Koncepcja cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych

Andrzej Sobczak
Andrzej SobczakRobotics & Enterprise Architect / Professor @ Warsaw School of Economics à Warsaw School of Economics
Koncepcja cyfrowej transformacji
sieci organizacji publicznych
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH
Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych SGH
Agenda prezentacji
1
Koncepcja cyfrowej transformacji w kontekście jednostek
sektora publicznego
2
Próba definicji cyfrowej transformacji sieci organizacji
publicznych
3
Składowe modelu zarządzania cyfrową transformacją
sieci organizacji publicznych
4
Cyfrowa transformacja jako szczególny rodzaj
zmiany organizacyjnej
Podsumowanie i kierunki dalszych badań5
Cyfrowa transformacja jako szczególny rodzaj
zmiany organizacyjnej
1
1
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
Klasyfikacja zmian organizacyjnych (1)
Transformacja
Ograniczenie zakresu
działania Zmiana metod działania
Programy
oszczędnościowe
Ukierunkowanie na
kompleksową jakość
Skutki i czas trwania zmiany
Zasięgoddziaływaniazmiany
Doraźne zmiany w krótkim czasie Trwałe zmiany, realizowane przez długi czas
Pracownik
Jednostka
organizacyjna
Cała
organizacja Sanacja
Źródło: K. Krupa
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
Klasyfikacja zmian organizacyjnych (2)
Średni Duży
Rozwój Przekształcenie Transformacja
Cyfrowa globalizacja
Mały
Średnia DużaMała
Średni Duży
Średni DługiŚredni
Zasięg
Głębokość
Stopień
zaplanowania
Horyzont
czasu
Duży
Źródło: K. Krupa
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
 Przekształcenie organizacji pomiędzy dwoma punktami
w czasie, którego celem jest przystosowanie organizacji do
lepszego działania w przyszłości poprzez stworzenie nowej
relacji na linii organizacja–otoczenie (V. Barker, M. Duhaime).
 Znacząca zmiana jednego lub więcej głównych
podsystemów w organizacji, takich jak strategia, struktura
lub technika (A. Pettigrew).
 Zmiana, dzięki której organizacja zyskała potencjał /
zdolność (capability) do zrobienia czegoś, co było poza
jej zasięgiem przed dokonaniem jej transformacji (J. Jones).
Definicyjne ujęcie transformacji organizacji
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
 Cyfrowa transformacja organizacji – zastosowanie
technologii [informatycznych] w celu radykalnego
zwiększenia wydajność lub rezultatów organizacji, poprzez:
 wprowadzenie nowej jakości w zakresie doznań klienta,
 zmianę procesów operacyjnych organizacji,
 przebudowę modelu działania organizacji.
Źródło: MIT Center for Digital Business i Capgemini Consulting
Definicyjne ujęcie cyfrowej transformacji organizacji
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
Komponenty składowe cyfrowej transformacji
Cyfrowa globalizacja
Źródło: MIT Center for Digital Business i Capgemini Consulting
Cyfryzacja
procesów
Wzrost wydajności
obsługi klienta
Cyfrowe stanowisko
pracy
Zrozumienie
potrzeb klienta
Cyfrowo
zmodyfikowana
działalność
Nowe usługi cyfrowe
Obsługa klienta Procesy operacyjne Model działania
Zarządzanie
wydajnością
Nowe geograficznie
rynki
Punkty styku
z klientem
Koncepcja cyfrowej transformacji w kontekście
jednostek sektora publicznego
2
2
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
 Służebność wobec otoczenia.
 Często sprzeczne potrzeby poszczególnych grup
interesariuszy organizacji.
 Niejednoznaczność i nieprecyzyjność celów szczegółowych
działania organizacji.
 Mocno sformalizowany, hierarchiczny charakter struktury
organizacji.
 Działanie podejmowane w ramach i na podstawie regulacji
prawnych.
 Organizacja publiczna jest częścią większej całości,
jaką stanowi państwo.
Wyróżniki organizacji publicznych istotne przy
przedsięwzięciach transformacyjnych
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
 Cyfrowa transformacja powinna być
nakierowana na tworzenie wartości
publicznej (Public Value) przy
pomocy IT – tj. wdrażanie takich
rozwiązań informatycznych, które:
 zwiększą skuteczność działania
organizacji w obszarze wypełniania
zadań ustawowych;
 zwiększą efektywność działania
organizacji – tj. pozwolą na realizację
tych zadań przy zaangażowaniu jak
najmniejszych środków.
