Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

העמותה לאמנות בקהילה - מצגת פעילות

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 19 Publicité

העמותה לאמנות בקהילה - מצגת פעילות

Télécharger pour lire hors ligne

העמותה הוקמה על ידי עדי יקותיאלי, 1998 ומאז הייתה מעורבת ביזום והובלה של מעל 230 פרויקטים בכ-30 מדינות, בהם השתתפו כ-500,000 איש ואישה.

העמותה הוקמה על ידי עדי יקותיאלי, 1998 ומאז הייתה מעורבת ביזום והובלה של מעל 230 פרויקטים בכ-30 מדינות, בהם השתתפו כ-500,000 איש ואישה.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à העמותה לאמנות בקהילה - מצגת פעילות (20)

Publicité

העמותה לאמנות בקהילה - מצגת פעילות

 1. 1. ‫בינתרבותי‬ ‫ודיאלוג‬ ‫בקהילה‬ ‫לאמנות‬ ‫והעמותה‬ ‫יקותיאלי‬ ‫לעדי‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ © ‫בקהילה‬ ‫אמנות‬ “Communication leads to community, that is, to understanding, intimacy and mutual valuing.” Rollo May ‫ייחודית‬ ‫מתודה‬ ‫חברתית‬ ‫לעשייה‬ ‫תהליכי‬ ‫באמצעות‬ ‫שיתופיים‬ ‫יצירה‬ ‫ובמרחב‬ ‫בקהילה‬ .‫הציבורי‬
 2. 2. ‫בינתרבותי‬ ‫ודיאלוג‬‫בקהילה‬ ‫לאמנות‬ ‫העמותה‬ ‫על‬ ‫הוקמה‬ ‫העמותה‬ ,‫יקותיאלי‬ ‫עדי‬ ‫ידי‬ ‫הייתה‬ ‫ומאז‬ 1998 ‫ביזום‬ ‫מעורבת‬ 270 ‫מעל‬ ‫של‬ ‫והובלה‬ 30-‫בכ‬ ‫פרויקטים‬ ‫בהם‬ ,‫מדינות‬ 500,000-‫כ‬ ‫השתתפו‬ .‫ואישה‬ ‫איש‬ 

