pran Liv lapou kase sele yo, paske yo te touye ou. Sekonsa ou bay san ou pou achte yon bann mounpou Bondye, moun tout ras, tout lang, toutpèp, tout nasyon. –Revelasyon 5:9
 4. 4. 10 SE SAN JEZIKRI VESE A KIPEYE PRI PECHE NOUSe paske li bay san li pou nou kifè kounyeyaBondye fè nou gras. Nou pa bezwen mande siKris la p’ap delivre nou tou anba kòlè Bondye.–Women 5:9Gremesi Kris ki mouri pou nou an, noudelivre, nou resevwa padon pou peche nou yo.Bondye fè nou wè jan li renmen nou anpil.–Efezyen 1:7Paske, sa se san mwen, san ki siyen kontraBondye fè a, san ki koule pou anpil mounjwenn padon pou peche yo. –Matye 26:28Bondye wete nou nan lavi san sans nou teresevwa nan men zansèt nou yo. Nou konnensa li te peye pou sa. Se pat avèk bagay ki kapèdi valè yo tankou lajan ak lò. Men, se avèkgwo ofrann san Kris la ki te koule lè li te ofritèt li tankou yon ti mouton san defo ni okennenfimite. –1 Pyè 1:18, 19Men, si n’ap viv nan limyè menm jan limenm Bondye li nan limyè, lè sa a se toutbon n’ap viv ansanm yonn ak lòt. Jezi, PititBondye a, va netwaye nou ak san li anba toutpeche nou yo. –1 Jan 1:7Nou jwenn tout plezi nou nan Bondye,gremesi Jezikri, Senyè nou an, ki fè nou byenak Bondye ankò depi kounyeya. –Women 5:11bSALI A PA LAFWA NAN JEZIKRI 11Se paske li renmen nou kifè li delivre nou,nou menm ki mete konfyans nou nan li. Sa pasòti nan nou menm menm, se yon kado Bondyeban nou. Non, nou pa fè anyen pou sa. Konsa,pèsonn pa ka vante tèt yo. –Efezen 2:8, 9Kounyeya, paske nou gen konfyans nan Bon-dye, Bondye fè nou gras, n’ap viv san kè soteak Bondye, gremesi Jezikri, Senyè nou an.–Women 5:1Paske, lè n’ap viv ansanm ak Kris la, kit nousikonsi, kit nou pa sikonsi, sa pa fè anyen. Saki konsekan an se pou nou gen konfyans nanBondye, yon konfyans k’ap fè nou viv ak ren-men nan kè nou. –Galat 5:6Mete konfyans ou nan Senyè Jezi, epi w’a vadelivre . . . . –Travay 16:31bPaske, depi se pitit Bondye ou ye, ou kapabgenyen batay la sou lemonn. Men ki jan nou fègenyen batay la sou lemonn, se paske nou genkonfyans nan Bondye. –1 Jan 5:4Lè sa a, yo mande li: Kisa pou n fè si nou vlefè travay Bondye? Jezi reponn yo: Sèl travayBondye mande nou pou n fè, se pou nou metekonfyans nou nan moun li voye a. – Jan 6:28, 29Tou sa ki ekri nan Liv sa a, mwen ekri yo pounou ka kwè Jezi se Kris la, Pitit Bondye, pou lènou kwè a nou ka gen lavi nan li. – Jan 20:3112 MIZERIKOD BONDYE AAnn fè lwanj Bondye ki papa Jezikri, Senyènou an, Papa ki gen kè sansib la, Bondye kitoujou la pou ban nou ankourajman an.–2 Korent 1:3Pa gen bondye tankou ou, ou menm ki pa-donnen mechanste ti rès ki rete nan pèp ou a,ou menm ki pa gade sou sa yo fè ki mal. Ou pafache pou tout tan. Ou pran tout plezi ou nangen pitye pou moun. –Miche 7:18Ou renmen nou anpil anpil, ou toujou kenbepawòl ou. –Sòm 108:4Senyè a pa janm sispann renmen nou. L’aptoujou gen pitye pou nou. Tankou solèy la kileve chak maten konsa tou l’ap toujou kenbepawòl li. –Lamantasyon 3:22, 23Menm jan syèl la byen lwen anwo tè a, sekonsa Senyè a renmen moun ki gen krentifpou li. Men renmen Bondye pou moun ki genkrentif pou li yo, se bagay ki la pou tout tan.L’ap gen pitye pou pitit pitit yo.–Sòm 103:11, 17Li te delivre nou. Li pat delivre nou paskenou te fè kèk bagay ki bon, men paske li menmli te gen pitye pou nou. Li delivre nou lè li lavenou, li voye pouvwa Sentespri li nan nou pouchanje nou nèt, pou n te ka viv yon lòt jan.–Tit 3:5BONDYE ENVITE TOUT MOUN 13VIN JWENN NISenyè a di konsa: Nou mèt vini atò! Vini non!Ann regle koze a! Menm si peche nou yo tatache wouj kou san sou tout kò nou, m’ap lavenou. M’ap fè nou vini blan kou koton. Nou temèt tache wouj fonse, m’ap blanchi nou, m’apfè nou blan kou lenn mouton. –Ezayi 1:18Lespri Bondye a ansanm ak lamarye a di:Vini non. Se pou tout moun ki tande sa di tou:Vini non. Se pou tout moun ki swaf dlo vinbwè dlo. Se pou tout moun ki vle ti gout nandlo ki bay lavi a vin resevwa l gratis.–Revelasyon 22:17Vini non, nou tout ki swaf dlo. Men dlo! Vininon, nou tout ki pa gen lajan, nou mèt vini.Achte manje pou nou manje. Nou pa bezwenlajan! Achte diven ak lèt pou nou bwè. Nou pabezwen peye! –Ezayi 55:1Dènye jou fèt la, se li ki te pi enpòtan. Jou saa, Jezi kanpe devan foul moun yo, li di yo byenfò: Si yon moun swaf dlo, li mèt vin jwennmwen, li mèt vin bwè. – Jan 7:37Lè Jezi wè sa, li pat kontan menm. Li di disipyo: Kite timoun yo vin jwenn mwen non. Paanpeche yo vini, paske Peyi kote Bondye Wa a,se pou tout moun ki tankou timoun sa yo.–Mak 10:14
