Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Project Management 7

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Project Management 5
Project Management 5
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Project Management 7

 1. 1. Նախագծի կառավարման դասընթաց Նախագծի փոփոխման կառավարում և վերահսկում կազմակերպիչ` CAPS ֆինանսավորող ` ԱՄՆ պետական դեպարտամենտ Երևան, Հայաստանի Հ անրապետություն
 2. 2. Նախագծի վերահսկում <ul><li>Նախագծի վերահսկումը “փաստացի և պլանավորված կատարման միջև եղած տատանման նվազեցման ընթացքն է”: </li></ul><ul><li>Փոփոխության պատճառները </li></ul><ul><li>Մտքի փոփոխում </li></ul><ul><li>Հիվանդություն </li></ul><ul><li>Վատ կանխատեսում/գնահատում </li></ul><ul><li>Հ ամակարգային խնդիրներ </li></ul><ul><li>Արտաքին պայմանադիր կողմ </li></ul><ul><li>Փ ոփոխման աղբյուրը </li></ul><ul><li>Սեփականատեր/հովանավոր </li></ul><ul><li>Նախագծի ղեկավար </li></ul><ul><li>Ավագ ղեկավար </li></ul><ul><li>Նախագծի թիմ </li></ul><ul><li>Ենթապայմանադիր կողմ </li></ul><ul><li>Մատակարար </li></ul>
 3. 3. Փ ոփոխման հայտնաբերում <ul><li>Փոփոխման հիմնական ոլորտները վերաբերում են` </li></ul><ul><li>Պ ահանջների փոփոխում, </li></ul><ul><li>Պլանացանկի փոփոխում, </li></ul><ul><li>Արժեքի փոփոխում: </li></ul><ul><li>Տատանումը կարող է հայտնաբերվել թվարկվածների միջոցով` </li></ul><ul><li>Հաղորդակցում, </li></ul><ul><li>Մոնիտորինգային համակարգեր, </li></ul><ul><li>Ժողովներ, </li></ul><ul><li>Զեկույցներ, </li></ul><ul><li>Զրույցներ, </li></ul><ul><li>Դիտողություններ: </li></ul>
 4. 4. Վերահսկման նպատակը <ul><li>Վերահսկման նպատակն է հավաստիանալ, որ նախագիծը` </li></ul><ul><li>թողարկում է պահանջվող ապրանքը, որը համապատասխանում է սահմանված որակի չափանիշին, </li></ul><ul><li>Կ ատարված է ըստ պլանացանկի, ռեսուրսների և արժեքների պլանին համապատասխան, </li></ul><ul><li>Կ ենսունակ է իր բիզնես փաստի համեմատ, </li></ul><ul><li>Վ երահսկումը հավաստիացնում է, որ նախագծի կառավարման թիմի ցանկացած մակարդակի համար, կառավարման հաջորդ մակարդակը կարող է կատարել ` </li></ul><ul><li>Ա ռաջընթացի մոնիտորինգ, </li></ul><ul><li>Համեմատել ձեռքբերումը պլանի հետ, </li></ul><ul><li>Ո ւսումնասիրել պլանները և ապագա տարբերակները, </li></ul><ul><li>Հայտնաբերել խնդիրները, </li></ul><ul><li>Սկսել ուղղիչ գործունեությունը, </li></ul><ul><li>Լիազորել հետագա աշխատանքները: </li></ul>
