Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Llesiant Cymru, 2019

24 vues

Publié le

Mesur cynnydd tuag at y nodau llesiant cenedlaethol.

Publié dans : Données & analyses
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Llesiant Cymru, 2019

 1. 1. Llesiant Cymru 2018-19 Mesur cynnydd tuag at y nodau llesiant cenedlaethol #llesiantcymru Cyfrifol ar lefel fyd-eang Llewyrchus Iachach Mwy Cyfartal Cymunedau Cydlynus Diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu Cydnerth
 2. 2. Mae’r sleidiau hyn yn crynhoi rhai o’r prif negeseuon am gynnydd Cymru tuag at ei 7 Nod Llesiant o adroddiad Llesiant Cymru ar gyfer 2018-19 • Yn achos llawer o ddangosyddion, rydym yn disgwyl iddi gymryd rhai blynyddoedd cyn i’r newidiadau gael eu gweld • Nid yw pob dangosydd yn cael ei ddiweddaru’n flynyddol. Felly, bydd rhai negeseuon yn union fel yr oeddynt y flwyddyn flaenorol. #llesiantcymru
 3. 3. 2001–03 2002–04 2003–05 2004–06 2005–07 2006–08 2007–09 2008–10 2009–11 2010–12 2011–13 2012–14 2013–15 2014–16 2015–17 IndecsDisgwyliadOes(2001-03=100) Cymru – Dynion Cymru – Menywod 100.0 100.5 101.0 101.5 102.0 102.5 103.0 103.5 104.0 Ar ôl cynnydd parhaus dros nifer o flynyddoedd, nid yw disgwyliad oes wedi newid llawer yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Rydym yn treulio rhan fwyaf o’n bywydau mewn iechyd da, ond mae’r amser hwnnw yn llai ar gyfer y rheini sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd. Ffynhonnell: y Swyddfa Ystadegau Gwladol Disgwyliad oes adeg genedigaeth yn ôl rhyw (2001-03 = 100) #llesiantcymru
 4. 4. Canran(wedi'isafoniynôloedran) 0 5 10 15 20 25 30 35 19 20 24 25 29 Cwintel 1 (mwyaf amddifad) Cwintel 2 Cwintel 3 Cwintel 4 Cwintel 5 (lleiaf amddifad) Ychydig o newid a fu yn y flwyddyn ddiwethaf mewn ymddygiadau iach o ran ffordd o fyw. Dengys y data diweddaraf bod ein deiet yn dal i gynnwys lefelau isel o ffrwythau a llysiau, a gormod o halen, siwgr a chig coch (er gwelliannau dros yr ychydig flynyddoedd diweddaraf). Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru Canran yr rheini sy’n 16 mlwydd oed neu’n hŷn ac sy’n bwyta 5 dogn o ffrwythau a llysiau bob dydd, fesul cwintel amddifadedd, 2018-19 #llesiantcymru
 5. 5. 20102005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Canran 0 1 2 3 4 5 6 7 Mae canran y babanod sy’n cael eu geni â phwysau geni isel wedi cynyddu ychydig dros y blynyddoedd diwethaf, yn dilyn gostyngiad graddol dros y 7 blynedd blaenorol. Canran ar gyfer unig fabanod byw sy’n cael eu geni â phwysau geni isel o dan 2,500g Ffynhonnell: Y Gronfa Ddata Genedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol #llesiantcymru
