Grup 3

A

Revista vertebrats

ANIMALFAUNA
ELS ANIMALS VERTEBRATS Josep Pintado
Anais Peiruza
9-1-2015 Marc Llohis
1r ESO -C-
Meritxell Lladó
Ciències de la Naturalesa, curs 2014/2015 Martina Riba
 1 EL REGNE DELS ANIMALS
 2 CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS
 3 ELS MAMÍFERS
 4 ELS OCELLS
 5 ELS RÈPTILS
 6 ELS AMFIBIS
Definició del regne dels animals: Són tots els animmals que existeixen en el nostra planeta.
Classificació dels animals en funció de la presencia de columna vertebral:
Vetebrats.
Invertebrats
Preguntes relacionades amb el tema: Busqueu un títol per aquesta secció
Què significa
que una
cèl·lula és eu-
cariota?
Que tenen
nucli i no te-
nen una paret
cèl·lular.
Tots els animals són capaços de desplaçar-se? No. Posa dos exemples d’animals
que visquin fixats en el subsol.
Quina diferencia hi ha entre endoesquelet i exoesquelet? L’endoes-
quelet esta dins del cos i el exoesquelet fora.
 Caracterís-
tiques gene-
rals dels ani-
mals:
 Són pluri-
cel·lulars
 Tenen
cèl·lules euca-
riotes.
 Tenen nutri-
ció heterótro-
fa.
 Presenten
gran sensibili-
tat.
 La majoria es
poden des-
plaçar.
4. Els animals vertebrats
1. EL REGNE
DELS ANIMALS
CARGOLGORIL·LA
2. CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS
 Tenen esquelet intern o endosquelet
del qual forma part la columna verte-
bral
Els grups de vertebrats són:
Els mamífers
Els ocells
Els rèptils
Els amfibis
 Tenen el cos dividit en tres parts:
el cap, el tronc i la cua. I alguns no
tenen cua.
 Poden tenir extremitats articula-
des, que poden tenir forma de
potes, aletes, ales o fins i tot n’hi
que no en tenen com les serps.
 El sistema nerviós està molt desen-
volupat. L’element principal es
l’encèfal que es troba protegit pel
crani. Al cap també hi ha la major
part des sentits.
 Presenten una simetria bilateral
que permet dividir en dos parts
iguals el mitjà d’un únic pla
Si mirem externament un verte-
brat podem partir-lo pel mig en
dos parts iguals.Això només es
pot fer mitjançant un pla i s’ano-
mena simetria bilateral.
Però com ja hem dit només es
per fora perquè la distribució del
òrgans no és simètrica.
En el regne del animals també hi
ha simetries. Com la simetria ra-
dial…
Els invertebrats no tots tenen
eix de simetria sinó que hi ha les
esponjós per exemple que no
tenen pla de simetria exterior.
Tots els vertebrats presenten simetria bilateral? Si.
Explica en què consisteix aquesta simetria. En partir un cos en formes iguals.
Tots els animals tenen aquest tipus de simetria? No.
La simetria també és interna o només és també externa? Coneixes algun vertebrat que no presenti simetria bilateral? Es externa. No.
Com són els mamífers
3. ELS MAMÍFERS
 El cap està unit al tronc i la columna s’allarga fins la
cua. Són els unics vertebrats que tenen orelles. Te-
nen quatre extremitats.
TERRESTRES: Tenen forma de pota.
AQUÀTICS: Tenen aletes.
RATPENAT: Tenen ales.
 Tenen el cos cobert de pèl, que els serveix d’aÏllant
tèrmic.
 A la boca llavis i dents, depenent de l’alimentació.
 Tenen nombroses glàndules: Glàndules sudorípares,
mamàries.
Com són les funcions dels mamífers
 Els mamífers poden mantenir la temperatura del del
seu cos constant independent del medi que els envol-
ta. Aquest tipus d’animals s’anomenen HOMEO-
TERMS.
 Tenen pulmons.
 Hi ha mamífers carnívors, insectívors, herbívors, gra-
nívors, etc.
 Les cries neixen del ventre de la mare es a dir són
vivípars. Després s’alimenten de llet materna.
 El desenvolupament i la nostra capacitat de cambiar la
natura segons les nostres nececsstats fa que podem viure
a qualsevol lloc del planeta.
 NO tenim cua i el cap s’uneix al tronc per el coll.
 Tenim 4 extremitats. Adoptem l’única postura dreta en
el regne animal som bípedes.
 Tenim poc pèl al cos.
 Tenim moltes glàndules sudorípares, que serveixen per
refrigerar el cos quan està a una temperatura molt ele-
vada.
 Les dones desenvolupen glàndules mamàries. Serveixen
per alimentar als nadons amb llet després del part.
 Els nadons són molt indefensos al contrari d’altres mamí-
fers.
 Tenim el cervell més desenvolupat que la resta de mamí-
fers tan en mida com a complexitat.
 Ens comuniquem per mitjà de diferents llenguatges. La
nostra comunicació es més complexa que la d’altres ani-
mals.
Grups de mamífers
Monotremes
Són ovípars.
Tenen bec però
No tenen dents.
Són els únics ma-
mífers que posen
ous.ORNITORRINC
Marsupials
Són els que es
desenvolupen a la
bossa marsupial
CANGUR
AUSTRALIÀ
Placentaris
Són els que es
desenvolupen al
