Publicité

Contenu connexe

Plus de au-elista(20)

Publicité

Д/с Нарн. Онц кодлмш

 1. Күүкд эн зург хәләтн. Яhсн сәәхн хамтхасд – улан, шар.Эн намр. Ода болхла эн җилин цагла таньлдхм.
 2. Намр ирхлə хамтхасд ѳӊгән сольна. Ноһан хамтхасд шарлна, улана.Хәләтн яһсн сәәхн тег намрт!
 3. Нарн баһар халулна. Тегәд хамтхасд шарлна,улана.
 4. Газа киитн болв. Куукд дулан махла, култ, һос ѳмснә.
 5. Өдр ахрдна, сѳ утдна. Асхн болхла эрт харӊһурна.
 6. Хур орна, бальчг болна
 7. Хамтхасн шарлад унна.
 8. Күүкд чачр авад һарна.
 9. Өрүн болһн будн бууна.
 10. Зерлг аӊһуд үвлин хотан белднә
 11. Шовуд дулан һазрур ниснә.
 12. Әмтн зер-земш хурана
 13. Ода болхла хамдан давтад батлхм.
 14. Намр йир сәәхн җилин цаг
 15. Сән менд байрта харһҗай!
Publicité