Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Dernier(20)

Aqua Eagles Presentation August 25th 2014

 1. SSAASS AAqquuaa EEaagglleess ““EEAAGGLLEESS”” •EEmmppoowweerreedd •AAddaappttaabbllee •GGlloobbaall--mmiinnddeedd •LLiitteerraattee •EEtthhiiccaall •SSkkiilllleedd IInnqquuiirreerrss
 2. YYoouurr 22001144--22001155 CCooaacchheess SSAASS PPuuxxii  JJoonn BBiirrooss DDiirreeccttoorr,, HHiigghh SScchhooooll CCooaacchh,, OOvveerr--aallll HHeeaadd  AAlleexx SSoorriiccaa HHeeaadd CCooaacchh HHiigghh SScchhooooll  AAmmaannddaa AAlllleenn HHeeaadd CCooaacchh MMSS  DDaannaa BBiirrooss MMSS AAssssiissttaanntt CCooaacchh  VViivviiaann WWaanngg HHeeaadd CCooaacchh 99--1100 aaggee ggrroouupp  AAnnddyy JJiinn HHeeaadd CCooaacchh 88 && UU aaggee ggrroouupp  TToonnyy CCaaoo EESS AAssssiissttaanntt CCooaacchh  SSttuuddeenntt ccooaacchh’’ss aaiiddee AAlleexxaannddrraa KKoouummaa,, YYuuhhaann LLiiuu
 3. Foundation ooff aa GGoooodd SSwwiimm TTeeaamm  CCoommmmiittmmeenntt  HHoonneesstt EEffffoorrtt  RReessoouurrccee UUttiilliizzaattiioonn  UUrrggeennccyy  DDrriivvee && DDeetteerrmmiinnaattiioonn  FFuunn,, SSuuppppoorrttiivvee,, FFaammiillyy
 4. TTrraaiinniinngg PPhhiilloossoopphhiieess  IInnccoorrppoorraattee aallll ffoouurr ssttrrookkeess aanndd IIMM iinnttoo ttrraaiinniinngg  GGoooodd tteecchhnniiqquuee ttooggeetthheerr wwiitthh SSttaarrttss aanndd TTuurrnnss ffrroomm eeaarrllyy aaggee..  DDeevveelloopp aa ccoonnssiisstteenntt aanndd eeffffeeccttiivvee kkiicckk eeaarrllyy oonn..  UUnnddeerrssttaanndd tthhee ffaasstteesstt yyoouu ccaann bbee iinn tthhee wwaatteerr iiss iinn tthhee ddiivvee aanndd ppuusshh--ooffff ooffff tthhee wwaallll iinn aa ttuurrnn..  GGrreeaatt IIMM’’eerrss hhaavvee ffoouurr ggoooodd ssttrrookkeess……ee..gg.. PPhheellppss  SSppeecciiaalliizzee iinn yyoouurr ffaasstteesstt ssttrrookkeess llaatteerr iinn HHiigghh SScchhooooll  IInn yyoouurr tteeeennss FFooccuuss oonn tthhee 110000mm && 220000mm eevveennttss –– ““IIff yyoouu sswwiimm tthhee 220000mm yyoouu ccaann sswwiimm ddoowwnn ttoo tthhee 110000 aanndd 5500.. IIff yyoouu ffooccuuss oonn tthhee 5500 aanndd tthhee 110000 yyoouu ccaannnnoott mmoovvee uupp”” BBiillll SSwweeeetteennhhaamm 22000000
 5. TTrraaiinniinngg PPhhiilloossoopphhyy  UUssiinngg IIMM aanndd 44 SSttrrookkeess wwiillll aassssiisstt ttoo ::  CCoovveerr aa hhiigghh vvoolluummee iinn ttrraaiinniinngg  HHeellpp pprreevveenntt oovveerr uussee iinnjjuurriieess ssppeecciiffiicc ttoo oonnee ssttrrookkee  HHeellpp aaiidd iinntteerreesstt aanndd mmoottiivvaattiioonn  IInnccrreeaassee ppoossssiibbiilliittyy ooff ccoonnttiinnuueedd iimmpprroovveemmeenntt  MMoorree iinnddiivviidduuaall ccoommppeettiittiivvee ooppttiioonnss  MMoorree tteeaamm ooppttiioonnss