 6. 6. 35 40 30 25 20 15 10 5 0 2008 2017–18 Canran Holl dai landlordiaid cymdeithasol Awdurdodau lleol Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig Perchen- feddiannydd Rhentu'n breifat Pob deiliadaeth 6 31 27 4 34 9 14 3 13 2 17 3 Mae cyflwr tai wedi gwella dros y 10 mlynedd ddiwethaf, gan leihau’r risg bosibl i iechyd y meddianwyr, a gwelliant ar draws pob deiliadaeth. Canran yr anheddau sy’n bodloni mesurau procsi cyffredinol Safon Ansawdd Tai Cymru yn ô deiliadaeth, 2008 a 2017-18 (gan ddefnyddio data arolwg cyflwr) Ffynhonnell: Arolwg Eiddo Byw yng Nghymru 2008; Arolwg Cyflwr Tai Cymru 2017-18 #llesiantcymru
 7. 7. Canran 1999 2000 2003 2004 2002 2005 2006 2007 2009 2008 2010 2012 2011 2019 2014 2015 2016 2013 2001 2017 2018 *60 64 68 72 76 80 * Nid yw'r echelinau yn dechrau ar sero Y DU Cymru Mae marchnad lafur Cymru yn parhau i berfformio’n gryf, gyda’r bwlch rhwng Cymru a’r DU yn fach yn nhermau hanesyddol. Er hyn, mae’r canran o bobl mewn swyddi â chyflog isel i’w weld yn cynyddu. Cyfradd cyflogaeth pobl 16-64 oed, 1999 - 2019 Ffynhonnell: Regional labour market statistics in the UK: September 2019: y Swyddfa Ystadegau Gwladol #llesiantcymru
 8. 8. Canran 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20172016 *50 60 70 80 90 100 16–18 mlwydd oed 19–24 mlwydd oed 2018 * Nid yw'r echelin yn dechrau ar sero Mae cyfranogiad pobl ifanc mewn addysg a’r farchnad lafur wedi tyfu ers y dirwasgiad, er y bu cwymp bach yn y flwyddyn diweddaraf ar gyfer y rhai 16-18 oed. Canran y bobl ifanc oedd mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, 2004 - 2018 Ffynhonnell: Cyfranogiad pobl ifanc mewn addysg a’r farchnad lafur, Llywodraeth Cymru #llesiantcymru
 9. 9. Y DU Cymru Canran 1999 2000 2003 2004 2002 2005 2006 2007 2009 2008 2010 2012 2011 2014 2015 2016 2013 2001 2017 2018 Mae gwahaniaeth mewn cyflog sy'n uwch na sero yn golygu bod dynion yn ennill mwy na menywod 0 5 10 15 20 Mae’r data diweddaraf yn dangos bod y bwlch cyflog rhwng y rhywiau wedi cynyddu. Fodd bynnag, yn 7.3 y cant, mae’n parhau i fod gyda’r isaf erioed. Mae’r data newydd ar y bwlch cyflog mewn perthynas ag ethnigrwydd yn dangos, ar gyfartaledd, bod gweithwyr o grwpiau lleiafrifoedd ethnig yn ennill 7.5 y cant yn llai fesul awr na gweithwyr gwyn Prydeinig. Y gwahaniaeth canrannol mewn cyflogau amser llawn canolrifol rhwng dynion a menywod, 1999 - 2018 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o’r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion: y Swyddfa Ystadegau Gwladol #llesiantcymru
 10. 10. 0 20 40 60 80 100 2014 35 2015 34 2016 35 2017 34 2018 35 2019 32 Pwyntiaucanran Rydym yn dal i weld bwlch sylweddol o ran canlyniadau cyflogaeth i bobl anabl, ond mae’r bwlch cyflogaeth wedi aros yn sefydlog yn y blynyddoedd diwethaf. Bwlch cyflogaeth anabledd, blwyddyn yn dod i ben Mawrth 31 2014 i’r flwyddyn yn dod i ben Mawrth 31 2019 Ffynhonnell: StatsCymru #llesiantcymru
 11. 11. Cymhwyster lefel 4+ Dim Cymwysterau 50 40 20 30 10 0 2010 20182008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Canran Mae lefelau cymwysterau ymysg y boblogaeth yn parhau i gynyddu, ond mae bylchau mawr yn dal i fodoli o ran cyrhaeddiad addysgol ar gyfer grwpiau gwahanol y boblogaeth. Canran y boblogaeth oedran gweithio (18 - 64 oed) yng Nghymru sydd heb gymwysterau, neu sydd â chymhwyster lefel 4 neu uwch, 2008 to 2018 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o Arolwg Blynyddol y Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol #llesiantcymru
