Publicité
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
Publicité
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
Publicité
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
Prochain SlideShare
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeçStudim rasti - mosha 5 – 9 vjeç
Chargement dans ... 3
1 sur 13
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!

 1. ZHVILLIMI I FEMIJES #MesueseAurela ABSTRACT Qellimi: 1-Njohja me kuptimin e pergjithshem mbi zhvillimin e femijes. 2-Studimi i ndryshimeve e caktuara qe ndodhin ne qeniet njerezore qe nga lindja deri ne vdekje. 3- Ndryshueshmerine e femijes me kalimin e kohes. Klasifikimi I zhvillimit: hvillimi fizik hvillimi persona l hvillimi social hvillimi kognitiv DURRES 2015 #MesueseAurela
 2. ZHVILLIMI I FEMIJES #MesueseAurela Qellimi 1-Njohja me kuptimin e pergjithshem mbi zhvillimin e femijes. 2-Studimi i ndryshimeve e caktuara qe ndodhin ne qeniet njerezore qe nga lindja deri ne vdekje . 3- Ndryshueshmerine e femijes me kalimin e kohes. Klasifikimi I zhvillimit: Zhvillimi fizik Zhvillimi personal Zhvillimi social Zhvillimi kognitiv Pjekuria - Shume ndryshime gjate zhvillimit janë thjesht ceshtje të rritjes dhe pjekurise. Pjekuria i referohet ndryshimeve qe ndodhin natyrshem dhe vetvetiu e qe jane ne nje mase te gjere gjenetikisht te programuara o Te pa ndikuara nga mjedisi o Te ndikuara nga mjedisi (te nxenit) o Te ndikuara nga te dyja mjedis dhe pjekuri (zhvillimi kognitiv dhe ai I personalitetit) Pjekuria trupore. Parashtrohet pyetja se a është fëmija aq i zhvilluar në pikëpamje trupore dhe i shëndoshë (i shëndetshëm) që pa e dëmtuar organizmin e vet të mund t’i plotësojë kërkesat e shkollës, në radhë të parë a është në gjendje ta kalojë rrugën deri në shkollë dhe anasjelltas, t’i qëndrojnë mësimit të përditshëm dhe t’i bëjë detyrat shtëpiake. Po qe se fëmija nuk u përgjigjet këtyre kërkesave në pikëpamje trupore, atëherë është në rrezik shëndeti dhe zhvillimi i tij trupor. Sepse ai ndien lodhje të tepërt dhe për këtë arsye nuk mund ta përcjellë mësimin si duhet dhe t’i plotësojë kërkesat e tjera të shkollës. Po ashtu nuk është vetëm në rrezik zhvillimi i tij trupor, por edhe ai psikik. Pjekurinë trupore apo fizike të fëmijës e konstaton mjeku përkatës. Gjithashtu fëmija pas vizitës mjekësore duhet të vijojë edhe kontrollin psikologjik. Ku përfshin zakonisht pjekurinë personale dhe funksionale të fëmijës. Nganjëherë janë shumë fëmijë në pikëpamje fizike apo trupore të zhvilluar, por këtij zhvillimi fizik nuk i përgjigjet gjithmonë edhe zhvillimi i tyre psikik.
 3. ZHVILLIMI I FEMIJES #MesueseAurela Pjekuria personale. – Ky nocion përfshin pjekurinë emocionale dhe sociale të fëmijës. Fjala është për faktin se a është për fëmija aq i pavarur sa të jetë në gjendje çdo ditë ta lejë shtëpinë dhe në shkollë t’i nënshtrohet mësimit dhe udhëzimeve të tij, të futet në punë e grupeve. Fëmija i pjekur në pikëpamje sociale tregon interesim të bashkëpunojë me ta. Gjithashtu është gjë me rëndësi të posaçme se a ka fëmija dëshirë për mësim, a dëshiron ta zëvendësojë lojën me detyra pune, madje jo vetëm atëherë kur ai dëshiron vetë, por edhe atëherë kur ka ëndje për një gjë të tillë, ose kur këtë e kërkon mësuesi. Pjekuria funksionale. – Nuk është asgjë tjetër përveç pjekuria e të kuptuarit e botës. Në periudhën parashkollore fëmija në fantazinë e vet i ndryshon objektet lirisht, sipas interesimeve dhe dëshirave të veta. Për fëmijët që nisen në shkollë është i rëndësishëm të kuptuarit realistit të botës. Ky pasqyrohet në njohjen e fëmijës me faktin se nuk mund t’i ndryshojë objektet dhe materialet sipas dëshirës, sepse ata kanë veçori të caktuara, të cilat duhet patjetër të merren në konsiderim. Fëmija që niset në shkollë duhet t’i respektojë disa rregulla me rastin e të menduarit (të konkluduarit), t’i kuptojë dallimet kuantitative, jo vetëm në mënyrë perceptime, por edhe në atë mendore. Kjo gjë është e nevojshme për operacionet matematikore. Ose me rastin e leximitdhe të shkrimit është e nevojshme aftësia e të zbërthyerit të tërësisë në pjesë dhe e përpilimit të tërësisë të reja, në bazë të këtyre pjesëve. Përveç kësaj fëmija duhet të jetë i aftë t’i imitojë disa aktiviteteve dhe t’i mbajë në mend materialet e thjeshta. Disa të dhëna mbi pjekurinë sociale dhe emocionale të fëmijës mund t’i marrim prej prindërve. Duhet t’i pyesim se si sillet fëmija në situatat konkrete, për shembull, a di të veshët vetë, sa kohë mund të qëndrojë në grupin e fëmijëve, si përgjigjet në pyetjet dhe kërkesat e prindërve etj. Por në të shumtën e rasteve prindërit janë subjektiv dhe e vlerësojnë pozitivisht ose e tejçmojnë fëmijën e tyre. Nganjëherë për këtë qëllim përdoren fletë pyetjet e posaçme, të cilat i plotësojnë prindërit ose edukatorja në institucionin parashkollor, në të cilin shkon fëmija. Ekzistojnë edhe shkallët e standardizuara të pjekurisë sociale. Gjithashtu pjekuria sociale të fëmijës nuk guxojmë ta konsiderojmë si pjesë përbërëse të personalitetit, të cilën është e pamundur ta ndryshojmë. Pikërisht për këtë shkak të ndikimit të pamjaftueshëm të mjedisit, sidomos për shkak të edukimit të gabueshëm, disa fëmijë mbesin prapa në pikëpamje të pjekurisë.
 4. ZHVILLIMI I FEMIJES #MesueseAurela Në raste të tilla shkolla ka mundësi që me punë sistematike arsimore dhe edukative ta shpejtësojë zhvillimin personal të fëmijëve. Ndonëse shumë fëmijë me rastin e nisjes në shkollë ende nuk janë të sigurt në të reaguar dhe në kontaktet sociale, nën ndikimin e punës së shkollës ndryshohet edhe reagimi i tyre. Kuptohet, kjo vlen për ata fëmijë, të cilët nuk janë shumë të prapambetur në pikëpamje të zhvillimit personal. Rritja dhe Zhvillimi Duhet bere dallimi midis rritjes dhe zhvillimi Rritja ka te beje me ndryshimin morfologjik te qelizave dhe me shtimin e lengut nderqelizor. Ajo realizohet nen ndihmen e faktoreve gjenetik, ushqimit, medikamenteve, gjendrave endokrine etj. Zhvillimi ka te beje me ndryshimin funksional te qelizave, vecanerisht atyre nervore. realizohet nën ndikimin e faktorëve biologjikë dhe socialë Parimet e zhvillimit Njerezit zhvillohen ne shkalle te ndryshme Zhvillimi eshte relativisht I rregullt Zhvillimi ndodh gradualisht PIAZHEJA DHE TEORIA E TIJ Zhan Piazhe (1896 – 1980), psikolog zvicerian, u be shume I njohur me studimet e tij per proceset e te menduarit te femijeve. Menyra te caktuara te menduarit qe jane te thjeshta per nje te rritur jane shume te veshtira per nje femije.Nga cfare vihet re mjafton vetem pak fakte baze pervoje nga e kaluara qe nxenesi te mesoje konceptin e ri.Aftesia per te mesuar nje fakt apo ide te vecanta ndikohet nga mjetet mendore ose proceset e te menduarit qe sillen tek nje problem. Psh. Sa bejne 10 gjashta? Nje femije I vogel qe nuk di te shumezoj dhe I mbledh. Jean Piaget studioi intesivisht për mbi 60 vjet aktivitetet kognitive të fëmijëve. Ai besonte se zhvillimi kognitiv i fëmijës ndodhte sepse ngjarjet që fëmija vëzhgonte në mjedis i vinin strukturat e tij mendore para kërkesave më të larta. Për të zgjidhur një probem fëmija duhet të zhvillojë strukturat kognitive më komplekse ose skemat. Në nivelin më të thjeshtë, një i sapolindur zotëron skemat refleksive për të thithur, për të gëlltitur etj. Më në fund, fëmija i koordinon këto skema në mënyrë të tillë që ai të mendojë përmes një serie veprimesh dhe të përfytyrojë pasojat e këtyre veprimeve. Piazhe studioi mënyrat me anë të të cilave fëmijët përvetësojnë konceptet dhe organizojnë idetë dhe skicoi periudhat e parashikueshme sipas një rendi të caktuar të zhvillimit intelektual.