 6. TTrraaiinniinngg PPhhiilloossoopphhyy YYoouu ddoonn’’tt nneeeedd ttoo ddoo aa ggrreeaatt ddeeaall ooff tthhee ‘‘bbiigg sseettss’’ oonn ffrroonntt ccrraawwll.. UUssee II..MM.. ttoo iimmpprroovvee oonnee’’ss wwoorrkkllooaadd BBooddyy ppoossiittiioonn iiss aa kkeeyy ffuunnddaammeennttaall ttoo aallll ssttrrookkeess.. TTeeaacchh aanndd pprraaccttiiccee uunnddeerrwwaatteerr ddoollpphhiinn kkiicckkiinngg (AAKKSS tthhee ““55tthh”” ssttrrookkee)) bbeeccaauussee iitt iiss tthhee aaddddiittiioonnaall ssttrrookkee uusseedd iinn BBuutttteerrffllyy,, BBaacckkssttrrookkee aanndd FFrroonnttccrraawwll.. FFooccuuss,, ggoooodd tteecchhnniiqquuee aanndd pprraaccttiiccee lliikkee yyoouu aarree rraacciinngg aarree iimmppoorrttaanntt iinn ddeevveellooppiinngg ggrreeaatt sswwiimmmmeerrss..
 7. Ingredients ttoo SSwwiimmmmiinngg FFAASSTT  PPoowweerr –– MMuussccllee ssttrreennggtthh aanndd ssppeeeedd  SSttaammiinnaa –– SSppeeeedd--EEnndduurraannccee  SSppeeeedd –– MMaaxxiimmuumm sswwiimmmmiinngg vveelloocciittyy  SSttrrookkee rraattee aanndd DDiissttaannccee ppeerr SSttrrookkee  TTeecchhnniiqquuee –– MMoovveemmeenntt sskkiillllss iinn ssttrrookkeess,, ssttaarrttss aanndd ttuurrnnss  FFlleexxiibbiilliittyy –– RRaannggee aanndd eeaassee ooff mmoovveemmeenntt aarroouunndd aa jjooiinntt  SSttrreeaammlliinnee -- BBooddyy ppoossiittiioonn aanndd ccoorree ssttrreennggtthh  HHeerreeddiittyy –– yyoouurr ggeenneettiicc mmaakkee uupp aanndd ppootteennttiiaall  PPssyycchhoollooggiiccaall SSkkiillllss -- mmeennttaall ttoouugghhnneessss,, ggooaallss,, ddeessiirreess eettcc……  SSuuppppoorrttiivvee EEnnvviirroonnmmeenntt –– PPooooll aacccceessss,, ppaarreennttss,, ffrriieennddss,, ccooaacchheess eettcc..  HHeeaalltthh –– SSlleeeepp && rreesstt,, nnuuttrriittiioonn,, iinnjjuurryy && ddiisseeaassee ffrreeee  TTaalleenntt == aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff tthhee aabboovvee
 8. RRaaccee RReeqquuiirreemmeennttss ttoo SSwwiimm FFAASSTT  SSttaarrtt  RReeaaccttiioonn,, eexxpplloossiivvee ppoowweerr,, ssttrreeaammlliinniinngg,, ssttrreeaammlliinnee-- uunnddeerrwwaatteerr sswwiimmmmiinngg,, bbrreeaakkoouutt//ttrraannssiittiioonn iinnttoo tthhee ssttrrookkee  SSwwiimmmmiinngg SSppeeeedd  ssttrrookkee rraattee aanndd ddiissttaannccee ppeerr ssttrrookkee  TTuurrnnss  AApppprrooaacchh,, ttrraannssiittiioonnaall ssppeeeedd,, eexxpplloossiivvee ppoowweerr,, ssttrreeaammlliinniinngg,, bbrreeaakkoouutt  FFiinniisshh  AApppprrooaacchh,, ttiimmiinngg,, ssttrreettcchh,, ttoouucchh iinn ssttrreeaammlliinnee