Implikacje wyróżników organizacji publicznej w kontekście
cyfrowej transformacji
Oznacza to, że sukces
realizacji transformacji
nie będzie mierzony tym,
czy udało się wdrożyć
system „X” lub „Y”, lecz
czy zostały osiągnięte
określone korzyści
biznesowe (np.
zwiększono szybkość
obsługi klientów
organizacji publicznej,
zmniejszono stopień
obciążenia pracowników
organizacji działaniami
administracyjnymi).
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
Typowa struktura w dużych organizacjach publicznych (1)
Poziom
oddziału
Poziom
regionu
Poziom
centrali
Jednostka
regionalna
„X"
Jednostka
regionalna
„Y”
Oddział
„C”
Oddział
„D”
Centrala
Oddział
„A”
Oddział
„B”
Źródło: Opracowanie własne
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
Typowa struktura w dużych organizacjach publicznych (2)
Poziom
oddziału
Poziom
regionu
Poziom
centrali
Jednostka
regionalna
„X"
Jednostka
regionalna
„Y”
Oddział
„C”
Oddział
„D”
Centrala
Oddział
„A”
Oddział
„B”
Źródło: Opracowanie własne
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
Model operacyjny a cyfrowa transformacja pojedynczej
organizacji publicznej
Model
koordynacji
Model
unifikacji
Model
dywersyfikacji
Model
replikacji
Poziom standaryzacji procesów biznesowych
Poziomintegracjiprocesów
Niski Wysoki
Niski
Wysoki
Źródło: J. Ross, P. Weill, D. Robertson
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
Docelowa struktura w dużych organizacjach publicznych
Poziom
oddziału
Poziom
regionu
Poziom
centrali
Jednostka
regionalna
„X"
Jednostka
regionalna
„Y”
Oddział
„C”
Oddział
„D”
Centrala
Oddział
„A”
Oddział
„B”
Źródło: Opracowanie własne
Próba definicji cyfrowej transformacji
sieci organizacji publicznych
3
3
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
 Sieć przedsiębiorstw – zespół podmiotów i względnie
trwałych więzi między nimi, opierających się na zaufaniu
oraz długoterminowych kontraktach.
 Sieć organizacji publicznych – zespół organizacji
publicznych i względnie trwałych więzi między nimi,
opierających się na długoterminowych porozumieniach,
tworzonych na podstawie i w ramach obowiązujących
przepisów prawa.
Definicyjne ujęcie sieci w teorii zarządzania
Źródło: Opracowanie własne
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
Modele funkcjonowania Państwa
Państwo powierza
w outsourcing
kluczowe obszary
Państwo funkcjonuje
w modelu sieciowym,
łączącym organizacje
publiczne i ich partnerów
Państwo funkcjonuje
w modelu hierarchicznym
Państwo funkcjonuje
jak sieć połączonych
organizacji publicznych
Potencjał państwa do zarządzania sieciami
Poziomwspółpracy
zpartneramizewnętrznymi
(organizacjepozarządowe,firmy)
Niski Wysoki
Niski
Wysoki
Źródło: Deloitte
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
 Celem budowy sieci organizacji publicznych jest
dążenie do maksymalizacji wartości publicznej
dostarczanej przez organizacje publiczne poprzez:
 zwiększenie efektywności wykorzystania każdego zasobu
materialnego i niematerialnego (w szczególności wiedzy)
znajdującego się w posiadaniu Państwa;
 likwidację duplikujących się nakładów i czynności
podejmowanych w organizacjach publicznych;
 zaoferowanie nowych [innowacyjnych] usług, nieosiągalnych
bez współpracy poszczególnych organizacji publicznych.
Uzasadnienie wprowadzania sieci organizacji publicznych
Źródło: Opracowanie własne
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
 Cyfrowa transformacja sieci organizacji publicznych
– zastosowanie technologii informatycznych w celu
radykalnego zwiększenia wartości publicznej
dostarczanej w formie usług przez sieć organizacji
publicznych poprzez:
 wprowadzenie nowych sposobów obsługi klientów sieci organizacji
publicznych,
 przebudowę procesów operacyjnych na poziomie organizacji
będących elementami sieci, ukierunkowaną na zwiększenie stopnia
ich interoperacyjności,
 wprowadzenie nowych modeli działania organizacji publicznych
wchodzących w skład sieci.
