Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

خطبه های آتشین

139 vues

Publié le

...

Publié dans : Art & Photos
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

خطبه های آتشین

 1. 1. ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫معاونت‬ ‫پژوهشی‬ ‫فرهنگی‬ ‫مجتمع‬ : ‫وناشر‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫خیریه‬ ‫امور‬ ‫و‬ ‫اوقاف‬ ‫سازمان‬ ‫اجتماعی‬ 94‫پاییز‬ :‫اول‬ ‫چاپ‬ ‫جاللی‬ ‫علی‬ ‫محمد‬ ‫سید‬ :‫نویسنده‬ ‫غضنفری‬ ‫سادات‬ ‫حمیده‬ :‫تصویرگر‬ ‫سعیدی‬ ‫فاطمه‬ :‫‌آرا‬‫ه‬‫صفح‬ ‫تومان‬ 4000 :‫قیمت‬ ‫فروش‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫‌خیریه‬‫ر‬‫‌امو‬‫‌و‬‫اوقاف‬ ‫‌لوشاتو،سازمان‬‫ل‬‫نوف‬ ‫خیابان‬ ،‫تهران‬ :‫آدرس‬ ‫‌سیدعلی‬‫‌شاه‬‫امامزاده‬ ‫جنب‬ ،‫خرداد‬ 15 ‫بلوار‬ ، ‫قم‬ : ‫مجتمع‬ ‫آدرس‬ ‫آموزشی‬ ‫فرهنگی‬ ‫مجتمع‬ 025 -38187156:‫تلفن‬ 025 -38187169:‫تلفن‬ ‫تشین‬‫آ‬‫‌هـــای‬‫ه‬‫خطب‬ ‫ایی‬‫د‬‫اه‬ ‫استکبار‬ ‫کاخ‬ ‫در‬ ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫و‬ ‫سجاد‬ ‫امام‬ ‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ ‫از‬ ‫روایتی‬
 2. 2. ‫شهید‬ ‫خواهر‬ /‫اول‬ ‫فصل‬ ‫فرزندشهید‬ /‫دوم‬ ‫فصل‬ ‫مقدمه‬ ‫فهرست‬ ۵ ۹ ۴۱
 3. 3. ‫مــقـدمــه‬ ‫اينكه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫يزيد‬ ‫لشكر‬ ‫ق‬ ‫هـ‬ 61 ‫سال‬ ‫محرم‬ ‫دهم‬ ‫روز‬ ‫عصر‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫خيم‬ ‫زدن‬ ‫آتش‬ ‫به‬ ‫دست‬ ،‫رساند‬ ‫شهادت‬ ‫به‬ ‫را‬  ‫حسين‬ ‫امام‬ ‫امام‬ ‫حرم‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫محرم‬ ‫یازدهم‬ ‫روز‬ ‫در‬ .‫زد‬ ‫نبوت‬ ‫خاندان‬ ‫غارت‬ ‫و‬ ‫چون‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫و‬ ‫نمودند‬ ‫سوار‬ ‫‌جهاز‬‫ي‬‫ب‬ ‫شتران‬ ‫بر‬ ‫را‬  ‫حسين‬ 1 .‫کردند‬ ‫روانه‬ ‫کوفه‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫شرایط‬ ‫‌ترين‬‫ت‬‫سخ‬ ‫در‬ ‫ّار‬‫ف‬‫ك‬ ‫اسيران‬ ‫بيرون‬ ‫و‬ ‫كوفه‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫درواز‬ ‫پشت‬ ،‫اسرا‬ ‫کاروان‬ ‫را‬ ‫دوازدهم‬ ‫شب‬ ‫شدند‬ ‫کوفه‬ ‫شهر‬ ‫وارد‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫دوازدهم‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫کردند‬ ‫سپري‬ ‫شهر‬ ‫معرفي‬ ‫خارجي‬ ‫در‬ ‫زياد‬ ‫بن‬ ‫عبيداهلل‬ ‫تبليغات‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫کوفیان‬ ‫که‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫محل‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫كوچ‬ ‫به‬ ‫اسرا‬ ‫ديدن‬ ‫جهت‬ ، ‫حسين‬ ‫امام‬ ‫كردن‬ ‫اسرا‬ ‫کاروان‬ ‫سپس‬ .‫کردند‬ ‫شادي‬ ‫اسرا‬ ‫ديدن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫شده‬ ‫روانه‬ ‫حکومت‬ ‫پایتخت‬ ‫دمشق‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شدند‬ ‫گردانده‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫شهر‬ ‫نگاه‬ ‫دمشق‬ ‫‌هاي‬‫ه‬‫درواز‬ ‫پشت‬ ‫روز‬ ‫سه‬ .‫رسیدند‬ ‫معاویه‬ ‫بن‬ ‫یزید‬ .‫شود‬ ‫شادي‬ ‫و‬ ‫جشن‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫‌بندي‬‫ن‬‫آذي‬ ‫شهر‬ ‫تا‬ ‫شدند‬ ‫داشته‬ .351 ‫ص‬ ،‫مخنف‬ ‫ابي‬ ‫مقتل‬ ،490 ‫ص‬ ،‫المهوم‬ ‫نفس‬ . 1
 4. 4. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 6 ‫از‬ ‫و‬ ‫اسرا‬ ‫كاروان‬ ‫جلوي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شهدا‬ ‫مقدس‬ ‫سرهای‬ ‫سپس‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫شام‬ ‫ناآگاه‬ ‫مردم‬ .‫كردند‬ ‫دمشق‬ ‫وارد‬ ‫ساعات‬ ‫دروازه‬ ‫كاروان‬ ‫مشاهده‬ ‫با‬ ‫بودند‬ ‫‌خبر‬‫ي‬‫ب‬ ‫ماجرا‬ ‫حقيقت‬ ‫از‬ ،‫یزید‬ ‫تبلیغات‬ .‫‌نمودند‬‫اهانت‬ ‫مقدس‬ ‫سرهای‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫‌كردند‬‫هلهله‬ ‫و‬ ‫شادي‬ ‫اسرا‬ ‫به‬ ‫گذشت‬  ‫‌بیت‬‫ل‬‫اه‬ ‫کاروان‬ ‫بر‬ ‫شام‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اتفاقاتی‬ ‫سفر‬ ‫در‬ ‫پرسيدند‬  ‫سجاد‬ ‫امام‬ ‫از‬ ‫وقتي‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫تلخ‬ ‫قدری‬ :‫فرمودند‬ ‫بار‬ ‫سه‬ ،‫بود‬ ‫كجا‬ ‫شما‬ ‫‌هاي‬‫ت‬‫مصيب‬ ‫‌ترين‬‫ت‬‫سخ‬ ،‫كربال‬ 1 .»‫الشام‬ ،‫الشام‬ ،‫«الشام‬ ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫که‬ ‫فضایی‬ ‫کامل‬ ‫کنندة‬ ‫بیان‬ ‫خط‬ ‫چند‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫ولی‬ ‫نیست‬ ،‫خواندند‬ ‫خطبه‬ ‫آن‬ ‫در‬  ‫سجاد‬ ‫امام‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫قرار‬ ‫موقعیتی‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫ایشان‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تصور‬ ‫حدودی‬ .‫بودند‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫جمع‬ ‫شام‬ ‫مردم‬ ‫در‬ ‫تاثیری‬ ‫چنان‬ ‫که‬ ‫محکمی‬ ‫و‬ ‫مستدل‬ ‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ ‫هنگام‬ ،‫عمومى‬ ‫افكار‬ ‫فشار‬ ‫كردن‬ ‫كم‬ ‫براى‬ ‫يزيد‬ ‫که‬ ‫گذاشت‬ ‫و‬ 2 .‫مى‌نشاند‬ ‫خود‬ ‫سفرة‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫را‬  ‫اد‬ ّ‫سج‬ ‫امام‬ ‫خوردن‬ ‫غذا‬ ‫امام‬ ‫براى‬ ‫كه‬ ‫داد‬ ‫اجازه‬ ‫هاشم‬ ‫بنى‬ ‫زنان‬ ‫و‬  ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫هفت‬ ‫مدت‬ ‫به‬  ‫كبرى‬ ‫زينب‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫عزدارای‬  ‫حسين‬ ‫در‬ ‫قدری‬ ‫به‬ ‫مجلس‬ ‫آن‬ .‫كرد‬ ‫برپا‬ ‫عزا‬ ‫مراسم‬ ‫حضرت‬ ‫آن‬ ‫براى‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫شامى‬ ‫زنان‬ ‫خاندان‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫جنای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫چنان‬ ‫آن‬ ‫مردم‬ ،‫مراسم‬ ‫متنفر‬ ‫یزید‬ ‫از‬ ‫قدری‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫متاثر‬ ‫بود‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫پیامبر‬ ‫یزید‬ ‫كه‬ ‫بكشند‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫بريزند‬ ‫قصر‬ ‫به‬ ‫‌خواستند‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫شدند‬ 3 .‫نمايند‬ ‫تعطيل‬ ‫را‬ ‫مراسم‬ ‫آن‬ ‫داد‬ ‫دستور‬ .385 ‫ص‬ ،‫مخنف‬ ‫ابی‬ ‫مقتل‬ . 1 .143 ‫ص‬ ،45 ‫ج‬ ،‫بحاراالنوار‬ . 2 .262 ‫ص‬ ،‫المهموم‬ ‫نفس‬ . 3
 5. 5. ‫مقدمه‬ 7 ‫زياد‬ ‫ابن‬ ‫کردن‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫کرد‬ ‫شروع‬ ‫يزيد‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫او‬ ‫ادعای‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫چند‬ ‫هر‬ 1 !‫کربال‬ ‫حادثة‬ ِ‫اصلى‬ ‫هم‬ّ‫ت‬‫م‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫حاضران‬ ‫ديگر‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫ابن‬ ‫هرگز‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫نشد‬ ‫پیگیری‬ ‫‌گاه‬‫چ‬‫هی‬ ‫هم‬ ‫‌شان‬‫ب‬‫مناص‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نكرد‬ ‫مجازات‬ ‫و‬ ‫محاكمه‬ ‫را‬ ‫كربال‬ ‫فاجعة‬ 2 !‫نداد‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫شوم‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫یزید‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫مانع‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫خطب‬ ‫شد‬ ‫مجبور‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬  ‫سجاد‬ ‫امام‬ ‫رساندن‬ ‫شهادت‬ ‫و‬ .‫نمود‬ ‫مدینه‬ ‫روانة‬  ‫‌بيت‬‫ل‬‫اه‬ ‫كاروان‬ ‫همراه‬ ‫را‬ ‫ایشان‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫دستور‬ ‫کاروان‬ ‫حركت‬ ‫هنگام‬ ،‫شام‬ ‫مردم‬ ‫فریب‬ ‫برای‬ ‫البته‬ 3 .‫بدهند‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ‫فراوانى‬ ‫اموال‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫زينت‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫‌ها‬‫ل‬‫محم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫پشیمان‬ ‫کربال‬ ‫فاجعة‬ ‫از‬ ‫یزید‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫خطب‬ .‫کربال‬ ‫در‬ ‫کربال‬ ‫و‬ ‫بماند‬ ‫نینوا‬ ‫در‬ ‫نی‬ ّ‫سر‬ ‫نگذاشت‬ .389 ‫ص‬ ،4 ‫ج‬ ،‫طبرى‬ ‫تاريخ‬ . 1 .204 ‫ص‬ ،8 ‫ج‬ ،‫والنهاية‬ ‫البداية‬ . 2 .197 ‫ص‬ ،45 ‫ج‬ ،‫بحاراالنوار‬ . 3
 6. 6. ‫اول‬‫فصل‬ ‫شهید‬ ‫خواهر‬
 7. 7. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 11 ،‫شدند‬ ‫وارد‬ ‫شام‬ ‫شهر‬ ‫به‬  ‫‌بیت‬‫ل‬‫اه‬ ‫کاروان‬ ‫‌که‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫بزرگان‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫ترتیب‬ ‫مجلسی‬ ‫خود‬ ‫پيروزي‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫یزید‬ ‫مقدس‬ ‫سرهاي‬ ‫و‬ ‫اسرا‬ ‫کاروان‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫دعوت‬ ‫را‬ ‫شام‬ ‫اهل‬ ‫سران‬ ‫‌پوستي‬‫خ‬‫سر‬ ‫مرد‬ ‫مجلس‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کرد‬ ‫وارد‬ ‫مجلس‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نيز‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫حسين‬ ‫دختر‬ »‫«فاطمه‬ ‫گرفتن‬ ‫كنيزي‬ ‫به‬ ‫براي‬ ‫شام‬ ‫اهل‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مانع‬  ‫کبری‬ ‫زينب‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫اجازه‬ ‫يزيد‬ ‫بعد‬ ‫اندکی‬ .‫گرفت‬ ‫صورت‬ ‫يزيد‬ ‫و‬ ‫ایشان‬ ‫بين‬ ‫تند‬ ‫گویي‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫‌طور‬‫ن‬‫هما‬ ‫تکبر‬ ‫و‬ ‫غرور‬ ‫مستی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫شادمانی‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫یزید‬ ‫‌هاي‬‫ب‬‫ل‬ ‫به‬ ‫خيزران‬ ‫چوب‬ ‫با‬ ،‫‌خواند‬‫ی‬‫م‬ ‫کفرآمیز‬ ‫شعرهایی‬ ‫که‬ ‫شهید‬ ‫خواهر‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫اینجا‬ .‫نمود‬ ‫جسارت‬  ‫حسین‬ ‫امام‬ ‫مبارك‬
