Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Реформа поліції у прифронтових районах: перспективи та виклики для реінтеграції

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 9 Publicité

Реформа поліції у прифронтових районах: перспективи та виклики для реінтеграції

Télécharger pour lire hors ligne

Поліція є одним з ключових елементів, від яких залежить успішність урядової політики реінтеграції окупованих територій

Поліція є одним з ключових елементів, від яких залежить успішність урядової політики реінтеграції окупованих територій

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (18)

Similaire à Реформа поліції у прифронтових районах: перспективи та виклики для реінтеграції (20)

Publicité

Plus par Donetsk Institute of Information (20)

Plus récents (20)

Publicité

Реформа поліції у прифронтових районах: перспективи та виклики для реінтеграції

  1. 1. 1 Реформа поліції у прифронтових районах: перспективи та виклики для реінтеграції Аналітична записка Аналітична група Донецького інституту інформації Київ Квітень 2019
  2. 2. 2 Фактичний військовий контроль уряду РФ над непідконтрольними територіями Доне- цької та Луганської областей1 може означати, що реінтеграція цих територій, поки там пере- бувають російські збройні сили, малоймовір- на. Залишається лише простір можливостей для реінтеграції населення непідконтрольних територій. Таким чином, поліція, як право- охоронний орган, що бере участь у багатьох цивільних процесах (надання сервісних по- слуг населенню) в зоні проведення Операції об’єднаних сил, має надважливу роль для здійснення реінтеграції окупованих територій, зокрема, населення ОРДЛО. Поліція працює безпосередньо на контроль- них пунктах в’їзду — виїзду (КПВВ) на лінії зіткнення, та вже зараз має окрему ділянку роботи з реєстрації та розслідування зло- чинів, вчинених на окупованих територіях. Згідно наказу МВС, за кожним відділом по- ліції на підконтрольній українському уряду території Донецької та Луганської областей закріплена частина окупованої території. На- приклад, за Слов’янським відділом поліції закріплено обслуговування непідконтроль- ного міста Горлівка Донецької області2 . За Селидівським відділенням поліції закріпле- но Ворошиловський район міста Донецька тощо. Правоохоронці, в рамках можливо- стей, здійснюють оперативний нагляд, ви- вчають стан злочинності, приймають заяви від громадян з непідконтрольних територій тощо. 1 Корпусами «Л/ДНР» керують близько 750 російських офіцерів – розвідка https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2454684-korpusami-ldnr-keruut-blizko-750-rosijskih-oficeriv-rozvidka.html 2 Дивимось на те, що встигли, і впевнено крокуємо вперед. Сергій Альошин підвів підсумки роботи поліції Слов’янська у 2016 році (ФОТО) http://slavyansk-police.dn.ua/news/view/1992 Поліція в зоні збройного конфлікту є однією з головних інституцій, які представляють дер- жаву Україна перед громадянами по обидві боки лінії зіткнення. Окрім роботи на підкон- трольних територіях, поліція також, в рамках її можливостей, проводить заходи з обслу- говування окупованих територій. В 2015 році в Україні стартувала комплек- сна реформа поліції, що передбачала як прийняття відповідного законодавства з утворенням нових юридичних осіб — Наці- ональної поліції та її підрозділів, так і зміну внутрішньої організаційної культури полі- ції. Таким чином, виходячи з важливої ролі правоохоронців в зоні російської гібридної агресії на Сході України, одним з пріорите- тів політики держави має бути забезпечен- ня належної якості роботи органів поліції на Донбасі та її подальше реформування. Полі- ція є одним з ключових елементів, від яких залежить успішність урядової політики реін- теграції окупованих територій. Для підготовки дослідження використано метод експертних оцінок працівників полі- ції з різних міст Донецької області впродовж квітня 2019 року. Метою була підготовка ре- комендацій щодо удосконалення роботи поліції з урахуванням курсу на реінтеграцію окремих районів Донецької та Луганської об- ластей (далі — ОРДЛО). Вступ Методологія дослідження ПОТОЧНЕ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ ДО РЕІНТЕГРАЦІЇ ОРДЛО
