Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Broj9(12) 2012

1 927 vues

Publié le

Publié dans : Actualités & Politique

Broj9(12) 2012

  1. 1. ÏÅÐÎ Â ÆÅËÅÇÍÈÖÈÒÅ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÒÎÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊЕЛЕКТРОННО гр. София, ул. Ивайло № 15 тел. 02/ 852 07 57, 0895 514 110 e-m@il: uriahh@abv.bg Година 2 ИЗДАНИЕ Седмичник за релсов транспорт на Сдружение “Български Локомотивен Форум” Брой 9(12) 12 - 18.03.2012 г. ИДВА КРАЯТ ЙОРДАН НЕДЕВ: НОВИ НА ТИРОВЕТЕ ПРОДЪЛЖАВАМ ЛОКОМОТИВИ УБИЙЦИ С РЕФОРМИТЕ В ЗА “ШЕНКЕР” БДЖ БЪЛГАРИЯ  Стр. 2  Стр. 5  Стр. 6 КОМЕНТАРДА СЕ ХВАНЕ НЯКОЙ И СДРУЖЕНИЕ „БЛФ“ ПОСЛЕДВА ПРИМЕРА НА БДЖ, АКЦИЯ КОНТРОЛЬОРИ ПАК ПРЕСТРУКТУРИРА СЕ ДО МЕСЕЦДА СВЪРШИ РАБОТА УДАРИХА ГРАТИСАНАЙ-СЕТНЕ! В СТОЛИЦАТА Марио Евстатиев „Делим тракция от финанси, отваряме се по-широко към партньорите си.“ каза След почти две Борислав Апостолов, ръководител секция „Бизнес отношения“ в дружеството.години гниене в депо Марио Евстатиев разпределение на отговор- управител да бъде и ръково-София, последният оста- ностите и правомощията в дител тягов подвижен със- стр. 2нал в парка на БДЖ му- Нови структурни промени структурите. “Не може един тав, машинист и монтьор изеен дизелов локомотив в ръководството и секциите какво ли още не!” казаот серия 66 отново се на сдружение “Български Апостолов преди дни РЕТРОвъзстановява! Хвала на локомотивен форум” се стя- по повод недостигадепото, че се сети за кле- гат за тазгодишното редовно на човешки ресурс в БДЖ СТЯГАтата мащина, която през общо събрание на железо- сдружението. “Пре- ПАРНИТЕ МАШИНИтези две години, същото пътно-историческото дру- структуриране ще има ЗА ПРОЛЕТТАтова депо подхвърляше жество. Това предаде преди по всички нива в ръ-от коловоз на коловоз и дни лично ръководителя на ководството, защотоаха накрая да отиде на секция “Бизнес отношения” само така ще можемскрапа... Ала не трябва в дружеството Борислав да отговорим на пре-само желанието, трябва Апостолов. Една от основ- дизвикателствата, сто-и някой, който да свър- ните насоки ще бъде дифе- ящи пред нас” пояснищи цялата работа, защо- Инициативите за опазване на музейното ренциране на дейностите на още той.то с трима души бригада управителния съвет и пре- ЖП наслество отново ще бъдат водещи. Още на стр.3 стр. 4 ФОТО: Марио Евстатиеввъзстановителен ремонт ГЛЕДАТ ДЕЛОТО „МОНОВ“ В СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪДне се прави. Но на никойне му пука - има си на-чалници в ремонта, та-къв бе коментара на единот великите кадри на де-пото, когато се спомена, Марио Евстатиев на 1-ви февруари, софийският град- Унгария. Тези вагони са произведе-че трябват повече рабо- ски съд даде ход на делото и прочете ни между 1968 и 1971 и не отговаряттещи по машината. Ако Делото срещу бившия изпълните- обвинителния акт срещу Монов. Ад- на параметрите на обществената по-толкова няма хора, то тоя лен директор на БДЖ Христо Монов вокатът на подсъдимия пък разигра ръчка, направена от БДЖ, но въпре-дето гони да взема на ме- отново се гледа. В понеделник запо- истински цирк в залата първо с наг- ки това, тогавашното ръководство гидиите фотоапаратите да чна поредното заседание по скандал- лото си изказване по повод корекци- взело. Именно поради тези скандалниотиде да стърже боя, пък ната сделка за доставката на 30 ре- ята в исковата сума с около 2 млн. лв. разминавания в цени и параметри, но-дано му минат пороч- циклирани спални вагона от фирма надолу и в последствие с искането на вият изпълнителен директор на хол-ните мераци за самора- „Арвекс“. Монов отговаря пред Теми- почивки, тъй като от чутата сума, Мо- динг БДЖ Йордан Недев още предизправа с независимите и да за сключване на неизгодна сделка, нов вдигнал кръвно. Освен въпросни- нова година каза, че ще бъде търсенаобективните, които явно от която са настъпили материални те 26 млн. лв., БДЖ има да получава отговорност до дупка за предишнитеса трън в очите на всеки щети за БДЖ на стойност 26 млн. лв. още 17 вагона по скандалната сдел- управници, източили дружеството.втори канцеларски плъх Тази сума е разликата в договорената ка, които по непотвърдена информа- Ръководството на БДЖ все още търсив структурите на БДЖ! доставна цена на вагоните и реалната ция от наши източници се намирали начин да си прибере останалата част им експертна оценка. Припомняме, че на гаражен коловоз в някаква гара в от вагоните.