ventre matern
GOS.
L’ésser humà.
 Quina característica dels mamífers
dóna nom al grup?
La característica que dona nom al grup
es que tots mamen de la mare, tan els
humans com els animals mamífers ma-
men de la seva mare.
 Busca en els conceptes clau el
significat del terme bípede.
Bípedes significa que caminem drets,
sobre dos potes, com els humans.
 Les persones sordmudes no uti-
litzen el llenguatge parlat. Esmen-
ta altres tipus de llenguatge que
fem servir les persones.
Ens comuniquem amb llenguatge audi-
tiu, olfactiu, táctil, amb signes...
Com són els ocells
4. ELS OCELLS
 Tenen el cos aerodinàmic, per volar. Tenen el cap
unit al cos pel coll, en alguns casos com la cigonya
es molt llarg.
 Tenen dos ales i dos potes.
 Tenen el cos cobert de plomes. Cada ploma està
formada per els raquis, el canó, i les barbes.
 Els ossos són buits. Per aixó tenen i un cos molt
lleuger que els va bé per volar.
 Tenen el bec corni i no tenen dents.
Com són les funcions dels ocells
 Tenen la capacitat de regular la temperatura del
cos, com els mamífers. Són animals homeoterms.
 Respiren per pulmons, que están connestats a
unes cavitats plenes d’aire anomenades sacs ae-
ris. Aquests sacs afavoreixen la seva respiració i
els ajuda a mantenir-se volant.
 Els ocells són ovípars; es a dir es reprodueixen
per ous. Tenen fecundació interna. La seva ali-
mentació és variada i depèn del bec.
Becs dels ocells
Aligot. Bec corbat
ifort. Caça preses
i esquinça la
carn.
Oreneta. Bec
curt i de gran
obertura. Captu-
ra insectes men-
tres vola
Bernat. Bec llarg
i puntxegut. Pes-
ca peixos en
aigües poc fon-
des.
 Quina difèrencia hi ha entre la reproducció
ovípara dels rèptils i la dels ocells?
Els rèptils, els seus ous es desenvolupen a l’inte-
rior de la femella i els ocells el cuven.
 Quines característiques dels ocells els per-
meten volar?
Les característiques que els permeten volar són
les seves ales, el seu cos aerodinàmic, les plo-
mes, els ossos buits i els seus pulmons.
 Busca en els conceptes clau el significat de
corni.
Corni significa de corn (banya) o amb les caracte-
rístiques d’aquest.
Ànec. Bec pla i
ample. Filtra l’ai-
gua i en reté l’ali-
ment.
Gall. Bec curt i
fort. S’alimenten
de gra que ha de
trencar.
Com són els rèptils
5. ELS RÈPTILS
Tenen quatre extremitats en forma de pota que surten
del tronc lateralment, i gràcies a aixó fa que s'hagin d'ar-
rossegar les serps no tenen extremitats.
Tenen el cos cobert d'escates dures i unides entre si, co-
sa que els protegeix de la dessecació .Els llangardaixos i
les serps quan creixen els i va canvien la pell i es despre-
nen de l'anterior, procés que rep el nom de exuviació
Com són les funcions dels rèptils
A més a més els rèptils no es poden contro-
lar la temperatura corporal
- Respiren per pulmons
- La majoria són carnívors
- Són ovípars
- Alguns són ovípars
- Els ous estan protegits per una closca
Quatre grups de rèptils
Ofidis:
Serps ter-
restres i
aquatiques
Saures:
Sargantanes,
llangardaixos,
camaleons i
dragons
Quelonis:
Tortugues,
terrestres, i
aquàtiques
Els dinosaures foren els animals vertebrats dominants
dels ecosistemes terrestres durant més de 160 milions d'anys.
Excepte la balena blava, tenen el rècord d'animals més grans
que mai han trepitjat la Terra. A la primera meitat del segle
XX, tant els científics com el públic en general consideraven els
dinosaures com a animals de sang freda, lents i ximples. Tan-
mateix, des de la dècada del 1970, la majoria de
la investigació sobre dinosaures ha donat suport a la visió que
afirma que eren animals actius amb metabolismes elevats, i
sovint amb adaptacions per poder interaccionar socialment.
Aquest canvi de punt de vista fou molt influït per la prova que
els ocells descendeixen dels dinosaures teròpodes.
Crocodilians:
Cocodrils cai-
mans
Els dinosaures. Aquells grans rèptils
Com són els amfibis
6. ELS AMFIBIS
Les característiques principals de quan son adults
son:
Tenen quatre extremitats en forma de pota.
Tenen una pell humida, fina i nua.
Les granotes i els gripaus no tenen cua quan son
adults s’anomenen anurs. La salamandra i els tri-
tons tenen cua i reben el nom d’urodels
Com són les funcions dels amfibis
Son poiquiloterms per aixó, no poden viure a llocs
freds. Els adults respiren per pulmons i també per a
treves de la pell. La pell sempre ha d’estar humida.
Els capgrossos son aquetics i respiren per brànquies.
Son carnivors quan son adults, els capgrossos son
herbivors. Els amfibis son ovípars i ponen els ous a