 5. 5. 14 SE PA TOUT MOUN KI PITITBONDYE YODepi yon moun pa fè sa ki dwat devanBondye, depi li pa renmen frè li, se pa pititBondye li ye. –1 Jan 3:10bPaske, tout moun Lespri Bondye a ap dirije,se pitit Bondye yo ye. Lespri Bondye ban nouan, se pa yon lespri k’ap fè nou esklav poun’ap tranble devan Bondye toujou. Okontrè,Lespri Bondye a fè nou tounen pitit Bondye.Se li menm ki penmèt nou rele Bondye Papa.–Women 8:14, 15Pou yo pa jwenn anyen pou yo repwochenou, pou nou ka fè sa ki byen tankou bon pititBondye, antan n’ap viv nan mitan bann mounmalonèt ak bann mechan sa yo ki sou latè. Sepou nou klere nan mitan yo tankou zetwal nansyèl la. –Filipyen 2:15Se poutèt sa, Bondye te di nou: Sòti nanmitan moun sa yo. Pa mele ak yo. Pa manyenanyen nou pa dwe manyen. Lè sa a, mwenmenm, m’a resevwa nou. M’a tankou yon papapou nou. Nou menm, n’a tankou pitit gason mak pitit fi mwen. Se Mèt ki gen tout pouvwa aki di sa. –2 Korent 6:17, 18Men, sa ki te resevwa l yo, sa ki te kwè nanli yo, li ba yo pouvwa tounen pitit Bondye.– Jan 1:12SA BONDYE DI O SIJE 15BWESON KI GEN ALCOLSe fasil pou nou wè sa egzijans kò a fè mounfè: se imoralite, malpwòpte ak vis. Se sèvizidòl, se fè maji, se yonn fè lòt lènmi, se fèkont, fè jalouzi, fè kòlè, se yonn pa vle wè lòt,se fè ti pil gwo pil. Yonn anvye sò lòt, yo taf-yatè, yo saf konsa, ak yon bann lòt bagay ankòy’ap fè. Mwen deja di nou sa, epi m’ap repete lankò pou nou: moun ki fè tout bagay sa yop’ap antre menm nan peyi kote Bondye wa a.–Galat 5:19-21Ann mennen bak nou jan nou dwe, tankoumoun k’ap viv gwo lajounen. Pa fè eksè nanmanje ni nan bwè. Pa lage tèt nou nan debòchni nan vis. Pa chache moun kont, pa fè jalouzi.Se pou nou pran Jezikri Senyè a tankou yonzam mete sou nou. Pa kite egzijans kò a pranpye sou nou pou fè nou fè tou sa li anvi fè.–Women 13:13, 14Pa kite bweson pran nanm ou, ou te mèt wèjan li bèl, jan li klè nan vè a. Lè ou bwè l, lidesann dous nan gòj ou. Men, pita ou santi setankou yon move sèpan ki mòde ou, yon sèpanaspik ki pike ou. –Pwovèb 23:31, 32Twòp bweson fè ou pase moun nan betiz.Twòp gwòg fè ou pete kabouya, fè lòbèy. Lèou sou, ou aji tankou moun fou. –Pwovèb 20:116 SENSERITE PA ASEJezi reponn li: Se pou ou renmen Mèt la,Bondye ou, ak tout kè ou, ak tout nanm ou, aktout lide ou. Se kòmandman sa a ki pi gwo, kipi konsekan. –Matye 22:37, 38Antan Jezi t’ap sòti pou l’al fè wout li, yonnonm kouri vini. Li lage kò l ajenou devanJezi, li mande li: Bon Mèt, kisa pou m fè pou mresevwa lavi ki p’ap janm fini an? Jezi di li:Poukisa ou rele m bon? Se yon sèl bon kigenyen, se Bondye. Ou konn kòmandman yo:Piga ou touye moun. Piga ou fè adiltè. Piga ouvòlè. Piga ou fè manti sou moun. Piga outwonpe moun. Respekte papa ou ak manmanou. Li reponn Jezi: Mèt, mwen swiv tout bagaysa yo depi m te ti katkat. Jezi gade nonm lan,li renmen l, epi l di li: Yon sèl bagay ou manke:Ale vann tou sa ou genyen, separe lajan anbay pòv. Apre sa, w’a gen yon richès nan syèlla. Epi vin swiv mwen. Men, pawòl sa a te fènonm lan lapenn anpil. Li vin kagou, li vire dol, l ale, paske li te gen anpil byen.–Mak 10:17-22Chemen ou kwè ki bon an, se li ki mennen outou dwat nan lanmò. –Pwovèb 16:25PINGA NOU TWONPE TET NOU 17Pa twonpe tèt nou. Moun pa ka pase Bondyenan betiz. Sa yon moun simen, se sa li varekòlte. –Galat 6:7Pitit mwen yo, pa kite pèsonn twonpe nou.Moun ki fè sa ki dwat, se li ki dwat devanBondye, menm jan ak Kris la ki dwat. Mounk’ap kontinye viv nan peche, se moun Satan yoye, paske Satan ap fè peche depi nan konman-sman. –1 Jan 3:7, 8aNou konnen byen pwòp moun ki mechanp’ap resevwa anyen nan peyi kote Bondye waa. Pa twonpe tèt nou: moun k’ap viv nan dezòd,moun k’ap sèvi zidòl, moun k’ap viv nan adiltè,moun pèvèti k’ap sèvi fanm ak fanm, gason akgason, moun k’ap vòlò, moun ki gen lanvi plenkè yo, tafyatè, moun k’ap pale moun mal, piya-jè, yo yonn p’ap resevwa anyen nan peyi koteBondye wa a. –1 Korent 6:9, 10Pa kite pèsonn twonpe nou ak pawòl sansans yo: se poutèt bagay sa yo menm kòlèBondye tonbe sou moun ki refize obeyi l yo.–Efezyen 5:6Se pou nou fè tou sa pawòl la mande nou fè.Pa rete ap koute ase. Lè sa a, se pwòp tèt noun’ap twonpe. –Jak 1:22
 6. 6. 18 PECHE MENNEN NAN LAMOSe poutèt yon sèl moun peche antre sou latè.Peche a louvri pòt pou lanmò. Se konsa lanmòvin pou tout moun, paske tout moun fè peche.–Women 5:12Konsa, move dezi a travay nan kè li, li fè l fèpeche. Lè peche a fin fèt, li bay lanmò.–Jak 1:15Lè ou kite egzijans kò a pran tèt ou, se mouriw’ap mouri. Men, lè ou kite egzijans Lespri apran tèt ou, se viv w’ap viv ak kè poze.Poukisa? Paske, lè egzijans kò a fin pran tètyon moun, li pa vle wè Bondye ankò, li p’apsoumèt devan lalwa Bondye a, li p’ap kasoumèt menm. –Women 8:6, 7Moun ki fè peche, se yo k’ap mouri. Yon pititp’ap peye pou peche papa l te fè, ni yon papap’ap peye pou peche pitit li fè. Moun ki ma-che dwat va jwenn rekonpans pou dwat yo temache dwat la. Mechan an va peye pou me-chanste li fè a. –Ezekyèl 18:20Yon moun ki sòti pou fè sa ki dwat ap toujouviv. Men, moun k’ap chache fè sa ki mal genpou yo mouri. –Pwovèb 11:19Peche peye nou kach: li ban nou lanmò.–Women 6:23aKRIS TE GEN LAVIKTWA 19SOU LAMOMen, dapre Sentespri ki fè nou viv pouBondye, li te fè nou wè avèk pouvwa se PititBondye a li ye, lè l te leve sòti vivan nanlanmò. –Women 1:4Lè l fin di pawòl sa yo, li rele byen fò: Laza,sòti deyò! Mò a sòti, de pye l ak de men l yo toumare ak bann twal, figi l tou vlope nan yonmoso twal. Jezi di yo: Demare l non, kite l ale.