Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kaj obeta Google Plus poslovnim uporabnikom?

801 vues

Publié le

...napovedi uporabe omrežja Google Plus v poslovne namene in kako naj se na nastop na njem pripravijo podjetja in njihove blagovne znamke....

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

Kaj obeta Google Plus poslovnim uporabnikom?

  1. 1. Nekaj spletnih poznavalcev smo povprašali, kakšno prihodnostnapovedujejo uporabi omrežja Google Plus v poslovne namene in kako najse na nastop na njem pripravijo podjetja in njihove blagovne znamke. koncept zasebnosti. Ker je povzel najboljše od Manja Ujčič Zrimšek tekmecev, je potrošniku naložil težko breme izbire, sebi pa breme prevzemanja strank Nekateri mu pravijo »ubijalec Facebooka«, oziroma uporabnikov, hkrati pa je celotnoa o Googlu Plus (znanem tudi kot Google+ ali platformo družbenih medijev poživil. ČakaG+) lahko zatrdimo, da največjega spletnega nas torej zanimiv razvoj že tako pestrih no-družbenega omrežj a še zdaleč ne bo pokončal. vodobnih komunikacij skih platform.Povsem očitno pa je, da seje Google pri sno-vanju svojega družbenega omrežja zgledoval ■ Poslovni uporabniki naj sipo Facebooku in ga celo nekoliko nadgradil, najprej ustvarijo zasebni profil tako grafično kot programsko in tehnično. S Da bo Googlu Plus uspelo, je prepričana svojim zgledovanjem in nič kaj sramežljivim Jasna Suhadolc, svetovalka za spletno ko-posnemanjem je Google hkrati pokazal na municiranje in partnerica podjetja Virtua.vse slabosti oziroma nepopolnosti, ki jih je Pri tem sicer omenja (težko pozabne) kla- »zagrešil« Facebook. Tega se pri Faceboo- vrne poskuse Googlovih družbenokomu-ku dobro zavedajo, saj so nedavno številne nikacijskih platform, kot sta bila projekta - elemente predvsem nastavitve zasebnosti, Buzz in Wave. Upravičenost njene optimi- - deljenja in označevanja močno oklestili in stične napovedi dokazuje tudi podatek, da dodelali, vendar po naglem ukrepanju lahko je Google Plus v prvih štirinajstih dneh od sklepamo, daje bilo Zuckerbergovo podjetje svoje predstavitve dobil kar 20 milijonov na takšno nadgradnjo že dolgo pripravljeno. uporabnikov in tako postal najhitreje rastoče A ni tako pomembno, kdo je bil prvi, kdo je omrežje. Kljub temu, da je prirast novih upo- načrtoval, kopiral ali nadgradil. Pomembno rabnikov zdaj manjša, številni uporabniki pa je, daje Google povezal koncepte različnih - omrežij Tv/itterjev spontani način sledenja zanimivim skupnostim in profilom, Face-bookov način komuniciranja in Linkedlnov» Zavedati se je treba, da ima Google ogromno bazo uporabnikov že zaradi gmaila in drugih Googlovih aplikacij. Po zadnjih podatkih naj bi kar 40 milijonov poslovnih uporabnikov uporabljalo Google Apps, vsak dan pa se jim pridruži 5.500 somišljenikov.
  2. 2. so neaktivni, Suhadolčeva verjame, da bo kacijo na kar treh družbenih omrežjih, ne danova platforma dobila številne uporabnike bi podvajala vsebine, Suhadolčeva odgovarja:in oglaševalce, predvsem zaradi integracije »Komuniciramo tam, kjer so naši deležniki. Googlovih oglasov AdWords in spletnega Posamezniki so morda prisotni na več kana-merilnega orodja Google Analytics. »Za- lih, a vendarle imajo specifične preferencevedati se je treba, da ima Google ogromno in zato nekaterim namenjajo več, dragim pabazo uporabnikov že zaradi gmaila in drugih manj pozornosti.« Nasvet glede komunicira- Googlovih aplikacij. Po zadnjih podatkih naj nja podjetij torej ostaja enak, kot je bil predbi kar 40 milijonov poslovnih uporabnikov uvedbo Googla Plus: »Na različnih omrežjih uporabljalo Google Apps, vsak dan pa se jim naj podjetja komunicirajo različno ter tako pridruži 5.500 somišljenikov,« postreže s vsebino kot ton komunikacije prilagajajo podatki. O prednostih in pomanjkljivostih specifičnim lastnostim omrežja.