Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à NPumar-Igualtat-genere-politiques-gestio-publica-Generalitat-juliol-2019.pptx(20)

Publicité

NPumar-Igualtat-genere-politiques-gestio-publica-Generalitat-juliol-2019.pptx

 1. Polítiques d’Igualtat de Gènere a la Gestió Pública XXVIII Seminari d’Estudi i Pràctica Jurídica. 5 de juliol de 2019 Nuria Pumar Beltrán Profesora Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universidad de Barcelona)
 2. Sistema multinivell antidiscriminatori  Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona  Convenis OIT sobre igualtat de gènere (núm. 100, 111, 156, 183)  Directiva del Consell 2006/54/CE, d’igualtat d’homes i dones en el treball  Directiva del Consell 2004/113/CE, de 13 de desembre de 2004, que aplica el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones a l’accés a béns i serveis i el seu subministrament  Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes  Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
 3. Ejemplos recientes de la influencia de Derecho Internacional Organismos Supervisores  2019. Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones España: Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - España (Ratificación : 1967)  2015: Observaciones del Comité de CEDAW (CEDAW/C/CES/CO/7-8) Novedades más recientes  AGENDA ONU 2030 : OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.  OIT: Convenio relativo a la Violencia y el Acoso en el Trabajo (adoptado por Asamblea General ONU, 20 junio 2019
 4. Estrategias la consecución de la igualdad efectiva(formal y sustancial)  TRANSVERSALIDAD/PERSPECTIVA DE GÉNERO  INTERSECCIONALIDAD  EQUIDAD DE GÉNERO  REPRESENTACIÓN PARITARIA/EQUILIBRADA  ACCIÓN POSITIVA  IMPACTO DE GÉNERO
 5. Situaciones claramente discriminatorias……  EJEMPLO: PROTECCIÓN SOCIAL Y TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL  Acceso a las pensiones: STJUE de 22 de novembre de 2012, (Asunto Elbal Moreno)  Prestación por desempleo: STJUE, de 9 de novembre de 2017 (Asunto Espadas Recio), art. 3.4 RD 625/1985). Sin embargo STJUE de 17 de novembre de 2015 (asunto Plaza Bravo)  Coeficiente parcialidad: STJUE de 8 de mayo de 2019 (Asunto Villar Laiz), STC de 3 de julio de 2019.  SIN EMBARGO APLICACIÓN DE DISCRIMINACIÓN INDIRECTA DE MANERA MUY FORMAL Y RESTRICTIVA  STJUE de 17 de novembre de 2015 (Asunto Plaza Bravo)  STJUE de 14 de abril de 2015 (Asunto Cachaldora)
 6. Obligatoriedad de la transversalidad de género en el análisis de las políticas públicas Tratado de la Unión Europea (art 2, art. 3, art. 13, art. 141) Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (arts.3 y 33) Ley orgánica 3/2007,de 22 de marzo(art. 4 y 15) Estatut d’Autonomia Catalunya ( art. 41) Llei 17/2015, de 21 de juliol , d’igualtat efectiva de dones i homes
 7. Transversalitat-perspectiva de genere  Art. 2 e). Perspectiva de gènere: o la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones. La perspectiva de gènere permet de visualitzar dones i homes en llur dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural, i també permet de trobar línies de reflexió i d'actuació per eradicar les desigualtats.  Arts. 3. Primer. Transversalitat: o Transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d'igualtat de gènere: els poders públics han d'aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes, reconeixent el valor que aporten dones i homes i aplicant de manera positiva els canvis necessaris per a millorar la societat i respondre a les realitats, les oportunitats, les necessitats i les expectatives dels dos sexes.
 8. Discriminació Multiple- Interseccionalitat  Discriminació Multiple: La situació en què una dona, pel fet de pertànyer a altres grups que també solen ésser discriminats, pateix formes agreujades i especifiques de discriminació (art. 2 m)  Interseccionalitat : necessitat d’adoptar polítiques integradores que prenguin en consideracions col·lectius en especial situació d’exclusió social: dones amb discapacitat, dones gitanes, LGTBIQ…etc.
