Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Unitat imperialisme i_colonialisme

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 30 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Unitat imperialisme i_colonialisme (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Unitat imperialisme i_colonialisme

 1. 1. Història del Món Contemporani Armand Figuera 11..-- EEll ccoonntteexxtt eeccoonnòòmmiicc ii ssoocciiaall ddee ll’’èèppooccaa ddee ll’’IImmppeerriiaalliissmmee Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme LLaa IIIIªª RReevvoolluucciióó IInndduussttrriiaall ((11887700--11991144)) Creixement econòmic Es caracteritza per Noves energies Nous sectors Noves potències Bèlgica França Alemanya EE.UU. G.B. Petroli Químic Principal sector Electricitat Siderúrgia Dinamita Adobs, fertilitzants Enllumenat Producció Comunicacions (Ràdio,Telègraf) Gasolina Tramvia Automòbil Aviació Rutes marítimes Canals de Suez (1869) i Panamà (1914) Transports Consolidació ferrocarril Però... DDooc c1 1 DDooc c2 2 DDooc c3 3
 2. 2. Història del Món Contemporani Armand Figuera 11..-- EEll ccoonntteexxtt eeccoonnòòmmiicc ii ssoocciiaall ddee ll’’èèppooccaa ddee ll’’IImmppeerriiaalliissmmee DDooc c4 4 Quines solucions es busquen des del capitalisme?... Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme LLaa IIIIªª RReevvoolluucciióó IInndduussttrriiaall Va significar Un fort augment de producció i un augment de la competència Crisi de superproducció 1873 La Gran Depressió Crisi cíclica del capitalisme Es caracteritza per Deflació, atur Quines solucions es busquen des del capitalisme?...
 3. 3. Història del Món Contemporani Armand Figuera 11..-- EEll ccoonntteexxtt eeccoonnòòmmiicc ii ssoocciiaall ddee ll’’èèppooccaa ddee ll’’IImmppeerriiaalliissmmee Recerca de nous mercats Es trobaran a Estimularà l’expansió colonial Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme MMiilllloorraarr llaa pprroodduuccttiivviittaatt ii llaa ccoommppeettiittiivviittaatt CCoonncceennttrraaccióió e emmpprreessaarriaiall Nova organització Nova organització del treball del treball Recerca de nous mercats Càrtels Trusts Holdings Es desenvolupen Tècniques monopolístes Tècniques monopolístes Taylorisme Treball en cadena (estalvi de temps i de feina) Més producció i reducció de costos Més producció i reducció de costos Mercats i matèries primeres Les colònies (Àfrica i Àsia) Estimularà l’expansió colonial Es consoliden les característiques de la segona etapa del capitalisme (tot això passa a finals del XIX i començaments del XX) Es consoliden les característiques de la segona etapa del capitalisme (tot això passa a finals del XIX i començaments del XX)
 4. 4. Història del Món Contemporani Armand Figuera 22..-- EExxppaannssiióó ccoolloonniiaall ii iimmppeerriiaalliissmmee Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme Potències europees, EE.UU. I el Japó ÚÚltlitmim t eterrçç d deel lX XIXIX Potències europees, EE.UU. I el Japó Passa a l’ En són protagonistes les DDoommininaarr i ic coonnqquueerririr e el lm móónn 1914 85% del món 22.1.1.-.- C CAAUUSSEESS volen Econòmiques Demogràfiques Factors ideològics i polítics Competència i superproducció Nous mercats Matèries primeres Imperialisme capitalista (Dominació monopolista armada) Imperialisme capitalista (Dominació monopolista armada) El descens mortalitat ha provocat Un excedent de població europea I aquest augment demogràfic ha estimulat l’èxode rural i l’emigració Estímul nacionalista Motius estratègics Grandesa i prestigi nacional Control de rutes marítimes donar continuïtat als imperis Protecció colònies importants Missió civilitzadora Racisme (superioritat de races) Grups de pressió Societats geogràfiques Societats missioneres Associacions colonials TTexetx t3 3 TTexetx t4 4 TTexetx t7 7 TTexetx t2 2 TTexetx t5 5 TTexetx t6 6 TTexetx t1 1
