Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
- En question

Association,
Oeuvre,

établíssement

Un Consultant fait le point sur
un thème qui nous parait
central dans ...
IìCIììê1ììe,[kìlt›iL]Lli2ìSSLll`C Llẽìlìs
ì`Et21t [zì lììise C11 l`C['‹ìtitìlì LỈCS
cittìyclìs CI1tI`‹: CLIX est ici 1't`....
lì`i1ìtCl'`iClìt kltlc ]ì2ll` Lióilầltlĩ,
itìi`.S`tỊLl‹: ics íìLl[l`CS ótiìgcs Kìlìi
l'ClììỊĩ[i 1CLlI`i1›1ìctikìlì ct lìtt...
K105 Stỉlttlts .N`‹ìci'‹1llx,S1ll'l'‹ìỊìéI'CIì-
Iìitó Lies lì‹)t2ìi3i[itóS 1(ìC2ìi(Ì5, Ct
SLII' Lllìe 'isiL›Iì lì2tLl1`tìl...
Foire évoluer le Service public
dons les quoriiers

Le cléIel<ìppelìelìt Stìcial Cles LìLlaI'tỈe1's passe pal`f‹)iS pal' C...
liỖl`Clì[S SCl`*icCs esselìtiellelììelìt
elì tel'lì1e kic Stl`LlC[Lll"c`ltltìl`l l11[Cl"
110.

Le lỡilalì S`ĩ1'è1`elìettel...
ctìlììlììtliìicệìtitìtì elìtI'e aμelìts, 51
lit ilìis '‹`ì l`iìikle kie 5LltWỊĩçìl'tS Llc t)'tWc
Cl2ìSSlL1LliÌ 1112115 'LI...
lelììeiìt, l1ìCtt1'C C11 l`el2ìtitìlì les
LlSệìgCl'S et les íìgclìts ctìi1cCl'IìéS.
Les kìgelìts tìlìt Lló'el(›1W[ỡó ties
...
TRlBUÍę!E

Les usơges
de l'c1n†hropolOgie

CÔPAS 11ì'i1ì'ite 51 Ịñl'éSe1ìtel' tìtleltìtles Elstìects
Lle la tliscitwlilìe ...
lìe lất lil LlỐlìììll`ClìC tl`(ìlĩSCl''2ìtitì1ì ỊW'z1I`ticilW'‹ìlìte,
C211' ce Iì`eSt LỊLI`elì )' <'Ể[“‹ìI`l[, C11 Ẹ' Ịĩìì...
Ulìe Llel'lìièl'e l'el1'rll`t]Lle '‹1"‹ìIìt Lle CtìlìclLIl'e
l'A11tlìl`tìỊì(›l‹›gie il eI`l ctìlììlĩìtllì 21'ec ttìtltes l...
Société coopératìve de Conseil, Spécíalìsée dans le domaìne des polítìques Socíales, créée en 1983.
7 salarìés, 6 consulta...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Journal COPAS n°6

228 vues

Publié le

=> Association, oeuvre, établissement: Trois modes de légitimation de l'intervention sociale
1/ L'association, école de démocratie
2/ Les associations gestionnaires: un contre-exemple?
3/ L'oeuvre, la solidarité et la subsidiarité
4/ L'établissement: le registre socio-technique
5/ Vers une recomposition des engagements sociaux

=> Faire évoluer le service public dans les quartiers: Exemple à Tourcoing
1/ Les premières étapes
2/ Une étude d'opportunité et de viabilité
3/ Des atouts et quelques faiblesses
4/ Un groupe d'agents
5/ Un groupe de cadres
6/ Une groupe de pilotage
7/ Les résultats
8/ Les leviers

=>Les usages de l'anthropologie

www.copas.coop

Copas est une société coopérative de conseil, spécialisée dans le domaine des politiques sociales.
Elle a été créée en 1983, et est composée de 7 salariés associés. Implantés en métropole lilloise et en Ile de France, nous intervenons sur tout le territoire. L’esprit coopératif se traduit dans notre organisation:
- une égalité des statuts : tous les salariés sont associés de la SCOT.
- des prises de décisions collectives : un conseil de direction élu tous les 3 ans, des réunions d’équipe bi-mensuelles.

Nous intervenons en conseil stratégique, recherche et développement, conduite de projets, audit et évaluation, formation et développement des ressources humaines... dans les champs de l’action sociale, du développement local et de l’insertion.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Journal COPAS n°6