  2. 2. 2 ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ АКТУАЛНОКАЧВАТ ТИР-ОВЕТЕ УБИЙЦИ „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД ВЗЕМА 24 ЛОКОМОТИВА ПОД НАЕМ ОТ РУМЪНИЯНА ВЛАКА ОТ ЕСЕНТА Иван Ангелов под наем е липсата на доста- тъчно локомотиви и резерв-Завишаване на транзитните такси за товарни камиони и целогодишна забрана „БДЖ-Товарни превози“ ни части за отремонтиране ЕООД ще вземе 24 електри- на повредените по депата и за движение през почивните дни ще насърчават Ro-La превозите в България чески локомотива под наем нарастналите в същото вре- Марио Евстатиев автомобили, преминаващи В момента са готови терми- от Румъния. Информация- ме товарни превози. 24-те транзитно през страната и налите в Драгоман и Сви- та за това бе предоставена локомотива трябва да бъдат Още от края на тази годи- в същото време значителни ленград, в редовна експло- от наши източници, но все разпределени между депатана, тировете, причиняващи облекчения за тези, които атация е и интермодалния още не е категорично по- Горна Оряховица и София,десетки катастрофи по род- са решили да се доверят на терминал край гара Яна, твърдена или отречена от което пък обяснява защо заните пътища годишно може превоза чрез железопътен Софийска област. Също товарното дружество. Ло- ремонтните работници седа бъдат принудени да се ка- транспорт. Така например, така, тези автомобили няма комотивите са от серия 40 организират курсове за ре-чат на влака. Това ще стане забраната за движение през да дължат винетни такси, а на Румънските железници монт и проддръжка на локо-с редица мерки, които бяха уикендите, която сега важи транзитните такси ще бъдат и у нас ще работят срещу мотиви серия 46, които са отпредставени на провелата се само в активния летен се- намалени драстично. Облек- дневен наем от около 700 лв една и съща конструкция св сряда конференция “Бъл- зон, от тази есен ще стане чения ще има и за ЖП опе- дневно. Причината за взема- локомотивите серия 40, ра-гария в сърцето на европей- целогодишна, но в същото раторите, извършващи Ro- не на тягов подвижен състав ботещи в Румъния.ската логистика”. Проекта време няма да важи за ав- La превози. Те ще дължатза насърчаване на интермо- томобили, придвижващи се по-малки инфраструктурнидалните и Ro-La превозите, от границата до най-близ- такси в сравнение с тези, ко-представен от Димитър Са- кия интермодален терми- ито заплащат за останалите НОВИ РЕПРЕСИИ СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОТО ПЕРО - ТОЗИ ПЪТ С ОТКРИТИ ЗАПЛАХИ!вов - директор на дирекция нал. Според плановете се видове превоз. С качването“Българска транспортна по- предвижда да има няколко на ТИР-овете на железопът-литика” в МТИТС включва основни терминала за пре- ни вагони ще се постигне идрастично завишаване на товарване, както и десетки значително намаляване на Марио Евстатиев се преследва от Наказател-таксите за движение по бъл- специализирани паркинги вредните емисии от изгоре- ния кодекс. За случая, ре-гарските пътища на товарни за изчакване на камионите. ли газове в атмосферата. Поредните актове на ре- дакцията на „ЖЕЛЕЗОПЪ- пресии и гонения срещу ТЕН ВЕСТНИК” уведомиПОРЕДНАТА КОНТРОЛЬОРСКА ХАЙКА В СТОЛИЧНИЯ активисти на сдружение “БЛФ” и репортери на “ЖЕ- ЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК” писмено „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и пресцен- търа на дружеството, като вГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗАПОЧНАЛА С ПОБОЙ се проявиха преди дни в ло- писмото бе поискано офи- комотивното депо “София”, циално мотивирано разре- подчинено на “БДЖ-Път- шение за извършване на фо- Марио Евстатиев тях заплатиха билет за так- които контролът е по-слаб нически превози” ЕООД. то-заснемане на посочения суване на нередовен пътник и процента на нередовно Заместник-началникът по подвижен състав. Центърът за градска мо- на стойност 10 лв, а тези, ко- пътуващите – най-голям. В ремонта, изживявайки се в Локомотивът, станал по-билност в София започ- ито отказаха да платят или първия ден на акцията, коя- качеството си на единствен вод за заплахи от страна нана кампания за масирани нямаха необходимата сума то започна с масирани про- разпореждащ се в депото ръководството на депото на-проверки по редовността в себе си, получиха актове верки по най-инфарктните открито заплаши репор- шумя през 2010 г., когато въ-на пътниците в превозни- по ЗАНН, по които може линии - автобус № 79 и трам- тер на “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН преки отпуснати средства,те средства на градския вай №22, групи от роми, ВЕСТНИК” за това, че сни- възстановителния ремонттранспорт. Само за един пътуващи без билет ус- мал работата по възстановя- бе спрян. В последствие сечас от 15 до 16 часа ми- пели да нанесат побой на ващ се в депото музеен ло- оказа, че причините билиналия вторник, екип от един от контрольорите и комотив, по който активно финансови, което обаче неконтрольори на ЦГМ, да наранят полицай, опи- и дейно