– Jan 11:43, 44Papa a renmen m, paske m’ap bay lavi m poum ka resevwa l ankò. Pèsonn pa ka wete lavim, se mwen menm ki bay li paske mwen vle.Mwen gen pouvwa pou m bay li, mwen genpouvwa pou m resevwa l ankò. Se sa menmPapa a te ban m lòd fè. –Jan 10:17, 18Apre sa li pwoche, li manyen sèkèy la. Mounki t’ap pote l yo ret kanpe. Li di: Jennonm, semwen menm k’ap pale avè ou. Leve. Epi mò aleve chita, li konmanse pale. –Lik 7:14, 15aMwen se moun ki vivan an. Mwen te mouri,men kounyeya, mwen vivan pou tout tan.Mwen gen pouvwa sou lanmò ak sou peyi kotemò yo ye a. –Revelasyon 1:18Nan tout lènmi l yo, se lanmò k’ap kraze andènye. –1 Korent 15:2620 KOMANDMAN BONDYE YO[Senyè a di:] Piga nou sèvi lòt bondye pasemwen menm sèlman.Piga nou janm fè okenn estati ni okennpòtre ki sanble bagay ki anwo nan syèl la osi-non bagay ki sou latè ou ankò nan dlo anba tèa. Piga nou adore yo, ni piga nou sèvi yo. . . .Piga nou janm nonmen non Senyè a, Bondyenou an, an jwèt osinon pou bay manti, paskemwen menm, Senyè a, Bondye nou an, mwenp’ap manke pini moun ki nonmen non m pougremesi.Toujou chonje jou repo a pou nou mete l apapou Bondye, jan mwen menm Senyè a, Bondyenou an, te ban nou lòd fè l la. N’a travay sisjou. Lè sa a, n’a fè tou sa nou gen pou nou fè. . . .Respekte manman nou ak papa nou janSenyè a, Bondye nou an, te pase nou lòd la . . . .Piga nou janm touye moun.Piga nou janm fè adiltè.Piga nou janm pran sa ki pa pou nou.Piga nou janm fè manti sou frè parèy nounan tribinal.Piga nou janm pote lanvi sou madanm frèparèy nou. . . . ni sou anyen ki pou frè parèynou. –Detewonòm 5:7-21OU PA KAPAB KACHE 21DEVAN BONDYEL’ap veye tout vire tounen lèzòm. L’ap gadetout kote y’ap mete pye yo. Pa gen okennfènwa, ni okenn lonbray ki ka anpeche l wè samechan yo ap fè. –Jòb 34:21, 22Pa gen kote yon moun ka al kache pou m pawè l. Nou pa konnen mwen toupatou nan syèlla ak sou latè a? Se Senyè a menm ki di sa.–Jeremi 23:24Ki bò mwen ta ale pou m pa jwenn ak ou? Kibò mwen ta ale pou ou pa wè m devan je ou? Sim moute nan syèl la, se la ou ye. Si m desannkote mò yo ye a, ou la tou. Fènwa pa fè nwapou ou. Lannwit klere kou lajounen pou ou.Kit li fènwa, kit li lajounen, se menm bagaypou ou. –Sòm 139:7, 8 è 12Je Senyè a toupatou, l’ap veye tout moun,bon kou mechan. –Pwovèb 15:3Anyen pa kapab kache pou Bondye. Toutbagay nan kreyasyon Bondye a aklè konsadevan je l, san anyen pa kouvri yo. Nou menmtou, nou gen pou nou rann li kont pou tou sanou fè. –Ebre 4:13Napwen anyen ki kache ki p’ap devwale,nanpwen sekrè pou moun pa rive konnen kip’ap parèt aklè. –Lik 8:17
 7. 7. 22 PINISYON ETENEL POU SA YOKI PA KONNEN BONDYEMoun Bondye voye nan lachè a va voye zanjli yo pou yo wete tout moun k’ap fè lòt mounfè peche, ansanm ak moun k’ap fè sa ki mal.Y’a mete yo deyò nan Peyi kote l Wa a. Zanj yova jete yo nan gwo founo k’ap boule a. Se la vagen rèl, se la moun va manje dan yo.–Matye 13:41, 42Tout mechan yo gen pou mouri. Tout mounki bliye gen Bondye gen pou mouri tou.–Sòm 9:17Chatiman moun sa yo, se disparèt y’ap dis-parèt yo pou tout tan. Y’ap wete yo devanSenyè a, y’ap voye yo jete byen lwen pou yopa janm resevwa pa yo nan pouvwa Senyè aak nan lwanj y’ap fè pou li a.–2 Tesalonisyen 1:9Si se men ou osinon pye ou ki pou ta fè outonbe nan peche, koupe l voye jete byen lwenou. Pito ou antre nan lavi a ak yon sèl menosinon ak yon sèl pye, pase pou ou rete ak demen ou osinon ak de pye ou, epi pou yo jeteou nan dife ki p’ap janm fini an. –Matye 18:8Apre sa, l’ap voye yo resevwa chatiman kip’ap janm fini an. Men, pou moun ki te fè byenyo, y’ap antre nan lavi ki p’ap janm fini an.–Matye 25:46JIJMAN AP VINI 23Se konsa tou, li fikse yon jou lè li gen pou ljije tout moun san patipri: li chwazi yon nonmpou sa. Li bay tout moun prèv la lè l fè nonmsa a leve sòti vivan nan lanmò. –Travay 17:31Konsa, Bondye konnen ki jan pou l delivremoun k’ap sèvi l yo nan mitan eprèv. Men, likite mechan yo pou l ka pini yo jou jijman an.–2 Pyè 2:9Paske, nou tout nou gen pou n konparètdevan Kris la pou li ka jije nou. Lè sa a, chakmoun va resevwa sa ki pou li dapre byen osi-non dapre mal li te fè antan l te nan kò sa a.–2 Korent 5:10Nou konnen nou renmen Bondye tout bon lèkè nou pa kase pou jou jijman an, paske n’apviv nan lemonn tankou Kris la t’ap viv.–1 Jan 4:17Tout moun gen pou mouri yon sèl fwa, apresa, Bondye gen pou jije yo. –Ebre 9:27Apre sa, mwen wè tout moun ki te mouri yo,gran kou piti, kanpe devan fòtèy la. Yo louvriyon bann liv. Apre sa, yo louvri liv ki gennon moun ki gen lavi yo. Yo jije tout mounmouri yo dapre sa yo te fè. –Revelasyon 20:12aSe konsa, chak moun gen pou rann Bondyekont pou tèt pa yo. –Women 14:1224 GRAS JEZIKRIS LAMen, peche Adan an pa menm bagay ak kadoBondye bay pou gremesi a. Se fòt yon sèlmoun ki lakòz yon bann lòt moun mouri. Men,favè Bondye a gen plis pouvwa toujou. Gre-mesi yon sèl moun, Jezikri, Bondye bay anpilmoun yon kado ki pi gwo toujou. Se sa k fè,bagay konsa pa gade lèzòm, ou mèt tande yovle, ou mèt tande yo fè. Se bagay ki gadeBondye sèlman, li menm ki gen kè sansib.–Women 5:15; 9:16Bondye pran pozisyon kont moun ki genlògèy. Men, moun ki soumèt devan l, li ba yofavè li. –1 Pyè 5:5bNou konnen ki favè Jezikri, Senyè a, fè nou.Li menm ki te rich, li fè tèt li tounen pòv pounou. Konsa, lè l fè tèt li tounen pòv la, li fè nourich. –2 Korent 8:9Men, kote moun fè plis peche a, se la favèBondye a vide pi rèd sou yo. Se sa k fè, menmjan peche a te bay lanmò lè l te donminen sounou, konsa tou lè se favè Bondye a ki donmi-nen sou nou, li fè moun gras, li ba yo lavi ki pajanm fini an, gremesi Jezikri, Senyè nou an.–Women 5:20b, 21Se avèk anpil pouvwa apòt yo t’ap bay prèvki jan Bondye te leve Jezi fè l sòti vivan nanlanmò. Bondye menm te vide benediksyon l ankantite sou yo tout. –Travay 4:33REPANTANS LA 25Men, Bondye fèmen je l sou tout tan sa yomoun pase nan linyorans. Kounyeya li rele yotout, kote yo ye, pou yo tounen vin jwenn li.