 8. 8. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 12 .‫برخواست‬ ‫قلبی‬‫اعتقاد‬ ‫تغییر‬ ‫برخوردهایشان‬ ،‫‌گیرند‬‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫مختلف‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫گم‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫پا‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫بعض‬ .‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫را‬ ‫تصورش‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫برخوردهایی‬ ‫و‬ .‫فراموش‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫بزنی‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫قبرستا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫بیمارستا‬ ‫به‬ ‫سری‬ ‫است‬ ‫کافی‬ .‫کرد‬ .‫ببینی‬ ‫را‬ ‫غریب‬ ‫و‬ ‫عجیب‬ ‫برخوردهای‬ ‫جور‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫بچ‬ ‫که‬ ‫‌بینی‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫مادری‬ ‫بیمارستان‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫‌زند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌هایی‬‫ف‬‫حر‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زاری‬ ‫و‬ ‫ناله‬ ‫مشغول‬ ‫زیر‬ ‫را‬ ‫خدا‬ ‫حکمت‬ .‫‌رسد‬‫ی‬‫م‬ ‫کفرگویی‬ ‫حد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫رد‬ ‫ناشکری‬ ‫هم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫شک‬ ‫هم‬ ‫خدا‬ ‫عدالت‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫‌برد‬‫ی‬‫م‬ ‫سوال‬ ،‫‌زنی‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌هایی‬‫ف‬‫حر‬ ‫چه‬ ‫این‬ ‫وبگویی‬ ‫کنی‬ ‫اعتراض‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫نمیدانی‬ ‫و‬ ‫‌کنی‬‫ی‬‫نم‬ ‫درک‬ ‫مرا‬ ‫حال‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫‌شنوی‬‫ی‬‫م‬ ‫جواب‬ ‫این‬ ‫ز‬ ‫بدتر‬ ،‫بودی‬ ‫من‬ ‫جای‬ ‌‫ه‬‫ب‬ ‫هم‬ ‫تو‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫هستم‬ ‫شرایطی‬ ‫چه‬ .‫‌زدی‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ف‬‫حر‬ ‫مشابهی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫خودمان‬ .‫نگوید‬ ‫هم‬ ‫بیراه‬ ‫پر‬ ‫خیلی‬ ‫شاید‬ ‫داغ‬ ‫حتما‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫‌کنیم؟‬‫ی‬‫م‬ ‫برخوردی‬ ‫چه‬ ،‫بگیریم‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫خالی‬ ‫‌مان‬‫ت‬‫دس‬ ‫مدتی‬ ‫‌که‬‫ن‬‫همی‬ ‫بلکه‬ ‫ببینیم‬ ‫را‬ ‫عزیزی‬ ‫در‬ ‫کوره‬ ‫از‬ ،‫بیاورند‬ ‫فشار‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫طلبکارها‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫امروز‬ ‫تا‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫پرت‬ ‫‌مان‬‫س‬‫حوا‬ ‫و‬ ‫‌رویم‬‫ی‬‫م‬ ‫خوشش‬ ‫خدا‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ه‬‫را‬ ‫سراغ‬ ‫‌رویم‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫روز‬ ‫هم‬ ‫بود‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫جا‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫هر‬ ‫‌گوییم‬‫ی‬‫م‬ ‫خودمان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫‌آید‬‫ی‬‫نم‬ .‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫‌دانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫مشکالت‬ ‫باالترین‬ ‫را‬ ‫خودمان‬ ‫مشکالت‬ ‫همیشه‬
 9. 9. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 13 ‫به‬ ‫همین‬ ‫برای‬ .‫‌ها‬‫ت‬‫مصیب‬ ‫‌ترین‬‫ت‬‫سخ‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫‌ها‬‫ت‬‫مصیب‬ ‫و‬ ‫داشه‬ ‫بخواهد‬ ‫‌مان‬‫ل‬‫د‬ ‫که‬ ‫برخوردی‬ ‫هر‬ ‫‌دهیم‬‫ی‬‫م‬ ‫اجازه‬ ‫خومان‬ .‫خدا‬ ‫شکر‬ ‫و‬ ‫خداست‬ ‫یاد‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫نم‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫باشیم‬ ‫قلبی‬ ‫اعتقاد‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫فرق‬ ‫‌توان‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواقع‬ ‫‌گونه‬‫ن‬‫ای‬ ‫کسی‬ .‫فهمید‬ ،‫است‬ ‫زبانش‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫اعتقادش‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫‌داند‬‫ی‬‫م‬ ‫حال‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫مهربان‬ ‫خدای‬ ‫به‬ ‫قلبی‬ ‫اعتقاد‬ ‫که‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫‌بیند‬‫ی‬‫م‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫اوست‬ ‫بر‬ ‫شاهد‬ ‫او‬ .‫‌دهد‬‫ی‬‫نم‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کنترلش‬ ‫‌گاه‬‫چ‬‫هی‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫مصیب‬ ‫گذراندن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫وقتی‬  ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫قصر‬ ‫در‬ ،‫ندارند‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تحمل‬ ‫توان‬ ‫و‬ ‫تاب‬ ‫حتی‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫خیل‬ ‫پایان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫الهی‬ ‫حمد‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫‌خواند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫خطب‬ ‫یزید‬ .‫الهی‬ ‫حمد‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ُ‫د‬ ْ‫م‬ َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ ْ‫َت‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ق‬ َ‫ف‬ ‫ع‬ ٍ‫ِب‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ط‬ ‫ِي‬‫ب‬َ‫أ‬ ِ‫ن‬ْ‫ب‬ ِّ‫ِي‬‫ل‬ َ‫ع‬ ُ‫ْت‬‫ن‬ِ‫ب‬ ُ‫َب‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ز‬ ْ‫ت‬ َ‫ام‬ َ‫ق‬ َ‫ف‬ ِ‫ِه‬‫ل‬‫آ‬ َ‫و‬ ِ‫ِه‬‫ل‬‫و‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ ‫َى‬‫ل‬ َ‫ع‬ ُ َّ‫ه‬‫الل‬ ‫َّى‬‫ل‬ َ‫ص‬ َ‫و‬ َ‫ين‬ِ‫َم‬‫ل‬‫ْعا‬‫ل‬‫ا‬ ِّ‫ب‬َ‫ر‬ ِ َّ‫ه‬ِ‫لل‬ ‫برخاست‬‫طالب‬‫ابي‬‫بن‬‫علي‬‫دختر‬‫زينب‬...َ‫ين‬ِ‫ع‬ َ‫م‬ ْ‫ج‬َ‫أ‬ ‫است‬ ‫جهانيان‬ ‫پروردگار‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫خداي‬ ‫سپاس‬ :‫گفت‬ ‫و‬ ...‫باد‬ ‫او‬ ‫خاندان‬ ‫همة‬ ‫و‬  ‫پيغمبر‬ ‫بر‬ ‫خدا‬ ‫درود‬ ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ر‬ِ‫خ‬ ِ‫آ‬‫ل‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫اد‬ َ‫ع‬ َّ‫ِالس‬‫ب‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ل‬َّ‫و‬َ ِ‫أ‬‫ل‬ َ‫َم‬‫ت‬ َ‫خ‬ ‫ي‬ِ‫َّذ‬‫ل‬‫ا‬ ِ َّ‫ه‬ِ‫لل‬ ُ‫د‬ ْ‫م‬ َ‫ْح‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ف‬ ‫اول‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫خداي‬ ‫سپاس‬ ... ِ‫ة‬ َ‫م‬ ْ‫ح‬َّ‫ر‬‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫هاد‬ َّ‫ِالش‬‫ب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫آخر‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫ثبت‬ ‫مغفرت‬ ‫و‬ ‫سعادت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ .‫گرداند‬ ‫فائز‬ ‫رحمت‬ ‫و‬ ‫شهادت‬
 10. 10. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 14 ‫نفس‬‫عزت‬ ‫یعنی‬.‫نفس‬‫عزت‬‫کمبود‬‫نام‬‫به‬‫دارند‬‫مهمی‬‫کمبود‬‫‌ها‬‫ن‬‫انسا‬‫بعضی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫قائل‬ ‫ارزشی‬ ‫هیچ‬ ‫خودشان‬ ‫عزت‬ ‫برای‬ ،‫‌شان‬ِ‫طرف‬ ‫مقابل‬‫در‬‫و‬‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬‫کوچک‬‫را‬‫خودشان‬ ،‫چیزها‬ ‫بعضی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫ذلیل‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ .‫آیند‬ ‫می‬ ‫کوتاه‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نظر‬ ‫بلکه‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫مثبت‬ ‫پاسخ‬ ‫‌شان‬ِ‫طرف‬ ‫‌آمیز‬‫ر‬‫تحقی‬ .‫کنند‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫دختری‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫درخواس‬ ‫این‬ ‫شده‬ ‫حاال‬ ،‫پسر‬ ‫که‬ ‫‌داند‬‫ی‬‫م‬ ‫چون‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شیدایش‬ ‫و‬ ‫عاشق‬ ‫پسری‬ ‫که‬ ‫شروع‬ ،‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫مثبت‬ ‫جواب‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫خواست‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫‌آمیز‬‫ن‬‫توهی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫غریب‬ ‫و‬ ‫عجیب‬ ‫‌های‬‫ه‬‫خواست‬ ‫به‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫عد‬ ‫‌داند‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫کثیف‬ ‫آدم‬ ‫یک‬ ِ‫پست‬ ‫‌های‬‫ه‬‫خواست‬ ‫خواه‬ ‫و‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫تامین‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫روزان‬ ‫مواد‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫حاضرند‬ ‫معتاد‬ ‫موارد‬ ‫خیلی‬ ‫خواه‬ ‫و‬ .‫دهند‬ ‫مثبت‬ ‫جواب‬ ،‫‌هایش‬‫ه‬‫خواست‬ ‫تمامی‬ .‫نشده‬ ‫مواجه‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫با‬ ‫‌اش‬‫ی‬‫زندگ‬ ‫در‬ ‫کسی‬ ‫کمتر‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫مشابه‬ ‫حاضر‬ ،‫دارند‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ن‬‫آ‬ ‫که‬ ‫جاست‬ ‫این‬ ‫تفاوت‬ ‫اما‬ .‫بفروشند‬ ‫ناچیزی‬ ‫بهای‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ارزشمندشان‬ ‫کاالی‬ ‫نیستند‬ ‫ارزش‬ .‫بدانند‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫کاال‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫شرطش‬ ‫البته‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫در‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫نداشتن‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫را.گاهی‬ ‫‌شان‬‫ت‬‫عز‬ ‫‌جاست‬‫ن‬‫ای‬ ‫جالب‬ ‫و‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫ظالم‬ ‫‌نماهای‬‫م‬‫آد‬ ‫کوچک‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ ‫بیشتر‬ ‫عده‬ ‫این‬ ،‫باشد‬ ‫‌تر‬‫م‬‫ظال‬ ‫طرف‬ ‫قدر‬ ‫هر‬ ‫که‬ .‫شود‬ ‫ترحم‬ ‫بهشان‬ ‫کمی‬ ‫خودشان‬ ‫خام‬ ‫خیال‬ ‫به‬ ‫شاید‬ ‫تا‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫پا‬ ‫زیر‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫س‬‫نف‬ ‫عزت‬ ‫بیشتر‬ ،‫باشد‬ ‫باالتر‬ ‫ظالم‬ ‫مقام‬ ‫قدر‬ ‫هر‬
