Publicité

Contenu connexe

Plus de Bulgarian Industrial Association(20)

Publicité

Състояние на здравеопазването (юни 2013 г.)

  1. ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТОПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК Юни 2013 г.
  2. Общи констатацииОбщи констатации • Липсва обща концепция от последните няколко правителства за радикални промени в системата на здравеопазването, която да обединява усилията на държавата, всички заинтересовани страни и населението. • Здравеопазването се намира в критично състояние, системата не работи ефективно, липсва държавна политика, която да осигури ново отношение към здравето на хората, да мотивира и осигурява високо качество на живот.
  3. Разходи за здравеопазванеРазходи за здравеопазване (лв./г.)
  4. Разходи за здравеопазванеРазходи за здравеопазване (лв./ год./ 1 лице)(лв./ год./ 1 лице)
  5. Състояние на здравната системаСъстояние на здравната система • Ниска ефективност от дейността на здравната система. При непрекъснато повишаване на разходите за здравеопазване показателите за здравното състояние на населението не се подобряват. • Здравната система силно се бюрократизира • Цената на здравеопазването непрекъснато нараства. Финансовата тежест се измества не от публичния сектор към обществените средства, а е за сметка на потребителите
  6. Бюджет на НЗОКБюджет на НЗОК
  7. Състояние на здравната системаСъстояние на здравната система • Размерът на осигурителните вноски, които държавата прави за осигурените от нея лица (пенсионери, деца, безработни, учащи се), не съответства на разходите, които се правят за тяхното здравно обслужване • Управлението на НЗОК не съответства на публичния характер на институцията; • Липсва прозрачност и ефективност на разходване на публичните средства. Няма ясни критерии и цели, които да се достигнат с предоставените публични средства за здравеопазване • Продължава да стои нерешен проблемът със спешната медицинска помощ • Задълбочава се неравнопоставеността при ползването на здравните услуги между различни слоеве на населението
  8. Състояние на здравната системаСъстояние на здравната система • Е-здравеопазването все още не е приоритет на управлението на системата; • Кадрови проблем: Сериозни деформации в структурата, броя на специалистите по отделни специалности и териториалното разпределение на квалифицираните медицински кадри; • Не е разработена държавна политика и конкретни действия за намаляване на броя на здравнонеосигурените лица. Лечението на този контингент от хора отново се извършва за сметка на здравноосигурените лица; • Не се осъществиха кардинални промени в реда, начина и контрола при отпускането на пенсиите за инвалидност за общо заболяване
  9. Състояние на здравната системаСъстояние на здравната система • Липсва необходимата организация, управление и административен капацитет за своевременно усвояване на средствата от програмите от европейските фондове, предвидени за здравеопазване; • Липсва отчет от страна на МЗ относно начина на разходване на получените през 2011 г. от НЗОК 340 млн.лв. и 50 млн.лв. през 2012 г.; • Здравните заведения имат задължения в размер на 388 млн.лв., а в Републиканския бюджет не са предвидени средства за покриването им; • Не се провежда необходимият диалог за консолидиране на обществото за провеждане на реформа в здравеопазването
  10. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Publicité