Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Стельмах А.Г. Про експеримент, ЖОІППО, 2015

656 vues

Publié le

ЖОІППО, День науки

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Стельмах А.Г. Про експеримент, ЖОІППО, 2015

 1. 1. Шляхи розвитку освітніхШляхи розвитку освітніх округів областіокругів області Стельмах Антоніна Гаврилівна, методист центру методичного забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.
 2. 2. 2010 рік2010 рік Положення про освітній округПоложення про освітній округ (затверджено постановою Кабінету міністрів(затверджено постановою Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року №777)України від 27 серпня 2010 року №777) Освітній округОсвітній округ – це добровільне об– це добровільне об’’єднання навчальнихєднання навчальних закладів системи дошкільної, загальної середньої,закладів системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти в межахпозашкільної, професійно-технічної та вищої освіти в межах адміністративно-територіальних одиниць, які спрямовуютьадміністративно-територіальних одиниць, які спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуттясвою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, впровадженнягромадянами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленедопрофільної підготовки і профільного навчання, поглиблене вивчення окремих предметів, забезпечення всебічноговивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості, а також закладів культури, фізичноїрозвитку особистості, а також закладів культури, фізичної культури і спорту, підприємств і громадських організацій.культури і спорту, підприємств і громадських організацій.
 3. 3. Державна нормативна база:Державна нормативна база: Закон України « Про освіту», « Про загальну середнюЗакон України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», « Про дошкільну освіту», « Про позашкільнуосвіту», « Про дошкільну освіту», « Про позашкільну освіту», Положення про освітній округ (затвердженоосвіту», Положення про освітній округ (затверджено постановою Кабінету міністрів України від 27 серпняпостановою Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 року №777), Методичні рекомендації щодо2010 року №777), Методичні рекомендації щодо складення регіональних планів створення освітніхскладення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних,округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числізагальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів (розпорядження Кабінету Міністрівшкіл-інтернатів (розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. №675 – р).України від 5 вересня 2012 р. №675 – р).
 4. 4. Створення єдиного освітньогоСтворення єдиного освітнього простору в окрузіпростору в окрузі Основним завданням округу є створенняОсновним завданням округу є створення єдиного освітнього просторуєдиного освітнього простору (четвертий(четвертий пункт Положення про освітній округ)пункт Положення про освітній округ) Освітній простір –Освітній простір – це простір спільногоце простір спільного буття, перетворений усіма суббуття, перетворений усіма суб’’єктамиєктами округу на фактор інтерактивного впливу наокругу на фактор інтерактивного впливу на процес розвитку й самореалізаціїпроцес розвитку й самореалізації особистості (І.Г. Осадчий)особистості (І.Г. Осадчий)
 5. 5. Основні критерії освітнього простору:Основні критерії освітнього простору: • рівний доступ кожної дитини округу дорівний доступ кожної дитини округу до якісної дошкільної, загальної середньої таякісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, допрофільної підготовкипозашкільної освіти, допрофільної підготовки та профільного навчання;та профільного навчання; • допомога кожному учню у виборі власноїдопомога кожному учню у виборі власної освітньої траєкторії опанування знаннями,освітньої траєкторії опанування знаннями, уміннями, навичками, ключовимиуміннями, навичками, ключовими компетентностями та відповіднимикомпетентностями та відповідними людськими чеснотами, які допоможуть бутилюдськими чеснотами, які допоможуть бути конкурентноспроможним на ринку праці;конкурентноспроможним на ринку праці; • упровадження інноваційних технологій вупровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;навчально-виховний процес;
 6. 6. • створення цілісної окружної виховноїстворення цілісної окружної виховної системи, що сприяла б вихованню фізичносистеми, що сприяла б вихованню фізично здорової особистості з високимиздорової особистості з високими патріотичними, духовними та моральнимипатріотичними, духовними та моральними цінностями;цінностями; • ефективне використання творчого потенціалуефективне використання творчого потенціалу педпрацівників НЗ та інших творчихпедпрацівників НЗ та інших творчих особистостей округу;особистостей округу; • раціональне використання навчально-раціональне використання навчально- методичної, матеріально-технічної базиметодичної, матеріально-технічної бази субсуб’’єктів округу, їх зміцнення таєктів округу, їх зміцнення та модернізація;модернізація; • оптимальний розподіл та використанняоптимальний розподіл та використання бюджетних коштів між суббюджетних коштів між суб’’єктами округу.єктами округу.
