Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 38 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

87 f4~1

 1. 1. ‫بخش سوم‬ ‫مصرف دخانیات و بروز بیماری های قلبی‬ ‫عروقی‬
 2. 2. ‫اهداف رفتاری این بخش :‬ ‫: انتظار می رود با مطالعه این بخش ؛ مخاطبان بتوانند‬ ‫. مضرات مصرف قلیان را با سیگار مقایسه کنند‬ ‫•‬ ‫. دود دست دوم و دست سوم مواد دخانی را تعریف کنند‬ ‫•‬ ‫. مهمترین علل گرایش نوجوانان به مصرف دخانیات را نام ببرند‬ ‫•‬ ‫سه راهکار کلی مقابله با مصرف دخانیات در نوجوانان را توضیح دهند •‬ ‫.‬ ‫. سه راهکار کنترل دخانیات در محیط کار را توضیح دهند‬ ‫. گام های اصلی در ترک دخانیات را توضیح دهند‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫. روش مقابله با 2 مشکل شایع پس از ترک دخانیات را بیان کنند‬ ‫•‬
 3. 3. ‫مقدمه‬ ‫در حال حاضر3/1 میلیارد نفیر از جمعییت جهان سیگاری •‬ ‫هسیتند کیه 48 % آنهیا در کشورهای در حال توسیعه زندگی‬ ‫میی کننید .در ایین کشورهیا سیالیانه حدود4/3 درصید افزایش‬ ‫. مصرف دیده می شود‬ ‫اسیتعمال دخایات سیالیانه سیبب مرگ 4/5 میلیون نفیر بر اثر •‬ ‫سرطان ریه ؛ بیماریهای قلبی و سایر بیماریها می شود .پیش‬ ‫بینی می شود تا سال 0302 مرگ و میر به بیش از 8 میلیون‬ ‫نفیر در سیال برسید ) بیش از 08% در کشورهای در حال‬ ‫) توسعه‬
 4. 4. ‫استعمال دخانیات عامل خطر 6 مورد از 8 عامل اصلی مسبب مرگ در •‬ ‫. جهان بشمار می رود‬ ‫. در ایران سالیانه بیش از 06 میلیارد نخ سیگار دود می شود •‬ ‫در ایران حدود 22 %جمعیت 46 – 51 سال ) 12% مردان و 1% زنان ( •‬ ‫مصرف کننده مواد دخانی بطور روزانه هستند .این افراد حدودا روزانه‬ ‫. 9 نخ سیگار می کشند‬ ‫به عبارتی 01 میلیون ایرانی ؛حدودا سالی 0071 میلیارد تومان سیگار •‬ ‫دود می کنند و سالنه بیش از 06 هزار ایرانی قربانی مصرف آن می‬ ‫. شوند‬
 5. 5. ‫در این محاسبات مصرف سایر مواد دخانی به جز سیگار •‬ ‫منظور نشده و با احتساب آن این ارقام به مراتب افزایش‬ ‫. خواهد یافت‬ ‫هزینه مصرف سالنه یک سیگاری برابر با متوسط •‬ ‫هزی نه تح صیل یک دا نش آموز ا ست . با هزینه ای‬ ‫یریی دخانیات می‬ ‫یه ی ایرانیان با یتی سییگار و دیگ‬ ‫یی ی‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫پرداز یدی یی ی توان 01 دانشگاه در سال تاسیس‬ ‫ن م‬ ‫. کرد‬
 6. 6. ‫انواع مواد دخانی‬ ‫هر ماده و یا فراورده ای که تمام یا بخشی از ماده خام •‬ ‫تشکیل دهنده آن ؛ گیاه توتون و یا تنباکو یا مشتقات ان‬ ‫باشد جزء دخانیات محسوب شده و خطرات مصرف سیگار‬ ‫. را دارد‬ ‫توتون همراه با کاغذ و فیلتر و برخی افزودنیها ؛ مواد •‬ ‫تشکیل دهنده اصلی سیگار هستند . سوختن این مواد با‬ ‫هم موجب ایجاد بیش از 0004 ماده سمی و 08 ماده‬ ‫. سرطان زا می شود‬