–Travay 17:30Mwen di nou: Non. Men, si nou menm nou patounen vin jwenn Bondye, nou tout n’ap perimenm jan an tou. –Lik 13:3Li t’ap di: Tounen vin jwenn Bondye. Paske,Bondye ki wa nan syèl la ap vin pran pouvwaa nan men l. –Matye 3:2Tounen vin jwenn Bondye, epi yonn apre lòtvin resevwa batèm nan non Jezikri, pou Bon-dye padonnen tout peche nou yo. Apre sa, n’aresevwa Sentespri, kado Bondye a. Chanje lavinou, tounen vin jwenn Bondye pou l ka efasepeche nou yo. –Travay 2:38b, 3:19Vire do bay tout vye peche nou te konn fè yo.–Ezekyèl 18:31aMoun k’ap kache peche p’ap janm wè zafè yomache. Men, Bondye va gen pitye pou moun kirekonèt peche yo, pou moun ki chanje lavi yo.–Pwovèb 28:13Paske, lè yon moun sipòte lapenn li janBondye vle l la, sa chanje kè li pou l ka rivesove. Pa gen anyen la a pou n regrèt. Men,lapenn nou sipòte jan tout moun fè l la, setouye l’ap touye nou. –2 Korent 7:10
 8. 8. 26 PADON POU PECHE YOSi mechan an sispann fè peche li te konn fèyo pou li mache dapre lòd mwen yo, si li fè saki dwat ak sa ki byen, li p’ap mouri. Sèten l’apviv. –Ezekyèl 18:21Si nou padonnen moun lè yo fè nou mal,Papa nou ki nan syèl la va padonnen nou tou.–Matye 6:14Jezi wè jan yo te gen konfyans nan li, li dinonm paralize a: Pitit mwen, peche ou yopadonnen. –Mak 2:5Bondye voye Jezi fè nou konnen l’ap padon-nen tout peche nou yo. Bondye fè l moutechita sou bò dwat li, li mete l Chèf sou nou, lifè l delivre nou. Li fè sa pou bay pèp Izrayèl layon bèl chans pou l tounen vin jwenn Bondye,pou l resevwa padon pou peche l yo.–Travay 13:38b; 5:31Koute. Men mwen kanpe la devan pòt la,m’ap frape. Si yon moun tande vwa m, si llouvri pòt la ban mwen, m’a antre lakay li,m’a manje ansanm avè l, l’a manje ansanmavèk mwen. –Revelasyon 3:20Y’a pran non l pou yo mache fè konnenmesay la nan tout peyi, konmanse lavil Jeri-zalèm, pou mande tout moun pou yo tounenvin jwenn Bondye pou yo ka resevwa padonpeche yo. –Lik 24:47NOU DWE SEPARE AK LEMONN 27Bondye fè konnen favè l pou tout moun kadelivre. Favè Bondye a mande nou pou noukite move lavi nou t’ap mennen an ansanm aktout move lanvi ki nan lemonn, pou nou kamennen yon lòt lavi ki kontwole, ki dwat, kidevwe pou Bondye pandan nou sou latè a.–Tit 2:11, 12Nou pa gen anyen pou nou wè ak moun k’apviv nan fènwa, moun k’ap fè bagay ki p’aprapòte anyen. Okontrè, denonse yo pou sa yoye. –Efezyen 5:11Pa renmen lemonn, ni anyen ki sòti nanlemonn. Si yon moun renmen lemonn, li pagen renmen pou Papa a nan kè li. Bagay ki sòtinan lemonn se egzijans lachè, se gwo tanta-syon, se lògèy k’ap vire tèt moun lè yo genanpil byen sou latè. Tou sa pa sòti nan Papa a.Se nan lemonn sa sòti. –1 Jan 2:15, 16Ala moun pa gen konfyans nan Bondye! Eskenou pa konnen lè nou zanmi lemonn, se lènmiBondye nou ye! Moun ki vle zanmi lemonn, livin lènmi Bondye. –Jak 4:4Manyè netwaye lavi nou non! Mete nou nankondisyon pou fè sèvis pou mwen non! Sispanntout lenjistis mwen wè n’ap fè yo! Wi, sispannfè sa ki mal! –Ezayi 1:1628 NOUVEL NESANS LAM’ap mete lòt santiman nan kè nou. M’apmete lòt lide nan tèt nou. M’ap wete tèt di nouan, m’ap fè nou tande lè m pale nou.–Ezekyèl 36:26Nou konnen Kris la se yon moun ki te machedwat devan Bondye. Se pou nou konnen tou,tout moun ki fè sa ki dwat devan Bondye sepitit Bondye yo ye. Nou konnen depi yonmoun pitit Bondye, li p’ap kontinye ap viv nanpeche toujou. Paske, Pitit Bondye a ap veyesou li, Satan pa ka fè l anyen. –1 Jan 2:29, 5:18Men, kounyeya Bondye mete nou nan kon-disyon pou nou sèvi l. Gremesi Jezikri, Senyèa, li mete nou apa pou li, li fè nou gras pa pou-vwa Lespri Bondye nou an. –1 Korent 6:11bJezi reponn li: Sa m’ap di ou la a, se vre wi:Pèsonn pa kapab wè Pèyi kote Bondye Wa a sili pa fèt yon dezyèm fwa. – Jan 3:3Si yon moun ap viv nan Kris la, li vin yon lòtmoun. Bagay lontan yo disparèt, se lòt bagaynèf ki pran plas yo kounyeya. –2 Korent 5:17Gremesi pawòl Bondye a ki yon pawòl vivanepi ki la pou tout tan, nou resevwa yon lòtlavi. Fwa sa a, nou pa sòti nan yon jèm ki kamouri, men nan yon jèm ki pa ka mouri.–1 Pyè 1:23MÒ O PECHE—VIVAN AN KRIS 29Nou menm moun Efèz, nou te mouri poutètmechanste ak peche nou yo. Ansanm ak Krisla, Bondye fè nou leve sòti nan lanmò, li fè nouchita jouk anwo nan syèl la ansanm ak li tou.–Efezyen 2:1, 6Kris la te pote peche nou yo nan kò li soubwa a, pou nou te kapab mouri annegad pe-che, pou nou te ka viv dwat devan Bondye. Lite kite yo maltrete l pou l te ka geri nou.–1 Pyè 2:24Nou menm ki deja leve sòti vivan ansanm akKris la nan lanmò, se pou nou chache bagay kianwo nan syèl la kote Kris la chita sou bòdwat Bondye. Pa kite bagay ki sou latè prantèt nou, mete lide nou sou bagay ki anwo nansyèl la. Konnen sa byen: nou mouri deja, lavinou kache ansanm ak Kris la nan Bondye. SeKris la ki lavi nou tout bon. Lè la parèt, noumenm tou n’a parèt ansanm avè l nan tout bèlpouvwa li. –Kolosyen 3:1-4Non. Sa pa ka fèt. Poukisa? Paske annegadpeche nou mouri. Ki jan pou n ta ka kontinyeap viv toujou nan peche? Konsa tou, noumenm, konsidere tèt nou tankou moun ki dejamouri annegad peche epi k’ap viv pou Bondyeansanm avèk Jezikri. –Women 6:2, 11