участие взема и са- кореспондираше с инфор-заедно с полицаи от Об- тал се да озапти озверя- мото сдружение „БЛФ”. На мацията, подадена от тога-щинска полиция, прове- лата тайфа. В резултат, въпроса ни, не са ли това ре- вашния принципал на депо-риха 8 автобуса, пътува- целият контрольорски пресии и тенденциозни ак- то – „БДЖ-Тягов подвиженщи по линиите 1, 3, 5, 6 екип писал в районното тове спрямо сдружението и състав” ЕООД. В крайнаи 114 и констатираха, че до среднощ. Този слу- вестника, началникът-фео- сметка, едва в края на 2011във всяко едно от тях има Контрольорка извършва проверка в столи- чай на посегателство над дал отговорил положително г., работата по машинатапоне по двама нередовни чен автобус. контролния орган в сто- и открито заплашил, че ще бе подновена, а сдружениепътници. Оправданията ФОТО: Марио Евстатиев личния градски транс- застави охраната да конфис- „БЛФ” прие да подкрепибяха различни – от лип- порт не е изолиран и това кува репортерския ни фото- технически инициативатаса на пари, през социално да им бъде наложена глоба е и една от основните при- апарат, което при направена на депото с набавяне на ня-положение до извинение, от 70 до 100 лв, обясниха чини, масираните проверки справка със законодател- кои специфични резервниче водачите нямат билети. контрольорите. Проверките да се извършват заедно със ството на Р България пред- части и елементи и споде-Всички заловени гратисчии продължават и през идните служители на Общинска ставлява акт на противоза- ляне на собствения си опитбяха заставени да слязат на дни като ще обхванат основ- полиция, обясниха самите конно отнемане на лично във възстановяване на тозиспирката, където някои от но крайградските линии, по контрольори. или служебно имущество и тип локомотиви. ИЗДАВА: Главен редактор: ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ Редакционна колегия: Сдружение Марио Евстатиев Вътрешни новини: Павел Вълчев, Николай Колев, Иван Ангелов; „Български Локомотивен e-mail: ÂÅÑÒÍÈÊ e-mail: vatreshni@gmail.com Международни новини: Иван Кацев, Николай Колев evstatiev.mario@gmail.com Форум“ ISSN: 1314 - 5495 e-mail: bgracer2010@gmail.com ЕИК 175841534 Графично оформление: Адрес на редакцията: Кореспонденти: Адрес: София, ул. Витиня 21Б, Марио Евстатиев София, ул. Витиня № 21Б, ет. 3, ст. 60 Бургас и региона: Иван Ангелов - burgas.angelov@gmail.com ет. 3, ст. 60 Коректор: e-mail: press.blf@gmail.com Светослав Дешев
  3. 3. АКТУАЛНО ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ 3 НАКРАТКОФУТБОЛНИ ФЕНОВЕ СТЯГАТ КАДРОВИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ОБСЪЖДАТ СЕ НОВИ МЕРКИДЪРЖАХА ВЛАК 20МИНУТИ Футболни фенове без ПРОМЕНИ В СДРУЖЕНИЕ “БЛФ” ЗА ОПАЗВАНЕ НА БДЖ ДЕПАТА Изцяло нова структура на управителните органибилети задържаха 20 ми- се гласи за тазгодишното общо събрание Марио Евстатиев на холдинг “БДЖ” ЕАД. Внути пътнически влак, същото време, изпълнител- Марио Евстатиев какъвто в моментеа липсва. На среща между пред- ният директор на друже-пътуващ по линията Ям- Медийната дейност и връз-бол - Бургас миналата ставители на Транспортна ството Йордан Недев заяви Нови структурни промени ките с общестгвеността ще полиция, ръководството на за “Железопътен вестник”,неделя на гара Карнобат. в ръководството и секции- бъдат обединени, а секцията,Причината била, че гру- локомотивното депо “Со- че ведомствена охрана не те на сдружение “Българ- отговаряща за тяговия под- фия” и експерти по охра- значи по-качествени хора,пата фенове, тръгнали за ски локомотивен форум” вижен състав ще бъде раз-футболна среща, играе- нителната дейност се обсъ- тъй като охранителната се стягат за тазгодишното ширена с нови специалисти. диха мерки за подобряване дейност изисква специалнаща се в Бургас нямали редовно общо събрание на Успоредно с кардиналнитепревозни документи, но охраната на локомотивното психологическа и физиче- железопътно-историческото промени, които трябва да депо “Подуяне”, което е ра- ска подготовка на лицата.отказали както да платят дружество. Тази информа- бъдат обсъдени идната сед-глоба, така и да слязат от йон на софийското. Среща- За момента, частните охра- ция изтече буквално пре- мица, ще бъдат предприети та се проведе вчера под еги- нителни фирми, грижещи севлака. Наложила се наме- ди ден от ръководителя на и действия по осъществява-сата на транспортна по- дата на инж. Стефан Деянов за безопасността на депата секция “Бизнес отношения” не на контакти с нови потен- - директор на депо “София”. носят цялата материалналиция, чиито служители в дружеството Борислав циални бизнес-партньори иотстранили нередовните Една от мерките, която бе отговорност за охранявани- Апостолов. Една от основ- подготовка за кандидатства- обсъдена на срещата е въ- те обекти и при кражби сепътници и влакът про- ните насоки ще бъде дифе- не по различни програми задължил по маршрута си. веждането на ефективна търси отговорност, обясни ренциране на дейностите на финансиране на дейностите система за видеоконтрол