 5. 5. Նախագծի խորհրդի կարևոր վերահսկում <ul><li>Նախագծի մեկնարկում (Արդյո ± ք նախագիծը պետք է նախաձեռնվի): </li></ul><ul><li>Փուլավերջյա գնահատում (Արդյո ± ք փուլը հաջող էր: Արդյո ± ք նախագիծը դեռ շարունակվում է: Արդյո ± ք բիզնես համակարգը դեռ տատանվում է: Արդյո ± ք ռիսկերը դեռ վերահսկվում են: Արդյո ± ք հաջորդ փուլը պետք է սկսել: </li></ul><ul><li>Հիմնահարցերի արծարծման զեկույց (առաջընթացի կանոնավոր զեկույցներ փուլի ընթացքում): </li></ul><ul><li>Արտակարգ իրավիճակի զեկույց (վաղ նախազգուշացում հանդուրժման մակարդակից դուրս գտնվող ցանկացած տատանման կանխատեսում: Նախագծի խորհուրդը որոշում է, թե ինչ գործողություն ձեռնարկի ի պատասխան կանխատեսվող տատանման): </li></ul><ul><li>Բ ացառության գնահատում(Նախագծի խորհուրդը հանդիպում է քննարկելու և հաստատելու Բացառման պլանը): </li></ul><ul><li>Նախագծի փակում( Արդյո ± ք նախագիծը կատարել է այն, ինչը սպասվում էր: Հետագա գործողությունների անհրաժեշտություն կա ± արդյոք: Ի ± նչ դասեր ենք քաղել:) </li></ul>
 6. 6. Փուլային վերահսկման հիմնական սկզբունքները <ul><li>Եթե արդեն որոշում է կայացվել շարունակել աշխատանքը և նախատեսված ռեսուրսները, նախագծի կառավարման թիմը պետք է կենտրոնանա մատուցման հանդուրժողականության վրա: </li></ul><ul><li>Սա նշանակում է համաձայնեցրած ապրանքնրի վերահսկվող արտադրանք, </li></ul><ul><li>Ս ահմանված որակի չափանիշներ, </li></ul><ul><li>Ա րժեքի ջանքերի և ժամանակի համաձայնեցում: </li></ul><ul><li>Այս հաջողությանը հասնելու համար նախագիծը պետք է` </li></ul><ul><li>Կ առառավարման ուղղությունը կենտրոնացնի փուլային ապրանքների մատակարարման վրա, </li></ul><ul><li>Կ ենտրոնանա փուլերի ընթացքում օգտագործվող ռեսուրսների վրա, </li></ul><ul><li>Վ երահսկի ռիսկերը, </li></ul><ul><li>Բիզնես բնութագրի ստուգում: </li></ul>
 7. 7. Փուլային վերահսկում(PRINCE2)
 8. 8. Վաստակված արժեքների վերլուծություն <ul><li>Վաստակված արժեքների վերլուծություն: համախմբում է բյուջեի , պլանացանկի և կատարողականության չափումը (աշխատանքների կատարումը %), որպեսզի հաշվարկի ձեռքբերված արժեքը : </li></ul><ul><li>Օգտագործված հապավումները ներառում են` </li></ul><ul><li>BCWS (պլանավորված աշխատանքի բյուջեի արժեք) – Հաստատված արժեքի գնահատման պլանավորման մասը պետք է ծախսվի գործողության վրա նշված ժամանակահատվածում (Օր.` 5 շաբաթ): </li></ul><ul><li>ACWP (կատարված աշխատանքի իրական արժեքը) – գումար, որը ծախսվել է նշված ժամկետում կատարված գործողության վրա: </li></ul><ul><li>BCWP (Կատարված աշխատանքի բյուջեի արժեք) – բյուջեի մաս, որը ներկայացնում է % կատարված աշխատանքը նշված ժամանակահատվածում: BCWP հաշվարկելու համար պետք է գնահատեք, թե աշխատանքի որ % է կատարվել նշված ժամկետում: </li></ul>