 1. 1. - En question Association, Oeuvre, établíssement Un Consultant fait le point sur un thème qui nous parait central dans le Champ des politiques socíales - lntervention Faire évoluer le service public dans les quartiers Une des actions dans Ies- quel/es nous sommes en- gages I Tribune Les usages de l'anthrOpOlOgÍe par Laurent Marty I En cours Un aperçu en quelques Ii- gnes de nos Interventions actuelles ou rẻcentes ẹrạì μỈ.ỉẶ Ệ 1 i ỉlị Ờ Ù Colìseil elì PratỈqLleS et Alìalyses Sociales ASSOCiơ†iOn, Oeuvre, e†ObIlSSemen† troís modes de légítỉmation de l'Íntervention sociale Les ZìSS(ìCỈỆI[Ỉk)1`[S tìlìt, t`l6LìLlÍ5 ltìlìgtelììps, iIì'eStí l1ì2ìSSi'eI11e1ìt le clììllììịì KỈC ['Ỉlìtel`'e11ti(›lì s(>CíEì[e. M(ì1ì eXL7é1'ie1ìC‹3 Lìe C<›1ì5LlÌt2ìl1t ỆĨÔPAS 'rI[ll.7l`Ề3S Lle CCS (ì1°g2lIìỈSE1tỈ(ì1ìS Llites "gCsti(ìIìIìk1íl`CS" lììlil ỊìC1'1ììís LIC C(ìlìSt'‹ìtC1' L1Ll'ế1 tI"‹Ir 'el'S Lllì CaLỈl'e jLl1'iLìiL]Lle ctìlììlììtllì (121 "ltỡi 1901"), [es 21SS‹ìci'ẹìti(ì1ìS étaielìt des ÌỈELIX d'e1ìgkìgeIììe1ìt[3éI1é'‹ì1e tI'èS cli'e1'sÍfié, et ằl ce titl`e, kìes líetlx de [ClìSÍ(ì[ìS 1ììLl1tÍl_ìlCS. JC '(ìLlLỈr'ẹ1iS CXi111ìi1ìCl` ici LỈCLIX LĨC ces ttÌ1ìSỈ(>lìS LỊLIỈ 1110 Sclììlĩlclìt l'ỈC[ìCS kíc ctìlìsécìtlelìces çìtlalìt klllx 1ì1(ìc[alitós LlC1IClìgRgClììC1ì[1ìé1ìỖ'(ìIC L`I'‹ì1`[S1C clìalììịĩ S(ìcia1. La ỵìl`eI1ìÌèl`e telìsitìlì C(ìIìCEl”1ì6 la l°e[21ti‹ì1`l elìtI'e [C c2ìcỈl`C jLlI`ỈdỈL1Ll6 asstìr Cíatífet Ìe ftìlìctítìlìlìelììelìt C(ìIìcrCt Lìes ílìstalìces kỈil`Ígeal1te5 L`I6 ce1't21iIìeS '‹1Ss<>CỈ21ti‹ìlìS, Lìlli tl'(ìLl7e elì 172II'[ỈC Sa légitìlììité Lìkìlìs 121 1ì(ì[`Ỉ(ìIì LĨ`tI:Ll'1'e, lììẽlììe Si Ce teI`1ììe IĨICSI Lĩltls gLIèl'e Lltilisó, @lì 1"‹1ỈS<›1ì kíc S(>1ì C21l'21Ctě1`C tlélììkì' Lìé et Lìe ses cLìlì1ìL›t'cìti‹)11S Ịĩéjtì1`21[i'eS. La detlxièlììe C‹ìIìCe1'1ìe 1:1 l`eÌati(ì1ì e11tl'e 1`21SS(ìCiatí(ì1ì Ct l`ét21[ì[iSSe1ììeI1t Colnlne cad1'e réglel1ìelìt2ìil'e Lìe l'égLl[2ìti0I1 aYec les 13‹ìLl'Lìíl'S Lĩtllìlícs. L'associatÌon, école de démocratie Les ass(ìciatíOIìS, çìalìs leLll` 01'ga11isatí0l1 f‹>1`l11e[1e (te[1e dll Iĩ1OỈI1S LìLl`e11e S`eSt Stabílisée (`l'‹ìIìS [es Stattltsrtyịìe L`16 [21 1(ìỈ 1901), f(ìr1ì1eI1t Lllìc Sorte Lìe lnodèle 1`éL1LlỈ[ de 1'Etat réịìtlblicailì Z le Systèlne Lìe ‹ỈéIégati‹>1ìS à étage, (ASSel11[3[éeS géIìé1`a1eS, C(ìl1S6Ỉ1L1'2Iç`1lììỈIìỈSt1'atỈ()lì, [3LIl`e'cìLl, PI`ésiLỈe11t), CO1'- l'eSỊì01ìd quasílnelìt traít LÌOLII' tl'ait à 1`Ol'gal1is21ti‹›11 L`16 [`Etat : le petlỵñle, [es dělìlltés, le gOt1'e1'1ìelnel1t, le Clìef lìe 1'Etat. (`()¶ÙÃỸ Jlllll 94
 2. 2. IìCIììê1ììe,[kìlt›iL]Lli2ìSSLll`C Llẽìlìs ì`Et21t [zì lììise C11 l`C['‹ìtitìlì LỈCS cittìyclìs CI1tI`‹: CLIX est ici 1't`.Iìì' LWIỈICỖC ỵì'‹ìl` [CS St“(l[Ll[S LỊLIỈ S(ìlì[ỵ C(ìlT[ìì6 tìn le répète S(ìLl'elìt, 1a[<›ỈLỈe ["‹ìSs(ìCỈ'‹ìt`l<ìlì. "AtỈl1é1`el` '‹`tLlX StatLltS" est ['2ìcte f‹)lìdZ1teLIl' CỊLIÍ 2ILlt()l”ỈS(Ỉ Ê1 pal'ticiỊĩel' '‹ìLl "bíeỈì Ctì11ìlT1LI1ì" de ['FlSS0cíati‹›1ì, Lìe lnêlne LỊLIC [kì Lìtlalité LĨC cittìyelì Ị7(Ễ1`lì1C[k1C Ịổ2lI`tÍciỊ3el' Ễ1 [21 'ỈC Ịwtìlitìtìtle t1C la x1ati‹>1ì. Le K`lỈSCLìLl1`S Ofñciel le l.71LlS l'eỊìl'é- Selìtatif Lẵe cette 8p171'()C1ì6 est telìtl 21'ec C(ìI1St'r11ìCC 18211' llỉìtl' 1níIìiStr2ìtỈ‹›Iì tíc 1't`l JCLIIICSSC ct des Spt>1'tS,LìL1iíl1sỈste SLl1`16 rôle éLỈL1catíf Lìtle j()Ll6 Ì`asS‹ìCíEìtíLì1ì elì talìt LỊLI' "Ec<)1C LỈC [kì Lìélntìr Cl'atiC". Olì SC S<›Ll'Ỉcl1t, Lììll' Cxülììlìle, Lìe [21 "Cíl'CLl[ai1`e Díj<ìLltỈ" Lìllí LìLl'l"LìỈt allx l1ìỉl1eLll'S de 16 alìs 121 Ịìcìssibilité Lìe Lì'‹ì1'- tícípe1`aLlX Ctìlìseils tỈ`acĨ1nỈniSŕ t1'2ìtỈ(ìlì LìeS"21SS0CỈatí‹ì1ìs de jeLl- l1esSe", Lìkìlìs Lllì Scìtlci tĨ`aLìø lì1“L`1ìtÍSS'cIf.7,C tles Ị71`<ìCCSSLlS Llél1ì‹›ø cl`21tỉLìLleS. Ntìtls Solnlììes clairelnelìt ø 21'eC cette 'el'SiLì1ì &te la 'ie 'r`[SS(>CÌ'‹`1' tỈ'c ŕ Lìệìlìs Lllì l^0gỈStI`C tĨ'elìga- gelnelìt Cíxlitìtle Lìes 1ìélìể'(ì1CSç le '0te délnOc1'atỈLìLle 37 est [`épreLl'e cìtli jtlstiñe et légitiŕ Iììe la lìiérẽìrclìíe exịìlicíte Lìes p0Ll'(ìi1`S. Les assocíatíons gestíonnaíres : un contre-exemple ? Le folìctíolìnelnent Colìcret des asstìciatítìns gestionlìaires dll Sectetll' Social 1ì'a Sotlvelìt Lìtle de Ioílìtaílìs raptìorts axĩec Ia CMW5 jllílì 94 lìct`SỊìCCtÍ'c kÌé11ì‹›Cl`2ìtikỊtlC LỊLIC lìtìlls 'eIì<›lìS Lìe LỈécl`i1`C. Clìềìctllì Ctìlìlìịìĩr CCS zìsselììlìlócs góIìó1`21[CS l'éLỈLlitcs ằl [CLll` Ịìltls sílììlìlc CXI“ìl`CSSÍ(ìlì Ct LỊLIỈ 1'Cct)1ì- LỈLliSCIìt Lì`2ìlìlìée elì Eìlìlìéc [es lììêlììes 2Ik`llììỈ1ìỈS[1`ZI[CLlI`S (tìtìlìt 1'âge nécessite1'21l'el1ìe11tLỈetầìil^C appel à 1'‹ì CÍl`CLl1ìlỈl`C lìijtìtltl). Clìẽlctllì 21 etl i1Ỉfníl'e, Lìììlìs le sec- teLl1` Lìes '‹ìSS(ìCỈ'cì[Ík)lS lììétìíctìŕ Stồcizìles, ẽì LỈCS Ịì1`ẻsiLỈe1ìtS Lìtli - elì t‹3Llte btìlìlìc ftìí- 11C I`C[ììC[' telìfjãlĩìềìíẵ1CLIl°ITìEìlìL1Rt C1ìjCLl, t'‹111t ỈCLII' SC1ìì[ĩ[e é'ÍLỈelìt LỊLIG ỈCLl1`lógitílì1ító 'íel1tIĩiC1ì C18'Zìlì' tage de leLl1` ỊW1'eStÍge et Lìe [eLll' dé7tìLlelììelìt L1Lle tìll "(ì[6 LỈ"‹1tìø l1ìilìiSt1'2tcLll`s tỈ"‹1i[[CLlI'S C(ì(ì1,7tỖS. Et 110 Ịì'‹1l'[tì1ìS Ịĩẽìs LIC [21 ịWkìl'ticiư lì'‹ìtỈ(ìlì Lẵes LlS2ìge1`S '‹ìLl C(ìlìSCỈl LỈ"‹ìLỈlììi11i5t1`ati‹ì1ì, t]LIi est [`lỊì'‹1- lìiìgc L1Ll2ìSÌ'6XC1[lSỈf KỈCS Eìsstì- CỈ2ìtỈ(ìIìS Lìítcs"S‹ìciK›vcLl[tLl1`C[[es" (MJC, Celìtres S‹ìcíaLlX, FJT, etc), et L]Lli l'eStC Lllì C215 t1lỂC(ì' lc tL)Llt Ể1 fẽìit ílì1ìI`tìIì21[ìle Ịĩk›Lll^ [kì ỊìlLlpaI`t tìes '‹ìSStìCỈ'rI[Í(ìlìS gcsŕ tỈ‹ìlìlì'‹ìíl'CS. Ces kISS(>CỈ'zI[Ỉ(ìI`lS, I`6g2Il`L`léeS Lìtl Ịĩtìilìt Lìe 'Lle cìe 1'Clìgagelì1e1ìt ci'ÍLìLle, lìe tìeL1'e11t êtl'e LỊLIC Stìtlịwçtìlìnées tì'êt1'e Ỉé8C[Ỉ(ìI' Iìaíres Lìtlìstìtle Iìtìlì LỈé1Iì‹>C"‹ì- tìqtles Ct LỈ<›1ìC S'cIlìS légítílììité Ịìl'(ì13re. O1', la colnprélìelìsítìn L]Lle ces aSStìciati‹ì1ìS ()ntLìI6l1eS”1nêlneS v à trax'ers [`exìgagelnel1t Lìe Ìetlrs adlnil1ỈStl'ateLl1'S ŕ est I`aL1Í' Ca1elne11tLìiffél'eIìte, et je '0Ll- draís tClìtC1` d`e1ì l`end1^e C(ìIIì1.ì- te elì reLì1`e1ìa11t la l1‹ìti(›lì d`(ìeLl*rc. L'‹.Buvre, la solídarité et la subsìdiarité Lil lìtìtitìlì tỈ`L`eLl'l`C SIỈ1ìSC['Í[ tìììlìs le l'CgiStl'C LÍC [21 Stìlit[k11`íté Ct LĨC la SLI[ìSÍtÌÍ21l'itó. Le tel`lì1C LÌC S(ì[itẵ'çìl'itó est SLIS' CCỊ7tỈ1ì1C1LlỈ'lììêlìì6 cle Ị3[LlSieLll'S klccelwtitìlìs. Il lììe Selììììle L1Ll`il1ìr plícítelnelìt, b6ũLlC<ìtILì Lì`‹7ç`Ll'l^CS Se l'et1'Lìtl'cI`2ìieI1t tìẽìlìs Lllìe Ctìlìcctìtitìlì "St›[ỈLÌk1l`ìStC", ZILI S0115 L1LlC LÌCS Ịìlìíltìstìịĩlìcs C(ìlIì1ììC Létìlì BkìLlI`gỊe‹ìiS Lìtầlìv lìẽìielìt ă ce tel'l1ìe Z ttìtlt lìtìlììlììe est, tlès S'(11ì'rìỈSS21lìCC, 1`CLĨe'aIì[C ttc LỊLICÌLỊLIC Clì(›.s'C 51 [kl Stìciótú cltìlìt il est 11ìelìì[3l'e. La ẸỊỖIĨỖ' l'LìSité, le Lì<ìI`1, [e [ìél1é“<ì1kìtstìlìt ‹Ỉ`ìì[ì‹ì1`Lì l`exỊĩl'essi‹>lì LIILIIĨC tìette Lìllzlsi-Ịĩel`S‹ìlìlìC[[C Ế! [`ógarLỈ LỈC 121 S(ìCỈéẾỖ. ,CCLIX L1Lli tìtìt `V1ƯCỆìLlC(ìLlLW 1`eçLl" Lìtìlìlìelìt [ĩe21LlCt>Lltì Z c'est Lìkllìs l`‹ìl'cì1'e Lìes C1ì‹ìSeS. Lil gẽ1ìél'‹ìr Síté Ẹ' est aílìsi Ịìl'(ìỊìtì1'tỈkì1ì1ì‹:14 [C 'KILI 1ìl`QS[ỈgC Stìcíệìl et íì [21 ftìl`- ttllìe ỊĩCl`Stìlìl1Cl[C. L`‹ìeLl'l'e, C11 talìt t1LI'tìl'g21Iìi521r títìlì cìe 1'tì S(ì1iLĨ2ìl'Íté, est 11110 1ì12ì1ìièI`e LÌC $tìcỈi1lỈsel` et CIC l`C1ìtỈl^C 'iSỈ[ì[C Ct cfñciìcc ccttc klette Cç›l[Ccti'e t[ettìLlSẫ11'ógal'cl Lìe EOLIS LìLli g2ìl'É11ìtỈt [21 C‹ì1ìẻSi‹ì1ì Skìciiìle. P21l'2ì[lè[cl11C11t, l`‹ìeLl'l'C tI'tìLl'c Sa Ịìlace "l121tLl1'e[lC" cìêìlìs Lllìe Stìcíété LỊIIÍ Se ftìlìtẵe ílnịìliciteŕ lìĩelìt sLll` le pl`il1Ciỵìe Lìe la Stlb- sídia1`ìté. Lảì sçìcíété est Lllìe sOl`te Lìe ỊĩL›Llpée gigtìglìe, 'zltl cel1t1'e Lìe ['‹ìLìL1e[le‹ìIì tl'‹ìLlv'e ['Ílìŕ dí*idLl, Lìtlis [21 falĩìille, Ịìllis les "c<ìl`tìS i1tel`lì1éLìi21il'eS" et elìñlì 1'Etat. Chatìtle étẽìge SLlỊìé1'ieLlr