още Недев. Освен за опаз- управителния съвет и пре- на сдружението. и подобряване на физиче- ването на депата, от БДЖ саПАДНАЛИ СКАЛИ разпределение на отговор- В момента, дейностите наКРАЙ ДЪБОВО СПРЯХА ската охрана на депото, от обърнали сериозно внима- ностите и правомощията в сдружение “Български локо- което в последно време из- ние и на мерките за охранаМЕЖДУНАРОДЕН ВЛАК структурите. “Не може един мотивен форум” са съсредо- чезнаха стотици килограми на товарите при превоза им управител да бъде и ръково- точени в медийната дейност цветни метали. Обсъжда се с железопътен транспорт, Свличане на около 3 дител тягов подвижен със- и възстановяването на единкубика скална маса в и вариант, охраната да бъде тъй като в момента една тав, машинист и монтьор и музеен дизелов локомотив ведомствена, а служители- от основните причини, то-междугарието Дъбово какво ли още не!” изригна от серия 64.00, който бе взет- Радунци миналата сед- те, които ще работят в нея вародателите да избягват Апостолов преди дни по от “Горубсо-Кърджали” да преминат на специали- железопътния транспорт емица станаха причина повод недостига на човеш- през пролетта на миналатамеждународния влак от зирано обучение в школата сравнително големия про- ки ресурс в сдружението. година. на МВР или оторизирана цент на посегателства върхуБукурещ за Истанбул да “Преструктуриране ще има От създаването си презпрестои 217 мин. в гара школа за подготовка на ох- превозваните стоки. Според по всички нива в ръковод- месец Януари 2010 г., сдру- ранители съгласно изисква- експерти, възможно е БДЖРадунци. Малко след ството, защото само така жение “Български локомо-като преминал през гара- нията на ЗЧОД. Експертите отново да се обърне към ус- ще можем да отговорим на тивен форум” активно води от Транспортна полиция лугите на транспортна по-та, машинистът на меж- предизвикателствата, сто- политика за опазване надународния влак забеля- посочиха, че при добро из- лиция за охрана на своите ящи пред нас” поясни още историческото наследство граждане на системата за обекти, каквато е била прак-зал на релсите падналите той. Една от промените на българските железницискали и предприел ава- охрана на депото и качест- тиката допреди 15 години. ще бъде, че числеността на и в тази насока зад гърба вен подбор на кадрите, де- И в момента, някои товарнирийно спиране. След като управителния съвет ще бъде си има вече един напълное уведомен диспечерът, пото може да бъде опазвано влакове, превозващи скъпо увеличена до 5 души, а уп- възстановен локомотив от толкова добре, че “пиле да струващи суровини се при-на влака било разрешено равителите ще бъдат два- тип V10b, намиращ се в сто-да се върне в гарата, а за не прехвръква в района”. дружават от патрулни групи ма, като всеки един от тях личния мелничен комбинат Предстоят нови разговори и на полицията, пътуващи вразчистване на пътя е из- ще може да представлява “София-Мел” ЕАД. Освенпратена аварийна група. уточняване на процедурите, специално прикачен служе- сдружението при преговори това, сдружението подпо- преди същите да бъдат пред- бен вагон в края на товарна- и да оперира с определени могна БДЖ при възстановя- ложени пред ръководството та композиция.НОВ ГРАБЕЖ В ДЕПО ресурси. Системата с два- ването и поддържането наПОДУЯНЕ ма управители вече показа парните локомотиви 03.12 положителната си страна в и 16.01 от парка на локомо- Нов апашки набег в ло-комотивно депо Подуяне,при който са задигнати “БДЖ-Пътнически прево- тивно депо Горна Оряхови- зи” ЕООД и това вероятно е ца, участва със специалисти подтикнало Апостолов към и техническа помощ и при Ресторант АМ-ГЪЛ София, бул. Мадрид №53около 500 кг цветни ме- (на спирката на автобуси 11, 75 и 404) смелия ход, предположиха възстановяването на дизе-тали е имало преди дни,съобщи наш източник. близки до структурите на ловия локомотив 66.07 от  02/846 88 76, моб. 0878 719 582 УС лица. Увеличаването на парка на локомотивно депо ТАЛОННеизвестните за сега числеността на членовете София. В дългосрочен план,крадци разбили външна на самия управителен съвет сдружението се предвиждастена на един от цеховете пък има за цел както да бъ- да подпомогне с човешкии през дупката изнесли 30% дат разпределени различни ресурс и други дейностискъпоструващи медни пера от дейностите меж- по опазване на историятапроводници и бобини от ду тях, така и по-лесно да на железниците в Българияелектрически двигатели. бъдат вземани колективни от страна на различни ЖППо случая работи транс-портна полиция. По не-потвърдена информа- решения, а при необходи- оператори, включително мост съставяни комисии по и на крупни промишлени отстъпка за всичко от менюто различни въпроси. Ще бъде предприятия, притежаващиция става дума за набег създаден и изцяло нов отдел единици подвижен състав, от 18 до 22 часа всеки денна жители от съседната за управление на финанси- представляващ историческа (при представяне на настоящия талон)ромска махала. те и рекламната дейност, забележителност.