  3. 3. 3 2 Дивимось на те, що встигли, і впевнено крокуємо вперед. Сергій Альошин підвів підсумки роботи поліції Слов’янська у 2016 році (ФОТО) http://slavyansk-police.dn.ua/news/view/1992 3 Закон України “Про національну поліцію” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 4 Закон України “Про міліцію” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-12 5 Постанова КМУ “Про утворення Національної поліції України” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2015-п 6 Постанова КМУ “Про затвердження Положення про Національну поліцію” https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248607704 7 Постанова КМУ від 07.02.2018 р. № 58 “Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/58-2018-п 8 Аваков: Новая патрульная полиция вместо карать и крышевать будет служить и защищать! (фото) https://glavnoe.ua/news/n232404 9 Закон України “Про Дисциплінарний статут Національної поліції України” https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2337-19 За словами представників поліції, будь- який мешканець окупованої території може звернутися з заявою про скоєння злочину до найближчого відділу Національної по- ліції, що розташований на підконтрольній території. Така заява реєструється і пере- дається до відповідного відділу поліції, за яким закріплена конкретна частина ОРДЛО, звідки звернувся громадянин. Заяви, що отримуються від мешканців непідконтроль- них територій, мають безстроковий харак- тер і розслідуються в рамках можливостей. Наприклад, інформація про викрадені на окупованій території транспортні засоби за- носиться до відповідної єдиної бази даних Нацполіції, і ці транспортні засоби оголошу- ються у розшук нарівні з іншими. За словами працівників поліції, не часто, але бувають ви- падки, коли правоохоронцям з підконтроль- них територій вдається повернути законним власникам викрадене майно на окупованих територіях або притягти до відповідальності злочинців. РЕФОРМА ПОЛІЦІЇ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ: ПОТОЧНИЙ СТАН 2 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла закон «Про національну поліцію», який вступив у силу 7 листопада 2015 року3 . Одночасно з цим Закон України «Про міліцію» втратив чинність4 . 2 вересня 2015 року Кабі- нет Міністрів України прийняв Постанову «Про утворення Національної поліції України»5 . 28 жовтня Постановою Уряду було затверджено Положення про Національну поліцію6 . Закон «Про Національну поліцію» поклика- ний змінити стандарти роботи правоохорон- них органів з пострадянських на демокра- тичні, у відповідності до вимог сучасності. В Законі статтею 11 вперше було визначено рівень довіри населення до поліції, як ос- новний критерій оцінки її діяльності7 . Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, говорячи про трансформацію філософії поліції, в 2015 році заявив, що нова поліція має «слу- жити і захищати, а не карати і „кришувати“.8 » Закон «Про Національну поліцію», на відміну від закону «Про міліцію», більш чітко регла- ментує діяльність правоохоронців та деталі- зує багато важливих процедур в тілі самого закону, а не на рівні підзаконних актів. Це дає можливість значно краще захистити права як поліцейських, так і громадян. Законом «Про Національну поліцію» зміне- но підхід до формування її кадрового скла- ду. Так, для здійснення добору на посади поліцейських, законом «Про Національну поліцію» вводиться діяльність спеціальних комісій, куди передбачено включення пред- ставників громадськості. 15 березня 2018 року Верховна Рада при- йняла інший важливий закон «Про Дисци- плінарний статут Національної поліції Укра- їни», який набрав чинності 7 жовтня 2018 року9 . Новий дисциплінарний Статут поліції передбачає кілька нововведень. Так, відпо- відно до ст. 15 Закону, проведення служ- бових розслідувань за фактом порушення поліцейським службової дисципліни здій- снюють дисциплінарні комісії, до складу яких можуть також включатися представни-
  4. 4. 4 ки громадськості, які мають бездоганну ре- путацію, високі професійні та моральні яко- сті, суспільний авторитет10 . Структура Національної поліції була за- тверджена 6 листопада 2015 року Наказом №1 Голови Національної поліції Хатії Дека- ноїдзе. Відтоді Нацполіція складається з Центрального органу управління (апарату), територіальних органів поліції в областях, міжрегіональних територіальних органів і підпорядкованих державних установ11 . Структура Головного управління Націо- нальної поліції у Донецькій області, як і в решті регіонів, представлена Головним управлінням, місцевими відділами, від- діленнями поліції та міжрегіональними підрозділами, як то Управління патрульної поліції, Управління захисту економіки, кі- берполіція та інші12 . В рамках реформи у складі Управління па- трульної поліції Донецької області створені та функціонують підрозділи дорожньої па- трульної поліції, а також ситуаційний центр Національної поліції, як єдина організаційна форма взаємодії всіх підрозділів апарату