 9. AAggee GGrroouupp TTrraaiinniinngg  44 PPhhaasseess tthhee aaggee ggrroouupp sswwiimmmmeerr ggooeess tthhrroouugghh::  11--IInniittiiaattiioonn aanndd aaccqquuiissiittiioonn ooff pprrooppeerr ssttrrookkee tteecchhnniiqquuee (ssttaarrtt aatt 66--88yyrrss)) IInntteerrmmiitttteenntt ttrraaiinniinngg tteecchhnniiqquueess.. FFooccuuss oonn tteecchhnniiqquuee,, fflleexxiibbiilliittyy aanndd ssppeeeedd.. SShhoorrtt ddrriillll sseettss,, aapppprroopprriiaattee rreesstt..  22--BBaassiicc TTrraaiinniinngg (ssttaarrtt aatt 1100--1122yyrrss)) MMoorree ttiimmee ssppeenntt oonn ‘‘ssppeecciiffiicc ttrraaiinniinngg’’.. FFooccuuss oonn TTeecchhnniiqquuee,, FFlleexxiibbiilliittyy,, SSppeeeedd aanndd SSttrreennggtthh..  33--BBuuiilldd UUpp TTrraaiinniinngg (ssttaarrtt aatt 1144--1166yyrrss)) IInnccrreeaasseedd wwoorrkk llooaadd.. FFooccuuss oonn TTeecchhnniiqquuee,, SSppeeeedd,, SSttrreennggtthh,, SSttaammiinnaa..  44--TToopp lleevveell ttrraaiinniinngg (1177--1199yyrrss)) CCoommbbiinnaattiioonn ooff aallll tthhee aabboovvee,, iinntteennssiiffiieedd.. Olbreht, J. (2000)
 10. The CCoommmmoonn FFaaccttoorr……SSuuppeerr CCoommppeennssaattiioonn TThheeoorryy  PPhhaassee 11 –– LLaarrggee vvoolluummee ooff ttrraaiinniinngg == ffaattiigguuee aanndd aa ddeecclliinnee iinn ppeerrffoorrmmaannccee  PPhhaassee 22 –– ““RReeccoovveerryy PPhhaassee”” iinndduucceedd bbyy llooww lleevveell iinntteennssiittyy ttrraaiinniinngg (rreeggeenneerraattiioonn –– aaccttiivvee rreesstt)) PPhhyyssiiccaall ppeerrffoorrmmaannccee rreettuurrnnss ttoo iinniittiiaall lleevveell  PPhhaassee 33 –– ‘‘SSuuppeerr--CCoommppeennssaattiioonn PPhhaassee’’ –– PPhhyyssiiccaall ppeerrffoorrmmaannccee iinnccrreeaasseess aabboovvee iinniittiiaall lleevveell  PPhhaassee 44 –– IIff ttrraaiinniinngg iiss nnoott ssuussttaaiinneedd tthhee ggaaiinn iinn pphhyyssiiccaall ccaappaacciittyy wwiillll bbee pprrooggrreessssiivveellyy lloosstt.. Olbrecht, J (2000)
 11. f Requirements foorr SSuuppeerr-- CCoommppeennssaattiioonn AAddeeqquuaattee ttrraaiinniinngg iinntteennssiittyy aanndd vvoolluummee –– PPrroobbaabbllyy tthhee mmoosstt ddeelliiccaattee eevveenn ccrruucciiaall aassppeecctt ooff ssuucccceessssffuull ttrraaiinniinngg.. RReeqquuiirree ttrraaiinniinngg ttoo bbee ttoouugghh ttoo iinndduuccee cchhaannggeess,, bbuutt nnoott ttoooo hhaarrdd ttoo iimmppeeddee tthhee pprroocceessss RReesstt –– ((aaccttiivvee aanndd ppaassssiivvee)) rreeggeenneerraattee AATTPP--PPCC,, LLaaccttiicc AAcciidd,, OO22 lleevveellss aanndd mmuussccllee ggllyyccooggeenn iinn sshhoorrtt tteerrmm.. LLoonngg tteerrmm bbuuiilldd uupp ((ssuuppeerr--ccoommppeennssaattee)) ooff cceelllluullaarr eenneerrggyy ccoommppoonneennttss aass wweellll aass mmuussccllee mmiittoocchhoonnddrriiaa aanndd bblloooodd ssuuppppllyy.. AA hheeaalltthhyy bbooddyy –– iinnffllaammmmaattiioonn,, oovveerr--ttrraaiinniinngg,, mmeennttaall ssttrreessss eettcc.. wwiillll rreedduuccee ssuuppeerr--ccoommppeennssaattiioonn
 12. TTaakkee CCoonnttrrooll ooff YYoouurr DDeessttiinnyy  SSeett GGooaallss  AAssppiirree ttoo yyoouurr sswwiimmmmiinngg hheerrooeess  ““KKnnoowwlleeddggee iiss PPoowweerr”” KKnnooww yyoouurr ttiimmeess aanndd wwoorrkk ttoo iimmpprroovvee uuppoonn tthheemm..
