Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
) فصل 2 : دستگاه عصبی هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
1 
- 
1 »3« گزينه ي...
2 
علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 2: سفري به درون سلول 
Keramat A. 
»2« -8 گزين...
) فصل 2 : دستگاه عصبی هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
3 
- 
14 »3« گزينه ...
4 
علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 2: سفري به درون سلول 
Keramat A. 
»1« -21 گزي...
) فصل 2 : دستگاه عصبی هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
5 
- 
29 »2« گزينه ...
6 
علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 2: سفري به درون سلول 
Keramat A. 
-38 »2« گزي...
) فصل 2 : دستگاه عصبی هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
7 
- 
44 »2« گزينه ...
8 
علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 2: سفري به درون سلول 
Keramat A. 
-51 »2« گزي...
) فصل 2 : دستگاه عصبی هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
9 
ÌIhº q™¶ 
K~– SŸ...
11 
علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 2: سفري به درون سلول 
Keramat A. 
-9 »3« گزي...
) فصل 2 : دستگاه عصبی هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 
Keramat A. 
11 
»3« -17 گزينه ي...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم

1 784 vues

Publié le

پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

پاسخ نامه ی تست های فصل 2 جزوه ی سال سوم

 1. 1. ) فصل 2 : دستگاه عصبی هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 1 - 1 »3« گزينه ي ٛٔاضز افِ، ة ٚ ج نحيح ا س٘. ثطضؾي ٛٔاضز: تبض ػهجي ثٝ آوؿٛ ٞب يب ز س٘ضيت ٞبي ث ّٙس فٌتٝ ئ قٛز. افِ ا طٌ تبض ػهجي ز س٘ضيت ث ّٙس ثبقس پيب ئ تٛا س٘ اظ ز س٘ضيت ثٝ جؿ ؾ ّٛ يِ زض يه ٛ٘ضٚ ٞسايت قٛز. - ة ا طٌ تبض ػهجي آوؿٛ ث ّٙس ثبقس ثب تٛجٝ ثٝ قى ُٞبي 2 5 ٚ 2 6 نفحبت 33 ٚ 34 ظيؿت ٚ آظ بٔيك بٍٜ 2 پيب ػهجي - - - اظ آوؿٛ ئ تٛا س٘ ثٝ جؿ ؾ ّٛ يِ ٛ٘ضٚ زي طٍ ٙٔتم قٛز. ج ا طٌ تبض ػهجي آوؿٛ ث ّٙس ثبقس پيب ػهجي ئ تٛا س٘ اظ جؿ ؾ ّٛ يِ ٛ٘ضٚ ثٝ آوؿٛ ث ّٙس ٞ بٕ ٛ٘ضٚ ٞسايت قٛز. - ز جؿ ؾ ّٛ يِ لبزض ثٝ ا ت٘مب پيب اظ يه ٛ٘ضٚ ثٝ ٛ٘ضٚ زي طٍ ي٘ؿت. - -2 »3« گزينه ي زضٚ ثبفت ػهجي ثٝ جع ٛ٘ضٚ ٖٞب، ٛ٘ػي زي طٍ ؾ ّٛ غيط ػهجي ٚجٛز زاضز. ثؼضي اظ اي ؾ ّٛ َٞب زض تغصيٝ ي ٛ٘ضٚ ٖٞب ٚ ثؼضي زي طٍ زض پيطا ٛٔ آوؿٛ ٞب ٚ ز س٘ضيت ٞب ئ پيچٙس ٚ آ ٖٞب ضا ػبيك ئ وٙٙس. اي ؾ ّٛ ٞب، ٛ٘ضٚ يٌّب يب ؾ ّٛ ٞبي پكتيجب ب٘ ئسٜ ئ قٛ س٘. ئ يّ ضا ؾ ّٛ ٞبي پكتيجب وٝ آوؿٛ ٚ ز س٘ضيت ٞب ضا احبعٝ وطزٜ ا س٘، تٛ يِس ئ وٙٙس. -3 »4« گزينه ي ٚلتي اذتلاف پتب ؿ٘ي 25 ثبقس، ؾ ّٛ ئ تٛا س٘ ٞ زض طٔح ّٝ ي قطٚع پتب ؿ٘ي ػ ٚ ٞ زض طٔح ّٝ ي ازا ٝٔ ي پتب ؿ٘ي ػ - ثبقس، زض ٞط زٚ حبتِ ثب تٛجٝ ثٝ قى ،ُ پ پٕ ٞبي ؾسي پتبؾي فؼب يِت چٙسا ي٘ س٘اض س٘. - -4 »1« گزينه ي وب ب٘ ٞبي زضيچٝ زاض ؾسي يٕ، ؾسي ضا ثٝ زضٚ ؾ ّٛ ٚاضز ٚ يِ وب ب٘ ٞبي زضيچٝ زاض پتبؾي يٕ، پتبؾي ضا اظ ؾ ّٛ ذبضج ئ وٙٙس. پ پٕ زض جبثٝ جبيي اي يٛ ٞب ػىؽ اي وب ب٘ َٞب ػ ئ وٙس. -5 »4« گزينه ي زض عي پتب ؿ٘ي آضا فٔ ثٝ ز يِ ف٘ٛشپصيطي غكبء ؿ٘جت ثٝ ؾسي ٚ پتبؾي ، مٔساضي ؾسي ٚاضز ٛ٘ضٚ قسٜ ٚ مٔساض ثيف تطي پتبؾي ي٘ع ذبضج ئ قٛز، ٞ چٓٙي ثٝ ز يِ ػ ىّٕطز پ پٕ ؾسي پتبؾي ،ٓ مٔساضي ؾسي ذبضج ٚ مٔساضي پتبؾي ي٘ع ٚاضز - ؾ ّٛ ئ قٛز. -6 »2« گزينه ي پ پٕ ؾسي پتبؾي ،ٓ ثب هٔطف ا ط٘غي ظيؿتي، ٚلتي پتبؾي ٞب ضا ثٝ ؾ ّٛ ٚاضز ئ وٙس، يٛ ٞبي ؾسي ضا اظ ؾ ّٛ ذبضج - ئ بٕ٘يس. ا بٔ عٌيٙٝ ي 1 وب ب٘ اؾت ٚ تٟٙب يه بٔزٜ ي ذبل ضا اظ ذٛز ػجٛض ئ زٞس ٚ زض ٛٔضز عٌيٙٝ ٞب ي 3 ٚ 4، چٙي پطٚتئي ٞبيي ٚجٛز س٘اض س٘. -7 »1« گزينه ي زض طٔح ّٝ ي قطٚع پتب ؿ٘ي ػ ،ُٕ اذتلاف پتب ؿ٘ي غكب اظ 65 ئ يّ ٚتِ ثٝ نفط ٚ ؾپؽ ثٝ +44 ئ يّ ٚتِ ئ ضؾس. زض اي - طٔح ّٝ وب ب٘ َٞبي زضيچٝ زاض ؾسي يٕ ثبظ قسٜ ٚ ؾسي ثب ضٚ س٘ ا ت٘كبض تؿٟي قسٜ ٚاضز ٛ٘ضٚ ئ قٛز. زض اي طٔح ّٝ وب ب٘ ٞبي زضيچٝ زاض پتبؾي يٕ ٞٙٛظ ثؿتٝ اؾت.