 9. 9. Վաստակված արժեքների վերլուծություն <ul><li>Պատկերացրեք, որ մենք հատկացրել ենք ծախսել £10,000 նախագծի ծրագրավորման մասի վրա և մենք համարում ենք, որ ծախսը կլինի կայուն 10 շաբաթվա ընթացքում: BCWS կլինի £5,000, 5 շաբաթվա համար: </li></ul><ul><li>Պատկերացրեք, որ մենք հաշվարկենք, որ իրականում ծախսվել է £4,000: </li></ul><ul><li>Նախատեսված ծրագրավորումից 5 շաբաթ հետո դուք նախատեսում եք, որ աշխատանքի 35% կատարված է, BCWP (կամ վաստակված արժեքը) կազմում է £3,500: </li></ul><ul><li>SV պլանացանկի տատանում= BCWP - BCWS = ? </li></ul><ul><li>CV արժեքի տատանում= BCWP – ACWP = ? </li></ul>
 10. 10. Նախագծից թույլ տրված շեղում
 11. 11. Փ ոփոխություն գործադրելու ընթացք <ul><li>Տատանումները լուծելու քայլերը ներառում են` </li></ul><ul><li>Հ այտնաբերել տատանումը և դրա աղբյուրը, </li></ul><ul><li>Հավաքել տեղեկատվություն, </li></ul><ul><li>Գ նահատել տեղեկատվությունը, </li></ul><ul><li>Տեղեկացնել շահատերերին/քննարկել լուծումները, </li></ul><ul><li>Ո րոշել գործողությունների հերթականությունը, </li></ul><ul><li>Ա նհրաժեշտության դեպքում կատարել ուղղիչ գործողություններ, </li></ul><ul><li>Փ աստագրել պրոցեսը և հարմարեցնել նախագծի պլանը (ներառյալԳանտտ գծույթը), </li></ul><ul><li>Պահել քաղված դասերի մատյան: </li></ul>
 12. 12. Փ ոփոխություն գործադրելու ընթացք <ul><li>Տատանումների պլանացանկի կազմման գործողությունները կարող են ներառել` </li></ul><ul><li>Ա նձնակազմի տեղաբաշխում, </li></ul><ul><li>Ռ եսուրսների աճ, </li></ul><ul><li>Լրացուցիչ ժամանակի օգտագործում, </li></ul><ul><li>Գ ործողությունների վերապլանավորում, </li></ul><ul><li>Վ երացնել /համախմբել գործողությունները, </li></ul><ul><li>Ստուգել ապրանքը/ ստանդարտները , </li></ul><ul><li>Երկարացնել ժամանակը, </li></ul><ul><li>Արժեքները կարող են ներառել աշխատանքը, պաշարները, տույժերը և դրդապատճառները, </li></ul><ul><li>Վ երացնել /համախմբել գործողությունները, </li></ul><ul><li>Փ ոխել նախագծի մասշտաբը, </li></ul><ul><li>Օգտագործել էժան նյութեր, </li></ul><ul><li>Վ երադիզայնավորել, </li></ul><ul><li>Վ երաբանակցել պայմանադիր կողմերի մատակարարների հետ, </li></ul><ul><li>Ն վազեցնել չափանիշները, </li></ul><ul><li>Վ երաբաշխել ֆինանսները, </li></ul><ul><li>Փ նտրել հավելյալ ֆինանսներ: </li></ul>
 13. 13. Կոնֆիգուրացիայի կառավարման պատասխանատվություն <ul><li>Նախագծի սահմաններում կոնֆիգուրացիայի կառավարման աշխատանքը պետք է տրամադրի` </li></ul><ul><li>Բ ոլոր նախագծերի ապրանքների կառավարման և հսկման մեխանիզմներ: Այն պետք է վարի ստուգված նախագծի բոլոր ապրանքների համար որակի թղթապանակներ և գրադարան, վերահսկի նրանց մուտքը և պահպանի գրառումներ գործերի իրավիճակի մասին: </li></ul><ul><li>Յ ուրաքանչյուր ապրանքի ա պահով պահպանում: Այն ներառում է ապրանքի մուտքի այնպիսի վերահսկում, որ մի կողմից խուսափենք ապրանքը ‘վնասելուց’, իսկ մյուս կողմից` պաշտպանենք այն անհարկի մուտքից: </li></ul><ul><li>Վերջնական աշխատող ապրանքը կազմող տարբեր բաղադրամասերի ը նտրություն և փաթեթավորման կարողություն: Սա ներառում է վերջնական ապրանքի թողարկում կամ թարմացում: </li></ul><ul><li>Գրանցման, հսկման և նախագծի բոլոր խնդիրների ձևավորման համակարգ: </li></ul>