 7. 7. ‫عبارات فریبنده ای نظیر ” سیگار سبک یا لیت ” ؛ ”‬ ‫توتون میوه ای : و یا ” قلیان که آب آن دود مضر را‬ ‫تصفیه می کند ” مضرات را کاهش نمی دهد بلکه‬ ‫. حتی فرد را تشویق به مصرف بیشتر می کند‬
 8. 8. ‫مقایسه خطرات انواع مختلف مواد دخانی‬ ‫سیگار برگ : توتون پیچیده شده در برگ تنباکو است . مقدار توتون این‬ ‫. سیگارها گاهی به اندازه 02 سیگار معمولی است‬ ‫•‬ ‫پیپ : علوه بر مواردی که در مورد سیگار ذکر شد ؛ دود ناشی از پیپ در‬ ‫قیاس با سیگار قلیایی تر است ؛ پس بدون استنشاق مستقیم در ریه موجب‬ ‫اعتیاد در مصرف کنندگان و اطرافیان وی می شود . ضمنا میزان توتون پیپ‬ ‫. بیشتر و دودی معادل چند نخ سیگار ایجاد می کند‬ ‫مصرف کنندگان آن بیشتر به بیماریهای ریوی و سرطان های دهان ؛ سر ؛‬ ‫. گردن ؛ حنجره ؛ مری و ریه مبتل می شوند‬ ‫•‬ ‫•‬
 9. 9. ‫قلیان : حجم دود آن 01 تا 02 برابردود ناشی از سیگار است . 1 نخ سیگار‬ ‫حدود005 سی سی تا 1 لیتر دود تولید می کند اما 1 بار استفاده از قلیان 01‬ ‫تا 02 لیتر دود تولید می کند و در واقع 1 نوبت قلیان کشیدن برابر با استعمال‬ ‫. 07 نخ سیگار است‬ ‫•‬ ‫سیگار معمول انفرادی ولی قلیان چندین نفر و با مدت طولنی تر مصرف •‬ ‫می کنند که حتی با سر یکبار مصرف هم از انتقال بیماریها جلوگیری نمی کند‬ ‫چون باکتریها و ویروسها در داخل لوله قلیان مانده و می توانند ناقل‬ ‫. بیماریهایی چون سل و هپاتیت باشند‬ ‫شخصی که روزی 1 بار قلیان می کشد در مقایسه با فردی که روزی 1 پاکت •‬ ‫. سیگار می کشد ؛ احتمال زودتر به سرطان ریه مبتل خواهد شد‬
 10. 10. ‫: انواع دود دخانیات‬ ‫: این دود 3 قسمت دارد‬ ‫•‬ ‫دود اولیه : با هر پک از سیگار خارج و وارد دستگاه تنفس فرد •‬ ‫. سیگاری می شود‬ ‫دود دست دوم : شامل دود فرعی سیگار که از قسمت مشتعل •‬ ‫. آن ناشی می شود‬ ‫. دود دست سوم : دودی که فرد سیگاری به بیرون می دمد •‬ ‫غلظت بسیاری از مواد سمی موجود در دود دست دوم و سوم •‬ ‫. ‪ CO‬بیش از مواد موجود در دود اولیه است مانند‬
 11. 11. ‫استنشاق ناخواسته دود ناشی از سوختن سیگار ؛ به معنی •‬ ‫. سیگاری شدن به صورت تحمیلی است‬ ‫زندگی با یک فرد سیگاری به منزله مصرف مستقیم سالنه‬ ‫. 08 نخ سیگار است‬ ‫•‬ ‫قرار گرفتن در معرض دود سیگار ؛ خطر بیماریهای تنفسی را •‬ ‫در بالغین تا حدود 52% و در بچه ها تا حدود 001 – 05‬ ‫. درصد افزایش می دهد‬ ‫بیش از 03% بیماریهای قلبی عروقی و یک ‪ WHO‬طبق آمار •‬ ‫سوم از بیماریهای تنفسی در بین سیگاریهای تحمیلی ایجاد می‬ ‫. شود‬
 12. 12. ‫: خطرات دود دست سوم دخانیات‬ ‫سموم ناشی از سوخت انواع دخانیات که بصورت دود در هوا رویت •‬ ‫نمی شوند از طریق لباس ؛ پوست و مو و وسایل اطراف فرد سیگاری‬ ‫. به دیگران منتقل می شوند .این اثرات تا ماهها پایدار و تاثیرگذار است‬ ‫طبق جدیدترین مطالعات ؛ حدود 09% نیکوتین تنباکوی دود شده به •‬ ‫دیوار؛سطوح ؛ وسایل نرم درون خانه مثل فرش و مبل و بالش و نیز‬ ‫. لباس و پوست و مو افراد می چسبد‬ ‫میزان مواد حاصل از سوخت و ساز نیکوتین ؛ در ادرار و موی اطفالی •‬ ‫که والدین سیگاری دارند ولی در بیرون یا دور از ایشان سیگار می‬ ‫. کشند حدود 7 برابر کودکان والدین غیر سیگاری است‬