l’aigua. Les salamandres son ovovivípares. Els amfibis
son els unics vertebrats que fan la metemorfosi.
A fons
La famella pon els
ous a l’aigua i el
mascle els fecunda
De cada ou surt un
capgròs de vida
aquàtica, amb
brànquies i cua.
Es desemvolupen
les potes i desapa-
reixen gradualment
la cua i les bràn-
quies.
Quin tipus de fecundació tenen les granotes, externa o interna?
La seva fecundació es externa.
Fes una taula amb totes les diferencies que hi ha entre un capgros i una granota adulta.
Els capgrossos no tenen potes ni cua i les graotes adultes en tenen, els capgrossos nomes poden estar a sota l’ai-
gua i les granotes adultes poden ser aquatiques i terrestres
Busca en els conceptes clau el terme metemorfosi.
La metamorfosi es un conjun de transformacions que es produeicen des de que surt l’ou fins que són
adults.
Quins avantatges li proporciona a un amfibi la capacitat de poder respirar per pulmons i a través
de la pell?
Doncs que la pell sempre ha d’estar humida
En quests quatre esquemes es representen les diverses fases de la metamorfosi d’una granota.
A) B,D,A,C B) B,A,D C) Que les adultes son carnivores i els capgrosos son herbívors.
D) Despres de sortir de l’ou es un capgros amb cua, despres li surten potes i desapareixen gradualmen
la cua i les branquies, al final te quatre potes i pulmons.
La granota adul-
taes de vida terres-
tre, té quatre potes
i pulmons.
Com són els peixos
7. ELS PEIXOS
Tots els peixos son aquàtics.
En els peixos destaquen les característiques corporals seguents:
 Son FUSIFORMES.És a dir,el cos dels peixos és ample a la zona
central i s estreny cap els extrems.
 Les seves extramitats són aletes.Tenen aletas DOR-
SALS,PECTORALS,VENTRALS i una aleta CAUDAL.
 Tenen el cos cobert d’ESCATES,que munten les unes sobre les
altres.En els taurons,la pell esta coberta de pentits DENTICLES.
 Presentenuna LÍNIA LATERAL,UN òrgan sensorial que detecta les
vibracions del medi.
 Molts tenen una BUFETA NATATÒRIA,un òrgan en formade sac
que poden omplir d’aire per controlar la fondària on es troben.
Com són les funcions dels peixos
Els peixos no es poden regular la temperatura,són POIQUILOTERMS.Els peixos respiren per mitja de BRÀN-
QUIES.Les brànquies són laminars que están al derrera de la boca protegides per l’OPERCLE.Gairabe tots són
CARNÍVORS.La mejoría són OVIPERS,amb facundació externa.La mejoría dels taurons,tenen facundació internai-
són OVOVIVÍPERS
Grups de peixos
OSTEÏCTIS
Tenen bufeta natatòria,l’esquelet ossi,la boca en
la posición frontal i la pell coberta d’esca-
tes.viuen en tots els ambients aquàtics..
 Quina de les aletas de un peix s’encarregan,principalment de propulsar l’animal?
L’aleta principal que fa que el peix anavci es l’aleta caudal.
.CONDRICTIS OSTEÏCTIS
 No tenen bufeta. Tenen bufeta natatòria.
 L’esqueletes cartaginós L’esquelet ossi.
 La boca en posición ventral. La boca en posició frontal
 La pell coberta de denticles. La pell coberta deescates
 Gairabe tots són marins. Viuen els ambients aquatics
CONDRICTIS
No tenen bufeta natatòria.Tenen l’equelet cartagi-
nós,la boca en posicióventral i la pellcoberta de den-
ticles,Garabé tots són marins i grans depredados.
Quina és la funció de la closca?
Evitar que es deshidratin.
La closca està formada per un material coriaci dur però es porosa. Quina funció té?
Per permetre l’intercanvi de gasos amb l’exterior.
Els ocells coven els ous fins que neixen però els rèptils no perquè deu ser aquesta dife-
rencia?
Si els rèptils coven els ous els aplastarien.
De que és el dibuix d’adalt?
És de réptil.
Quines característiques d’un vertebrat pots reconeixer en el dibuix del ou de dalt?
Se li nota la columna vertebral, no te pèl i s'alimenta a partir del melic
Quina funció te el vitel?
Alimentar l’embrió.
Hi ha un altre sac asociat a l’embrió. Quina és la seva funció?
Acumular les substàncies de rebuig.
UNA ANÀLISI CIENTÍFICA
FORMA
EXTREMI-
TATS
RECOBRI-
MENT DE
PELL
HOMEO-
TERM/
POIQUILO-
TERM
TIPUS DE
RESPIRACIÓ
TIPUS D’ALI-
MENTACIÓ
TIPUS DE RE-
PRODUCCIÓ
MAMÍFERS POTES PÈL HOMEOTERM PULMONS ALIMENTA-
CIÓ MOLT
VARIADA
VIVÍPARS
OCELLS POSTERIORS
SÓN POTES I
LES INTERI-
ORS ALES
PLOMES HOMEOTERM PULMONS ALIMENTA-
CIÓ MOLT
VARIADA
OVÍPARS
RÈPTILS POTES EXEP-
TE LES SERPS
ESCATES POIQUILO-
TERMS
PULMONS LA MAJORIA
SÓN CARNÍ-
VORS
OVÍPARS
AMFIBIS POTES PELL NUA I
HUMIDA
POIQUILO-
TERMS
PULMONS I
`PELL
D’ADULTS
CARNIVORS
OVÍPARS
PEIXOS ALETES ESCATES O
DENTICLES
POIQUILO-
TERMS
BRÀNQUIES LA MAJORIA
CARNÍVORS
OVÍPARS