 7. 7. Кількість освітніх округів в областіКількість освітніх округів в області станом на 01.10.2014станом на 01.10.2014 №№ зпзп Назва районуНазва району Кількість освітніхКількість освітніх округівокругів КількістьКількість учнівучнів 11 АндрушівськийАндрушівський 11 529529 22 БаранівськийБаранівський 22 28652865 33 БердичівськийБердичівський -- -- 44 БрусилівськийБрусилівський -- -- 55 Володарсько-ВолинськийВолодарсько-Волинський 99 37453745 66 ЄмільчинськийЄмільчинський 11 363363 77 ЖитомирськийЖитомирський 33 22342234 88 КоростенськийКоростенський 77 27012701 99 КоростишівськийКоростишівський 55 650650 1010 ЛугинськийЛугинський 33 16401640 1111 ЛюбарськийЛюбарський 55 28072807 12.12. МалинськийМалинський -- --
 8. 8. 1313 НародицькийНародицький 55 10171017 1414 Новоград-ВолинськийНовоград-Волинський 88 46314631 1515 ОвруцькийОвруцький 33 14341434 1616 ОлевськийОлевський 77 50625062 1717 ПопільнянськийПопільнянський 22 16221622 1818 Радомишльський 11 350350 1919 Романівський 44 18751875 2020 Ружинський 22 506506 2121 Червоноармійський 11 219219 2222 Черняхівський 77 24092409 2323 Чуднівський 66 26682668 2424 Бердичів місто -- -- 2525 Житомир місто -- -- 2626 Коростень місто 11 11521152 2727 Малин місто -- -- 2828 Новоград-ВолинськийНовоград-Волинський місто -- -- Всього 8383 4047940479 У 2013 році було -78 освітніх округів. Зросло на 5 одиниць.У 2013 році було -78 освітніх округів. Зросло на 5 одиниць.
 9. 9. Для закладів освітнього округу гарантує:Для закладів освітнього округу гарантує:  ефективне використання творчого потенціалуефективне використання творчого потенціалу педпрацівників навчальних закладів;педпрацівників навчальних закладів;  пропагування ППД, підвищення фаховоїпропагування ППД, підвищення фахової компетентності педкадрів;компетентності педкадрів;  стимулювання творчого потенціалу педагогів тастимулювання творчого потенціалу педагогів та учнів;учнів;  оновлення та модернізацію матеріально-технічноїоновлення та модернізацію матеріально-технічної бази;бази;  підвищення статусу закладів освіти округу завдякипідвищення статусу закладів освіти округу завдяки поліпшенню та урізноманітненню освітніх послуг.поліпшенню та урізноманітненню освітніх послуг. Основні пріоритети вОсновні пріоритети в умовах освітнього округуумовах освітнього округу
 10. 10. Для дітейДля дітей::  реалізувати освітні індивідуальні можливості;реалізувати освітні індивідуальні можливості;  створювати умови для ранньої професіоналізаціїстворювати умови для ранньої професіоналізації учнів старших класів;учнів старших класів;  орієнтувати учнів передвипускних класів наорієнтувати учнів передвипускних класів на вимоги ринку праці;вимоги ринку праці;  урізноманітнювати освітні послуги, що надаютьсяурізноманітнювати освітні послуги, що надаються учням на території освітнього округу;учням на території освітнього округу;
 11. 11. Для батьків забезпечує:Для батьків забезпечує: отримання більш якісних освітніхотримання більш якісних освітніх послуг дітьми;послуг дітьми; скорочення фінансових ресурсів дляскорочення фінансових ресурсів для витрат на отримання дитиноювитрат на отримання дитиною додаткових освітніх послуг;додаткових освітніх послуг; можливість вибору додаткових освітніхможливість вибору додаткових освітніх послуг для дітей;послуг для дітей;
 12. 12. Експеримент Критерії оцінювання ефективності функціонування освітніх округів (дослідно-експериментальна робота 2013- 2015) Наука — це систематичне розширення області людського незнання Роберт Гутовський ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
 13. 13. Науковий консультант: Пастовенський Олександр Вікторович – к. пед. наук, начальник управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації. Науковий керівник: Косигіна Олена Володимирівна – к. психол. наук, завідувач кафедри менеджменту освіти Житомирського ОІППО Координатори: Стельмах Антоніна Гаврилівна – методист кафедри менеджменту освіти, Котова-Олійник Софія Вікторівна – ст. викладач кафедри менеджменту освіти Житомирського ОІППО
 14. 14. Мета – вироблення критеріїв та показників для здійснення комплексної оцінки ефективності функціонування освітнього округу Завдання : •Вивчити і проаналізувати особливості функціонування освітнього округу. •Виявити позитивні та проблемні аспекти діяльності освітнього округу. •Розробити кількісні та якісні показники оцінювання ефективності реалізації завдань освітнього округу. •Виробити практичні рекомендації для ради освітнього округу з метою здійснення моніторингу та оцінки результатів діяльності освітньої системи округу. Об'єкт дослідження – діяльність освітнього округу. Предмет дослідження – оцінка діяльності освітнього округу.