 13. 13. ‫این مقدار در کودکانی که والدینشان در کنار آنان دخانیات مصرف می کنند 8 برابر •‬ ‫. کودکانی بود که والدینشان در منزل سیگار نمی کشند‬ ‫عمده ترکیبات مواد دسمت سموم دخانیات شاممل مواد سمی خطرناک و کشنده ای •‬ ‫است که برخی حتی به عنوان سلح های کشتار جمعی بکار می روند . مثل گاز‬ ‫سیانید هیدروژن و پولونیوم 012 ؛ ضمنا 11 ترکیب سرطان زای دیگر نیز در این مواد‬ ‫. کشف شده است‬ ‫: کودکان به دلیل متعدد بیشتر در معرض این مواد سمی هستند •‬ ‫زمان بیشتر در منزل •‬ ‫بیشتر در معرض در آغوش کشیدن و بوسیدن توسط بزرگسالن سیگاری •‬ ‫سینه خیز و چهار دست و پا راه رفتن •‬ ‫سریعتر نفس می کشند و معمول وسایل اطراف و دست آلوده خود را به دهان می •‬ ‫. برند‬
 14. 14. ‫مصرف سیگار در کنار هواکش و پنجره ؛ آنجا را •‬ ‫به مکان پخش دائمی سموم تبدیل می کند و سبب‬ ‫می شودسایر افراد خانواده حتی در غیاب فرد‬ ‫. سیگاری نیز از عواقب سیگار وی در امان نباشند‬
 15. 15. ‫: بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات‬ ‫مصرف دخانیات متوسط حدود 01 – 8 ‪ WHO‬براساس گزارش •‬ ‫.سال طول عمر مورد انتظار افراد را کاهش می دهد‬ ‫با گذشت 02 سال سیگار کشیدن از هر 4 سیگاری 1 نفر فوت و •‬ ‫بقیه به یک بیماری ناشی از آن مبتل می شوند ؛ پس از 04 سال‬ ‫سیگار کشیدن از هر 2 سیگاری 1 نفر فوت و دیگری به یک بیماری‬ ‫. ناشی از آن مبتل شده است‬ ‫این رفتار به تنهایی عامل بروز 09%سرطان های ریه ؛ 08% •‬ ‫. برونشیت مزمن و 52%سایر بیماریهای ریوی است‬
 16. 16. ‫:استعمال دخانیات و بیماریهای قلبی عروقی‬ ‫•‬ ‫تنگ شدن عروق یا تصلب شرایین ؛ سکته های مغزی غ بیماریهای •‬ ‫تنفسی ؛ باریک شدن شرایین پا و درد حین راه رفتن و لنگیدن و با‬ ‫. ادامه پروسه سبب گانگرن و قطع عضو خواهد شد‬ ‫: استعمال دخانیات وسرطان ها‬ ‫•‬ ‫سیگار عامل بروز حداقل 41 سرطان که مهمترین آنها : سرطانهای •‬ ‫... ریه ؛ پوست ؛ پانکراس ؛ مثانه ؛ خون ؛ پستان ؛ حنجره ؛ کبد و‬ ‫. سرطان لب ؛ زبان و دهان در اثر جویدن تنباکو حاصل می شوند •‬
 17. 17. ‫: استعمال دخانیات و تاثیر بر پوست ؛ مو و ناخن‬ ‫•‬ ‫تیرگی ؛ چین و چروک و پیری زودرس پوست ؛ نازکی پوست و قابل •‬ ‫رویت شدن عروق خونی ؛ از دست رفتن چربی زیر جلدی و گود‬ ‫افتادگمی گونمه و کاسمه چشمهما ؛ ریزش ممو بما الگوی مردانه ؛‬ ‫خاکستری شدن و سفید شدن زودرس موها ؛ تغییر رنگ پوست و‬ ‫ایجاد لکمه های پوسمتی ؛ کاهمش قدرت ارتجاعمی پوست و نازک‬ ‫. شدن صفحات ناخن ها از عوارض آن است‬ ‫استعمال دخانیات و عوارض آن در بارداری •‬ ‫مرده زایمی ؛ سمقط خود بمه خود ؛ مرگ جنین ؛ مرگ در دوران •‬ ‫نوزادی و مرگ ناگهانی نوزاد ؛ وزن نوزادان مادران سیگاری حدود‬ ‫002 – 071 گرم کمتر است‬
