Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
METASTATİK MEME KANSERİNDE PRİMER TÜMÖR CERRAHİSİ Dr. BETÜL BOZKURT Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel C...
Meme Ca insidansı % 12 % 6 metastatik (%3-10 Evre IV) (SEER % 3,5 , yılda 6000 yeni Evre IV) Ortalama sağkalım 16-24 ay
İlk tedavi seçeneği  Sistemik tedavi
Geleneksel olarak cerrahi; Lokal kontrol sağlamak için yapılır ( salvage veya tuvalet mastektomi)
Evreleme için önerilmese bile PET / PET-BT gibi görüntüleme yöntemlerinin kullanılması, minimal metastatik hastaların da ...
Metastatik tümörde primer tümöre cerrahi uygulanmasının, Böbrek, over, kolon, mide tümörlerinde sağkalımı artırdığı bilinm...
Fransa’ dan 3 merkezli bir çalışmada 724 Evre IV hasta 1987-1993 3 yıllık sağkalım %27 1994-2000 3 yıllık sağkalım %44 F ...
Evre IV Meme Ca konusunda; - Varolan çalışmaların tümü retrospektif -Hangi hasta ya cerrahi uygulanacağının klinikopatol...
Varolan retrospektif cal ış malar, evre IV meme kanserlerinde yap ı lan cerrahinin sa ğ kal ı m ı art ı rd ığını g ö st...
NCDB 1990-1993 16023 Evre IV hasta  (%4,1 mean 62.5Y) 6861 (%42 , 8) medikal tedavi 9162 (%57 , 2) cerrahi rezeksiyon 35...
Metastaz say ı s ı artt ı k ç a cerrahi say ı s ı azalm ış
PM ve TM de  cerrahi sınır negatifliğinde toplam sağkalım daha iyi 3 Yıllık sağkalım PM %26,4 X %34.7 (%11,5 X %16,6) ...
Sağkalım avantajı Hazart Ratio Ameliyatsız grupta 1, 0 ÖLÜM PM grubunda 0, 88 TM grubunda 0, 74 Primer tümörün cerrahi ...
1988-2003 SEER Data (10,411) verisi tam olan 10,017(%96,2) hasta 4836 (%48,3) cerrahi rezeksiyon 5181 (% 51,7) cerrahi y...
CERRAHİ YAPILMAYAN GRUP: Hispanik etnisiteye cerrahi az ??? Siyah ırk ???? > 50 Y Evli olmamak ???? Tek primer tümör...
Primer tümörün cerrahi rezeksiyonu Tümör çapı < 5 cm Genç hasta Evli olmak Beyaz ırk Hastaların % 64’ ünde cerrahi rezek...
Geneva Cancer Registry 1977-1996 420,000’ de 4845 Meme Ca 317 Evre IV, 300 hasta
173 (%58) hastada cerrahi (-) 127 (%42) hastada cerrahi (+) 40 (%31,5) PM, 87 (%68,5) TM %48 cerrahi sınır (-) %26 cerrahi...
Cerrahi (+) mean 61,8Y Cerrahi (-) mean 71,6Y p<0.0001 Cerrahi uygulanan hasta grubu daha genç daha düşük T daha düşük N ...
5 yıllık meme Ca spesifik sağkalım Cerrahi+/Sınır- % 27 Cerrahi+/Sınır+ % 16 Cerrahi+/Sınır? % 12 Cerrahi- % 12 Cerrahi+/s...
Literatur Khan S. Oncology, 2007 :21; 8
Tek Merkezden Çalışmalar - MD Anderson Cancer Center(MDACC) - Baylor College of Medicine - Washington University - Brigham...
MD Anderson 1997-2002 224 hasta %37 cerrahi Metz bölge sayısı, tm boyutu, Her2neu(-) Tek metastaz alanı olan hastalar Met...
Baylor College of Medicine 1973-1991 16401 hastadan 807 (%4.9)Evre IV 395 hasta %61.3 cerrahi Cerrahi uygulananlar, kemik ...
Washington University 1996-2005 409 hasta %46 cerrahi Cerrahi sağkalımı artıyor (yaş, komorbidite, grade, histoloji, metas...
Brigham ve Women’s Hospital 1998-2005 147 hasta %41 cerrahi Cerrahi, ER+, Her2+ sağkalımı artırıyor . SSS ve Kc metz, metz...
MSKCC 1990-1995 2000-2005 12529 hasta 256 (%2) Evre IV cerrahi semptom kontrol edici mastektomi %41 25 lokal kontrolü s...
Cerrahi uygulanan hastalarda lokal kontrol artmış  %33 TM %52 lokal eksizyon %53 hasta sağ % 88 lokal kontrol
Cerrahi Seçimi T1, T2 tümörler Negatif sınırla cerrahi < 50Y hasta Tek alanda metastaz Kemik metz vs organ metz Reseptö...