Recommandé

Grup 5 par
Grup 5Grup 5
Grup 5alex_mascu
758 vues9 diapositives
Grup 2 par
Grup 2Grup 2
Grup 2alex_mascu
321 vues7 diapositives
Grup 5 par
Grup 5Grup 5
Grup 5alex_mascu
637 vues9 diapositives
Grup 2 par
Grup 2Grup 2
Grup 2alex_mascu
580 vues9 diapositives
Grup 4 par
Grup 4Grup 4
Grup 4alex_mascu
559 vues9 diapositives
Animals vertebrats par
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebratsalex_mascu
2.3K vues9 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Animals vertebrats par
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebratsalex_mascu
3.1K vues9 diapositives
Grup 3 par
Grup 3Grup 3
Grup 3alex_mascu
513 vues9 diapositives
Animals vertebrats. par
Animals vertebrats.Animals vertebrats.
Animals vertebrats.alex_mascu
3.2K vues9 diapositives
Grup 1 par
Grup 1Grup 1
Grup 1alex_mascu
465 vues9 diapositives
Grup 7 par
Grup 7Grup 7
Grup 7alex_mascu
538 vues9 diapositives
Grup 7 par
Grup 7Grup 7
Grup 7alex_mascu
445 vues9 diapositives

En vedette

Unitat didàctica: Els vertebrats par
Unitat didàctica: Els vertebratsUnitat didàctica: Els vertebrats
Unitat didàctica: Els vertebratsLAURA CEAMANOS
3.6K vues42 diapositives
Clusella_animals_i_reproduccio par
Clusella_animals_i_reproduccioClusella_animals_i_reproduccio
Clusella_animals_i_reproducciojoanclma
7.9K vues19 diapositives
Test preguntes vertebrats (wiki) par
Test preguntes vertebrats (wiki)Test preguntes vertebrats (wiki)
Test preguntes vertebrats (wiki)ferranmestre
2.5K vues127 diapositives
Els animals vertebrats par
Els animals vertebratsEls animals vertebrats
Els animals vertebratsvallterrics
2.3K vues43 diapositives
Els vertebrats par
Els vertebrats Els vertebrats
Els vertebrats Escola
1.7K vues40 diapositives
Classificació dels animals vertebrats par
Classificació dels animals vertebratsClassificació dels animals vertebrats
Classificació dels animals vertebratsNeus Viñallonga
5.9K vues8 diapositives

En vedette(9)