 12. 12. 40 35 25 30 20 15 10 0 5 1994–1997 1995–1998 1996–1999 2015–2018 2014–2017 2013–2016 2012–2015 2011–2014 2010–2013 2009–2012 2008–2011 2007–2010 2006–2009 2005–2008 2004–2007 2003–2006 2002–2005 2001–2004 2000–2003 1999–2002 1998–2001 1997–2000 Pob unigolyn Plant Oedolion o oedran gweithio Pensiynwyr Canran Nid yw tlodi incwm cymharol wedi newid yn sylweddol ers sawl blwyddyn, er y gwelir rhai newidiadau ar gyfer rhai grwpiau. Mae tlodi incwm cymharol yn parhau i fod ar ei uchaf ymysg plant. Mae llai o aelwydydd yn byw mewn tlodi tanwydd o gymharu â 10 mlynedd yn ôl gan fod ein cartrefi wedi dod yn fwy effeithlon o ran ynni. Canran yr holl bobl, plant, pensiynwyr ac oedolion o oedran gweithio sy’n byw mewn tlodi incwm cymharol yng Nghymru, 1994 i 2018 Ffynhonnell 1: Tlodi: StatsCymru Ffynhonnell 2: Tablau cartrefi islaw’r incwm cyfartalog ar gyfer Cymru: Llywodraeth Cymru #llesiantcymru
 13. 13. Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae rhywfaint o gynnydd wedi bod mewn cydlyniant cymunedol ond gostyngiad bychan o ran teimlo’n ddiogel. Fodd bynnag, mae’n rhy gynnar i ddweud a yw hyn yn ddechrau ar duedd newydd. Cytuno'n gryf Tueddu i gytuno 0 20 40 60 80 100 Mae pobl yn trin ei gilydd gydag urddas a pharch Mae pobl yr ardal sydd o gefndiroedd gwahanol yn cyd-dynnu'n dda Perthyn i'r ardal leol 4233 4234 40 32 Canran Canran y bobl sy’n cytuno â datganiadau am eu hardal leol, 2018-19 Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru: Llywodraeth Cymru #llesiantcymru
 14. 14. Mae nifer yr achosion o droseddau casineb yn ymwneud â hil sy’n cael eu cofnodi wedi bod yn cynyddu. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 2012–13 2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18 Nifer Pob trosedd(a) CrefyddAnabledd Cyfeiriadedd rhywiol Hil Hunaniaeth trawsryweddol (a) Gellir priodoli mwy nag un ffactor ysgogi i drosedd, felly nid yw rhai o’r categorïau o droseddau casineb yn cyfleu cyfanswm y troseddau. Nid yw cyfanswm y troseddau yn 2011-12 ar gael. Troseddau casineb yn ôl ffactor ysgogol, 2012-13 i 2017-18 Ffynhonnell: y Swyddfa Gartref #llesiantcymru
 15. 15. Oedolion Plant Canran 60 0 50 30 40 20 10 30 20 10 0 2018–192017–182016–17 40 Canran 29 32 32 2013 40 2015 48 2018 48 2014 2016 2017 Mae lefelau cyfranogiad rheolaidd mewn chwaraeon ar gyfer oedolion a phlant wedi aros yr un fath yn y flwyddyn ddiwethaf. Canran yr oedolion a’r plant sy’n cyfranogi mewn chwaraeon tair gwaith yr wythnos neu fwy Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru Ffynhonnell: Arolwg ar Chwaraeon Ysgol #llesiantcymru