Cerrahinin Zamanlaması Var olan çalışmalar retrospektif Cerrahi hemen, adjuvan tdv yanıtı iyi olan metz olduğu 1-2 ay s...
Massachusetts General Hospital 19464 hasta 808 (%4,2) 622 Cerrahi sağkalımı artırıyor Önce KT arkasından cerrahi sağkalım...
MDACC 1997-2002 224 hasta 75’ i Tanı ile cerrahi arasında geçen süreye göre değerlendirilmiş. G1: 0-2,9 ayda cerrahi (n=4...
Univariate analizde; -Metastatik alan sayısı -Aksiller değerlendirme tipi -Cerrahi sınır -Metz alanı ve cerrahi tipi Metas...
3-8,9 ay ve >9 ay cerrahi uygulananlarda Metastatik progresyonsuz sağkalım daha iyi Toplam sağkalım da geç cerrahi uygul...
Cerrahi ve T ü m ö r b ü y ü kl üğü
Aksilla diseksiyonu Lokal kontrol sağkalım ??? 3000 metastatik olmayan meme Ca A LN D sonras ı ortalama sa ğ kal ı m ...
A LN D yap ı lan hastalarda yap ı lmayanlara g ö re sa ğ kal ı m ı n daha uzun  Khan et al. Surgery 2002; 132: 620-627 R...
Cerrahi +/sınır- ALND eklenen hastalara ek sağkalım avantajı getirmemiş Tm >5cm N > 1 ek sağ kalım avantajı YOK Rapiti et ...
Metastatik hastada Lokal kontrol RT yararı ???? Cenevre çalışması ve SEER data cerrahi uygulanan grupta RT daha çok Baylo...
Hangi hastalara cerrahi uygulanabilir? ÇIKARIMLAR: <ul><li>Primer eksizyonda cerrahi sınır negatifliği  </li></ul><ul><li...
<ul><li>Metastatik meme kanserinde primer hastal ığı n kontrol ü n ü n sa ğ kal ı m ı art ı r ı p art ı rmad ığı n ı n ke...
MF07-01 ÇALIŞMASI NIN ARA DEĞERLENDİRMESİ Dr. BETÜL BOZKURT Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi K...
Metastatik tümörde primer tümör cerrahisinin biyolojik yararı - Kanser kök hücreleri - Kanserin oluşturduğu immunsupresyo...
KÖK HÜCRE “STEMCELL” Multipotent kendi kendini yenileyen kök h.ler homeostaz hasarlı dokunun rejenerasyonu Her tip eriş...
Duvarda kök hücre kavramı; “STEMCELL NISH” tümörün fizyolojik olarak destekleyici mikroçevresidir. Adezyon molekülleri kö...
Dolaşan kök hücreler, kandan izole edilebilirler ve toplam sağkalım için kötü belirleyicilerdir. Uzak metastazdan soruml...
Primer tümör ile kök hücreler arasında iletişim vardır. GwF, proliferatif faktörler ve stimülatuar uyarılar ana tümörden ...
Metastatik kök hücreler  *ana alandan hareket edebilir,  *büyümeyi başlatabilir, *metastatik odağa büyümesi için çevre ...
Ana kaynakları primer tümör olabilir, cerrahi sonrası azalabilirler. Ana tümörün çıkarılması yeni metastazları önleyerek...
Tümöre bağlı immunsupresyon; sitokin üretiminde, yabancı antijenlerin tanınmasında, T- ve B- hücre fonksiyonunda defekt...
İmmunsüpresyon; Yaş,evre,LN ile ilişkili değildir. Mikrometz sayısı ile immsüp derecesi arasında ilişki vardır. Primer tüm...
Tümör uykusu ve büyüme kinetikleri Primer tümörün çıkarılması: - mikrometastazların büyümesini uyarır. (GOMPERTZİAN teori...
İLK BAŞVURUDA METASTATİK MEME KANSERİ TANISI ALAN HASTALARDA PRİMER TEDAVİ OLARAK CERRAHİ UYGULAMASININ SAĞKALIM ÜZERİNE E...
MF07-01 Çalışması faz III randomize, prospektif ve çok merkezli bir çalışmadır. Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Ü...
MF0 7 -01 K at ı lan Merkezler <ul><li>Ankara </li></ul><ul><ul><li>Ankara ÜTF </li></ul></ul><ul><ul><li>GATA </li></u...
Çalışmanın primer amacı, sağkalım üzerine cerrahi tedavinin etkisinin ortaya konmasıdır.  İkincil sonlanım amaçları ise...