На- цполіції. Ситуаційний центр має на меті реа- гування на кризові, надзвичайні ситуації, а також координацію і управління силами та засобами поліції в разі ускладнення опера- тивної обстановки або виникнення надзви- чайної ситуації. В рамках реформи кримінальної поліції в До- нецькій області створено службу детективів. З метою відповідності до європейських та світових вимог утримання осіб в місцях позбавлення волі, для оптимізації наявної кількості таких установ в рамках реформи створюються базові ізолятори тимчасово- го тримання (ІТТ). Так, нещодавно введено в експлуатацію нове приміщення ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) у м. Сєверодо- нецьк Луганської області13 . Відділ детективів Головного управління На- цполіції в Донецькій області, як продукт ре- форми кримінального блоку, поєднує функції оперативників та слідчих. Зміна формату слідчої роботи та впровадження опера- тивних методів дали змогу ефективніше протистояти злочинності. За результатами першого кварталу 2019 року, детективами закінчено 32 кримінальних провадження. З них 29 проваджень на 52 епізоди тяжких злочинів скеровано з обвинувальними акта- ми до судів14 . Попри ці позитивні тенденції, виявлено проблемні моменти, що можуть негативно впливати на роботу органів поліції. 10 Набрав чинності новий Дисциплінарний статут Національної поліції України https://mvs.gov.ua/ua/news/15946_Nabrav_chinnosti_noviy_Disciplinarniy_statut_Nacionalnoi_policii_ Ukraini.htm 11 Структура Національної поліції https://www.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/ 12 Структура ГУНП в Донецькій області https://dn.npu.gov.ua/about/struktura/struktura/ 13 Заплановані зміни https://dn.npu.gov.ua/activity/about-programme/zaplanovani-zmini/ 14 Вбивство дитини, торгівля зброєю, корупція в органах влади – ТОП злочинів, які детективи поліції Донеччини довели до суду https://www.npu.gov.ua/news/korupcziya/vbivstvo-ditini- torgivlya-zbrojeyu-korupcziya-v-organax-vladi-top-zlochiniv-yaki-detektivi-policziji-donechchini-doveli-do-sudu/
  5. 5. 5 ПРОБЛЕМИ Невідповідність КУпАП викликам сучас- ності В сфері забезпечення публічного порядку значну проблему для роботи поліцейських становлять застарілі та неефективно пропи- сані норми законодавства. Зокрема Кодекс України про адміністративні правопорушен- ня було прийнято за часів пізнього СРСР в 1984 році. Заслуговує уваги стаття 133-1 «Порушення правил надання послуг пасажирського авто- мобільного транспорту». На думку поліцей- ських, недостатня санкція цієї статті щодо осіб, які працюють в сфері забезпечення без- пеки дорожнього руху фактично дозволяє автоперевізникам здійснювати незаконні перевезення за будь-якими маршрутами. Адже, відповідно до статті «відхилення від визначеного маршруту руху автобуса або маршрутного таксомотора, незаїзд на авто- станцію (автовокзал), якщо такий заїзд пе- редбачений розкладом руху автобуса, або маршрутного таксомотора, — тягне за собою накладення штрафу на водіїв транспортних засобів у розмірі до двох неоподатковува- них мінімумів доходів громадян»15 . Цього недостатньо, щоб ефективно попередити порушення. Очевидно, що Кодекс потребує перегляду, тому що така ситуація призводить до зни- ження службової мотивації працівників по- ліції та її неефективності в боротьбі з відпо- відними правопорушеннями. Надлишкова бюрократія В поліції досі існує обов’язкова до ведення документація, доцільність існування якої ви- кликає сумніви. Наприклад, Наказом МВС від 12.05.2016 року №377 «Про затвердження Порядку фор- мування та ведення особових справ поліцей- ських» затверджено «Порядок формування та ведення особових справ поліцейських». Пунктом 11 розділу 3 Порядку передбачено облік органами поліції особових справ спів- робітників в паперовій інвентарній книзі об- ліку особових справ16 . На думку працівників поліції, подібний облік практичніше, ефек- тивніше і доцільніше здійснювати в елек- тронному вигляді. Недосконалість системи фінансування та матеріально-технічного забезпечення органів поліції Одним з важливих аспектів для забезпечен- ня повноцінної роботи органів поліції є на- лежний рівень їхнього фінансування та ма- теріально-технічного забезпечення. Стаття 105 Закону про Нацполіцію передбачає, що фінансування та матеріально-технічне забез- печення поліції здійснюються за рахунок ко- штів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законом. Ок- рім цього, органи місцевого самоврядування можуть надавати безоплатно органам і під- розділам поліції службові приміщення, об- ладнані меблями та засобами зв’язку, тран- спорт та інші матеріально-технічні засоби. Фінансування поліції по лінії Державного бюджету є головним джерелом надходжен- ня коштів. Проте, спостерігається недостатнє фінансування та матеріально-технічне за- безпечення місцевих відділів та відділень поліції, які, на відміну від Головних управ- лінь Національної поліції в областях, не є самостійними структурними підрозділами та юридичними особами. Обсяг фінансуван- 15 Стаття 133-1 КУпАП http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/001/187.php 16 Наказ МВС від 12.05.2016 року №377 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0828-16