Definicyjne ujęcie cyfrowej transformacji sieci organizacji
publicznych
Źródło: Opracowanie własne
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
Pięciopoziomowy model poziomów transformacji biznesowej
na bazie możliwości dostarczanej przez IT
Lokalne działania
Zakres potencjalnych korzyści
Stopieńtransformacjibiznesowej
Niski Wysoki
Niski
Wysoki
Wewnętrzna integracja
Przebudowa procesów
Przebudowa
sieci organizacji
Redefinicja biznesu
Zmiana
ewolucyjna
Zmiana
rewolucyjna
Źródło: N. Venkatraman
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
Właściwości sieci w kontekście modelu operacyjnego
Każda z organizacji
(publicznych) realizuje
inną misję, dlatego
nie ma możliwości
wprowadzenia
modelu unifikacji.
Ze względu jednak,
na oczekiwaną
maksymalizację
wartości publicznej
dostarczanej przez te
jednostki niezbędne
jest dążenie do
zapewnienia integracji
procesów
biznesowych tych
organizacji.Źródło: Opracowanie własne
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
Model operacyjny a cyfrowa transformacja sieci organizacji
publicznych
Model
koordynacji
Model
unifikacji
Model
dywersyfikacji
Model
replikacji
Poziom standaryzacji procesów biznesowych
Poziomintegracjiinteroperacyjności
procesów
Niski Wysoki
Niski
Wysoki
Źródło: J. Ross, P. Weill, D. Robertson
Składowe modelu zarządzania cyfrową
transformacją sieci organizacji publicznych
4
4
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
 Nadzór nad siecią
 Struktura władzy
 Koordynacja podejmowania decyzji
 Negocjacje i kontrakty
 Mechanizmy komunikacji
 Mechanizmy zapewnienia
interoperacyjności
 Wizja współdziałania
 Standardy i pryncypia
 Modele referencyjne
Czynniki wpływające na model zarządzania
cyfrową transformacją sieci organizacji publicznych
Zagadnienia te muszą
być uwzględnione
przy projektowaniu
modelu zarządzania
cyfrową transformacją
sieci organizacji
publicznych.
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
Struktura modelu zarządzania cyfrową transformacją sieci
organizacji publicznych (1)
Obszary potencjału zarządzania cyfrową
transformacją sieci organizacji publicznych
Potencjał – zdolność organizacji do wykonania określonych działań.
Na potencjał składają się umiejętności pracowników, zasoby
informacyjne, procesy oraz wyposażenie (technologia).
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
Struktura modelu zarządzania cyfrową transformacją sieci
organizacji publicznych (2)
Poziom zarządzania
cyfrową transformacją
sieci organizacji publicznych
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
Struktura modelu zarządzania cyfrową transformacją sieci
organizacji publicznych (3)
Podsumowanie i kierunki dalszych badań
5
5
dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej
 Rosnące oczekiwania ze strony społeczeństwa będą
generowały konieczność zwiększenia stopnia i zakresu
współpracy pomiędzy organizacjami publicznymi.
 Interoperacyjność procesów biznesowych pomiędzy
organizacjami jest warunkiem koniecznym do
maksymalizacji wartości publicznej usług świadczonych
przez te jednostki.
 Niezbędne jest wypracowanie spójnego metodycznie
podejścia do zarządzania transformacją sieci organizacji
publicznych.
Konkluzje i dalsze prace badawcze
Dziękuję za uwagę.
Zapraszam do dyskusji.
sobczak@sgh.waw.pl
www.andrzejsobczak.net
1 sur 31

Recommandé

Założenia modelu dostarczenia wartości z budowy inteligentnego miasta par
Założenia modelu dostarczenia wartości z budowy inteligentnego miastaZałożenia modelu dostarczenia wartości z budowy inteligentnego miasta
Założenia modelu dostarczenia wartości z budowy inteligentnego miastaAndrzej Sobczak
653 vues20 diapositives
Kierunek cyfryzacji w Polsce - praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli or... par
Kierunek cyfryzacji w Polsce - praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli or...Kierunek cyfryzacji w Polsce - praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli or...
Kierunek cyfryzacji w Polsce - praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli or...Andrzej Sobczak
768 vues39 diapositives
Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyc... par
Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyc...Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyc...
Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyc...Andrzej Sobczak
2.8K vues45 diapositives
Czym jest jakość architektury korporacyjnej i jak ją oceniać? par
Czym jest jakość architektury korporacyjnej i jak ją oceniać? Czym jest jakość architektury korporacyjnej i jak ją oceniać?
Czym jest jakość architektury korporacyjnej i jak ją oceniać? Andrzej Sobczak
529 vues27 diapositives
Architektura danych w zarządzaniu organizacjami par
Architektura danych w zarządzaniu organizacjamiArchitektura danych w zarządzaniu organizacjami
Architektura danych w zarządzaniu organizacjamiAndrzej Sobczak
945 vues18 diapositives
Chmura w mieście, miasto w chmurze – czy samorządy potrzebują przetwarzania w... par
Chmura w mieście, miasto w chmurze – czy samorządy potrzebują przetwarzania w...Chmura w mieście, miasto w chmurze – czy samorządy potrzebują przetwarzania w...
Chmura w mieście, miasto w chmurze – czy samorządy potrzebują przetwarzania w...Andrzej Sobczak
1.1K vues49 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Koncepcja cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych

Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor... par
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...Andrzej Sobczak
2.2K vues136 diapositives
Czy czeka nas los gotowanej żaby - czyli co mówi robonomika o nadejściu ery r... par
Czy czeka nas los gotowanej żaby - czyli co mówi robonomika o nadejściu ery r...Czy czeka nas los gotowanej żaby - czyli co mówi robonomika o nadejściu ery r...
Czy czeka nas los gotowanej żaby - czyli co mówi robonomika o nadejściu ery r...Andrzej Sobczak
2.6K vues27 diapositives
Droga Rozwoju Digitalnego par
Droga Rozwoju Digitalnego Droga Rozwoju Digitalnego
Droga Rozwoju Digitalnego Piotr Wiśniewski
3.2K vues37 diapositives
CIO Espresso par
CIO EspressoCIO Espresso
CIO EspressoJakub Mazurkiewicz
433 vues3 diapositives
Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p... par
Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...
Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...Andrzej Sobczak
1.4K vues71 diapositives
Trendy w komunikacji przedsiębiorst par
Trendy w komunikacji przedsiębiorstTrendy w komunikacji przedsiębiorst
Trendy w komunikacji przedsiębiorstMateusz Rogaczewski
714 vues44 diapositives

Similaire à Koncepcja cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych(20)

Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor... par Andrzej Sobczak
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...
Andrzej Sobczak2.2K vues
Czy czeka nas los gotowanej żaby - czyli co mówi robonomika o nadejściu ery r... par Andrzej Sobczak
Czy czeka nas los gotowanej żaby - czyli co mówi robonomika o nadejściu ery r...Czy czeka nas los gotowanej żaby - czyli co mówi robonomika o nadejściu ery r...
Czy czeka nas los gotowanej żaby - czyli co mówi robonomika o nadejściu ery r...
Andrzej Sobczak2.6K vues
Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p... par Andrzej Sobczak
Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...
Wydanie II. Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji p...
Andrzej Sobczak1.4K vues
Integracja danych i raportowanie w chmurze obliczeniowej Windows Azure - tran... par Jarek Sokolnicki
Integracja danych i raportowanie w chmurze obliczeniowej Windows Azure - tran...Integracja danych i raportowanie w chmurze obliczeniowej Windows Azure - tran...
Integracja danych i raportowanie w chmurze obliczeniowej Windows Azure - tran...
Jarek Sokolnicki1.2K vues
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl... par CyfrowePanstwo.pl
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
CyfrowePanstwo.pl2.2K vues
Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej – nowe technologie a wykorzys... par Aleksandra Polak
Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej – nowe technologie a wykorzys...Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej – nowe technologie a wykorzys...
Komunikacja firm i konsumentów w epoce cyfrowej – nowe technologie a wykorzys...
Aleksandra Polak1.8K vues
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzor... par CyfrowePanstwo.pl
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzor...Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzor...
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej – inspirujące wzor...
CyfrowePanstwo.pl2.3K vues
Webinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwC par PwC Polska
Webinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwCWebinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwC
Webinarium 3 istotne wyzwania pracownicze 15-11-2021 | PwC
PwC Polska845 vues
Koncepcja metodycznego podejścia do podnoszenia poziomu interoperacyjności w ... par Andrzej Sobczak
Koncepcja metodycznego podejścia do podnoszenia poziomu interoperacyjności w ...Koncepcja metodycznego podejścia do podnoszenia poziomu interoperacyjności w ...