Çalışmaya alınmama kriterleri <ul><li>İlk başvuru anında konservatif yaklaşımın mümkün olmadığı memede yaygın enfeksiyon, ...
<ul><li>1- Sadece kemik metastazı olanlar </li></ul><ul><li>2- Kemik harici tekli metastazı olanlar </li></ul><ul><li>3- K...
Tedavi <ul><li>M astektomi veya meme koruyucu tedavi olabilir, negatif cerrahi sınırlar en az 2 mm olmalıdır ve adjuvan ra...
Sistemik Tedavi <ul><li>c-erb B2 negatif olan hastalara Doxorubicine 75 mg/m² (3 haftada bir / 3 kür) ardından  Docetaxel ...
c-erb B2 (+++) veya FISH pozitif ise kemoterapi sonrası progresyona kadar Trastuzumab 3 haftada bir Trastuzumab kullanan o...
Sistemik Tedavi 2 <ul><li>östrojen reseptörü (ER) ve/veya progesteron reseptörü (PR) pozitif olan premenapozal olgularda t...
Kemik ve/veya çoklu organ metastazı olanlar Cerrahi tedavi Sistemik tedavi Sistemik tedavi İzlem Lokal progresyon olursa, ...
MF07-01 çalışmasına Ekim 2007’de hasta alımına başlanmıştır. Çalışmaya alınması hedeflenen hasta sayısı 271 ’ dir. 135 ha...
istatistik @Equal sized groups. Increased to allow 10% dropout calculations based on alpha = .05  3 –Y ı ll ı k ya ş am ...
Hastalar 6 aylık periyodlar ile görüntüleme yöntemleri (torakoabdominal CT veya MR, yakınmaları varsa kemik sintigrafisi),...
124 hastadan 9’ u protokol dışı 115 hasta çalışmada 61 (% 53) hasta sistemik tedavi, 54 (% 47) hasta cerrahi tedavi Orta...
Tek kemik 20 Viseral tek Metz 15 Kc 7 Akc 4 Kİ 1 Beyin 3 Kemik + Visseral 11 Kemik + kc 5 Kemik + akc 6 Visseral 20 Multip...
Sistemik tedavi kolunda 3 (% 2,6) hasta EX,  cerrahi tedavi kolunda 4 hasta (% 3.5) EX
EX Olan Hastaların Tutulum Yerleri Tek kemik 1 Tek Beyin 1 Tek Akc 1 Multipl kemik 1 Multipl Kc 1 Akc+Kc+Kemik 1 Kc+ Akc 1
Uzun dönem takip sonuçları ile yaşam kalitesi ölçek sonuçları metastazlı hastalarda cerrahi tedavinin uygulanabilirliği so...
<ul><li>MF07 -0 1 çalışması Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ve Türk Cerrahi Derneği tarafından desteklenmektedir...
Fitzal F. Ann Surg Oncol. 2008;15:2618 “ It will be of interest for the readers that two prospective trials have already ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

metastatik meme kanserinde primer tümör cerrahisi

5 643 vues

Publié le

Publié dans : Formation, Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

metastatik meme kanserinde primer tümör cerrahisi

 1. 1. METASTATİK MEME KANSERİNDE PRİMER TÜMÖR CERRAHİSİ Dr. BETÜL BOZKURT Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği
 2. 2. Meme Ca insidansı % 12 % 6 metastatik (%3-10 Evre IV) (SEER % 3,5 , yılda 6000 yeni Evre IV) Ortalama sağkalım 16-24 ay
 3. 3. İlk tedavi seçeneği Sistemik tedavi
 4. 4. Geleneksel olarak cerrahi; Lokal kontrol sağlamak için yapılır ( salvage veya tuvalet mastektomi)
 5. 5. Evreleme için önerilmese bile PET / PET-BT gibi görüntüleme yöntemlerinin kullanılması, minimal metastatik hastaların da Evre IV’ de yer almasına neden olmaktadır.
 6. 6. Metastatik tümörde primer tümöre cerrahi uygulanmasının, Böbrek, over, kolon, mide tümörlerinde sağkalımı artırdığı bilinmektedir. Meme Ca için yeni bir kavram
 7. 7. Fransa’ dan 3 merkezli bir çalışmada 724 Evre IV hasta 1987-1993 3 yıllık sağkalım %27 1994-2000 3 yıllık sağkalım %44 F Andre, J Clin Oncol; 22:3302-3308, 2004
 8. 8. Evre IV Meme Ca konusunda; - Varolan çalışmaların tümü retrospektif -Hangi hasta ya cerrahi uygulanacağının klinikopatolojik parametreleri belir len memi ş -Çalışmaları ya sonuçları birbirleriyle kıyaslayacak ortak parametreler yok
 9. 9. Varolan retrospektif cal ış malar, evre IV meme kanserlerinde yap ı lan cerrahinin sa ğ kal ı m ı art ı rd ığını g ö sterse de ; Hangi hastalar ı n cerrahiden yararlan acağını bulmak ö nemlidir.