  4. 4. 4 ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ НА ПЪТБДЖ ЦАКА ПЪТНИЦИТЕ ОТ ГАРА МОНТАНА НКЖИ ВЪЗСТАНОВИ ЗА МЕСЕЦСЪС СКЪПА И ПО-БАВНА ВРЪЗКА ЗА СОФИЯ ЩЕТИТЕ В ХАРМАНЛИЙСКО Плод на некомпетентност или умишлена практика кара пътниците от Монтана да плащат за скъп влак до София Марио Евстатиев ните потоци от контейнери,Марио Евстатиев позната със „Стандартите за връзка с RБВ „Златни пясъ- превозвани по железница. поведение на служителите ци“ Варна-София. Оказа се, Националната компа- С възстановяването на дви- Да пътуваш с обедния на БДЖ-Пътнически прево- че влаковете правят връзка ния „Железопътна ин- жението по този участък севлак от Монтана към София зи ЕООД“, че „връзка за Со- и според кондукторката във фраструктура“ успя за възстановява и движениетое истинско приключение фия се прави само на гара варненския влак, касиерката по-малко от месец да въз- на международните пътни-в пълния смисъл на дума- Враца, не на Мездра“. По- на гара Монтана е следвало станови движението в чески влакове между Со-та. Първо защото до Враца питах я как така, след като да издаде на желаещите път- участъка между Харманли фия и Истанбул, които същотрябва да пътуваш в 40 го- в сайта на компанията пишеници билети за него. Така и Любимец, който бе от- бяха отменени ден след на-дишна съветска електричка друго, а същата отново с на яве излезе един много несен от потопа на 6-ти воднението. На 9-ти марткато онази, която летя 40 изключително груб и неу- груб акт на дискриминация февруари. лично главният ревизор покилометра без спи- спрямо пътници- Само 23 дни по-късно, безопасността на НК „Же-рачки и второ, защо- те от североза- участъкът с дължина 1200 лезопътна инфраструктура“то от Враца до София падна България, метра бе възстановен от ава- инж. Бисер Минчев посетитрябва да се возиш които са прину- рийно-спасителни екипи на засегнатия район за да ин-на най-скъпия влак дени от калпа- НКЖИ, които са работили спектира лично качествотона БДЖ - бърз влак вата система на на непрекъснат цикъл за да на извършените дейности.със задължителна ре- БДЖ да бъркат пуснат железопътната връз- Той изразил задоволство отзервация „Пловдив“, доста дълбоко в ка на България с Турция, работата и заявил, че учас-цената на билета за и без това отъне- която е от международен тъкът отговаря на всичкикойто е с 30% по-ви- лите си джобове транспортен коридор с го- изисквания за техническасока от стандартен за да пълнят без- лямо значение за търговски- безопасност на превозите,бърз влак със задъл- смисления и скъп те превози между Европа и предаде ден по-късно прес-жителна резервация. От години, транспортното обслужване на севе- влак „Пловдив“, Азия. Именно по тази ЖП центъра на националнатаСправка в интернет- розападна България е силно влошено. който в участъка линия преминават основ- инфраструктурна компания. БДЖ СТЯГА ПАРНИТЕ ЛОКОМОТИВИсайта на БДЖ по- ФОТО: Марио Евстатиев С о ф и я - В р а ц а -казва, че пътниците София генерирамогат да направят връзка с важителен тон отвърна „Не предимно загуби за компа-по-евтин влак и съответно разбра ли, че връзка за Со- нията с изключение на по-да стигнат с 20 мин. по-рано фия има само на Враца?!“. чивните и празнични дни,в София като слязат на гара След този нейн отговор ре- когато трите вагона се по-Мездра. Наше запитване на ших да се кача на влака и напълват. За случая, сигна-билетната каса на гарата в да проверя осъществява ли лизирахме в централата на ЗА АТРАКЦИОНИ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА Екип ЖВ заплати на обслуващия пер-Монтана бе контрирано от действително пътническия БДЖ, от където ще очаква- сонал, гориво-смазочни ма-сопната служителка, неза- влак Берковица - Мездра ме становище. Холдинг „БДЖ“ ЕАД под- териали и инфраструктурни готвя парните си локомоти- такси. По сведения от нашиБИЛЕТЕН КАСИЕР ВЪВ ВЛАКОВЕТЕ ви за предстоящия активен източници, през тази година сезон, стана ясно през мина- предстоят няколко по-ма-СОФИЯ-ДРАГОМАН ОТ ПОНЕДЕЛНИК лата седмица. В локомотив- щабни пътувания с парна ното депо „София“, където тяга, едно от което ще бъдеМашинистите на мотрисите ще подканват по радиоуредбата домуват два от локомоти- по маршрут Бургас - Коп-пътниците да си зак упят билети от новото длъ жностно лице. вите е получе- ривщица. За но нареждане това пътуване Марио Евстатиев бъдат длъжни да съобщават такова служебно лице във същите да бъ- се очаква да по радиоуредбата във влака, влака. дат приведени бъде нает ло- От 12-ти март, БДЖ въ- че пътниците, качили се от Мненията на специали- в експлоатация комотив 01.23веждат експериментално необслужваните пунктове стите относно тази мярка най-късно до от парка напрактиката „влаков билетен трябва да отидат в първия са силно скептични обаче края на месец депо София.