Koncepcja metodycznego podejścia do podnoszenia poziomu interoperacyjności w ...
Andrzej Sobczak522 vues
Platforma IT Transfer – Monika Kamińska, Krajowa Agencja Informacyjna “INFO” par bridgecamp
Platforma IT Transfer – Monika Kamińska, Krajowa Agencja Informacyjna “INFO”Platforma IT Transfer – Monika Kamińska, Krajowa Agencja Informacyjna “INFO”
Platforma IT Transfer – Monika Kamińska, Krajowa Agencja Informacyjna “INFO”
bridgecamp483 vues
Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej n... par Episteme
Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej n...Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej n...
Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej n...
Episteme 2.3K vues

Plus de Andrzej Sobczak

Strategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesu par
Strategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesuStrategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesu
Strategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesuAndrzej Sobczak
559 vues23 diapositives
Czy o RPA będziemy jeszcze pamiętać za dwa lata – czyli ślepy zaułek, czy moż... par
Czy o RPA będziemy jeszcze pamiętać za dwa lata – czyli ślepy zaułek, czy moż...Czy o RPA będziemy jeszcze pamiętać za dwa lata – czyli ślepy zaułek, czy moż...
Czy o RPA będziemy jeszcze pamiętać za dwa lata – czyli ślepy zaułek, czy moż...Andrzej Sobczak
326 vues27 diapositives
Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacji par
Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacjiŁad danych w czasach automatyzacji i robotyzacji
Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacjiAndrzej Sobczak
284 vues43 diapositives
Analityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu par
Analityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesuAnalityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu
Analityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesuAndrzej Sobczak
446 vues37 diapositives
Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d... par
Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...
Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...Andrzej Sobczak
1.1K vues52 diapositives
Sztuczna inteligencja – kiedy i jak bardzo zmieni naszą rzeczywistość? par
Sztuczna inteligencja – kiedy i jak bardzo zmieni naszą rzeczywistość?Sztuczna inteligencja – kiedy i jak bardzo zmieni naszą rzeczywistość?
Sztuczna inteligencja – kiedy i jak bardzo zmieni naszą rzeczywistość?Andrzej Sobczak
201 vues17 diapositives

Plus de Andrzej Sobczak(19)

Strategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesu par Andrzej Sobczak
Strategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesuStrategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesu
Strategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesu
Andrzej Sobczak559 vues
Czy o RPA będziemy jeszcze pamiętać za dwa lata – czyli ślepy zaułek, czy moż... par Andrzej Sobczak
Czy o RPA będziemy jeszcze pamiętać za dwa lata – czyli ślepy zaułek, czy moż...Czy o RPA będziemy jeszcze pamiętać za dwa lata – czyli ślepy zaułek, czy moż...
Czy o RPA będziemy jeszcze pamiętać za dwa lata – czyli ślepy zaułek, czy moż...
Andrzej Sobczak326 vues
Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacji par Andrzej Sobczak
Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacjiŁad danych w czasach automatyzacji i robotyzacji
Ład danych w czasach automatyzacji i robotyzacji
Andrzej Sobczak284 vues
Analityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu par Andrzej Sobczak
Analityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesuAnalityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu
Analityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu
Andrzej Sobczak446 vues
Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d... par Andrzej Sobczak
Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...
Robotyzacja procesów biznesowych - od optymalizacji do transformacji modelu d...
Andrzej Sobczak1.1K vues
Sztuczna inteligencja – kiedy i jak bardzo zmieni naszą rzeczywistość? par Andrzej Sobczak
Sztuczna inteligencja – kiedy i jak bardzo zmieni naszą rzeczywistość?Sztuczna inteligencja – kiedy i jak bardzo zmieni naszą rzeczywistość?
Sztuczna inteligencja – kiedy i jak bardzo zmieni naszą rzeczywistość?
Andrzej Sobczak201 vues
Ocena i podnoszenie dojrzałości robotyzacji biznesu par Andrzej Sobczak
Ocena i podnoszenie dojrzałości robotyzacji biznesuOcena i podnoszenie dojrzałości robotyzacji biznesu
Ocena i podnoszenie dojrzałości robotyzacji biznesu
Andrzej Sobczak188 vues
Data Governance jako część ładu korporacyjnego par Andrzej Sobczak
Data Governance jako część ładu korporacyjnegoData Governance jako część ładu korporacyjnego
Data Governance jako część ładu korporacyjnego
Andrzej Sobczak1.2K vues
Metody oceny jakości praktyki architektonicznej par Andrzej Sobczak
Metody oceny jakości praktyki architektonicznej Metody oceny jakości praktyki architektonicznej
Metody oceny jakości praktyki architektonicznej
Andrzej Sobczak509 vues
Wydanie II. Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwarte... par Andrzej Sobczak
Wydanie II. Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwarte...Wydanie II. Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwarte...