 10. 10. NCDB 1990-1993 16023 Evre IV hasta (%4,1 mean 62.5Y) 6861 (%42 , 8) medikal tedavi 9162 (%57 , 2) cerrahi rezeksiyon 3513 (% 38 , 3) hasta parsiyel mastektomi 5649 (% 61 , 7) hasta total mastektomi - Metastatik bölge sayısı - Metastaz tipi - Primer tümörün eksizyon genişliği bağımsız prognostikler
 11. 11. Metastaz say ı s ı artt ı k ç a cerrahi say ı s ı azalm ış
 12. 12. PM ve TM de cerrahi sınır negatifliğinde toplam sağkalım daha iyi 3 Yıllık sağkalım PM %26,4 X %34.7 (%11,5 X %16,6) TM %26,1 X %35,7 (%11,5 X % 18,4) PM TM
 13. 13. Sağkalım avantajı Hazart Ratio Ameliyatsız grupta 1, 0 ÖLÜM PM grubunda 0, 88 TM grubunda 0, 74 Primer tümörün cerrahi sınır negatif çıkarılması sağkalım üzerine (+) etkilidir. Metastaz alanı ve metastaz olan alan sayısı ile ilişki incelenmemiştir. Popülasyon tabanlı değildir. ABD popülasyonunun %70’ ini kapsar.
 14. 14. 1988-2003 SEER Data (10,411) verisi tam olan 10,017(%96,2) hasta 4836 (%48,3) cerrahi rezeksiyon 5181 (% 51,7) cerrahi yapılmayan 1987 (%41,1) PM 2489 (%51,5) TM (Cerrahi sınır bilgisi yok) Primer tümörü çıkarılanlarda ölüm % 37 azalmış
 15. 15. CERRAHİ YAPILMAYAN GRUP: Hispanik etnisiteye cerrahi az ??? Siyah ırk ???? > 50 Y Evli olmamak ???? Tek primer tümör odağı ???? Boyutu belli olmayan tm Bilinmeyen PR reseptör durumu Bilinmeyen tümör grade Büyük tümör İnflamatuar tümör 1992’ den sonra tanı konanlar
 16. 16. Primer tümörün cerrahi rezeksiyonu Tümör çapı < 5 cm Genç hasta Evli olmak Beyaz ırk Hastaların % 64’ ünde cerrahi rezeksiyon yapılmış 3115 (%64,4) Lenf nodu değerlendirmesi (+) KRİTER??? Popülasyon tabanlıdır. Ancak % 20’ yi gösterir.
 17. 17. Geneva Cancer Registry 1977-1996 420,000’ de 4845 Meme Ca 317 Evre IV, 300 hasta
 18. 18. 173 (%58) hastada cerrahi (-) 127 (%42) hastada cerrahi (+) 40 (%31,5) PM, 87 (%68,5) TM %48 cerrahi sınır (-) %26 cerrahi sınır (+) %26 sınır bilinmiyor %24 ALND PM RT(-) % 73
 19. 19. Cerrahi (+) mean 61,8Y Cerrahi (-) mean 71,6Y p<0.0001 Cerrahi uygulanan hasta grubu daha genç daha düşük T daha düşük N ER (+) daha düşük Grade tek metastaz alanı olan (Kemik) daha az KT uygulanmış Tü m ö r grade, resept ö r durumu, al ı nan KT ve RT belirtilmemi ş .