 5. 5. Història del Món Contemporani Armand Figuera 22..-- EExxppaannssiióó ccoolloonniiaall ii iimmppeerriiaalliissmmee Colònies pròpiament dites (control absolut de la metròpoli) Protectorats (govern autòcton sotmés a la metròpoli) Assimilació duanera, monopoli metropolità Intercanvi desigual: matèries primeres per manufactures. Sotmetiment absolut de les estructures econòmiques i administratives (per empreses i govern occidental) Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme 1ª fase Exploració (Livingstone i Stanley) Conquesta (superioritat tècnica i militar) 2ª fase Organització Colònies pròpiament dites (control absolut de la metròpoli) Protectorats (govern autòcton sotmés a la metròpoli) 3ª fase Explotació Assimilació duanera, monopoli metropolità Intercanvi desigual: matèries primeres per manufactures. Consisteix en Segons l’explotació hi ha dos tipus de colònies Colònies de poblament Colònies d’explotació EEsstatabblilmimeennt tp peerrmmaanneennt td dee p poobblalaccióió e euurrooppeeaa Sotmetiment absolut de les estructures econòmiques i administratives (per empreses i govern occidental) 2 2.2.2.-.- F Faasseess d dee l ala c coololonnititzzaaccióió @ 2 2.3.3.-.- M Mooddaaliltitaattss d dee l ala c coololonnititzzaaccióió
 6. 6. Història del Món Contemporani Armand Figuera Control de rutes Factories a les costes Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme Segles XVIII i primera meitat del XIX Control de rutes Factories a les costes prioritat A partir de 1870 EExxppaannssióió i ic coonnqquueesstata t eterrrritiotorriaiall ÀÀfrfricicaa i iÀ Àssiaia Àfrica 22..-- EExxppaannssiióó ccoolloonniiaall ii iimmppeerriiaalliissmmee 22..33..-- E Exxppaannssióió c coololonniaial le euurrooppeeaa.. E Elsls g grraannss i mimppeerrisis Àsia Centrada bàsicament a
 7. 7. Història del Món Contemporani Armand Figuera Mapa 22..-- EExxppaannssiióó ccoolloonniiaall ii iimmppeerriiaalliissmmee Personatges: Disraelí i Chamberlain (des de 1850), Reina Victòria Principals colònies: Índia (“La joia de la Corona”), Singapur, Austràlia, Nova Zelanda i Hong Kong (guerres de l’opi) A Àfrica: De la Colònia del Cap a Egipte. Conquesta de l’oest Compra: Lousiana (França) Florida (Espanya) Alaska (Rússia) Guerres contra Mèxic i Espanya (Cuba, 1898) (Doctrina Monroe, 1823) 1868 revolució Meijí. Modernització i expansió (Corea I després Xina). Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme Gran Bretanya Imperi Francès Alemanya EE.UU. Japó Personatges: Disraelí i Chamberlain (des de 1850), Reina Victòria Principals colònies: Índia (“La joia de la Corona”), Singapur, Austràlia, Nova Zelanda i Hong Kong (guerres de l’opi) A Àfrica: De la Colònia del Cap a Egipte. A Àfrica: Àfrica del Nord (Algèria) i Madagascar A Àsia: Indoxina (Protectorat de la Cotxinxina) Arriba tard i provoca conflictes Colònies a Àfrica A Àfrica: Àfrica del Nord (Algèria) i Madagascar A Àsia: Indoxina (Protectorat de la Cotxinxina) Arriba tard i provoca conflictes Colònies a Àfrica Conquesta de l’oest Compra: Lousiana (França) Florida (Espanya) Alaska (Rússia) Guerres contra Mèxic i Espanya (Cuba, 1898) (Doctrina Monroe, 1823) 1868 revolució Meijí. Modernització i expansió (Corea I després Xina). Els grans imperis
 8. 8. Història del Món Contemporani Armand Figuera Fronteres artificials (futurs conflictes) Canvis en l’estructura social Aculturació Desequilibri població-recursos (subalimentació i misèria cròniques) Intercanvi comercial desigual Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme 22..44..-- C Coonnsseeqqüüèènnccieiess A les potències colonials (metròpolis) Consciència de superioritat racial Acumulació de riquesa Consciència de superioritat racial Acumulació de riquesa AA lleess ccoollòònniieess 22..-- EExxppaannssiióó ccoolloonniiaall ii iimmppeerriiaalliissmmee Fronteres artificials (futurs conflictes) Canvis en l’estructura social Aculturació Desequilibri població-recursos (subalimentació i misèria cròniques) Intercanvi comercial desigual