 11. 11. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 15 ‫‌دهند.اما‬‫ی‬‫م‬ ‫تن‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫ظالمان‬ ‫‌های‬‫ه‬‫خواست‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫‌گذارند‬‫ی‬‫م‬ ‫عزت‬ ‫که‬ ‫‌دانند‬‫ی‬‫م‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ن‬‫انسا‬ ‫آن‬ ‫عزت‬ ‫شدن‬ ‫زیاد‬ ‫باعث‬ ‫دنیایی‬ ‫‌های‬‫م‬‫مقا‬ ‫و‬ ‫خداست‬ ‫دست‬ ‫واقعی‬ ‫کنند‬ ‫برخورد‬ ‫ذلیالنه‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫نم‬ ‫حاضر‬ ‫کجا‬ ‫هیچ‬ ،‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫کسی‬ ‫باالترین‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‌،‫بخشیده‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫که‬ ‫ارزشمندی‬ ‫کاالی‬ ‫و‬ ‫قصر‬ ‫در‬ ،‫اسیر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫بفروشند‬ ‫دنیایی‬ ‫های‬ ‫قیمت‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ،‫باال‬ ‫نفس‬ ‫عزت‬ ‫با‬ ،‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫حضور‬ ‫ظالمی‬ ‫حاکم‬ .‫ظالم‬ ‫و‬ ‫ظلم‬ ‫تحقیر‬ ‫و‬ ‫توبیخ‬ ‫به‬ ‫کنند‬ َ‫اق‬ َ‫آف‬ َ‫و‬ ِ‫ض‬ْ‫ر‬ْ‫الَأ‬ َ‫ر‬‫ا‬ َ‫ط‬ ْ‫ق‬َ‫أ‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫ع‬ َ‫ت‬ْ‫ذ‬ َ‫خ‬َ‫أ‬ ُ‫ث‬ْ‫ي‬ َ‫ح‬ ُ‫يد‬ِ‫ز‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ي‬ َ‫ْت‬‫ن‬َ‫ن‬ َ‫ظ‬َ‫أ‬ ‫َى‬‫ل‬ َ‫ع‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ب‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ى‬َ‫ر‬‫ا‬ َ‫س‬ُ ْ‫أ‬‫ال‬ ُ‫اق‬ َ‫ُس‬‫ت‬ ‫ا‬ َ‫م‬ َ‫ك‬ ُ‫اق‬ َ‫ُس‬‫ن‬ ‫َا‬‫ن‬ ْ‫ح‬َ‫ب‬ ْ‫ص‬َ‫أ‬ َ‫ف‬ ِ‫اء‬ َ‫م‬ َّ‫الس‬ َ‫ك‬ِ‫ر‬ َ‫ط‬ َ‫خ‬ ِ‫م‬ َ‫ظ‬ِ‫ِع‬‫ل‬ َ‫ِك‬‫ل‬َ‫ذ‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ً‫ة‬ َ‫ام‬َ‫ر‬ َ‫ك‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫ع‬ َ‫ِك‬‫ب‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫ان‬ َ‫و‬ َ‫ه‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ َ‫ن‬ َ‫ا‬‫ل‬ْ‫ذ‬ َ‫ج‬ َ‫ك‬ِ‫ف‬ ْ‫ط‬ِ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ت‬ْ‫ر‬ َ‫َظ‬‫ن‬ َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ْف‬‫ن‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ َ‫ت‬ ْ‫خ‬ َ‫م‬ َ‫ش‬ َ‫ف‬ ُ‫ه‬َ‫ْد‬‫ن‬ِ‫ع‬ ً‫ة‬ َ‫ق‬ ِ‫َّس‬‫ت‬ ُ‫م‬ َ‫ر‬‫و‬ ُ‫م‬ُ ْ‫أ‬‫ال‬ َ‫و‬ ً‫ة‬ َ‫ق‬ ِ‫س‬ ْ‫َو‬‫ت‬ ْ‫س‬ ُ‫م‬ َ‫َك‬‫ل‬ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُّ‫الد‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫أ‬َ‫ر‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ ً‫ا‬‫ور‬ُ‫ر‬ ْ‫س‬ َ‫م‬ َ‫ل‬ ْ‫و‬ َ‫ق‬ َ‫يت‬ ِ‫َس‬‫ن‬ َ‫أ‬ ً‫ا‬‫ل‬ ْ‫ه‬ َ‫م‬ ً‫ا‬‫ل‬ ْ‫ه‬ َ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫ن‬‫ا‬ َ‫ْط‬‫ل‬ ُ‫س‬ َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ ُ‫ْك‬‫ل‬ ُ‫م‬ َ‫َك‬‫ل‬ ‫ا‬ َ‫ف‬ َ‫ص‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ َ‫و‬ ٌ‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ ‫ِي‬‫ل‬ ْ‫ُم‬‫ن‬ ‫َّما‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫وا‬ُ‫ر‬ َ‫ف‬ َ‫ك‬ َ‫ين‬ِ‫َّذ‬‫ل‬‫ا‬ َّ‫ن‬َ‫ب‬ َ‫س‬ ْ‫ح‬َ‫ي‬ ‫ال‬ َ‫و‬ ‫َى‬‫ل‬‫ا‬ َ‫َع‬‫ت‬ ِ‫هلل‬‫ا‬ ٌ‫ذاب‬ َ‫ع‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫م‬ْ‫ث‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ْداد‬‫ز‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ ‫ِي‬‫ل‬ ْ‫ُم‬‫ن‬ ‫َّما‬‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ ِ‫ه‬ ِ‫س‬ ُ‫ْف‬‫ن‬َ ِ‫أ‬‫ل‬ ‫زمين‬ ‫اطراف‬ ‫كه‬ ‫اين‬ ‫بري‬ ‫مي‬ ‫گمان‬ ‫آيا‬ ‫يزيد‬ ‫اي‬ ...‫ينٌ‏‬ ِ‫ه‬ ُ‫م‬ ‫ما‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫چاره‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫گرفتي‬ ‫تنگ‬ ‫ما‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آسمان‬ ‫‌آفاق‬‫و‬ ‫نزد‬ ‫ما‬ ،‫برند‬ ‫اسيري‬ ‫به‬ ‫كنيزان‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫كه‬ ‫بستي‬ ‫منزلت‬ ‫و‬ ‫مقام‬ ‫داراي‬ ‫و‬ ‫گشته‬ ‫سربلند‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫خوار‬ ‫خدا‬ ،‫باليدي‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫پنداشته‬ ‫بزرگ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پس‬ ،‫‌اي‬‫ه‬‫شد‬ ‫به‬ ‫روزي‬ ‫چند‬ ‫دنيا‬ ‫ديدي‬ ‫كه‬ ‫گشتي‬ ‫مسرور‬ ‫و‬ ‫شادمان‬ ‫و‬ ،‫‌چرخد‬‫ي‬‫م‬ ‫تو‬ ‫مراد‬ ‫وفق‬ ‫بر‬ ‫كارها‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تو‬ ‫كام‬ ،‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تو‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫ما‬ ‫حق‬ ‫كه‬ ‫حكومتي‬ ‫خداوند‬ ‫قول‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫كرد‬ ‫فراموش‬ ‫آيا‬ .‫تر‬ ‫آهسته‬ ،‫باش‬ ‫آرام‬ ‫ما‬ ‫‌كه‬‫ن‬‫اي‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫گشت‬ ‫كافر‬ ‫كه‬ ‫آنان‬ ‫نكنند‬ ‫«گمان‬ ‫را‬ ‫متعال‬ ‫بلكه‬ ،‫است‬ ‫آنان‬ ‫خير‬ ‫و‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫‌دهيم‬‫ي‬‫م‬ ‫مهلت‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬
 12. 12. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 16 ‫را‬ ‫آنان‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫بيشتر‬ ‫گناه‬ ‫تا‬ ‫‌دهيم‬‫ي‬‫م‬ ‫مهلت‬ ‫را‬ ‫ايشان‬ .)178 ‫آية‬ ،‫عمران‬ ‫‌آل‬‫دردناك»(سوره‬ ‫باشد‬ ‫عذابي‬ ‫اری‬‫ر‬‫تک‬‫‌های‬‫ه‬‫اشتبا‬ ‫نشان‬‫واکنشی‬‫آن‬‫به‬‫نسبت‬‫ولی‬‫شود‬‫دیده‬‫ما‬‫اشتباه‬‫‌که‬‫ن‬‫ای‬‫همیشه‬ .‫نیست‬ ‫خوب‬ ‫همیشه‬ ‫نشدن‬ ‫سرزنش‬ .‫نیست‬ ‫خوب‬ ،‫نشود‬ ‫داده‬ .‫ماست‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫شد‬ ‫مجازات‬ ‫و‬ ‫‌ها‬‫ش‬‫سرزن‬ ‫بعضی‬ ‫گاهی‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫س‬‫حوا‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫‌هاست‬‫خ‬‫توبی‬ ‫همین‬ ‫گاهی‬ ‫‌گاه‬‫چ‬‫هی‬ ‫اگر‬ ‫و‬ .‫برویم‬ ‫اشتباه‬ ‫کارهای‬ ‫سراغ‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫جمع‬ ‫غرق‬ ‫‌‌مان‬‫‌های‬‫ه‬‫اشتبا‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫‌قدر‬‫ن‬‫ای‬ ‫شاید‬ ،‫نشویم‬ ‌‫ت‬‫بازخواس‬ ‫پیدا‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫رهای‬ ‫به‬ ‫امیدی‬ ‫نجاتی‬ ‫غریق‬ ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫شویم‬ ‫‌های‬‫ه‬‫اشتبا‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫بترسیم‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫همین‬ ‫برای‬ .‫نکند‬ ‫شویم‬ ‫سرزنش‬ ‫نه‬ ‫ولی‬ ‫شود‬ ‫دیده‬ ‫ما‬ ‫تکراری‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫مشکالت‬ ‫که‬ ‫‌آموزی‬‫ش‬‫دان‬ ‫مثل‬ .‫بازخواست‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫توبیخ‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫مد‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫زیادی‬ ‫اخالقی‬ ‫و‬ ‫درسی‬ ‫ناگهان‬ ،‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫بازخواست‬ ‫و‬ ‫توبیخ‬ ‫‌هایش‬‫ه‬‫اشتبا‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫به‬ ‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬ ‫اجازه‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫کاری‬ ‫کارش‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫‌کدام‬‫چ‬‫هی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫نه‬ ‫دیگر‬ .‫کند‬ ‫رفتار‬ ‫بخواهد‬ ‫دلش‬ ‫طور‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫‌یک‬‫چ‬‫هی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫توبیخ‬ ‫ضعیفش‬ ‫نمرات‬ ‫از‬ ‫عاقبتی‬ ‫از‬ ‫بترسد‬ ‫باید‬ ‫‌آموز‬‫ش‬‫دان‬ ‫این‬ .‫سرزنش‬ ‫‌هایش‬‫ی‬‫بداخالق‬ ،‫بازخواست‬ ‫و‬ ‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫توبیخ‬ ‫وقتی‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫انتظارش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫اصالحش‬ ‫برای‬ ‫دارند‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫مطمئن‬ ‫ولی‬ .‫دارند‬ ‫نگهش‬ ‫مدرسه‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫اصالح‬ ‫را‬ ‫رفتارش‬ ‫نشان‬ ‫واکنش‬ ‫‌هایش‬‫ه‬‫اشتبا‬ ‫از‬ ‫‌کدام‬‫چ‬‫هی‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫روزی‬ ‫از‬ ‫امید‬ ‫قطع‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫جز‬ ‫ندارد‬ ‫دلیلی‬ ‫که‬ ‫بفهمد‬ ‫باید‬ ،‫ندهند‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫پروند‬ ‫خودش‬ ‫دست‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫منتظرند‬ ‫اینکه‬ ‫جز‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫کرد‬
 13. 13. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 17 ‫باقی‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫بهان‬ ،‫مدرسه‬ ‫از‬ ‫اخراجش‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫منفی‬ ‫امتیازات‬ ‫از‬ .‫نگذارد‬ ‫اصالح‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬ ‫حاال‬ ‫دنیا‬ ‫دیگر‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫کند‬ ‫شادی‬ ،‫اخراج‬ ‫از‬ ‫نگرانی‬ ‫و‬ ‫‌هایش‬‫ه‬‫اشتبا‬ ‫تذکری‬ ‫باشد‬ ‫الزم‬ ‫حتی‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫او‬ ‫میل‬ ‫باب‬ ‫عاقل‬ ‫در‬ ‫باید‬ ،‫کند‬ ‫رفتار‬ ‫بخواهد‬ ‫دلش‬ ‫طور‬ ‫هر‬ ،‫کند‬ ‫تحمل‬ ‫را‬ .‫کرد‬ ‫تردید‬ ‫و‬ ‫شک‬ ‫بودنش‬ ‫‌های‬‫ت‬‫موفقی‬‫در‬‫که‬‫یزید‬‫به‬‫خطاب‬‫زینب‬‫حضرت‬‫و‬ ‫خود‬ ‫کام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دنیا‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫غرق‬ ‫ظاهری‌اش‬ َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ْف‬‫ن‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ َ‫ت‬ ْ‫خ‬ َ‫م‬ َ‫ش‬ َ‫ف‬ ...:‫فرمود‬ ‫اینگونه‬ ،‫می‌دید‬ َ‫َك‬‫ل‬ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُّ‫الد‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫أ‬َ‫ر‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ ً‫ا‬‫ور‬ُ‫ر‬ ْ‫س‬ َ‫م‬ َ‫ن‬ َ‫ا‬‫ل‬ْ‫ذ‬ َ‫ج‬ َ‫ك‬ِ‫ف‬ ْ‫ط‬ِ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ت‬ْ‫ر‬ َ‫َظ‬‫ن‬ ‫َا‬‫ن‬ ُ‫ْك‬‫ل‬ ُ‫م‬ َ‫َك‬‫ل‬ ‫ا‬ َ‫ف‬ َ‫ص‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ َ‫و‬ ً‫ة‬ َ‫ق‬ ِ‫َّس‬‫ت‬ ُ‫م‬ َ‫ر‬‫و‬ ُ‫م‬ُ ْ‫أ‬‫ال‬ َ‫و‬ ً‫ة‬ َ‫ق‬ ِ‫س‬ ْ‫َو‬‫ت‬ ْ‫س‬ ُ‫م‬ ‫ال‬ َ‫و‬ ‫َى‬‫ل‬‫ا‬ َ‫َع‬‫ت‬ ِ‫هلل‬‫ا‬ َ‫ل‬ ْ‫و‬ َ‫ق‬ َ‫يت‬ ِ‫َس‬‫ن‬ َ‫أ‬ ً‫ا‬‫ل‬ ْ‫ه‬ َ‫م‬ ً‫ا‬‫ل‬ ْ‫ه‬ َ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫ن‬‫ا‬ َ‫ْط‬‫ل‬ ُ‫س‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ِ‫ه‬ ِ‫س‬ ُ‫ْف‬‫ن‬َ ِ‫أ‬‫ل‬ ٌ‫ر‬ْ‫ي‬ َ‫خ‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ ‫ِي‬‫ل‬ ْ‫ُم‬‫ن‬ ‫َّما‬‫ن‬َ‫أ‬ ‫وا‬ُ‫ر‬ َ‫ف‬ َ‫ك‬ َ‫ين‬ِ‫َّذ‬‫ل‬‫ا‬ َّ‫ن‬َ‫ب‬ َ‫س‬ ْ‫ح‬َ‫ي‬ ‫ينٌ‏‬ ِ‫ه‬ ُ‫م‬ ٌ‫ذاب‬ َ‫ع‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫م‬ْ‫ث‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ْداد‬‫ز‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ ‫ِي‬‫ل‬ ْ‫ُم‬‫ن‬ ‫َّما‬‫ن‬ِ‫إ‬ ،‫باليدي‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫پنداشته‬ ‫بزرگ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫....پس‬ ‫روزي‬ ‫چند‬ ‫دنيا‬ ‫ديدي‬ ‫كه‬ ‫گشتي‬ ‫مسرور‬ ‫و‬ ‫شادمان‬ ،‫‌چرخد‬‫ي‬‫م‬ ‫تو‬ ‫مراد‬ ‫وفق‬ ‫بر‬ ‫كارها‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تو‬ ‫كام‬ ‫به‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫تو‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫ما‬ ‫حق‬ ‫كه‬ ‫حكومتي‬ ‫و‬ ‫‌اي‬‫ه‬‫كرد‬ ‫فراموش‬ ‫آيا‬ .‫تر‬ ‫آهسته‬ ،‫باش‬ ‫آرام‬ ،‫است‬ ‫كافر‬ ‫كه‬ ‫آنان‬ ‫نكنند‬ ‫«گمان‬ ‫را‬ ‫متعال‬ ‫خداوند‬ ‫قول‬ ‫‌دهيم‬‫ي‬‫م‬ ‫مهلت‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫ما‬ ‫‌كه‬‫ن‬‫اي‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫گشت‬ ‫مهلت‬ ‫را‬ ‫ايشان‬ ‫بلكه‬ ،‫است‬ ‫آنان‬ ‫خير‬ ‫و‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫عذابي‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫و‬ ‫كنند‬ ‫بيشتر‬ ‫گناه‬ ‫تا‬ ‫‌دهيم‬‫ي‬‫م‬ .)178 ‫آية‬ ،‫عمران‬ ‫‌آل‬‫(سوره‬ »‫دردناك‬