 3. 3. lì`i1ìtCl'`iClìt kltlc ]ì2ll` Lióilầltlĩ, itìi`.S`tỊLl‹: ics íìLl[l`CS ótiìgcs Kìlìi l'ClììỊĩ[i 1CLlI`i1›1ìctikìlì ct lìtteiiìt [CLll'lỈlì1itC. Lkl [ógitilììitó 'iC1ìt till [W215, Lies iìI'g2ìlìiS2ìtitìIìs l12ìtLll'e1[eS, Lic tWi`tìXil1ìité (lkì tềìlììille, les Lì1`giì' Iìiszìtítìlĩs '(ì[(ì1ìt'‹iil'í:S, etc). ALltl'cII1cIìttiit,tièllìs CC l`Cgistl`C, i`‹L`Ll'l`C SC légitilììc 18211' S21 C'‹`tịỮ'‹ì“ cité ẫì Ị>2ìÌ[iC1` [Cs LiỖi›iIỈiiíIlìCCS Lies 5t›iiki2ì1`itó5 Iì2lt1l1'CliCS (ctìlììlììc [21 ihẽìlììilltì) 2 eile Se titìlìlìc Ịìtìlll' lììissitìtì kic l`Clìtì›l'ccl' ces Stìiiø Lle1l'itéS, tìil L[`y' Stlịviìlócl'. 011 Ịĩctlt Ctìlììl7l`Clì&il`C LlLlL`1'‹ì légiŕ tilììité tie 1ltỀLl'1`C, LỊLIC ce S(ìỈ[ SLII' ie Ịwlzìlì Lie iậl Skì[iLl111'ité (ìLI SLII' [C ỊWl^i1ìci1>C Lic 5Ll[7sikiỈ2ìI'Ỉté I lìc Stìit lìěls Lltl lììê1ììC‹›l'Lil'C LỊLIC lil iógitílììitó tiélìì‹ìcl'kìtiL]tle. Ptìil1` kìlltììlìt, i`‹7cLi'1`C, C11 Zìcti- "‹Ilì[ ccs kletlx ịĩi`i1ìciỊìCs Ịì'c11"z1l- lèics Lie sLl[ĩSitiial'itó ct kic S()iỈ* ti2ìl`ité, 'zì Lllìc ŕ`‹ìl'te cẽìtìêìcité à iỊiIÍ1`C él1ìCl'gCl' les iìl`Lìiì1èl1ìeS, 'cltl lìtìlìì Lies ịìel`SLìl1lìes ct ties g1^(ìLlỊWeS C11 (iỈfi`-lCLl1[(Ĩ`. Ei[eS`iIìSr Cl`itỊĩk11'cClWi21iS tikilìs lc l'egistl`e ci'íL]LIC, ỊvLlìSL1LI`c[le Ịĩkìilic elì L]LlC[L|LlC S(ìI`[C les ilìstlffisillìccs LỈILIIĨC LiélììLìci'kìtie ft›l`lììe1le (all i,ĩill'eỂIllc1`atiL1Lle Lìtli Z1 11ìc31ìt1`é ses lilììitcs. L'établÌssement : le regìstre socío-technique L21 tletlxièlììc telìsitìlì LỊLIC 1°1(>LlS é'‹›t]LIi‹ìl1S c<›1ìce1'lìc l'tì1`g2ì1ìiŕ 5ZItỈ(ìlì EìSS()CỈỆl[Ì'B et Ia lìtìtitìlì ti'ét21[ìliSSeI11e1ìt ; cette telìsiolì est [(ìLl[C C1ìtỈỒ1^C Ỉ1SCl`Ỉ[C Likìĩìs la I'égleIì1eI1tkltit›lì SLII' [CS ỖẾỀI' Iìlísselììelìts S‹›cỈaLlX et Iììéti ictìø I DAS : Construction d'outÍls d'analyse des actions pour les jeunes les plus en difficulté. La Direction de l'ACtÍon Sociale du Minístère des Affaires Socíales , de la Santé, et de ia ville a Confié à Copas un tra- Vail de réalisation d'outÍls de communication et d'analyse Visant à favoriser I'instruCtion et le développement des actions pour les publics jeunes. La démarche Conçue Selon une logíque d'aÍde à la décision s'ÍntéresSe plus partículiè- rement aux actions Collectives pouvant venir renforcer l'aC- tion menée dans le Cadre des Fonds d'Aíde Aux Jeunes et aux actions fínancées dans le Cadre de la Cỉrculaire du 21 Octobre 92. Skìciêìtlx (i‹ìi LiL` 1Ể)7ỗ). Llốiỗlììclìt [C ỊWILIS l'Clììkìl'k1LI'z1[ì[C Lic cette Ìtìi est LIC SIÍlì[ỖI`CSSCl' 1ìt>1ì [Wills ZILIX "Ịìe1'Stìlìl1eS lìì(ìl`iìi6Sll ỈlìỈ[ÌìI[l^ỈC6S Lie IIỀĨCỈỈKÌIĨ, lìì“‹lỈS `‹liIX ótệliìiissclììelìts, c`Cst 'r`l Llil`C 'rltlx Stl'LIctLIl`cS [CCl`Il`1ỈL1LlCS tiI(ìl`j.=,"zìlìỈS^‹ìtỈ(ìl`t kit! sel''iCe 1`C1ì(i[l. Ce tìlle ['‹›l1 Sc1`Llte, c`cSt [`KìLItil Lie Lĩl'tìLiLlctiL)lì, Ịì‹ìLll'i"‹1it-(111 Liil'e, 21'Cc tllìc 'isóC 1ìKìl`iì1^‹1tí'c 1WI`tìø lìtìlìcéc 2 c2ltég(›1'icS Lic iìólìéñŕ CỈ'cIỈ1`LÌS, t)7iWCsLi`2ìgi`élì1C1ìt,l11<›Lic Lic iìlìzìlìccllìclìt, etc. Ce titli ct›1ììị3te ì1"ç1I1t [(ìLlỈ kiiìlìs ce l'CgiStl'c, c`Cst l'‹ì ct›1ìf`‹ìl'I1ìitó 21Llx lì(ìI°l11C5 Ct [21 l'Cl”ì[^(ì(iLlC[Ỉi”>Ỉ' litó Lik! SCl`'icc l`C1ìLiLI ; LỈ`‹›ỆI Ịì'cìl` eXelìì}ĩlC la iWl`‹ìLỈLlctiLìl`l Lic lìL›1`lììes Li`e1ìcZ1til`el1ìe1ìt, tie t'‹ì1`Í' iickìtiL›Iì, tìil e1ìckìl`e [21 IIILIIỈỆÍ' l,71ỈC'‹ì[Ỉ()1ì tie ỊìI`t›céLiLlrCS Li'ag1'éơ lììelìt, kic c(ì1ìtl'Ô[e, etc. Dalìs ce 1`egiSt1'e, [e déiĩkìt eIìtI'e ‹Y:Ll'1'e et 'çìSSt>ci'‹ìtí<>l`1 est elì L1LIe[L1Lle SL›1`te fL›1'c[Lì5, ịìLlisLỊLle l`akỈ1Iìil1iSt1'ati‹ìl1 lìe ctìlìlìait LỈILIS Lie ln "ỊìeI'S<ìl1l1elì1<›l'ale" LỊLIC Stìlì S[^‹ìtLlt de gestỈ‹ìlì1ìiìi1`e et Lie 1`eSị7tìlìS^‹ìi7ie cix'il et Ịìélìảìl (ic 121 lĩkì1ìlìL` lìì'‹ìl`clìt`, LiL` l`(ì1'g2ìlìiSiìti(ì1ì kic tl'i1'kìíi. Iìc cc Ịĩt>iiìt LIC r'LlL`, [C iĩélìé- '<ìlĩlt 1ìlCS[ ỊWÌLIS Lllìe "ẹ1leLli' (ịĩtlistille i`(ìLlti[ Lie 17l'‹>tiLlcti(ìlì LIC SC1`'iCCS stìciiltlx kii›it êti`C ctìiìtió ễì Lies tCclì1ìiciClìS),c`cSt Ếì lìCỈlìC Lllìc cxctlsc ([tìi`SL]Lle [kì l'eSpL>1ìsz1[3iiité Lies kiil`ígea1ìtS [ìẻIìẻ't›[es est elìgììgée) et eiì ttìtlt c'‹1.S` Lllì lìệllìkiíckllì (tltlìllìki il S`2lgit Lic iìi[tìtCl` LICS 5tl`LlC[[i1`CS lìkltltellìclìt teclìlìicisées et Ểt1°LìỈ' tclììclìt i'ógiCl1ìClìtécS). Vers une recomposi- tion des engagements sociaux E11 L]LIt)i ces [1°(ìỈS 7iSi<›1ìs LlC1IZìC“ [Ỉ()lì $(ìCÍ2iC ct Lic [`C1ìg21gcl1elìt i3é1ìév'()i6 ftìLll`1ìiSSelìt-eiics Lies clés tĩtìtll' c<>lì1Lìl`elìdI`e [es tiéiĩats '‹ìctLle[S SLI!” [es 1ììOLiZI1Ỉ[é5 ti`i11ŕ tCi`'elìti(›I1 $(ìCÍ'rIlC Ĩ Ii est f1'z1LĩỊĩalìt Lie ctìlìstatel' cL›lIìiỡiel`i clìiìctilìe Lie ces 'iSiLì1ìS Lie [`í1ìte1`'e11tí‹ì11 Stìcizlle Z1 'clttiìilìt r ễì l.7'rìi“tỈi` Lie SCS ỊìI'éSLlLĩr Ịìtìsés lỵi`‹›iìl`eS ŕ SCS lilììites. L`‹ìeLlr'l'e, iìasẻc SLll` iỉì Stẽìiìilíté (`í7PẮç Jlllll 94
 4. 4. K105 Stỉlttlts .N`‹ìci'‹1llx,S1ll'l'‹ìỊìéI'CIì- Iìitó Lies lì‹)t2ìi3i[itóS 1(ìC2ìi(Ì5, Ct SLII' Lllìe 'isiL›Iì lì2tLl1`tìlisóe ties lielìs Stìciaìtlx, Se tl`(ìLl'C Clì L7‹ìi'teơk`ìøf'‹ìLlX Lìtlầìlìti l'iIìSt'z1[3iliø té ct l'Ỉ1IìỊìI`é'isibi[ité 1.ìl'Ỗ'ẾI' lelìt, qtlkllìti 121 1ỈỖl`Ề1l`C1ìỈC tie tìrestige est lììise etì catlse, et Lìtlalìti [es lietlx "lìatLlrelS" de Stìcikìlité et Li'éclì2111geS ( la fkìlììli' lc, [C x'i[lage, la pal`tìiSsC) S`L`fr fl'ite1ìt. L21 Liiffictllté clìl`(ì1ìit]Lle tie ce tyĩtìe Li"zìSS<ìci'‹ìti(ìI1S 'c`ì reIìt7Llx'e[er [eLIl`S atilì1i1ìiStl`Z1v teLll`S est ễl cet ég2ìI'Ll Siglìiiicệl* tii çi`Ll1ìC 1ñCi`te glcìbzìle Lie Selìs, L>LlciLl1ì1c)iIìS Lic lisilìilité Lie [`e1ìv gêìgclììelìt. L`2lSS‹ìci'c1tí0l1 ẫl 'iSée Liélìì()Cl`kì' [ỈL1Ll6 1ì1'elìd de Ịĩleilì ftìilet le Li(›LltC 'ęlcttlcl SLll` les systèlììes tì<)[itiqLIeS Lic kiólógkltitìlìz [tì c1`é- tiilìilíté Lie [21 LiéIìì<ìcl'atie t7'‹ìl`tiø ciỊ7ati7e lìe Se ctìtlpe pas elì i1ìO1'ø CEỆILIX, et la críse Lies 'a[eLlrs pl'O- tìre111entcír'iL1LleSễ1l'éclìClle tie la lìati‹ì1ì i'cjai[lit lìécCsS21i1'eŕ Inelìt SLll` 121 cl`édil3i[ité till lììtìdè- _lei'éLlLlit2lSsL)cíệ1tiỈ.Pkìrklilletlrs, ces 21SS‹ìciatit›1ìS ‹›1ìt lìì‹ìlìtré letlr failìle catìacité ă étentire letlr ilìfitlelìce EILI tielà Lili ceI`c[e des classes 1110570111165. Elìfilì, le lììt>tièle teclìlìiciste de l`ót2ìlìliSsClì1ClìrS`éỊìtIiScLi2ìlìs [kl 1'Cclìcl'c[ìc Lic I'éi3tìIìSeS Slìéciư fltìtles et teclìiìiL]LlCS ằì klcs klit`ŕ fictlltés ti`LlS2ìgC1's LỊLIỈ S()Iìt C11 lĩtìlìlìe Ịìk11'tie Li`<›l'igi1ìC .s`<›ciêìlc. La teclìlìicitẻ iììétiictì-Stìcialc lìe tìctlt S'tìtìLìL)Se1` 1()lìịg't(Ĩlìì1.