касиер“ по линията София- вагон, където да си закупят по ред причини, главната от март. Причи- В момента вДрагоман. Това е една от които е необходимостта, ната - предсто- депото текатмерките срещу намаля- пътникът да се придвиж- ящи пролетни приготовле-ване злоупотребите сред ва непременно до първия ангажименти ния на ло-превозния персонал. Но- вагон на композицията за с чуждестран- Парната тракция е на почит от комотивите,вото длъжностно лице да си закупи билет. Също ни туристиче- любителите по цял свят. в к л юч в а щ ище седи в първия вагон така не е ясно до каква ФОТО: Марио Евстатиев ски групи. В проверка из-на мотрисата и ще изда- степен ще намалеят зло- момента, БДЖ правносттава на пътниците, качили уботребите на превозния разполага с 4 действащи ло- на парните котли, заверкасе от необслужвани гари персонал, тъй като те от- комотива за нормално меж- на предпазните вентили ии спирки билети по стан- ново ще имат пряк контакт дурелсие 1435 мм и един за контролно-измервателнитедартните тарифи. Превоз- Кондукторите във влака София-Драгоман с пътниците, а с изисква- междурелсие 760 мм. Сума- прибори, прегледи от дър-ният персонал пък вече вече няма да издават билети. нето да налагат директно ФОТО: Борислав Борисов санкции на незакупилите та, която влиза в хазната на жавен технонадзор.ще може само да прове- БДЖ от едно атракционно Според запознати, в по-рява билетите и да налага си билет се създават пред- пътуване е средно около 20 следната една година се за-санкции при констатиране превозен документ от вла- поставки за корупция, ка- 000 лв, от които се правят белязва ръст на търсенетона пътници без билет. Ма- ковия касиер. На централна квато има и при сегашната отчисления за поддръжка на на атракционни пътуванияшинистите на мотрисите, гара София също ще бъде система на билетоиздаване локомотивите и вагоните, по мрежата на БДЖ.пътуващи в участъка пък ще обявяването наличието на и билетопроверяване.
  5. 5. АНАЛИЗИ ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ 5ЙОРДАН НЕДЕВ - Изпълнителен директор на холдинг “БДЖ” ЕАД:Ще продължим с преструк- КАЗАНА ДУМА БДЖ ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ, НЕЗАВИСИМО ОТтурирането на компанията! Марио Евстатиев немарени с години дизелови бъдат свалени от влака, или МРЪНКАНЕТО НА СИНДИКАТИТЕ „Реформите в БДЖ ще продължат, защото компа- нията трябва да бъде оздравена на всяка цена.“ Това обяви изпълнителният директор на холдинга ми- налата седмица за „ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТНИК“(виж мотриси “Сименс” и на 176 да бъдат глобени. Работим и вляво). В началото и ние си мислехме, че Недев е ло- “Преструктурирането на пътнически вагона. “Наши по системата за електронно шият ликвидатор, но при един по-обстоен анализ, всеБДЖ продължава и в мо- колеги ходиха в румънския билетоиздаване, която екс- повече стигаме до извода, че реформите, които тоймента, ще продължим с завод, който спечели част отпериментираме и в момента прави в момента са необходими и да си призная - сил-оптимизацията, повтарям, поръчката за модернизация вътрешно. Идеята е, път- но закъснели. Не може в една компания, изпадналаоптимизация, а не съкраща- на старите ни пътнически никът да получава билет и във финансов колабс да се държат структури, които неване на персонала. Казвам вагони и от снимките, кои- уникален код, който ще се само, че не носят приходи, но представляват и сериоз-оптимизация, защото реди- то ми показаха, мога само проверява във влака. Няма но перо в разходните отчети. Не може и да се държатца служители се запазват, да кажа, че скоро наистина да може да се шмекерува. никому ненужните кантори за товарни превози през 50но след обучение поемат Електронната продажба - 60 км, тъй като вече го няма товарооборота от 70-тесъвместими с квалифи- не само ще улесни ра- и 80-те години и тези кантори стават ненужни. Същокацията им длъжности. ботата ни, но ще намали така, похвално е и желанието на Недев за сериозна ре-Проблемът е, че в мо- и разходите, а в същото дукция и диференциране на дейностите в администра-мента длъжностите не се време значително ще по- цията, която от години е най-болното място на БДЖ.дублират, не се утрояват, добри обслужването на Много ме впечатли едно негово изречение, обобщава-те се очетворяват и опе- пътниците, особено на що какво наследство е получил, а то е:торяват, това е натрупва- тези, чието време е цен- „В БДЖ има длъжности, които се припокриват, нено с години и сега на мен но. обясни Недев относ- два, не три, а четири пъти! Тоест, четири души от-като ръководител пада но пред нас. говарят за нещо, което трябва да върши един!“тежката задача да прове- Освен модернизацияда тези реформи, за коитосиндикатите отново може на вагони, ремонт на занемарени мотриси и ХОРАТА ОТ СЕВЕРОЗАПАДА НЕ ЯДАТда ме обвинят.” Така ко- оптимизация на персо- ДОМАТИТЕ С КОЛЦИТЕ, УВАЖАЕМО БДЖ!