 14. 14. Կոնֆիգուրացիայի կառավարում <ul><li>Կոնֆիգուրացիայի կառավարումը կարող է լինել ակտիվների կամ ապրանքի վերահսկման գաղափարը: Դա մի կարգ է, որը տրամադրում է ճշգրիտ վերահսկում նախագծի ապրանքների հանդեպ` թույլատրելով հետևյալ կառավարումը` </li></ul><ul><li>Մանրամասնեք օգտագործվող և առկա ապրանքների տեսակները և ստացեք հետևյալ տեղեկությունը` </li></ul><ul><li>- նրանց կարգավիճակի մասին (օր.`առկա, արխիվացված, որակի ստուգմանը պատրաստ), </li></ul><ul><li>- ո ± վ է տիրապետում յուրաքանչյուր ապրանքը (անհատ, որն ունի առաջնային պատասխանատվություն ապրանքի նկատմամբ), </li></ul><ul><li>- ապրանքների միջև գույություն ունեցող հարաբերությունը, </li></ul><ul><li>Պ ահել ժամանակակաից գրառումներ, որոնք պարունակում են տեղեկատվության այս մասերը: </li></ul><ul><li>Վ երահսկել ապրանքների փոփոխությունները հավաստիանալով, որ փոփոխությունները արված են միայն լիազորված կողմերի համաձայնությամբ: </li></ul><ul><li>Անցկացնել գրառումներ, աուդիտ, հավաստիանալու, որ նրանք պարունակում են լիազորված ապրանքները և միայն այդ ապրանքները: </li></ul>
 15. 15. Կոնֆիգուրացիայի կառավարում <ul><li>Կոնֆիգուրացիայի կառավարումը բաղկացած է 5 գործառույթներից` </li></ul><ul><li>Պլանավորում : որոշել, թե նախագծի համար կոնֆիգուրացիայի կառավարման ո ± ր մակարդակն է անհրաժեշտ և պլանավորել, թե ինչպե ± ս պետք է հասնել այդ մակարդակին: </li></ul><ul><li>Հայտնաբերում : վերջնական արտադրանքի բոլոր բաղադրիչների հստակեցում և որոշում: </li></ul><ul><li>Վերահսկում : կարողություն համաձայնվելու և “սառեցնելու” արտադրանքները և այնուհետև փոփոխություններ կատարել միայն նշված համապատասխան լիազորների համաձայնությամբ: </li></ul><ul><li>Կարգավիճակի հաշվարկում : յուրաքանչյուր արտադրանքի ներկա և անցյալ տվյալների գրառում և զեկուցում: </li></ul><ul><li>Ստուգում : զննումների և կոնֆիգուրացիայի աուդիտների շարք, որը կոչված է հավաստիանալու, որ բոլոր ապրանքների իրական կարգավիճակը համապատասխանում է ապրանքների թույլատրված չափանիշներին, ինչպես գրանցված է կոնֆիգուրացիայի կառավարման գրառումներում: </li></ul>
 16. 16. Կոնֆիգուրացիայի կառավարման պլան <ul><li>Ինչպե ± ս և որտե ± ղ է ապրանքը պահվելու: </li></ul><ul><li>Ինչպիսի ± դասավորվածություն և գտնվելու հասանելիություն պետք է լինի: </li></ul><ul><li>Ինչպես ապրանքները և դրանց տարբեր տեսակները պետք է նույնացվեն: </li></ul><ul><li>Ինչպիսի ± պատասխանատվություն է նախատեսվում կոնֆիգուրացիայի կառավարման համար: </li></ul>