 2. 2. 2 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 2: سفري به درون سلول Keramat A. »2« -8 گزينه ي ي٘ع زض ؾ ّٛ ٚجٛز ATP ثٝ ؼٔٙي و جٕٛز ا ط٘غي زضٚ ؾ ّٛ اؾت وٝ زض اي نٛضت NADH ٚ H وبٞف قسيس مٔبزيط س٘اضز ٚ پ پٕ ؾسي -ٓ پتبؾي ي٘ع فؼب يِت يٕ٘ وٙس. »4« -9 گزينه ي زض پتب ؿ٘ي ػ ٞ ظٓ بٔ ثب ثؿتٝ قس وب ب٘ ٞبي زضيچٝ زاض ؾسي يٕ، وب ب٘ ٞبي زضيچٝ زاض پتبؾي يٕ ثبظ ئ قٛ س٘ ٚ ثب ذطٚج يٛ ٞبي پتبؾي ،ٓ زضٚ ؾ ّٛ ؿ٘جت ثٝ ذبضج ٙٔفي ئ قٛز. تكطيح ؾبيط عٌيٙٝ ٞب : زض اثتساي پتب ؿ٘ي ػ ،ُٕ وب ب٘ ٞبي زضيچٝ زاض ؾسي يٕ ثبظ ئ قٛ س٘. :»1« عٌيٙٝ ي ثؼس اظ پبيب پتب ؿ٘ي ػ ،ُٕ تطاو پتبؾي زضٚ ؾ ّٛ ؿ٘جت ثٝ ظ بٔ پؽ اظ ثبظ قس وب ب٘ ٞبي زضيچٝ زاض :»2« عٌيٙٝ ي پتبؾي يٕ ثيف تط ذٛاٞس قس ثٝ ز يِ ايٙىٝ فؼب يِت پ پٕ ٞبي ؾسي -ٓ پتبؾي ثيف تط قسٜ ٚ يٛ ٞب ي پتبؾي ذبضج قسٜ ضا ثٝ زضٚ ٛ٘ضٚ ثط ئ طٌزا ٙ٘س. وب ب٘ ٞبي زضيچٝ زاض پتبؾي يٕ زض ٚضؼيت ثؿتٝ لطاض زاض س٘ ظيطا  40 ثب ع٘زيه قس پتب ؿ٘ي ػ اظ نفط ثٝ :»3« عٌيٙٝ ي ٞٙٛظ ثبظ ك٘سٜ ا س٘. »1« -14 گزينه ي ثب تٛجٝ ثٝ قى كٔرم اؾت وٝ پيب اظ ؾ تٕ افِ ثٝ ؾ تٕ ة زض جطيب اؾت ظيطا زض ب٘حيٝ ي ة ثٝ ز يِ ٚضٚز يٛ ٞبي ؾسي پتب ؿ٘ي زضٚ غكب ؿ٘جت ثٝ ثيطٚ آ ثٔجت تط اؾت ٚ زض ؾ تٕ ب٘حيٝ ي افِ ثٝ ز يِ ذطٚج يٛ ٖٞبي پتبؾي پتب ؿ٘ي زضٚ غكبء ؿ٘جت ثٝ ذبضج جٔسزاً ٙٔفي تط قسٜ اؾت، پؽ زض اي قطايظ ا ت٘مب پيب اظ اي ٛ٘ضٚ ثٝ ٛ٘ضٚ زي طٍ زض ؾ تٕ ة ضخ ئ زٞس. ضز ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: ثب فطو آوؿٛ ثٛز تبض، چٛ پيب اظ جؿ ؾ ّٛ يِ ثٝ ؾ تٕ پبيب ٝ٘ ي آوؿٛ حطوت ئ وٙس، جؿ ؾ ّٛ ثبيس :»2« عٌيٙٝ ي زض ؾ تٕ افِ ٚالغ قسٜ ثبقس. زض نٛضت ز س٘ضيت ثٛز تبض طٔثٛط چٛ پيب اظ ز س٘ضيت ثٝ ؾ تٕ جؿ ؾ ّٛ يِ زض حطوت اؾت ٚ ٞسايت :»4 3 ٚ « عٌيٙٝ ي ٚالغ قسٜ ثبقس. » ة« ئ ثبقس، جؿ ؾ ّٛ يِ ثبيس زض ؾ تٕ » ة« ثٝ ؾ تٕ » افِ « پيب اظ »1« -11 گزينه ي 2 نفحٝ ي 34 وتبة زضؾي، ا ت٘مب زٞٙسٜ ي ػهجي ثب ازغب ٚظيىٛ - ثب تٛجٝ ثٝ قى 6 حبٚي آ ثب غكبي ٛ٘ضٚ پيف ؾيٙبپؿي ثٝ فضبي ؾيٙبپؽ آظاز ئ قٛز. ا بٔ ثب تٛجٝ ثٝ قى ظيط زلت زاقتٝ ثبقيس وٝ ٛ٘ضٚ حطوتي ثب تبض بٔٞيچٝ اي) ئٛ (ٖ ؾيٙبپؽ ثطلطاض ئ وٙس. تبضچٝ ) ئٛفيجطي (ُ زضٚ تبض اؾت. »4« -12 گزينه ي ٛ٘ضٚ ضاثظ ثي ٛ٘ضٚ حطوتي ٚ حؿي اضتجبط ثطلطاض ئ وٙس وٝ زض ؾيٙبپؽ ثي ٛ٘ضٚ ضاثظ ٚ ٛ٘ضٚ حطوتي ٛ٘ضٚ ضاثظ ؾ ّٛ پيف ؾيٙبپؿي اؾت. »3« -13 گزينه ي پيب ػهجي زض عٛ ٛ٘ضٚ اظ ز س٘ضيت ثٝ ؾ تٕ جؿ ؾ ّٛ يِ ٚ اظ جؿ ؾ ّٛ يِ ثٝ ؾ تٕ آوؿٛ ٞسايت ئ قٛز ٚ زض پبيب ٝ٘ ي آوؿٛ ثطاي ا ت٘مب پيب ػهجي اظ يه ٛ٘ضٚ ثٝ ؾ ّٛ زي طٍ ٚظيىٛ ٞبي ا ت٘مب زَٞٙسٜ ٞبي ػهجي ثٝ غكبي پبيب ٝ٘ ي اوؿٛ ٛ٘ضٚ ٖٞبي پيف ؾيٙبپؿي تٔه ئ قٛ س٘ ٚ ا ت٘مب زَٞٙسٜ ي ػهجي ضا ثٝ فضبي ؾيٙبپؿي آظاز ئ وٙس.
 3. 3. ) فصل 2 : دستگاه عصبی هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 3 - 14 »3« گزينه ي ا ت٘مب زَٞٙسٜ ٞبي ػهجي پؽ اظ ضؾيس ثٝ ٛ٘ضٚ پؽ ؾيٙبپؿي، ؾجت تغييط پتب ؿ٘ي ا ىِتطيىي آ ئ قٛ س٘. اي تغييط ىٕٔ اؾت زض جٟت فؼب وطز يب ٟٔبض وطز ٛ٘ضٚ پؽ ؾيٙبپؿي ثبقس. -15 »4« گزينه ي اپي ف٘طي ٞ ئ تٛا س٘ ثٝ ػٙٛا ٞٛض ٛٔ اظ ثرف طٔوعي غسٜ ي فٛق و يّٝ آظازٜ قسٜ ٚ ثس ضا ثطاي ؾتيع ٚ طٌيع آ بٔزٜ وٙس ٚ ٞ ئ تٛا س٘ ثٝ ػٙٛا ا ت٘مب زٞٙسٜ ي ػهجي پيب ضا ثي ؾ ّٛ ٞبي ػهجي ٙٔتم وٙس. ٞ چٓٙي اؾتي وُٛ يِ ي٘ع ػلاٜٚ ثط ا ت٘مب ػهجي اظ ٛ٘ضٚ ثٝ بٔٞيچٝ، لبزض ثٝ ا ت٘مب پيب ػهجي ثي ٛ٘ضٚ ٞب زض ؾيؿت ػهجي طٔوعي اؾت. زض ثرف طٔثٛط ثٝ اػتيبز ثٝ ي٘ىٛتي زض وتبة زضؾي آٚضزٜ قسٜ اؾت وٝ ي٘ىٛتي ثٝ ػ تّ قجبٞت ؾبذتبضي ثٝ اؾتي وُٛ يِ ثٝ يٌط سٜ٘ ٞبي اؾتي وٛ يِ زض ؾ ّٛ َٞبي ػهجي تٔه ئ قٛز. پؽ ؾ ّٛ ػهجي ٞ ئ تٛا س٘ ثطاي اؾتي وٛ يِ يٌط سٜ٘ زاقتٝ ثبقس. تكطيح ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: پؽ اظ ضؾيس پيب ػهجي ثٝ پبيب ٝ٘ ي آوؿٛ ،ٖ حٔتٛيبت ٚظيىٛ َٞب ٚاضز فضبي ؾيٙبپؿي ئ قٛز ٝ٘ ذٛز :»1« عٌيٙٝ ي ٚظيىٛ ٞب. ٞ چٓٙب وٝ فٌتٝ قس ٚظيىٛ ٞب ٚاضز فضبي ؾيٙبپؿي يٕ٘ قٛ س٘ وٝ ثرٛاٞٙس فضبي ؾيٙبپؿي ضا عي وٙٙس. :»2« عٌيٙٝ ي ي٘ىٛتي ثٝ حٔ ُٞبي رٔهٛني زض ؾ ّٛ ٞبي ػهجي وٝ ثٝ عٛض عجيؼي حٔ يٌط سٜ٘ ٞبي اؾتي وُٛ يِ ٞؿتٙس، :»3« عٌيٙٝ ي تٔه ئ قٛز. اؾتي وٛ يِ ا ت٘مب زَٞٙسٜ ي ان يّ زض بٔٞيچٝ ٞب ي٘ع ئ ثبقس. -16 »4« گزينه ي ي٘ىٛتي ثٝ ػ تّ قجبٞت ؾبذتبضي ثب اؾتي وٛ يِ ثٝ حٔ ٞبي رٔهٛني زض ؾ ّٛ ٞبي ػهجي وٝ ثٝ عٛض عجيؼي حٔ يٌط سٜ٘ ٞبي اؾتي وٛ يِ ٞؿتٙس، تٔه ئ قٛز. اي جبي بٍٜ ٞب اظ طٔاوع وٙتط غٔع ٞؿتٙس وٝ ثؿيبضي اظ فؼب يِت ٞبي غٔعي ضا وٙتط ئ وٙٙس، زض نٛضت حصف ي٘ىٛتي حبتِ عجيؼي ثس رٔت ئ قٛز. تكطيح عٌيٙٝ ٞبي زي طٍ: ٛٔاز ضٚا طٌزا ػ ىّٕطز زؾت بٍٜ ػهجي طٔوعي ضا تغييط ئ زٞٙس. :»1« عٌيٙٝ ي ٞ ٕٝ ي ٛٔاز ضٚا طٌزا ئ تٛا ٙ٘س ٛٔجت ٚاثؿت يٍ ضٚا ي٘ قٛ س٘ ٚ ثيف تط آ ٞب ٛٔجت ٚاثؿت يٍ جؿ يٕ ي٘ع :»2« عٌيٙٝ ي ئ قٛ س٘. ٛٔاز رٔسض ٞ بٕ ٙ٘س ا ت٘مب زٞٙسٜ ي ػهجي ػ ئ وٙٙس صِا زض ا ت٘مب پيب زذبتِ زاض س٘ ٝ٘ ٞسايت پيب .ْ :»3« عٌيٙٝ ي -17 »2« گزينه ي پبيب ٝ٘ ي آوؿٛ ٖٞب حٔ تطقح ا ت٘مب زٞٙسٜ ي ػهجي اؾت ، صِا يٕ٘ تٛا س٘ ثطاي ي٘ىٛتي يٌط سٜ٘ زاقتٝ ثبقس. ي٘ىٛتي ضٚي يٌط سٜ٘ ٞبي اؾتي وٛ يِ زض ٛ٘ضٚ ٞبي پؽ ؾيٙبپؿي اثط ئ صٌاضز. -18 »4« گزينه ي ي٘ىٛتي يه بٔزٜ ي اػتيبزآٚض ثؿيبض ؾ يٕ اؾت وٝ ؾطيؼبً ٚاضز ذٛ ئ قٛز. اتهب آ ثٝ ؾ ّٛ ٞبي ػهجي ثبػث ايجبز تغييطات ظيبزي ئ قٛز ٚ اظ ظ٘ط ؾبذتبضي قجيٝ اؾتي وُٛ يِ اؾت ٚ زض افطاز ؾي بٍضي ٛٔجت فؼب يِت عجيؼي ٛ٘ضٚ ٖٞب زض طٔاوع وٙتط غٔع ئ قٛز. -19 »3« گزينه ي اػهبة حٔيغي ؾٝ ٛ٘ع ا س٘: اػهبة حؿي وٝ پيب ٞبي ػهجي ضا اظ ا س٘ا ٞب ثٝ غٔع ٚ ر٘بع ئ ثط س٘، اػهبة حطوتي وٝ پيب ٞبي ػهجي ضا اظ غٔع ٚ ر٘بع ثٝ بٔٞيچٝ ٞب يب غسٜ ٞب ئ ثط س٘ ٚ اػهبة رٔت ظّ جٔ ٕٛػٝ اي اظ تبضٞبي حؿي ٚ حطوتي ٞؿتٙس. -24 »4« گزينه ي تبض ػهجي وٝ ؾجت تطقح زض يه غسٜ قٛز، زاضاي تبض حطوتي اؾت. تبضٞبي حطوتي زض ػهت ٞبي حطوتي ٚ رٔت ظّ ٚجٛز زاض س٘. تكطيح ؾبيط عٌيٙٝ ٞب : ٞط ػهت حؿي جٔ ٕٛػي اظ تبضٞبي حؿي اؾت وٝ پيب ضا ثٝ غٔع ئ ثطز ا بٔ زلت وٙيس وٝ ٛ٘ضٚ ٖٞبي حؿي :»1« عٌيٙٝ ي پيب ضا ثٝ غٔع ٚ ر٘بع ئ ثط س٘. ٞط ػهت ر٘بػي زاضاي زٚ ضيكٝ اؾت، ضيكٝ ي پكتي زاضاي ٛ٘ضٚ حؿي ٚ ضيكٝ ي قى يٕ زاضاي ٛ٘ضٚ :»2« عٌيٙٝ ي حطوتي اؾت. ثٝ ػجبضتي ٞطػهت ر٘بػي رٔت ظّ اؾت ا بٔ زض وتبة اقبضٜ قسٜ وٝ ػهت ٞبي حطوتي وٝ فمظ زاضاي تبضٞبي حطوتي ٞؿتٙس ػلاٜٚ ثط غٔع اظ ر٘بع ٞ ذبضج ئ قٛ س٘. ٞ بٕ غ٘ٛض وٝ اقبضٜ قس ػهت ٞبي حطوتي ئ تٛا ٙ٘س ؿٔتمي بًٕ اظ غٔع ذبضج قسٜ ٚ ثٝ بٔٞيچٝ ٞب ٚ غسٜ ٞب ثطٚ س٘. :»3« عٌيٙٝ ي
 4. 4. 4 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 2: سفري به درون سلول Keramat A. »1« -21 گزينه ي زؾت بٍٜ ػهجي طٔوعي ا ؿ٘ب ثٝ ٚاؾغٝ ي يٌط سٜ٘ ٞبي وككي اظ ٚضؼيت لؿ تٕ ٞبي رٔت فّ ثس اعلاع ئ يبثس. ضز ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: ا ٛٔاج نٛتي تٛؾظ يٌط سٜ٘ ٞبي ىٔب ي٘ىي ٌٛـ ثٝ پيب ػهجي تجسي ئ قٛ س٘. :»2« عٌيٙٝ ي زض اثط ثي بٕضي بٔ تِيپ اؾى طّٚظيؽ فطز زچبض اذتلا زض ٞسايت پيب ٞبي حؿي ٚ حطوتي ئ قٛز. :»3« عٌيٙٝ ي ثٝ ٚاؾغٝ ي 43 جفت ػهت ثٝ زؾت بٍٜ ػهجي حٔيغي طٔتجظ ئ قٛز. زٚ زؾت بٍٜ ػهجي پيىطي ٚ زؾت بٍٜ :»4« عٌيٙٝ ي ػهجي ذٛز رٔتبض جعٚ ثرف حطوتي زؾت بٍٜ ػهجي حٔيغي ا س٘. »1« -22 گزينه ي ضيكٝ ٞبي پكتي زض اضتجبط ثب ؿٔيطٞبي حؿي ٚ ضيكٝ ٞبي قى يٕ زض اضتجبط ثب ؿٔيطٞبي حطوتي ا س٘. ا بٔ ثبيس تٛجٝ زاقت ثٝ عٛض ؼٔ ٕٛ ي٘ ىٕطٜ ي ضاؾت دٔ اعلاػبت حؿي ؾ تٕ چپ ثس ضا زضيبفت ٚ حطوبت آ ضا وٙتط ئ وٙس، زض ت٘يجٝ لغغ ضيكٝ ي پكتي ػهت ر٘بػي ؾ تٕ چپ ٛٔجت اذتلا زض ا ت٘مب اعلاػبت حؿي چپ ثس ثٝ لكط دٔ ئ قٛز ٚ لغغ ضيكٝ ي قى يٕ ػهت ر٘بػي ؾ تٕ ضاؾت ٛٔجت اذتلا زض ا ت٘مب اعلاػبت حطوتي چپ دٔ ثٝ ا س٘ا طٔثٛعٝ ئ قٛز. »2« -23 گزينه ي ٞيپٛتبلا ٛٔؼ)افِ( ثٝ ٞ طٕاٜ ثه ا ِٙربع)ز( زض تٙظي ضطثب ل تّ زذبتِ زاض س٘. پ غٔعي  غٔع ئب ي٘ ، ج  ة »3« -24 گزينه ي تبلا ٛٔؼ طٔوع تمٛيت پيب ٞبي حؿي اغ تّ م٘بط ثس اؾت. تبلا ٛٔؼ ثٝ ٚاؾغٝ ي يِ جٕيه ثٝ لكط دٔ تٔه ئ قٛز. »4« -25 گزينه ي طٔوع احؿبؼ طٌؾٙ يٍ ٚ تكٙ يٍ ٚ تٙظي ز بٔي ثس ،ٖ ٞيپٛتبلا ٛٔؼ اؾت. اي غسٜ ثؿيبضي اظ اػ بٕ غسٜ ٞبي تطقح وٙٙسٜ ي ٞٛض ٛٔ ٞب ضا تٙظي ئ وٙس. »1« -26 گزينه ي ؾبلٝ ي غٔع: ؾبلٝ ي غٔع زض لؿ تٕ پبييٙي غٔع لطاض زاضز ٚ تٔكى اظ ثرف ٞبيي اؾت وٝ اظ يه ؾٛ ثٝ ر٘بع ٙٔتٟي ئ قٛ س٘ ٚ اظ ؾٛي زي طٍ، ثٝ ي٘ ىٕطٜ ٞبي دٔ ٚ رٔچٝ ٙٔتٟي ئ قٛ س٘. ؾبلٝ ي غٔع قب غٔع ئب ي٘، پ ٚ ثه اُ ِٙربع اؾت. اي ؾبذتبضٞب وٝ اعلاػبت ضا زضٚ زؾت بٍٜ ػهجي طٔوعي ا ت٘مب ئ زٞٙس، م٘ف ٟٔ يٕ زض تٙظي فؼب يِت ٞبي ثس ثطػٟسٜ زاض س٘. زض ثبلاي ؾبلٝ ي غٔع، طٔاوع ٟٔ تمٛيت ٚ ا ت٘مب پيب ٞبي ػهجي ٚجٛز زاضز وٝ اعلاػبت ضا ثي ثرف ٞبي رٔت فّ غٔع ضز ٚ ثس ئ وٙٙس. اظ ج ّٕٝ ي اي طٔاوع تبلا ٛٔؼ اؾت. »2« -27 گزينه ي ثركي وٝ زض غٔع ا ؿ٘ب زض ج ّٛي رٔچٝ لطاض زاضز، ؾبلٝ ي غٔع اؾت وٝ زض تٙظي فؼب يِت ٞبي ثس م٘ف ٟٔ يٕ زاضز. »3« -28 گزينه ي ثبلاتطي ثرف ؾبلٝ ي غٔع، غٔع ئب ي٘ اؾت ٚ زض ثبلاي پ غٔعي لطاض زاضز.
 5. 5. ) فصل 2 : دستگاه عصبی هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 5 - 29 »2« گزينه ي پ غٔعي زض ظيط غٔع ئب ي٘ لطاض زاضز. -34 »4« گزينه ي قجىٝ ي ٛ٘ضٚ ي٘ وٝ طٔاوع تٙظي ز بٔي ثس ٚ تمٛيت پيب ٞبي حؿي اغ تّ م٘بط ثس ضا احبعٝ ئ وٙس، زؾت بٍٜ يِ جٕيه اؾت. اي زؾت بٍٜ زض يبز يٌطي زذبتِ زاضز، ا بٔ زض ػ ىّٕطز ٞٛق ٕٙسا ٝ٘ زذب تِي س٘اضز. -31 »2« گزينه ي ٛٔاضز افِ ٚ ز نحيح ا س٘: افِ لؿ تٕ پبييٙي غٔع، ؾبلٝ ي غٔع اؾت وٝ م٘ف ٟٔ يٕ زض تٙظي فؼب يِت ٞبي ثس ثطػٟسٜ زاضز. - ة ٞط ثركي اظ غٔع وٝ ؿٔئٛ يبز يٌطي اؾت زض حبفظٝ زذبتِ س٘اضز، ثٔ رٔچٝ! - ج ٞط ثركي اظ غٔع وٝ ؿٔئٛ يبز يٌطي اؾت زض ازضان ٚ ػ ىّٕطز ٞٛق ٕٙسا ٝ٘ ي٘ع م٘ف س٘اضز ثٔ رٔچٝ ٚ زؾت بٍٜ - يِ جٕيه! ز ٞط ؾ ّٛ غيطػهجي وٝ تٛؾظ يه ؾ ّٛ ػهجي تحطيه قٛز، آ ؾ ّٛ ػهجي، ٛ٘ضٚ حطوتي اؾت چٛ ٛ٘ضٚ ٖٞبي - حطوتي تحطيه وٙٙسٜ ي غسٜ ٞب ٚ بٔٞيچٝ ٞب ٞؿتٙس. -32 »3« گزينه ي زض ثطٚظ ا ؼ٘ىبؼ ظضزپي ظيط ظا ٛ٘، ر٘بع ٚ زؾت بٍٜ ػهجي حٔيغي فؼب يِت زاض س٘ ٚ دٔ ٞيچ م٘كي س٘اضز. ٞيپٛتبلا ٛٔؼ ٚ ثه ا ِٙربع، تٙفؽ ٚ ضطثب ل تّ ضا تٙظي ئ وٙٙس. :»1« عٌيٙٝ ي ِٛة ٞبي ثٛيبيي ثركي اظ زؾت بٍٜ يِ جٕيه ٞؿتٙس. ثٙبثطاي نس ٝٔ ثٝ زؾت بٍٜ يِ جٕيه ئ تٛا س٘ ثبػث ثطٚظ :»2« عٌيٙٝ ي اذتلا زض ثٛيبيي قٛز. اعلاػبت حؿي اظ اغ تّ م٘بط ثس زض تبلا ٛٔؼ طٌز ٞ ئ آيٙس، تمٛيت ئ قٛ س٘ ٚ ثٝ ثرف ٞبي طٔثٛعٝ زض :»4« عٌيٙٝ ي لكط دٔ فطؾتبزٜ ئ قٛ س٘. -33 »2« گزينه ي تبلا ٛٔؼ ٚ ٞيپٛتبلا ٛٔؼ ٞيچىسا جعءِ ؾبلٝ ي غٔع ي٘ؿتٙس. :»1« عٌيٙٝ ي تبلا ٛٔؼ ٚ ٞيپٛتبلا ٛٔؼ ٞط زٚ زض ا ت٘مب پيب ٞب م٘ف زاض س٘ تبلا ٛٔؼ يىي اظ طٔاوع ضز ٚ ثس قس اعلاػبت :»2« عٌيٙٝ ي زض غٔع اؾت، ٞيپٛتبلا ٛٔؼ يىي اظ طٔاوع ٟٔ زض ٞ بٕٞٙ وطز اعلاػبت ثي زؾت بٍٜ ػهجي ٚ زؾت بٍٜ زضٚ ضيع اؾت. ٞ تبلا ٛٔؼ ٚ ٞ ٞيپٛتبلا ٛٔؼ ثب قجىٝ ؿٌتطزٜ اي اظ ٛ٘ضٚ ٞبي زؾت بٍٜ يِ جٕيه زض اضتجبط ا س٘. :»3« عٌيٙٝ ي -34 »4« گزينه ي ؾ ّٛ ٞبي پٛقكي زيٛاضٜ ي ٛٔيطي ٞبي غٔعي، فبلس ٙٔبفصي ٞؿتٙس وٝ زض ثبفت ٞبي زي طٍ، زيسٜ ئ قٛ س٘. زض ت٘يجٝ ثؿيبضي اظ ٛٔاز وٝ زض تٔبثٛ يِؿ ؾ ّٛ َٞبي غٔعي م٘كي س٘اض س٘ ٚ ي٘ع ئىطٚ ة ٞب ؼٔ ٕٛلاً يٕ٘ تٛا ٙ٘س ٚاضز غٔع قٛ س٘. ثٝ اي ػب حفبظت وٙٙسٜ، ؾس ذٛ ي٘ غٔعي فٌتٝ ئ قٛز. ا جِتٝ ٛٔازي چٛ ٌّٛوع ٚ اوؿيػ ئ تٛا ٙ٘س ثٝ ؾطػت اظ اي ؾس - ث صٍض س٘ ٚ ٚاضز ؾ ّٛ ٞبي غٔعي قٛ س٘. -35 »1« گزينه ي ؾس ذٛ ي٘ غٔعي اظ جٙؽ ثبفت پٛقكي اؾت ، ؾبيط ٛٔاضز اظ جٙؽ ثبفت پيٛ س٘ي ٞؿتٙس. – -36 »3« گزينه ي ٛ٘ضٚ ٖٞبي حؿي پيب ٞبي حؿي ضا ثٝ غٔع ٚ ر٘بع ئ ثط س٘ ا طٌ اي ٛ٘ضٚ ٖٞب زض لبتِ ػهت ٞبي حؿي ثبقٙس پيب ٞب ضا ثٝ غٔع ئ ثط س٘ ٚ يِ پيب ٞبي حؿي ٙٔتم قسٜ ثٝ ر٘بع اظ عطيك ػهت ٞبي رٔت ظّ نٛضت ئ يٌطز. -37 »2« گزينه ي زؾت بٍٜ ػهجي پيىطي ا ؿ٘ب زض ا م٘جبو تبضٞبي بٔٞيچٝ اي اؾى تّي زذبتِ زاضز.