  6. 6. 6 ня та матеріально-технічного забезпечення місцевих відділів та відділень визначають Головні управління Національної поліції в областях. Але, місцеві відділи поліції часто стикаються з дефіцитом фінансування ре- монту службового автотранспорту. Іншою проблемою є встановлені норми постачання пального, яке розраховуються відповідно до обсягів, вказаних у паспортах автомобілів. Проте, фактично, за словами поліцейських, автомобілі типу «Рено Дастер» та «Мітсу- біши Аутлендер» використовують більше пального, ніж вказано в технічних паспортах. Витрати пального можуть бути ще більши- ми у районах зі значним бездоріжжям, або у зимову негоду. Це негативно впливає на морально-психологічний дух поліції, етику спілкування з громадянами та несе в собі корупційні ризики, зокрема потрапляння керівників органів поліції та поліцейських в залежність від спонсорів чи благодійників. Також існує проблема з забезпеченням міс- цевих відділів поліції поштовими марками та конвертами. Важливим є питання уніформи. Спецодяг, що надходить до поліції часто має невисо- ку якість, швидко вицвітає та псується. Ок- рім цього, внаслідок різних бюрократичних тендерних процедур та інших факторів, існу- ють випадки, коли сезонна уніформа може надходити до відділів поліції несвоєчасно. У зв’язку з цим, поліцейські часто вимушені купувати спецодяг за власні кошти. Зазви- чай, власним коштом правоохоронці купують недорогу уніформу, яка, відповідно, має не- презентабельний зовнішній вигляд, швид- ко виходить з ладу. Це відчутно погіршує фізичний та морально-психологічний стан поліцейських. Поліція змушена звертатися до місцевих рад та обласної державної адміністрації з про- ханням вишукати кошти для покриття цих та інших потреб. На думку поліцейських, це може нести в собі ризики потрапляння органів поліції в залежність від представ- ників місцевої влади. Проте, місцеві ради часто під різними приводами все одно від- мовляють поліції у фінансовій підтримці. Так, в березні 2019 року сесія Краматорської місь- кої ради не підтримала проект рішення про фінансування потреб поліції та СБУ в рамках міської цільової програми «Правопорядок 2015-2020». Місцева влада мотивувала своє рішення тим, що правоохоронці ігнорують депутатські запити17 . Однак, якщо місцева рада згодна виділити поліції кошти з місь- кого бюджету, на заваді можуть стати норми законів. Наприклад, стаття 85 Бюджетного кодексу України вводить обмеження для органів місцевого самоврядування у фінан- совій підтримці поліції через міські цільові програми щодо правопорядку, якщо міська рада має певні види заборгованості. Так, у Слов’янську Донецької області з цієї причи- ни міська рада офіційно відмовила місцевій поліції у фінансуванні програми правопоряд- ку з міського бюджету18 . Соціальний захист поліцейських на практиці працює не в достатній мірі Поліцейські не відчувають, що їхні гаранто- вані соціальні права на практиці будуть реа- лізованими в повній мірі. Така ситуація зни- жує рівень мотивації працівників поліції. Медичне забезпечення поліцейських Наприклад,, стаття 95 ЗУ «Про Національну поліцію» «Медичне забезпечення поліцей- ських» говорить, що у разі відсутності спе- ціального медичного обладнання, медич- них фахівців або спеціалізованих відділень у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України, а також в інших державних та комунальних закладах охо- 17 ДЕПУТАТЫ ОТКАЗАЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ В 13-МИЛЛИОННОЙ ПОМОЩИ http://www.kramatorskpost.com/2019/03/22/deputaty-otkazali-pravoohranitelyam-v-13-millionnoj-pomoshi/ 18 Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году http://tvplus.dn.ua/news/10/full/5235/