 15. 15. Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що доцільними критеріями для здійснення комплексної оцінки функціонування освітнього округу можуть бути: ефективність управління; доступ кожної дитини до якісної освіти, наявність можливостей для профільного навчання; ефективність використання творчого потенціалу педагогічних працівників; наявність і раціональне використання навчально-методичної, матеріально- технічної бази освітнього округу.
 16. 16. База експерименту: • Новоборівський освітній округ Володарсько-Волинського району. • Селянщинський освітній округ Черняхівського району. • Ярунський освітній округ Новоград- Волинського району.
 17. 17. Очікувані результати 1.Теоретичний аналіз виявлених в ході дослідження особливостей функціонування освітніх округів 2.Розробка кількісних та якісних показників оцінювання ефективності функціонування освітніх округів 3.Практичні рекомендації для ради освітнього округу з метою здійснення моніторингу діяльності освітньої системи округу
 18. 18. Практична діяльність Теоретичною основою дослідження були положення Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Положення про освітній округ, Державний стандарт розвитку освіти, провідні ідеї науковців щодо розвитку та оптимізації педагогічних процесів, Положення «Про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності».
 19. 19. У ході дослідження було розроблено: Спеціальні методики для діагностики ефективності функціонування включених в експеримент освітніх округів. Проведено семінари: для координаторів експерименту; для представників суб’єктів освітніх округів. Проведено круглі столи безпосередньо на базі експериментальних майданчиків за активною участю батьків, педагогічних працівників, учнів, представників місцевої влади та громади. Підготовлено опитувальники (спрямовані на адміністрацію навчальних закладів, педагогічних працівників, учнів старших класів, батьків, діти яких навчаються в зазначеному окрузі); розроблено Пам’ятку для методистів щодо здійснення ефективного координаційного управління освітнім округом на рівні Р(М)МК (центру). Здійснено моніторинг впровадження громадсько- державного управління ЗСО в умовах чинного законодавства України.
 20. 20. Висновки У цілому всі категорії, задіяні в дослідженні, відмітили позитивне ставлення щодо створення освітніх округів. Вважають, що найбільш ефективним у забезпеченні якісної освіти для підростаючого покоління є підхід, коли суб'єктом гарантії конституційного права на якісну освіту виступає не окрема школа, а освітня система сільського регіону, в даному випадку – освітній округ.
 21. 21. Виявлені проблеми 1. Відсутнє належне фінансування розвитку освітніх округів 2. Необхідність оволодіння головами рад освітніх округів технологією координаційного управління. 3. Необхідність ефективного використання творчого потенціалу педагогічних працівників ОО. 4.Недостатня поінформованість територіальних громад про діяльність ОО та залучення їх до вирішення освітніх проблем в округах. 5. Є потреба в забезпеченні різнопланової допрофільної та профільної підготовки учнів, розвитку їх творчого потенціалу шляхом розширення сітки міжшкільних факультативів, курсів за вибором, гуртків за інтересами тощо. 6.Поповнення навчально-методичної, матеріально- технічної бази ОО та її використання.
 22. 22. Експериментальним майданчикам на допомогу: Розроблено: • пам'ятку вивчення соціуму ОО; • критерії оцінювання ефективності діяльності ОО; • методичні листи та рекомендації: “Необхідність зміни акцентів районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) у підходах до організації науково-методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами в умовах функціонування освітніх округів”, “Подбаймо про створення єдиного освітнього простору в кожному ОО”, “Активізація діяльності ради освітнього округу – необхідна умова створення єдиного освітнього простору в межах округу”, “Впровадимо ідеї тьюторства в освітній процес навчальних закладів округів” тощо.
