Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ການສອນແບບ 4 ຂັ້ນຕອນ

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par vocational education development institute laos (14)

Publicité

ການສອນແບບ 4 ຂັ້ນຕອນ

  1. 1. AOD 1 ວິຊາ: ແບບວິທີສິດສອນ ໃບທີ: ເວລາ: ໃບຄວາມຮູ້ ບົດທີ 6 : ແບບວິທີສິດສອນ (ທີການສິດສອນ ແບບ 4 ຂັ້ນຕອນ) ຜູ້ສອນ: ອຈ ອ໋ອດ ທໍາມະວົງ ຜູ້ຮຽນ: ນກສຶກສາ ປຕ ຮຸ່ນ 9 1. ຄວາມເປນມາຂອງວິທີການສິດສອນ ແບບ 4 ຂັ້ນຕອນ (ບາດກ້າວ) ດົນນານມາແລູ້ວ ທີີ່ບນດາສະຖານຝຶກສອນ ຫລື ໂຮງຮຽນ ວິຊາຊີບແຫຸ່ງຕ່າງໆ ໃນທົີ່ວໂລກ ໄດູ້ນໍາໃຊູ້ວິທີ ການສິດສອນ ແບບ 4 ຂັ້ນຕອນ ເຂົັ້າໃນການອົບຮົມ ໃຫູ້ແກຸ່ນກຮຽນ-ນກສຶກສາ (ຜູ້ຮບການອົບຮົມ). ປະຈບນ ວິທີການສິດສອນດີ່ງກ່າວຍງຖືວ່າເປນແບບວິທີທີີ່ໄດູ້ຜົນທີີ່ສດ ສໍາລບການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ທາງ ດ້ານທກສະພິໃສ. ວິທີການສິດສອນ ແບບ 4 ບາດກ້າວໄດູ້ຖືກພດທະນາ ໃຫູ້ເປນທີີ່ຮູ້ຈກກນແຜຸ່ຫລາຍ ຢຸ່ໃນບນດາປະເທດ ອດສາຫະກໍາ, ໂດຍສະເພາະແມຸ່ນໄລຍະທີີ່ມີການປະຕິວດດ້ານອດສະຫະກໍາ (ປະເທດ ສະຫະລດອະເມລິກາ ແລະ ບນດາປະເທດ ໃນເອີລົບຕາເວນຕົກ, ບ່ອນທີີ່ມີ ການຜະລິດແບບຕ່ອງໂສູ້ ໃນໂຮງງານອດສາຫະກໍາທີີ່ມີການ ຂະຫຍາຍໂຕໄວ), ເມືີ່ອສະຖານະການມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຄືແນວນັ້ນ, ຈຶີ່ງໄດູ້ມີການຊອກຫາວິທີທີີ່ມີ ປະສິດທິພາບທີີ່ສດໃນການສອນມານໍາໃຊູ້. ດ້ວຍວິທີການນີັ້, ພວກເຂົາສາມາດສ້າງກໍາມະກອນ ຫລື ນາຍຊ່າງ ຜູ້ທີີ່ ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ ແລະ ມີທກສະໃນການປະຕິບດໜ້າວຽກໃດນືີ່ງທີີ່ຊໍັ້າຊາກໄດູ້ໄວທີີ່ສດ ແລະ ກໍມີຄວາມ ຮບປະກນທີີ່ສດ. ໃນແບບວິທີການສິດສອນນີັ້ ການຝຶກຄວາມສາມາດທາງພາກປະຕິບດ ຈະດໍາເນີນໄປໃນ 4 ຂັ້ນຕອນຕໍີ່ເນືີ່ງ ກນ ຄື: ການອະທິບາຍ, ການເຮດໃຫູ້ເບິີ່ງ, ການເຮດຕາມ ແລະ ການຝຶກແອບ. ຄ-ອາຈານຈະອະທິບາຍບາດກ້າວ ດີ່ງກ່າວ ຢຸ່າງລະອຽດ ແລະ ຄົບຖ້ວນ. ຈາກນັ້ນຄກໍເປນຜູ້ເຮດໃຫູ້ນກຮຽນ-ນກສຶກສາເບິີ່ງ. ຫລງຈາກນັ້ນນກຮຽນ- ນກສຶກສາຈະຕ້ອງໄດູ້ເຮດຕາມແຕຸ່ລະຂັ້ນຕອນຕາມທີີ່ຄ-ອາຈານອະທິບາຍ ແລະ ເຮດໃຫູ້ເບິີ່ງນັ້ນດ້ວຍຕົນເອງ (ພາຍໃຕູ້ການຕິດຕາມຂອງຄ-ອາຈານ). ໃນເວລາດຽວກນນັ້ນ ຄ-ອາຈານຈະເປນຜູ້ໃຫູ້ຄໍາແນະນໍາ, ດດແກູ້, ຍ້ອງຍໍ ຫລື ຕໍານິ. ຈາກນັ້ນ ນກຮຽນ-ນກສຶກສາ ຈະຕ້ອງໄດູ້ຝຶກແອບວຽກ ໃນບາດກ້າວນັ້ນ ຫລາຍໆເທືີ່ອ ພ້ອມທງມີການ ທົບທວນຄືນອີກ ຫລາຍຫລົບຫລາຍຕ່າວ ຈົນກວ່າຈະເກີດມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ (ການຈືີ່ຈໍາແບບອດຕະໂນມດ). 2. ຂັ້ນຕອນການສອນ ແບບ 4 ຂັ້ນຕອນ (ບາດກ້າວ) ວິທີການສອນແບບ 4 ຂັ້ນຕອນ ການອະທິບາຍ ການເຮດໃຫູ້ເບິີ່ງ ການເຮດຕາມ ການຝຶກຫດ
  2. 2. AOD 2 3. ກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນຂອບເຂດວິທີສິດສອນ ແບບ 4 ຂັ້ນຕອນ. 4 ຂັ້ນຕອນ ໝາຍເຖີງ ບນດາບາດກ້າວຕ່າງໆ ທີີ່ ຄ-ອາຈານ ແລະ ນກຮຽນ-ນກສຶກສາ ຈະໄດູ້ປະສານກິດ- ຈະກໍາຮ່ວມກນ ເຊີ່ນ: 1) ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຄ-ອາຈານ ອະທິບາຍ ວ່າຈະເຮດຫຍງແດຸ່? ຄ-ອາຈານໄດູ້ໃຫູ້ຂໍັ້ມນຂ່າວສານ ທີີ່ມີຄວາມຈໍາເປນ ແລະ ແທດເໝາະກບວຽກງານໃນເວລານັ້ນ ຫລືວ່າ ສໍາລບການນໍາໃຊູ້ຄວາມສາມາດອນນຶີ່ງ. ນກຮຽນ-ນກສຶກສາ ຟງຄໍາ ອະທິບາຍ ຫລື ຊີັ້ແຈງດ້ວຍປາກເປົີ່າຂອງຄ-ອາຈານ. 