Wydanie II. Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwarte...
Andrzej Sobczak1.2K vues
Wydanie II. Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - insp... par Andrzej Sobczak
Wydanie II. Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - insp...Wydanie II. Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - insp...
Wydanie II. Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - insp...
Andrzej Sobczak1.8K vues
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl... par Andrzej Sobczak
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Andrzej Sobczak1.4K vues
Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i p... par Andrzej Sobczak
Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i p...Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i p...
Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i p...
Andrzej Sobczak1.2K vues
Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyk... par Andrzej Sobczak
Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyk...Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyk...
Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyk...
Andrzej Sobczak578 vues
Ogólnopolskie Seminarium "Architektura Korporacyjna w Akcji" par Andrzej Sobczak
Ogólnopolskie Seminarium "Architektura Korporacyjna w Akcji"Ogólnopolskie Seminarium "Architektura Korporacyjna w Akcji"
Ogólnopolskie Seminarium "Architektura Korporacyjna w Akcji"
Andrzej Sobczak263 vues
Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania ... par Andrzej Sobczak
Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania ...Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania ...
Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania ...
Andrzej Sobczak604 vues
Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych jako narzędzie profesjonali... par Andrzej Sobczak
Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych jako narzędzie profesjonali...Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych jako narzędzie profesjonali...
Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych jako narzędzie profesjonali...
Andrzej Sobczak444 vues

Koncepcja cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych

 • 1. Koncepcja cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych SGH
 • 2. Agenda prezentacji 1 Koncepcja cyfrowej transformacji w kontekście jednostek sektora publicznego 2 Próba definicji cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych 3 Składowe modelu zarządzania cyfrową transformacją sieci organizacji publicznych 4 Cyfrowa transformacja jako szczególny rodzaj zmiany organizacyjnej Podsumowanie i kierunki dalszych badań5
 • 3. Cyfrowa transformacja jako szczególny rodzaj zmiany organizacyjnej 1 1
 • 4. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Klasyfikacja zmian organizacyjnych (1) Transformacja Ograniczenie zakresu działania Zmiana metod działania Programy oszczędnościowe Ukierunkowanie na kompleksową jakość Skutki i czas trwania zmiany Zasięgoddziaływaniazmiany Doraźne zmiany w krótkim czasie Trwałe zmiany, realizowane przez długi czas Pracownik Jednostka organizacyjna Cała organizacja Sanacja Źródło: K. Krupa
 • 5. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Klasyfikacja zmian organizacyjnych (2) Średni Duży Rozwój Przekształcenie Transformacja Cyfrowa globalizacja Mały Średnia DużaMała Średni Duży Średni DługiŚredni Zasięg Głębokość Stopień zaplanowania Horyzont czasu Duży Źródło: K. Krupa
 • 6. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej  Przekształcenie organizacji pomiędzy dwoma punktami w czasie, którego celem jest przystosowanie organizacji do lepszego działania w przyszłości poprzez stworzenie nowej relacji na linii organizacja–otoczenie (V. Barker, M. Duhaime).  Znacząca zmiana jednego lub więcej głównych podsystemów w organizacji, takich jak strategia, struktura lub technika (A. Pettigrew).  Zmiana, dzięki której organizacja zyskała potencjał / zdolność (capability) do zrobienia czegoś, co było poza jej zasięgiem przed dokonaniem jej transformacji (J. Jones). Definicyjne ujęcie transformacji organizacji
 • 7. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej  Cyfrowa transformacja organizacji – zastosowanie technologii [informatycznych] w celu radykalnego zwiększenia wydajność lub rezultatów organizacji, poprzez:  wprowadzenie nowej jakości w zakresie doznań klienta,  zmianę procesów operacyjnych organizacji,  przebudowę modelu działania organizacji. Źródło: MIT Center for Digital Business i Capgemini Consulting Definicyjne ujęcie cyfrowej transformacji organizacji