 9. 9. 30 LAVI KI P’AP JANM FINI ANMoun ki simen sa ki fè kò l plezi, li gen poul rekòlte lanmò. Men, moun ki simen sa ki fèLespri Bondye a plezi, Lespri a va fè l rekòltelavi ki p’ap janm fini an. –Galat 6:8Menm jan Moyiz te leve sèpan ki te fèt anbwonz lan byen wo sou yon poto nan mitandezè a, konsa tou yo gen pou yo leve MounBondye voye nan lachè a byen wo tou. Toutmoun ki mete konfyans yo nan li va gen laviki p’ap janm fini an. – Jan 3:14, 15Lavi ki p’ap janm fini an, se pou yo konnenou, ou menm ki sèl Bondye tout bon an, an-sanm ak moun ou voye a: Jezikri. –Jan 17:3Moun ki mete konfyans yo nan Pitit la, yogen lavi ki p’ap janm fini an. Moun ki de-zobeyi Pitit la, yo p’ap gen lavi sa a. Se kòlèBondye k’ap tonbe sou yo. –Jan 3:36Peche peye nou kach: li ban nou lanmò. Menkado Bondye ban nou gratis la, se lavi an-sanm ak Jezikri, Senyè nou an, yon lavi kip’ap janm fini. –Women 6:23Sa m’ap di nou la a, se vre wi: Yon moun kikoute pawòl mwen, ki mete konfyans nanmoun ki voye m lan, l’ap gen lavi ki p’ap janmfini an. Yo p’ap kondannen li. Li deja sòti nanlanmò, li antre nan lavi. –Jan 5:24ASIRANS SALI A 31Lespri Bondye a bay lespri pa nou an lasi-rans se pitit Bondye nou ye. –Women 8:16Men pawòl verite a: Bondye ban nou lavi kip’ap janm fini an. Se nan Pitit li a li ban nou li.Moun ki gen Pitit la, yo gen lavi sa a tou. Men,moun ki pa gen Pitit Bondye a, yo pa gen lavisa a nonplis. M’ap ekri nou lèt sa a, nou menmki kwè nan Pitit Bondye. –1 Jan 5:11-13aMoun ki asepte kòmandman m yo, ki obeyiyo, se moun sa a ki renmen mwen. Papa m varenmen moun ki renmen mwen. Mwen menmtou, m’a renmen l, epi m’a fè l wè mwen.–Jan 14:21Paske tout moun ap fè sa ki dwat, y’a viv akkè poze, san danje ni malè pou tout tan.–Ezayi 32:17Pou fè nou wè nou se pitit li tout bon,Bondye te voye Lespri Pitit li a k’ap rele: Papa,nan kè nou. –Galat 4:6Nou konnen nou fè yonn ak Bondye, Bondyefè yonn ak nou, paske li ban nou Sentespri li.–1 Jan 4:13Si nou fè sa Bondye mande nou fè, lè sa a noumèt sèten nou konnen li. –1 Jan 2:332 LE KRIS VIV NAN YOU KE,LI BAY LAJWAKounyeya, m’ap vin jwenn ou. M’ap palekonsa pandan m sou latè a, pou jan kè m kon-tan an se konsa pou kè yo ka kontan tou nètale. –Jan 17:13Mwen gen pou m wè nou ankò. Lè sa a, kènou pral kontan, pèsonn p’ap ka wete kon-tantman sa a nan kè nou. –Jan 16:22bGouvènman Bondye ki wa a, se pa yon afèmanje ak bwè, men se yon kèsyon fè sa kibyen, viv ak kè poze ak kè kontan. Bagay sayo, se Sentespri ki bay yo. –Women 14:17Se sa k fè, se pa mwen k’ap viv ankò, se Krisla k’ap viv nan mwen: lavi m’ap mennen nankò m kounyeya, m’ap viv li nan konfyansmwen gen nan Pitit Bondye a ki te renmen msitèlman li te rive bay lavi la pou mwen.–Galat 2:20Mwen di nou tou sa pou kè kontan m lan kanan nou, pou nou ka kontan nèt ale.–Jan 15:11W’a fè m konnen chemen ki bay lavi a. Paskeou la avè m, mwen pa manke kontan. Bò koteou, Senyè, se yon plezi ki p’ap janm fini.–Sòm 16:11NOU DWE OBEYI BONDYE 33Nou konn sa byen: Si nou lage tèt nou nanmen yon moun pou nou sèvi l esklav pou nobeyi l, nou tounen esklav moun n’ap obeyi a.Si nou lage kò nou nan peche, nou tounenesklav peche k’ap fè nou jwenn ak lanmò. Men,si nou lage kò nou nan obeyi Bondye, n’aesklav obeyisans k’ap fè nou mache dwat de-van Bondye. –Women 6:16L’a ban nou repo ansanm avè m lè Jezi vaparèt nan syèl la avèk zanj li yo ki gen pou-vwa. L’a parèt nan mitan gwo flanm dife poupini tout moun ki pa konn Bondye yo ansanmak moun ki p’ap mache dapre bòn nouvèl kipale sou Jezi, Senyè nou an. Chatiman mounsa yo, se disparèt y’ap disparèt yo pou tout tan.Y’ap wete yo devan Senyè a, y’ap voye yo jetebyen lwen pou yo pa janm resevwa pa yo nanpouvwa Senyè a ak nan lwanj y’ap fè pou li a.–2 Tesalonisyen 1:7b-9Jòdi a, mwen mete benediksyon ak madi-chon devan nou. Se nou ki pou chwazi. Se vabenediksyon pou nou si nou swiv tout kò-mandman Senyè a, Bondye nou an, kòmand-man mwen ban nou jòdi a. Men se va madi-chon pou nou si nou pa vle mache dapre kò-mandman Senyè a, Bondye nou an.–Detewonòm 11:26-28a
 10. 10. 34 NOU DWE TEMWAYE POU KRISTout moun va rekonèt Jezikri se Senyè a. Sava sèvi yon lwanj pou Bondye Papa a.–Filipyen 2:11Moun ki va kanpe pou mwen devan lèzòm,mwen menm tou, m’a kanpe pou li devan Papam ki nan syèl la. Men tou, moun ki va kanpedevan lèzòm pou di li pa konnen m, mwenmenm tou, m’a kanpe devan Papa m ki nansyèl la, m’a di mwen pa konnen l.–Matye 10:32, 33Si ou deklare ak bouch ou devan tout mounJezi se Senyè a, si ou kwè tout bon nan kè ouBondye te fè l leve sòti vivan pami mò yo, w’asove. Paske, lè yon moun gen konfyans toutbon nan kè l, se lè sa a Bondye fè l gras. Lè yonmoun deklare ak bouch li devan tout moun ligen konfyans nan Bondye, se lè sa a Bondyedelivre li. –Women 10:9, 10Moun ki voye Pitit la jete, li voye Papa a jetetou. Moun ki rekonèt Pitit la, li rekonèt Papaa tou. –1 Jan 2:23Si yon moun wont di se moun mwen li ye, sili wont pale pawòl mwen, enben, mwen menmtou, Moun Bondye voye nan lachè a, lè m’atounen nan tout pouvwa m ak tout bèl pou-vwa Papa m, nan mitan lame zanj li yo, m’awont pran li pou moun pa m tou. –Lik 9:26SATAN, GRAN LENMI NOU AN 35Kenbe tèt nou anplas, rete sou prigad nou.Paske dyab la, lènmi nou an, ap veye nou tank-ou yon lyon ki move, k’a chache moun pou ldevore. Kanpe fèm nan konfyans nou, kenbetèt avè l. –1 Pyè 5:8, 9aApre sa, Lespri Bondye pouse Jezi ale nandezè a pou Satan te ka tante l. Jezi reponn li:Wete kò ou sou mwen, Satan. Paske, men sa kiekri: Se Mèt la, Bondye ou, pou ou adore, se limenm sèl pou ou sèvi. Fwa sa a, grandyab lakite l. Latou, kèk zanj Bondye pwoche bò koteJezi, yo sèvi l. –Matye 4:1, 10, 11Pou fini, chache fòs nou nan lavi n’ap men-nen ansanm ak Senyè a ak nan gwo pouvwa li.Pran mete sou nou tout kalite zam Bondye bannou pou nou ka kenbe tèt anba riz Satan.