Publicité

Shkëmbinjtë sedimentarë

Mesuese à Internet Juventinat Durrsak
23 Mar 2017
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Shkëmbinjtë sedimentarë

 1. #MesueseAurela Ese Dhe Projekte Per Studentet Shkembinjte Sedimentare
 2. Shkembinjte Sedimentare •Korja e Tokes: 65% shk. Magmatike •Sip e Tokes: 75% shk. Sedimentare
 3. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 4. Struktura te shk. Sedimentare Ese Dhe Projekte Per Studentet
 5. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 6. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 7. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 8. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 9. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 10. Sedimentet Mekanike (grumbullimi i copave) Kimike (precipitimi i tretesirave) Organogjene (grumbullimi i mbetjeve bimore dhe shtazore) Ese Dhe Projekte Per Studentet
 11. Ese Dhe Projekte Per Studentet
 12. Shkembinjte Sedimentare TERRIGJENE KIMIKE & ORGANOGJENE COPEZORE Kodi Anglez (BS) ARGJILORE Ese Dhe Projekte Per Studentet D (mm) Te shkrifet Te cimentuar Te mprehte Te rrumbull Te mprehte Te rrumbull >2 Cakell Zhavor Brekcie Konglomerat 2-0.06 Rere Ranor 0.06- 0.002 Alevrit Alevrolit
 13. Konglomerat Brekcie Ese Dhe Projekte Per Studentet Kokriza Kuarci Kokriza Feldshpati
 14. Kampionet tane Konglomerat Ese Dhe Projekte Per Studentet
 15. Kampionet tane Ranore Ese Dhe Projekte Per Studentet
 16. Kampionet tane Ranore Ese Dhe Projekte Per Studentet
 17. Kampionet tane Alevrolite Argjilore Ese Dhe Projekte Per Studentet
 18. Evaporitet Karbonate Silicore Kaustobiolitet -Gips -Anhidrit -Kripe Gurri Kimike & Organogjene -Dolomitet -Mergel -Gelqeroret -Diatomitet -Radiolarite -Trepel -Opoke -Strall -Torfa -Qymyr -Rreshpe te djegshme -Nafte, Gaz KIMIKE -Travertina ORGANOGJENE COPEZORE -Koralore -Litotamnik -Shkumesi
 19. Kampionet tane Ese Dhe Projekte Per Studentet Gips
 20. Kampionet tane Gips Ese Dhe Projekte Per Studentet
 21. Kampionet tane Anhidrit Ese Dhe Projekte Per Studentet
 22. Kampionet tane Ese Dhe Projekte Per Studentet Kripe Gurri (Halit)
 23. Kampionet tane Dolomit Ese Dhe Projekte Per Studentet
 24. Kampionet tane Mergel (50% argjile) Ese Dhe Projekte Per Studentet
 25. Kampionet tane Mergel (50% argjile) Ese Dhe Projekte Per Studentet
 26. Kampionet tane Ese Dhe Projekte Per Studentet Gelqerore
 27. Kampionet tane Ese Dhe Projekte Per Studentet Gelqerore copezore
 28. Kampionet tane Travertina Ese Dhe Projekte Per Studentet
 29. Kampionet tane Gelqeror koralor
 30. Kampionet tane Ese Dhe Projekte Per Studentet Gelqeror litotamnik
 31. Kampionet taneEse Dhe Projekte Per Studentet Kercell algash Gelqeror litotamnik
 32. Kampionet tane Trepel Opoke Ese Dhe Projekte Per Studentet
 33. Kampionet tane Strall (Opali)
 34. Kampionet tane Kaustobiolite Ese Dhe Projekte Per Studentet
 35. Shkembinjte MetamorfikeEse Ese Dhe Projekte Per Studentet •Gnejs --> met i shk. Magmatike acide •Serpentinit --> met i shk. u-bazike •Rreshpe met --> met i shk. Mag & Sed •Kuarcitet--> met i shk. ranore •Mermer--> met i shk. gelqerore (CaCO3)
 36. Kampionet tane Mermer
 37. Kampionet tane Mermer
 38. Kampionet tane Serpentinit Ese Dhe Projekte Per Studentet
 39. Kampionet tane Rreshpe metamorfike
 40. Kampionet tane Gnejs Ese Dhe Projekte Per Studentet
 41. Kampionet tane Ese Dhe Projekte Per Studentet
 42. Kuarcit
Publicité