Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์

Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 4
1 sur 4

ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์

Télécharger pour lire hors ligne

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous

ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง กล้องจุลทรรศน์

  1. 1. ชีววิทยา พื้นฐาน 1 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ชื่อ.........................................................นามสกุล.....................................................เลขที่...........ชั้นม.4/.......... อาจารย์ผู้สอน................................................................................................................................................... ใบกิจกรรมที่ 2.1 เรื่องกล้องจุลทรรศน์ คาสั่ง ศึกษาส่วนประกอบและการทางานของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง คาชี้แจง ให้นักเรียนระบุส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดาให้ครบถ้วน พร้อมตอบ คาถาม
  2. 2. ชีววิทยา พื้นฐาน 2 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1. กาลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุมีขนาดใดบ้าง........................................................................................ 2. ภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงธรรมดามีลักษณะอย่างไร................................................... 3. ถ้าศึกษาภาพต่อไปนี้ ภาพที่ได้จากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะอย่างไร ก........ d........ ล......... จงระบุส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์พร้อมบอกหน้าที่ให้ชัดเจน หมายเลข 1 คือ............................................ ทาหน้าที่ ..................................................................................... หมายเลข 2 คือ............................................ ทาหน้าที่ ..................................................................................... หมายเลข 3 คือ............................................ ทาหน้าที่ ..................................................................................... หมายเลข 4 คือ............................................ ทาหน้าที่ ..................................................................................... หมายเลข 5 คือ............................................ ทาหน้าที่ ..................................................................................... หมายเลข 6 คือ............................................ ทาหน้าที่ ..................................................................................... หมายเลข 7 คือ............................................ ทาหน้าที่ ..................................................................................... หมายเลข 8 คือ............................................ ทาหน้าที่ ..................................................................................... หมายเลข 9 คือ............................................ ทาหน้าที่ ..................................................................................... หมายเลข 10 คือ............................................ทาหน้าที่ .................................................................................... หมายเลข 11 คือ............................................ทาหน้าที่ .................................................................................... หมายเลข 12 คือ............................................ทาหน้าที่ .................................................................................... หมายเลข 13 คือ............................................ทาหน้าที่ .................................................................................... หมายเลข 14 คือ............................................ทาหน้าที่ ....................................................................................
  3. 3. ชีววิทยา พื้นฐาน 3 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ใบกิจกรรมที่ 2.2 เรื่อง การศึกษากล้องจุลทรรศน์ คาสั่ง จงศึกษาใบความรู้ เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ แล้วตอบคาถาม ดังต่อไปนี้ 1. กล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อน (Compound Light Microscope) คืออะไร................................................... .................................................................................................................................................................... 2. กล้องจุลทรรศน์ขยายภาพได้อย่างไร................................................................................................. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... 3. ปุ่มปรับภาพหยาบ (ทาหน้าที่อะไร.................................................................................................... 4. เลนส์ใกล้ตา (Ocular lens) ทาหน้าที่อะไร.......................................................................................... .................................................................................................................................................................... 5. ไอริส ไดอะแฟรม (Iris diaphragm) ทาหน้าที่อะไร........................................................................... ................................................................................................................................................................... 6. เลนส์รวมแสง (Condenser)ทาหน้าที่อะไร....................................................................................... .................................................................................................................................................................. 7. กล้องที่ใช้แสงแบบสเตอริโอ ทาให้เกิดภาพแบบ..........มิติ ใช้ศึกษาวัตถุแบบใด............................... ..................................................................................................................................................................
  4. 4. ชีววิทยา พื้นฐาน 4 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 8. กล้องที่ใช้แสงแบบสเตอริโอ มีข้อแตกต่างจากกล้องทั่วๆไป คือ....................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... 9. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านใช้ในการศึกษาอะไร......................................................... ................................................................................................................................................................... 10. วัตถุตัวอย่างที่ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านศึกษา ซึ่งต้องมีลักษณะอย่างไร............... ................................................................................................................................................................... 11. หากใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านศึกษาเซลล์ ภาพที่ได้เป็นแบบ................มิติ 12. กล้องจุลทรรศน์ชนิดส่องกราดใช้ในการศึกษาอะไร......................................................................... .................................................................................................................................................................. 13. หากใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดศึกษาเซลล์ ภาพที่ได้เป็นแบบ................มิติ 14. นักวิทยาศาสตร์ท่านใดที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด................. .................................................................................................................................................................. 15. ข้อแตกต่างระหว่างกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ ส่องกราดคืออะไร.............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

×