Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Rola lekarza psychiatry w diagnostyce całościowych zaburzeń rozwoju

2 258 vues

Publié le

Rola lekarza psychiatry w diagnostyce całościowych zaburzeń rozwoju

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Rola lekarza psychiatry w diagnostyce całościowych zaburzeń rozwoju

 1. 1. ROLA LEKARZA PSYCHIATRY W DIAGNOSTYCE CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJU lek. med. Jacek Porczyński specjalista psychiatra
 2. 2. KONTEKST ORGANIZACYJNY ZESPÓŁ DIAGNOSTYCZNY BADANIE PSYCHIATRYCZNE DIAGNOZA I RÓŻNICOWANIE PRZEKAZANIE DIAGNOZY I ZALECENIA opracował Jacek Porczyński
 3. 3. • niepokojący rodziców rozwój dziecka • kłopoty wychowawcze w szkole lub przedszkolu • zaburzenia zachowania dziecka • poszukiwanie własnej tożsamości osób dojrzewających i dorosłych • naciski administracyjne PRZYCZYNY ZGŁOSZENIA DO DIAGNOZY opracował Jacek Porczyński
 4. 4.  Gabinety prywatne  Poradnie Zdrowia Psychicznego  Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne  Poradnie specjalistyczne  Ośrodki prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia  Domy opieki MIEJSCA DIAGNOZY opracował Jacek Porczyński
 5. 5.  OPINIODAWCZA  ORZECZNICZA  TERAPEUTYCZNA ROLA LEKARZA opracował Jacek Porczyński
 6. 6.  precyzyjne opisanie zjawiska  kategoryzacja nozologiczna  wzięcie odpowiedzialności za trafność diagnozy  stosowne udokumentowanie diagnozy  ukierunkowanie dalszego postępowania  stosowna edukacja ZADANIA LEKARZA opracował Jacek Porczyński
 7. 7.  lekarz - psychiatra, neurolog lub pediatra  psycholog, pedagog specjalny  terapeuci SKŁAD ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO opracował Jacek Porczyński
 8. 8.  ukierunkowanie procesu diagnostycznego  dobranie właściwych metod diagnostycznych  przeprowadzenie stosownej obserwacji  współpraca i współodpowiedzialność za trafność procesu diagnostycznego ZADANIA ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO opracował Jacek Porczyński
 9. 9.  złożoność stosowanych metod  rozmiar zgromadzonego materiału diagnostycznego  interdyscyplinarne podejście  obiektywizacja obserwacji  zespołowe formowanie wniosków  większa trafność diagnozy ZALETY ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO opracował Jacek Porczyński
 10. 10. SCHEMAT PROCESU DIAGNOSTYCZNEGO ZGŁOSZENIE BADANIE WSTĘPNE lekarz psychiatra ZESPÓŁ DIAGNOSTYCZNY BADANIE PSYCHIATRYCZNE WYWIAD OBSERWACJA ANALIZA DANYCH, WNIOSKI, SFORMUŁOWANIE DIAGNOZY PRZEKAZANIE DIAGNOZY opracował Jacek Porczyński
 11. 11.  WYWIAD (ANAMNEZA): • WYWIAD OD RODZICÓW • AUTOANAMNEZA  BADANIE LEKARSKIE: • BADANIE FIZYKALNE • OCENA STANU PSYCHICZNEGO  ANALIZA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ BADANIE PSYCHIATRYCZNE opracował Jacek Porczyński
 12. 12.  obciążenia rodzinne (genetyczne)  przebieg ciąży i porodu  przebyte choroby i urazy  rozwój fizyczny  rozwój mowy i zdolności komunikacyjnych  rozwój relacji społecznych  rozwój zabawy, wyobraźni i aktywności własnej  rozwój procesów poznawczych WYWIAD opracował Jacek Porczyński
 13. 13.  świadomość, orientacja auto- i allopsychiczna  kontakt werbalny, wzrokowy, gestykulacja  zachowanie, aktywność, stereotypie  koncentracja uwagi, ogólny poziom inteligencji  nastrój, afekt  obecność objawów psychotycznych OPIS STANU PSYCHICZNEGO opracował Jacek Porczyński
 14. 14.  książeczka zdrowia dziecka  karty informacyjne leczenia szpitalnego  odpisy z historii chorób  zaświadczenia i orzeczenia lekarskie  opinie psychologów, pedagogów, nauczycieli  wyniki badań pracownianych (obrazowych, laboratoryjnych) ANALIZA DOKUMENTACJI opracował Jacek Porczyński
 15. 15. WSTĘPNA (TYMCZASOWA, HIPOTETYCZNA) OSTATECZNA DIAGNOZA opracował Jacek Porczyński
 16. 16. OBEJMUJĄ:  Autyzm dziecięcy – F84.0  Autyzm atypowy – F84.1  Zespół Retta – F84.2  Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne – F84.3  Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi – F84.4  Zespół Aspergera – F84.5  Inne i nieokreślone zaburzenia rozwoju psychicznego – F84.8, F84.9 CAŁOŚCIOWE ZABURZENIA ROZWOJOWE WG ICD-10 opracował Jacek Porczyński
 17. 17.  Opisany przez Leo Kannera w 1943 r.  Rozpowszechnienie: 5,3/10.000 osób.  Występowanie częstsze u chłopców niż dziewczynek w stosunku 4:1  Nieprawidłowy rozwój widoczny przed 3 r.ż. we wszystkich z 3 następujących obszarów: komunikacji, interakcjach społecznych, ograniczonym, powtarzającym się repertuarze zachowań OBJAWY:  Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się  Jakościowe nieprawidłowości w kontaktach społecznych  Ograniczone , powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności AUTYZM DZIECIĘCY opracował Jacek Porczyński