ìS '‹1Ll Liélitelnelìt Lies élélììelìts Lie ctìlìésitìn Stìciiìle ‹Ỉ1ìStỈtLlỈỈ(ì1ìS, l'eligi‹ìlìS, iLlét›[<›giCS). P211' ỉìiiictlĩs, Lllìc "1Sitì1ì lì(›1'iìì'z1ti'c Lie 1IỈlìtCl''C1ìtỈ(ì1ì Stìciziie Lie lìì tĩ211`t Lies ctìIììlììaì1ìLiit2ìil`eS et Lllì Ịĩ'‹1l'tí LĩI'iS Lie c‹ì1ìft›1'Inité Ỉ1ì[6l" LiỈSCl`l[ tie ctìl1ìỊĩi'ClìLtl`c ŕ ct titìlìc LllLltỈlỈSCl` ŕ l`e1ìg2gc1ììe1ìt ties '‹ìC[(ỈLl1'S Stìcikìtlx SLI!” Lllì tìlkìlì 'zìLltl`ỡ CỊLIC Ịìl'tìfessitìlìlìel. Cet étìtliselììclìt Lies lì1L›CiỒ[eS Liécl'its CỈ*LiCSSLlS LiCSSÍlìC'Ỉl Lic I1‹›Ll'c'‹ìLIX c‹›lìì1ĩ1'(ì11ìiS tìtl 1ì(ìLlS ctìlìkltlit-il 'C1'S Lies cl'iSeS ct Lies l`LlỊ7tLlI`t`S l°i1`()f()11Lit)S Liẽllìs [es Iììoties Li`ilìtel''e1ìti(ì1ì S(ìCÍ'‹ì1C ? Ce Lìlli lììe Seiììiìle C1'‹ìỈl` eiì t(ìLlt Ckìs, c`CSt L1Ll`‹›11 lìe tìctlt SC c(ìIìtC1ìtC1` Livtllìc 'iSi(ì1ì tìlèìtc- lììelìt [1iStol`iciste et "Ịĩl^tìgl`esv SiSte" Cles ẻ'tì[LItiLìiìS ctìlìstiìtéesz cìlì Serait passé Lie [`teLl'l'e clóŕ 1`icale Ct Ịĩate1'1ìalÍSte '‹`ì Lllìc gesŕ ti‹ìI`1 teclìlìítìtle et i":ìti‹>1ì1`Lel[c des tì1'cìb1è1ììes Sociatlx, elì pasø Salìt pzìl' l'épiSt›Lie Litleltìtle petl i1ìkll'gilì21i LIC i`ÓLiLlc21titì1ì Ịìtìiìtlr [21il`C ;C1ìf`ait,cCS t1`‹ìiS '‹l1ì1ốl`‹›clìC.S` ctìrcxistelìt $tl'LlctLll'CllCl1ìCIìt, Ct cc L1LI`‹ìlì ‹›lĩScl''c, c'est Silìì- Ịĩlclììelìt [kì t3l'ỔỖ1IìÍlìCIìCC ctìlìjtìlìctLll'e[[e ti'Ll11lìì‹)‹lè[e sLll` 1`2ìLltl'e. Il fkìtlt tttìlìc, '‹`1 1ì'‹1l`tiI' Lic [21 ỊìC1`ŕ SỈS[211ĩCC <ÌI`LiL`1'‹ì ctìcxistclìcc tie ccs t1'(›iS '‹1tì13i't›cl`1CS, 1'éélẸìl3‹ìl`el` Lllìe i'óflCXi(ìl1 gltầiìiìle SLi1` l`elìø gkìgelììelìt, tìll Ịìltltôt SLII' [C5 tyĩịĩcs Lil6lìg2lgClììC1ì[ ỊWCI`s(ì1ì1ìCl Ct ctìliectif. ASS<>Ci^‹ìti<›Iì, Lì&-:Ll'l`c Ct ótkìiìlisselììclìt lì(ìLl5 clì k›fi1'elìt tl't›iS lẵị.ỊLli`cS LiỈfiỊỖI`C1ì[CS et ììlìtkì' g(ìlìiS[6S : eiìgagelììelìt ci'iL1Lle, Clìgagelììelìt St›[ỈLi2il'e, C[ìg21gC* lììclìt Ịĩi`‹>fcSSi(ìlìIìC[. Ilìtltilc tie Iĩ1”ỖCỈSCl`LlLlC [CSk1l'ticLl[1ìtiK›1ìS ct [es éLìLlili[ì1`eSỊĩlLlS Lìtl lììtìilìs tì1`éŕ c'‹ìil'eS eI1tl`e ces tl'tìiS F(ì1'111CS ti'C11g21μCl1ìelìt Ltéịwzìsselìt iĩielì SŨl` le silììplc SCctCLll'kic ["z1cti‹ầlì stìcikìle, et l`>(ìLll`l^Z1Ỉ(ĩ1`l[ SC1'7il`LtC g1'illeS Lic lectLl1'e Ễl Ce qLl`Lìl1 lìtìlììlììe kìl7st1`zìitelììe1ìt le "lielì Stìci2ìl". jezllì Be1`1ì21l'Li DLIl11t)1'tỈel' I I Structunres Permanentes de Lutte contre l'ilIettrisme en Basse Normandie Les SPLI S'engage dans une réflexion Sur leur developpement. Les projets sont déposés dans le Cadre d'ActÍons Collections lnternes (ACI). COPAS Íntervient pour aíder à la presentation des pro- jets, pour participer à l'éValuatÍon de Ia pertínence des propositíons, pour appuyer la mise en oeuvre et le SuÍVÍ des actions. Les projets Concernent le développement des réseaux locaux, l'aug- mentatíon des compétences des équipes, la Construction d'outÍls divers. CỮIỮĨẪ jllI 94
 5. 5. Foire évoluer le Service public dons les quoriiers Le cléIel<ìppelìelìt Stìcial Cles LìLlaI'tỈe1's passe pal`f‹)iS pal' Cles clìalìgelììelìts pell Spectav cLIlai1`e$, lììzlís trẽs 5e1ìSibleStìt>LIl`le5l12ìlNÍtỈlI1tS.FaỈl'eé'LìlLle1'leS Se1`'iceSLìLlblicS c'est Llécisif lììais CC lì`eSt Ịìas facile. A Tt>ilI`ctìilìg, (ìlì est allé tl`ẽS ltìilì. Ctìl1ì11ìc11t,E1L1$Ci11 tl`Ll1ì LlLlk11`[lCl` klíffícile, Ẹ1lììéliLì1^eI` le Sel`'ice l'e11LlLl Eìtlx LlS'‹ìgei`S Ì C`eSt cette tltlestitìiì Ct`fIìtl^'‹ìl(Ĩ L1Lli2ìfìlìLlỖ [21 i`étlCXit›11 LlILll`l gl`(›LliWC kl`2ìfỊcl1tS klltllĩ L1Ll21l`tie1` tlc TtìLll“ct›i1Ig. Ulìe Llélìì2ì1`clìe Ll`211ìk1l3'Se est e1ìt1`etN1'ise Llkìlìs le c2ìLll'e tle lil "lVliSSi<ìlì Pick11'Ll" 'is'‹1lìt ỆI LlỖ'C“ lt›ỊìỊìC1` [CS lììtìyĩclìs LllLll`lC Ịĩltls gl'211ìtle efficìlcité LlC5 5el`'ice5 tìLlblicS (l'Lì1ìS les L]Ll'ç1l`tiCl'S C11 Lllf” fíctllté. Laì Ville et lil P1'éfectLll'e Stìlĩt les pi`tìlì1‹ìtctll`S Lie l`tìtìéI'kìŕ titìiì CtS`ytel1gklgeI1t C11 lììcttkllìt ễl Llistìtìsititìlì tlcs I'cSSt›Lll'cCS ilIìỊì(›1`t'çìlìtCS. Les premières étapes Laì klélìĩarclìe ilìitiệìle est t`Lìl1Llée Sll!” [21 C(ìlìStỈ[[l[l(>lì Llitllì gl'‹ìtI1ìe Lliắìgelìtã tie te1`l'2ìilì ÍSSLIS Lie tlii`ŕ f`é1'e1ìtS SC1'r'lC@S(L7L7S[C, Ịĩtỗlíce, 2ìCCLl6ll Lies jetllìes elìfalìts, lìailletlrs, espaces 'e1`ts, Se1''iceS S(ìCỈZìLlX, étltlcatitìlì, tl"cI1`1S' l,'5Lìl`tS. . .). Le gl`L›Lltìe SC 1`éLI1ìit Lllìc ftìis tỡkìl' Iì1‹ìiS, éttltlie les tìl`tì- lĩlělììes 2lLlXL1Ll8lS ses lì1e111b1'es stìlìt c<J1ìf1`L)11téS, t3l'Opt)se Cles Stìltltitìlìs. Cette preInÌèl`e expéŕ l'ieI1ce 'ęì tĩerlììis tie Lló'eltìptĩC1' Lllìe ctlltLlI'e ctìlììlììtllìe, Lie cI`ée1' Lllìe tlyvlìkìlììitìlle Ỉ11tCI"S6l`'lCẽS, Lie 11ì‹ìlìtC1`LlcStìtìé1`kìti<ìlìSct›Iìcl'ètcS Lltll 5tìliLl2ìI'iseIìt les lììelììlì1'cS tltl g1`<>Ll1NC Z klěs lkì 1Wi`eI1ìièI^c alìlìée Stìlìt l'ẻi1liSéS LlỈfiiỖl`CIì[S Ll(ìCLl' lììclìts Llc Ịĩl'é$cIìtktitìlì ties SCI" 'icCSỊĩLIlìlic.s`i`1l`2ìtll'CSSC Lies C()l' lègtles et kles Lls2ìgel`S. Une étude d'opportunité et de Viabilité Lk! PI`éfcctLl1'c, aSS<ìciéC Ỉ1 l'‹`i Ville, l`l(ìLlS Lleiììaiìtle Lle 11ìesLl1'e1` les cfịfets Lle cette tW1'eI1ììeI`e étzìtìe et tl`itle1ìtit`ieI' les élélììelìts lỊ'(ì'Lìŕ l"‹ìlìleS2`l lkìLlél1ìk1l'clìe sLIl` l6SL1[lClS s`iì1ĩỵìLlẸ7Ci'Ịĩt›Lll^ iĩkìLlI'SLli'l'e. U110 5éI'ie Lll i11tel``íe'S kl`èigel1t5 cle Sel`- 'iccS ỊĩLllìlics (ilgclìts Lle lìzìsc, c2ìcll'eS i11te1'lììéLliẸìil`eS et Llll`6C” teLl1'S) S‹ìlìt I°Ỗ2llÌSéCS 't`tLl[LìLll` Lie L1Ll(ÌlL1Ll('2S i'Lllĩl`iL1Lle5 Lie lìase Llécl Í ŕ Iìalìt les ck11'kìcté1'i5tiL1LleS tltl SCI" 'icc Ịìtllỡlic SLll` le L]Ll'‹ìl'tiel' Z les LìfÍ1'es et les ctìlìklitiolìs Lie la tì1`esư t'‹ìti‹›11, les Ll6lIì'(ì1ìLlt3S L`lCS clielìts, le Llegi'é tie Satisfactitìlì. Cettc tlé11ìa1'clìe eXtWl<ìl`atL›i1`e 'cì perlnis Lle dégagcl' les 2ltLìLltS et f'cIll”>l6S56S kltl SeI`'iCe tìtlblic local, d`ide1ìv tifíel` les le'iel`S SLll^ leSL1[l6lS les 1.ìl`()1ìì(ìt6Lll'S tie l`‹ìpéI'2ìti(ìl1 p(ìLll'- l't)I1t S"zìỊWtĩLl37e1' Ịw‹)Lll' Llé'elLìLìtìel' tIl`1C LléIìì21l'clìe tl`al1ìélíLìl`kìtítìIì lìęìsóc SLll° le tĩiìssììge tlltllì lììkìcle Lie 1`cl21tiLìlì Ẹìgelìt/Llszìgel' ftìiìtlé tllìltltlồlììỡlìt S111' [21 f(ìl`lììHllSỆì' [l()1ì Llcs Lìlĩligiìtitìlìs ci`itìLleS (2ltìỊNlit1Llei`L›Ll l`CS}Wecte1'Ll111`èglC- lììtĩlìt) ỈI Lllìe f<ìl'1ìì'‹ìliS'‹1ti‹ìi1 Lltl CìLlC (le l`LiSagcl` SLll` laì lìzìse tle l`iiìtél`êt ctìlììlììtliì stìtls l'z`i itìI'l1ìe Ll`tlIìC Clìỉìl`[C LlC $CI''ice Ịìtilìlic. Des atouts et quelques faiblesses L`elìLìLlête fait k1pịĩal'aĩtI'e Lles '‹t‹›tltS ilìctìlìtcstệllĩles Z le Cẽ1i`“‹ìC' tè1`C liìLlỈS1ĩCIìS2ìlWlC tltl SCl`'icC l'eI1clLI lìieiì SL^l1', lììkìís 'cILlSSl Lllìe Ỉlììlìl'cìlì['t1tÍ()1ì ltìC21leftìl`te Ll65 Sel" 'iceS tlócclìtI'aliséS SLll^ le t]Ll'‹11'v tl('2l`, Cles agciìts S<ìLl'e11t '(ìl()n” t21i1'eS, Cles 1`óSekìLlX tlelìses (asstìø cikìtifs tìtl Iììtllĩicitìatlx l,7'cìI` le DSQ) Lllìe '(ìlLì1ì[Ể I1ìLl1ìiCíiĩale ftìl`te, Lllìe cệìpěìcité Lies agelìts à ajLlStel`leLl1`Ịwtìsititìlìlìelnelìt FILIX tlelììalìtles des Lls'‹1ge1`S... L`e1ìqLlête fait atlssi at3tìaI'aĩt1'e des tìetites faiblesses : Cles agelìts SLìLl'eIìt lS(ìlé5, &les Iììissitìlìs Lllfc ficiles et C(>1ì1l,7l6X6S, la l11aLl'ai- se ilììage Lie lì1a1'LìLle tie ce1't'cìi1ìS Se1`'iceS, des ct›lìLliti01`LS Lle tran '21il P215 t(ìLlj()Lll^S optilììales, Cles cli'1ìges cl2ìsSiL1LleS elìtre les Lllf' (,`O:l'/“l,Ỹ jiIil 04 Ơẵẵ QŨ', Ao' f .Ẹ