 20. 20. 5 yıllık meme Ca spesifik sağkalım Cerrahi+/Sınır- % 27 Cerrahi+/Sınır+ % 16 Cerrahi+/Sınır? % 12 Cerrahi- % 12 Cerrahi+/sınır-/kemik metz olan hastalar en avantajlı grup
 21. 21. Literatur Khan S. Oncology, 2007 :21; 8
 22. 22. Tek Merkezden Çalışmalar - MD Anderson Cancer Center(MDACC) - Baylor College of Medicine - Washington University - Brigham and Women’s Hospital - Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC)
 23. 23. MD Anderson 1997-2002 224 hasta %37 cerrahi Metz bölge sayısı, tm boyutu, Her2neu(-) Tek metastaz alanı olan hastalar Metastaz progresyonsuz ve toplam sağkalım cerrahi grubunda daha fazla
 24. 24. Baylor College of Medicine 1973-1991 16401 hastadan 807 (%4.9)Evre IV 395 hasta %61.3 cerrahi Cerrahi uygulananlar, kemik metz olanlar, < 50Y, Beyaz ırk, ER+,PR+, tek metastaz,metastazı kontrol altına alınanlarda sağkalım daha uzun
 25. 25. Washington University 1996-2005 409 hasta %46 cerrahi Cerrahi sağkalımı artıyor (yaş, komorbidite, grade, histoloji, metastaz alanı, sabitlendiğinde)
 26. 26. Brigham ve Women’s Hospital 1998-2005 147 hasta %41 cerrahi Cerrahi, ER+, Her2+ sağkalımı artırıyor . SSS ve Kc metz, metz sayısı, metz yeri kötü etkili
 27. 27. MSKCC 1990-1995 2000-2005 12529 hasta 256 (%2) Evre IV cerrahi semptom kontrol edici mastektomi %41 25 lokal kontrolü sağlamak için mastektomi %31 66 lokal eksizyon %1 9
 28. 28. Cerrahi uygulanan hastalarda lokal kontrol artmış %33 TM %52 lokal eksizyon %53 hasta sağ % 88 lokal kontrol
 29. 29. Cerrahi Seçimi T1, T2 tümörler Negatif sınırla cerrahi < 50Y hasta Tek alanda metastaz Kemik metz vs organ metz Reseptör pozitifliği Her2Neu pozitifliği ??? Komorbiditesi olmayan Sosyoekonomik durumu iyi desteği olan
 30. 30. Cerrahinin Zamanlaması Var olan çalışmalar retrospektif Cerrahi hemen, adjuvan tdv yanıtı iyi olan metz olduğu 1-2 ay sonra farkedilen hastalarda uygulanmış. Karşılaştırma YOK Elde veri YOK
 31. 31. Massachusetts General Hospital 19464 hasta 808 (%4,2) 622 Cerrahi sağkalımı artırıyor Önce KT arkasından cerrahi sağkalımı 2 yıl %90 artırıyor. Kemik metz önce KT sonra cerrahi sağkalım avantajı sağlıyor.
 32. 32. MDACC 1997-2002 224 hasta 75’ i Tanı ile cerrahi arasında geçen süreye göre değerlendirilmiş. G1: 0-2,9 ayda cerrahi (n=47) G2: 3-8,9 ayda cerrahi (n=14) G3: 9 ay ve üstü cerrahi (n=14) Sonlanım: ölüm ve metastatik progresyon
 33. 33. Univariate analizde; -Metastatik alan sayısı -Aksiller değerlendirme tipi -Cerrahi sınır -Metz alanı ve cerrahi tipi Metastaz progresyonsuz sağkalımda etkili Multivariate Analizde; *Beyaz ırk, *daha az metastatik alan, *negatif cerrahi sınır Metastatik progresyonsuz sağkalımı artırır.
 34. 34. 3-8,9 ay ve >9 ay cerrahi uygulananlarda Metastatik progresyonsuz sağkalım daha iyi Toplam sağkalım da geç cerrahi uygulanan grupta daha iyi
 35. 35. Cerrahi ve T ü m ö r b ü y ü kl üğü
 36. 36. Aksilla diseksiyonu Lokal kontrol sağkalım ??? 3000 metastatik olmayan meme Ca A LN D sonras ı ortalama sa ğ kal ı m avantaj ı % 5 Orr RK et al. Ann Surg Oncol 1998; 27: 1375-1381
 37. 37. A LN D yap ı lan hastalarda yap ı lmayanlara g ö re sa ğ kal ı m ı n daha uzun Khan et al. Surgery 2002; 132: 620-627 Ruiterkamp J et al. Eur J Surg Oncol 2009; 35: 1146-1151 Rao et al. Ann Surg Oncol, 2008, 15:6,1696-1702
 38. 38. Cerrahi +/sınır- ALND eklenen hastalara ek sağkalım avantajı getirmemiş Tm >5cm N > 1 ek sağ kalım avantajı YOK Rapiti et al. Journal Clin Oncol, 24:2743-2749, 2006
 39. 39. Metastatik hastada Lokal kontrol RT yararı ???? Cenevre çalışması ve SEER data cerrahi uygulanan grupta RT daha çok Baylor College sadece % 0,3 NCDB RT’ den bahsetmiyor
 40. 40. Hangi hastalara cerrahi uygulanabilir? ÇIKARIMLAR: <ul><li>Primer eksizyonda cerrahi sınır negatifliği </li></ul><ul><li>Metastaz sayısı </li></ul><ul><li>Metastaz tipi (kemik / organ) </li></ul><ul><li>Tümör çapı </li></ul><ul><li>Axiller lenf bezi diseksiyonu ?? </li></ul><ul><li>Primer tümör alanına RT ?? </li></ul><ul><li>< 50Y </li></ul>
 41. 41. <ul><li>Metastatik meme kanserinde primer hastal ığı n kontrol ü n ü n sa ğ kal ı m ı art ı r ı p art ı rmad ığı n ı n kesin yan ı t ı </li></ul><ul><li>randomize kontroll ü çalışmalarla m ü mk ü n olacaktır. </li></ul>
 42. 42. MF07-01 ÇALIŞMASI NIN ARA DEĞERLENDİRMESİ Dr. BETÜL BOZKURT Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği
 43. 43. Metastatik tümörde primer tümör cerrahisinin biyolojik yararı - Kanser kök hücreleri - Kanserin oluşturduğu immunsupresyon -Tümör uykusu - Duvarda kök hücre
 44. 44. KÖK HÜCRE “STEMCELL” Multipotent kendi kendini yenileyen kök h.ler homeostaz hasarlı dokunun rejenerasyonu Her tip erişkin dokuda bulunurlar. KT ve RT gibi terapötik uygulamalara dirençlidirler.