 13. UUnnddeerrssttaanndd WWhhyy aanndd HHooww
 14. SSuuppppoorrttiinngg tthhee AAtthhlleettee  TThhee LLoowwss  TToouugghh ttrraaiinniinngg  PPoooorr sswwiimm mmeeeett rreessuullttss  TTiirreeddnneessss  LLaacckk ooff mmoottiivvaattiioonn  NNeerrvvoouussnneessss  TThhee HHiigghhss  IInntteerreessttiinngg pprraaccttiicceess  MMeeeettss  IInnddiivviidduuaall ddeevveellooppmmeenntt  BBeesstt TTiimmeess  MMaakkiinngg ffrriieennddss  TThhee FFeeeelliinngg ooff TTEEAAMM  TTrraavveelliinngg  TThhaatt eexxeerrcciissee hhiigghh  AAcchhiieevveemmeenntt
 15. CCoommmmuunniiccaattiioonn  CCoommmmiitt ttoo yyoouurr pprraaccttiiccee sscchheedduullee  IInnffoorrmm ccooaacchheess iiff yyoouu wwiillll bbee aabbsseenntt  RReeggiisstteerr ffoorr mmeeeettss oonn ttiimmee  CChheecckk tthhee bblloogg wweeeekkllyy
 16. SSuuppppoorrttiinngg tthhee SSwwiimm PPrrooggrraamm  VVoolluunntteeeerr AAtt MMeeeettss-- DDeecc.. 66tthh ,, JJaann.. 2288--2299--3300 ((AAPPAACC)) MMaarrcchh 77--88tthh VVoolluunntteeeerriissmm  UUnnlliikkee ootthheerr ssppoorrttss rruunnnniinngg aa sswwiimm mmeeeett iiss llaabboorr iinntteennssiivvee.. SSwwiimm ppaarreennttss aallll oovveerr tthhee wwoorrlldd ssuubbssccrriibbee ttoo aa ccooddee ooff VVoolluunntteeeerriissmm..  SSuuppppoorrtt oouurr tteeaamm tthhrroouugghh aa vvaarriieettyy ooff wwaayy:: mmeeeett aassssiissttaannccee,, cchhaappeerroonniinngg oonn ttrriippss,, pprreeppaarriinngg ffoooodd ffoorr tteeaamm ggaatthheerriinnggss,, aassssiissttiinngg iinn ppaarreenntt ccoorrrreessppoonnddeennccee,, oorrggaanniizziinngg tteeaamm ssoocciiaall eevveennttss,, eettcc..  PPaarreennttss,, tthhrroouugghh yyoouurr iinnfflluueennccee yyoouu pprroovviiddee oouurr sswwiimmmmeerr wwiitthh ssttrreennggtthh,, eennccoouurraaggeemmeenntt,, ssuuppppoorrtt,, eettcc.. aanndd aadddd ttoo tthhee oovveerr aallll ssuucccceessss ooff tthhee tteeaamm…… WWee tthhaannkk yyoouu..