« Kot sve- poslovnih strani na Googlu Plus lahko za zdaj tuje, naj si poslovni uporabniki, upravljavci samo predvideva, saj jih razen nekaj tujih družbenih omrežij, najprej ustvarijo zaseben podjetij še nikomur ni uspelo preizkusiti, z profil. Tako bodo dobili znanje o specifičnih rednim spremljanjem informativnih virov lastnostih omrežja, ki ga bodo lahko koristno pa napoveduje številne uporabne funkcio- uporabili, ko bodo na voljo poslovne strani. nalnosti za poslovne uporabnike. S pomočjo »Podjetjem, katerih deležniki so na spletnih aplikacije, podobne videoklepetalnicam na družbenih omrežjih in je zanje tovrstna ko- profilih, Google Meeting, bo lahko do deset munikacij a pomembna, se vsekakor izplača zaposlenih v podjetju sestankovalo v vide- biti med prvimi. To je seveda odvisno tudi oklepetalnici, Google Whiteboard naj bi se od panoge ali usmerjenosti v tujino,« meni zgledoval po sistemu spletnih urejevalcev Suhadolčeva. dokumentov Google Docs, ki že zdaj omo- gočajo preprosto ustvarjanje, urejanje in ■ Novo omrežje uporabno deljenje dokumentov, Google Screencast predvsem za naprednejše omogoča ustvarjanje posnetkov računalni- uporabnike škega zaslona ter njihovo deljenje in izme- Marko Maher, direktor podjetja Sple- njevanje z drugimi uporabniki, in tako dalje. tna postaja, poudarja, daje vzpostavitev Napomislek,alije slovenski trg dovolj ve- zasebnega profila na Googlu Plus v poslov- lik, da bi si podjetja lahko privoščila komuni- ne namene proti pravilnikom Googla, zato je podobnega mnenja kot Suhadolčeva, in sicer, da seje najprej smiselno seznaniti s samim omrežjem s preizkušanjem orodij in opazovanjem komunikacije. Sam prizna- va, da ima Google Plus številne prednosti, a hkrati meni, da bo težko spremeniti nava- de uporabnikov, predvsem tistih, ki živijo s Facebookom, in takšnih ni malo. »Če mu bo uspelo zagotoviti višjo raven uporabno- sti informacij, bo lahko Google Plus glede na veliko Googlovo bazo uporabnikov hitro postal odlično družbeno orodje za tiste, ki si ne želijo zgolj zapravljati časa,« pravi Maher. Tako je prepričan, da bo novo omrežje upo- rabno in privlačno predvsem za naprednejše uporabnike. Meni pa, da bodo omrežje kot uporabno oglaševalsko platformo spoznali tudi oglaševalci, ko jo bodo posvojili ravno ti zahtevnejši potrošniki.
  3. 3. m Kamor se bodo odpravili uporabniki, se bodo Google + - o tudi oglaševalci Starbucks vcrt,,cd Tudi Zoran Trojar, direktor in partner 4{y±komunikacijske agencije Sonce.net, Googlo-vo novo pridobitev pozdravlja zaradi različ-nih razlogov, predvsem zato, ker meni, dase je Facebook že »nezdravo razrasel« insi je do sedaj lahko privoščil preveč, »ne lepomanjkljivosti, ampak tudi nevarnosti«.Prepričanje, daje Google Plus reakcija na ■4w to eth,caSlv sourcing and ~~~~~~~~~~~~~~~~l qn bB Mfi^^^B I _________________________________■ _________________________________■modrega konkurenta. »Meril je na njegove roastir.9 the highest qua(i.y MDOUl IU5 Ahru it le arabic-} coffee in the worldpomanjkljivosti in tako uporabil predvsembistveno lažjo in preglednejšo delitev stikov CloseslLocationstoYou m • Jgtk It happens millionsof times each Bpo skupinah, krogih. S tem je odpravil dile- „0 _L - cj]£l 9jj^^^^BJH||S week- a customer receives a # -mo, ki seje zavedamo vsi kje postaviti mejo Z ^~»~:, fMnHrjj^f drink from a Starbucks barista «5 i - Los^kS.jpr sprejemanjaprijateljev oziroma kako ohra- buteac ~ nteractioni unique - oniti raven komunikacije, saj se s povečeva-njem števila prijateljev znižuje raven bližine in zaupnosti,« razlaga Trojar. Dodaja, da se stem znižuje tudi sama uporaba Facebooka.Na splošno meni, daje razlika v pristopu Google Circles . . „ s ..„,, ,,„..- ,„•_„. •■■ ••«■■- ■ _-«,.-.[_.;..poleg Googlove sposobnosti povezovanja .,,■■,,,.,„»•,•■,«»»»» ot-a.-mh «...:„.a.o^......r»5.-»,™,,».v„-:.- F«, 0,3)6 195)svojih storitev njegova dolgoročna prednost. Na pomislek, ali ni Googlova odločitevza izgradnjo družbenega omrežja (oziromanjegovakončna uspešna verzija) morda pre- a|jpozna, Trojar odgovarja, da ne. Napovedi o uspehu v svetu digitalnih medijev so vedno I «■■ na majavih temeljih, pravi Trojar. Zagotovo pa drži, če se bodo na Google Plus odpravili yQ uporabniki, se bodo seveda tudi oglaševalci. »Verjamem, da bo oglaševanje na Googlu Plus zelo učinkovito, saj bo Google izkoristil vse znanje, podatke in infrastrukturo, kijih ima,« meni Trojar, ki zavrača bojazen pred fllBl!jL^ Starbucks BR podvajanjem vsebin na različnih družbenih — _— — omrežjih. Podobno kot Suhadolčeva pravi, Eno prvih grafičnih predvidevanj, kako naj bi bile videti poslovne strani na omrežju Google Plus. daje vsebine treba prirediti posameznemu ,.. . _-, , ,,v ■ i :_ _j_i___i a xu~«;i. ~ 1_ ~~£^u w r mediju, promocijske vsebine in aktivnosti, kot so nagradne igre, pa so vedno zaželene. Uporabnike, ki se spogledujejo z idejo, da bi posvojili Google Plus, ko bo na razpolago za poslovno uporabo, Trojar podpira in jim celo svetuje, naj raje uporabljajo Googlovo omrežje kot Twitter. Prednost Googla pred Tvvitterjem vidi predvsem v preglednem razvrščanju stikov uporabnikov, hkrati pa lahko z njimi komunicirajo več vsebin, kot
  4. 4. to omogoča Twitter. Ne glede na vse pa stavi Na vprašanje, katere so prednosti za po-na previdnost in premišljenost: »Nobenega slovno rabo Googla Plus, Saletingerjeva od-razloga ni za prezgodnje skakanje na vlak. govarja z naštevanjem predvidenih lastnosti,Nove komunikacijske in tržne opcije v di- ki so zbudile njeno pozornost. »Predvidenigitalnem svetu se kar prehitro vrstijo, zato dodatki za profesionalno uporabo, ki se mini nikoli odveč opazovati, ali se komunika- zdijo upravičeni, so seznami zaposlenih, kicijski premik ali drzna tržna poteza lahko naj bi bili na voljo poleg seznama privržencevobrestuje.« družbenega portala, kar je primerno pred- vsem za komuniciranje z interno javnostjo ■ Uspeh podjetij je odvisen podjetij.« Zanimiva se ji zdi tudi potrditev od svobode, ki jo bodo »lastništva« podjetja oziroma blagovne pustili uporabnikom znamke, ki bo svoji strani tako dala takojšno »Googlu v zbirki »trofej« še manjka uspe- kredibilnost. Smiselni pa se ji zdita tudi apli-šna platforma, ki bi omogočala in spodbujala kaciji maps (zemljevidi) in places (kraji), kidružbeno interakcijo ter preko nje učin- naj bi bili nadgrajeni in zaobjeti z aplikacijokovito zbiranje podatkov uporabnikov,« offers (ponudbe). S temi tremi orodji bodopravi Urška Saletinger, vodja projektov v privrženci nemudoma videli, kaj, kje in kdajagenciji LunaTBWA. Po njenem mnenjuje poteka posebna ponudba podjetja ali blagov-interakcijska platforma pametna združitev ne znamke. Z vedno večjo priljubljenostjoobstoječih priljubljenih družbenih omrežij promocije s kuponi bodo podjetja, ki se bodoin izraba ter nadgradnja že obstoječih funk- komunikacije in delovanja na strani Googlacionalnosti, kijih ljudje že več let poznamo Plus lotila premišljeno, lahko to možnostin uporabljamo. Največ prednosti novega dodobra izrabila. Tudi Saletingerjeva ne vidiomrežja vidi v prijetni uporabniški izkušnji, konca priložnosti za integracijo obstoječihkije pogojena s prepoznavnim Googlovim elementov Googla, ki se ob poglobljenemdizajnom, enostavni uporabi, za katero so premisleku zdi kot globoka vreča Googlovihzaslužne predvsem jasne ikone in zadovo- izdelkov, orodij, aplikacij, možnosti rešitevljiva arhitektura strani, enostavno določanje in platform. A Saletingerjeva vendarle iz-nastavitev zasebnosti, preprosto razvršča- postavlja eno izmed zanimivejših in obe-nje stikov po krogih, preko tega pa Google tavnejših napovedi: »Govorilo seje že, daPlus omogoča natančno ciljanje s konkretno bo Google uvedel ločitev poslovnih strani,izbrano skupino. Zanimive seji zdijo tudi ki bodo primerne ali za velike korporacijespletna videoklepetalnica, ki omogoča živo, s ali manjša, lokalno omejena podjetja. Temusliko podkrepljeno komunikacijo, in iskrice, bodo prilagojene tudi funkcionalnosti.