 18. 18. ‫استعمال دخانیات و تاثیر بر سلمت دهان و دندان •‬ ‫سرطان دهان و حنجره ؛ پوسیدگی دندان و بیماری لثه ؛ بوی •‬ ‫بد دهان ؛ استعداد بیشتر تشکیل پلک میکروبی دندان که خود‬ ‫سبب بیماری لثه می شود ؛ ورود باکتریهای پلک دندان از لثه‬ ‫دچار خونریزی یما عفونمت بمه بدن و ایجاد بیماریهای تنفسی ؛‬ ‫نقص در روند انتقال اکسیژن در عروق خونی این افراد و پیرو‬ ‫آن مشکل در روند ترمیم بافتی لثه ها ؛ تسریع تخریب بافتهای‬ ‫نگهدارنده دندان و لق شدن دندان و از دست رفتن آن ؛ جرم‬ ‫زرد رنگ سیگار و منظره بد دندانها که خود عامل مناسبی برلی‬ ‫. عفونت های فک و دهان است‬
 19. 19. ‫عوامل موثر در شروع مصرف دخانیات در‬ ‫: نوجوانان‬ ‫. سیگاری ها اولین سیگار خود را از سنین زیز 81 سال شروع کرده اند %09‬ ‫: مهمترین عوامل در شروع مصرف‬ ‫•‬ ‫مصرف دخانیات توسط والدین و یا دوستان صمیمی‬ ‫ناکافی بودن و یا نداشتن اعتماد به نفس‬ ‫افت تحصیلی ؛ اخراج از مدرسه‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫داشتن نگرش مثبت به مصرف دخانیات‬ ‫•‬ ‫مشغله ذهنی و یا نداشتن نگرش به عامل خطر‬ ‫” فقدان مهارت ” نه گفتن‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫وجود احساس اضطراب و یا خلق افسرده‬ ‫•‬ ‫•‬
 20. 20. ‫تعارف دوستا ن و فشار همسال ن یکی از علل مهم اولین تجربه مصرف‬ ‫. دخانیات در نوجوانا ن است‬ ‫سایرعوامل محیطی که از ترفندهای صنایع دخانی برای جذب مصرف کننده‬ ‫: بیشتر محسوب می شود شامل‬ ‫احساس جذاب شد ن‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫مورد توجه بود ن‬ ‫•‬ ‫مستقل شد ن / بزرگ شد ن‬ ‫اجتماعی شد ن‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫پذیرفته شد ن توسط همسال ن‬ ‫•‬ ‫الگو گرفتن از هنرپیشه ها و افراد معروف‬ ‫•‬ ‫باورهای غلط ) موثر در رفع عصبانیت ؛ خستگی ؛ دلشوره و اضطراب ؛تقویت ذهن و‬ ‫... هضم غذا و‬ ‫ساده انگاری در مورد مصرف قلیا ن ؛ کم خطرتر‬ ‫•‬ ‫•‬
 21. 21. ‫عرضه روز افزو ن و شایع قلیا ن در اماکن تفریحی ؛ •‬ ‫رستورا ن ها و قهوه خانه ها ؛ تبلیغات فریبنده در‬ ‫مورد تنباکوهای میوه ای و معطر ؛ تغییر شکل‬ ‫مصرف قلیا ن از شکل سنتی به مدر ن و استفاده از‬ ‫آ ن به عنوا ن وسیله تفریحی در دسترس و ارزا ن ؛ از‬ ‫عوامل محیطی تاثیر گذار در کاهش سن شروع‬ ‫مصرف مواد دخانی و تغییر الگوی مصرف جوانا ن از‬ ‫. سیگار به قلیا ن است‬