Unitat didàctica: Els vertebrats par LAURA CEAMANOS
Unitat didàctica: Els vertebratsUnitat didàctica: Els vertebrats
Unitat didàctica: Els vertebrats
LAURA CEAMANOS3.6K vues
Clusella_animals_i_reproduccio par joanclma
Clusella_animals_i_reproduccioClusella_animals_i_reproduccio
Clusella_animals_i_reproduccio
joanclma7.9K vues
Test preguntes vertebrats (wiki) par ferranmestre
Test preguntes vertebrats (wiki)Test preguntes vertebrats (wiki)
Test preguntes vertebrats (wiki)
ferranmestre2.5K vues
Els animals vertebrats par vallterrics
Els animals vertebratsEls animals vertebrats
Els animals vertebrats
vallterrics2.3K vues
Els vertebrats par Escola
Els vertebrats Els vertebrats
Els vertebrats
Escola1.7K vues
Classificació dels animals vertebrats par Neus Viñallonga
Classificació dels animals vertebratsClassificació dels animals vertebrats
Classificació dels animals vertebrats
Neus Viñallonga5.9K vues
Els animals vertebrats par parcaigues
Els animals vertebratsEls animals vertebrats
Els animals vertebrats
parcaigues10K vues
Els animals, els peixos par jnavarr9
Els animals, els peixosEls animals, els peixos
Els animals, els peixos
jnavarr926K vues

Similaire à Grup 3

Grup 1 par
Grup 1Grup 1
Grup 1alex_mascu
428 vues9 diapositives
Grup 4 par
Grup 4Grup 4
Grup 4alex_mascu
996 vues9 diapositives
Revista invertebrats par
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebratsalex_mascu
462 vues9 diapositives
revista invertebrat 1A par
revista invertebrat 1Arevista invertebrat 1A
revista invertebrat 1Aalex_mascu
381 vues9 diapositives
Tema 2: Invertebrats par
Tema 2: InvertebratsTema 2: Invertebrats
Tema 2: Invertebratsnandomotoneta
12.3K vues19 diapositives
Vertebrats par
VertebratsVertebrats
VertebratsPaula_fdez
209 vues18 diapositives

Plus de alex_mascu

Voyager par
VoyagerVoyager
Voyageralex_mascu
558 vues7 diapositives
Projecte cassini par
Projecte cassiniProjecte cassini
Projecte cassinialex_mascu
260 vues9 diapositives
Mart en el dia d’avui par
Mart en el dia d’avuiMart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avuialex_mascu
321 vues8 diapositives
L’home a mart par
L’home a martL’home a mart
L’home a martalex_mascu
190 vues11 diapositives
Forats negres par
Forats negresForats negres
Forats negresalex_mascu
490 vues7 diapositives
Astronomia i astrologia xinesa par
Astronomia i astrologia xinesaAstronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesaalex_mascu
183 vues13 diapositives

Plus de alex_mascu(20)

Mart en el dia d’avui par alex_mascu
Mart en el dia d’avuiMart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avui
alex_mascu321 vues
Astronomia i astrologia xinesa par alex_mascu
Astronomia i astrologia xinesaAstronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesa
alex_mascu183 vues
Astronomia egipcia antiga par alex_mascu
Astronomia egipcia antigaAstronomia egipcia antiga
Astronomia egipcia antiga
alex_mascu224 vues
Projecte apolo 11 par alex_mascu
Projecte apolo 11Projecte apolo 11
Projecte apolo 11
alex_mascu214 vues
Maies inques asteques par alex_mascu
Maies inques astequesMaies inques asteques
Maies inques asteques
alex_mascu1.2K vues
Estació espacial nasa par alex_mascu
Estació espacial nasaEstació espacial nasa
Estació espacial nasa
alex_mascu237 vues
Coets i llançadores especials par alex_mascu
Coets i llançadores especialsCoets i llançadores especials
Coets i llançadores especials
alex_mascu298 vues
Nous projectes de la NASA par alex_mascu
Nous projectes de la NASANous projectes de la NASA
Nous projectes de la NASA
alex_mascu419 vues