ментира продължаващи- нала, Недев подчерта, Пътниците от Монтана са принудени да дават пове-те реформи в БДЖ изпъл- че тече и анализ за опти- че пари заради недогледана връзка(виж стр. 4)нителният му директор мизиране на ремонтна-Йордан Недев екскул- Йордан Недев пое управлението на та дейност на подвижен Напълно кореспондиращо със всичко, случващо се взивно за “Железопътен БДЖ в един от най-трудните за ком- състав, като целта е в го- България бе това, на което се натъкнах на гарата в Мон-вестник”. Той участва в панията моменти. лемите ремонтни депа да тана. Оказва се, че влак, който в сайта на БДЖ ясно есъстоялата се днес в хо- ФОТО: Фондация „Александър“ се съсредоточи всичкото даден, че прави връзка с пътническата електричка оттел “Шератон” в София необходимо оборудване Берковица не може да се ползва от северозападнитемеждународна конферен- ще зарадваме пътниците с за качествен и надежден ре- жители на България, защото на касиерката на провин-ция “България в сърцето на едни реновирани по евро- монт, а не да се поддържат циалната гара и излизало, че такава връзка няма. ИЕвропейската логистика”. пейски стандарти вагони с пръснати из цяла България съответно щеш - не щеш даваш почти два пъти пове-Недев заяви още, че спира- необходимите удобства за депа, които по неговите че пари за влак, който освен, че е по-скъп, пристигането на старите електриче- пътуване.” отговори Недев думи в момента са неефек- и по-късно от този, за който графистите са заложилиски мотриси серия 32, които на нашия въпрос ще има тивни. “Преди 30 години, връзката. Но никой не може да излезе на глава с мон-по план трябва да излязат ли скоро нови пътнически тази система за ремонт може танските касиерки, които ако си по-настоятелен можеокончателно от експлоата- вагони. “Значително сме за- да е била ефикасна, сега с да ти теглят и една майна.ция до края на тази година, вишили контрола по редов- този обем на работата, тол- Дано след като ние пътувахме и сигнали-няма да се отрази на влако- ността на пътниците - вече кова много депа единствено зирахме до БДЖ, казуса да бъде решен в полза навото движение, тъй като в започнаха хората да се учят, носят загуби за дружество- Пътниците, които и без това не са пълни с пари!момента тече ремонта на за- че без билет мотаг или да то.” заяви Недев. УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ обявява поради независещи от нас причини, временно „ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТ- СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА НОВИ РЕКЛАМОДАТЕ- НИК“ ще излиза само в електронен вариант, като изданието ще бъде обществено ЛИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА МИНИ- достъпно и безплатно. Работим по идеи за подобряване на съдържанието и гра- МУМ 10 ПУБЛИКАЦИИ фичното оформление на вестника, както и по нова интернет-страница, с която ще Брой публи- Цветност Размер в Цена в лева бъдем още по-близо до своята читателска аудитория. кации милиметри без ДДС 10 4 цвята 85 х 105 332 лв Вестникът ще излиза всеки ПОНЕДЕЛНИК най-късно до 20 часа и ще бъде споделян както в групата ни във Facebook.com, така и на интернет-форума на Сдруже- 20 4 цвята 85 х 105 598 лв ние „Български Локомотивен Форум“. 10 2 цвята 85 х 105 270 лв 20 2 цвята 85 х 105 416,85 лв Бихме искали да знаете, че всякакви твърдения, че „ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТ- 10 2 цвята 165 х 45 246,50 лв НИК“ няма да продължи да излиза или екипът му се е отказал от издаването му са 20 2 цвята 165 х 45 435,70 лв неверни следва да не бъдат вземани под внимание. *) Рекламните материали, отпечатани в 2 цвята се публикуват във вътрешна страница по избор на клиента. За въпроси: press.blf@gmail.com или evstatiev.mario@gmail.com За контакти: press.blf@gmail.com, тел. 0886 559 230, 0898 260 076 и на адрес: 1517 София, ул. Витиня 21Б, ет.3, ст. 60
  6. 6. 6 ÆÅËÅÇÎÏÚÒÅÍ ÂÅÑÒÍÈÊ БИЗНЕС ГЛАС НАРОДЕНЛОГИСТИЧНИЯТ БРАНШ В БЪЛГАРИЯ НАД 600 ДУШИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКИЯДОСТИГНА НИВАТА ОТ ПРЕДИ КРИЗАТА РЕГИОН СИ ИСКАТ ВЛАКОВЕТЕ ЗА СОФИЯ! УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ, София е домакин на международна конференция„България в сърцето на европейската логистика“, организирана от Днес 29 февруари отпътувах с влак 40161 до Мом- Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика чилград и Подкова по сигнал на студенти от региона след Стоян Стоянов, на водещи експерти от меж- др. Освен представителите като бяха откъснати от „света” от към жп транспорт. агенция “ProWay” дународни логистични орга- на Световната банка и на Това, което установих в своето пътуване е, че пътници низации, Световната банка и престижните международ- има и то много огорчени от решението на БДЖ да им През 2011 г. годишният представители на български ни организации ФИАТА и спре жизненоважния за тях влак 40166 и нощния бързоборот на голяма част от държавни институции. КЛЕКАТ, в които членува влак 4646, осъществяващ връзка за центровете София,фирмите от спедиторския В рамките на конференци- НСБС, участие във форума Пловдив, Варна, Русе, Горна Оряховица, Велико Търново.