–Efezyen 6:10, 11Zam m’ap sèvi nan batay m’ap mennen an, sepa menm ak zam moun k’ap viv dapre lide kinan lemonn yo. Zam mwen se zanm ki gen pou-vwa devan Bondye pou kraze tout gwo fò.M’ap kraze tout pawòl esplikasyon ki pa bon.–2 Korent 10:4Mwen menm tou mwen padonnen li . . . poupa bay Satan okenn avantaj sou nou. Paskenou konnen byen pwòp sa Satan gen nan tèt li.–2 Korent 2:10b, 1136 LAVIKTWA SOU SATANMoun li rele pitit li yo, se moun ki gen yonkò ki fèt ak chè ak san. Jezi vin tankou yo tou,menm chè ak yo, menm san ak yo. Konsa, lè limouri, li detwi Satan ki te gen pouvwa poutouye moun. –Ebre 2:14Moun k’ap kontinye viv nan peche, se mounSatan yo ye, paske Satan ap fè peche depi nankonmansman. Pitit Bondye a parèt toutesprepou kraze travay Satan an. –1 Jan 3:8Pou ou kapab louvri je yo, pou fè yo sòti nanfènwa kote yo ye a vin nan limyè, pou weteyo anba pouvwa Satan vin jwenn Bondye.Konsa, lè y’a mete konfyans yo nan mwen, y’aresevwa padon pou tout peche yo, y’a jwennplas yo nan mitan pèp k’ap viv apa pouBondye a. –Travay 26:18Kisa, atò, ki va fè nou pèdi renmen Kris lagen pou nou an? Soufrans ka fè nou sa?Osinon, kè sere? Osinon, pèsekisyon? Osinon,grangou, mizè, gwo danje, lanmò? Men, soutout bagay sa yo, nou genyen batay la nèt ale,gremesi moun ki renmen nou an.–Women 8:35, 37Se poutèt sa, desann nou devan Bondye.Men, pran pozisyon kont Satan, la kourikite nou. Pwoche bò kote Bondye, Bondyeva pwoche bò kote nou tou. –Jak 4:7, 8aRENMEN, PREV NOU SE 37DISIP KRIS YOMenm si mwen ta konn pale tout kalite langmoun pale ansanm ak lang zanj yo pale, si mpa gen renmen nan kè m, bèl pawòl mwen yopa pi plis pase yon tanbou k’ap fè anpil bwi,pase yon klòch k’ap sonnen. –1 Korent 13:1Men, Lespri Bondye a bay renmen, kè kon-tan, kè poze, pasyans, bon kè, seryozite, li fèou gen bon manyè. Li fè ou aji ak dousè, li fèou konn kontwole kò ou. –Galat 5:22, 23aLi mande l yon dezyèm fwa: Simon, pitit Jan,eske ou renmen mwen? Li reponn: Wi, Senyè,ou konnen mwen renmen ou. Jezi di li: Pranswen mouton m yo. –Jan 21:16Si nou renmen m, se pou n obeyi kò-mandman m yo. –Jan 14:15Si yon moun di: mwen renmen Bondye, pouanmenmtan pou l rayi frè l, moun sa a ap baymanti. Paske, si li pa renmen frè l, yon mounli ka wè, li pa ka renmen Bondye li pa ka wè a.–1 Jan 4:20Si nou yonn renmen lòt, lè sa a tout moun vakonnen se disip mwen nou ye. – Jan 13:35Nou menm, nou konnen nou sòti nan lanmò,nou antre nan lavi. Nou konn sa, paske nourenmen frè nou yo. Moun ki pa renmen frè l,li mouri. –1 Jan 3:14
 11. 11. 38 REZIREKSYON JEZIKRIS LANan dimanch maten, Jezi te leve sòti vivannan lanmò. Premye moun li te fè wè li, se teMari, moun lavil Magdala a. (Se sou li Jezi tewete sèt move lespri.) –Mak 16:9Se Jezi sa a ki te mouri pou peche nou yo epiki leve sòti vivan ankò pou fè Bondye fè nougras. –Women 4:25Nou menm k’ap pale la a, nou temwen tou sali te fè nan peyi jwif yo ak nan Jerizalèm. Yote touye l, yo te kloure l sou kwa a. Men soutwa jou, Bondye fè l leve sòti vivan nan lanmò.Apre sa, li fè moun wè li vivan. Se pa toutmoun non ki te wè li. Se nou menm ase ki tewè li. Bondye te chwazi nou davans pou sèvi ltemwen. Wi, nou manje avè l, nou bwè avè lapre Bondye te fè l tounen vivan sòti nanlanmò. –Travay 10:39-41Yon senmenn apre sa, disip Jezi yo te reyiniankò anndan kay la. Fwa sa a Toma te la avèkyo. Tout pòt yo te fèmen akle. Jezi vini, likanpe nan mitan yo, li di: Benediksyon Bon-dye sou nou tout. Apre sa li di Toma: Metedwèt ou isit la. Men. Gade men m yo. Lonjemen ou, mete l la bò kòt mwen. Wete doutansnan kè ou. Kwè, tande. Toma reponn li: Senyèmwen, Bondye mwen! –Jan 20:26-28REZIREKSYON AN, 39ESPERANS BENI NOU ANou pa bezwen sezi. Lè a pral rive: tout mòki nan tonm yo pral tande vwa li, yo pral levesòti vivan nan tonm yo. Moun ki fè sa ki byenpral leve pou resevwa lavi ki p’ap janm finian. Men, tout moun ki fè sa ki mal pral levepou resevwa kondannasyon yo. –Jan 5:28, 29Eske nou pa konn sa: nou tout ki resevwabatèm pou n te fè yonn ak Jezikri, avèk batèmsa a nou te fè yonn avè l nan lanmò li. Se sa kfè, avèk batèm nou an nou te antere ansanmavè l, nou te mouri ansanm avè l tou. Men,menm jan Papa a te fè l leve sòti nan lanmòavèk gwo fòs pouvwa li, konsa tou nou menmnou ka mennen yon lòt lavi. Menm jan nou fèyonn ak li paske nou te mouri yon jan tankouli menm li te mouri a, konsa tou n’a fè yonnavè li, paske n’a leve sòti vivan nan lanmòtankou l tou. –Women 6:3-5Si Kris la ap viv nan ou, kò ou te mèt mouriakòz peche a, Lespri Bondye a ap ba ou lavi,paske ou jwenn gras devan Bondye. Si LespriBondye ki te fè Jezikri leve sòti vivan nanlanmò a rete nan nou, li menm ki te fè Jezikrileve sòti vivan nan lanmò a, li va bay kò nouyo ki la pou mouri a lavi tou, pa pouvwaLespri li a ki rete nan nou. –Women 8:10b, 1140 SENTETE A LETENELPaske, li vin sove pèp li a, li delivre yo