 14. 14. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 18
 15. 15. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 19
 16. 16. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 20 ‫‌نگری‬‫ه‬‫آیند‬ ‫فهمیده‬ ‫و‬ ‫عاقل‬ ‫افراد‬ ‫‌های‬‫ت‬‫خصوصی‬ ‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬ ‫از‬ ‫‌نگری‬‫ه‬‫آیند‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫انسان‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خصوصیت‬ ‫همین‬ .‫است‬ ‫نداشته‬ ‫سودی‬ ‫حال‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫بزند‬ ‫کارهایی‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫حاصل‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫فراوانی‬ ‫نتایج‬ ،‫آینده‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌داند‬‫ی‬‫م‬ ‫کشاورزی‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫کشاورزی‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫ساد‬ ‫مثال‬ ‫و‬ ‫زحمت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫بزرگی‬ ‫و‬ ‫خشک‬ ‫زمین‬ ‫باید‬ ‫کاشت‬ ‫فصل‬ ‫ابتدای‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫گندمی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫دان‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫بزند‬ ‫شخم‬ ‫فراوان‬ ‫سختی‬ ‫روانة‬ ‫آب‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫روزانه‬ ‫و‬ ‫بپاشد‬ ‫زمین‬ ‫در‬ ‫داشته‬ ‌‫ه‬‫نگا‬ ‫گذشته‬ ‫زمنیش‬ ‫به‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫زمنیش‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬‫ت‬‫قسم‬ ‫ضعیف‬ ‫‌های‬‫ه‬‫ساق‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫که‬ ‫هرزی‬ ‫‌های‬‫ف‬‫عل‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫رسیدگی‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫جدا‬ ‫وسواس‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫گرفت‬ ‫را‬ ‫گندم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫برسد‬ ‫‌کشید‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫انتظارش‬ ‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫آیند‬ ‫به‬ ،‫برداشت‬ ‫فصل‬ ‫افراد‬ ‫‌که‬‫ی‬‫حال‬ ‫در‬ .‫ببیند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ماهة‬ ‫چند‬ ‫زحمات‬ ‫حاصل‬ ،‫لذت‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫تفکر‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کاشت‬ ‫فصل‬ ‫ابتدای‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫‌فکر‬‫ه‬‫کوت‬ ‫‌شان‬‫ف‬‫تکلی‬ ‫و‬ ‫‌زنند‬‫ی‬‫نم‬ ‫کاری‬ ‫به‬ ‫دست‬ ،‫نشوند‬ ‫خودشان‬ ‫زحمت‬ .‫است‬ ‫معلوم‬ ‫برداشت‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫خودداری‬ ‫کارها‬ ‫بعضی‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫‌نگر‬‫ه‬‫آیند‬ ‫افراد‬ ‫هم‬ ‫گاهی‬ ‫چون‬ ‫ولی‬ ‫دارد‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫منفع‬ ‫حال‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫به‬ ‫دست‬ ،‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫ضررهایی‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫‌دانند‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫فکر‬ ‫کوته‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫عد‬ ‫ممکن‬ ‫‌که‬‫ی‬‫حال‬ ‫در‬ .‫‌زنند‬‫ی‬‫نم‬ ‫کارها‬ ‫آن‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫برداشت‬ ‫منافع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫دست‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫سرزنش‬ ‫در‬ ‫گاه‬ ‫هیچ‬ ‫‌نگر‬‫ه‬‫آیند‬ ‫‌های‬‫ن‬‫انسا‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫‌کنند‬‫ی‬‫نم‬ ‫استفاده‬ ‫‌دانند‬‫ی‬‫م‬ ‫زیرا‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫نم‬ ‫صید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫‌ها‬‫ی‬‫ماه‬ ‫‌ریزی‬‫م‬‫تخ‬ ‫فصل‬
 17. 17. ‫ولی‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خوبی‬ ‫صید‬ ‫امسال‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫بگذرانند‬ ‫ماهی‬ ‫حسرت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بعد‬ ‫‌های‬‫ل‬‫سا‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫بگذرد‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مشخص‬ ‫‌جا‬‫ن‬‫آ‬ ‫اصلی‬ ‫تفاوت‬ ‫و‬ ‫‌نگری‬‫ه‬‫آیند‬ ‫به‬ ‫‌فکران‬‫ه‬‫کوت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫برسد‬ ‫فرا‬ ‫آینده‬ ‫هم‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ !‫سود‬ ‫چه‬ ‫اما‬ ‫‌خورند‬‫ی‬‫م‬ ‫حسرت‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫گذشتة‬ ‫رفتار‬ ‫نتیجة‬ ،‫‌اند‬‫ه‬‫داد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫آورد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫اکنون‬ .‫است‬ ‫خودشان‬ ‫در‬ ‫سالم‬ ‫علیها‬ ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫که‬ ‫موضوعاتی‬ ‫‌ترین‬‫م‬‫مه‬ ‫از‬ ‫مهم‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ،‫فرمود‬ ‫یزیدیان‬ ‫و‬ ‫یزید‬ ‫به‬ ‫خطاب‬ ‫خود‬ ‫خطبة‬ ‫‌های‬‫ت‬‫قسم‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫خود‬ ‫کوتاه‬ ‫خطبة‬ ‫در‬ ‫ایشان‬ .‫بود‬ ‫که‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کرد‬ ‫گوشزد‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫خطب‬ ‫مختلف‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫آیند‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نشوند‬ ‫مغرور‬ ‫دارند‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫قدرت‬ ‫ظاهرا‬ .‫باشند‬ ‫دردناک‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ً‫ا‬‫ور‬ُ‫ر‬ ْ‫س‬ َ‫م‬ َ‫ن‬ َ‫ا‬‫ل‬ْ‫ذ‬ َ‫ج‬ َ‫ك‬ِ‫ف‬ ْ‫ط‬ِ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ت‬ْ‫ر‬ َ‫َظ‬‫ن‬ َ‫و‬ َ‫ك‬ِ‫ْف‬‫ن‬َ‫أ‬ِ‫ب‬ َ‫ت‬ ْ‫خ‬ َ‫م‬ َ‫ش‬ َ‫ف‬ ً‫ة‬ َ‫ق‬ ِ‫َّس‬‫ت‬ ُ‫م‬ َ‫ر‬‫و‬ ُ‫م‬ُ ْ‫أ‬‫ال‬ َ‫و‬ ً‫ة‬ َ‫ق‬ ِ‫س‬ ْ‫َو‬‫ت‬ ْ‫س‬ ُ‫م‬ َ‫َك‬‫ل‬ ‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُّ‫الد‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫أ‬َ‫ر‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ ... ً‫ا‬‫ل‬ ْ‫ه‬ َ‫م‬ ً‫ا‬‫ل‬ ْ‫ه‬ َ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫ن‬‫ا‬ َ‫ْط‬‫ل‬ ُ‫س‬ َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ ُ‫ْك‬‫ل‬ ُ‫م‬ َ‫َك‬‫ل‬ ‫ا‬ َ‫ف‬ َ‫ص‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ َ‫و‬ ‫روزي‬ ‫چند‬ ‫دنيا‬ ‫ديدي‬ ‫كه‬ ‫گشتي‬ ‫مسرور‬ ‫و‬ ‫شادمان‬ ‫مي‬ ‫تو‬ ‫مراد‬ ‫وفق‬ ‫بر‬ ‫كارها‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تو‬ ‫كام‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫ما‬ ‫حق‬ ‫كه‬ ‫حكومتي‬ ‫و‬ ،‫چرخد‬ َّ‫ن‬َ‫د‬ِ‫ر‬َ‫ت‬َ‫ل‬ َ‫ف‬ ...‫تر‬ ‫آهسته‬ ،‫باش‬ ‫آرام‬ ،‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ْ‫َم‬‫ل‬ َ‫و‬ َ‫ت‬ ْ‫م‬ ِ‫ك‬َ‫ب‬ َ‫و‬ َ‫ْت‬‫ل‬َ‫ل‬ َ‫ش‬ َ‫َّك‬‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ن‬َّ‫د‬ َ‫َو‬‫ت‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫د‬ِ‫ر‬ ْ‫و‬ َ‫م‬ ً‫ا‬‫يك‬ ِ‫ش‬َ‫و‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫زود‬ ... َ‫ْت‬‫ل‬ َ‫ع‬ َ‫ف‬ ‫ا‬ َ‫م‬ َ‫ْت‬‫ل‬ َ‫ع‬ َ‫ف‬ َ‫و‬ َ‫ْت‬‫ل‬ ُ‫ق‬ ‫ا‬ َ‫م‬ َ‫ْت‬‫ل‬ ُ‫ق‬ ْ‫ن‬ ُ‫ك‬َ‫ي‬ ‫گنگ‬ ‫و‬ ‫شل‬ ‫كاش‬ ‫كني‬ ‫آرزو‬ ‫و‬ ‫شوي‬ ‫ملحق‬ ‫آنان‬ ‫به‬ ‫كردي‬ ‫نمي‬ ‫و‬ ‫گفتي‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫گفتي‬ ‫نمي‬ ‫بودي‬
 18. 18. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 22 ...‫كردي‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ِ‫اء‬ َ‫م‬ِ‫د‬ ِ‫ك‬ ْ‫ف‬ َ‫س‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ْت‬‫ل‬ َّ‫م‬ َ‫َح‬‫ت‬ ‫ا‬ َ‫ِم‬‫ب‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ ِ‫ول‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ ‫َى‬‫ل‬ َ‫ع‬ َّ‫ن‬َ‫د‬ِ‫ر‬َ‫ت‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ُ‫ث‬ْ‫ي‬ َ‫ح‬ ِ‫ِه‬‫ت‬ َ‫م‬ ْ‫ُح‬‫ل‬ َ‫و‬ ِ‫ِه‬‫ت‬َ‫ر‬ْ‫ت‬ِ‫ع‬‫ي‬ِ‫ف‬ ِ‫ِه‬‫ت‬ َ‫م‬ْ‫ر‬ ُ‫ح‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ت‬ ْ‫ك‬ َ‫َه‬‫ت‬ْ‫ن‬‫ا‬ َ‫و‬‫ِه‬‫ت‬َ‫ی‬ِّ‫ر‬ُ‫ذ‬ ْ‫م‬ ِ‫ه‬ ِّ‫ق‬ َ‫ِح‬‫ب‬ ُ‫ذ‬ ُ‫خ‬ْ‫أ‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫ث‬ َ‫ع‬ َ‫ش‬ ُّ‫ُم‬‫ل‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ ْ‫م‬ َ‫ش‬ ُ َّ‫ه‬‫الل‬ ُ‫ع‬ َ‫م‬ ْ‫ج‬َ‫ي‬ ‫در‬ ‫شوي‬ ‫وارد‬  ‫خدا‬ ‫رسول‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫زود‬ ‫و‬ ... ‫ريختن‬ ‫مسئوليت‬ ‫باشي‬ ‫داشته‬ ‫دوش‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫حالتي‬ ‫پاره‬ ‫و‬ ‫عترت‬ ‫حرمت‬ ‫شكستن‬ ‫و‬ ،‫را‬ ‫او‬ ‫ذرية‬ ‫خون‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫جمع‬ ‫خداوند‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬ ‫در‬ ،‫را‬ ‫او‬ ‫تن‬ ... ‫را‬ ‫ايشان‬ ‫حق‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫و‬ ،‫را‬ ‫ايشان‬ ‫پراكندگي‬ َ‫ين‬ِ‫ِم‬‫ل‬ ْ‫س‬ ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ِ‫اب‬ َ‫ق‬ِ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫َك‬‫ن‬ َّ‫ك‬ َ‫م‬ َ‫و‬ َ‫َك‬‫ل‬ ‫ى‬ َّ‫و‬ َ‫س‬ ْ‫ن‬ َ‫م‬ ُ‫َم‬‫ل‬ ْ‫ع‬َ‫ي‬ َ‫س‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫ْد‬‫ن‬ ُ‫ج‬ ُ‫ف‬ َ‫ع‬ ْ‫ض‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫كان‬ َ‫م‬ ٌّ‫ر‬ َ‫ش‬ ْ‫م‬ ُ‫ك‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫ل‬َ‫د‬َ‫ب‬ َ‫ين‬ِ‫ِم‬‫ل‬‫ا‬ َّ‫ِلظ‬‫ل‬ َ‫ْس‬‫ئ‬ِ‫ب‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫حكومت‬ ‫كار‬ ‫كه‬ ‫كس‬ ‫آن‬ ‫بزودي‬ ‫و‬ ... ‫بداند‬ ،‫نمود‬ ‫سوار‬ ‫مسلمانان‬ ‫گردن‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫مقام‬ ‫كه‬ ‫يابد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بد‬ ‫ستمكاران‬ ‫پاداش‬ ‫كه‬ َ‫و‬ ...‫است‬ ‫تر‬ ‫ضعيف‬ ‫او‬ ‫ياور‬ ‫و‬ ‫بدتر‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫يك‬ ‫كدام‬ ُ‫د‬ِ‫َج‬‫ت‬ َ‫ا‬‫ل‬ َ‫ين‬ِ‫ح‬ ً‫ا‬‫م‬َ‫ر‬ ْ‫غ‬ َ‫م‬ ً‫ا‬‫يك‬ ِ‫ش‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫د‬ِ‫َج‬‫ت‬َ‫ل‬ ً‫ا‬‫َم‬‫ن‬ ْ‫غ‬ َ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ت‬ْ‫ذ‬ َ‫خ‬َّ‫ت‬‫ا‬ ِ‫ِن‬‫ئ‬َ‫ل‬ ‫اگر‬ !‫يزيد‬ ‫اي‬ ...ِ‫يد‬ِ‫ب‬ َ‫ْع‬‫ل‬ِ‫ل‬ ٍ‫م‬ َّ‫ا‬‫ل‬ َ‫ِظ‬‫ب‬ َ‫ك‬ُّ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ما‬ َ‫و‬ َ‫ت‬ ْ‫م‬َّ‫د‬ َ‫ق‬ ‫ا‬ َ‫م‬ َّ‫ا‬‫ِل‬‫إ‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫زود‬ ‫دانستي‬ ‫خود‬ ‫غنيمت‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫امروز‬ ‫هنگامي‬ ‫در‬ ‫گردد‬ ‫تو‬ )‫غرامت(ضرر‬ ‫موجب‬ ‫غنيمت‬ ‫و‬ ،‫اي‬ ‫فرستاده‬ ‫پيش‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫مگر‬ ‫نيابي‬ ‫كه‬ َ‫ك‬ُ‫ي‬ْ‫أ‬َ‫ر‬ ْ‫ل‬ َ‫ه‬ ....‫كننده‬ ‫ستم‬ ‫بندگان‬ ‫بر‬ ‫خداوند‬ ‫نيست‬ ِ‫َاد‬‫ن‬ُ‫ي‬ َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ ٌ‫د‬َ‫د‬َ‫ب‬ َّ‫ا‬‫ِل‬‫إ‬ َ‫ك‬ ُ‫ع‬ ْ‫م‬ َ‫ج‬ َ‫و‬ ٌ‫د‬َ‫د‬ َ‫ع‬ َّ‫ا‬‫ِل‬‫إ‬ َ‫ك‬ ُ‫ام‬َّ‫ي‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ٌ‫َد‬‫ن‬ َ‫ف‬ َّ‫ا‬‫ِل‬‫إ‬ ‫سست‬ ،‫تو‬ ‫راي‬ ... َ‫ين‬ِ‫ِم‬‫ل‬‫ا‬ َّ‫الظ‬ ‫َى‬‫ل‬ َ‫ع‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ ُ‫َة‬‫ن‬ ْ‫َع‬‫ل‬ ‫ال‬َ‫أ‬ ِ‫َاد‬‫ن‬ ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ‫جمعيت‬ ‫و‬ ‫اندك‬ ‫تو‬ ‫قدرت‬ ‫روزهاي‬ ‫و‬ ‫ناپایدار‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ظلم‬ ‫عاقبت‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫‌]و‬،‫است‬ ‫پراكندگي‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫تو‬
 19. 19. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 23 ‫كند‬ ‫ندا‬ ‫حق‬ ‫منادي‬ ‫كه‬ ‫روزي‬ ‫در‬ [‫فهمید‬ ‫خواهی‬ ‫را‬ .‫باد‬ ‫ستمكاران‬ ‫بر‬ ‫خدا‬ ‫لعنت‬ ‫كه‬
 20. 20. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 24 ‫‌نشناسی‬‫ک‬‫نم‬ ‫چه‬ ‫‌شوی‬‫ی‬‫م‬ ‫ناراحت‬ ‫ببینی‬ ‫‌محبتی‬‫ی‬‫ب‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫همیشه‬ .‫دیگران‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تو‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫‌محبتی‬‫ی‬‫ب‬ ‫این‬ ‫توجهی‬ ‫‌هایش‬‫ه‬‫گری‬ ‫به‬ ‫مادرش‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫کودکی‬ ‫‌خواهد‬‫ی‬‫م‬ ‫حاال‬ ‫را‬ ‫دلش‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دعوا‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫کوچک‬ ‫اتفاق‬ ‫یک‬ ‫بابت‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌آموزان‬‫ش‬‫دان‬ ‫باقی‬ ‫چشم‬ ‫جلوی‬ ‫در‬ ‫معلم‬ ‫که‬ ‫شاگردی‬ ‫یا‬ ‫‌شکند‬‫ی‬‫م‬ ‫پای‬ ‫‌گذارد‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫امتحانش‬ ِ‫کم‬ ‫نمراتش‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫تحقیر‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫رهگذرها‬ ‫به‬ ‫قدر‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫‌فروشی‬‫ت‬‫دس‬ ‫پسرک‬ ‫یا‬ ‫بودنش‬ ‫نفهم‬ ‫دست‬ ‫با‬ ‫شب‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫توجهی‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ،‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫التماس‬ .‫‌گردد‬‫ی‬‫برم‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫خان‬ ‫به‬ ‫خالی‬ ‫کسی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫‌شوی‬‫ی‬‫م‬ ‫ناراحت‬ ‫بیشتر‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫وق‬ ‫بعضی‬ ‫اما‬ ‫جبران‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫محبت‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫باشی‬ ‫کرده‬ ‫محبتی‬ ‫بدتر‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫اوضاع‬ ‫بلکه‬ ،‫ندهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫کند‬ ‫‌شوی‬‫ی‬‫م‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫واسط‬ ‫که‬ ‫فامیلی‬ ‫مثل‬ .‫‌تر‬‫ت‬‫سخ‬ ‫را‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ولی‬ ‫شود‬ ‫همکارت‬ ‌،‫داری‬ ‫مسئولیتی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫ادار‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کارت‬ ‫بی‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫درست‬ ‫پاپوش‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫دروغ‬ ‫به‬ ،‫بدهد‬ ‫شهادت‬ ‫تو‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بیاید‬ ‫‌که‬‫ن‬‫آ‬ ‫‌جای‬‫ه‬‫ب‬ ،‫کنند‬ ‫‌هایش‬‫غ‬‫درو‬ ‫اثبات‬ ‫برای‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫صحبتی‬ ‫تو‬ ‫علیه‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫ت‬َ‫م‬ِ‫س‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫خراب‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫‌تان‬‫ی‬‫فامیل‬ ‫سابقه‬ ‫حتی‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ .‫‌نشناسی‬‫ک‬‫نم‬ ‫و‬ ‫‌معرفتی‬‫ی‬‫ب‬ ‫‌گویند‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫بگیرد‬ ‫نه‬ .‫شکستن‬ ‫‌دان‬‫ک‬‫نم‬ ‫و‬ ‫خوردن‬ ‫نمک‬ ‫معروف‬ ‫حکایت‬ ‫همان‬ ‫ضرری‬ ‫بلکه‬ ،‫‌کنند‬‫ی‬‫نم‬ ‫تشکر‬ ،‫‌بینند‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫لطفی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫پیامبر‬ ‫‌بیت‬‫ل‬‫اه‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫یزید‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫همان‬ .‫‌رسانند‬‫ی‬‫م‬ ‫هم‬ ‫سالم‬ ‫علیها‬ ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫آله‬ ‫و‬ ‫علیه‬ ‫اهلل‬ ‫صلی‬
 21. 21. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 25 .‫کرد‬ ‫بیان‬ ‫همگان‬ ‫برای‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫خطب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫یزید‬ ‌‫ی‬‫‌نشناس‬‫ک‬‫نم‬ ‫ولی‬ ‫کرد‬ ‫آزاد‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫جدم‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫رده‬َ‫ب‬ ‫پدرت‬ ‫که‬ ‫فرمود‬ ‫در‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ،‫باشی‬ ‫محبت‬ ‫و‬ ‫لطف‬ ‫آن‬ ‫قدردان‬ ‫اینکه‬ ‫‌جای‬‫ه‬‫ب‬ ‫حاال‬ ‫کنی؟‬ ‫می‬ ‫ظلم‬ ‫ما‬ ‫حق‬ َ‫ك‬َ‫اء‬ َ‫ِم‬‫إ‬ َ‫و‬ َ‫ك‬َ‫ر‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ر‬ َ‫ح‬ َ‫ك‬ُ‫ر‬‫ي‬ِ‫د‬ ْ‫خ‬َ‫ت‬ ِ‫اء‬ َ‫َق‬‫ل‬ ُّ‫الط‬ َ‫ن‬ْ‫ب‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ِ‫ل‬ْ‫د‬ َ‫ْع‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬َ‫أ‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬َ‫ر‬‫ُو‬‫ت‬ ُ‫س‬ َ‫ت‬ ْ‫َك‬‫ت‬ َ‫ه‬ ْ‫د‬ َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ب‬ َ‫س‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ ِ‫ول‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ ِ‫َات‬‫ن‬َ‫ب‬ َ‫ك‬ ُ‫ق‬ ْ‫و‬ َ‫س‬ َ‫و‬ ٍ‫د‬َ‫ل‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫اء‬َ‫د‬ ْ‫الَأْع‬ َّ‫ن‬ ِ‫ِه‬‫ب‬ ‫و‬ُ‫د‬ ْ‫َح‬‫ت‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ َ‫وه‬ ُ‫ج‬ُ‫و‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫د‬ْ‫ب‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬ِ‫َاق‬‫ن‬ َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬ ِ‫َاه‬‫ن‬ َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ُ‫ل‬ ْ‫ه‬َ‫أ‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ ُ‫ف‬ِ‫ر‬ ْ‫َش‬‫ت‬ ْ‫س‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ٍ‫د‬َ‫ل‬َ‫ب‬ ‫َى‬‫ل‬ِ‫إ‬ ُّ‫ِي‬‫ن‬َّ‫الد‬ َ‫و‬ ُ‫يد‬ِ‫ع‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ ُ‫يب‬ِ‫ر‬ َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ َ‫وه‬ ُ‫ج‬ُ‫و‬ ُ‫ح‬ َّ‫ف‬ َ‫َص‬‫ت‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬ َ‫و‬ ٌّ‫ِي‬‫ل‬َ‫و‬ َّ‫ن‬ ِ‫ِه‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ج‬ِ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ َ‫ع‬ َ‫م‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ ُ‫يف‬ِ‫ر‬ َّ‫الش‬ َ‫و‬ ‫فرزند‬ ‫اي‬ ،‫است‬ ‫عدالت‬ ‫از‬ ‫اين‬ ‫آيا‬ ... ٌّ‫ي‬ِ‫م‬ َ‫ح‬ َّ‫ن‬ ِ‫ِه‬‫ت‬‫ا‬ َ‫م‬ ُ‫ح‬ ‫خدا‬ ‫رسول‬ ‫شدة‬ ‫آزاد‬ ‫[بردگان‬ ‫شده‬ ‫آزاد‬ ‫بردگان‬ ‫خود‬ ‫كنيزکان‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ،‫تو‬ ‫كه‬ ، ]‫آله‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫اهلل‬ ‫صلي‬  ‫خدا‬ ‫رسول‬ ‫دختران‬ ‫ولي‬ ‫داري‬ ‫نگه‬ ‫پرده‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫هتك‬ ‫را‬ ‫ايشان‬ ‫حرمت‬ ‫و‬ ‫حشمت‬ ‫پرده‬ ‫باشند؟‬ ‫اسير‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ،‫دشمنان‬ .‫بگشايي‬ ‫را‬ ‫‌هايشان‬‫ت‬‫صور‬ ‫و‬ ‫كني‬ ‫بدانها‬ ‫چشم‬ ‫غريب‬ ‫و‬ ‫بومي‬ ،‫ببرند‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫شهر‬ ‫آنان‬ ‫چهرة‬ ‫شريف‬ ‫و‬ ‫وضيع‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫نزديك‬ ‫و‬ ،‫دوزند‬ ‫ايشان‬ ‫پرستاران‬ ‫و‬ ‫مردان‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫حالي‬ ‫در‬ ‫بنگرند‬ ‫را‬ ...‫نبوده‬ ‫ايشان‬ ‫با‬ ‫كسي‬
 22. 22. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 26 ‫قیمتی؟‬‫چه‬‫به‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫ذر‬ ‫‌شان‬‫ت‬‫شخصی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫دختران‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫عد‬ ‫حرمت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫‌ای‬‫ه‬‫بهان‬ ‫‌ترین‬‫ک‬‫کوچ‬ ‫به‬ .‫نیستند‬ ‫قائل‬ ‫ارزش‬ ‫چند‬ ‫برای‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ ‫حاضر‬ ‫و‬ ‫‌دهند‬‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫سستی‬ ‫‌شان‬‫ت‬‫عف‬ ‫و‬ ‫تخفیف‬‫ریال‬‫چند‬‫یا‬‫و‬‫شلوغ‬‫‌های‬‫ف‬‫ص‬‫در‬‫شدن‬‫معطل‬‫کمتر‬‫دقیقه‬ ‫نادیده‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫ت‬‫حرم‬ ‫و‬ ‫شخصیت‬ ،‫معمولی‬ ‫خریدهای‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫به‬ ،‫بدهند‬ ‫قرار‬ ‫نامحرمان‬ ‫نگاه‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودشان‬ .‫بگیرند‬ ‫کنند‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫بزنند‬ ‫حرف‬ ‫جوری‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫بزنند‬ ‫لبخند‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫صورت‬ .‫برسند‬ ‫‌شان‬‫ش‬‫‌ارز‬‫ی‬‫ب‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫جلب‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫نظر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فرق‬ ‫مساله‬ ،‫کند‬ ‫اقتضا‬ ‫ضرورت‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫اولویت‬ ‫عادی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫ولی‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫عوض‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫‌های‬‫ش‬‫آزمای‬ ‫برخی‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫حاضریم‬ ‫آیا‬ ‫چیست؟‬ ‫‌مان‬‫ب‬‫انتخا‬ ‫الزم‬ ‫بدن‬ ‫اعضای‬ ‫بعضی‬ ‫لمس‬ ‫و‬ ‫نگاه‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پزشکی‬ ‫قبول‬ ‫را‬ ‫طوالنی‬ ‫مسیرهای‬ ‫طی‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫معطل‬ ‫زحمت‬ ،‫است‬ ‫راه‬ ‫بودن‬ ‫دور‬ ‫مثل‬ ‫‌ایی‬‫ه‬‫بهان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫ببیند؟‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫دکتر‬ ‫خانم‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫خودمان‬ ،‫زیادی‬ ‫رفتن‬ ‫راه‬ ‫داشتن‬ ‫ضرر‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫یا‬ ‫گرم‬ ‫هوای‬ ‫و‬ ‫بعضی‬ ‫‌دهیم؟‬‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫نامحرم‬ ‫دکتر‬ ‫لمس‬ ‫و‬ ‫نگاه‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برای‬ ‫حاضرند‬ ،‫‌گیرند‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫بهان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫زنان‬ ‫قبیل‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫طی‬ ‫را‬ ‫‌تر‬‫ی‬‫طوالن‬ ‫بسیار‬ ‫مسیرهایی‬ ،‫کوچک‬ ‫خریدهای‬ ‫بعضی‬ ‫راه‬ ‫برابر‬ ‫چندین‬ ‫گرم‬ ‫بسیار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫بسیار‬ ‫هوایی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫همین‬ .‫بگذارند‬ ‫وقت‬ ‫ساعت‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫بروند‬ ‫‌شان‬‫ر‬‫وقا‬ ‫و‬ ‫عفت‬ ‫گوهر‬ ،‫نیست‬ ‫مهم‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫برا‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫برخورد‬ ‫عشوه‬ ‫و‬ ‫ناز‬ ‫با‬ ‫‌قدر‬‫ن‬‫ای‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫خریدها‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫همی‬ .‫است‬
 23. 23. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 27 ‫و‬ ‫بگیرند‬ ‫تخفیف‬ ‫کمی‬ ‫و‬ ‫ببرند‬ ‫را‬ ‫فروشنده‬ ‫دل‬ ‫شاید‬ ‫تا‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫باز‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫مغاز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫پای‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫فروشنده‬ ‫بیشتر‬ ‫کمی‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫حاضر‬ ،‫کند‬ ‫سیراب‬ ‫را‬ ‫ناپاکش‬ ‫نگاه‬ ‫بتواند‬ .‫بدهد‬ ‫تخفیف‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫ب‬ ‫وقار‬ ‫حاضریم‬ ‫قیمتی‬ ‫چه‬ ‫به‬ .‫بیندازیم‬ ‫خودمان‬ ‫رفتار‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ ‫شدن‬ ‫عروسی‬ ‫مانند‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫بهان‬ ‫آیا‬ ‫بدهیم؟‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ت‬‫عف‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫قانع‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫‌تواند‬‫ی‬‫م‬ ،‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫شب‬ ‫هزار‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شب‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫لبخند‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خیابان‬ ‫و‬ ‫کوچه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دیگران‬ ‫ناپاک‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نگا‬ ‫که‬ ‫حضرت‬ ‫دیگر؟‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫بهانة‬ ‫هزاران‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دهیم؟‬ ‫جواب‬ ‫متحمل‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫مصیب‬ ‫‌ترین‬‫گ‬‫بزر‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫خطبة‬ ‫در‬  ‫زینب‬ ‫از‬ ‫شکایت‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫ایشان‬ .‫کردند‬ ‫شکایت‬ ‫و‬ ‫گفتند‬ ‫سخن‬ ‫شدند‬ ،‫ایشان‬ ‫اصحاب‬ ‫و‬ ‫فرزندان‬ ‫و‬  ‫حسین‬ ‫امام‬ ‫رساندن‬ ‫شهادت‬ ‫به‬ ‫رسول‬ ‫حرم‬ ‫دختران‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫که‬ ‫فرمودند‬ ‫شکایت‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چهرة‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫‌های‬‫ه‬‫نگا‬ ‫که‬ ‫رفتند‬ ‫اسارت‬ ‫به‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫گون‬ ‫به‬  ‫اهلل‬ ‫افتاد‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫چهر‬ ‫به‬ ‫نامحرمان‬ ‫نگاه‬ ‫فقط‬ .‫افتاد‬ ‫اهلل‬ ‫رسول‬ ‫دختران‬ ...‫بیشتر‬ ‫نه‬ َ‫ك‬َ‫اء‬ َ‫ِم‬‫إ‬ َ‫و‬ َ‫ك‬َ‫ر‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ر‬ َ‫ح‬ َ‫ك‬ُ‫ر‬‫ي‬ِ‫د‬ ْ‫خ‬َ‫ت‬ ِ‫اء‬ َ‫َق‬‫ل‬ ُّ‫الط‬ َ‫ن‬ْ‫ب‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ِ‫ل‬ْ‫د‬ َ‫ْع‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬َ‫أ‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬َ‫ر‬‫ُو‬‫ت‬ ُ‫س‬ َ‫ت‬ ْ‫َك‬‫ت‬ َ‫ه‬ ْ‫د‬ َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ب‬ َ‫س‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ ِ‫ول‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ ِ‫َات‬‫ن‬َ‫ب‬ َ‫ك‬ ُ‫ق‬ ْ‫و‬ َ‫س‬ َ‫و‬ ‫َى‬‫ل‬ِ‫إ‬ ٍ‫د‬َ‫ل‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫اء‬َ‫د‬ ْ‫الَأْع‬ َّ‫ن‬ ِ‫ِه‬‫ب‬ ‫و‬ُ‫د‬ ْ‫َح‬‫ت‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ َ‫وه‬ ُ‫ج‬ُ‫و‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫د‬ْ‫ب‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ُ‫ح‬ َّ‫ف‬ َ‫َص‬‫ت‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬ِ‫َاق‬‫ن‬ َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ ِ‫ل‬ ِ‫َاه‬‫ن‬ َ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ُ‫ل‬ ْ‫ه‬َ‫أ‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ ُ‫ف‬ِ‫ر‬ ْ‫َش‬‫ت‬ ْ‫س‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ٍ‫د‬َ‫ل‬َ‫ب‬ َ‫س‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ ُ‫يف‬ِ‫ر‬ َّ‫الش‬ َ‫و‬ ُّ‫ِي‬‫ن‬َّ‫الد‬ َ‫و‬ ُ‫يد‬ِ‫ع‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ ُ‫يب‬ِ‫ر‬ َ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ َ‫وه‬ ُ‫ج‬ُ‫و‬ ... ٌّ‫ي‬ِ‫م‬ َ‫ح‬ َّ‫ن‬ ِ‫ِه‬‫ت‬‫ا‬ َ‫م‬ ُ‫ح‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ا‬‫ل‬ َ‫و‬ ٌّ‫ِي‬‫ل‬َ‫و‬ َّ‫ن‬ ِ‫ِه‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ج‬ِ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َّ‫ن‬ ُ‫ه‬ َ‫ع‬ َ‫م‬ ‫شده‬ ‫آزاد‬ ‫بردگان‬ ‫فرزند‬ ‫اي‬ ،‫است‬ ‫عدالت‬ ‫از‬ ‫اين‬ ‫آيا‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫تو‬ ‫كه‬ ] ‫خدا‬ ‫رسول‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫آزاد‬ ‫[بردگان‬ ‫دختران‬ ‫ولي‬ ‫داري‬ ‫نگه‬ ‫پرده‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫كنيزگان‬ ‫حرمت‬ ‫و‬ ‫حشمت‬ ‫پرده‬ ‫باشند؟‬ ‫اسير‬  ‫خدا‬ ‫رسول‬
 24. 24. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 28 ،‫بگشايي‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫ي‬‫‌ها‬‫ت‬‫صور‬ ‫و‬ ‫كني‬ ‫هتك‬ ‫را‬ ‫ايشان‬ ‫غريب‬ ‫و‬ ‫بومي‬ ،‫ببرند‬ ‫شهر‬ ‫به‬ ‫شهر‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫دشمنان‬ ‫و‬ ‫وضيع‬ ‫و‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫نزديك‬ ‫و‬ ،‫دوزند‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫بدا‬ ‫چشم‬ ‫بنگرند؟‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫چهرة‬ ‫شريف‬ ‫کینه‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ،‫دارد‬ ‫دل‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫کین‬ ‫که‬ ‫شخصی‬ ‫برخورد‬ ‫است‬ ‫فرصت‬ ‫‌ترین‬‫ک‬‫کوچ‬ ‫منتظر‬ ‫شخصی‬ ‫چنین‬ .‫نیست‬ ‫منصفانه‬ ‫خودش‬ ‫خیال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بریزد‬ ‫ممکن‬ ‫شکل‬ ‫بدترین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زهر‬ ‫تا‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ .‫بگیرد‬ ،‫نکرده‬ ‫فراموش‬ ‫‌گاه‬‫چ‬‫هی‬ ‫که‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫گذشت‬ ‫انتقام‬ ‫چرا‬ ‫کرد‬ ‫پرهیز‬ ‫و‬ ‫ترسید‬ ‫سخت‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫کین‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫‌سپارند‬‫ی‬‫م‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫‌های‬‫ی‬‫دلخور‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ .‫شد‬ ‫نخواهند‬ ‫آرام‬ ،‫نگیرند‬ ‫انتقام‬ ‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫دل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫کین‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‌‫ة‬‫خانواد‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫افراد‬ ‫‌گونه‬‫ن‬‫ای‬ ‫انجام‬ ‫آنان‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫جنایتی‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫نم‬ ‫رحم‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫گرفت‬ ‫کسی‬ ‫کشتن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اگر‬ ‫نیست‬ ‫عجیب‬ ‫حتی‬ .‫‌دانند‬‫ی‬‫م‬ ‫حق‬ ،‫دهند‬ ‫پهلوی‬ ،‫کنند‬ ‫تکه‬ ‫تکه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫بدن‬ ‫گرگ‬ ‫مانند‬ ،‫دارند‬ ‫کینه‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫که‬ !‫بگیرند‬ ‫دندان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جگرش‬ ‫و‬ ‫بشکافند‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫افرادی‬ ‫از‬ ‫‌زیادی‬‫عدة‬ ‫‌بینیم‬‫ی‬‫م‬ ‫‌خوانیم‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کربال‬ ‫روایت‬ ‫تنها‬ ،‫بودند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬  ‫حسین‬ ‫امام‬ ‫دشمنان‬ ‫صف‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫گروهی‬ .‫داشتند‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫کین‬ ‫‌شان‬‫ل‬‫دلی‬ ‫کشته‬ ‫پیامبر‬ ‫زمان‬ ‫‌های‬‫گ‬‫جن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫کفاری‬ ‫فرزندان‬ ‫آنان‬ ،‫‌داد‬‫ی‬‫م‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫دشمنان‬ ‫اکثریت‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫گروهی‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫شده‬ ‫‌های‬‫گ‬‫جن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بودند‬ ‫ع‬ ‫امیرالمومنین‬ ‫دشمنان‬ ‫فرزندان‬ .‫بودند‬ ‫شده‬ ‫کشته‬ ‫ایشان‬ ‫شمشیر‬ ‫با‬ ‫و‬  ‫امیرالمومنین‬