2) ຂັ້ນຕອນ ທີ 2: ຄ-ອາຈານ ເຮດໃຫູ້ເບິີ່ງ, ວ່າບາດກ້າວນັ້ນເຂົາດໍາເນີນການແນວໃດ?. ສ່ວນນກຮຽນ-ນກສຶກສາແມຸ່ນ ຕິດຕາມ ແລິ ສງເກດການ. ຕາມທໍາມະດາແລູ້ວ ຄ-ອາຈານຈະອະທິບາຍຕາມສິີ່ງທີີ່ລາວເຮດ ຫລື ກະທໍາໄປພ້ອມ ກນ. ຄໍາສບທີີ່ວ່າ “ສາທິດ” ສາມາດນໍາໃຊູ້ໄດູ້ໃນຈດນີັ້. 3) ຂັ້ນຕອນທີ 3: ນກຮຽນ-ນກສຶກສາ ປະຕິບດຕາມ ທີີ່ ຄ-ອາຈານ ໄດູ້ເຮດໃຫູ້ເບິີ່ງກ່ອນໜ້ານີັ້ ດ້ວຍຕົນເອງ (ລອກແບບ ຫລື ກ່າຍແບບ). ສ່ວນ ຄ-ອາຈານ ຈະເປນຜູ້ຄອຍຕິດຕາມ ແລະ ສງເກດຢຸ່ຮ່າງໆ, ຖ້ານກຮຽນນກສຶກສາ ເຮດບໍີ່ຖືກ ຕາມຂັ້ນຕອນ ຫລື ບໍີ່ຖືກຕາມຄວາມເປນຈິງ, ຄ-ອາຈານ ຕ້ອງເຂົັ້າມາຊ່ວຍ ໂດນການອະທິບາຍຄືນອີກ ຫລື ເຮດ ໃຫູ້ເບິີ່ງຄືນອີກ ພ້ອມທງໃຫູ້ຄໍາແນະນໍາ ເພືີ່ອປບປງແກູ້ໄຂ. 4) ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຂັ້ນຕອນນີັ້ ນກຮຽນ-ນກສຶກສາ ແຕຸ່ລະຄົນ ຈະໄດູ້ຝຶກແອບວຽກດີ່ງກ່າວດ້ວຍຄວາມເປນເຈົັ້າຕົນເອງ (ເປົັ້າ ໝາຍສດທ້າຍ ຄື ຝຶກໃຫູ້ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ), ຈົນກວ່າຜົນທີີ່ອອກມາ ເປນທີີ່ຍອມຮບໄດູ້. ຫລງຈາກນັ້ນ ຄ- ອາຈານ ຈຶີ່ງເຂົັ້າມາກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ. ບາດກ້າວຕ່າງໆຂອງການສອນແບບ 4 ຂັ້ນຕອນ
  3. 3. AOD 3 4. ການແນະນໍາຕ່າງໆ ໃນການສິດສອນ ແບບ 4 ຂັ້ນຕອນ. 1) ຂັ້ນຕອນທີ 1. ອະທິບາຍ, ຈງໃຈ, ແຈູ້ງໃຫູ້ຊາບ ໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ ຄ-ອາຈານ ຕ້ອງຕດສິນໃຈວ່າ ຈະແນະນໍາຢຸ່ໃນຫ້ອງຮຽນ ຫລື ບ່ອນເຮດວຽກຕົວຈິງ. ສິີ່ງນັ້ນ ມນຈະຂືັ້ນກບລກສະນະ ແລະ ປະເພດຂອງການແນະນໍາ. ແຕຸ່ຈະຕ້ອງໄດູ້ວາງແຜນຢຸ່າງລະອຽດເພືີ່ອເຮດແນວໃດ ໃຫູ້ມີການນໍາໃຊູ້ເວລາໃນຂັ້ນຕອນນີັ້ບໍີ່ເກີນ 30 ນາທີ. ໃນການແນະນໍາວຽກງານທີີ່ພົວພນກບໜ້າວຽກໃດນຶີ່ງ, ການແນະນໍານັ້ນຈະເລີັ້ມຕົັ້ນດ້ວຍການຈງໃຈ ນກ ຮຽນ-ນກສຶກສາ ທກໆເທືີ່ອ ແລະ ເປນປະຈໍາ. ເພືີ່ອເຮດໃຫູ້ນກຮຽນ-ນກສຶກສາ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ສົນໃຈເນືັ້ອ ໃນການຮຽນ-ການສຶກສາ. ຫລງຈາກນັ້ນຈະເອົາຂໍັ້ມນຂ່າວສານທີີ່ຈໍາເປນ ສໍາລບການປະຕິບດວຽກງານນັ້ນໃຫູ້. ໃນ ການອະທິບາຍຂັ້ນຕອນ ທີີ່ຕ້ອງດໍາເນິນນັ້ນ, ຄສາມາດນໍາໃຊູ້ສືີ່ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອປະກອນຊ່ວຍການ ສອນທີີ່ລາວໄດູ້ກຽມໄວູ້ນັ້ນມາເປນຕົວປະກອບ ເພືີ່ອຄວາມກະຈ່າງແຈູ້ງ ເຊຸ່ນ: ແບບແຕູ້ມ, ແຜນວຽກ, ຄຸ່ມືນໍາໃຊູ້, ເຄືີ່ອງມື ແລະ ເຄືີ່ອງປະຈກຕາອືີ່ນໆ. ຄຈະອະທິບາຍບາດກ້າວການເຮດວຽກ ຕາມຄວາມຕໍີ່ເນືີ່ອງ ແລະ ຮຽກ ຮ້ອງ ໃຫູ້ ນກຮຽນ-ນກສຶກສາ ບນທຶກເອົາບາດກ້າວນັ້ນ ປະກອບໃສຸ່ແຜນການ ຫລື ແຜນວຽກຂອງເຂົາເຈົັ້າ ຕາມຄວາມເ ໝາະສົມ. ພຽງແຕຸ່ຂັ້ນຕອນນີັ້ ຄ-ອາຈານ ກໍສາມາດນໍາເອົາຕົວຢຸ່າງທີີ່ດີ ແລະ ບໍີ່ດີມາໃຫູ້ນກຮຽນ-ນກສຶກສາເບິີ່ງ, ເພືີ່ອໃຫູ້ພວກເຂົາ ສາມາດຈໍາແນກໄດູ້ ເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ ທາງດ້ານຄນນະພາບ. 2) ຂັ້ນຕອນທີ 2: ເຮດໃຫູ້ເບີີ່ງ ຫລື ສາທິດ ໃນບາດກ້າວນີັ້ ຄ-ອາຈານ ຈະໄດູ້ປະຕິບດວຽກງານດ້ວຍຕົນເອງກ່ອນ. ເບືັ້ອງຕົັ້ນ ລາວຈະໄດູ້ເລືອກບ່ອນ ເຮດວຽກ ຊຶີ່ງເປນບ່ອນທີີ່ລາວໄດູ້ມີການກະກຽມໄວູ້ຢຸ່າງລະອຽດ ສໍາລບການເຮດໃຫຸ່ເບິີ່ງ. ເຄືີ່ອງຈກ, ເຄືີ່ອງມື, ວດຖຮບໃຊູ້ ແລະ ແຜນວຽກ ລະອຽດ ຕ້ອງໄດູ້ກະກຽມໃຫູ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ກຽມພ້ອມ. ຂະນະທີີ່ ເຮດໃຫູ້ນກ ຮຽນ-ນກສຶກສາເບິີ່ງ ລາວຈະຕ້ອງສ້າງເງືີ່ອນໄຂຕ່າງໆ ເພືີ່ອໃຫູ້ບນດານກຮຽນເຫລົີ່ານັ້ນສາມາດຕິດຕາມໄດູ້ຢຸ່າງຄົບ ຖ້ວນ. ກນເຮດໃຫູ້ເບິີ່ງສາມາດແນະນໍາໄດູ້ໃນ 3 ຂັ້ນຕອນຄື: 