 45. 45. Duvarda kök hücre kavramı; “STEMCELL NISH” tümörün fizyolojik olarak destekleyici mikroçevresidir. Adezyon molekülleri kök hücrenin ana duvarda kalmasından sorumludur. GCSF, sitokinler kök hücrenin ayrılmasına ve dolaşıma karışmasına neden olurlar. Dolaşan kök hücre
 46. 46. Dolaşan kök hücreler, kandan izole edilebilirler ve toplam sağkalım için kötü belirleyicilerdir. Uzak metastazdan sorumlu olabilirler. Dola ş an t ü m ö r h ü crelerinin azalmas ı klinik cevap ile orant ılıdı r. <ul><ul><li>Budd GT et al. Cancer Res 2006; 12: 6403-6409. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cristofanili M et al. N Eng J Med 2004; 351: 781-791. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hayes DF et al. Clin Cancer Res 2006; 12: 4218-4224. </li></ul></ul>
 47. 47. Primer tümör ile kök hücreler arasında iletişim vardır. GwF, proliferatif faktörler ve stimülatuar uyarılar ana tümörden gelir.
 48. 48. Metastatik kök hücreler *ana alandan hareket edebilir, *büyümeyi başlatabilir, *metastatik odağa büyümesi için çevre ve destek oluştururlar ve *remodeling sağlarlar.
 49. 49. Ana kaynakları primer tümör olabilir, cerrahi sonrası azalabilirler. Ana tümörün çıkarılması yeni metastazları önleyerek progresyon ve direnci önleyebilir.
 50. 50. Tümöre bağlı immunsupresyon; sitokin üretiminde, yabancı antijenlerin tanınmasında, T- ve B- hücre fonksiyonunda defekttir.
 51. 51. İmmunsüpresyon; Yaş,evre,LN ile ilişkili değildir. Mikrometz sayısı ile immsüp derecesi arasında ilişki vardır. Primer tümörün çıkarılması, metastatik tümörlerde bile immunsüpresörlerin yoğunluğunu azaltarak immuniteyi artıracaktır.
 52. 52. Tümör uykusu ve büyüme kinetikleri Primer tümörün çıkarılması: - mikrometastazların büyümesini uyarır. (GOMPERTZİAN teori) - spesifik faktörlerinin örn. angiojenik inhibitörlerinin ortadan kalkmasıyla uyuyan mikmetastazlar aktive olabilir. -cerrahi sonrası artan growth fac metastazların büyümesinden sorumlu olabilir. - “Blossoming” etkiyle hastalığın ilerlemesini artırab. - Metastazlarda anjiojenetik etkiyle, KT ve angiojenetik ajanlarının etkisini artırabilir. Gnerlich J et al. Ann Surg Oncol 2007; 14: 2187-2194. Retsky M et al. Breast Cancer Res 2004;64:2205-2211 .