 17. VVoolluunntteeeerrss ggeett aa SShhiirrtt ttoo KKeeeepp
 18. Surviving aa SSwwiimm MMeeeett  AArrrriivvee aatt lleeaasstt 1100 mmiinnuutteess BBEEFFOORREE wwaarrmm uupp ssttaarrttss:: ttoo cchheecckk iinn wwiitthh ccooaacchh//tteeaamm,,  CChheecckk eevveennttss aanndd wwrriittee tthheemm oonn yyoouurr cchhiilldd’’ss aarrmm  IInn YYoouurr sswwiimmmmeerr’’ss SSwwiimm BBaagg ((llaabbeell eevveerryytthhiinngg))  TTEEAAMM SSUUIITT:: BBrriinngg yyoouurr sswwiimmmmeerr’’ss ccoommppeettiittiioonn ssuuiitt aanndd,, iiff ppoossssiibbllee,, aa ssppaarree..  TTEEAAMM CCAAPP:: BBrriinngg yyoouurr ccoommppeettiittiioonn sswwiimm ccaapp pplluuss aann eexxttrraa ((tthheeyy tteeaarr eeaassyy))..  GGOOGGGGLLEESS:: BBrriinngg ttwwoo ppaaiirrss!! IIff oouuttddoooorrss uussee ttiinntteedd UUVV pprrootteeccttiivvee lleennsseess..  DDEECCKK SSAANNDDAALLSS:: WWeeaarrss ssaannddaallss ffoorr pprrootteeccttiioonn eessppeecciiaallllyy iiff mmoovviinngg oouutt ooff tthhee ppooooll ttoo tthhee ccaaffeetteerriiaa oorr ggyymm..  TTOOWWEELLSS:: BBrriinngg ttwwoo ttoowweellss..  WWAARRMM CCLLOOTTHHIINNGG:: PPaarrkkaa,, rroobbee,, hhooooddyy,, sswweeaatt ppaannttss,, sshhiirrttss,, ssoocckkss.. WWiinntteerr mmeeeettss ggeett cchhiillllyy..  SSUUNNSSCCRREEEENN:: IIff oouutt ddoooorrss,, aappppllyy wwaatteerrpprrooooff ssuunnssccrreeeenn BBEEFFOORREE yyoouurr cchhiilldd ssuuiittss uupp..  WWAATTEERR && WWAATTEERR BBOOTTTTLLEE:: MMaakkee ssuurree yyoouurr sswwiimmmmeerr hhaass pplleennttyy ooff wwaatteerr aanndd//oorr GGaattoorraaddee..  FFOOOODD:: BBrriinngg nnuuttrriittiioouuss ssnnaacckkss:: VVeeggggiieess –– ccaarrrroottss,, ccuuccuummbbeerrss,, ppeeppppeerrss,, eettcc.. FFrruuiittss –– bbaannaannaass,, aapppplleess,, ggrraappeess,, oorraannggeess,, ssaannddwwiicchheess,, pprrootteeiinn aanndd eenneerrggyy bbaarrss,, cchheeeessee,, yyoogguurrtt,, ddrryy cceerreeaall,, ssuusshhii rriiccee rroollllss eettcc..  MMIISSCCEELLLLAANNEEOOUUSS:: AA sshhaarrppiiee ((ffoorr wwrriittiinngg eevveennttss,, hheeaatt aanndd llaannee oonn yyoouurr aarrmm)) ttooiilleettrriieess,, bbooookkss,, ddeecckk ooff ccaarrddss,, bbooaarrdd ggaammeess,, hhoommeewwoorrkk,, ppeerrssoonnaall mmuussiicc ppllaayyeerr ((iippoodd,, iippaadd)),, iipphhoonnee,, ccaammeerraa eettcc..  IINNHHAALLEERRSS,, EEPPII PPEENN :: IIff yyoouurr cchhiilldd iiss aasstthhmmaattiicc oorr hhaass ffoooodd aalllleerrggiieess.. DDiiffffeerreenntt eennvviirroonnmmeennttss hhaavvee ddiiffffeerreenntt ttrriiggggeerrss tthhaatt ccaann sseett ooffff aann aattttaacckk.. BBee ssuurree ttoo tteellll yyoouurr ccooaacchheess iiff yyoouurr cchhiilldd hhaass aasstthhmmaa oorr sseerriioouuss aalllleerrggiieess!!
 19. Learn to make it Fun
 20. TThhaannkkss ffoorr LLiisstteenniinngg…….. TTiimmee ttoo MMeeeett TThhee CCooaacchheess
Publicité