Grup 3

  • 1. ANIMALFAUNA ELS ANIMALS VERTEBRATS Josep Pintado Anais Peiruza 9-1-2015 Marc Llohis 1r ESO -C- Meritxell Lladó Ciències de la Naturalesa, curs 2014/2015 Martina Riba  1 EL REGNE DELS ANIMALS  2 CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS  3 ELS MAMÍFERS  4 ELS OCELLS  5 ELS RÈPTILS  6 ELS AMFIBIS
  • 2. Definició del regne dels animals: Són tots els animmals que existeixen en el nostra planeta. Classificació dels animals en funció de la presencia de columna vertebral: Vetebrats. Invertebrats Preguntes relacionades amb el tema: Busqueu un títol per aquesta secció Què significa que una cèl·lula és eu- cariota? Que tenen nucli i no te- nen una paret cèl·lular. Tots els animals són capaços de desplaçar-se? No. Posa dos exemples d’animals que visquin fixats en el subsol. Quina diferencia hi ha entre endoesquelet i exoesquelet? L’endoes- quelet esta dins del cos i el exoesquelet fora.  Caracterís- tiques gene- rals dels ani- mals:  Són pluri- cel·lulars  Tenen cèl·lules euca- riotes.  Tenen nutri- ció heterótro- fa.  Presenten gran sensibili- tat.  La majoria es poden des- plaçar. 4. Els animals vertebrats 1. EL REGNE DELS ANIMALS CARGOLGORIL·LA
  • 3. 2. CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS  Tenen esquelet intern o endosquelet del qual forma part la columna verte- bral Els grups de vertebrats són: Els mamífers Els ocells Els rèptils Els amfibis  Tenen el cos dividit en tres parts: el cap, el tronc i la cua. I alguns no tenen cua.  Poden tenir extremitats articula- des, que poden tenir forma de potes, aletes, ales o fins i tot n’hi que no en tenen com les serps.  El sistema nerviós està molt desen- volupat. L’element principal es l’encèfal que es troba protegit pel crani. Al cap també hi ha la major part des sentits.  Presenten una simetria bilateral que permet dividir en dos parts iguals el mitjà d’un únic pla Si mirem externament un verte- brat podem partir-lo pel mig en dos parts iguals.Això només es pot fer mitjançant un pla i s’ano- mena simetria bilateral. Però com ja hem dit només es per fora perquè la distribució del òrgans no és simètrica. En el regne del animals també hi ha simetries. Com la simetria ra- dial… Els invertebrats no tots tenen eix de simetria sinó que hi ha les esponjós per exemple que no tenen pla de simetria exterior. Tots els vertebrats presenten simetria bilateral? Si. Explica en què consisteix aquesta simetria. En partir un cos en formes iguals. Tots els animals tenen aquest tipus de simetria? No. La simetria també és interna o només és també externa? Coneixes algun vertebrat que no presenti simetria bilateral? Es externa. No.
  • 4. Com són els mamífers 3. ELS MAMÍFERS  El cap està unit al tronc i la columna s’allarga fins la cua. Són els unics vertebrats que tenen orelles. Te- nen quatre extremitats. TERRESTRES: Tenen forma de pota. AQUÀTICS: Tenen aletes. RATPENAT: Tenen ales.  Tenen el cos cobert de pèl, que els serveix d’aÏllant tèrmic.  A la boca llavis i dents, depenent de l’alimentació.  Tenen nombroses glàndules: Glàndules sudorípares, mamàries. Com són les funcions dels mamífers  Els mamífers poden mantenir la temperatura del del seu cos constant independent del medi que els envol- ta. Aquest tipus d’animals s’anomenen HOMEO- TERMS.  Tenen pulmons.  Hi ha mamífers carnívors, insectívors, herbívors, gra- nívors, etc.  Les cries neixen del ventre de la mare es a dir són vivípars. Després s’alimenten de llet materna.  El desenvolupament i la nostra capacitat de cambiar la natura segons les nostres nececsstats fa que podem viure a qualsevol lloc del planeta.  NO tenim cua i el cap s’uneix al tronc per el coll.  Tenim 4 extremitats. Adoptem l’única postura dreta en el regne animal som bípedes.  Tenim poc pèl al cos.  Tenim moltes glàndules sudorípares, que serveixen per refrigerar el cos quan està a una temperatura molt ele- vada.  Les dones desenvolupen glàndules mamàries. Serveixen per alimentar als nadons amb llet després del part.  Els nadons són molt indefensos al contrari d’altres mamí- fers.  Tenim el cervell més desenvolupat que la resta de mamí- fers tan en mida com a complexitat.  Ens comuniquem per mitjà de diferents llenguatges. La nostra comunicació es més complexa que la d’altres ani- mals. Grups de mamífers Monotremes Són ovípars. Tenen bec però No tenen dents. Són els únics ma- mífers que posen ous.ORNITORRINC Marsupials Són els que es desenvolupen a la bossa marsupial CANGUR AUSTRALIÀ Placentaris Són els que es desenvolupen al ventre matern GOS. L’ésser humà.  Quina característica dels mamífers dóna nom al grup? La característica que dona nom al grup es que tots mamen de la mare, tan els humans com els animals mamífers ma- men de la seva mare.  Busca en els conceptes clau el significat del terme bípede. Bípedes significa que caminem drets, sobre dos potes, com els humans.  Les persones sordmudes no uti- litzen el llenguatge parlat. Esmen- ta altres tipus de llenguatge que fem servir les persones. Ens comuniquem amb llenguatge audi- tiu, olfactiu, táctil, amb signes...