 18. 18. Występujące po 3 r.ż.:  Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się  Jakościowe nieprawidłowości w kontaktach społecznych  Ograniczone , powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności Niedostatecznie nasilone:  Jakościowe nieprawidłowości w porozumiewaniu się  Jakościowe nieprawidłowości w kontaktach społecznych  Ograniczone , powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności AUTYZM ATYPOWY opracował Jacek Porczyński
 19. 19.  Opisany w 1966 r. przez Andreasa Retta  Jest to postępujące zwyrodnienie tkanki mózgowej ujawniające się po kilku miesiącach prawidłowego rozwoju dziecka  Występowanie: 1:15-22 tys. kobiet  Występuje wyłącznie u dziewczynek ! OBJAWY:  prawidłowy rozwój przed- i okołoporodowy  zahamowanie rozrostu czaszki pomiędzy 5 m.ż. a 4 r.ż.  postępujące ciężkie upośledzenie ekspresji i rozumienia języka oraz ciężkie upośledzenie zdolności ruchowych ZESPÓŁ RETTA opracował Jacek Porczyński
 20. 20.  opisany w 1944 r. przez Hansa Aspergera jako „psychopatia autystyczna”  częstość występowania: 1/10.000 osób  występuje częściej u chłopców niż dziewczynek – 9:1  zwykle ujawnia się po 3 r.ż. OBJAWY:  nieprawidłowości w kontaktach społecznych w kategoriach autyzmu  Bardzo nasilone ale izolowane zainteresowania i aktywność z możliwością występowania stereotypii i manieryzmów ZESPÓŁ ASPERGERA opracował Jacek Porczyński
 21. 21.  ZESPÓŁ HELLERA  opisany przez Theodora Hellera w 1908 r. u dzieci, u których po 3-4 latach prawidłowego rozwoju nastąpił wyraźny regres z postępującym otępieniem przy zachowaniu inteligentnego wyrazu twarzy  występowanie: 1/100.000 osób  przyjmuje się podłoże biologiczne schorzenia OBJAWY:  prawidłowy rozwój przez co najmniej 2 lata  następuje wyraźna i szybka utrata nabytych wcześniej umiejętności: ekspresja i rozumienie języka, zabawa, zachowania adaptacyjne, umiejętności społeczne, ruchowe (kontrola moczu i stolca), utrata zainteresowania otoczeniem  nieprawidłowości w relacjach społecznych, porozumiewaniu się i stereotypowość podobne do autyzmu INNE DZIECIĘCE ZABURZENIA DEZINTEGRACYJNE opracował Jacek Porczyński
 22. 22.  kategoria ta umożliwia rozpoznanie nadruchliwości u dzieci upośledzonych umysłowo – II poniżej 50  występuje stały niepokój ruchowy pod postacią biegania, podskakiwania i innych ruchów całego ciała z niemożnością pozostania w spokoju dłużej niż kilkanaście sekund lub zajęte jest stereotypową czynnością  charakterystyczna jest szybka zmiana czynności – trwająca nie dłużej niż minutę  zaburzenie ma tendencję do zmniejszania swego nasilenia w miarę dojrzewania  często występują elementy agresji i autoagresji Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi opracował Jacek Porczyński
 23. 23.  Specyficznych zaburzeń rozwoju mowy i języka – F80  Specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych - F81  Specyficznych zaburzeń rozwoju funkcji motorycznych - F82  Mieszanych specyficznych zaburzeń rozwojowych – F83  Innych i nieokreślonych zaburzeń rozwoju psychicznego – F88, F89 RÓŻNICOWANIE cz. I opracował Jacek Porczyński
 24. 24.  Upośledzenia umysłowe proste (F70-79)  Zaburzenia przywiązania w dzieciństwie (F94.1-2)  Mutyzm wybiórczy (F94.0)  Nabyta afazja z padaczką (F80.3)  Schizofrenia prosta (F20.6)  Zaburzenia schizotypowe (F21)  Osobowość schizoidalna (F60.1)  Osobowość anankastyczna (F60.5)  Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (F42)  Zaburzenia hiperkinetyczne (F90)  Zaburzenia zachowania (F91)  Stereotypie ruchowe (F98.4) RÓŻNICOWANIE cz. II opracował Jacek Porczyński
 25. 25.  zespołowe  rzetelna argumentacja i udokumentowanie wniosków  uwzględnienie okoliczności jej poszukiwania  konotacje terapeutyczne („drogowskaz nie wyrok czy etykieta”)  ustalenie dalszego planu działania  elementy psychoedukacyjne  wsparcie emocjonalne PRZEKAZANIE DIAGNOZY opracował Jacek Porczyński
 26. 26.  terapia psychologiczno-pedagogiczna wspierająca rozwój  diagnostyka etiologiczna  diagnostyka narządów zmysłów  monitoring ogólnego stanu zdrowia ZALECENIA opracował Jacek Porczyński
 27. 27.  diagnostyka ogólnopediatryczna:  badania wydolności układów narządów, czynności hormonalnej, wad wrodzonych, chorób zakaźnych  diagnostyka neurologiczna:  badanie neurologiczne, badania obrazowe, EEG)  diagnostyka genetyczna w kierunku zespołów mikrodelecji w obrębie chromosomów, np. Zespół kruchego chromosomu X)  diagnostyka metaboliczna - skryning w kierunku genetycznie uwarunkowanych chorób metabolicznych DIAGNOSTYKA ETIOLOGICZNA opracował Jacek Porczyński

×