 9. Discriminació multiple jurisprudencia TEDH  STEDH de 8 de desembre de 2009 (Caso Muñoz Díaz vs. España)- género y origen étnico  STEDH de 25 de julio de 2012 (Caso B.S. vs. España). Reconocimiento explícito. Género origen racial/nacinalidad  STEDH de 25 de julio de 2017 (Caso Carvalho Pinto d Sousa Morais vs. España). Género y edad.
 10. Equidad de género  la distribució justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat. (art. 2 f)
 11. Acción Positiva  LOIEMH: ART. 11.  Con el fin de hac efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso
 12. No toda medida destinada a las mujeres es una acción positiva STSJUE de 30 de septiembre de 2010 (Asunto Roca Alvárez)
 13. Una acción positiva claramente compensatoria….pero no transformadora  Complemento por maternidad en las pensiones contributivas (art. 60 LGSS) 2 hijos (5%), 3 hijos (10%), 4 hijos o mas (15%) (CUESTIÓN PREJUDICIAL : AUTO TSJ/CANARIAS, DE 7 DE DICIEMBRE DE 2018)
 14. Impacto de género  Consiste en identificar y valorar loa diferentes resultados y efectos de una norma o una política pública en uno y otro sexo, con objeto de neutralizar los mismos para evitar sus posibles efectos discriminatorios. (Comisión Europea (1996): Guía para la Evaluación del Impacto de Género
 15. Llei 17/2015: Principis rectors de les polítiques publiques (art. 3)  Transversalitat de les polítiques de gènere i de les polítiques d’igualtat  Equilibri entre el treball de mercat i Treballs domèstic i coresponsabilitat  Erradicació de la violencia masclista  Apoderament de les dones  Democràcia paritaria /Participació de grups i associacions de dones.  Transversalitat de la perspectiva de les dones  Redistribució de la riqueza i lluita contra la feminització de la pobresa i l’exclusió social  Ús no sexista i estereotipat del llenguatge
 16. Mesures que garanteixen el principi de transversalitat i l’avaluació de l’impacte en les polítiques públiques  Clàusules socials en la contractació, a les bases de les subvencions, beques i qualsevol ajut públic.  Plans estratègics d’igualtat  Plans d’igualtat aplicable a l’organització de les Administracions  Informes d’impacte de gènere  Seguiment i avaluació de les polítiques d’igualtat.  Principi de representació paritaria en el òrgans col·legiats  Consecució de la igualtat en els pressupostos de la Generalitat  Recollida d’informació segregada per sexe  Capacitar i formar el personal  Instruments de sensibilització i difusió de la igualtat  Estudis i informes sobre la situación de las dones  Infraccions i Sancions
 17. Informes impacte de gènere  Aplicable a totes les normatives i actes de la generalitat.  Es una avaluació ex ante d’adoptar la mesura, preceptiva però no vinculant  Contingut essencial:  Diagnosi de la situación de partida de dones i homes  Revisió del compliment de la normativa i programes d’igualtat.  Formulació de propostes.
 18. Llei 17/2015: Clàusules socials a la contractació, subvencions i ajuts públics Article 10. Contractació del sector públic 1. Els poders adjudicadors de Catalunya que als efectes de la legislació de contractes del sector públic tenen la consideració d’Administració pública, per mitjà de llurs òrgans de contractació, han de procurar d'incloure clàusules socials en les bases de la contractació amb la finalitat de promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el mercat laboral. Amb aquesta finalitat, d'acord amb la normativa vigent en matèria de contractació pública, han de: a) Incorporar la perspectiva de gènere en les ofertes de contractació pública. b) Incloure condicions d'execució dels treballs objecte del contracte, per raó de les quals l'adjudicatari adopti mesures tendents a promoure la igualtat de dones i homes. c) Indicar en els plecs de clàusules administratives particulars els barems de puntuació addicional per a les empreses que disposin de plans d’igualtat, en el cas que no hi estiguin obligades per llei, i les que disposin del distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat a què fa referència l’article 35 o adoptin mesures destinades a assolir la igualtat d’oportunitats que perdurin en el temps i mantinguin l’efectivitat, segons el que s'estableixi per reglament..
Publicité