1. ການເຮດໃຫູ້ເບິີ່ງດວ້ຍຄວາມໄວປົກກະຕິ, ເພືີ່ອເປນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ທີີ່ສົມບນ, ຄົບ ຖ້ວນ ແລະ ຕົວຈິງທີີ່ສດ. 2. ການເຮດໃຫູ້ເບິີ່ງດ້ວຍຄວາມໄວຊ້າໆ, ເພືີ່ອເຮດໃຫູ້ແຕຸ່ລະບາດກ້າວມີຄວາມລະອຽດຈະ ແຈູ້ງ, ສາມາດ ຊີັ້ໃຫູ້ເຫນຈດທີີ່ມີລກສະນະພິເສດໄດູ້ດີຂືັ້ນ, ພ້ອມທງການໃຫູ້ຄໍາແນະນໍາເຂົັ້າໃນການປູ້ອງກນອນຕະ ລາຍຕ່າງໆ, ທີີ່ຈະເກີດຂືັ້ນໃນເວລາເຮດວຽກ. 3. ການເຮດໃຫູ້ເບິີ່ງດ້ວຍຄວາມໄວທໍາມະດາ, ເພືີ່ອສະແດງສາຍພົວພນຂອງຄວາມສາມາດອີກ ເທືີ່ອນຶີ່ງ ແລະ ເຮດໃຫູ້ເກີດມີ “ມະໂນພາບ” ກ່ຽວກບຂັ້ນຕອນໃນການດໍາເນີນງານ. ໃນການເຮດໃຫູ້ເບິີ່ງ ຄ-ອາຈານ ຈະອະທິບາຍໄປເລືັ້ອຍໆ, ຈາກນັ້ນກໍຖືວ່າ ການແນະນໍາໂດຍກົງກໍຈົບລົງ. 3) ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເຮດຕາມ-ລອກແບບ ຮອດຈດນີັ້ ນກຮຽນ-ນກສຶກສາແຕຸ່ລະຄົນ ຈະຖືກມອບໝາຍໃຫູ້ປະຕິບດວຽກງານດ້ວຍຕົນເອງ, ຕາມການ ເຮດໃຫູ້ເບິີ່ງຂອງຄ-ອາຈານ. ໄປພ້ອມດຽວກນນັ້ນ ຄ-ອາຈານກໍຈະເປນຜູ້ສງເກດ ແລະ ໃຫູ້ຄໍາແນະນໍາ ໃນການ ປບປງ, ດດແກູ້ຜູ້ທີີ່ເຮດໄດູ້ດີ ຈະຖືກຍ້ອງຍໍ. ຜູ້ທີີ່ເຮດບໍີ່ໄດູ້ດີ ກໍຈະໄດູ້ຮບການແນະນໍາ,ຕກເຕືອນ ຫລື ຄ-ອາຈານ ຈະເຮດໃຫູ້ເບິີ່ງອີກເທືີ່ອນຶີ່ງ. ໃນເມືີ່ອຄ-ອາຈານ ສງເກດເຫນວ່າ ທກຄົນມີຄວາມເຂົັ້າໃຈໃນຂັ້ນຕອນການເຮດວຽກ ແລູ້ວ, ກໍຈະປະໃຫູ້ແຕຸ່ລະຄົນໄດູ້ມີການຝຶກແອບດ້ວຍຕົນເອງຕໍີ່ໄປ. 4) ຂັ້ນຕອນ ທີ 4: ຝຶກຫດ ຫລື ຝຶກແອບ. ຄຈໍາຕ້ອງໄດູ້ຈດຫາ ວດຖ, ເຄືີ່ອງມື ແລະ ອປະກອນຕ່າງໆ ໃຫູ້ພ້ອມ ແລະ ພຽງພໍ, ເພືີ່ອໃຫູ້ຜູ້ຮຽນໄດູ້ມີ ການຝຶກແອບຊໍັ້າແລູ້ວຊໍັ້າອີກ ໄດູ້ຢຸ່າງເປນອິດສະລະ. ນກຮຽນ-ນກສຶກສາ ຈະໄດູ້ເຮດວຽກພໍໃຜພໍລາວ ແລະ ນໍາໃຊູ້ ເຕກນິກການເຮດວຽກແບບດຽວກນ. ເພືີ່ອໃຫູ້ຄນພາບຂອງວຽກເປນໄປຕາມທີີ່ໄດູ້ວາງຄາດໝາຍໄວູ້.

×