 53. 53. İLK BAŞVURUDA METASTATİK MEME KANSERİ TANISI ALAN HASTALARDA PRİMER TEDAVİ OLARAK CERRAHİ UYGULAMASININ SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ MF07-01 PROTOKOLÜ (FAZ III RANDOMİZE ÇALIŞMA)
 54. 54. MF07-01 Çalışması faz III randomize, prospektif ve çok merkezli bir çalışmadır. Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Üyeleri Atilla Soran, Serdar Özbaş, Betül Bozkurt
 55. 55. MF0 7 -01 K at ı lan Merkezler <ul><li>Ankara </li></ul><ul><ul><li>Ankara ÜTF </li></ul></ul><ul><ul><li>GATA </li></ul></ul><ul><ul><li>Hacettepe ÜTF </li></ul></ul><ul><ul><li>Ankara Numune EAH </li></ul></ul><ul><ul><li>Ankara Onkoloji EAH </li></ul></ul><ul><li>Adana Ç ukurova ÜTF </li></ul><ul><li>Ayd ı n- Adnan Menderes ÜTF </li></ul><ul><ul><li>D ü zce ÜTF </li></ul></ul><ul><ul><li>Malatya İnönü ÜTF </li></ul></ul><ul><li>Bolu </li></ul><ul><ul><li>Izzet Baysal ÜTF </li></ul></ul><ul><li>Bursa </li></ul><ul><ul><li>Uluda ğ ÜTF </li></ul></ul><ul><ul><li>Mamer Tıp Merkezi </li></ul></ul><ul><li>İ stanbul </li></ul><ul><ul><li>Cerrahpasa ÜTF </li></ul></ul><ul><ul><li>Haydarpasa Numune EAH </li></ul></ul><ul><ul><li>Ist anbul Çapa ÜTF </li></ul></ul><ul><ul><li>Marmara ÜTF </li></ul></ul><ul><ul><li>Goztepe Hast </li></ul></ul><ul><ul><li>GATA </li></ul></ul><ul><li>İ zmir </li></ul><ul><ul><li>9 Eylul ÜTF </li></ul></ul><ul><ul><li>Ataturk EAH </li></ul></ul><ul><li>Sivas - Cumhuriyet ÜTF </li></ul><ul><li>Diyarbakir Dicle ÜTF * </li></ul><ul><li>G ö zlemci= Pittsburgh Uni v. </li></ul>
 56. 56. Çalışmanın primer amacı, sağkalım üzerine cerrahi tedavinin etkisinin ortaya konmasıdır. İkincil sonlanım amaçları ise, progresyonsuz sağkalım, yaşam kalitesi ve cerrahi tedavinin getirdiği morbidite nin araştırılmasıdır.
 57. 57. Çalışmaya alınmama kriterleri <ul><li>İlk başvuru anında konservatif yaklaşımın mümkün olmadığı memede yaygın enfeksiyon, kanama ve nekroz gibi durumlar, </li></ul><ul><li>genel durumu bozuk ve yaygın hastalığı olanlar, </li></ul><ul><li>Karşı memede senkron kanseri olanlar, </li></ul><ul><li>Daha önce bir başka kanser tanısı alanlar veya başka bir primer organ kanserine bağlı uzak metastazı olanlar, </li></ul><ul><li>Yalnızca karşı aksillada lenf nodu metastazı tespit edilenler, </li></ul><ul><li>Yaşadığı bölge nedeniyle takibe alınamayacak olan hastalar, </li></ul><ul><li>Çalışmayı kabul etmeyenler. </li></ul>
 58. 58. <ul><li>1- Sadece kemik metastazı olanlar </li></ul><ul><li>2- Kemik harici tekli metastazı olanlar </li></ul><ul><li>3- Kemik metastazı ve tek diğer metastazı olanlar </li></ul><ul><li>4- Kemik metastazı hariç çoklu metastazı olanlar </li></ul><ul><li>5- Kemik metastazı ve çoklu metastazı olanlar </li></ul>Metastaz yükünün sınıflanması
 59. 59. Tedavi <ul><li>M astektomi veya meme koruyucu tedavi olabilir, negatif cerrahi sınırlar en az 2 mm olmalıdır ve adjuvan radyoterapi yapılacaktır. </li></ul><ul><li>Radyoterapi sistemik tedavi sonrasına bırakılacaktır. </li></ul><ul><li>ALND veya klinik olarak N0 hastalara SLN B yapılacaktır. </li></ul><ul><li>Tekli metastazı olanlarda metastaza yönelik cerrahi girişim merkezlerin tercihine bağlı olacaktır. </li></ul><ul><li>Cerrahi tedavi sonrası radyoterapi gereken olgulara radyoterapi yapılacaktır. </li></ul>
 60. 60. Sistemik Tedavi <ul><li>c-erb B2 negatif olan hastalara Doxorubicine 75 mg/m² (3 haftada bir / 3 kür) ardından  Docetaxel 100 mg/m² (3 haftada bir 3 kür) ardışık olarak veya Dosetaksel 75 mg/m² ve doxorubisin 50 mg/m² eş zamanlı olarak  21 günde bir 6  kür  verilecektir. Kombine veya ardışık rejimin seçimi vaka bazında klinisyenin kararına bırakılacaktır. </li></ul><ul><li>Kemoterapi sırasında progresyon olan olgularda 2. seçim kemoterapi cisplatin+gemsitabin veya kapesitabin olabilir. </li></ul>
 61. 61. c-erb B2 (+++) veya FISH pozitif ise kemoterapi sonrası progresyona kadar Trastuzumab 3 haftada bir Trastuzumab kullanan olgular başlangıç, 3. ay ve sonrasında 3-4 ayda bir konjestif kalp yetmezliği açısından ekokardiyografi  ile değerlendirilecektir .