 6. 6. liỖl`Clì[S SCl`*icCs esselìtiellelììelìt elì tel'lì1e kic Stl`LlC[Lll"c`ltltìl`l l11[Cl" 110. Le lỡilalì S`ĩ1'è1`elìettelììelìtịwosi- tif et la LìtìLll'SLlite Lie l"‹1ctitìlì elì tlil'ectỈ(ì11 Lies Hgelìts Lle lìílse est LléClLlée. ll S`agÌt de 'E1ll(l(Ìl` l`l1)7- Ịĩtìtlìèse seltìlì lẾ`iL`lLl6ll6 lléclìalìr ge 61ìtl`6 pail`S, la c‹ìlìf1'‹ì11tatít>1ì Lies '‹ìIì'‹1lẸ'SeS, l'‹1 Lléf^iiìiti(>1ì Lle Ịìl'tìr tltlcticìlìs C11 ctìlììlììtllì, la S(ìll' çlal`ité ilìtcl'-SeI''icCS C11 l'Ả'cICC Lic tWl't)lĩlě1ììeS qtlelçìlie f`LìiS Zìiglls Stìlìt ties iììrìỵrelìs LlIEì11ìélỈ(ì1“@1' la Lltlắlllté dt! t1`ẫ17nil cìtltìtitlielì, tìtlillité <.lLll Ịĩữìsse Ịĩal' l'rì ctìlìlìais- S'cì1ìCC LlC [21 }ìI'CSt'‹ìtÍ(>lì Lies ctìl- lègtles, rìal' la ctìlìlìaissalìce acc1`Lle tltl Colìtexte Lltl LìLlal`tiel', Ịĩììl' l'‹1l'ecLì1ìl12ìisSkìlìce Lie S(ì1ìỈĩỀì* "rlil Ịìai' les 'cìLl[l°CS Se1''ices Ct Ịĩỉìl' les 1'eSLìt›I`nS'‹ìlìleS l1iéx`2ì1'clìiL]Lles. L`étLlde Lltl folìctitìlìlìelììelìt <lLl SeI`'ice Ịĩtllĩlic S111' le L`lLl'‹'ll`tlCf 'ẹ1"cìit fziit ailìsi atĩỊWể1I`Ẻ1it'e l`ilì1r r7(ìi't'cìiìce tléte1'lììilìalìte Lltl gl`(ì[l' Ịìe C(>1ìStỈtLlỔ ties agelìts Lie lìase. Stìlì 1^ôle l`iiStt)1'iL]Lle, S'‹`t catìaci- tẻ Z1 l,`ll`(>l.7L)S(Ềl^, [21 c‹ì11'i'ialité Lie ses I'el1ctì11tl'eS, elì f‹ìl1t llélé- Iììelìt tie lñěìse tl`Ll1ìe tlylìalììitìlle quelques principes forts. C`C)1'ýl5 _IllI 9-l lkìckìle LlLl i`éSeíìLl CS1721CC Ịĩtllwlic. 521 LĩCl'lìì'‹11ìe11cC Ịĩel`l1ìettl'kl LIC CK)1ìS(ìllLlCI` les EICLỊLIỈS et Lle (lỖ'C' ltìịĩịìei' Lie Iì(ìLl'C'‹ìLlX Ịĩ1`(ìjets, elì lielì Ẻ1'ec les Ệ1Llt‹ì1'ítéS ltìcnles et le g1'‹ìLlpe Lie pílL>t21gC. Un groupe d'agents Les iìlìjectifs Lltl gl`‹ìLlịìe Stìlìt ệìilìsi 1`éZ1cttl21liSés Z '‹ì1ìéliol'e1' lil C(ìlìél`EIìC8 &les }W1'eStatỈtì1ìS elì Llé'el<ìLìỊĩa1ìtLle$ stìllltitìlìs Ctìlìì' lììtllìcs, l1ìỈCLlX g‹Ệ`1'ci'leS Sl[Ll“c1[l()1ìb` c1'itiLìLlc5 Ct/tìtl Ll1'ge1ìteS elì f`21'()v 1'isỆ1lìt lIỀll`tlCLllZìtlL)1`l Ỉ11[t`l"SíỈl" 'iceS. Le l'ôle Lle COPAS ctìlìsis- te ă lììailìtclìil' la Lly'1ì'z1lììiL]Lle Llll gi'tìLlLĩe ỵìẽìl' llñlìllììầìtltìlì Llcs l°ỐLllìỈ(ìIìS LlIẺ1gC1ì[S Clì fiìcilitkìlìt à la ftìis l'‹ì ctìlììlììtllìíckìtitìlì et lkì Ịĩ1`(ìLlLlcti‹>lì tie Ịĩl'tìỊì‹ìSitiLì1ìs Ịĩel`- tilìelìtes et l`é'z1lisỆIlĩlCs. Un groupe de cadres Parallělelììelìt Lilì gl`tìtlỊìe cle C8Ll1`CS Lies $cl'' ices Llcìlìt S(>1ìt is- SLIS les agelìts tie l7'‹1SC SCl"rì C(ìlìSĨl' ttlé. Sìì ftìlìctitìiì C(ìlì5l5[6 esselì- tiellelììelìt Ể1 "çìliLlel` les Lì1`L›tìt›ø Sititìlìs élììises ỊN211' les ệìgeiìts ỊĩtìLl1`f'c1cilite1`letl1'lni5e e1ìtìeLI'1'e et les i11sc1`i1`e Llalìs lt] st1'LlctLl1"c1- tit>11 et le fL)1ìctío1ìlìel1ìe1ìt l.ì'zIì'‹`[' I Euralille : une politique de prévention lisó Lies SCl`'iceS. Ntìils i1ìtel''e- lìtìlìs 2lLlSSl kILlỊ7l`ỒS LIC ce f.{l'‹ìL1iWe Ịìtìtll' 'ạiitlel' Ể1 lil ct›l11ỊWl'ól1el1sikìlì Lies elìjetlx tie lI'cìCtỈ(>lì et klCS iĩl^t›- cesstls Ể1 lv(73[l'l`C et ììilìsi t"zìciliŕ tCl`lIÍ1ììl°illCk1[Ỉtì1ì,ằlCLll”1l'CZì[l, Lle51'eSrì‹›1ìsk1lìleS Lle sCl''icC Llẽìlìs l'‹ì Llélìì21i^clìe 2 ctìiĩìlìĩelìt aítle1'à la Llífftlsitìlì Lies ':ìC[ itìlìs elìgagées, ctìilìlììelìt gólìéi'kìlíSe1' kltl Seilì Lltl SCl`'icC les Zìlììólìagclììelìts (1[lỈSC 1'é'eleIìt ỵìel'tiIìe1ìtS. .. Un groupe de pilotage Ce g1`tìLlỊĩe iìsstllììe lkì l`eS}ìL›11S21- lỡilité Lốtìlititìtle kltl LWl'tìjet. C(ìlìS[l[LlỖ Lle l`eLìI`óSC1ìtẽìlìtS tle l'‹l Ville (élll et teclì1ìicielìS),Ll'tIIì l'eiĩ1'éSe11tì1lìtLlelk1 Pl'éfectLl1`e, Lltl clìefl tle Ịìl`<ìjet IĨSQ et LlỆ` CỈCÌPA5, il ỊWl`tìl1ìeLlt l`e1ìSeIì1lìle Lltl ỊWl'K›CCS.S`Lls, il ììịìiổtlie l7(ìllỈl' Lltlclììclìt l'‹ì Llél1ìkìI`clìe, et clìel`clìe '‹`1 c‹›11c1`étiSel` les tĩ1'Lì- l,ĩL)Sl[l(ìlìS élììises elì lììtìlìilisalìt les ictetll`S LlẻtCl`lììl1ììì1ìtS. Les résultats Cette LléiììaìI`clìe C&ìllCC[Ỉ`C kì ỊWl`tìLlLlit Llcs ef`f`etS ilìctìlìtestệìlìles. ' Ll`Lllìe ỊĩaI't ties l'é5Ll[t21tS cLìIìcl'etS Z les tĩl`(ìCltlcti‹›1ìS les twltls Síg1ìitick1ti`eS c‹>I1ce1`Iìe11tlZ1 Près du Centre de Lille s'édifÍe actuellement un nouveau quartier, une des plus grandes opérations d'urbaniSme de la décennie. La Société d'éConomÍe mixte chargée de l'eXplOitation nous a deman- dé une première réflexion sur Ia politique de prévention de la délinquance la mieux adaptée à ses objectifs Z assurer la sécurité du site, mais aussi Créer un espace social ouvert et solidaire. Nous nous appuyons sur les travaux déjà engagés par divers groupes de travail (animation, accueil, usage de l'espace public, sủreté) pour dessiner les lignes d'une politique Ínnovante, autour de
 7. 7. ctìlììlììtliìicệìtitìtì elìtI'e aμelìts, 51 lit ilìis '‹`ì l`iìikle kie 5LltWỊĩçìl'tS Llc t)'tWc Cl2ìSSlL1LliÌ 1112115 'LILISSỈ lìì lììise elì Ịĩlệlce LlILlIì 1`éSeklLl Ỉélélììkltlklllü l1ì[Ỗl”aC[ỈiỀ iiìtégI`2ì1ìt ằì l'rì f‹ìiS les ii1f`t›1'l11'cìtitìI`tS Stli' les Llif^fó1'eI1teS Ị`Il`eSt'cItit>1ìS et lkì tìtìssilỡilító Lie tI`211ìSlììett1`e Lies lììessages dalìs Lliìe btìĩte ỆILIX l6[[l^65 l1ìf(ì1'lììễI” tiçìtle. ' Lltìc 'r1Ll[l`L` catégt>l'ie tie l`Ồềìll' Skìtitìlìs c(›l`tce1`l`iel`21lììóli‹ìl`Eìti‹)1ì Lle l"çìccLleil Lies 1`ttìL1'e'‹ìLIX iìgelìts SLII' le L1LI'zì1`tie1`tĩZ11`l`Ol`gí1lìisĩitiLì1ì tl`LlIìc 'i$ìte gtlitlée,tìkì1'l`21Ỉtlek1tlX kllfliỖl'C1ìlC$ tlélììk11'cl1CS, lììais 2ìLlS5Ỉ l`2ìccLleil tles 11<ìLl'e'‹ìLIX lìiìlìl' tnlìts tĩ'c1I` les lĩ2lilleLll'S tW'‹ì1` exelììtìle. ' Ịĩ21l"‹1illeLI1's1ìlLl$ieLl1°S l1ìcl1ìbI'es tltl gI'tìLlỊìe Ll`2ì_LỊel1t5 Se S(ì1ì[ clìgkìø gés tlẽìlìs Lllìe kló1ììai'clìe Lie f(ìl”' lìì'‹ìtỈ(ìl`l llìĩCl"SCI`'lCCS tI"‹ìit'‹11ìt Lles L1Ll6Stl()1ìS t1`iì1ìS'el'SaleS zìtlx klÍtiél`el1tS Sel''íces: la gestitìlì Lie la 'i‹ìlel1ce Ll'rìlS [es sitLl'‹1tit›lìb` kl"r1CCLlCll kles LlSệ1ge1's 13211' exelììiìle. 0 Lllìe Sél`ie Lie Lĩetits kllììélìklge- Iììelìts Lilli tacilitelìt l`k1cces tĩặll' lesllsêlgers LleSLliffél`e1ìtS SC1`'lC(ỀS tìlìt été liìis ell ‹1cLl'1`e : Iìì(ìLllfỈ- ckititìlìs Lies lì‹›1"c1il'e$ kie cci'tailìes Ịĩel'iìì2l11e1ceS, ệllììélìagelììelìt Lies lli:'LlX LllkìCCLl6Ỉl, 2ìl'l'a1ìgelììel1tS Lli'e1`S e1ìtl'e 5el`'iceS pLìLll°C(ì1ì1' lìiI1el`tleStì1`estk1titì1ìS et ainsi silììr tìlifiel' la x'Ỉe Lies LlSEìgel'S. ' elìfílì, et ce t1`est L72ìS lìégll' gealìle, Lli'el'S alììélìzìgelììelìts Lìlìt été l'éalisés aLl Seilì inêlne tie L1Ll6lLìLlCS Sel''iCeS ỊìarticLllie1'S téIìì<7igIìa1ìt Ll`LIl`1e é'tìlLltíL›Iì Lies Sel`'iceS eLlX'1I1êlììCS, llilìsttìlla- [l(ì1ì Ll`Ll1`i l‹i‹)StìLle SOCl'LIl Ể1 l`lìô- Ịĩitkìl Ị,`l2ll'eXe1ntìle. I Une "banque d'obiectifs" pour les actions de mobilisation La Coordinatrice de la "zone n°3 " des Yvelines, la Mission Locale et les SÍX organismes deformation réalisant des actions de "mobi- lisation" dans le Cadre du Crédit Formation lndividualisé ont déci- dé de mettre leurs moyens en commun pour conduire ensemble une réflexion sur les objectifs de ces actions. Avec notre appui, puis de manière de plus en plus autonome, ils Vont Constituer une "banque d'0bjectifS" Commune, permanente évolutive, com- prenant des fiches d'analyse des objectifs