  • 5. Com són els ocells 4. ELS OCELLS  Tenen el cos aerodinàmic, per volar. Tenen el cap unit al cos pel coll, en alguns casos com la cigonya es molt llarg.  Tenen dos ales i dos potes.  Tenen el cos cobert de plomes. Cada ploma està formada per els raquis, el canó, i les barbes.  Els ossos són buits. Per aixó tenen i un cos molt lleuger que els va bé per volar.  Tenen el bec corni i no tenen dents. Com són les funcions dels ocells  Tenen la capacitat de regular la temperatura del cos, com els mamífers. Són animals homeoterms.  Respiren per pulmons, que están connestats a unes cavitats plenes d’aire anomenades sacs ae- ris. Aquests sacs afavoreixen la seva respiració i els ajuda a mantenir-se volant.  Els ocells són ovípars; es a dir es reprodueixen per ous. Tenen fecundació interna. La seva ali- mentació és variada i depèn del bec. Becs dels ocells Aligot. Bec corbat ifort. Caça preses i esquinça la carn. Oreneta. Bec curt i de gran obertura. Captu- ra insectes men- tres vola Bernat. Bec llarg i puntxegut. Pes- ca peixos en aigües poc fon- des.  Quina difèrencia hi ha entre la reproducció ovípara dels rèptils i la dels ocells? Els rèptils, els seus ous es desenvolupen a l’inte- rior de la femella i els ocells el cuven.  Quines característiques dels ocells els per- meten volar? Les característiques que els permeten volar són les seves ales, el seu cos aerodinàmic, les plo- mes, els ossos buits i els seus pulmons.  Busca en els conceptes clau el significat de corni. Corni significa de corn (banya) o amb les caracte- rístiques d’aquest. Ànec. Bec pla i ample. Filtra l’ai- gua i en reté l’ali- ment. Gall. Bec curt i fort. S’alimenten de gra que ha de trencar.
  • 6. Com són els rèptils 5. ELS RÈPTILS Tenen quatre extremitats en forma de pota que surten del tronc lateralment, i gràcies a aixó fa que s'hagin d'ar- rossegar les serps no tenen extremitats. Tenen el cos cobert d'escates dures i unides entre si, co- sa que els protegeix de la dessecació .Els llangardaixos i les serps quan creixen els i va canvien la pell i es despre- nen de l'anterior, procés que rep el nom de exuviació Com són les funcions dels rèptils A més a més els rèptils no es poden contro- lar la temperatura corporal - Respiren per pulmons - La majoria són carnívors - Són ovípars - Alguns són ovípars - Els ous estan protegits per una closca Quatre grups de rèptils Ofidis: Serps ter- restres i aquatiques Saures: Sargantanes, llangardaixos, camaleons i dragons Quelonis: Tortugues, terrestres, i aquàtiques Els dinosaures foren els animals vertebrats dominants dels ecosistemes terrestres durant més de 160 milions d'anys. Excepte la balena blava, tenen el rècord d'animals més grans que mai han trepitjat la Terra. A la primera meitat del segle XX, tant els científics com el públic en general consideraven els dinosaures com a animals de sang freda, lents i ximples. Tan- mateix, des de la dècada del 1970, la majoria de la investigació sobre dinosaures ha donat suport a la visió que afirma que eren animals actius amb metabolismes elevats, i sovint amb adaptacions per poder interaccionar socialment. Aquest canvi de punt de vista fou molt influït per la prova que els ocells descendeixen dels dinosaures teròpodes. Crocodilians: Cocodrils cai- mans Els dinosaures. Aquells grans rèptils