 23. 23. Проведено семінари-практикуми з тем:  «Науково-методичний супровід організації роботи з педагогічними кадрами в умовах функціонування освітнього округу» – на базі Ярунського ОО Новоград-Волинського району.  «Роль психологізації в поглиблення інноваційних процесів в умовах діяльності освітнього округу» – на базі Новоборівського ОО Володарсько-Волинського району.  «Реалізація компетенцій опорним закладом освітнього округу» – на базі Селянщинського ОО Черняхівського району.  «Вплив соціального середовища округу на соціальну адаптацію учнів» (на базі ОІППО);  «Система взаємодії суб’єктів освітнього округу – важлива умова надання учням якісних освітніх послуг» (на базі Чуднівського освітнього округу Чуднівського району);  «Здоров’язбережувльна компетентність педагога як загальна умова результативної професійної діяльності в умовах освітнього округу», який відбувся на базі Житомирського міського культурно- спортивного центру;  «Науково-методичний супровід впровадження державних стандартів в освітній процес навчальних закладів освітніх округів» для працівників Р(М)МК (центрів) – на базі Мотовилівського освітнього округу Любарського району
 24. 24. “Організація освітньої діяльності учнів у межах сучасного уроку в освітньому окрузі” - на базі Поліського освітнього округу Кростенського р-ну Проведено обласний круглий стіли з проблеми: «Шляхи розвитку освітніх округів» за участю голів рад освітніх округів, представників влади та громади районів області. Відбулася презентація досвіду роботи експериментальних майданчиків (Ярунський ОО Новоград-Волинського району; Новоборівський ОО Володарсько-Волинського району; Селянщинський ОО Черняхівського району)
 25. 25. Новоборівський освітній округ (створено 12.03.2011р. розпорядженням Володарсько-Волинської районної державної адміністрації від 10.12.2008 року)
 26. 26. УПРАВЛІНСЬКА (через діяльність ради округу, репрезентує громадсько- державне управління) ІННОВАЦІЙНА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА (в т.ч. допрофільної підготовки, профільності, неперервності, дистанційності навчального процесу) МЕТОДИЧНА ПРЕДСТАВНИЦЬКА ( центр маркетингу селища) ІНФОРМАЦІЙНА
 27. 27. Новоборівський ліцей Центр дитячої творчості Будинок культури Центр розвитку дитини Новоборівська гімназія Рада округ у Громадські організації Музична школа Філії спортивної школи Музей селища
 28. 28. «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом використання інноваційних освітніх технологій в освітньому окрузі»
 29. 29.  Педагогічна рада  Методичні оперативки  Окружні семінари  Психолого – педагогічні семінари  Тренінги  МО  Інструктивно – методичні наради  Предметні тижні  Школа молодого вчителя  Конкурси з фахової майстерності  Дні відкритих дверей  Круглі столи  Батьківські збори  Педагогічні читання  Наставництво  Самоосвіта  Консультування  Взаємовідвідування уроків, занять  Курси підвищення кваліфікації вчителів  Співбесіди  Творчі звіти ГРУПОВІГРУПОВІ ІНДИВІДУАЛЬНІІНДИВІДУАЛЬНІ
 30. 30. Дата проведення: 24.09.2013 р. Місце проведення: Новоборівський освітній округ з проблеми педагогічного експерименту регіонального рівня «Критерії оцінювання ефективності функціонування освітніх округів на базі освітнього округу»
 31. 31. Освітній округ – шлях до якісної освіти
 32. 32. Геологічний гурток ЦДТ Клуб “ЕКОС” при Новоборівському ліцеї Екологічний напрямок Проект “Екологічна стежка” Створення геологічного музею
 33. 33. Історико-краєзнавчий гурток ЦДТ Проекти “Історія закладу” Краєзнавчий напрямок Проект “Історія селища” Співпраця з музеєм
 34. 34. Фестивалі, турніри, конкурси Організація дозвілляРозвиток творчих здібностей Анкетування учнів та батьків для виявлення обдарувань дітей Робота гуртків, спортивних секцій
 35. 35. Проект “Голодомор-33” Створення “Книги пам`яті” Патріотичний напрямок Участь у відзначенні загальнодержавних свят Походи по місцях бойової слави
 36. 36. Рада старшокласників Спільні засідання органів учнівського самоврядування Персональні виставки, участь у майстер-класах Робота органів учнівського самоврядування
 37. 37. 26.05.15 39
 38. 38. 26.05.15 40 Колодянська ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ Орепівська ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ Майстровільська ЗОШ І-ІІ ст. Великогорбашів- ська ЗОШ І-ІІ ст. Днз “Сонечко” Гірківська ЗОШ І-ІІ ст. Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст. Модель освітнього округуМодель освітнього округу Ярунський дитячий садочок Ярунський МНВК