 22. 22. ‫راههای پیشگیری از مصرف مواد دخانی‬ ‫در نوجوانا ن‬ ‫: کاهش تقاضا برای مصرف مواد دخانی‬ ‫•‬ ‫اطلع رسانی و افزایش آگاهی در خصوص مضرات و عوارض مصرف آ ن‬ ‫تقویت مهارتهای زندگی‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫تشویق و ترغیب والدین به ایجاد محیط امن و آسایش برای فرزندا ن در خانواده‬ ‫تقویت برقراری حمایت های معنوی برای نوجوانا ن و جوانا ن توسط خانواده و‬ ‫اولیای مدرسه‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫افزایش مهارتهای ارتباطی اولیای مدارس برای برقراری ارتباط مناسب تر با دانش‬ ‫آموزا ن‬ ‫برخورد مناسب و حمایت عاطفی و روانی والدین بذای ترک دخانیات نوجوانا ن و‬ ‫جوانا ن در صورت مصرف‬ ‫تشویق و ترغیب نوجوانا ن و جوانا ن مصرف کننده دخانیات به ترک آ ن‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬
 23. 23. ‫یکی از مهمترین راههای مقابله با شروع مصرف دخانیات در •‬ ‫سنین نوجوانی ؛ تسلط بر مهارتهای اساسی زندگی است که چو ن‬ ‫سپری کودکا ن و نوجوانا ن ما را در برابر حملت تبلیغاتی رسانه‬ ‫: ها و فشار دوستا ن و همسال ن محافظت می کنند و عبارتند از‬ ‫توانایی تصمیم گیری‬ ‫•‬ ‫مهارت حل مشکل‬ ‫•‬ ‫توانایی تفکر خلقانه‬ ‫•‬ ‫توانایی تفکر نقادانه‬ ‫•‬ ‫مهارت برقراری ارتباط موثر‬ ‫•‬ ‫توانایی شناخت خود‬ ‫•‬ ‫توانایی همدلی با دیگرا ن‬ ‫•‬ ‫مهارت کنترل هیجانات و خشم‬ ‫مهارت نه گفتن‬ ‫•‬ ‫•‬
 24. 24. ‫برخورد با جذابیت کاذب و قدرت مواد دخانی‬ ‫•‬ ‫هی ه ههه خصوص نوجوانا ن و جوانا ن در‬ ‫ب‬ ‫هیهه عموم‬ ‫آموزش ؛ حسههس سههزی و ارتقای آگاه‬ ‫ها ه‬ ‫ها ه‬ ‫خصوص مضرات و عواقب مصرف دخانیات ؛ عوارض استنشاق دود دست دوم و سوم‬ ‫•‬ ‫آموزش و اطلع ر سانی به نوجوانا ن و جوانا ن در خ صوص روش ها و ترفندهای تبلیغاتی‬ ‫شرکت های تولید یا واردکننده دخانیات از طریق رسانه های حقیقی و مجازی‬ ‫•‬ ‫ت صحیح باورهای غ لط در خ صوص جذاب یت م صرف دخانیات از طر یق الگو سازی مثبت در‬ ‫بین هنرمندا ن و ورزشکارا ن‬ ‫•‬ ‫تغی یر نگرش و تلش برای ایجاد باور ز شت و ناپ سند بود ن م صرف دخانیات در بین جوانا ن‬ ‫با روشهای آموزش عوارض کوتاه مدت آن ها م ثل تاث یر بر آرا ستگی و ظاهر فردی ؛ پیری‬ ‫................... زودرس ؛ بوی بد دها ن و بد ن و‬ ‫•‬ ‫هیهه جذاب و مطا هقه هاه هلههیق نوجوانا ن برای مقاب ههه با •‬ ‫ل‬ ‫ب س‬ ‫ب‬ ‫اسههفاده از هاههیل هکهه آموزش‬ ‫کم‬ ‫وس‬ ‫هت ه‬ ‫جذابیت تبلیغات نامحسوس تولیدکنندگا ن ؛ واردکنندگا ن دخانیات‬
 25. 25. ‫کاهش مقبولیت اجتماعی و محدودیت دسترسی به مواد دخانی در •‬ ‫نوجوانا ن‬ ‫نظارت مستمر بر محدودیت عرضه دخانیات به مراکز مجاز فروش ) برخورد قانونی با‬ ‫) مراکز عرضه غیر مجاز مواد دخانی مثل دکه های روزنامه فروشی‬ ‫رعایت قانو ن ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد زیر 81 سال‬ ‫ممنوعیت فروش مواد دخانی به صورت فله و باز‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫حساس سازی خانواده ها نسبت به انتخاب تفریحات سالم خانوادگی ؛ ممانعت از‬ ‫مصرف دخانیات در حضور نوجوانا ن و توجه ویژه به عدم مصرف قلیا ن در محافل‬ ‫خانوادگی و تفریحی‬ ‫. افزایش مالیات و قیمت سیگار