 6. 6. 6 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 2: سفري به درون سلول Keramat A. -38 »2« گزينه ي بٔٞيچٝ ي زٚ ؾط ثبظٚ اظ بٔٞيچٝ ٞبي اؾى تّي ئ ثبقس ٚ ا م٘جبو اضازي آ تحت تأثيط زؾت بٍٜ ػهجي پيىطي نٛضت ئ يٌطز. ثطضؾي ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: ا م٘جبو زض بٔٞيچٝ ٞبي نبف ضح ىٕٔ اؾت تحت تأثيط ٞٛض ٛٔ اوؿي تٛؾي ضخ زٞس. :»1« عٌيٙٝ ي تطقح غسز زضٚ ضٖيع تحت تأثيط زؾت بٍٜ زضٚ ضٖيع ي٘ع ئ ثبقس. :»3« عٌيٙٝ ي زؾت بٍٜ زضٚ ضٖيع ٞ بٕ ٙ٘س زؾت بٍٜ ػهجي جعء زؾت بٍٜ ٞبي ٞ بٕٞٙ وًٙٙسٜ اؾت. :»4« عٌيٙٝ ي -39 »3« گزينه ي ؾيٙبپؽ ثي ٛ٘ضٚ حؿي ثب ٛ٘ضٚ ٞبي ضاثظ ٚ حطوتي زض ثرف ذبوؿتطي ر٘بع اؾت، صِا ا ت٘مب زٞٙسٜ ي ػهجي زض اي ب٘حيٝ آظاز ئ قٛز. تكطيح عٌيٙٝ ٞبي زي طٍ: يٌط سٜ٘ ي حؿي ثٝ ؾ ّٛ ٞبي بٔٞيچٝ اي ضٚي ضا تٔه اؾت. :»1« عٌيٙٝ ي ٛ٘ضٚ ضاثظ ٛ٘ضٚ حطوتي ػمت ضا ضا ٟٔبض ئ وٙس. :»2« عٌيٙٝ ي ٛ٘ضٚ حطوتي ػمت ضا ٟٔبض ئ قٛز ٚ ا ت٘مب زَٞٙسٜ ي ػهجي تطقح يٕ٘ وٙس. :»4« عٌيٙٝ ي -44 »2« گزينه ي ٞ بٕ عٛض وٝ زض قى 2 12 كٔبٞسٜ ئ وٙيس، زض ثرف ذبوؿتطي ر٘بع ؾٝ ٛ٘ع ؾيٙبپؽ طٔثٛط ثٝ ا ؼ٘ىبؼ ظضز پي ظيط ظا ٛ٘ - ٚجٛز زاضز: 1( حؿي ثب ٛ٘ضٚ ضاثظ 2( حؿي ثب ٛ٘ضٚ حطوتي بٔٞيچٝ ي ج ّٛي ضا )چٟبض ؾط ضا (ٖ 3( ضاثظ ثب ٛ٘ضٚ حطوتي بٔٞيچٝ ي ػمت ضا )زٚ ؾط ضا (ٖ -41 »3« گزينه ي زض ٛ٘ضٚ ٞب پطٚتئي ٞيسضٚ يِع وٙٙسٜ ي ATP يب ٞ بٕ پ پٕ ؾسي پتبؾي ٞ ٕٛاضٜ فؼب اؾت. - -42 »3« گزينه ي ا طٌ ثٝ عطح ظيط تٛجٝ وٙيس تٔٛجٝ ئ قٛيس زض ٛ٘ضٚ ٞبي حؿي ، ضاثظ ٚ حطوتي ج ّٛي ضا ، ٞسايت نٛضت ئ يٌطز ٚ زض چٟبض ؾيٙبپؽ ٞ ا ت٘مب زٞٙسٜ ي ػهجي تطقح ئ قٛز. -43 »2« گزينه ي زض ا ؼ٘ىبؼ ظضزپي ظيط ظا ٛ٘ ٛ٘ضٚ حؿي ثب آظاز وطز ا ت٘مب زٞٙسٜ ٞبي ػهجي زض ثرف ذبوؿتطي ر٘بع ؾجت تحطيه ٛ٘ضٚ حطوتي طٔثٛط ثٝ بٔٞيچٝ ي ج ّٛي ضا ٚ ٛ٘ضٚ ضاثظ ئ قٛز:
 7. 7. ) فصل 2 : دستگاه عصبی هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 7 - 44 »2« گزينه ي -45 »1« گزينه ي زض ا ؼ٘ىبؼ ظضزپي ظيط ظا ٛ٘ ٛ٘ضٚ ضاثظ ٚ ٛ٘ضٚ حطوتي بٔٞيچٝ ي ج ّٛي ضا ،ٖ تحت تأثيط ا ت٘مب زٞٙسٜ ي ػهجي ٞؿتٙس وٝ اظ ٛ٘ضٚ حؿي آظاز ئ قٛز ٚ ٞطزٚ ي٘ع ا ت٘مب زٞٙسٜ ي ػهجي آظاز ئ وٙٙس ٚ ثٝ تطتيت ثط ضٚي ٛ٘ضٚ حطوتي بٔٞيچٝ ي ػمت ضا ٚ بٔٞيچٝ ي ج ّٛي ضا اثط ئ وٙٙس. ا بٔ ٛ٘ضٚ حطوتي بٔٞيچٝ ي ػمت ضا ٚ ؾ ّٛ بٔٞيچٝ اي ج ّٛي ضا تحت تأثيط ا ت٘مب زٞٙسٜ ػهجي ٞؿتٙس ٚ يِ ا ت٘مب زٞٙسٜ ي ػهجي تطقح يٕ٘ وٙٙس. -46 »3« گزينه ي ثب تٛجٝ ثٝ عطح ظيط ئ تٛا ت٘يجٝ طٌفت وٝ عٌيٙٝ ي 3 ب٘زضؾت اؾت: ثرف حؿي زؾت بٍٜ ػهجي حٔيغي زؾت بٍٜ ػهجي پيىطي ثرف حطوتي زؾت بٍٜ ػهجي ذٛز رٔتبض ػهت ٞبيي وٝ رٔت ظّ ثبقٙس، زض ضيكٝ ي پكتي ذٛز ثرف حؿي ٚ زض ضيكٝ ي قى يٕ ذٛز ثرف حطوتي زاض س٘. -47 »2« گزينه ي اػهبة پبضاؾ پٕبتيه ٚ اػهبة ؾ پٕبتيه زٚ ثرف زؾت بٍٜ ػهجي ذٛز رٔتبض ٞؿتٙس وٝ حبتِ پبيساض ثس ضا حفظ ئ وٙٙس. ػ اي زٚ ثرف ثٝ عٛض ؼٔ ٕٛ ثطذلاف يه زي طٍ اؾت. ػ پبضاؾ پٕبتيه ثبػث ثطلطاضي