anbaesklavaj. Li te di l konsa: Lè la fin delivre nouanba lènmi nou yo, la fè nou sèvi l san noup’ap bezwen pè. Wi, l’a fè nou viv apa pouBondye, l’a fè nou mache dwat devan li chakjou nan lavi nou. –Lik 1:68b, 74, 75Mezanmi, se pou nou wi Bondye te fè toutpwomès sa yo. Ann kenbe kò nou ak nanm nounan kondisyon pou n sèvi Bondye! Ann voyetout bagay ki ka wete nou nan kondisyon sa ajete! Ann chache viv apa pou Bondye! Ann vivnan krentif li! –2 Korent 7:1Frè m yo, mwen te moutre nou ki jan pou nmennen bak nou si nou vle fè Bondye plezi.Wi, mwen konnen se konsa n’ap viv vre. Men,kounyeya m’ap mande nou, nan non SenyèJezi a, tanpri chache viv pi byen toujou. Noukonnen tou sa m te moutre nou, avèk otoriteSenyè Jezi te ban mwen an. Men sa Bondyevle pou nou: Se pou nou viv apa pou Bondye,pou nou pa lage kò nou nan imoralite. Se pouchak gason konn chwazi madanm li yon jan kirespektab, ki dakò ak volonte Bondye. Bon-dye pa rele nou pou nou viv nan vye kondi-syon lèd. Men, li rele nou pou nou viv yon janki dakò ak volonte li. –1 Tesalonisyen 4:1-4, 7SENTETE A LETENEL 41Sè poutèt sa, Jezi te mouri lòt bò pòtay lavilla, pou l te ka mete pèp la nan kondisyon pouyo fè sèvis Bondye ak pwòp san pa li ki tekoule. –Ebre 13:12Byen lontan anvan Bondye te kreye lemonn,li te chwazi nou nan Kris la pou nou te kapabviv apa pou li, pou n te san repwòch devan li.Nan renmen li renmen nou an, . . . se pou nouvin yon lòt kalite moun jan Bondye vle l la,pou nou sanble ak li pou nou ka mennen yonlavi ki dwat, yon lavi ki apa pou Bondye, janverite a mande l la. –Efezyen 1:4; 4:24Pral gen yon bèl wout pase la. Y’ap rele l:Wout Bondye a! Moun k’ap fè sa ki mal p’appase nan wout sa a. Se va sèlman pou moun kimache dwat yo. Wi, pou yo ase. Okenn ba-koulou p’ap ka detounen moun k’ap swiv che-men sa a. –Ezayi 35:8Men, si nou rekonèt devan Bondye nou fèpeche, nou mèt gen konfyans nan li. Paske l’apfè sa k gen pou fèt la: l’a padonnen tout pechenou yo, l’a netwaye nou anba tou sa ki mal.–1 Jan 1:9Si tout bagay gen pou disparèt konsa, nou pabezwen mande ki kalite moun nou dwe ye: Sepou nou sèvi Bondye, se pou nou viv pou li ase.–2 Pyè 3:11
 12. 12. 42 LEZOM RANPLI AK LESPRISi nou menm ki mechan jan nou mechan an,nou konn bay pitit nou bon bagay, se pa Papanou ki nan syèl la ki pou ta refize ban nouSentespri l, lè nou mande l li. –Lik 11:13Lè yo fin lapriyè, kote yo te ye a pran tran-ble. Yo tout te anba pouvwa Sentespri, epi yopran anonse pawòl Bondye a avèk konvik-syon. –Travay 4:31M’ap mete Lespri m nan nou, konsa m’ap fènou mache dwat dapre lòd mwen ban nou,pou nou fè tou sa mwen mande nou fè. N’akenbe prensip mwen yo. –Ezekyèl 36:27Pou nou menm, nou p’ap viv dapre egzijanskò nou ankò, men dapre egzijans Lespri Bon-dye a, paske Lespri Bondye a nan nou. Si yonmoun pa gen Lespri Kris la nan li, li pa pouKris la. –Women 8:9Men, lè Sentespri a va desann sou nou, n’aresevwa yon pouvwa. –Travay 1:8aBanabas sa a te yon bon gason. Li te gen an-pil konfyans nan Bondye, epi Sentespri te ken-be l anba pouvwa l tout tan. –Travay 11:24aNan Antyòch menm, disip yo te kontan an-pil, Sentespri te plen kè yo. –Travay 13:52Pa soule tèt nou ak diven, sa ka mennen nounan debòch. Okontrè, plen kè nou ak Sen-tespri. –Efezyen 5:18PWOMES MEVEYE KRETYEN 43YO GENYENSenyè a kanpe toupre moun ki dekouraje yo,li delivre tout moun ki te pèdi espwa.–Sòm 34:18Jezi di li: Si m kapab menm! . . . Tout bagayposib wi pou moun ki met konfyans yo nanBondye. –Mak 9:23Frè m yo, nou pa bezwen sezi devan gwoeprèv sa yo k’ap tonbe sou nou tankou yongwo dife. Nou pa bezwen konprann sa se yonbagay estraòdinè k’ap rive nou la a. Okontrè,fè kè n kontan. Paske, menm jan nou patisipenan soufrans Kris yo, konsa tou n’a kontan nètale lè gwo pouvwa Kris la va parèt.–1 Pyè 4:12, 13Li gen pou l cheche tout dlo nan je yo. P’apgen lanmò ankò, yo p’ap nan lapenn ankò, yop’ap janm plenyen ankò, yo p’ap janm soufriankò. Tout vye bagay sa yo pral disparèt.–Revelasyon 21:4Mete konfyans ou nan Senyè a, fè sa ki byen!Pran peyi a fè kay ou, viv ak kè poze!–Sòm 37:3Pito nou chache bay bagay peyi Wa ki nansyèl la premye plas nan lavi nou, chache vivjan Bondye vle l la anvan. Lè sa a, Bondye vaban nou tout lòt bagay sa yo tou. –Matye 6:3344 PWOMES POU SILA YOKI NAN EPREVKounyeya, li ka pote sekou bay tout moun kianba tantasyon, paske li menm tou li te paseanba tantasyon, li menm tou li te soufri.–Ebre 2:18Anvan lontan, Bondye ki bay kè poze a genpou kraze Satan anba pye nou. –Women 16:20aTout tantasyon nou jwenn sou chemen nou,se menm kalite tantasyon tout moun jwennsou chemen yo tou. Men, Bondye li menm tou-jou kenbe pawòl li: li p’ap kite yo tante nouyon jan ki depase sa nou ka sipòte. Men, lènou va anba tantasyon an, l’a ban nou fòs pounou ka sipòte l, pou nou ka sòti anba li.–1 Korent 10:13Lè yon moun ap mache dwat, li gen pou lsoufri anpil. Men, Senyè a ap delivre l [an bas]tout soufrans li yo. –Sòm 34:19Tansèlman, nou konn sa byen: nan tout ba-gay, Bondye ap travay pou byen tout moun kirenmen l, pou byen tout moun li te fè lide rele.