 3. 3. ?‫קהילה‬ ‫מהי‬ .‫משותף‬ ‫במרחב‬ ‫הנוכחת‬ ‫מקרית‬ ‫אנשים‬ ‫קבוצת‬ ‫הוא‬ ‫קהל‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫עוצמת‬ ‫את‬ ‫המזהה‬ ,‫משותף‬ ‫מכנה‬ ‫בעלת‬ ‫אנשים‬ ‫קבוצת‬ ‫היא‬ ‫קהילה‬ .‫פעולה‬ ‫שיתוף‬
 4. 4. ?‫בקהילה‬ ‫אמנות‬ ‫מהי‬ ‫באמנות‬ ‫קהילתי‬ ‫העצמה‬ ‫פרויקט‬ ‫מוביל‬ ‫אותו‬ ,‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫הקהילה‬ ‫בהשתתפות‬ ‫אמן-קהילה‬ ,‫עירוניים‬ ‫מוסדות‬ ‫ובתמיכת‬ ‫כולה‬ .‫וקהילתיים‬ ‫ממשלתיים‬ :‫מוזמנים‬ ‫כולם‬ ,‫ספר‬ ‫בתי‬ – ‫מהקהילה‬ ‫קבוצות‬ ‫גני‬ ,‫נוער‬ ‫תנועות‬ ,‫קשישים‬ ‫מועדוני‬ .‫ועוד‬ ,‫ילדים‬ ,‫שכונות‬ ‫תושבי‬ – ‫-מקומית‬ ‫קהילה‬ .‫שלמה‬ ‫עיר‬ ‫או‬ ‫בעיר‬ ‫רבעים‬ ,‫נשים‬ ‫ארגוני‬ – ‫מאורגנות‬ ‫קהילות‬ .‫עולים‬ ,‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫בעלי‬ ‫מרכזים‬ – ‫הקהילה‬ ‫לשירות‬ ‫מוסדות‬ .‫ומוזיאונים‬ ‫עיריות‬ ,‫קהילתיים‬
 5. 5. ‫האחר‬ ‫את‬ ‫לגלות‬ .‫ואמון‬ ‫נדיבות‬ ,‫אמפתיה‬ ‫מעודדת‬ ,‫הדדית‬ ‫ערבות‬ ‫מחזקת‬ ‫קהילתית‬ ‫יצירה‬
 6. 6. 
 ‫בקהילה‬ ‫פרט‬ ‫לכל‬ ‫המאפשר‬ ,‫האנושי‬ ‫המגוון‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ .‫משותפת‬ ‫ביצירה‬ ‫הייחודיים‬ ‫כישוריו‬ ‫את‬ ‫לבטא‬ ‫השוני‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ – ‫שותפנות‬ .1998 ,‫יראון‬ ‫קיבוץ‬ ,‫אבנים‬ ‫מנדלת‬ ‫על‬ ‫נבנתה‬ ,‫מ"ר‬ 400 ‫בגודל‬ ‫המנדלה‬ .‫הקיבוץ‬ ‫חברי‬ 350-‫כ‬ ‫ידי‬ .2002 ,‫נחמיה‬ ‫שדה‬ ‫בקיבוץ‬ ‫פיסולי‬ ‫אבן‬ ‫פארק‬ ,‫קיבוץ‬ ‫חברי‬ 400 ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבנה‬ ‫הפארק‬ .‫ואורחים‬ ‫חדשים‬ ,‫ותיקים‬ ,‫משפחות‬
 7. 7. ‫לגאווה‬ ‫מקור‬ ‫יצירת‬ ‫מ"ר‬ 400 ‫בגודל‬ ‫הציור‬ .2003 ,‫בעפולה‬ ‫בתיכון‬ ‫קיר‬ ‫ציור‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫ומורי‬ ‫הורי‬ ,‫תלמידי‬ 500 ‫ידי‬ ‫על‬ ‫צוייר‬   .‫בקהילה‬ ‫ועסקים‬ ‫מוסדות‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ .‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫לכוחה‬ ‫עוצמתית‬ ‫המחשה‬ ‫מהווה‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫המשותפת‬ ‫היצירה‬ ‫נוכחות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוארו‬ ‫המנורות‬ .2007 ,‫אורות‬ 1000 ‫השכולות‬ ‫המשפחות‬ ‫פורום‬ ‫חברי‬ 150   .‫והפלסטיני‬ ‫הישראלי‬
 8. 8. ‫–"עפיפונים‬ ‫האוניברסלית‬ ‫היצירה‬ ‫שפת‬ (2005) "‫מדברים‬ ‫של‬ ‫הייחודי‬ ‫כוחו‬ ‫היצירתי‬ ‫הביטוי‬ ‫דרכים‬ ‫למצוא‬ ‫מאפשר‬ ‫ומקרבות‬ ‫חדשות‬ ,‫ולתקשר‬ ‫מסר‬ ‫להעביר‬ ‫קונפליקט‬ ‫של‬ ‫במצבים‬ .‫וניכור‬ .2005 ,‫מדברים‬ ‫עפיפונים‬ .‫עפיפונים‬ ‫והפריחו‬ ‫הפלסטינית‬ ‫וברשות‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫אתרים‬ 200-‫בכ‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫נפגשו‬ ‫איש‬ 45,000 .‫הגדר‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫בצד‬ ‫לאדם‬ ‫להעביר‬ ‫המשתתפים‬ ‫שביקשו‬ ‫מסרים‬ ‫ונכתבו‬ ‫צוירו‬ ‫העפיפונים‬ ‫על‬
 9. 9. - ‫והבנה‬ ‫סובלנות‬ ‫האחר‬ ‫קבלת‬ ,‫סובלנות‬ ,‫קיום‬ ‫"דו‬ ‫לעודד‬ ‫במטרה‬ , iEarn ‫הבינלאומי‬ ‫המורים‬ ‫ארגון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אומץ‬ "‫מדברים‬ ‫"עפיפונים‬ .‫מדינות‬ 30-‫בכ‬ ‫ומורים‬ ‫תלמידים‬ ‫ואלפי‬ ‫מאות‬ ‫בהשתתפות‬ ‫במארס‬ 21-‫ב‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫מתרחשת‬ ‫העפיפונים‬ ‫הפרחת‬ ".‫ושלום‬ “Talking Kites Around The World” (2007-present)
 10. 10. ‫היקף‬ ‫רחב‬ ‫חברתי‬ ‫קמפיין‬ 2007 ,‫גט‬ ‫ומסורבות‬ ‫עגונות‬ ‫נשים‬ ‫למען‬ ‫קמפיין‬ – "‫"אסורות‬ ,‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫השמלה‬ ‫לבנית‬ ‫נשים‬ ‫ואלפי‬ ‫נשים‬ ‫ארגוני‬ 22 ‫פעולה‬ ‫שיתפו‬ ‫המיזם‬ ‫במסגרת‬ .‫הארץ‬ ‫בכל‬ ‫יוצרות‬ ‫נשים‬ ‫אגודות‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫ובשיתוף‬ ‫קטנות‬ ‫תרומות‬ ‫אלפי‬ ‫של‬ ‫בסיוען‬ ‫בקהילה‬ ‫אמנות‬ ‫של‬ ‫חברתי‬ ‫קמפיין‬ ‫למטרה‬ ‫ארגונים‬ ‫מספר‬ ‫לרתום‬ ‫מסוגל‬ .‫משותפת‬ 

 11. 11. ‫וחסויות‬‫שותפויות‬ :"‫ב"אסורות‬ ‫שהשתתפו‬ ‫הגופים‬ ‫בין‬ ‫חומרים‬ ‫תרומת‬ - ‫נצרת‬ ‫כיתן‬ ‫מפעל‬ .‫ועבודה‬ ‫שהכנסותיו‬ ‫מיוחד‬ ‫צמיד‬ ‫עיצוב‬ – ‫מגנוליה‬ .‫למיזם‬ ‫הוקדשו‬ .‫רקמה‬ ‫חוטי‬ ‫תרומת‬ – ‫לויתן‬ ‫דרך‬ ‫הקמפיין‬ ‫הפצת‬ – ‫ישראל‬ ‫משקל‬ ‫שומרי‬ .‫הקבוצות‬ ‫מנחי‬ 15 ‫עם‬ ‫נפגשו‬ ‫מובילים‬ ‫אופנה‬ ‫מעצבי‬ 15 ‫את‬ ‫שסיפרה‬ ‫שמלות‬ ‫ועיצבו‬ ‫עגונות‬ ‫נשים‬ .‫סיפוריהן‬ ‫סופרות‬ ,‫שחקניות‬ ,‫פרזנטוריות‬ 15 ‫בה‬ ‫אופנה‬ ‫בתצוגת‬ ‫השתתפו‬ ,‫ודוגמניות‬ .‫השמלות‬ ‫הוצגו‬ :"‫"אסורות‬ ‫במיזם‬ ‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫לקחו‬ ‫ציבוריות‬ ‫ודמויות‬ ‫חברות‬ ,‫עסקים‬
 12. 12. ‫גופים‬ ,‫עירוניים‬ ‫מוסדות‬ ‫של‬ ‫משאבים‬ ‫ואיגום‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫מקומי‬ ‫אירוע‬ ‫יוצר‬ ,‫ותושבים‬ ‫מקומיים‬ ‫עסקים‬ ,‫בקהילה‬ .‫בקהילה‬ ‫נשכח‬ ‫בלתי‬ .2011 ,‫האמנים‬ ‫מושבת‬ - ‫רוח-ים‬ .‫המשופץ‬ ‫הריביירה‬ ‫במבנה‬ ‫חוף‬ ‫וגלרית‬ ‫חודשיים‬ ‫למשך‬ ‫אמנים‬ ‫מושבת‬ ‫בת-ים‬ ‫חוף‬ ‫על‬ ‫הוקמה‬ ‫הקיץ‬ ‫בחודשי‬ .‫המושבה‬ ‫אמני‬ ‫של‬ ‫ועבודות‬ ‫קהילתיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫הוצגו‬ ‫החוף‬ ‫ועל‬ ‫קבוצתיות‬ ‫תערוכות‬ ‫הוצגו‬ ‫בגלריה‬ ‫חזון‬ ‫ליצירת‬ ‫מקומיים‬ ‫שותפים‬
 13. 13. ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫העיר‬ ‫תושבים‬ 3,000-‫כ‬ ,‫תערוכות‬ 4-‫ב‬ ‫אמנים‬ 220-‫כ‬ ‫השתתפו‬ ‫האמנים‬ ‫במושבת‬ .‫מבקרים‬ 40,000-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫בה‬ ‫וביקרו‬ ‫קהילתיים‬ ‫פרויקטים‬ 3-‫ב‬ ‫השתתפו‬
 14. 14. ‫מגוונים‬ ‫לקולות‬ ‫ביטוי‬ ‫קהילתיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫חמישה‬ ‫יזמה‬ ‫בקהילה‬ ‫לאמנות‬ ‫העמותה‬ .2014 ,‫משען‬ 50%-‫כ‬ ‫קשישים,שהם‬ 500-‫כ‬ ‫בהשתתפות‬ ,"‫"משען‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫מוגן‬ ‫דיור‬ ‫בתי‬ ‫בחמישה‬ ‫למשפחותיהם‬ ‫והוצגו‬ ‫דיירים‬ ‫קבוצות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נוצרו‬ ‫הפרויקטים‬ .‫בבתים‬ ‫מהדיירים‬ .‫חגיגי‬ ‫באירוע‬ ‫יצירתיות‬ ‫דרכים‬ ‫למצוא‬ ‫למשתתפים‬ ‫מאפשרת‬ ‫באמנות‬ ‫קהילתית‬ ‫הבעה‬ .‫ושכנים‬ ‫חברים‬ ,‫משפחה‬ ‫בני‬ ‫ועם‬ ‫זה‬ ‫עם‬ ‫זה‬ ‫חייהם‬ ‫תובנות‬ ‫את‬ ‫לחלוק‬