 9. 9. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme “L’imperialisme colonial és una de les formes de l’imperialisme econòmic. Aquest imperialisme és econòmic en l’estricte sentit de la paraula, perquè les seves raons no són interessos polítics sinó econòmics”. (C.A. Julien: “L’imperialisme colonial et les rivalités internationales”, 1947). TTeexxt t1 1
 10. 10. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme El consum a Europa està saturat: és imprescindible descobrir nous filons de consumidors arreu del món [...]. Anglaterra va prendre la davantera [...]. Però per impedir que l’empresa britànica obtingués un profit exclusiu dels nous mercats que s’estan obrint als productes d’Occident, Alemanya combat amb Anglaterra [...] per tot el món. La política colonial és l’expressió internacional de les lleis de la competència”. JULES FERRY: Tonquín i la mare pàtria, 1890. TTeexxt t2 2
 11. 11. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme TTeexxt t3 3 Les justificacions de l’imperialisme “Ahir vaig presenciar una reunió d’aturats a Londres i després d’escoltar els virulents discursos que eren ni més ni menys com un crit per demanar pa, vaig tornar a casa meva més convençut que mai de la importància de l’imperialisme... El que em preocupa més és la solució al problema social. Per aquest motiu entenc que si es vol estalviar als quaranta milions d’habitants del Regne Unit els horrors d’un guerra civil, els responsables de la política colonial han d’obrir nous territoris a l’excedent de població i crear nous mercats a les mines i fàbriques. Sempre he sostingut que l’imperi britànic és per a nosaltres una qüestió d’estómac. Si es vol evitar una guerra civil cal esdevenir imperialista”. CECIL RHODES, citat per LENIN: L’imperialisme, fase superior del capitalisme, 1917.
 12. 12. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme TTeexxt t4 4 “Sense oblidar la interpretació econòmica de l’imperialisme, diria, amb gust, que els recents estudis de casos particulars reforcen la proposta, segons la qual, els interessos dels mitjans financers van ser molt menys importants que les consideracions de poder nacional i de prestigi, per no dir res sobre la seguretat”. (W. Langer: “Foreing affaires”, 1962)
 13. 13. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme L’exaltació nacionalista En primer lloc, crec en l’imperi britànic i, en segon lloc, crec en la raça britànica. Crec que la raça britànica és la més gran de les races imperials que el món ha conegut, [...]. Entre totes les nacions del globus tan sols nosaltres hem estat capaços de fundar i de conservar colònies en les condicions més diverses i a totes les regions del món. Ens hem assegurat no només la fidel submissió de tots els ciutadans britànics, sinó també la simpatia de totes les races que viuen a l’ombra de la bandera britànica. CHAMBERLAIN, J.: Discursos, 1895-1896 TTeexxt t5 5
 14. 14. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme Les colònies donen poder militar Afirmo que la política colonial de França, que la política d’expansió colonial, la que ens ha impulsat a anar cap a Saigon, a la Contxinxina, i que ens condueix cap a Tunísia, [...] es fonamenta en una realitat sobre la qual és necessari cridar la vostra atenció un moment. És a dir, que una marina com la nostra no pot navegar sobre la superfície dels mars sense refugis sòlids, sense defenses i sense cap centre de proveïment. Cal que el nostre país es posi a fer el mateix que els altres i, atès que la política d’expansió colonial és el mòbil general de les potències europees en el moment actual, cal prendre partit a favor seu. FERRY, J.: Discursos TTeexxt t6 6