که منجر به کاهش قدرت خرید این گروه سنی شود‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫هن ه عمومی نوجوانا ن و جوانا ن را از •‬ ‫نظارت بر ممنوع هته مص ههف دخانیات در اماک‬ ‫هر ه‬ ‫ی‬ ‫ا ستنشاق تحمی لی دود د ست دوم و سوم دخانیات ح فظ می ک ند و امکا ن اول ین تجربه‬ ‫در مح یط خارج از منزل و دور از نظارت والد ین را ن یز کا هش خواهد داد و از فشار‬ ‫. همسال ن نیز خواهد کاست‬
 26. 26. ‫نقش خانواده ها در پیشگیری از شروع مصرف دخانیات‬ ‫•‬ ‫زمینه بسیاری از رفتارهای خطرناک و مغایر با سلمت ؛ از سنین پایین و تحت تاثیر فرهنگ‬ ‫خانواده شکل می گیرد . نقش زنا ن در مدیریت خانواده و بعنوا ن الگوی رفتاری نوجوانا ن‬ ‫. و جوانا ن موثر است‬ ‫: اقدامات موثر خانواده‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫. برای حفاظت از خود و خانواده ما ن منزل و وسیله نقلیه خود را عاری از دخانیات کنیم‬ ‫. از مردم بخواهیم در اطراف ما ؛ هیچ نوع ماده دخانی مصرف نکنند‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫از عدم مصرف هر گونه ماده دخانی در مهم کودک ؛ مدرسه و یا محل نگهداری فرزندانما ن‬ ‫. مطمئن شویم‬ ‫. رستورانها ؛ اماکن تفریحی و عمومی عاری از دخانیات را انتخاب کنیم‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫اگر با فرد سیگاری زندگی می کنیم که مایل به ترک آ ن نیست از او بخواهیم خارج از منزل‬ ‫. سیگار بکشد‬ ‫فردا برای ترک دیر است ؛ همین امروز به کلینیک های مشاوره ترک دخانیات مراجعه‬ ‫. کنیم . نشانی مرکز مشاوره را از نزدیکترین م . ب . درمانی محل سکونت خود بپرسیم‬ ‫•‬ ‫•‬
 27. 27. ‫پیشگیری از مصرف دخانیات در محل کار‬ ‫اختلط دود دخانیات و سایر عوامل بالقوه خطر در محیط کار مثل آزبست سبب تشدید عوارض آ ن‬ ‫. می شود‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫از سویی سیگار ابتلی کارگرا ن به بیماریهای مزمن شغلی مانند برونشیت ؛ پنوموکونیوز ؛‬ ‫بیماریهای از بین برنده بافت ریه و آسم شغلی را تقویت کرده و پیشرفت این بیماریها را تشدید‬ ‫. می کند‬ ‫در محیط های کاری ؛ مواد شیمیایی بالقوه سمی و مضری در فضا وجود دارد که با ترکیب با دود‬ ‫سیگار و یا حرارت دید ن توسط آتش سیگار ؛ به مواد بسیار خطرناک با اثرات ناشناخته و مهلک‬ ‫. تبدیل می شوند‬ ‫کارگرا ن سیگاری بطور ناخواسته همکارا ن خود را در معرض دود سیگار قرار می دهند ) سیگار‬ ‫. ) کشید ن غیر فعال‬ ‫: راه حل های کاربردی برای مقابله با مصرف سیگار در محیط کار‬ ‫•‬ ‫انجام مشاوره و ارائه آموزشهای موثر برای آگاه کرد ن و تشویق به ترک سیگار‬ ‫•‬ ‫تخصیص امکانات مالی و رفاهی برای ترک دخانیات برای تشویق افراد سیگاری‬ ‫•‬ ‫اجرای دقیق و نظارت بر قوانین محدودیت و ممنوعیت مصرف دخانیات در محل کار‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬
 28. 28. ‫اعمال جرایم نقدی افراد سیگاری به ازای هر بار مصرف دخانیات در‬ ‫محل کار‬ ‫•‬ ‫وضع قوانین متناسب و راهبردی توسط دولتها برای ممنوعیت مصرف‬ ‫دخانیات در ادارات و کارخانه ها و محل های کار خصوصی و عمومی‬ ‫•‬ ‫استفاده از حسگرهای دود برای ارزیابی و کنترل مداوم محل کار‬ ‫•‬
 29. 29. ‫رویدادهای مثبت در بد ن به دنبال ترک‬ ‫دخانیات‬ ‫بعد از 02 دقیقه از ترک سیگار؛ کاهش ضربا ن قلب تا حد طبیعی و منجر به بهبود‬ ‫. فشار خو ن که بال رفته بود‬ ‫•‬ ‫. درخو ن به حد طبیعی می رسد ‪ CO‬بعد از 21 ساعت از ترک آخرین سیگار ؛ میزا ن‬ ‫•‬ ‫. بعد از گذشت 2 هفته تا 3 ماه ؛ کاهش خطر سکته قلبی و بهتر شد ن عملکرد ریه ها‬ ‫. تا 9 ماه بعد از ترک ؛ بهتر شد ن سرفه ها و کوتاه بود ن تنفس 1‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫. بعد از 1 سال ؛ خطر بروز گرفتگی عروق قلب به نصف افراد سیگاری می رسد‬ ‫•‬ ‫. بعد از 51 سال ؛ خطر بروز گرفتگی عروق قلبی مانند افراد غیر سیگاری می شود‬ ‫در صورت عدم بروز سرطا ن در فردی که ترک کرده ؛ تمام خطرات بروز سرطا ن پس‬ ‫. از ترک کاهش و به شرایط افراد غیر سیگاری می رسد‬ ‫•‬ ‫•‬
 30. 30. ‫رویدادهای مثبت اجتماعی به دنبال ترک‬ ‫دخانیات‬ ‫ظاهر آراسته تر‬ ‫•‬ ‫از بین رفتن بوی بد دهان و داشتن تنفس راحت تر‬ ‫•‬ ‫... حذف بوی سیگار از لباس ؛ پوست ؛ مو و بدن و وسایل شخصی و‬ ‫•‬ ‫کاهش چین و چروک و پیشگیری از پیدایش چین و چروک زودرس در پوست صورت‬ ‫•‬ ‫... برطرف شدن مشکلت تنفسی : خس خس ؛ سرفه ؛ برونشیت مزمن ؛ سرطان ریه و‬ ‫•‬ ‫بازیافت دوبارع حس بویایی و چشایی / احساس سرزندگی و شادابی / افزایش قوای جسمی و‬ ‫جنسی‬ ‫خواب بهتر و راحت تر‬ ‫•‬ ‫... حذف صدها ماده سمی و سرطانزاو‬ ‫•‬ ‫بدست آوردنحس آزادی وکنترل دوباره رفتار با رهایی از زندان اعتیاد‬ ‫کاهش خطر آسیب به جنین و نوزاد در زنان باردار و ایجاد محیط سالم زندگی‬ ‫الگوی مناسب برای فرزندان و اطافیان‬ ‫حذف هزینه های خرید سیگار‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫.. سهولت و دلپذیرتر شدن مسافرت و تردد بوسیله قطار ؛ هواپیما ؛ اتوبوس و‬ ‫•‬ ‫•‬
 31. 31. ‫افزایش اعتماد به نفس‬ ‫•‬ ‫خلص شدن از گشتن بدنبال زیر سیگاری •‬ ‫افزایش طول عمر‬ ‫•‬
 32. 32. ‫ترک سیگار‬ ‫علئم نشانگر وابستگی یا اعتیاد به نیکوتین •‬ ‫کشیدن بیش از 01 سیگار در روز •‬ ‫زمانی که اولین سیگار در صبح بعد از بیدار شدن کشیده •‬ ‫می شود کمتر از 03 دقیقه از بیدار شدن‬ ‫. وجود علئم ترک در طول تلش برای ترک قبلی •‬
 33. 33. ‫علئم ترک سیگار‬ ‫علئم موقتی و بدلیل افت نیکوتین خون ؛ شدت در افراد مختلف بسته به میزان‬ ‫: وابستگی و اعتیاد متفاوت است‬ ‫میل شدید به سیگار کشیدن‬ ‫•‬ ‫اشکال در تمرکز فکر‬ ‫•‬ ‫سردرد / سرگیجه‬ ‫•‬ ‫تندخویی / اضطراب / اختلل خواب‬ ‫لرزش بدن‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫سوء هاضمه‬ ‫تعریق‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫این علئم معمول پس از 7 روز بسرعت کاهش می یابد ولی گاهی هفته ها طول می‬ ‫.کشد تا کامل از بین برود‬ ‫•‬
 34. 34. ‫همراه شدن درمان داروهیه هاه مشاوره ههه موفقیت ترک •‬ ‫ب‬ ‫ی ب‬ ‫.کمک می کند‬ ‫آشنایی با علئم ترک و روش مقابله با آن در فرد سیگاری •‬ ‫مصمم به ترک بسیار مهم است . این فرد باید بداند در‬ ‫. این روند ؛ 2 هفته اول پس از تک بسیار مهم است‬
 35. 35. ‫نکاتی در باره داروهای ترک سیگار‬ ‫. شانس موفقیت در ترک را افزایش و از بروز عوارض و علئم ترک می کاهند‬ ‫. باید با نظر پزشک و مشاور تجویز و مصرف شوند‬ ‫. استفاده در بیماران قلبی ممنوع است‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫. تاثیر در گروههای خاص : نوجوانان ؛ زنان باردار ... ثابت نشده است‬ ‫: مواردی که باید بدانیم‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫. با مصرف این داروها ؛ احتمال ترک موفق بسیار بال می رود‬ ‫•‬ ‫. مشاوران ترک اعتیاد ؛ بطور معمول از این داروها استفاده می کنند‬ ‫. وابستگی به نیکوتین با آنها شایع نیست‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫هدف نهایی از درمان ؛ ترک مصرف دخانیات و عدم مصرف داروهای جانشین‬ ‫نیکوتین است پس ؛ این داروها فقط به عنوان مرحله انتقالی هستند و در‬ ‫. نهایت حذف می شوند‬ ‫•‬
 36. 36. ‫: برچسب نیکوتین •‬ ‫در طول 21 – 6 ماه میزان موفقیت ترک را 2 برابر می کند. در نیمی‬ ‫از استفاده کنندگان ممکنست واکنش پوستی که معمول خفیف و‬ ‫. محدود هستند ؛ ایجاد کند‬ ‫•‬ ‫: آدامس نیکوتین •‬ ‫در طول 21 ماه موفقیت ترک را حدود 04 تا 06 درصد افزایش می‬ ‫.دهد‬ ‫آدامس باید بارامی جویده شود ؛ زمانی که طعم تند آن ظاهر شد •‬ ‫بین گونه نگه داشته می شود تا نیکوتین جذب شود . باید به آرامی و‬ ‫متناوب در دوره ای 03 دقیقه ای جویده و نگهداری شود . جویدن‬ ‫مطابق برنامه زمانبندی شده حداقا 1 قطعه در هر 1 تا 2 ساعت‬ ‫. حداقل به مدت 3 ماه مفیدتر از استفاده نامنظم آن است‬ ‫•‬
 37. 37. ‫مشکلت شایع پس از ترک سیگار‬ ‫مشکل خواب‬ ‫: افزایش وزن‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫تعداد بسیار کمی از افراد ممکنست پس از ترک 2 تا 5/4 کیلوگرم وزن اضافه کنند.‬ ‫. افزایش غذای دریافتی و تغییر سوخت و ساز بدن سبب آن می شود‬ ‫: با رعایت این موارد می توان افزایش وزن را به حداقل رساند‬ ‫. غذای روزانه نوشته شود‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫. پرهیز تا حد امکان از مصرف شکر و چربی و افزایش مقدار مصرف پروتئین‬ ‫در زمان تمایل به غذا ؛ خوردن 1 لیوان آب ؛ آدامس کم شکر ؛ سبزیجات مانند‬ ‫هویج و کرفس یا میوه‬ ‫. شروع یک برنامه مناسب فعالیت بدنی برای از بین بردن کالری اضافی‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

×