 39. 39. 26.05.15 41 Схема роботи освітньог о ок руг у Урочна Ярунський освітній округ ПозакласнаФакультативи, курси за вибором Трудове навчання Історія рідного краю Інформатика «комп’ютерні презентації» Основи журналістики «Квіти в моєму житті» Цікава хімія Спортивні секції Музичне мистецтво Гурток «Умілі руки»
 40. 40. Будні  та  свята  Ярунського  освітнього   округу 
 41. 41. 5 грудня 2014 р школі виповнилося 128 років До школи завітало багато гостей. - Теребіж Сталіна Олександрівна- начальник відділу вищої освіти управління освіти і науки Житомирської обласної адміністрації, заслужений працівник освіти України. - Вайсберг Юрій Рувімович - заслужений лікар України, депутат обласної ради - Іванюк Микола Олексійович - депутат районної ради - Кузнець Микола Олександрович- депутат районної ради - Делегація школи № 286 м. Києва, директор Марченко Людмила Юріївна - Делегація школи № 7 м. Новограда -Волинського, директор Овдіюк Віктор Іванович - Директори Ярунського освітнього округу: Семенюк Ігор Борисович, Великогорбашівська ЗОШ І-ІІІ ст.,  Петрук Микола Дмитрович, Орепівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
 42. 42. 19 березня 2015 року відбулося методоб'єднання вчителів української мови та літератури Ярунського освітнього округу У "Літературній вітальні" відбулася презентація поетичної збірки "Одкровення". У ній представлено поетичні та прозові твори людей різних поколінь Ярунського освітнього округу. На презентації були присутні автори збірки "Одкровення", які особисто представляли свої доробки. Зустріч пройшла щиро, емоційно, дружньо
 43. 43. 26.05.15 46 Вдосконалення професійної компетентності вчителів Ярунського освітнього округу
 44. 44. 26.05.15 47 Методичне об’єднання вчителів початкових класів Ярунського ОО
 45. 45. 26.05.15 48 Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ступенів Семінар вчителів української мови та літератури “Використання комп’ютерних технологій на уроках української літератури “ Урок-презентація Вчитель: Шинкарук Ганна Степанівна
 46. 46. Тиждень англійської мови В рамках тижня було проведено засідання предметної комісії вчителів іноземних мов шкіл Ярунського освітнього округу Конкурс читців англомовних віршів ПАРХОМЧУК ОЛЕСЯ ПЕТРІВНА - вчитель англійської мови Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
 47. 47. Майстер-клас вчителів англійської мови. КОЛЕСНИК ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА - вчитель англійської мови Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ступенів. Фрагмент уроку: робота з текстом з учнями 6-Б класу Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
 48. 48. МАРЧУК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА - вчитель англійської мови Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Відкритий урок Методика роботи над вивченням нового лексичного матеріалу у 2 класі.
 49. 49. В Орепівської ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся практичний семінар вчителів математики Ярунського освітнього округу на тему "Педагогічний досвід вчителів округу-в практику" Засідання предметної комісії вчителів математики
 50. 50. Фрагмент уроку математики "усний рахунок" у 6 класі на тему "Подільність чисел" З учнями 6 класу Орепівської ЗОШ працює вчителька математики Ярунської школи БАГРАНОВСЬКА ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА В 11 класі вчителька математики Орепівської ЗОШ АНДРОЩУК НІНА ВАСИЛІВНА демонструвала фрагмент уроку з алгебри "Актуалізація опорних знань первісної функції"
 51. 51. Урок математики у 6 класі Орепівської ЗОШ, розв'язування задач за допомогою пропорцій проводить вчитель математики Колодянської школи ОПАНАСЮК СЕРГІЙ РОМАНОВИЧ Математичні дії із звичайними дробами показала на уроці в 6 класі вчителька Орепівської школи КОВАЛЕНКО ЛІДІЯ СТЕПАНІВНА
 52. 52. Про наш напрацьований  досвід роботи  читайте:  “Педагогічна Житомирщина»,  «Вісник» (ЖЦНІІ) (спецвипуски журналів),  Видавництво «Шкільний світ» (газети та журнали “Директор школи”, “Завуч”, “Управління освітою”; “ Директор школи. Шкільний світ», “Методист”, «Школа»),  Видавнича група «Основа» (журнали «Завучу. Усе для роботи», «Управління школою», «Педагогічна майстерня»)  Збірки методичних матеріалів ОІППО,  На сайті ОІППО в закладці “Освітній округ”
 53. 53. Селянщинський освітній округ Результативність експерименту

×