 62. 62. Sistemik Tedavi 2 <ul><li>östrojen reseptörü (ER) ve/veya progesteron reseptörü (PR) pozitif olan premenapozal olgularda tamoksifen +/- LHRH analoğu; postmenapozal olgularda ise aromataz inhibitörü tercih edilecektir ve progresyona kadar devam edilecektir. </li></ul><ul><li>ER ve PR negatif hastalar ise kemoterapi sonrası izleme alınacaklardır. </li></ul><ul><li>kemik metastastazı olan olgular;bifosfonat ile zelodronik asit 4 mg /gün    (IV 15 dakikalık infüzyon) 3-4 haftada bir veya İbandronat 6 mg 3-4 haftada bir  IV (1 saat)  yolla  toksisite görülene yada hasta performansı bozulana kadar kullanacaktır. </li></ul>
 63. 63. Kemik ve/veya çoklu organ metastazı olanlar Cerrahi tedavi Sistemik tedavi Sistemik tedavi İzlem Lokal progresyon olursa, c errahi +/- İzlem
 64. 64. MF07-01 çalışmasına Ekim 2007’de hasta alımına başlanmıştır. Çalışmaya alınması hedeflenen hasta sayısı 271 ’ dir. 135 hastada ara değerlendirme yapılacaktır.
 65. 65. istatistik @Equal sized groups. Increased to allow 10% dropout calculations based on alpha = .05 3 –Y ı ll ı k ya ş am Cerrahi yok (%) 3-Y ı ll ı k ya ş am Cerrahi (%) Power (%) Grup ba şı na hasta say ısı @Ama ç lanan toplam sayi ı 10 30 80 62 136 10 30 90 82 180 10 20 80 199 438 10 20 90 266 585 17 28 80 226 497 17 28 90 301 662 12 27 80 109 240 12 27 90 145 319 17 35 80 93 205 17 35 90 123 271
 66. 66. Hastalar 6 aylık periyodlar ile görüntüleme yöntemleri (torakoabdominal CT veya MR, yakınmaları varsa kemik sintigrafisi), laboratuvar ölçümleri (tam kan, biyokimya ve tümör belirteçleri) ve fizik muayene ve klinik bulguları ile değerlendirilmektedir.Bu dönem içerisinde yeni ortaya çıkan bulgular veri tabanına kaydedilmektedir.
 67. 67. 124 hastadan 9’ u protokol dışı 115 hasta çalışmada 61 (% 53) hasta sistemik tedavi, 54 (% 47) hasta cerrahi tedavi Ortalama izlem 10 (0-24) ay
 68. 68. Tek kemik 20 Viseral tek Metz 15 Kc 7 Akc 4 Kİ 1 Beyin 3 Kemik + Visseral 11 Kemik + kc 5 Kemik + akc 6 Visseral 20 Multipl Kc 10 Multipl akc 8 Akc+Kc+surr 1 Kc+ akc 1 Metastazların dağılımı
 69. 69. Sistemik tedavi kolunda 3 (% 2,6) hasta EX, cerrahi tedavi kolunda 4 hasta (% 3.5) EX
 70. 70. EX Olan Hastaların Tutulum Yerleri Tek kemik 1 Tek Beyin 1 Tek Akc 1 Multipl kemik 1 Multipl Kc 1 Akc+Kc+Kemik 1 Kc+ Akc 1
 71. 71. Uzun dönem takip sonuçları ile yaşam kalitesi ölçek sonuçları metastazlı hastalarda cerrahi tedavinin uygulanabilirliği sorusuna cevap verecektir.
 72. 72. <ul><li>MF07 -0 1 çalışması Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ve Türk Cerrahi Derneği tarafından desteklenmektedir. </li></ul><ul><li>Her iki kurum da çalışmayı kendi internet sitelerinde duyur maktad ı r . </li></ul><ul><li>Meme Sa ğlığı Dergisinde de duyurulmaktad ı r . </li></ul>clinicaltrials.gov.(NCT0055798 6)
 73. 73. Fitzal F. Ann Surg Oncol. 2008;15:2618 “ It will be of interest for the readers that two prospective trials have already been initiated. The first in India started in February 2005 (NCT00193778), and the second in Turkey started in November 2007 (NCT00557986). The India trial at Tata memorial hospital randomizes therapy responding patients after six cycles into two groups, surgery versus no surgery. The Turkey trial randomizes right away before any systemic therapy. We hope that similar trials will be under way in Europe and the United States. ”

×