 • 8. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Komponenty składowe cyfrowej transformacji Cyfrowa globalizacja Źródło: MIT Center for Digital Business i Capgemini Consulting Cyfryzacja procesów Wzrost wydajności obsługi klienta Cyfrowe stanowisko pracy Zrozumienie potrzeb klienta Cyfrowo zmodyfikowana działalność Nowe usługi cyfrowe Obsługa klienta Procesy operacyjne Model działania Zarządzanie wydajnością Nowe geograficznie rynki Punkty styku z klientem
 • 9. Koncepcja cyfrowej transformacji w kontekście jednostek sektora publicznego 2 2
 • 10. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej  Służebność wobec otoczenia.  Często sprzeczne potrzeby poszczególnych grup interesariuszy organizacji.  Niejednoznaczność i nieprecyzyjność celów szczegółowych działania organizacji.  Mocno sformalizowany, hierarchiczny charakter struktury organizacji.  Działanie podejmowane w ramach i na podstawie regulacji prawnych.  Organizacja publiczna jest częścią większej całości, jaką stanowi państwo. Wyróżniki organizacji publicznych istotne przy przedsięwzięciach transformacyjnych
 • 11. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej  Cyfrowa transformacja powinna być nakierowana na tworzenie wartości publicznej (Public Value) przy pomocy IT – tj. wdrażanie takich rozwiązań informatycznych, które:  zwiększą skuteczność działania organizacji w obszarze wypełniania zadań ustawowych;  zwiększą efektywność działania organizacji – tj. pozwolą na realizację tych zadań przy zaangażowaniu jak najmniejszych środków. Implikacje wyróżników organizacji publicznej w kontekście cyfrowej transformacji Oznacza to, że sukces realizacji transformacji nie będzie mierzony tym, czy udało się wdrożyć system „X” lub „Y”, lecz czy zostały osiągnięte określone korzyści biznesowe (np. zwiększono szybkość obsługi klientów organizacji publicznej, zmniejszono stopień obciążenia pracowników organizacji działaniami administracyjnymi).
 • 12. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Typowa struktura w dużych organizacjach publicznych (1) Poziom oddziału Poziom regionu Poziom centrali Jednostka regionalna „X" Jednostka regionalna „Y” Oddział „C” Oddział „D” Centrala Oddział „A” Oddział „B” Źródło: Opracowanie własne
 • 13. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Typowa struktura w dużych organizacjach publicznych (2) Poziom oddziału Poziom regionu Poziom centrali Jednostka regionalna „X" Jednostka regionalna „Y” Oddział „C” Oddział „D” Centrala Oddział „A” Oddział „B” Źródło: Opracowanie własne
 • 14. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Model operacyjny a cyfrowa transformacja pojedynczej organizacji publicznej Model koordynacji Model unifikacji Model dywersyfikacji Model replikacji Poziom standaryzacji procesów biznesowych Poziomintegracjiprocesów Niski Wysoki Niski Wysoki Źródło: J. Ross, P. Weill, D. Robertson
 • 15. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Docelowa struktura w dużych organizacjach publicznych Poziom oddziału Poziom regionu Poziom centrali Jednostka regionalna „X" Jednostka regionalna „Y” Oddział „C” Oddział „D” Centrala Oddział „A” Oddział „B” Źródło: Opracowanie własne
 • 16. Próba definicji cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych 3 3
 • 17. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej  Sieć przedsiębiorstw – zespół podmiotów i względnie trwałych więzi między nimi, opierających się na zaufaniu oraz długoterminowych kontraktach.  Sieć organizacji publicznych – zespół organizacji publicznych i względnie trwałych więzi między nimi, opierających się na długoterminowych porozumieniach, tworzonych na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa. Definicyjne ujęcie sieci w teorii zarządzania Źródło: Opracowanie własne
 • 18. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Modele funkcjonowania Państwa Państwo powierza w outsourcing kluczowe obszary Państwo funkcjonuje w modelu sieciowym, łączącym organizacje publiczne i ich partnerów Państwo funkcjonuje w modelu hierarchicznym Państwo funkcjonuje jak sieć połączonych organizacji publicznych Potencjał państwa do zarządzania sieciami Poziomwspółpracy zpartneramizewnętrznymi (organizacjepozarządowe,firmy) Niski Wysoki Niski Wysoki Źródło: Deloitte