et des supports de positionnement des stagiaires. Ces outils seront utilisés pour définir et mettre en oeuvre des projets individualisés, et pour suivre en permanence le fonctionnement de la plateforme. Cetìelìtlalìt laì klílììeiìsitìlì ltt Lĩltls iIì1tĩtì1`tkìiìtC Lies et`t`etS lìtìtls seiììlìle êtI`e lìì C2ìl7ZìCl[Ỗ c<>llec- ti'e Lles kìgelìts 2`1 ỊWl`tìgI`eSSi'eŕ lììelìt S`21LItL>øt›l'g2111ise1`. Cettc cêìtìeìcité SClììl°tlC i`tì11LlÓe sLl1` la klỵĩlìalììítìtle Lltl g1'LìLltwe Z le gl'<ìLItĩe, skìlìs LWel'Lll'e le fil 1°(ìLlgC Lle S‹ì1ì<ìlĩjet,ì1étó C'‹`tl7'‹ìlWliL` Ll` llì' tégI'el'tle I`l(ìLl'C'‹l[lX elμelìts (6/7), (ìlì Ịìeilt kltìlìc le L1Ll'‹1lll'4lCl` Lie Stệilìlc f`t›lìctitìlìtìellelììelìt et kl`t›tl'e1`t tlalìs Sêì c‹ìl1ì}ìLìSiti‹›lì. Le Ịìtìitls l'el'‹ìtif Lies "2ìlìcieIìs ctìlììlìíìtŕ tk11ìtS" S`est tl'tìtl'ó 1NLìIìLlé1'é Lĩ'‹1l` l'il11ịĩliC'z1ti(ìI`1 'c1cti'e Lies I`ttìLl- 'eE1LlX. Le Iì1t›Llèle filsitìlìlìel Lle tlél7al'[ S`eStLì1ì1tìe, le gl'‹ìLltìe se ckìlìstitlie C11 l`éel gi'‹ìLltìe Lle t1`21ư "‹1il e1ìt1`e ỊW1`<ìteSSít›111ìelS, Si le c'‹11"‹ìctò1'e c<ì1`i'i'i2ìl 'tl été SẺILI' 'egk1l`tlé, il 11`eSt Ịĩltls le f^cìCtCLI1` Llcìlììitìzìlìt Lle l21ct›1ìStitLltit›lì tltl gI^<>Lll7C. L`é'tìlLltiLìlì Lltl t3t›sitit)l`1tìelììetìt Lies agelìts : ils él2ìl'giSSe1ìt leLI1` lĩkìilìt Lle 'Lle, Ỗ'Ệ1lLlCIì[ leLI1` ctì1ìI'l'ilĩLItiKìl1I'cliìti'elììclìtỆ1 l`Clì- selììlĩle Lies kìgelĩts SLl` le [(.`l`l"c1llì, ils se LléceIìt1`e1ìt Ịĩzìl' 1"cìl_ìlN(ì1`[ Ễ1 [ell 1' 1ñ1'‹ìLWl'es l.Ĩl^ỐtìCCLllỮkìỈỈt)lìS, etì les sittlkìlìt tlkìlìs Lllì c'zìkll'e Ịỡltls l2ìl'ge, Llifiérelìcié, cette I`l(ì[l(ìl`t Lle C<›lììỊĩlóltìel1tkìl`íté est IĨCEỈC' lììelìt k1cti'ée Ịwkìl' l`eXiStei1ce Lltl l`éseiìLl. ll5I.ì6Ll7t“lìti1Ỉ1ìSỈl.ỮlLlSiÌlCỈ'
 8. 8. lelììeiìt, l1ìCtt1'C C11 l`el2ìtitìlì les LlSệìgCl'S et les íìgclìts ctìi1cCl'IìéS. Les kìgelìts tìlìt Lló'el(›1W[ỡó ties ctìlììịìételìces stwécifitìtles : ŕ '‹`ì ll'rìCCllCll et '‹`ì l“‹`lCtìl1ìlììLllìỈC'‹ì- titìlì tĩa1° l'cì f‹ìl'1ììatitìlì, - à la l`éSOlLltl()1ì Lle tìi`(DlìlèIììes tĩal' letlrs 1`e1ìCtìlìt1'eS Z iLleIìtifieI` l'‹ì t1LleSti(ì1ì Ếì tt"z1itel', tìl`t>tìtìsC1'tlcS lìẸ7tĩ(ìtlìeSeS, clìtìisil' l'rì tlécisitìlì C‹>llecti'e la tìltls t7e1”tỈ1ìC1ì[@, ŕ 'Zì la geStiL›11 Lie la 'ie Llltllì g1'(ìtlr twe Z certělilìs <ìlìt Ịìtl S`eS5ay'cl` ễì lI2`l1ìl1`1ì'‹`i[l(ìl”1 Lltl gl°(ìLI1ìe, ttìtls ()l`l[ tĩI`(3gl'eSSé tla1ìsl`2ISsel'ti'ité Lliìlìs les clébkits et l`éckìLlte Iììtlttlelle. Le Se1''ice aìtlx llsagel`S Z la I'éfleXit›lì Ị7i'ei1Ll elì C(ì1ììì'ìtC LlC Ịìltls C11 tĩltls lltlskìgel' et tìltls SCLI' lelììelìt les Lliftictlltés i11lìél'e1ìte5 'c`ì l`eXel'c`1ce Lltl lnétiel'. L`Lisagel` est tie tĩltls elì pltls cLì1ìsiLléI'é ct›lnlne Lliì clieI1taLlt1Llel‹›I1 Se1't Lllìe p1'eStk1ti(ì1ì, c'est lỡielì lc selìs tie laỊWlLItĩE1I'ttleszìlììélìageiììelìts lììis 611 Ịĩliìce. L`Eìlìcl'21ge Llkìlìs le L]Ll'‹11`tiel` Z les agelìts Se Selìtelìt lìielì tltl <.`lLlẺ1l" tiet', ils elì t3a1'leIìt tìltls tìL›siti- 'Cl1ì(ỈIì[, `kìil'e l`e'0lìLlitìLiel`lt elvy' tl`21"‹lillL`i`, Slclìgầlgclìf tlẽìiìs les St1'tlcttll'cs existkliìtes t›Ll Syììsstìŕ cielìt '‹`ì lìì l'éfleXiLìlì lììelìée elì Llelì‹ìi`S Lltl gi`tìLltĩe (llì`l['(ì[l(ìlì tl` i1ìteI''eIì'‹1Iìts stìcizìtlx, l321l`[ỈCl' Lĩati(›1ì 'r1LIxl`éLl1ìit›lì5lì5Q,'iSiteS Lle Sites siglìiiiczìtifs tle l'‹ì 'ie ctìlv lecti'e...), tồlìt le Selìtiitìelìt LlIEIfl1CCtC1` líì Sittlíìtitìlì, et Lle ỊW'‹ìI`ŕ ticitìet` ĨI tìtleltìtle Cl`1tìS(Ì Lilli lìtìtlge, L1Lli "z1Llt. Les iìtìilìts lìé,‹.{k1tit`S I'elè'e1ìt essclìtiellelììelìt Lic la tliffictlltó ất êtl`e l1ìtìteLll's Ịĩtìtll' lCLll`$ C(ìl' lègtles Llkìlìs clìkìctllì Lic lCLll`S Sei'- 'ices, Ịĩtìtll' les ilììỊĩlit1L1el'tl'r1l.s' [21 tlé11ì211'clìe. Òlì tìetlt Ẹ{éiìé1`ẽ1liSe1` cette Lili-flC[llỈỖ Lies ệìgelìts à Selì- silìiliSCl` leLll'S ckìtlI'es L]Lli SIkì`Ỗ” l^6lì[ tlifiiciles ẽl 11ì<›l3iliSel` Llkllìs l'tìỊìé1'k1titì11 ctìlììlììe Si lICXỈSfC1ì' Ce ltìêlììe <.lLl gi`Lìtltỡe elìtzìiììaìit leLll`S tì1'é1't>gati'es. 011 se l`t6[ll" te là à Lllì tìlìstacle 215562 Cl'‹1S$lL1LlC all Seilì Lies kìLllììiIìỈStI'í1ti(›1ìS t›Ệl les l'ôles stìlìt cl'‹1il`L`i1ìe11t Llóllllìlẳ et <›L`I l`<ì1`g2ì1ìiSkìtitì1ì f`(›lìctiLì1ì- lìelle lìe StìLllIfl`C Ịĩkìs Lle kléI'Lìgệ1ø ti‹ìlìs. Les leviers íìlì Ịĩetlt tel`tte1` KlIltlClì[ll-lCl` les iI2lC[Ctll`S Lilli stìtltielìlìelìt llclì' gkìỵelììelìt Lles Eìgclìts tlkilìả le Ịĩl'tìcCSStIS : le Selìtilììelìt Lie c<ìIìti`ilNLle1' t]tlelL]Lle clìkìse clltltiŕ le, lil C(ìlìSlLlél`2ì[l(ì1ì tltìlìt ils ftìlìt l`Lìl7jet tĩkìl' lICXỈStCIìCC LlL1tliSt3L›- sitii` lLIl*1ììỖl1ìC et les SitLl2ìtí‹›1ìS Lltll letlI` l`e1ì`tìieI1t Lllìc ilììệlge twt›siti'e tie letll' 'çìC[ltìlì, tW'‹ì1` le Sclìtilììclìt tl"ç1Ịìtĩ21l'teIìtìlìce ñ Lllì g1`‹ìtlỊĩe S‹7liLlk1il`e, Ịìkll' l^‹l lì1i1l`gC Ll`21Llttì1`l(ìlììiC Lltle le kli.S`1WtìSitit`ỊWel`- lììet Z ttìtlt lìlest tìaìs iIìsc1'it... Cette extìó1'ieIìce i`Z1it í1CtLI6ll<Ì' lììelìt l`cìlìjet Ll`lllìe j.IỖ1ìỖl`ì1lỈSk1* titìlì Stll' Lllì cc1`t21i1ì Iì‹ìlììlìl`e Lie L]Ll2ll`tiel`s. LCstĩ1'‹Ệ"c1l21lìlCSlestìltls iIìì1ĩt)t't'‹1l1tsễ1stì1ì Stlccès SCl11lNlCIìt êtl`e Z Lllìc '(ìl<ìlìté Ịĩtìlititìtle fLì1`tc, Lilìe SC1ìSll7lllS2ì[l(ìlì elì ẽìlììtìlìtLl6SSCl''iCCSCiLlCSCiìLll`CS, illì elìgagelììelìt Ct Lllì '(ìCCkìlìì' Ịìẽìgiìelììelìt Ịĩl`t›clìe Lle tcclìlìiv cielìs tĩt›tll' aìiklel' à f"‹ìíl'e '‹ìlìtìtltil^ les LlỖlììẽll`ClìC5. Elììlììzìlìtlel Sltìlì I I EURINSERT : Réseau Européen d'insertion des personnes handicapées En avril, S'eSt tenu près de Vérone, en Italie, un colloque organisé par le réseau EURINSERT, Visant à développer des outils d'insertion pour les personnes handicapées. Jean-Bernard Dumortier y est intervenu sur le thème de l'accompagnement social. Une évolution Significative concerne la dénomination même des personnes handicapées ; on parle de plus en plus Courramment de personnes "en situation de handiCap". Autrement dit, le handicap est perçu comme un des facteurs potentiels d'eXclusiOn ; Ce facteur peut évidemment être prédo- minant dans certains cas, mais il n'apparaĨt plus comme une caractérístique d'état, absolue, défi- nítive et totalisante. On peut ainsi mieux faire le lien avec d'autres formes d'eXclusiOn Sociale, et traìter ces facteurs Comme des Variables de situation. Cette approche, très fortement impulsée par les représentants belges, a trouvé un point d'application privilégié dans des formes d'acCompa- gnement social "multidimensionnel". CŨỈÌẤỸ _liliil 04