  • 7. Com són els amfibis 6. ELS AMFIBIS Les característiques principals de quan son adults son: Tenen quatre extremitats en forma de pota. Tenen una pell humida, fina i nua. Les granotes i els gripaus no tenen cua quan son adults s’anomenen anurs. La salamandra i els tri- tons tenen cua i reben el nom d’urodels Com són les funcions dels amfibis Son poiquiloterms per aixó, no poden viure a llocs freds. Els adults respiren per pulmons i també per a treves de la pell. La pell sempre ha d’estar humida. Els capgrossos son aquetics i respiren per brànquies. Son carnivors quan son adults, els capgrossos son herbivors. Els amfibis son ovípars i ponen els ous a l’aigua. Les salamandres son ovovivípares. Els amfibis son els unics vertebrats que fan la metemorfosi. A fons La famella pon els ous a l’aigua i el mascle els fecunda De cada ou surt un capgròs de vida aquàtica, amb brànquies i cua. Es desemvolupen les potes i desapa- reixen gradualment la cua i les bràn- quies. Quin tipus de fecundació tenen les granotes, externa o interna? La seva fecundació es externa. Fes una taula amb totes les diferencies que hi ha entre un capgros i una granota adulta. Els capgrossos no tenen potes ni cua i les graotes adultes en tenen, els capgrossos nomes poden estar a sota l’ai- gua i les granotes adultes poden ser aquatiques i terrestres Busca en els conceptes clau el terme metemorfosi. La metamorfosi es un conjun de transformacions que es produeicen des de que surt l’ou fins que són adults. Quins avantatges li proporciona a un amfibi la capacitat de poder respirar per pulmons i a través de la pell? Doncs que la pell sempre ha d’estar humida En quests quatre esquemes es representen les diverses fases de la metamorfosi d’una granota. A) B,D,A,C B) B,A,D C) Que les adultes son carnivores i els capgrosos son herbívors. D) Despres de sortir de l’ou es un capgros amb cua, despres li surten potes i desapareixen gradualmen la cua i les branquies, al final te quatre potes i pulmons. La granota adul- taes de vida terres- tre, té quatre potes i pulmons.
  • 8. Com són els peixos 7. ELS PEIXOS Tots els peixos son aquàtics. En els peixos destaquen les característiques corporals seguents:  Son FUSIFORMES.És a dir,el cos dels peixos és ample a la zona central i s estreny cap els extrems.  Les seves extramitats són aletes.Tenen aletas DOR- SALS,PECTORALS,VENTRALS i una aleta CAUDAL.  Tenen el cos cobert d’ESCATES,que munten les unes sobre les altres.En els taurons,la pell esta coberta de pentits DENTICLES.  Presentenuna LÍNIA LATERAL,UN òrgan sensorial que detecta les vibracions del medi.  Molts tenen una BUFETA NATATÒRIA,un òrgan en formade sac que poden omplir d’aire per controlar la fondària on es troben. Com són les funcions dels peixos Els peixos no es poden regular la temperatura,són POIQUILOTERMS.Els peixos respiren per mitja de BRÀN- QUIES.Les brànquies són laminars que están al derrera de la boca protegides per l’OPERCLE.Gairabe tots són CARNÍVORS.La mejoría són OVIPERS,amb facundació externa.La mejoría dels taurons,tenen facundació internai- són OVOVIVÍPERS Grups de peixos OSTEÏCTIS Tenen bufeta natatòria,l’esquelet ossi,la boca en la posición frontal i la pell coberta d’esca- tes.viuen en tots els ambients aquàtics..  Quina de les aletas de un peix s’encarregan,principalment de propulsar l’animal? L’aleta principal que fa que el peix anavci es l’aleta caudal. .CONDRICTIS OSTEÏCTIS  No tenen bufeta. Tenen bufeta natatòria.  L’esqueletes cartaginós L’esquelet ossi.  La boca en posición ventral. La boca en posició frontal  La pell coberta de denticles. La pell coberta deescates  Gairabe tots són marins. Viuen els ambients aquatics CONDRICTIS No tenen bufeta natatòria.Tenen l’equelet cartagi- nós,la boca en posicióventral i la pellcoberta de den- ticles,Garabé tots són marins i grans depredados.
  • 9. Quina és la funció de la closca? Evitar que es deshidratin. La closca està formada per un material coriaci dur però es porosa. Quina funció té? Per permetre l’intercanvi de gasos amb l’exterior. Els ocells coven els ous fins que neixen però els rèptils no perquè deu ser aquesta dife- rencia? Si els rèptils coven els ous els aplastarien. De que és el dibuix d’adalt? És de réptil. Quines característiques d’un vertebrat pots reconeixer en el dibuix del ou de dalt? Se li nota la columna vertebral, no te pèl i s'alimenta a partir del melic Quina funció te el vitel? Alimentar l’embrió. Hi ha un altre sac asociat a l’embrió. Quina és la seva funció? Acumular les substàncies de rebuig. UNA ANÀLISI CIENTÍFICA FORMA EXTREMI- TATS RECOBRI- MENT DE PELL HOMEO- TERM/ POIQUILO- TERM TIPUS DE RESPIRACIÓ TIPUS D’ALI- MENTACIÓ TIPUS DE RE- PRODUCCIÓ MAMÍFERS POTES PÈL HOMEOTERM PULMONS ALIMENTA- CIÓ MOLT VARIADA VIVÍPARS OCELLS POSTERIORS SÓN POTES I LES INTERI- ORS ALES PLOMES HOMEOTERM PULMONS ALIMENTA- CIÓ MOLT VARIADA OVÍPARS RÈPTILS POTES EXEP- TE LES SERPS ESCATES POIQUILO- TERMS PULMONS LA MAJORIA SÓN CARNÍ- VORS OVÍPARS AMFIBIS POTES PELL NUA I HUMIDA POIQUILO- TERMS PULMONS I `PELL D’ADULTS CARNIVORS OVÍPARS PEIXOS ALETES ESCATES O DENTICLES POIQUILO- TERMS BRÀNQUIES LA MAJORIA CARNÍVORS OVÍPARS