«kijih Saletingerjeva primerja z novim na- Bistveno razliko med Googlom Plus inčinom RSS-spremljanja zanimivih vsebin, drugimi omrežji pojasnjuje takole: »Medtemsaj to orodje ponuja uporabniku relevantne ko poskušajo druga omrežja ostati kar se davsebine na podlagi njegovih iskanj, klikov zaprta (deljenje, povečanje števila uporab-na ikono +1 ter splošnega »uporabniškega nikov in aktivnosti so omogočeni le na eniobnašanja« na njihovih spletiščih. Strinja se, platformi, v istem omrežju), pa je prednostdaje integracija drugih Googlovih spletnihorodij, kot so Gmail, Gchat, Groups, Docs,Calendar, Maps, iGoogle, Blogger, Picasa,Reader, YouTube in gumb +1, najpomemb-nejši izziv in prednost Googla.
  5. 5. Googla Plus poglobljeno spremljanje in zbi-ranje podatkov o uporabnikih, želja po po- je zagotovo postavitev jasne komunikacijskepolnem razumevanju in posledično boljša strategije, iz katere bodo razbrane tako ope- organizacija in dostava relevantnih vsebin rativne vloge vpletenih kot tudi cilji, smer, na vseh njegovih platformah, tudi iskalniku.« orodja, ton, trajanje komunikacije in ključne Seveda Google poskuša unovčiti svoja metrike oziroma kazalniki uspeha,« pravi Sa-prizadevanja. »Dejstvo je, da vse, kar Google letingerjeva. Ob temu kritično pripomni, dapočne, počne z razlogom učinkovite moneti- trenutno v Sloveniji opaža veliko nestrokov- zacije oglaševalskega denarja, torej prodaje nosti, saj se številna podjetja še ne zavedajo, oglasnega prostora preko sistemov Advrords daje vsaka javna komunikacija podjetja aliAdsense, prikazaovalnih (display) oglasov blagovne znamke z različnimi javnostmi, ne in tako naprej. Ta poslovni model se mi ne glede na izbiro kanala, zelo pomembna inzdi sporen, dokler v povračilo v spodbudo nikakor ne more biti prepuščena laikom aliuporabi zagotavljajo zanimive vsebine, upo-rabne in kakovostne platforme in oglasov ne - - kar je trenutno najpogosteje študentom različnih študij skih smeri, ki komunicirajo navsiljujejo neposredno,« pojasnjuje Saletin- družbenih omrežjih le krajši čas, ne poznajogerjeva. Oglaševanje na Googlu Plus je po ne kulture podjetja ali vrednot in »osebnosti«njenih besedah vsekakor priporočljivo, pred- blagovne znamke ne zakonitosti medija, navideva pa tudi, da bo hitro implementirano, katerem komunicirajo, osnov komunikacije »saj bo tudi tukaj zagotovo vzpostavljena in podobno.platforma plačila po učinku in glede na ka- Na vprašanje, ali se lahko tistim, ki sekovostno Googlovo oglaševalsko platformo bodo držali pregovora »Če ne moreš biti se ni treba bati, da bodo ti kliki nerelevantni najboljši, bodi vsaj prvi« in bodo tako prvi za oglaševalca«. osvojili slovenski Google Plus, njihova odlo- Tistim, ki že uporabljajo več komunika- čitev obrestuje, odgovarja: »Pozicijo »prve- cijskih kanalov v poslovne namene, svetuje, ga« je že prevzel profil gospoda Janeza Jan- naj bodo pozorni na integracijo vseh kanalov, še, tako daje sedaj »žal« ostal le še prostorpremišljeno povezanost in dopolnjevanje, saj za »najboljšega«. Uspeh podjetij je odvisen -bodo le tako kakor velja tudi pri vsakdanjih predvsem od tega, koliko »svobode« bodo - marketinških akcijah dosegli maksimalen prepustila uporabnikom oziroma koliko sedoseg in optimizacijo kanalov. A ne glede na bodo z dodajanjem relevantnih vsebin into, da jih bodo morali prej ali slej uspešno po- pametno izrabo funkcionalnosti, ki jo plat-vezati, se morajo najprej strateško posvetiti le forma ponuja, sama aktivno vpletla v komu-enemu. »Prvi korakkuspešnikomunikaciji na nikacijo.« MM -Googlu Plus tako kot pri drugih omrežjih - n Podjetjem, katerih deležniki so na spletnih družbenih omrežjih in je zanje tovrstna komunikacija pomembna, se vsekakorl izplača biti med prvimi. ■■f -[to je seveda odvisnoiHudi od panoge alihI usmerjenosti v tujino.

×