 15. 15. ‫קהילתית‬ ‫חגיגה‬ ‫יוצרים‬ ‫תל‬ ,‫הפרחים‬ ‫שטיח‬ :2009 ‫אביב‬ ‫מקהילות‬ ‫תושבים‬ 2,000 ‫עשרות‬ ‫בהם‬ ,‫שונות‬ ,‫העירייה‬ ‫ממשרדי‬ ‫עובדים‬ ‫שטיח‬ ‫בהכנת‬ ‫השתתפו‬ ‫חגיגות‬ ‫לכבוד‬ ‫הפרחים‬ ‫השטיח‬ .‫לעיר‬ ‫שנה‬ ‫מאה‬ ‫מליון‬ ‫מכחצי‬ ‫הורכב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונראה‬ ‫פרחים‬ ‫מרחבי‬ ‫מבקרים‬ 50,000 .‫הארץ‬ .‫כל‬ ‫לעיני‬ ‫הנחשף‬ ‫מרהיב‬ ‫לדימוי‬ ‫נאספות‬ ‫רבות‬ ‫ידיים‬ ‫של‬ ‫צנועות‬ ‫מחוות‬
 16. 16. ‫ומנהל‬‫מייסד‬ – ‫יקותיאלי‬ ‫עדי‬ – ‫בקהילה‬ ‫לאמנות‬ ‫העמותה‬ ‫פיתח‬ ‫באמצעותה‬ ,‫בינתרבותי‬ ‫ולדיאלוג‬ ‫בקהילה‬ ‫לאמנות‬ ‫העמותה‬ ‫מייסד‬ .‫חברתי‬ ‫ויזם‬ ‫אוצר‬ ,‫רב-תחומי‬ ‫אמן‬ .‫שונים‬ ‫ותרבותיים‬ ‫גיאוגרפיים‬ ‫באזורים‬ ‫מגוונות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫קהילתיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫ויישם‬ ,‫קליפורניה‬ ,‫קלרמונט‬ ‫אוניברסיטת‬ (M.F.A) ‫באמנות‬ ‫מורחב‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫בעל‬ .‫בירושלים‬ ‫וגדל‬ ,1958 ‫בחיפה‬ ‫נולד‬ ‫עדי‬ ‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫מוסדות‬ ‫לימד‬ .‫לאמנות‬ ‫למורים‬ ‫ובמדרשה‬ ‫קליפורניה‬ ,‫ברקלי‬ ,‫הטקסטיל‬ ‫לאמנויות‬ ‫בבי"ס‬ ‫למד‬ ‫קבוצתיות‬ ‫תערוכות‬ 40-‫וב‬ ,‫יחיד‬ ‫תערוכות‬ 20-‫מ‬ ‫בלמעלה‬ ‫עבודות‬ ‫הציג‬ .‫יסודית‬ ‫והעל‬ ‫היסודית‬ ‫החינוך‬ ‫ובמערכת‬ 
 .‫ובחו"ל‬ ‫בארץ‬ :‫שניהל‬ ‫הקהילתיים‬ ‫הפרויקטים‬ ‫בין‬ 2016 - ‫כץ‬ ‫בפרדס‬ ‫שנקר‬ ‫מכללת‬ ‫של‬ ‫הסטודנטים‬ ‫בקהילות‬ ‫בקהילה‬ ‫אמנות‬ ‫תחום‬ ‫ניהול‬ 2011-2012 ‫יפו‬ – ‫ת"א‬ ‫האמנות‬ ‫שנת‬ ‫ניהול‬ 2010 ‫אביב-יפו‬ ‫תל‬ - ‫דימונה‬ ‫לשותפות ערים‬ ‫פרויקטור עירוני‬ 2009-2010 ‫ת"א-יפו‬ ‫עיריית‬ ‫המאה‬ ‫שנת‬ ‫מנהלת‬ ,‫הציבורי‬ ‫והשיתוף‬ ‫הקהילה‬ ‫תחום‬ ‫ניהול‬ :‫נבחרים‬ ‫פרסים‬ 2012 -  .