и логистичен бранш е дос- ята „България в сърцето на ще вземат представители на Огорчени родители се жалваха как от БДЖ лишили деца-тигнал нивата от предкри- европейската логистика” Министерството на транс- та им от удобен и евтин транспорт до университета изисната 2008 г. Това сочат днес ще се дискутиратират порта, информационните училище. Във влака пътувах с жена от Кърджали до Под-резултатите от анкета на състоянието на логистични- технологии и съобщенията, кова, която през сълзи на очите ми разказа как детето иБългарската асоциация за те услуги в България и стра- Министерството на иконо- учи в Горна Оряховица и от месец Януари не се е прибиралспедиция, транспорт и ло- ните от региона, държавната миката, енергетиката и тури- тъй като няма с какво, а цените на автобусите са твърдегистика (НСБС), проведена политика по отношение на зма, НКЖИ, изпълнителни- високи. Мъж от Подкова пък ми се жалваше за това каксред членовете на асоциа- сектора, перспективите, ко- ят директор на БДЖ Йордан решил да пътува от Подкова до София и пътуването муцията. Данните бяха пред- ито ще даде откриването на Недев и др. Конференцията било 3 дни в двете посоки. На връщане пътувах с момче отставени от зам.-председате- Дунав мост-2, регионално- е организирана от Българ- Подкова, качило се от Кърджали - студент в София, кой-ля на НСБС Иван Петров на то и международно сътруд- ската асоциация за спеди- то с изненада установи, че влака с който иска да пътувапресконференция преди на- ничество на спедиторските ция, транспорт и логисти- не осъществява връзка на Пловдив за София, та студен-чалото на форума „България и логистични асоциации, ка (НСБС) и се провежда в тът беше попарен от превозната бригада, че ако решив сърцето на европейската развитието на железопът- юбилейната за НСБС 2012 да пътува до София трябва да направи смяна веднъж налогистика“, който се про- ния сектор в Европа и ин- година, когато асоциацията Димитровград и втори път на Пловдив, където трябва давежда в София с участието термодалните терминали и навършва 20 години. изчака влака за София от 22:08 до 02:58 часа. В разговора ни, момчето сподели, че пътува на месеца 3-4 пъти и, чеDB SCHENKER-БЪЛГАРИЯ ОСВЕЖАВА от последните промени не е пътувал и сега установява, че пътуването му ще е повече от 12 часа. Разказа ми още, че с БДЖ му е много по-евтино защото пътува с картаПАРКА СИ С ШЕСТ НОВИ ЛОКОМОТИВА студент за около 10 лв, а на автобуса 16 с намаление, а без намаление 20 лв. Дори дългото пътуване не го е отказ- вало досега да използва железопътния транспорт до днес.Локомотивите от клас 92.0 на Британските железници След днес се закани, че ако от БДЖ не оправят връзката са особено подходящи за товарни превози с влака за Русе, който осъществяваше връзка на Стара Загора за София, нито той, нито колегите му ще продъл-Марио Евстатиев вписана часова мощност АСЕА и Бритиш тракшън жат да използват БДЖ. Между другото населението на от 5400 кВт и максимална с предназначение да возят Момчилград, Кърджали, Лисиците, Мост има събрани Частният ЖП оператор DB допустима скорост по от- блок-влакове в тунела под около 600 подписа за връщане на влаковете, свързващи се-SCHENKER-България ще ношение на предавката 140 Ламанша. Група от частни верна с южна България.освежи парка си с шест ре- км/час. Произвеждани са от превозвач вече е замина- Стела Антонова, Хасковоновирани локомотива клас 1993 до 1996 г. от заводите ла за Англия за да приеме92.0 от Англия, научи от локомотивите, коитосигурен източник “ЖЕ- се очаква да влязатЛЕЗОПЪТЕН ВЕСТ- на наша територия вНИК”. Локомотивите са края на тази седмица.6 осни и могат да работят След като пристигнаткакто на система 25 кV 50 предстои да им бъдатХц, така и на система за извършени проби съ-постоянен ток 750V. При гласно българскотовтората система, захран- законодателство и даването се извършва от получат сертификатитрета - контактна релса. Локомотив клас 92 на DB SCHENKER за безопасност за дви-Клас 92.0 са локомотиви в Англия. жение по национална-за товарна служба - имат ФОТО: Wikimedia та ЖП мрежа.5 0 0 М Л Н . Л В . Е С П РА В Е Д Л И В А Ц Е Н А З А „БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД „Ветеран в устрем“ е заглавието на фотографията, пос- Марио Евстатиев в много тежко състояние, рия в сърцето на европей- ветена на последните мигове от редовната експлоатация локомотивите, с които раз- ската логистика“, провела на електромотрисните влакове серия 32 в БДЖ. 500 млн. лв. е справед- полагаме не достигат и за се в София. Според него,ливата цена за приватиза- това прибягваме до услуги- частните ЖП превозвачи УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,цията на „БДЖ-Товарни те на останалите превозва- имат интерес, „БДЖ-ТП“превози“ ЕООД, обяви чи от сектора.“ обясни още ЕООД да съществува, за- Вашите писма за рубриката “Глас народен” очаквамепрез изминалата седмица той. Тези факти потвърди щото то генерира приходи на редакционната електронна поща или на адреса наединият от управителите и председателят на АБЖП в държавата под формата редакцията. Може да ни пишете и в нашатана дружеството Пламен Симеон Ананиев по време на инфраструктурни и пре- “Фейсбук” група.Джуров. „В момента сме на конференцията „Бълга- возни такси. Ние ще Ви отговорим!

×