 • 19. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej  Celem budowy sieci organizacji publicznych jest dążenie do maksymalizacji wartości publicznej dostarczanej przez organizacje publiczne poprzez:  zwiększenie efektywności wykorzystania każdego zasobu materialnego i niematerialnego (w szczególności wiedzy) znajdującego się w posiadaniu Państwa;  likwidację duplikujących się nakładów i czynności podejmowanych w organizacjach publicznych;  zaoferowanie nowych [innowacyjnych] usług, nieosiągalnych bez współpracy poszczególnych organizacji publicznych. Uzasadnienie wprowadzania sieci organizacji publicznych Źródło: Opracowanie własne
 • 20. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej  Cyfrowa transformacja sieci organizacji publicznych – zastosowanie technologii informatycznych w celu radykalnego zwiększenia wartości publicznej dostarczanej w formie usług przez sieć organizacji publicznych poprzez:  wprowadzenie nowych sposobów obsługi klientów sieci organizacji publicznych,  przebudowę procesów operacyjnych na poziomie organizacji będących elementami sieci, ukierunkowaną na zwiększenie stopnia ich interoperacyjności,  wprowadzenie nowych modeli działania organizacji publicznych wchodzących w skład sieci. Definicyjne ujęcie cyfrowej transformacji sieci organizacji publicznych Źródło: Opracowanie własne
 • 21. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Pięciopoziomowy model poziomów transformacji biznesowej na bazie możliwości dostarczanej przez IT Lokalne działania Zakres potencjalnych korzyści Stopieńtransformacjibiznesowej Niski Wysoki Niski Wysoki Wewnętrzna integracja Przebudowa procesów Przebudowa sieci organizacji Redefinicja biznesu Zmiana ewolucyjna Zmiana rewolucyjna Źródło: N. Venkatraman
 • 22. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Właściwości sieci w kontekście modelu operacyjnego Każda z organizacji (publicznych) realizuje inną misję, dlatego nie ma możliwości wprowadzenia modelu unifikacji. Ze względu jednak, na oczekiwaną maksymalizację wartości publicznej dostarczanej przez te jednostki niezbędne jest dążenie do zapewnienia integracji procesów biznesowych tych organizacji.Źródło: Opracowanie własne
 • 23. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Model operacyjny a cyfrowa transformacja sieci organizacji publicznych Model koordynacji Model unifikacji Model dywersyfikacji Model replikacji Poziom standaryzacji procesów biznesowych Poziomintegracjiinteroperacyjności procesów Niski Wysoki Niski Wysoki Źródło: J. Ross, P. Weill, D. Robertson
 • 24. Składowe modelu zarządzania cyfrową transformacją sieci organizacji publicznych 4 4
 • 25. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej  Nadzór nad siecią  Struktura władzy  Koordynacja podejmowania decyzji  Negocjacje i kontrakty  Mechanizmy komunikacji  Mechanizmy zapewnienia interoperacyjności  Wizja współdziałania  Standardy i pryncypia  Modele referencyjne Czynniki wpływające na model zarządzania cyfrową transformacją sieci organizacji publicznych Zagadnienia te muszą być uwzględnione przy projektowaniu modelu zarządzania cyfrową transformacją sieci organizacji publicznych.
 • 26. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Struktura modelu zarządzania cyfrową transformacją sieci organizacji publicznych (1) Obszary potencjału zarządzania cyfrową transformacją sieci organizacji publicznych Potencjał – zdolność organizacji do wykonania określonych działań. Na potencjał składają się umiejętności pracowników, zasoby informacyjne, procesy oraz wyposażenie (technologia).
 • 27. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Struktura modelu zarządzania cyfrową transformacją sieci organizacji publicznych (2) Poziom zarządzania cyfrową transformacją sieci organizacji publicznych
 • 28. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej Struktura modelu zarządzania cyfrową transformacją sieci organizacji publicznych (3)
 • 29. Podsumowanie i kierunki dalszych badań 5 5
 • 30. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej  Rosnące oczekiwania ze strony społeczeństwa będą generowały konieczność zwiększenia stopnia i zakresu współpracy pomiędzy organizacjami publicznymi.  Interoperacyjność procesów biznesowych pomiędzy organizacjami jest warunkiem koniecznym do maksymalizacji wartości publicznej usług świadczonych przez te jednostki.  Niezbędne jest wypracowanie spójnego metodycznie podejścia do zarządzania transformacją sieci organizacji publicznych. Konkluzje i dalsze prace badawcze
 • 31. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do dyskusji. sobczak@sgh.waw.pl www.andrzejsobczak.net