 25. 25. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 29 ‫این‌که‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫با‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫خطب‬ ‫در‬  ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ،‫است‬ ‫یزیدیان‬ ‫جنایات‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫کینه‬ ‫این‬ ُ‫وه‬ ُ‫ف‬ َ‫ظ‬ َ‫َف‬‫ل‬ ْ‫ن‬ َ‫م‬ ُ‫ة‬َ‫ب‬ َ‫اق‬َ‫ر‬ ُ‫م‬ ‫ى‬ َ‫َج‬‫ت‬ْ‫ر‬ُ‫ي‬ َ‫ف‬ْ‫ي‬ َ‫ك‬ َ‫و‬ :‫می‌فرماید‬ َ‫و‬ ِ‫اء‬َ‫د‬ َ‫ه‬ ُّ‫الش‬ ِ‫اء‬ َ‫م‬ِ‫د‬ِ‫ب‬ ُ‫ه‬ ُ‫م‬ ْ‫َح‬‫ل‬ َ‫ت‬َ‫ب‬َ‫ن‬ َ‫و‬ ِ‫اء‬َ‫ي‬ ِ‫ْك‬‫ز‬ْ‫الَأ‬ َ‫اد‬َ‫ب‬ ْ‫ك‬َ‫أ‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ر‬ َ‫َظ‬‫ن‬ ْ‫ن‬ َ‫م‬ ِ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ل‬ ْ‫ه‬َ‫أ‬ ‫َا‬‫ن‬ ِ‫ض‬ ْ‫غ‬ُ‫ب‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ُ‫ئ‬ ِ‫ط‬ْ‫ب‬َ‫ت‬ ْ‫س‬َ‫ي‬ َ‫ف‬ْ‫ي‬ َ‫ك‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ... ِ‫ان‬ َ‫غ‬ ْ‫الَأْض‬ َ‫و‬ ِ‫ن‬ َ‫ح‬ِ ْ‫إ‬‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫َآن‬‫ن‬ َّ‫الش‬ َ‫و‬ ِ‫َف‬‫ن‬ َّ‫ِالش‬‫ب‬ ‫كند‬ ‫ما‬ ‫نگهباني‬ ‫و‬ ‫مراقبت‬ ‫كه‬ ‫رود‬ ‫مي‬ ‫اميد‬ ‫بيرون‬ ‫دهان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫جويده‬ ‫را‬ ‫آزادگان‬ ‫جگر‬ ‫كه‬ ‫كسي‬ ‫نمو‬ ‫شهيدان‬ ‫خون‬ ‫به‬ ‫گوشتش‬ ‫و‬ ،‫است‬ ‫افكنده‬ ‫هند‬ ‫فرزند‬ ‫كه‬ ‫یزید‬ ‫نسل‬ ‫به‬ ‫(اشاره‬ .‫است‬ ‫كرده‬ ‫احد‬ ‫جنگ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫همان‬ .‫است‬ ‫خوار‬ ‫جگر‬ ‫شدت‬ ‫از‬ ،‫السالم‬ ‫علیه‬ ‫حمزه‬ ‫حضرت‬ ‫شهادت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ایشان‬ ‫جگر‬ ‫و‬ ‫شکافت‬ ‫را‬ ‫حمزه‬ ‫پهلوی‬ ،‫کینه‬ ‫آن‬ ‫نشتابد‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫دشمني‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ .)‫گرفت‬ ‫دندان‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫بدر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫كينه‬ ‫كه‬ ‫كسي‬ .‫نگرد‬ ‫مي‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫عداوت‬ ‫و‬ ‫بغض‬ ‫ديدة‬ ‫با‬ ‫هميشه‬
 26. 26. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 30 ‫شکایت‬ ‫اتفاقات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫‌خواندیم‬‫ی‬‫م‬ ‫درس‬ ‫مدرسه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫وق‬ ‫آن‬ ‫شکل‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫بهان‬ ‫‌ترین‬‫ک‬‫کوچ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫دعواهایی‬ ،‫همیشگی‬ ‫وسط‬ ‫دادن‬ ‫هل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫خودکار‬ ‫و‬ ‫مداد‬ ‫برداشتن‬ ‫از‬ .‫‌گرفت‬‫ی‬‫م‬ .‫دفتر‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫کردن‬ ‫‌خطی‬‫ط‬‫خ‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫‌کالس‬‫م‬‫ه‬،‫حساب‬‫طرف‬‫آن‬‫در‬‫که‬‫دعوایی‬‫بین‬‫بود‬‫فرق‬‫ولی‬ ‫پای‬ ‫وقتی‬ .‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫دعوا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مدیر‬ ‫پای‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫با‬ ‫بود‬ ‫بود‬ ‫این‬ ‫دلیلش‬ ‫شاید‬ .‫‌ترسیدیم‬‫ی‬‫م‬ ‫حسابی‬ ‫‌شد‬‫ی‬‫م‬ ‫باز‬ ‫دعوا‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫جدی‬ ‫خیلی‬ ‫کند‬ ‫دخالت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مدیر‬ ‫که‬ ‫دعوایی‬ ‫‌دانستیم‬‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫دادیم‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫بار‬ ‫زیر‬ ‫از‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌ها‬‫ی‬‫راحت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫باشد‬ ‫قرار‬ ‫اگر‬ ‫‌دانستیم‬‫ی‬‫م‬ .‫چیز‬ ‫همه‬ ‫زیر‬ ‫بزنیم‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫خالی‬ ‫شانه‬ ‫وقتی‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فراری‬ ‫راه‬ ‫دیگر‬ ،‫شود‬ ‫قاضی‬ ‫و‬ ‫حاکم‬ ‫او‬ ‫که‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌مان‬‫ل‬‫‌خیا‬‫ی‬‫ب‬ ،‫ندهیم‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ه‬‫اشتبا‬ ‫تاوان‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬‫ت‬‫وق‬ .‫مدیر‬ ‫سراغ‬ ‫‌رفتیم‬‫ی‬‫م‬ ‫خودمان‬ ‫هم‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫وق‬ ‫بعضی‬ ‫اشتباهی‬ ‫‌ترین‬‫م‬‫ک‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫‌تقصیریم‬‫ی‬‫ب‬ ‫کامال‬ ‫‌دانستیم‬‫ی‬‫م‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫خورد‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ق‬‫ح‬ ‫یا‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫گفت‬ ‫زور‬ ‫بهمان‬ ،‫باشیم‬ ‫کرده‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫وق‬ ‫‌جور‬‫ن‬‫ای‬ .‫بدهیم‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫م‬‫ظل‬ ‫جواب‬ ‫‌توانیم‬‫ی‬‫نم‬ ‫هم‬ ‫خودمان‬ ‫کسانی‬ ‫حتما‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫‌مال‬‫ی‬‫پا‬ ‫‌مان‬‫ق‬‫ح‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫راحت‬ ‫‌مان‬‫ل‬‫خیا‬ ‫دیگر‬ ‫زیرا‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫پشیمان‬ ‫کارشان‬ ‫از‬ ،‫‌اند‬‫ه‬‫گفت‬ ‫زور‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫‌همین‬‫ی‬‫برا‬ .‫‌رسند‬‫ی‬‫م‬ ‫کارشان‬ ‫جزای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌آیند‬‫ی‬‫برنم‬ ‫مدیر‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫‌کنیم‬‫ی‬‫م‬ ‫مدیر‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫ت‬‫شکای‬ ‫بگوییم‬ ‫بود‬ ‫کافی‬
 27. 27. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 31 ‫بعد‬ ‫ولی‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫ترسید‬ ‫که‬ ‫‌آوردند‬‫ی‬‫نم‬ ‫خودشان‬ ‫روی‬ ‫به‬ ‫خیلی‬ ‫ش‬َ‫ل‬‫او‬ ‫هم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫‌کردند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌خواهی‬‫ت‬‫معذر‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫التماس‬ ‫و‬ ‫خواهش‬ ‫با‬ ،‫‌رسید‬‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫‌شان‬‫ب‬‫حسا‬ ‫مدیر‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫‌کردند‬‫ی‬‫نم‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫قطعی‬ ‫‌شان‬‫ی‬‫‌خواه‬‫ت‬‫معذر‬ ‫بار‬ ‫چندین‬ ‫یزید‬ ‫به‬ ‫خطاب‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫خطب‬ ‫در‬  ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫در‬ ‫جبرییل‬ ‫و‬ ‫پیامبر‬ ‫که‬ ‫فرمودند‬ .‫کردند‬ ‫تکرار‬ ‫را‬ ‫مساله‬ ‫همین‬ ‫‌مان‬‫ت‬‫شکای‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫‌نمایند‬‫ی‬‫م‬ ‫دادرسی‬ ‫درخواست‬ ‫ما‬ ‫برا‬ ‫خداوند‬ ‫نزد‬ ‫یزید‬ ‫اطرافیان‬ ‫اوال‬ ‫تا‬ ‫اوست‬ ‫بر‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫‌بریم‬‫ی‬‫م‬ ‫خدا‬ ‫نزد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫در‬ ‫یزید‬ ‫‌چه‬‫ن‬‫آ‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫‌داند‬‫ی‬‫م‬ ‫حق‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایشان‬ ‫که‬ ‫بدانند‬ ‫شادی‬ ‫مستی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫یزید‬ ‫دوما‬ ‫و‬ .‫ناحق‬ ‫و‬ ‫ظلم‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫‌شان‬‫ق‬‫ح‬ ‫‌هایی‬‫م‬‫ظل‬ ‫دنیا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گرچه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫متوجه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫خارج‬ ‫توان‬ ‫ظاهرا‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫پیامبر‬ ‫‌بیت‬‫ل‬‫اه‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫نزد‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ت‬‫شکای‬ ‫که‬ ‫‌گاهی‬‫ه‬‫تکی‬ ‫ولی‬ ‫نداریم‬ ‫را‬ ‫دادنش‬ ‫پاسخ‬ ‫رسید‬ ‫خواهد‬ ‫فرا‬ ‫روزی‬ ‫حتما‬ ‫و‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫تواناتر‬ ‫‌بریم‬‫ی‬‫م‬ .‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫انتقام‬ ‫که‬ َ‫ك‬َ‫ب‬ َ‫ض‬ َ‫غ‬ ْ‫ِل‬‫ل‬ ْ‫ح‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ِم‬‫ل‬‫ا‬ َ‫ظ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ِ‫َق‬‫ت‬ْ‫ن‬‫ا‬ َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ ِّ‫ق‬ َ‫ِح‬‫ب‬ ْ‫ذ‬ ُ‫خ‬ َّ‫م‬ ُ‫َّه‬‫ل‬‫ال‬ ‫بگير‬ ‫بارالها‬ ...‫َا‬‫ن‬َ‫ت‬‫ا‬ َ‫م‬ ُ‫ح‬ َ‫َل‬‫ت‬ َ‫ق‬ َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫اء‬ َ‫م‬ِ‫د‬ َ‫ك‬ َ‫ف‬ َ‫س‬ ْ‫ن‬ َ‫ِم‬‫ب‬ ‫كرد‬ ‫ستم‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫بكش‬ ‫انتقام‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫حق‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫خون‬ ‫كه‬ ‫هر‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫غضب‬ ‫فرست‬ ‫فرو‬ ‫و‬ ً‫ا‬‫م‬ ِ‫اك‬ َ‫ح‬ ِ َّ‫ه‬‫ِالل‬‫ب‬ َ‫ك‬ُ‫ب‬ ْ‫س‬ َ‫ح‬ ...‫كشت‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫حاميان‬ ‫و‬ ‫ريخت‬ ‫كافي‬ ‫و‬ ... ً‫ا‬‫ير‬ ِ‫ه‬ َ‫ظ‬ َ‫ِيل‬‫ئ‬َ‫ر‬ْ‫ب‬ َ‫ِج‬‫ب‬ َ‫و‬ ً‫ا‬‫يم‬ ِ‫ص‬ َ‫خ‬ ٍ‫د‬ َّ‫م‬ َ‫ح‬ ُ‫ِم‬‫ب‬ َ‫و‬ ‫است‬ ‫كافي‬ ‫و‬ ‫داوري‬ ‫جهت‬ ‫از‬ ‫خداوند‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫است‬ ‫ياري‬ ‫براي‬ ‫جبرئيل‬ ‫و‬ ‫مخاصمت‬ ‫براي‬ ‫را‬ ‫تو‬  ‫محمد‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ ‫َى‬‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ف‬ ِ‫يد‬ِ‫ب‬ َ‫ْع‬‫ل‬ِ‫ل‬ ٍ‫م‬ َّ‫ا‬‫ل‬ َ‫ِظ‬‫ب‬ َ‫ك‬ُّ‫ب‬َ‫ر‬ ‫ما‬ َ‫و‬ ....‫معاونت‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫بندگان‬ ‫بر‬ ‫تو‬ ‫خدای‬ ‫و‬ ... ُ‫ل‬ َّ‫و‬ َ‫ع‬ ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫ع‬ َ‫و‬ ‫ى‬ َ‫َك‬‫ت‬ ْ‫ش‬ ُ‫ْم‬‫ل‬‫ا‬