‫ים‬ ‫בת‬ ‫ועיריית‬ ‫כלכליסט‬ ‫עיתון‬ ‫יוזמת‬ ,‫בחינוך‬ ‫היזמות‬ ‫ פרס‬ 2000 - ‫בטירה‬ "‫מספרים‬ ‫"רהיטים‬ ‫קהילתי‬ ‫לפרויקט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬ ‫פרס‬   1998 - ‫ברציפות‬ ‫שנים‬ 3 - ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ "‫מורה‬ ‫"אמן‬ ‫מלגת‬ 1985- ‫קליפורניה‬ ‫של‬ ‫לתרבות‬ ‫במועצה‬ ‫אסירים‬ ‫שיקום‬ ‫פרויקט‬ ‫לפיתוח‬ ‫מלגה‬  
 17. 17. ‫העמותה‬ ‫צוות‬ ‫צוות‬ ,‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ,‫סוציאליים‬ ‫עובדים‬ ,‫מדריכים‬ ,‫קהילה‬ ‫אמני‬ ‫של‬ ‫ומנוסה‬ ‫קבוע‬ ‫צוות‬ ‫ומכשירה‬ ‫מעסיקה‬ ‫העמותה‬ .‫מתנדבים‬ ‫ומערך‬ ‫במדיה‬ ‫תוכן‬ ‫ניהול‬ ,‫הפקה‬ ‫קרן‬ ‫בשיתוף‬ "‫יצירתית‬ ‫ליזמות‬ ‫החממה‬ - ‫בקהילה״‬ ‫"אמנות‬ - ‫הלימודים‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫ומנהלת‬ ‫פיתחה‬ ‫העמותה‬ .‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫בפרויקטים‬ ‫קהילתית‬ ‫אמנותית‬ ‫בעשייה‬ ‫משתלבים‬ ‫בוגריה‬ ‫אשר‬ ‫מעשית‬ ‫תוכנית‬ ,2012-‫מ‬ ‫רוטשילד–קיסריה‬
 18. 18. :‫לעשייה‬ ‫שותפים‬ ‫ים‬ ‫בת‬ ‫מוזיאוני‬ :‫מובי‬ MoBY: Museums of Bat Yam ‫يام‬ ‫بات‬ ‫متاحف‬ :‫موبي‬
 19. 19. ‫שלך‬ ‫לקהילה‬ ‫מידה‬ ‫לפי‬ ‫פרויקט‬ ‫ליעדים‬ ‫בהתאם‬ ‫בקהילה‬ ‫אמנות‬ ‫פרויקט‬ ‫יצירת‬ ‫הקהילה‬ ‫עם‬ ‫מעמיקה‬ ‫הכרת‬ ‫מחייבת‬ ,‫החברתיים‬ ,‫עסקים‬ ,‫אוכלוסיות‬ ,‫משאבים‬ ‫מיפוי‬ ‫הכוללת‬ .‫ואתגרים‬ ‫תהליכים‬ 
 ,‫משמעותית‬ ‫חוויה‬ ‫שלכם‬ ‫הקהילה‬ ‫עבור‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫ותהליך‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫נוכחות‬ ‫בעלת‬ ,‫מעצימה‬ ‫יקותיאלי‬ ‫עדי‬ ‫עם‬ ‫פגישה‬ ‫לקביעת‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ ,‫משמעותי‬ .‫בקהילה‬ ‫לאמנות‬ ‫העמותה‬ ‫וצוות‬ art.kehila@gmail.com ‫בקהילה‬ ‫לאמנות‬ ‫העמותה‬

×