 15. 15. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme És un fet incontestable que els negres tenen un cervell més lleuger i menys voluminós que el de l’espècie blanca. Però, aquesta superioritat intel·lectual, ¿ens dóna als blancs dret de reduir a l’esclavatge la raça inferior? No, i mil vegades no. Si els negres s’acosten a certes espècies animals per les seves formes anatòmiques, pels seus instints grollers, se’n distancien i s’aproximen als blancs en d’altres aspectes que cal tenir en compte. Estan dotats de la paraula i gràcies a la paraula podem tenir-hi relacions intel·lectuals i morals [...]. La inferioritat intel·lectual dels negres lluny de conferir-nos el dret d’abusar de la seva debilitat, ens imposa el deure d’ajudar-los i protegir-los. “Negre”, article del “Grand Dictionaire Universal Larousse du XIX siècle”, 1872. TTeexxt t7 7
 16. 16. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme TTaayylloorriissmmee Reducció del temps de fabricació Producció massiva EEssttaannddaarrddiittzzaacciióó Fordisme Producció en sèrie Baixa el preu de cost Augment del SSaallaarrii eelleevvaatt poder adquisitiu EEssttíímmuull ddeell ccoonnssuumm PPuubblliicciittaatt CCrrèèddiitt
 17. 17. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme 250 200 150 100 50 0 1910 1915 1920 1925 1930 energia de vapor energia elèctrica Energia utilitzada per la indústria tèxtil de Terrassa (Índex 100 el 1916) DDoocc 1 1
 18. 18. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme 35 30 25 20 15 10 5 0 Gran Bretanya EUA Alemanya Bèlgica Rússia 1880 1890 1900 1910 1912 Producció d’acer (1880-1912) (en milions de tones) DDoocc 2 2
 19. 19. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme DDoocc 3 3
 20. 20. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme DDoocc 4 4
 21. 21. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme DDoocc 2 2
 22. 22. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1840 1860 1880 1900 1920 Taxa de mortalitat (per milió) DDoocc 3 3
 23. 23. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme 80 60 40 20 0 Gran Bretanya Alemanya Bègica França Itàlia Rússia Percentatge de població ruaral (1910) DDoocc 4 4
 24. 24. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme DDoocc 5 5
 25. 25. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme Fins 1880 intervenció limitada a les costes (factories) A partir de la Conferència de Berlín (1885): Conquesta total -Lliure comerç al centre d’Àfrica -Estat lliure del Congo -Cal l’ocupació efectiva del territori per reclamar la sobirania Conflictes FFaasshhooddaa ((11889988)) CCoonnggoo ((11888855)) ZZuulluuss,, BBooeerrss ((11889988)) @
 26. 26. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme Gran Bretanya França Holanda Hong Kong Singapur @
 27. 27. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme
 28. 28. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme
 29. 29. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme
 30. 30. Història del Món Contemporani Armand Figuera Tornar Sortir Una època de revolucions: L’imperialisme Zulu, de Cy Endfield , 1964 Sud-àfrica, 1879. Batalla entre soldats anglesos i guerrers zulus. PPeell·llííccuulleess Cimarrón, d’A. Mann, 1960 Recreació de la vida dels colons a Oklahoma. 55 dias en Pekín, de N. Ray, 1963 Rebelió dels bòxers, que va passar a la Xina el 1900. La guerra de l’opi, de Xie Jin, 1999 Primera guerra de l’opi (1839) entre Gran Bretanya i Xina. L’home que volia ser rei, de J. Huston, 1975 Adaptació satírica de la novel·la de Kipling. Explica la història de dos antics soldats britànics a Kafiristan. El piano, de J. Campion, 1992 Melodrama ambientat a Nova Zelanda a l’època de la colònia.

×