 9. 9. TRlBUÍę!E Les usơges de l'c1n†hropolOgie CÔPAS 11ì'i1ì'ite 51 Ịñl'éSe1ìtel' tìtleltìtles Elstìects Lle la tliscitwlilìe Litle je tì1`^çìtiçìLle et elìseíglìe. E11 clìtìisissìllìt tìtìtlt' ce f'‹ìil`e Lllì tit1'e i1ìSỊĩi1`é Lltl célelì1`e li'l'e LlC RỈClì2ìTLl HÒGŨART "Tlìe tlses L›i` Littei^“‹ìcẸ-"' (1), jlzìi '(›tlltl c<›11ilììe ltli 11ìettl'e elì Scètxe Lllìe L›tĩtìtìSititìlì lì't1lìỈ[LlCl' lclììelìt 2ILllììlSC eltl'e elìtl'e Lletlx tel'lììe5: Alìtlìl't›1ì<›l<ìgie Ct Llsiìge (Lltilité, E1tĩtìlicí1ti‹>Iìs, etc.). l-'A1ìtlìl'tìỊvKìl‹ìgie C11 effet est gẻtìé1'21ler Iììelìt ctìlìSiLléI^ée c‹›lììi1ìe 1`ele'21l1t Lies S'‹ì'(›i1`.s` Lll1i'el'Sitk1i1'es, tle [21 CLll[Lll°C S'‹"c1lìte (tl(ìl[ elle est Lllìe lì1'2ìlìclìe extìtiqtle), Se sittlkllìt L1LlelL]Lle l.72ìl”[ el`1tl`e la Scielìce et l`Al't, lììlìlS [Was Lltl côté L`l'Lllì "tlsk1gC tĩ1"‹tic1Lle". E11 Lltltìi cette LllSCl1`ìlllìC ties Scielìces Htllììailìes 1`6lĩC(>Iìtl`<Ì*['t`ll(Ỉ les tĩl'étìccLlp2ìti(ì1ì5 de Iĩtìs ctìtìteln- ' tĩ(ì1'ai1ìs et colììlììelìt `,7 llìt6l`'l6lìt' elle c‹ìlìcl`ètelne1ìtĨ E11 réptìlìse '‹`i ces L]LIe.S`ti‹›1ìs, L]tlelL1LleS l'éfleXi(ìlìS ỈSSLICS kie l`eXtĩél`ie1ìce cle ces k1Llílìze (lC1“' lìièl`es kllìlìées. L'A1ìtl11`(ìp<>l(ìgie lììet elì (ỄLl'1`C (l2I11S Lllìe lnêlne Llylìal1ìiL]Lle tles ptìllìts Lie 'Lle gễlìél`íì' lelììelìt 5étĩkI1`éS, tels Lille la tlìót)1'íe et lkì t3l'a- tiL1Lle, le tì1'i'ě et le tìtllìlic, les éln(ìtỈtì1ìS et le 1"zìti(ì11lìel. L`Al1tlìl`tìptìltìgie 1ĩ1'intél'eSse elì ce Sexìs c]Ll`el- le est Lllìe c‹›1ì11aissal1ce Lie l`lìLllnai11 (.1Lll est i l.:ltll'elt i`ỉlỉII't)' siìlì ỉctÍ'Ỉtõ elìtre Z 0 Elìseiμlìclììelìi et fd(ll'Iììill'ÍL›lì |ì(›tlI' ỉikltlltes Ịĩl'èìtiL]Lle Lle Ịìềìl' la Ll‹Ễ1ìì'cìl`clìe L1tli [21 f(ì1ìLlCĩ [kì c(ì1ìI1aiSs'‹l`tce zìiìtl1I`t>17LìlLìgiL1Lle lìììĩt Lie lzì l`Clì' c‹ìIìtl'e LliI`cCte '‹ì'CC l"‹ìLltl`e. A Lllìe étìLìL]Lle tồi! les "g1'2ìlìtls l'écỈtSl`, les ctìtìSt1'Llctitì1ìs ct›1ìcetìø ttlelles et tì1`g2ttìiS2ìtitìtìlìelles tl`(ìl7 gétìél`kìlíø Sầìlìtcs l.7Cl`LlC1`t[ Lle lCLll` CiỊflCkICl[Ỗ et LlC letli' c1`ẽ- Ll ilìil ité, ce tytìe tie LlélììỀìl`ClìC Ịĩei'11ìet Lle l`etĩl'e11Lll'e ctìlìtiìct ^‹ì7CC Lllì Iìi'e2ìLl Lie laì 'iC tồil les lìtìllìlììes existeiìt ct›1ììlììe tìe1'st›lì1ìeS et lìtìlì ctìltìlììe ềìbStl`Z1ctit›1ìS ttìi1cti‹ìiì1ìelleS ()Ll ìltllììi- I`liSt1"rìti'e.S`. A l'ilìYel'se, l`AIìtlìl°(›r3(ầl<ìgie [ĩe1`r lììet Ll°ettectLie1' le 1'etc›tll` Lle l'‹1 twelìsée 'el'S l'‹ì r.ĩl"zìtiLìLle 521115 se 1`tLìạYel` Llzltìs celle-ci '‹I[l1ì(ì[ì`| Ll'tl1ìe illLlS‹›ix`e efficklcité ilnlììéư Lliate tìtl Ll`Ll1ì l`(ì1ìì'‹ìIìtiSiììe Lle l'‹1 "c<ìnìlnLIl`1ic'‹titìi1 "l'2ìie" . Elle Ịìtìl'te C11 elle le l'ecLll de 1ìLìtl'e tl`i1diti(ìlì UI`1i'el'Sít'rìire ties Hulììkìlìités a'ec Stìlì étlìiqtle htllììệìlìiste l`ig‹ìLiI`eLlSe. ALI i1<›iIì Lie l`t›lìjecti'itó Scielìtiv i-lkltlc, les Ỗ1Iìt)tỈ(ì1ìS Stìlìt S‹>Ll'eiìt is(>ø lées Lies délì12ì1`clìeS Lie ctìlìlìaìisséìlìce et l`e1ì'LìS7éeS í`1 121 bkìlìalité itìsiglìifialìte Lltl Lìtlçìtitlielì, ẫl l"z1rt ‹)tl 51 la llìalatlie tlìentêile. CÌLìiììlììeI1t el1teI1Lll'e ce title clit Lltìe Cél`éIì1(ì' lìie rittlelle, Si je lìe SLIỈS pkìs LllS17(ìSé ằì el`1tl'el' Ll2`llìS le jetl Lies élììtìtitìlìs qtli ci1`cLllel1t, Ễ1 l'‹`il5' Se1` S`étalìlil' Lllĩe l`éSOi1aiìce el1tl'e lììes élììtỡ- titìns et celles de l'aL1tre? ° Cẵtìlìcerìtirllì el zllìilììèltitìlì Lle fììI'lììrl1Ítìlì Ị`el'iììeri'iiIìt lil l'eμtllkìtit›lì Ị3eI`sk›lIL“lle et l`ị1ỊìỊìl^Cl1ti5si1,‹Ịe c‹ìllectil` ' Ettlkles 0 (ẵtìlìseil Z Íl'ltel''eIìt'i1ìIì.s` lL` l'ógLll2Ititìlì, 'zltlklit "ctlltllrC Ll'(›l';,v'‹llìiS2lritìlì" (IJ TT(lLll(l[ eì1ji`nì1çaiS .<‹›ltX [(7 Iltĩ`t' "In (`Ii[rii1'L= ‹ll‹ IìI`Ilil'i°t'yI, l)(i7^Ỉ.`, lằtl. CỈL* Àiililiit, lỄÌ70. (`(7I'íl,Ý _lliI “Ì-l
 10. 10. lìe lất lil LlỐlìììll`ClìC tl`(ìlĩSCl''2ìtitì1ì ỊW'z1I`ticilW'‹ìlìte, C211' ce Iì`eSt LỊLI`elì )' <'Ể[“‹ìI`l[, C11 Ẹ' Ịĩìì1'ticitW2ì1ìt Ịĩel`ư Stìlìlìelleiiìetìt, LỊLIC l`‹›Iì tìetlt 21'L›il' ce tẸ']ìe tl`écL›tlte. N(ìlì setllelììelìt l`Alìtlìl`(ìỊñ‹ìlt›gie ỊW1'etìLl le telììtìs tie SIl1ì[Ỗl`CSSCf zltlx ỖỈ2ì[S“LlyâlììCS, Iììaís eIìc(›l'e elle c‹›1`tSiLle1`e L]Ll`ils tìlìt Lllĩ 1`ôle .S't1'tlcttll"‹ì1ìt Ll'‹ìlìS [21 'ie ties gI`t›Lltìes lìtllììiìilìs. Utìe Lies llììl.ìllC'Lì[Ỉ(ìlìS les tĩltls i1ìtét`eSSa1ìteS Lle l'A1ìtlìl`ot8tìl<>ịỊie tlììiìs les Lìtlestitìlìlìelììelìts ctìlìtelììŕ l'ì(ì1"‹ìllì.S`, est L]Ll`elle '‹IlLl(Ì ằl tléLìE1Ssel` Lies tliclìtiư t(ìIììlCS ỊỡSyclìtìlt›gie / Ịì<›litiL]Lle, Ịìe1'S‹ì1ì11el / ctìllectif, tWI`i'é / tĩtllìlic. L`A1ìtlì1'<3tĩtìl‹›gie est Iìóe l7(ìLll` Lliìe 1ĩ*‹l't tie lv'rl7' iWl'(ìclìe LlC Síồciétés kìí! la Lliclìtìttìiììie e1ìt1`e le I,ìCl'S(ồ1ì1ì6l et le ctìllectit t1`eXiSte twkìs. Elle 21 1111$ C11 ón'itle1ìce ties st1`LlctLlt'2ìti‹›l1S Lle [`lìLllìì2ìi1ì, tels les lììyrtlìes et les l'ites, Llkìlìs les- L1Ll6lS les Lletlx i1i'e'‹ìLlX Stìlìt Ỗ[l'(ìỈtClììClìt ỈlIìlĨl'l' L1LléS. My7tlìes et l°l[CS et '‹1Llt1'eS Stl`Licttll"z1tit›l`t.5' sy7l11lì<›liL1Lle.S` existelìt clìe: 1ì‹›LlS cL)l1ìI11e '‹1ỈllCLll`S, lììệìis lìtìtls l11'c1l`1L1Ll<›I`1S Ll`t›Lltils tìtìtll' lcs k1ỊWtĩ1`é- lìelìtlel', C'cìI` Iìtìtls a'tìlìS Ll'Ll1ìe cel't2ìiIìe lììkìlìièv l`e pe1`LlLi lltlsage Lle ces 1ìi7e'‹ìLlX Lle lalìgkìges, Llls” Lìtlkìlifiós Ịĩkìl' lIlìy1ỮCl`'k1l(ì1°lSk1[Ỉt)1`ì LlCS Scielìces et Lies TCClìIìỈ(1LlCS. De fait, e1ìt1'e le l7Cl'S(ìIìlì6l et le ctìllectif, il existe LIIIC ilììllìelìse Z()1ìtÌ iìtwtìelée "eStỡ'ç1ce pLlblic" tìíl ttìtlt le 11ìt›lìLle est (ll(ìl`lììCllC11ìClì[) restìtỡiìsalìle Lle ttìtlt, et Kìíl tìel'S(ìIìtìe 1ì`eSt itlkìlìs lil tìl'atÍt1Lle) 1'eStìtì11s2ìlìlc Lle 1'ielì Lll2ìLlỈl`C Lìtle stìlì ccI`cle ttìlììilikìl ()Ll Stìlì teI'1'itt›i1'e tW1'cìfeSsio1111el. Cette zL›1ìe Lie 1ì()Iì*SCIìS et Ll'i1`1`eSt3(ìt1Sk1bilité C(ìllCC[l'C est fiìl`teIì1eIìt }ịó1ìól`2ltl^ice LlvllìSỖCLlI`l' te et klv2ì1ìg(ìlSSC. ' U11 jetllìe itìstllte tllì elìseíμlìíìtìt, tìtl L1gl'esSe tliì ctì1`lLlLIcteLll'tle lìtls Z est-cc LI11 tìl`‹ìlìlè1ì1e tĩel'- Stì1ìlìCl (tìl`i'e, l'ClC'ìì1ì[ tie lil "Ịĩsy"`), tìtl Lllì 13l`‹›r [ĩlèlììe ctìllectif (rjtllìlic, l`ele'11lìt LlC [ki lĩãìli- titìtle) 7 0 U11 lìtìlììlììe (L>Ll tllìe lttlììlììc) Lle 40 kìlìs Cl"‹ìLlLlC t321l'ce LỊLIC S`ócI`tìLlle ttìtlte tllìe 'ie SnCl'iv tlióc '‹ìLl tl"‹1"‹1il: estưce tllì tĩl'çìlwlel11e ỊìeI'5tìIìlìCl, tull Lllì Ịìl`<›lĩlè11ìe ct›llectif` .7 U11 LlCS ef`t`ets Lies Iììtltẽìtitìiìs ctì1ìteiììt8<›i"z1ilìeS ("l'‹1 c1`iSe"), est title lìtìtls lìe ỊĩtìLl'‹ì11s tvltls é'íl' ctlel' les Ịĩl't›lìl`L`lì1eS Ịĩel`S‹ì1ìlìels 7el`S le "ttìLlt- t1SẬV", lìi les rìl'tìlìlèlììeS ctìllectifs 'e1`S le "t<ìLltr Ịĩk>lítiLìLle". lìes jetllìes Stìiìt elì s‹›LIii`l"‹11ìce, tle rìltls elì tìltls lì‹ì11ìlìi'eLIx, et 'rltlssi Lies cLìlìLlLIcteLll's Lle l`5LlS et ties elìseiglìiìiìts et tles lìtìlììlììes et ties l`lC1ììlììCS Lle 40 kìiìs ; LlILl1ìt` tì'‹1l`t kltictllìe ỈSSLIC tìtìlititìtle 1ì`CSt ctì1ìce'2lĩle 521115 1ì1°e1ìLll'c tl'èS ctì1ìcl`etel11elìt elì CRìIìsiLlói`21titìlì ttìtltes ces SltLl'r1[Ỉ(ìlìò` t`lel`.~;tìIìtìelleS, Lll'‹lLI[1`C l7^rìl`[ le 1'ectìLl1'S '‹`ì lzì setlle "1ìSy7'l Iì`eSt iìkìs stlffisììlìt t`l211'ce Lìtle ces ]ìl't›lìlè1ììe5 lìe Stìlìt tĩkìs séỊì2ìI`2ìlWleS LlLl C(ì1ì[CX[C, et Ịì^‹1I`ce t]Li`il5 telìtlelìt 51 ctì1ìCeI'l1el` Lies Ịìtìrĩtlv laìtitìiìs tle Ịốltls C11 Ịĩllls lì(›l1ìl7l`etlSeS. Celẽì c(›lìLltlit Ểl Lltì tltìtllìlc 1ììtìLI'e1ììC1ìt: les tWel`ø Stìlìlĩes se 1'eẸ.7,l'<›LlỊĩelìt ỊWtìLll^ l-ììỈl`C i"‹1ce elìselììlỡle, et les Lìl'gzìlìis2ìtiLì1ìs SIỈlìtỖ1`C5SClìt '‹1'ec lWe'‹1Llct›Lltĩ tĩltis Ll"çìttel1tiLìl1 la tliI1ìelìSi‹ìlì [ĩel'.S`‹›iìlìelle Lles l`el21ti‹›IìS Llậìlìs lestìtlelles elles Stìlìt ilììtìlitìtlóes. I Un CAT met en place une structure de formation Le CAT de Bousbecque, fort de son expérience pédagogique auprès de travailleurs handicapés, Veut constituer un centre de formation pour publics en difficulté. COPAS aide l'équipe de for- mateurs à transférer ses compétences pour mettre en place une organisation adaptée et effi- cace. Le résultat du travail est constitué par la réalisation d'un document de présentation du Centre qui permette de négocier auprès des différents partenaires Z fínanceurs, Structures d'ac- cueil et organismes de formation. C`(71'5l5 Jtlilì 94