 16. 16. 35 30 25 20 15 10 5 0 2013–14 3 6 4 10 2014 –15 3 7 4 11 2015 –162012–13 4 7 4 10 2016 –17 5 9 4 11 2017–18 6 9 5 11 2018 –19 7 10 5 11 Rhugl Yn gallu siarad rhywfaint Yn gallu siarad ychydig yn unig Yn gallu dweud ychydig eiriau Canran Mae’r data arolwg diweddaraf yn awgrymu bod cynnydd wedi bod yn y ganran o bobl sy’n dweud eu bod yn siarad Cymraeg, ond nid yn rhugl. Mae’r defnydd o’r iaith yn parhau’n gyson. Y Gallu yn y Gymraeg a Nodwyd, 2012-13 i 2018-19 Ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru #llesiantcymru
 17. 17. 60,000 50,000 40,000 30,000 10,000 20,000 70,000 0 1990 Sylfaen 1995 1998 2000 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1999 Allyriadau(cilodunnellau) Mae gostyngiad mawr wedi bod mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr yn y flwyddyn ddiwethaf, a thros y tymor hir mae allyriadau wedi gostwng mwy na chwarter ers y 1990au. Allyriadau nwyon tŷ gwydr Ffynhonnell: Rhestr Allyriadau Atmosfferig Genedlaethol, Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig #llesiantcymru
 18. 18. Datguddiadllygrwrµg/m 20 16 12 4 8 0 20102007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PM10 NO2 PM2.5 3 Mae llygredd aer yn parhau i fod yn fater iechyd sylweddol, er bod gwelliannau wedi eu nodi i lefelau tri o’r prif lygrwyr aer dros y flwyddyn ddiwethaf. Dangosyddion Ansawdd Aer Ffynhonnell: Dangosyddion Ansawdd Aer #llesiantcymru
 19. 19. Capasiti (MW) 3,500 4,0003,0001,000 2,000 2,5005000 1,500 2017 2016 2014 2012 3,683 3,357 2,280 1,101 Mae capasiti gosodiadau cynhyrchu ynni adnewyddadwy wedi codi yn y degawd diwethaf, ac mae bron i hanner o’r trydan a dreulir yn dod o ffynonellau adnewyddadwy. Er ei bod ychydig flynyddoedd o oed, mae ein hôl troed ecolegol yn awgrymu bod ein prif adnoddau naturiol yn cael eu defnyddio’n gynt nag y gellir eu hailgyflenwi. Capasiti cynhyrchu ynni adnewyddadwy Ffynhonnell: Adroddiad Cynhyrchu Ynni yng Nghymru #llesiantcymru
 20. 20. Mae gwelliannau wedi bod i boblogaethau rhai rhywogaethau, ond mae’r asesiad cynhwysfawr diwethaf o adnoddau naturiol Cymru yn dangos bod amrywiaeth biolegol yn dirywio’n gyffredinol. #llesiantcymru
 21. 21. Mae’r adroddiad Llesiant Cymru yn cynnwys… #llesiantcymru
 22. 22. Adroddiadau ar ein cynnydd cenedlaethol tuag at pob nod llesiant Llesiant Cymru 2018-19 Ystadegau ar gyfer Cymru Llesiant Cymru 2018-19 Cyfrifol ar lefel fyd-eang Llewyrchus Iachach Mwy Cyfartal Cymunedau Cydlynus Diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu Cydnerth #llesiantcymru
 23. 23. Data ar gyfer y 46 dangosydd cenedlaethol #llesiantcymru https://gov.wales/well-being-wales-2018-progress-reports-against-well-being-goals
 24. 24. Ble gallwch weld adroddiad Llesiant Cymru? Adroddiad Llesiant Cymru: https://llyw.cymru/llesiant-cymru Mapio rhyngweithiol y dangosyddion cenedlaethol i’r nodau: https://llyw.cymru/dangosyddion-cenedlaethol-mapio-ir-nodau-llesiant-nodau- datblygu-cynaliadwy-cu #llesiantcymru
 25. 25. Cysylltwch â ni @ystadegaucymru Desg.ystadegau@llyw.cymru #llesiantcymru

×