 28. 28. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 32 ‫او‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫‌كنيم‬‫ي‬‫م‬ ‫شكايت‬ ‫خدا‬ ‫به‬ ،‫نیست‬ ‫كننده‬ ‫ستم‬ ‫يل‬ ِ‫ك‬ َ‫ْو‬‫ل‬‫ا‬ َ‫م‬ ْ‫ِع‬‫ن‬ َ‫و‬ ُ َّ‫ه‬‫الل‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫ب‬ ْ‫س‬ َ‫ح‬ َ‫و‬ ... .‫‌نماييم‬‫ي‬‫م‬ ‫اعتماد‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫امري‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫كافي‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫و‬ ... .‫است‬ ‫وكيل‬ ‫بهترین‬ ‫نگاه‬‫تفاوت‬ ‫نگاه‬ ‫چطور‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫مسال‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫نگا‬ ‫تفاوت‬ ‫تا‬ ‫زمین‬ ‫روزمان‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫که‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫‌ها‬‫ت‬‫وق‬ ‫بعضی‬ ،‫کنیم‬ ‫دیگر‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شویم‬ ‫ناراحت‬ ‫بسیار‬ ‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫با‬ .‫کند‬ ‫فرق‬ ‫آسمان‬ .‫خوشحال‬ ‫بسیار‬ ‫یک‬ .‫جدید‬ ‫معاملة‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫ضرر‬ ‫در‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫نگا‬ ‫تفاوت‬ ‫مثل‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫خسارت‬ ‫و‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫داد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پولی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نگاه‬ ‫ایجاد‬ ‫ضرر‬ ‫برای‬ ‫کنیم‬ ‫زاری‬ ‫و‬ ‫ناله‬ ‫کلی‬ ‫و‬ ‫بنشینیم‬ ‫باید‬ ‫حاال‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫هیچ‬ ‫برای‬ ‫‌مان‬‫ه‬‫سرمای‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫بخوریم‬ ‫غصه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مشغولش‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫از‬ ‫شویم‬ ‫دلسرد‬ ‫حتی‬ ‫شاید‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫هدر‬ ‫پوچ‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نرویم‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫سراغ‬ ‫مدتی‬ ‫تا‬ ‫بگیریم‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫بودیم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫نگاه‬ ‫اما‬ .‫کنیم‬ ‫عوض‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ی‬‫کار‬ ‫رشتة‬ ‫کال‬ ‫شکستی‬ ‫ظاهر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ .‫داشت‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫معامله‬ ‫عوض‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫خسارت؛‬ ‫و‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫ضرر‬ ‫و‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫شد‬ ‫متحمل‬ ‫را‬ ‫شد‬ ‫معلوم‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫‌ترش‬‫م‬‫مه‬ ‫همه‬ ‫از‬ .‫شده‬ ‫عایدمان‬ ‫منفعت‬ ‫چندین‬ ،‫‌شد‬‫ی‬‫نم‬ ‫انجام‬ ‫معامله‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫سودی‬ ‫جنس‬ ‫این‬ ‫معاملة‬ ‫نصیب‬ ‫کالنی‬ ‫سود‬ ،‌‫ن‬‫آ‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫‌توانستیم‬‫ی‬‫م‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫تصور‬ ‫شاید‬ ‫‌گذاشت‬‫ی‬‫نم‬ ‫و‬ ‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬ ‫درگیر‬ ‫را‬ ‫‌مان‬‫ن‬‫ذه‬ ‫بعدها‬ ،‫کنیم‬ ‫خودمان‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ .‫کنیم‬ ‫تمرکز‬ ‫بعدی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫معامل‬ ‫روی‬ ‫راحت‬ ‫خیال‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫معامله‬ ‫این‬ ‫‌های‬‫ف‬‫ضع‬ ‫نقطه‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫تجرب‬ ‫شکست‬ ‫این‬
 29. 29. ‫شهید‬‫اهر‬‫و‬‫خ‬ 33 .‫نشویم‬ ‫دچارشان‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫دقت‬ ‫بعدی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫معامل‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫ببینیم‬ ‫زمان‬ ‫فالن‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫مناسب‬ ‫معامله‬ ‫برای‬ ‌‫ص‬‫شخ‬ ‫فالن‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫و‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫منفعت‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫زد‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫معامل‬ ‫چنین‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫نباید‬ ‫ظاهرا‬ ‫که‬ ‫ضررهایی‬ ‫با‬ ،‫متعدد‬ ‫سودهای‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫دیگر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫برسیم‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫مقایسه‬ ‫شدیم‬ ‫‌شان‬‫ل‬‫متحم‬ ‫ضرر.نگاه‬ ‫تا‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫منفعت‬ ‫بیشتر‬ ،‫بار‬ ‫خسارت‬ ‫ظاهر‬ ‫به‬ ‫معاملة‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫‌فکر‬‫ی‬‫ب‬ ‫و‬ ‫‌بین‬‫ر‬‫ظاه‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫‌های‬‫ن‬‫انسا‬ ِ‫ه‬‫نگا‬ ‫معموال‬ ‫اول‬ ‫زمانی‬ .‫فکر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫پخته‬ ‫‌های‬‫ن‬‫انسا‬ ِ‫ه‬‫نگا‬ ‫معموال‬ ‫دوم‬ ‫نگاه‬ ‫به‬ ،‫داد‬ ‫قرار‬ ‫مخاطب‬ ‫را‬ ‫یزید‬ ‫‌اش‬‫ه‬‫خطب‬ ‫در‬  ‫زینب‬ ‫حضرت‬ ‫که‬ ‫حضرت‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫یک‬ .‫فرمود‬ ‫اشاره‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫نگا‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫بزرگی‬ ‫شکست‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ،‫ظاهری‬ ‫پیروزی‬ ‫این‬ ‫فرمود‬ ‫اشتباهی‬ ‫و‬ ‫خام‬ ‫نگاه‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫فهمید‬ ‫خواهی‬ ‫قیامت‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫بود‬ ‫جنایتی‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫دادی‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫جنایتی‬ ‫این‬ ‫و‬ ،‫داشتی‬ ‫و‬ ‫خام‬ ِ‫ه‬‫نگا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فرمود‬ ‫اشاره‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫دیگر‬ ‫خودت.و‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫درست‬ ِ‫ه‬‫نگا‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫شدند‬ ‫نابود‬ ،‫ما‬ ‫‌های‬‫ه‬‫کشت‬ ،‫تو‬ ‫بین‬ ‫ظاهر‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫زند‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫شهدای‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫‌بینانه‬‫ع‬‫واق‬ ‫و‬ ...‫خورند‬ ‫می‬ ‫روزی‬ ‫خداوند‬ ‫نزد‬ ‫در‬ َ‫و‬ َ‫ك‬ َ‫م‬ ْ‫َح‬‫ل‬ َّ‫ا‬‫ِل‬‫إ‬ َ‫ْت‬‫ز‬َ‫ز‬ َ‫ج‬ َ‫ا‬‫ل‬ َ‫و‬ َ‫ك‬َ‫ْد‬‫ل‬ِ‫ج‬ َّ‫ا‬‫ِل‬‫إ‬ َ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ر‬ َ‫ف‬ ‫ا‬ َ‫م‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ َ‫و‬ َ‫ف‬ ِ‫اء‬ َ‫م‬ِ‫د‬ ِ‫ك‬ ْ‫ف‬ َ‫س‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ْت‬‫ل‬ َّ‫م‬ َ‫َح‬‫ت‬ ‫ا‬ َ‫ِم‬‫ب‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ ِ‫ول‬ ُ‫س‬َ‫ر‬ ‫َى‬‫ل‬ َ‫ع‬ َّ‫ن‬َ‫د‬ِ‫ر‬َ‫ت‬َ‫ل‬ ِ‫ِه‬‫ت‬ َ‫م‬ ْ‫ُح‬‫ل‬ َ‫و‬ ِ‫ِه‬‫ت‬َ‫ر‬ْ‫ت‬ِ‫ع‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ِ‫ِه‬‫ت‬ َ‫م‬ْ‫ر‬ ُ‫ح‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ت‬ ْ‫ك‬ َ‫َه‬‫ت‬ْ‫ن‬‫ا‬ َ‫و‬ ‫ِه‬‫ت‬َ‫ی‬ِّ‫ر‬ُ‫ذ‬ ُ‫ذ‬ ُ‫خ‬ْ‫أ‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫ث‬ َ‫ع‬ َ‫ش‬ ُّ‫ُم‬‫ل‬َ‫ي‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ُ‫َه‬‫ل‬ ْ‫م‬ َ‫ش‬ ُ َّ‫ه‬‫الل‬ ُ‫ع‬ َ‫م‬ ْ‫ج‬َ‫ي‬ ُ‫ث‬ْ‫ي‬ َ‫ح‬ ِ َّ‫ه‬‫الل‬ ِ‫ِيل‬‫ب‬ َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ُوا‬‫ل‬ِ‫ت‬ ُ‫ق‬ َ‫ين‬ِ‫َّذ‬‫ل‬‫ا‬ َّ‫ن‬َ‫ب‬ َ‫س‬ ْ‫َح‬‫ت‬ ‫ال‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ ِ‫ه‬ ِّ‫ق‬ َ‫ِح‬‫ب‬ ‫به‬ !‫يزيد‬ ‫اي‬ ... َ‫ون‬ ُ‫ق‬َ‫ز‬ْ‫ر‬ُ‫ي‬ ْ‫م‬ ِ‫ه‬ِّ‫ب‬َ‫ر‬ َ‫ْد‬‫ن‬ِ‫ع‬ ٌ‫ياء‬ ْ‫ح‬َ‫أ‬ ْ‫ل‬َ‫ب‬ ً‫ا‬‫وات‬ ْ‫م‬َ‫أ‬ ‫نبريدي‬‫و‬،‫را‬‫خود‬‫پوست‬‫مگر‬‫نشكافتي‬‫سوگند‬‫خدا‬ ‫خدا‬ ‫رسول‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫زود‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گوشت‬ ‫مگر‬ ‫باشي‬ ‫داشته‬ ‫دوش‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫حالتي‬ ‫در‬ ‫شوي‬ ‫وارد‬ 
 30. 30. ‫آتشین‬‫‌های‬‫ه‬‫خطب‬ 34 ‫حرمت‬ ‫شكستن‬ ‫و‬ ،‫را‬ ‫او‬ ‫ذرية‬ ‫خون‬ ‫ريختن‬ ‫مسئوليت‬ ‫جمع‬ ‫خداوند‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬ ‫در‬ ،‫را‬ ‫او‬ ‫تن‬ ‫پارة‬ ‫و‬ ‫عترت‬ ‫ايشان‬ ‫حق‬ ‫‌گيرد‬‫ي‬‫م‬ ‫و‬ ،‫را‬ ‫ايشان‬ ‫پراكندگي‬ ‫‌كند‬‫ي‬‫م‬ ‫شدند‬ ‫كشته‬ ‫خدا‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫مبر‬ ‫گمان‬ ‫«و‬ ‫را‬ ‫پروردگار‬ ‫نزد‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫زند‬ ‫ايشان‬ ‫بلكه‬ ،‫مردگانند‬ )169 ‫آیه‬ ‫عمران‬ ‫آل‬ ‫(سوره‬ ».‫‌خورند‬‫ي‬‫م‬ ‫روزي‬ ‫خود‬ ‫عزت‬‫منشور‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫ادار‬‫به‬‫کاری‬‫انجام‬‫برای‬‫که‬‫باشد‬‫آمده‬‫پیش‬‫ما‬‫همة‬‫برای‬‫شاید‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫شد‬ ‫مواجه‬ ‫شلوغ‬ ‫صفی‬ ‫با‬ ،‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫مراجعه‬ ،‫‌ایم‬‫ه‬‫کرد‬ ‫سوال‬ ‫را‬ ‫معطلی‬ ‫و‬ ‫شلوغی‬ ‫با‬ ‫تلفنی‬ ‫مشاورة‬ ‫مشغول‬ ‫رییس‬ ‫جناب‬ ‫که‬ ‫‌ایم‬‫ه‬‫شنید‬ ‫جواب‬ ‫آخرین‬ ‫‌های‬‫ن‬‫ماشی‬ ‫انواع‬ ‫قیمت‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫آشنایانش‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫صحبت‬ ‫‌شان‬‫ت‬‫امنی‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫و‬ ‫بفهمد‬ ‫را‬ ‫مدل‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ ‫بلند‬ ‫اعتراض‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫صدای‬ ‫معموال‬ ‫مواقع‬ ‫طور‬ ‫دور‬ ‫که‬ ‫نفری‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫نهایتا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫‌زند‬‫ی‬‫م‬ ‫حرف‬ ‫خودش‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫کس‬ ‫‌مسئولیتی‬‫ی‬‫ب‬ ‫از‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫شکایت‬ ‫و‬ ‫گله‬ ‫و‬ ‫‌اند‬‫ه‬‫ایستاد‬ ‫اطرفش‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫تمام‬ ‫مدیر‬ ‫تلفنی‬ ‫‌های‬‫ه‬‫مشاور‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ .‫اداره‬ ‫مدیر‬ .‫‌هایشان‬‫ه‬‫نام‬ ‫امضای‬ ‫و‬ ‫رجوع‬ ‫ارباب‬ ‫پذیرش‬ ‫به‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫اعتراض‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫مدیر‬ ‫اتاق‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫شخصی‬ ‫هر‬ ‫‌شان‬‫ه‬‫نام‬ ‫امضای‬ ‫از‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫تشکر‬ ‫همه‬ ‫بلکه‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫نم‬ ‫شکایتی‬ .‫‌اند‬‫ه‬‫شد‬ ‫مدیر‬ ‫ارزشمند‬ ‫وقت‬ ‫مزاحم‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫عذرخواهی‬ ‫و‬ ‫شرایطی‬ ‫در‬ ‫انسان‬ ‫اینکه‬ .‫‌آید‬‫ی‬‫نم‬ ‫پیش‬ ‫کم‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫مشابه‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫ظلمی‬ ،‫مسئولیت‬ ‫و‬ ‫سمت‬ ‫با‬ ‫فردی‬ ‫که‬ ‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫هیبت‬ ‫و‬ ‫مقام‬ ‫ترس‬ ‫از‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫خودش‬ ‫با‬ ‫حق‬ ‫که‬ ‫‌داند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌که‬‫ن‬‫ای‬ ‫افرادی‬ ‫همیشه‬ ‫ولی‬ .‫دهد‬ ‫ظلم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫تن‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫سکوت‬ ،‫ظالم‬

×