 17. 17. Կոնֆիգուրացիայի հայտնաբերում <ul><li>Յուրաքանչյուր ապրանք (և ապրանքի ամեն մի տեսակ) պահանջում է յուրահատուկ տարբերակիչ: Առնվազն կոդավորման սխեման պետք է տարբերակի` </li></ul><ul><li>Ն ախագիծը, որի ընթացքում ստեղծվել է ապրանքը, </li></ul><ul><li>Ա պրանքի տեսակը, օր.` փաստաթուղթ, համակարգ, </li></ul><ul><li>Ա պրանքը, </li></ul><ul><li>Վ երջին տարբերակի համարը: </li></ul>
 18. 18. Կոնֆիգուրացիայի կառավարման մեթոդ <ul><li>Կ ոնֆիգուրացիայի կառավարման մեթոդը կարող է լինել կարգավորվող կամ ավտոմատացված, կախված այն հանգամանքից, թե որն է մատչելի և ամենա հարմարը տվյալ նախագծի և կազմակերպության համար: </li></ul><ul><li>Կոնֆիգուրացիայի կառավարումը ներառում է հետևյալ գործառույթները` </li></ul><ul><li>Հ այտնաբերել վերջնական ապրանքի ենթա-ապրանքը, </li></ul><ul><li>Հ այտնաբերել այն ապրանքները, որոնք կպահանջվեն արտադրելու այլ ապրանքներ, </li></ul><ul><li>Կոդավորման համակարգի հիմնադրում, որը միանշանակորեն կհայտնաբերի յուրաքանչյուր ապրանք, </li></ul><ul><li>Հ այտնաբերել ապրանքի ‘սեփականատիրոջը’, </li></ul><ul><li>Հ այտնաբերել, թե ում է ուղղված ապրանքի տեսակի ստեղծումը կամ փոփոխությունը, </li></ul><ul><li>Գրառել, վերահսկել և զեկուցել ամեն մի ապրանքի ներկա կարգավիճակը, մինչդեռ այն ընթանում է իր ուրույն հատուկ կենսափուլով, </li></ul><ul><li>Ապրանքի զարգացման ընթացքում ստեղծված փաստաթղթերի պահպանում: </li></ul>
 19. 19. Կոնֆիգուրացիայի կառավարման մեթոդ <ul><li>Ավարտված, նշանակալից, էտալոն ապրանքների պահումը կոնֆիգուրացիոն գրադարանում, </li></ul><ul><li>Ընթացակարգերի նախատեսում` հավաստիանալու ապրանքների ապահովության հարցում և վերահսկելու դրանց հասանելիությունը, </li></ul><ul><li>Բոլոր ապրանքների պատճենների բաշխում և ապրանքի պատճեններ տիրապետողների գրառում, </li></ul><ul><li>Ապրանքների միջև եղած հարաբերության գրառում, այնպես որ ոչ մի ապրանք չփոփոխվի առանց ստուգելու նմանատիպ ապրանքների վրա կիրառված հնարավոր ազդեցությունը, </li></ul><ul><li>Բոլոր ապրանքների փոփոխության ադմինիստրատիվ օժանդակություն, </li></ul><ul><li>Հ իմնագծերի հիմնում, </li></ul><ul><li>Կոնֆիգուրացիոն աուդիտի իրականացում: </li></ul>
 20. 20. Իրավիճակային զեկույցներ <ul><li>Հիմնական նպատակն է չափել առաջընթացը: Զեկույցը կարող է ներառել` </li></ul><ul><li>Կատարված աշխատանքը, </li></ul><ul><li>Ենթա-պայմանադիր կողմերի առաջընթացը, </li></ul><ul><li>Պլանացանկի տատանումը, </li></ul><ul><li>Ֆինանսական նկարագիրը, </li></ul><ul><li>Արժեքի տատանումը, </li></ul><ul><li>Որակի կատարողականությունը, </li></ul><ul><li>Տեղ գտած փոփոխությունները, </li></ul><ul><li>Խնդիրներ և լուծումներ, ռիսկեր և ուղղիչ գործողություններ, </li></ul><ul><li>Ապագայի ներգրավում: </li></ul>

×