حبتِ آضا فٔ زض ثس ئ قٛز. زض اي حبتِ فكبض ذٛ وبٞف ئ يبثس ٚ ضطثب ل تّ و ئ قٛز. پبضاؾ پٕبتيه زض زؾت بٍٜ ٌٛاضـ ثبػث آغبظ فؼب يِت ٞبي ٌٛاضقي ئ قٛز. ثٙبثطاي زض ا ؿ٘ب ثب تٛلف فؼب يِت ٛ٘ضٚ ٖٞبي ؾ پٕبتيه حج تٙفؿي وبٞف ٚ ثب قطٚع فؼب يِت ٛ٘ضٚ ٞبي پبضاؾ پٕبتيه، تطقح ثعاق افعايف ئ يبثس -48 »3« گزينه ي ثرف حطوتي زؾت بٍٜ ػهجي حٔيغي ذٛز قب زٚ زؾت بٍٜ ؿٔتم اظ ٞ ثٝ ب٘ زؾت بٍٜ ػهجي پيىطي ٚ زؾت بٍٜ ػهجي ذٛز رٔتبض اؾت، صِا ٛ٘ضٚ ٞبي اي زٚ زؾت بٍٜ ٞ يٍٕ اظ ٛ٘ع حطوتي ا س٘. -49 »2« گزينه ي ا ؼ٘ىبؼ ظضزپي ظيط ظا ٛ٘ چٛ زض اضتجبط ثب بٔٞيچٝ ي اؾى تّي اؾت، ثب زذبتِ زؾت بٍٜ ػهجي پيىطي ٞ طٕاٜ اؾت ٚ يِ ؾبيط ٛٔاضز ) بٔٞيچٝ ٞبي ل جّي، نبف ٚ تطقحبت غسٜ ٞب( زض اضتجبط ثب زؾت بٍٜ ػهجي ذٛز رٔتبض اؾت. -54 »2« گزينه ي اػهبة پبضاؾ پٕبتيه ٚ اػهبة ؾ پٕبتيه زٚ ثرف زؾت بٍٜ ػهجي ذٛز رٔتبض ٞؿتٙس وٝ حبتِ پبيساض ثس ضا حفظ ئ وٙٙس. ػ اي زٚ ثرف ثٝ عٛض ؼٔ ٕٛ ثطذلاف يه زي طٍ اؾت. ػ پبضاؾ پٕبتيه ثبػث ثطلطاضي حبتِ آضا فٔ زض ثس ئ قٛز. زض اي حبتِ فكبض ذٛ وبٞف ئ يبثس ٚ ضطثب ل تّ و ئ قٛز. پبضاؾ پٕبتيه زض زؾت بٍٜ ٌٛاضـ ثبػث آغبظ فؼب يِت ٞبي ٌٛاضقي ئ قٛز. ثٙبثطاي زض ا ؿ٘ب ثب تٛلف فؼب يِت ٛ٘ضٚ ٖٞبي ؾ پٕبتيه حج تٙفؿي وبٞف ٚ ثب قطٚع فؼب يِت ٛ٘ضٚ ٞبي پبضاؾ پٕبتيه، تطقح ثعاق افعايف ئ يبثس.
 8. 8. 8 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 2: سفري به درون سلول Keramat A. -51 »2« گزينه ي زض ا ؿ٘ب تبلا ٛٔؼ طٔوع تمٛيت ٚ پطزاظـ اغ تّ اعلاػبت حؿي ثس اؾت وٝ زض اي قى ،ُ تبلا ٛٔؼ اؾت. » ة« ٛٔضز -52 »3« گزينه ي غسٜ اي وٝ زض ا ؿ٘ب زض پبؾد ثٝ تبضيىي ٞٛض ٛٔ تطقح ئ وٙس، اپي فيع)پيٙٝ آ (َ اؾت. -53 »4« گزينه ي پلا ب٘ضيب جب ٛ٘ضي اؾت وٝ زاضاي زٚ عٙبة ػهجي اؾت ٚ يِ زض آ ٞب فمظ آوؿٛ ٞب ٚ ز س٘ضيت ٞب ٚجٛز زاض س٘. -54 »1« گزينه ي ٞ زض ر٘بع ا ؿ٘ب ٚ ٞ زض عٙبة ػهجي حكطات، جؿ ؾ ّٛ يِ ٛ٘ضٚ ٞب يبفت ئ قٛز. -55 »4« گزينه ي زفبع اذتهبني اؾبؾبً زض ٟٔطٜ زاضا ٚجٛز زاضز. عٙبة ػهجي زض دّٔ ٚ ؾبيط حكطات،عٙبة قى يٕ اؾت ٚ ٝ٘ پكتي. طٌٜ ٞبي ػهجي وٝ تٛزٜ ٞبيي تٔكى اظ جؿ ؾ ّٛ يِ ٛ٘ضٚ ٞب ٞؿتٙس،ٞ زض غٔع ٚ ٞ زض عٙبة ػهجي قى يٕ لطاض طٌفتٝ ا س٘ ٚ زض ٚالغ طٔوع پطزاظـ اعلاػبت ئ ثبقٙس. پپتيسٞبي وٛچه غٙي اظ ٌٛ طٌز ثب فؼب يِت ضس لبضچي زض يٌبٞب زيسٜ ئ قٛ س٘. -56 »2« گزينه ي ٞيسض وٝ اظ ويؿٝ تٙب اؾت، يىي اظ ؾبزٜ تطي زؾت بٍٜ ٞبي ػهجي ضا زاضز. زؾت بٍٜ ػهجي ٞيسض ثٝ قى يه قجىٝ ي ػهجي اؾت ٚ قب قجىٝ اي اظ ضقتٝ ٞبؾت وٝ زض ت بٕ ثس جب ٛ٘ض پرف قسٜ ا س٘. ٞيسض ؾط ٚ غٔع س٘اضز ٚ ي٘ع تمؿي ثٓٙسي طٔوعي ٚ حٔيغي زض زؾت بٍٜ ػهجي آ ٚجٛز س٘اضز. -57 »3« گزينه ي زض پلا ب٘ضيب عٙبة ػهجي فبلس جؿ ؾ ّٛ يِ اؾت. پلا ب٘ضيب يه وط پٟ اؾت ٚ اظ ت بٕ ؾ ّٛ ٞبي ؾغح ثس ذٛز آ ٛٔ ي٘بن زفغ ئ وٙس. -58 »4« گزينه ي پلا ب٘ضيب زٚ عٙبة ػهجي ٛٔاظي زاضز وٝ نطفبً زؾتٝ ٞبيي اظ آوؿٛ ٞب ٚ ز س٘ضيت ٞب ضا قب ئ قٛز ٚ فبلس جؿ ؾ ّٛ يِ ٛ٘ضٚ ٖٞب اؾت.