  7. 7. 7 рони здоров’я, поліцейський може бути на- правлений, за висновком відповідного за- кладу охорони здоров’я, на обстеження або лікування до приватного закладу охорони здоров’я або іноземного медичного закла- ду. На практиці ж ця норма не працює, через невизначеність механізму її виконання. Це ж стосується і передбачених Законом пільг для членів сімей поліцейських. Грошове забезпечення працівників поліції Грошове забезпечення поліцейських в Зако- ні про Нацполіцію також прописано не чітко. В Статті 94 сказано, що правоохоронці отри- мують грошове забезпечення, розмір яко- го визначається залежно від посади, спе- ціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації тощо та індексується відповідно до закону. В той же час, грошове забезпечення в інших правоохоронних структурах НАБУ, ДБР чітко прив’язане до прожиткового мінімуму на рівні профільних законів. Житлове забезпечення поліцейських В грудні 2018 року Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував програму фінан- сового лізингу, яка має дати змогу поліцей- ським та рятувальникам придбати житло на вигідних умовах. Програма передбачає, що для отримання власного житла поліцейсько- му необхідно виконати всього чотири умови: вислуга не менше 2-х років; не менше 5-ти років до виходу на пенсію; перебування на квартирному обліку; термін лізингу не біль- ше 20-ти років19 . Проте, на сьогоднішній день, органи поліції на місцях не мають інформації щодо механіз- мів реалізації цієї програми. На думку опи- таних поліцейських, існує дуже багато інших питань, стосовно захисту прав працівників поліції, які потребують перегляду та опти- мізації. Все це не кращим чином впливає на морально-психологічний стан та мотивацію поліцейських. Недостатнє гарантування захисту про- фесійних прав поліцейських На думку поліцейських, законодавством не- достатньо захищені не лише соціальні, а й професійні права працівників поліції. В за- коні про Нацполіцію та в інших норматив- но-правових актах зроблено дійсно потріб- ний акцент щодо забезпечення захисту прав людини і громадянина. Однак, самі поліцей- ські слабко відчувають, що їх особисті права при виконанні службових обов’язків також належно гарантовані та захищені. Внаслідок цього, а також впливу політичних факторів, поліцейські часто бояться застосовувати передбачені законом заходи впливу щодо правопорушників навіть тоді, коли це є дійсно виправданим та необхідним. Така ситуація не сприяє мотивації працівників поліції та виявленню ініціативи при захисті суспільства від протиправних посягань. Іншими видимими механізмами захи- сту прав працівників поліції і гарантування об’єктивної оцінки діяльності поліцейського є підрозділи Департаменту внутрішньої без- пеки, Управління забезпечення прав людини та дисциплінарні комісії Національної поліції. Згідно статті 15 нового Закону України «Про дисциплінарний Статут Національної полі- ції», проведення службових розслідувань за фактом порушення поліцейським службової дисципліни здійснюють дисциплінарні ко- місії, до складу яких можуть також вклю- чатися представники громадськості. Закон передбачає, що ці представники громад- ськості повинні мати бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, автори- тет у суспільстві. Проте, на практиці органи 19 Арсен Аваков: Для отримання власного житла поліцейському необхідно виконати всього чотири умови (ФОТО, ІНФОГРАФІКА) https://mvs.gov.ua/ua/news/16909_Arsen_Avakov_Dlya_ otrimannya_vlasnogo_zhitla_policeyskomu_neobhidno_vikonati_vsogo_chotiri_umovi_FOTO.htm
  8. 8. 8 поліції фактично не використовують можли- вість залучення такої громадськості до ро- боти в своїх дисциплінарних комісіях, хоча це б сприяло покращенню незалежності та об’єктивності роботи, а також підвищенню громадської довіри. Негативний вплив інституційної пам’яті внутрішньої організаційної культури радянської та пострадянської міліції Органам Національної поліції на місцях знач- но перешкоджає низка суб’єктивно обумов- лених факторів. Насамперед досі спосте- рігається надмірна залежність керівників місцевих органів поліції від безпосереднього керівництва вищого рівня. Основою мотива- ції керівників органів поліції на місцях стає звітність та догода органам поліції вищо- го рівня, які мають опосередковані важелі впливу через матеріально-технічне забезпе- чення. Служіння суспільству на території об- слуговування відступає на другий план. Де- які керівники та працівники місцевих органів поліції розповідають про наявність системи показників, яка офіційно не затверджена жодними нормативно-правовими актами. Згідно статті 11 Закону України «Про націо- нальну поліцію», рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефек- тивності її діяльності. Відповідно, керівниц- тво місцевих органів поліції має бути моти- вованим в першу чергу концентруватися на вирішенні проблем реальної