Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Presentation Ulasan Buku

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Presentation Ulasan Buku

 1. 1. TUGASAN 1 – ULASAN BUKU<br />BUKU : Doing Teacher Research : From Inquiry to Understand<br />PENULIS : Donald Freeman<br />
 2. 2. THE TEACHER - RESEARCH CYCLE<br />Lingkaranbulatanmembawamaksudberlakunyasatuproses yang berlakusecaraberulang-ulang. <br />Kajianbolehbermuladimana-mana point (antara 1-6), <br />Pertanyaan (inquiry)<br />Mengkajikenapasesuatuituberlaku @ tidakberlakudenganlebihmendalamberkenaandenganpelajar, guru, P&P dansebagainya.<br />2) Soalan / Teka-teki<br /> - Merupakansatucarauntukmewujudkansatupertanyaantentangkajiandanberkaitandenganelemen (1). Soalanbolehdipelbagaikanmengikutkesesuaianataubentukkajiankeranapengkaji yang merekasoalantersebut.<br />-Manakalateka-teki pula (puzzle), adalahsesuatuisu yang tidakadakepastianatausesuatuisu yang masihbelumadapenyelesaiannyalagi.<br />
 3. 3. THE TEACHER - RESEARCH CYCLE<br />3) Pengumpulan Data<br />Satuprosesmengumpulmaklumatsecarasistematikdanmestiberkaitandenganelemen (2).<br /><ul><li>Apakahbentuk data yang responkepadasoalan?</li></ul> Data merupakangabunganantaramaklumat + dimanamaklumatdiperolehi. <br /> <br />Sebagaicontoh: Kerjasekolahtersebutsangatsusah. <br />Maklumat = sangatsusah<br />Sumbermaklumat= pelajar, guru, aktiviti, isikandungandan setting. <br />Pelajardanguru = sumbermaklumatdalaman (pendapat, perasaan, <br />kepercayaandll)<br />manakalaaktiviti, isikandungandan setting = maklumatluaran. <br /> <br /><ul><li>Bagaimanauntukmengumpul data?</li></ul>Data adalahmaklumatdarisumberdancarauntukmengumpul data terdapatdalampelbagaicara.<br /> Guru<br /> Data - pengalaman, pendapat, persepsi, percaya<br /> Cara – jurnal, laporan<br />
 4. 4. THE TEACHER - RESEARCH CYCLE<br />Pelajar<br /> Data - pengalaman, pendapat, persepsi, percaya<br /> Cara – jurnal, kajiselidik, temuduga, perbincangan, respon<br />Aktiviti<br /> Data – tindakan, percakapan, interaksisosial, hasilkerja<br /> Cara – rakaman audio dan video, nota, buku log, dokumen<br /> <br />Setting<br /> Data – imej visual kelas, diagram, fakta, sejarah<br /> Cara – nota, rakaman video, dokumen<br /> <br />4) Dari siapa data dikumpul? (SampelKajian)<br />- Pesertadipilihdalamsatukumpulan yang besar (5 kelas 150 orang) dankemudianbuatsatukumpulankecil (30 orang) yang dipilihsecararawaksupayaadildandijadikansampelkajian. <br /> - Data yang sedikittetapiberkualitilebihbaikdari data yang banyaktetapitidakberkualiti yang pentingmestilahtepat.<br /> <br />
 5. 5. THE TEACHER - RESEARCH CYCLE<br />5) Di mana data dikumpul? (Setting Kajian)<br /> Di dalam@ diluarkelas. <br /> <br />6) Biladanberapa lama data dikumpul?<br />- Data dikumpulbergantungkepadakeadaanpengkajimaksudnyasemasakelapanganpengkajisupayapengkajitidakterganggudenganaktiviti-aktiviti lain. - Berapalama dikumpul pula bergantungkepadadisiplinpengkajidimanapengkajiperlumerancangtempohmasa yang ditetapkanuntukmengumpul data danpastikanrancangantersebutdilaksanakanikutjadual.<br /> <br />7) Apayang perludibuatdengan data?<br /> - Pengkajiperlumelihatdanmenilaisecararawak(first-cut analysis) sebagaipersediaanuntuk:<br /><ul><li>prosesseterusnyaiaituanalisisdata
 6. 6. memastikansamaada data yang diperolehimencukupiatautidak.</li>

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vues

Nombre de vues

545

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

108

Actions

Téléchargements

4

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×