–Women 8:28Granprèt nou an, se pa yon moun ki pakapab soufri ak nou nan feblès nou. Okontrè,nou gen yon granprèt ki te pase anba toutkalite tantasyon menm jan ak nou. Men, li patjanm fè okenn peche. –Ebre 4:15PWOMES POU SILA YO KI VENKE 45Se sa moun ki va genyen batay la va resevwanan men m. M’a va Bondye yo, y’a va pititmwen. –Revelasyon 21:7Tout moun ki va goumen jouk yo genyenbatay la, m’ap fè yo tounen yon gwo poto nankay Bondye a. Apre sa, yo p’ap janm sòti. M’amake non Bondye ansanm ak non lavil Bondyea, lòt Jerizalèm k’ap desann sot nan syèl la,sou yo. M’ap make lòt non mwen an sou yo tou.–Revelasyon 3:12Tout moun ki goumen jouk yo genyen batayla pral mete rad blan an sou yo. Mwen p’apwete non yo nan liv ki gen non moun ki genlavi a. M’ap rekonèt yo pou moun pa m devanPapa mwen ak devan zanj li yo.–Revelasyon 3:5Tout moun ki goumen jouk yo genyen batayla, m’ap ba yo dwa chita bò kote m lè m’a soufòtèy mwen an, menm jan mwen menm mwente goumen jouk mwen te genyen batay la, poukounyeya mwen chita bò kote Papa m ki chitasou fòtèy li a. –Revelasyon 3:21Tout moun ki va goumen jouk yo genyenbatay la, epi ki va toujou ap fè sa m vle yo fèa jouk sa kaba, m’a ba yo pouvwa sou toutnasyon. –Revelasyon 2:26
 13. 13. 46 BONDYE PALE NOU OSIJE DIVOS LAKanta pou moun marye yo, men lòd mwenba yo, (sa pa sòti nan mwen non, men nanSenyè a menm): Lè yon fanm marye, li pa dwekite ak mari li. Si li rive kite avè l, se pou lrete pou kont li, san l pa remarye. Pase pou lta remarye, pito li tounen ak mari l ankò.Konsa tou, yon mari pa dwe mete madanm lideyò. Yon fanm marye gen angajman ak maril toutotan mari a vivan. Men, si mari a mouri,li lib marye ak moun li vle, depi se ak yonmoun ki patizan Kris la. –1 Korent 7:10, 11, 39M’ap pran yon egzanp: yon madanm maryegen angajman avèk mari l devan lalwa tou-totan mari a vivan. Men, si mari a mouri, ma-danm lan lib devan lalwa annegad mari a. Sipandan mari a vivan toujou, madanm lan vinfanm yon lòt gason, y’ap rele madanm lanadiltè. Men, si mari a mouri, li lib devan lalwa.Lè sa a, si l vin fanm yon lòt gason, li pa yonadiltè. –Women 7:2, 3Men mwen menm, men sa m’ap di nou: Yonnonm ki kite ak madanm li, si se pa poulenkondit, nonm sa a lakòz madanm lan fèadiltè. Konsa tou, yon nonm ki marye ak yonmadanm mari l kite l, li fè adiltè tou.–Matye 5:32JEZI AP VINI YOU DEZIEM FWA 47Lè m’a fin pare plas la pou nou, m’a tounenvin chache nou. Konsa, kote m’a ye a, se la n’aye tou. –Jan 14:3Lè sa a, n’a wè siy nan syèl la k’ap fè nou kon-nen Moun Bondye voye nan lachè a ap tounen.Lè sa a, tout nasyon ki sou latè va pran kriye.Y’a wè Moun Bondye voye nan lachè a ap vinianwo nyaj yo nan syèl la, avèk pouvwa, nanmitan yon bann bèl bagay. –Matye 24:30Mezanmi, kounyeya nou se pitit Bondye. Noupoko konnen egzakteman sa nou pral tounen.Men, nou konnen lè Kris la va parèt nou praltounen tankou l, paske nou pral wè l jan l ye a.Tout moun ki gen espwa sa a nan kè yo apkenbe kò yo pou yo pa fè sa ki mal, tankouJezikri te kenbe kò l pou l pat fè sa ki mal.–1 Jan 3:2, 3Nou menm tou, se pou n toujou pare, paskeMoun Bondye voye nan lachè a va vini lè noupa ta kwè! –Lik 12:40Konprann sa byen, Moun Bondye voye nanlachè a gen pou l tounen ak zanj li yo, nan toutbèl pouvwa Papa l la. Lè sa a, li va bay chakmoun sa yo merite dapre sa yo fè. –Matye 16:2748 PAWOL BONDYE ASyèl la ak tout tè a va pase, men pawòlmwen yo p’ap janm pase. –Lik 21:33Paske, pwofèt yo pat janm bay mesay paskeyo menm yo te vle. Okontrè, se Sentespri ki tepouse yo lè yo t’ap bay mesay ki sòti nanBondye. – 2 Pyè 1:21Pawòl ou se yon chandèl ki fè m wè kotem’ap mete pye m, se yon limyè k’ap klerechemen mwen. –Sòm 119:105PRIYE EPI PADONNENMen ki jan pou nou lapriyè: Papa nou ki nansyèl la, Nou mande pou yo toujou respektenon ou. Vin tabli gouvènman ou, pou yo fèvolonte ou sou latè, tankou yo fè l nan syèl la.Manje nou bezwen an, ban nou l jòdi a. Pa-donnen tou sa nou fè ki mal, menm jan noupadonnen moun ki fè nou mal. Pa kite nounan pozisyon pou n tonbe nan tantasyon,men, delivre nou anba Satan. [Paske, se pouou tout otorite, tout pouvwa ak tout lwanj,depi tout tan ak pou tout tan. Amen.] Si noupadonnen moun lè yo fè nou mal, Papa nou kinan syèl la va padonnen nou tou. Men, si noupa padonnen moun lè yo fè nou mal, Papa noup’ap padonnen peche nou yo nonplis.–Matye 6:9-15CHEMEN BONDYE A POU SALI AMwen bezwen you Sovè.Tout moun fè peche. Yo tout vire do bayBondye ki gen pouvwa a. –Women 3:23Kris te mouri pou mwen.Paske, Kris la menm mouri yon sèl fwa poupeche nou yo, li p’ap janm mouri ankò. Limenm ki t’ap mache dwat devan Bondye.–1 Pyè 3:18aMwen bezwen repanti akòzpeche m yo.Moun k’ap kache peche p’ap janm wè zafè yomache. Men, Bondye va gen pitye pou moun kirekonèt peche yo, pou moun ki chanje lavi yo.–Pwovèb 28:13Mwen dwe resevwa Jezi pà lafwa.Men, sa ki te resevwa l yo, sa ki te kwè nan liyo, li ba yo pouvwa tounen pitit Bondye.–Jan 1:12Mwen kapab asire mwen sove.Moun ki gen Pitit la, yo gen lavi sa a tou.–1 Jan 5:12aSa m’ap di nou la a, se vre wi: Yon moun kikoute pawòl mwen, ki mete konfyans nanmoun ki voye m lan, l’ap gen lavi ki p’ap janmfini an. Yo p’ap kondannen li. Li deja sòti nanlanmò, li antre nan lavi. – Jan 5:24
 14. 14. 12/2 Kreyol (Haitian) HFAPublished in numerous languages by World Missionary Press asGod supplies funds in answer to prayer. If you would like morecopies for careful distribution, please write in English to:World Missionary Press, Inc.P.O. Box 120New Paris, IN 46553-0120 USA2-10

×