злочинності на території обслуговування. Для цього потріб- не встановлення максимальної взаємодії з місцевою громадою в питаннях безпеки. На практиці неформальні вимоги щодо показ- ників часто суперечать реальним потребам громад. Керівники місцевих відділів поліції мають низьку мотивацію до використання таких інструментів взаємодії органу поліції з громадою як створення громадських рад при відділах поліції, чи включення пред- ставників громадськості до дисциплінарних комісій поліції. Краща ситуація в цьому плані у міжрегіональних підрозділах. Якщо порівнювати ситуацію з внутрішньою організаційною культурою відділів поліції ГУНП, які беруть свій початок з часів Ра- дянського Союзу, з новоутвореними міжре- гіональними підрозділами, такими як па- трульна поліція Департаменту Патрульної поліції, то тут спостерігаються деякі відмін- ності. Зокрема, у внутрішній корпоративній культурі та в усталених моделях поведінки в новостворених підрозділах патрульної полі- ції вплив негативних моментів інституційної пам’яті підрозділів колишньої пострадян- ської міліції проявляється значно менше. Рекомендації щодо покращення ситуації у національній поліції в контексті реінте- грації 1. Здійснити повний аудит діючого КУпАП від 1984 року на предмет актуальності вимогам часу та внести відповідні зміни, або прийняти новий КУпАП; 2. Замінити в органах поліції паперовий документообіг електронним, що значно покращить продуктивність праці та ін- формаційну безпеку; 3. Провести аудит ефективності механізмів фінансування та матеріально-технічного забезпечення органів поліції. Забезпечи- ти вчасне та повне надходження коштів до поліції, згідно з заявленими потре- бами, що випливають з оперативної об- становки на території обслуговування. Вчасно та в повному обсязі надавати поліцейським уніформу високої якості марки «5.11». Переглянути статтю 85 Бю- джетного кодексу України; 4. Здійснити заходи щодо децентралізації управління поліцією, надати місцевим відділам і відділенням поліції право са-
  9. 9. 9 мостійно формувати та розпоряджатися власним бюджетом, визначати пріорите- ти роботи, орієнтовані на потреби грома- ди; 5. Запровадити реальні механізми гаран- тування соціальних та професійних прав поліцейських; 6. Забезпечити закордонне стажування ке- рівників поліції та поліцейських, які пре- тендують на зайняття керівних посад в органах поліції України, в країнах де ор- гани поліції займають перші місця в між- народних рейтингах20 . 7. Привести внутрішню організаційну куль- туру, стиль та традиції керівництва полі- ції, субординацію, які досі несуть в собі негативний відбиток радянського та по- страдянського періоду у відповідність до Правил етичної поведінки поліцей- ських, затверджених Наказом МВС від 09.11.2016 р. №1179, принципам Верхо- венства права та Закону «Про Національ- ну поліцію»; 8. Внести зміни до Закону України «Про На- ціональну поліцію», доповнивши статтю 11 Закону пунктом 5, яким визначити відповідальність керівників поліції всіх рівнів за встановлення будь-яких пла- нів/показників з кількості злочинів, які мають статися на території, планів/по- казників з розкриття злочинів, обов’яз- кових норм навантаження на працівників та інших непритаманних демократичним стандартам показників, що заважають органам поліції повноцінно здійснювати визначені Законом завдання та служити суспільству на ввіреній території обслуго- вування, а не керівництву вищого рівня. 9. Забезпечити напрацювання практичної методології та утворення Громадських рад при органах поліції відповідно до Постанови КМУ від 03.11.2010 р. №996 «Про забезпечення участі громадськос- ті у формуванні та реалізації державної політики»21 , а також відповідно до статті 15 Закону України «Про Дисциплінар- ний Статут Національної поліції України». Забезпечити включення представників відповідної громадськості до складу Дисциплінарних комісій поліції. Форму- вати довіру поліцейських до громадян і, навпаки, що сприятиме оперативному інформуванню поліції громадянами. 10. Провести аудит організаційної структу- ри поліції, системи мотивації, механізмів призначень на посади, фінансування та матеріально-технічного забезпечення на предмет їх логічності та оптимальності з точки зору виконання місії та завдань по- ліції відповідно до Закону і Конституції. України 20 Рейтинг верховенства права: на какой позиции оказалась Украина https://24tv.ua/ru/rejting_verhovenstva_prava_na_kakoj_pozicii_okazalas_ukraina_n1120251 21 Постанова КМУ від 3 листопада 2010 р. N 996 Київ Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996- 2010-п

×