 11. 11. Ulìe Llel'lìièl'e l'el1'rll`t]Lle '‹1"‹ìIìt Lle CtìlìclLIl'e l'A11tlìl`tìỊì(›l‹›gie il eI`l ctìlììlĩìtllì 21'ec ttìtltes les 2lLlIl`CS Ịĩl'L›fesSitìtìs tl`ẽtl`e elle iìtlssl elì tìl`tìflìlìkle Iììtltỉìtltìlì. P(›Lll` tĩ21sSel` Lies cçìlìlìậlisskllìces LỊLIC Iìì"‹ì"‹ìicIìt elìseigiìées iììes Iìì'‹1ĩtl`es (1WtìLl1' lẽì Ịĩltlv }32ì1't ilìitiés sLll` Lies teI'l'21i1ìS "extìtiL]tlcs") ằì Lies atìtĩlícatitìlìs tì1`k1tỈL1LIes Llkllìs 1`1t›t1`e S()ClỖ[Ỗ, il 21 falltl tle i`1<>1ììlìl`eLlSes zllìlìées Ll`aLlE1tĩt21ti‹)1ì, Lle [I”'‹ì'íìỈl tles lìtìtitìlìs et (ìLltỈlS lììétlìtìtltìltìgitìtles - et Lle lììises C11 Lìtlestitìlìs tìei'st›lì1ìellcs, CỉIl` lììôlììe le llìétiel' tl`Alìtlì1`<ìtWtìlt>gtle lìIỖClì^cìlỮ1`lC tìels ii l`ii1ìlWriCatitì11 etìt1'e le tìei'S‹ìI`ti`1el et le ctìl- lectit, Iìi ZILIX Cl°lS6S ct iììtltiìtitìlìs ctìlìtelììtìtì- 1`2ìỈ1ìC$ í1'ec t‹›Llt ce L1Ll`elles ilntìliçìtlelìt Lle LlỖC(ìlìS[l`LlC[Ỉ()lì*l`CC()lìStl°LlC[ÍL)lìl (2) (2) l:`7ì I-771é7`iLỊire (lli Ni›7'Ll, lV:*'iIllìì`(Ill()lt!glL' 1ìl^(illt1liL' L'.'i.`tL' ‹iL'[›iii.` Lie iI‹›ì1il7ĩ'ellSL'S tilirìées Ut L`t›1istitliC IIIIL' vl-llllẨ'7`L' l‹i1i1'e1'r SlIliiĩ'L' sl›éL`ifỈtjlrc. (Jil l)I]liì`7^[l L'I›11si‹[te7` ti ct' Slijưt l:`1”1`L' íĨl'l.~l/ÍĨỀERS I'ALỊ›[›lieL[.~7ll[11'‹JỊ›tllr›tljx- X V(l1'L'ltl7ì(l [›1'L'.`.', i989. l`.`?1 l"?'tilìcC, [Ií‹lée L'.'i.`lt' t[C[›lri.' [‹J71_ỵic?71]ì.`, L”! ưlltt L`‹J7ii7ìL”7IL`L' (`l SL' c‹›1ìc7`Lftiseĩ' L[U[›i1iS Lịlieltilics Liĩlrléưsị ]›‹›i‹›` liil éttlt Llt' cette tclìtlttltcuỉ G, Al.THABE, lì. FABRE Ct (ẵ.LENCI.UlJ: IL'7°.` liĩle ctllĩltlltlgiu dll Ị›1'éXe7Il, l›C('l`l.`, Ecl. MCIỈSLJỈI lies Scieììces Lie l'Hr›l71171E, i992, i.ẫl °‹II`l' fìrlĩ' L*.'L'771[)lL' [C5 t›1it'ĩ'«gL'x [Jlil7lỈỖX clziĩìs ltt L`‹μllL'L`iiI›11 "Tel'7'L'x Hliiitttlĩlcẵir iEL[. l'lt›71). E71 L`L' tịlii c‹»CL'1^iC [ti t'iLlé‹› L't lt' i`iiìLỸ77ì(l. il _' lit'rtỈt r1'n1tl tit” l7r›71x .”ll[ll7`(llìt)l!IL7llL”X L'I tit' Ìĩlliìx L`ỉ71éZlsIex, tllijt)tii`Ll1lIlil 1147115 Li1'‹J1i.` Lic l7‹lì1.` .P'i1t[lĩ'‹Il›t›lt›_QlteS-L`iììétixte5 L't lt' ĩ'éSii[ttit CS! ]›rrSSi(›i1ìitl1ìi. (4) íììì t7^‹›t‹1'L'1'‹i lili cxcelleĩll Lt]›Eì'çi‹ Llcx llỈffé1'clit5 (llJI)()1`l.` tie l'μ'iIllI'l^tìl7tlltIg`llt.' cltlĩìx lẫ‹›l>eI't lJEl.l[ĩ(ìE VI.^7I[lĩĩ`I)l)t)l(),QlI3 S(lCl!l” lt' ct Cltl!lit”CllGyy. Bĩ'l‹xelleS, EZI. [Je lẵtỹeck, 1992. L`A11tlìr(ìr`tìl<ìgie, lntìtle tl`ei1ìtìl<ìi Ì Qìlì Ịĩetlt l`tltilisel` Lie Cilìt] 1ììkInièl'es 2 ° Crìlììlììe elìsellìlìle kie ctìlìlìklisseìlìces 5111” l'CXlS[t`ĨlìCC lìtllììâìilìe Ll^(ìIìS les kliftél'eIìtes ctll- ttll'eS tiu lntìlìtle âìcttlellcs et pkìssécs. ° Le "récit aIìthrtìpLìltìgiLìLle" est Lllìe ftìrlne d`extìreSsitìtì lìttér2ìil`e ( et cilìétnzìttìgraìtỡhiqtle) qtli 21 Ịồrtìduit des tìetl'res Lie Lìtlalité (3). ' C(ìlĩ1lììC l'étérence [lìỖ(ìflL1LlC Z lIAlì[lìl`(3lWtìltìglC 'tl prtìdtlit Lllì ilììpt›rt21Iìt ctìrtìtls tlìéL›riL]Lle - un exelnple Z les lì‹ìti‹ìlìs Lle "tcc1ì‹ì-strtlcttlŕ re et ctìmlnLIlìít'‹ìS" élalĩKìl'ées Ịĩkìr V.W.TUR- NER stìlìt ftìrt tltiles fl lẫì ctìl1ìpl'él1e1ì5itìn Lies lìLl[21[Í(ìlìS c‹ìlìtelììpt›r2ìilìes (4). ° Ctìlììlììe tléII1Ztl'che tie ctìnlìêìissance fììlì- dee stll' la renctìntre Llirecte ìì'@C l`2ìLltl'e pet'- lììettììlìt cllelìtelìclre tle f`2ìçtìIì filìe et selìsilìle les "étỉ1tSŕkl`âIììe ties gl`(ìtlỊ3es et le lỔCLl qLl<)r titlielì des relầltitìlìs, 521115 les Ỉstìltĩf Lies grantis flux cle cLì1ì11ììLlniCati‹ìn S‹)ciale LILIÍ les traversent (et là elle l'ejt›Ỉnt laì S()CÍ(ìlO' gie et [21 dilììensitìlì ptìlititìtle). 0 Elìfin t>lì pelit tltllisel` l`Alìtlìl`tìỊ7t›lt)gie c(›lììlììe lììótlìtìtle tl`í1ìterx'elìtitìn tlẽtns l“‹1 'lC des g1'(ìut7es, l'21cc(ìI1ìp21g1ìelneIìt dtl clìkìlìgev lnent et le t1'a7flil Stlr les 1ìì[ltẺlti(ìlìS Ctllttl” relies, perlììettkìlìt Lle I'égLlle1` Silììtlltkìtìélnelìt chalìgelììetìt pel`S‹›nlìel et clìỉìlìgelììelìt des tìrgalìísêltitìlìs. Mission Locale de Lille : des Ateliers d'Orientations La Mission Locale a mis en place, avec l'appui du Conseil Regional et du FSE, une nouvelle forme d'intervention auprès des jeunes 2 des actions collectives brêves, diversifíées, dẻconcen- trées dans les quartiers, montées en étroite collaboration avec un organisme de formation bien implanté dans le tissu de proximité. Notre mission Z aíder les acteurs à formalíser leur pratique, à clarifier les objectifs et les options, à faire progresser leur projet. (`( )ỉÌ'ầ-`l.` ,lillll tl-l lẺl". COUỄỀS 11
 12. 12. Société coopératìve de Conseil, Spécíalìsée dans le domaìne des polítìques Socíales, créée en 1983. 7 salarìés, 6 consultants. Chiffre d'affaires annuel 3 200 000 Frs. Essii ĨGV cơntluint, Ế ĩ jđiuismiintonant ) I ) 5 S'ẵ'ẽỉjổ'°_G6"6"' 37. Ịìliìce l‹il1n›tnn~ 59800 LILLE Ữ nløllss' Il`él I 20 `-17 8*) Zỗ lỉỆX 2 20 ỐĨ 89 Z2 Ế Erick MIZZ] vỗfttlìitltlư PEIÌSUY GLl)'lllllìC l)RẾ lẵlììlìì21IìtlelSlON 20 564102 20 57 89 25 20 77 05 47 - 4 ` Q _ L2lL|l'el1t BARBE MiỊ“ciIlc lầ[ìl{lẵlìSS()N Cliltltle COQUELLE Jekllìơlầcrlìllrkl lìUAllOlìTlER (l)4Ỏ Oólọỗỗ 20 57 89 Z5 20 54 38 27 2006 88 01 Quelques références Uníformation 2 disposítif pOLll` l'í11sel`tiO11 pl`OfeSSi‹ì1ì11elle Cles lìaìlìtliczìtìés ư Armée du Salut Rouen 2 PI`tìjet d`étal:›lisSelììetìt v Préfecture du Nord 8 Alìílnation dt! 1`éSeatl Lies cl1al`gés tle 1T1lSSỈ()n CCl,`ìLl ŕ Observatoíre de l'envír0nnement : Elaboratiolì d`Ll1ì p1'tìgl'a1ntne Lie dévelotìtỡelììelìt Lies estìaces vel'ts - Délégatìon ã la formation professionnelle 2 REClefClìE'aCtlOlì sur l`inLlí'idLlaliSatỈO1ì de l'z1 ttìt`1nẸ1tiolì Lies ptlblics bas 1ìl'EaLlX de qualification - D.IoJ. : FOi'Iì1atí0n des Ditectetlrs de Missíolìs Locales et P.A.l.Ộ - D.R.EP Nord Pas de Calais 2 Animatíolì aLlt0Lt1' ClLl "gLlide de lectLI1`e" - D.R.T.E. Nord Pas de Calais 3 EvalLlati‹ìt1 de Plateŕftìrtne d'Ìnserti()n r Centre Régional de la Consommation : Aide aLl lnolìtage d'Ll11 dispositif péLl2ìg0gỈL1LlC - Association Action Educatíve Dunkerque Z Ettlde de faisabilité d'Ll1ìe e11tl'eLìrìSe d'inSerti‹ìn r Collectìf Inter- Associatìf : Expériinelìtation d'un Iìotlveau dispositif cl'iI`1Serti0I`1 des jetllìes - Ville de Lille 2 Projet Lle Contrat de Ville ŕ APEI Dunkerque : Constrtlctíolì d`LlI1 dístỡositit tle ỊìI`0jet ítìdividtlalisé p0Lll° les strtlcttlres dtl sectetlr adtlltes ŕ D.R.T.E Nord Pas de Calais : Evaltlatiolĩ cl"Llne actiolì eXpél'ilne1ìtEìle DELD - UNIOPSS 2 Reclìerclìe Stll' llACCO1ĩ1pZg1ì6II1611[ Social Cl'‹`tIìS les politíqtles Lie l'e1npltìi et dtt l<›geInent ŕ DRFP Haute Normandie z Assistalìce lnéthodologícìtle ằl l'é'altlation dll tìrogralnlne PAQUE. I C()q7ýỊ_ç ' C11 Ctìtll`S - jllilì 'lầ

×