 9. 9. ) فصل 2 : دستگاه عصبی هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 9 ÌIhº q™¶ K~– SŸ] 31 K~– SŸ] 12 Âve oÃv¶ ‰Ãd¶ ÂL~– ½I«Twj ÂT¨oe oÃv¶ Áo§ÃQ ÂL~– ½I«Twj nITh¶j¼i ÂL~– ½I«Twj Âve ÁIÀ½kºoì 31 جفت ػهت حٔيغي 12 جفت ػهت حٔيغي خون »1« -1 گزينه ي ثٝ عطح ظيط زلت وٙيس، ٛ٘ضٚ ٖٞبي زؾت بٍٜ ػهجي پيىطي ٚ زؾت بٍٜ ػهجي ذٛز رٔتبض ٞط زٚ حطوتي ٞؿتٙس، صِا ٞط زٚ اظ ضيكٝ ي قى يٕ ػهت ر٘بػي ذبضج ئ قٛ س٘. »1« -2 گزينه ي پطزٜ ي ؾٝ لايٝ ي ٙٔٙػ )ؾرت قب ٝٔ، ػٙىجٛتيٝ ٚ ط٘ قب ٝٔ( ػلاٜٚ ثط اعطاف غٔع، زض اعطاف ر٘بع ي٘ع ٚجٛز زاضز، صِا ط٘ قب ٝٔ، زضٚ ؾتٛ ٟٔطٜ ٞب ي٘ع يبفت ئ قٛز. »1« -3 گزينه ي پػٚٞك طٍا زض غكبي ؾ ّٛ َٞب، پطٚتئيٙي ثٝ ب٘ پ پٕ ؾسي -ٓ پتبؾي « ثب تٛجٝ ثٝ تٔ وتبة زضؾي تٔٛجٝ ئ قٛي وٝ پ پٕ ؾسي -ٓ پتبؾي تٟٙب رٔتم غكبي ٛ٘ضٚ ٖٞب يٕ٘ ثبقس! ». يبفتٝ ا س٘ بٔوطٚفبغٞب ي٘ع ٞ بٕ ٙ٘س ٛ٘ضٚ ٖٞب زض ؾغح ذٛز ضقتٝ ٞبي ؾيتٛپلاؾ يٕ زاض س٘. : »2« عٌيٙٝ ي ٞ بٔوطٚفبغ ٚ ٞ ٛ٘ضٚ غلاف ئ يّ يٕ٘ ؾبظ س٘. اي وبض ثط ػٟسٜ ي ؾ ّٛ َٞبي پكتيجب : »3« عٌيٙٝ ي اؾت. »2« -4 گزينه ي تبلا ٛٔؼ زض پطزاظـ اعلاػبت حؿي م٘ف ٟٔ يٕ زاضز. اعلاػبت حؿي اظ اغ تّ م٘بط ثس زض تبلا ٛٔؼ طٌز ٞ ئ آيٙس، تمٛيت ئ قٛ س٘ ٚ ثٝ ثرف ٞبي طٔثٛعٝ زض لكط دٔ فطؾتبزٜ ئ قٛ س٘. زلت بٕ٘ييس وٝ پطزاظـ اعلاػبت زض لكط ذبوؿتطي دٔ نٛضت ئ يٌطز. »1« -5 گزينه ي زض اعطاف جؿ ؾ ّٛ يِ ٛ٘ضٚ ٖٞب غلاف ئ يّ ٚجٛز س٘اضز ٚ ٞط ثرف اظ طٔاوع ػهجي وٝ زاضاي غلاف ئ يّ اؾت ثٝ ض ؾفيس ٚ فبلس جؿ ؾ ّٛ يِ ٛ٘ضٚ اؾت. بٔزٜ ي ؾفيس ر٘بع زض جٔبٚض ط٘ قب ٝٔ لطاض زاضز ٚ زاضاي غلاف ئ يّ ٚ فبلس جؿ ؾ ّٛ يِ اؾت. »4« -6 گزينه ي زض يبز يٌطي ٞ دٔ، ٞ رٔچٝ ٚ ٞ زؾت بٍٜ يِ جٕيه م٘ف زاض س٘. ثؿيبضي اظ ٛ٘ضٚ ٖٞب ) ٝ٘ ٞ ٕٝ ي آ ٖٞب( ئ يّ زٗاض ٞؿتٙس. اغ تّ پيب ٞبي حؿي ثس زض تبلا ٛٔؼ تمٛيت ئ قٛ س٘. پبضاؾ پٕبتيه زض زؾت بٍٜ ٌٛاضـ ثبػث آغبظ فؼب يِت ٞبي ٌٛاضقي ئ قٛز. »3« -7 گزينه ي »1« -8 گزينه ي زؾت بٍٜ ػهجي ٞيسض ٞ بٕ ٙ٘س زؾت بٍٜ ػهجي جب ٛ٘ضا اظ ؾ ّٛ َٞبي ػهجي ) ٛ٘ضٚ (ٖ تكىي قسٜ، صِا زاضاي جؿ ؾ ّٛ يِ اؾت ٚيِ جؿ ؾ ّٛ يِ ٛ٘ضٚ ٖٞب ثٝ نٛضت طٌٜ ؾبظ بٔ ثٙسي ك٘سٜ ا س٘. وٙتط ضفتبضٞبي رٔت فّ ٟٔطٜ زاضا ػلاٜٚ ثط وٙتط اظ عطيك ا ؼ٘ىبؼ ؿٔت عّ ٞ بٕٞٙ يٍ ثيف تط تٛؾظ غٔع اؾت. :»2« عٌيٙٝ ي پطزٜ ي ٙٔٙػ زض پؿتب س٘اضا زيسٜ ئ قٛز ٚ زض حكطات ٚ وط پلا ب٘ضيب وٝ زؾت بٍٜ ػهجي حٔيغي ٚ طٔوعي زاض س٘، :»3« عٌيٙٝ ي زيسٜ يٕ٘ قٛز. زض ا ؼ٘ىبؼ ٞبي ر٘بػي، اغ تّ ر٘بع ٚ زؾت بٍٜ ػهجي حٔيغي زض يٌط س٘ ٚ غٔع زذبتِ س٘اضز. :»4« عٌيٙٝ
 10. 10. 11 علی کرامت )ویژه کنکور 49 ( هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! فصل 2: سفري به درون سلول Keramat A. -9 »3« گزينه ي ؾبلٝ ي غٔع اعلاػبت ضا زضٚ زؾت بٍٜ ػهجي طٔوعي ا ت٘مب ئ زٞس. ثطضؾي ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: رٔچٝ اعلاػبتي ضا اظ چك ٞٓب، ٌٛـ ٞب، فٔبن ،ُ پٛؾت ٚ بٔٞيچٝ ٞب ئ يٌطز. :»1« عٌيٙٝ ي ثيف تط اعلاػبت حؿي ٚ حطوتي زض لكط دٔ پطزاظـ ئ قٛ س٘. :»2« عٌيٙٝ ي اعلاػبت حؿي اغ تّ م٘بط ثس زض تبلا ٛٔؼ تمٛيت ٚ پطزاظـ قسٜ ٚ ؾپؽ ثٝ ثرف ٞبي طٔثٛعٝ زض لكط :»4« عٌيٙٝ ي دٔ فطؾتبزٜ ئ قٛ س٘. -14 »3« گزينه ي 2 ٚ 4 فمظ ٚيػ يٌ ٟٔطٜ زاضا اؾت ٚ يِ عٌيٙٝ ي 3 زض ثي ٟٔط بٌ ي٘ ، زفبع اذتهبني رٔتم ٟٔطٜ زاضا اؾت . عٌيٙٝ ٞبي 1 ثٔ حكطات ٚ وط پلا ب٘ضيب ي٘ع زيسٜ ئ قٛز. -11 »2« گزينه ي ٛٔازي وٝ زض تٔبثٛ يِؿ ؾ ّٛ َٞبي غٔع م٘ف زاض س٘، اظ ؾس ذٛ ي٘ غٔعي ػجٛض ئ وٙٙس ٚ يِ ثؿيبضي اظ ٛٔازي وٝ زض - تٔبثٛ يِؿ غٔع م٘ف س٘اض س٘ اظ آ ػجٛض يٕ٘ وٙٙس. ثطضؾي ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: ػ اػهبة ؾ پٕبتيه ثٝ عٛض ؼٔ ٕٛ ثطذلاف ػ اػهبة پبضاؾ پٕبتيه اؾت. :»1« عٌيٙٝ ي پيب ػهجي زض حٔ ؾيٙبپؽ ٞب ىٕٔ اؾت اثتسا زض جؿ ؾ ّٛ يِ ٛ٘ضٚ ٚ يب آوؿٛ تٛ يِس قٛز )قى :»3« عٌيٙٝ ي .) نفحٝ ي 33 ؼٔ ٕٛلاً ثٝ ز يِ ايجبز ؾ ّٛ َٞبي ذبعطٜ، فطز اظ اثتلاي جٔسز ثٝ يه ثي بٕضي ٚا يٌطزاض اي ٕٙي پيسا ئ وٙس. :»4« عٌيٙٝ ي -12 »3« گزينه ي طٔوع ثطذي ا ؼ٘ىبؼ ٞبي ثس ،ٖ ر٘بع ٚ طٔوع ثطذي، غٔع اؾت )ا ؼ٘ىبؼ ث غّ(، آوؿٛ ٛ٘ضٚ ضاثظ زض بٔزٜ ي ذبوؿتطي ر٘بع لطاض زاضز. زض عي ا ؼ٘ىبؼ ظضزپي ظيط ظا ٛ٘، زؾتٛض ا م٘جبو ثٝ بٔٞيچٝ ي چٟبض ؾط )ج ّٛي ضا (ٖ وٝ بٔٞيچٝ اي اؾى تّي اؾت، تٛؾظ زؾت بٍٜ ػهجي پيىطي اضؾب ئ قٛز. -13 »3« گزينه ي زض غٔع ٌٛؾفٙس، ثٔ ثّ غٔعي ٚ جؿ پيٙٝ اي ضاثظ ثي ي٘ ىٕطٜ ٞبي دٔ ٞؿتٙس. ثب زلت ثٝ قى ٞبي وتبة زضؾي زض ٛٔضز تكطيح غٔع ٌٛؾفٙس كٔبٞسٜ ئ بٕ٘ييس وٝ ِٛة ٞبي ثٛيبيي، ٞ اظ ؾغح قى يٕ ٚ ٞ اظ ؾغح پكتي زيسٜ ئ قٛ س٘. زض ا ؿ٘ب ٞ ٕٝ ي ٛ٘ضٚ ٞبي زؾت بٍٜ ػهجي پيىطي، پيب ػهجي ضا ثٝ ؾٛي بٔٞيچٝ ٞبي اؾى تّي ئ ثط س٘، ٚ يِ زلت بٕ٘ييس اػ بٕ زؾت بٍٜ ػهجي پيىطي ثط زٚ ٛ٘ع ٞؿتٙس: 1 آ بٌٞب ٝ٘ 2 ا ؼ٘ىبؼ - - ٞط ػهت جٔ ٕٛػي اظ آوؿٛ ٖٞب، ز س٘ضيت ٞب يب ٞط زٚي آ ٖٞبؾت وٝ زٚض آ ٖٞب ضا غلافي پٛقب سٜ٘ اؾت. تٛجٝ بٕ٘ييس وٝ غلاف ئ يّ زٚض ٞط آوؿٛ يب ز س٘ضيت ضا ئ پٛقب س٘، ٝ٘ جٔ ٕٛػي اظ آوؿٛ ٖٞب يب ز س٘ضيت ٞب ضا. -14 »2« گزينه ي اػهبة زؾت بٍٜ ػهجي حٔيغي قب ؾٝ ٛ٘ع حطوتي، حؿي ٚ رٔت ظّ اؾت. -15 »1« گزينه ي زض ثركي اظ تبضٞبي ػهجي وٝ ئ يّ ٚجٛز زاضز تجبز يٛ ٖٞب ثي ؾيتٛپلاؾ ٛ٘ضٚ ثب آة ئب ثبفتي نٛضت يٕ٘ يٌطز ثٙبثطاي بٔ ؼ٘ي زض ثطاثط تغييط پتب ؿ٘ي غكب ؾ ّٛ ػهجي زيسٜ ئ قٛز. تبض ػهجي يه اوؿٛ يب يه ز س٘ضيت ث ّٙس اؾت ٚ ػهت جٔ ٕٛػٝ اي اظ تبضٞبي ػهجي اؾت وٝ ئ تٛا س٘ جٔ ٕٛػٝ اي اظ اوؿٛ ٖٞبي ث ّٙس، جٔ ٕٛػٝ اي اظ ز س٘ضيت ٞبي ث ّٙس ٚ يب ٞط زٚ ثبقس. جؿ پيٙٝ اي زؾتٝ اي اظ تبضٞبي ػهجي ثي زٚ ي٘ ىٕطٜ ي دٔ اؾت. ر٘بع، ضاثظ ثي زؾت بٍٜ ػهجي حٔيغي ثب غٔع اؾت. -16 »4« گزينه ي زض ضيكٝ ي قى يٕ جؿ ؾ ّٛ يِ ٛ٘ضٚ ٞبي حطوتي زض ثرف ذبوؿتطي ر٘بع لطاض زاضز صِا پيب ٞ ٕٛاضٜ زض حب زٚض قس اظ جؿ ؾ ّٛ يِ اؾت. ا بٔ زض ضيكٝ ي پكتي جؿ ؾ ّٛ يِ ٛ٘ضٚ حؿي زض ر٘بع ي٘ؿت، ثٙبثطاي پيب اثتسا ثٝ جؿ ؾ ّٛ يِ ع٘زيه ٚ ؾپؽ زٚض ئ قٛز.
 11. 11. ) فصل 2 : دستگاه عصبی هرگونه کپی برداری از این مجموعه ممنوع است! علی کرامت )ویژه کنکور 49 Keramat A. 11 »3« -17 گزينه ي ثب تٛجٝ ثٝ قى وتبة زضؾي، پيب ػهجي اظ پبيب ٝ٘ ي يه آوؿٛ ئ تٛا س٘ ثٝ جؿ ؾٓ ّٛ يِ ٚ حتي آوؿٛ زي طٍ ٞ ٙٔتم قٛز. ثطضؾي ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: اؾتي وُٛ يِ ا ت٘مب زَٞٙسٜ ي ان يّ زض بٔٞيچٝ ٞبي ا ؿ٘ب .ٖ اؾت. :»1« عٌيٙٝ ي ثيطٚ ؾ ّٛ ٞ ٕٛاضٜ اظ غ ظّت آ زض زضٚ ؾ ّٛ ثيف تط اؾت. Na غ ظّت :»2« عٌيٙٝ ي ػ ىّٕطز پ پٕ ؾسي پتبؾي پؽ اظ پبيب پتب ؿ٘ي ػ افعايف ئ يبثس، پؽ ٞ ٕٛاضٜ فؼب يِت ثبثتي س٘اضز. :»4« عٌيٙٝ ي »4« -18 گزينه ي ٚا َٞب ثعضي تطي جب ٛ٘ضا وطٜ ي ظ ئ اٗ س٘. اي جب ٛ٘ضا اظ طٌٜٚ پؿتب س٘اضا ٞؿتٙس وٝ تٙفؽ قكي زاض س٘. زض آ ٖٞب حفطٜ ي ٌّٛيي ا س٘ا ٚؾتيجيب اؾت. زض ٚا َٞب، ثيف تط لكط دٔ ثٝ پطزاظـ اعلاػبت زض ٛٔضز نساٞب ترهم يبفتٝ اؾت ٚ ثب تجعيٝ ٚ تح يّ ا ؼ٘ىبؼ ا ٛٔاج نٛتي ذٛز ئ تٛا ٙ٘س تهٛيطؾبظي بٕ٘يٙس ٚ زاضاي پطزٜ ي ٙٔٙػ ؾٝ لايٝ ا س٘. »4« -19 گزينه ي ثيف تط پطزاظـ اعلاػبت حؿي ٚ حطوتي زض لكط ذبوؿتطي دٔ ا ج٘ب ئ قٛز وٝ لايٝ ي ذبضجي چي ذٗٛضزٜ ٚ ب٘ظن دٔ اؾت. زض ئب ٟٔطٜ زاضا ؾغح لكط چي ذٗٛضزٜ ي دٔ ا ؿ٘ب ؿ٘جت ثٝ ا س٘اظٜ ي ثس ثيف تطي مٔساض ضا زاضز. ضز ؾبيط عٌيٙٝ ٞب: زؾت بٍٜ ػهجي حٔيغي 31 جفت ػهت ر٘بػي ٚ 12 جفت ػهت غٔعي زاضز. : »1« عٌيٙٝ ثٝ آوؿٛ ٖٞب يب ز س٘ضيت ٞبي ث ّٙس تبضػهجي ئ ٌٛيٙس وٝ ا طٌ اظ ٛ٘ع ز س٘ضيت ثبقٙس، پيب ضا ثٝ جؿ ؾ ّٛ يِ ع٘زيه : »2« عٌيٙٝ ئ وٙٙس. ثؿيبضي اظ ٛٔاز وٝ زض تٔبثٛ يِؿ ؾ ّٛ َٞبي غٔعي م٘ف س٘اض س٘ ٚ ي٘ع ئىطٚة ٞب ؼٔ ٕٛلاً يٕ٘ تٛا ٙ٘س ٚاضز غٔع قٛ س٘. : »3« عٌيٙٝ »2« -24 گزينه ي ضفتبضٞبي رٔت فّ ٟٔطٜ زاضا ثٔ فطاض اظ قىبضچيب ،ٖ جؿت ٚجٛي غصا، جفت يبثي ٚ پطٚضـ ٛ٘ظاز ػلاٜٚ ثط وٙتط اظ عطيك ا ؼ٘ىبؼ، ؿٔت عّ ٞ بٕٞٙ يٍ ثيف تط ٚ زض ت٘يجٝ تٛا ب٘يي ثيف تط غٔع ثطاي ايجبز اي ٞ بٕٞٙ يٍ اؾت. غٔع ٞ ٕٝ ي ٟٔطٜ زاضا زاضاي » ة« ٚ » افِ « تٛا ب٘يي ٞ بٕٞٙ وطز اعلاػبت زضيبفتي اظ حٔيظ ٚ زاز پبؾد ٞبي لاظ ٚ تٔٙبؾت، ثٝ آ ٖٞبؾت، ثٙبثطاي ٛٔاضز ج ّٕٝ ي ٛٔضز ظ٘ط ضا ثٝ عٛض ب٘زضؾتي تى يٕ ئ وٙٙس.

×