 5. ZHVILLIMI I FEMIJES #MesueseAurela Progresi i këtyre periudhave varet nga përshtatshmëria vazhdimisht në rritje e fëmijës ndaj situatave të reja. Për Piazhen, zhvillimi motorik dhe eksplorimi i mjedisit janë bazat për mendimin logjik që vjen më pas. Për zhvillimin kognitiv janë të rëndësishme dy procese: asimilimi dhe akomodimi. Asimilimi është procesi me anë të të cilit përshtatet informacioni i ri në skemat ekzistuese. Akomodimi (rregullimi) është procesi i krijimit të një skeme të re ose ndryshimi i një skeme ekzistuese. Sipas Piazhe, bashkëveprimi dhe balanca e procesit të asimilimit dhe akomodimit, i quajtur ekuilibër, janë përgjegjëse për zhvillimin intelektual të fëmijës. Ai u përpoq të kuptonte se si formohen dhe funksionojnë strukturat kognitive ose skemat. Piazhe thotë se ne trashëgojmë një metodë të funksionimit intelektual, që na bënë të aftë të reagojmë ndaj mjedisit me anë të formimit të strukturave kognitive. Ai sugjeron se dy mekanizma, adaptimi dhe organizimi, janë përgjegjës për zhvillimin e strukturave kognitive (skemave). Piazhe besonte se individi zhvillohet kognitivisht përmes formimit të strukturave kognitive më të sofistikuara në kohën që kalon përmes katër stadeve. STADET SIPAS PIAZHE JANË: 1. Stadi sensoromotorik (lindja deri 2 vjec) 2. Stadi paraoperacional (2 deri në 7 vjec) 3. Stadi i operacioneve konkrete (7 deri në 11 vjec) 4. Stadi i operacioneve formale (11 deri në 15 vjec) Që të kuptosh cdo stad të zhvillimit kognitiv, duhet të kihet parasysh progresi i fëmijës në cdo stad të hershëm. Forma e të arsyetuarit që zhvillohet në një moshë të caktuar, nuk zëvendëson plotësisht format më të hershme të arsyetimit STADI SENSOROMOTOR Foshnjeria – stadi sensoromotor – perfshirja e shqisave dhe veprimtarise levizore. Arritja ne kete stad eshte permananca e objektit – te kuptuarit se objektet kane nje ekzistence te vecante te qendrueshme. Arritje e dyte eshte veprimet e drejtuara ndaj nje qellimi. Psh shishja me gjera shumengjyreshe brenda foshnja 6 muajshe thejsht mund ta tund e perplase. Nese ja japin shishe nje 2 vjecari qe ka arritur bazet e stadit sensoromotor ai nderton nje skeme te zbrasjes se shishes.Nese femija do arrija ta beje kete gje ne drejtim te kundert kjo eshte arritja baze e ketij stadi pra te nxenit e veprimeve te kunderta. STADI PARAOPERACIONAL -FEMIJERIA E HERSHME DERI VITET E PARA TE SHKOLLIMIT
 6. ZHVILLIMI I FEMIJES #MesueseAurela Inteligjenca sensoromotore nuk mjafton per te bere planifikimin e veprimeve qe dalin me vone. Pra femija ka nevoje per operacione, veprime qe me shume kryehen menderisht sesa fizikisht. Ndaj quhet paraoperacional. Hapi I pare nga te vepruarit eshte internalizimi I veprimit. Tipi I pare I te menduarit qe shkeputet nga veprimi perfshin te berit simbolik te skemes. Kjo eshte arritja me e madhe e sdadit paraoperacional.Gjate stadit paraoperacional kemi zhvillim te shpejt te sistemit simolik gjuhes, 2-4 vjec femija e zgjeron fjalorin me 200 – 2000 fjale. Logjika me nje drejtim të menduarit permes nje detyre pa qene ne gjendje te per te bere hapa te kundert. Shembull (Dy shiritat e letres dhe dy komplete objektesh) Te menduarit ne të kundert mendimi nga ana tjeter nga fundi te fillimi. Kjo kerkon aftesine e të mbajturit mend te gjithe sistemin. Konservimi I ceshtjes parimi qe disa karakteristika mbeten te njejta megjithe ndryshimet ne dukje. Kjo ndodh si pasoje e decentrimit – fokusimi tek me shume se nje aspekt njeherazi Egocentrizmi Monologu kolektiv STADI I OPERACIONEVE KONKRETE- Veprime konkrete – me te prekurit me dore Karakteristikat baze të këtij stadi: Njohja e qëndrueshmerise logjike të botes fizike Të kuptuarit se elementet e saj mund te ndryshojne dhe ende ruajne shume nga karakteristikat origjinale.Të kuptuarit e asaj se keto ndryshime mund të kthehen mbrapsh Aftesia e nje nxenesi per te zgjidhur problemet e konservimit varet ne kuptimin e tri aspekteve baze te arsyetimit: 1. Identiteti parimi qe nje objekt ose nje person mbetet I njejte me kalimin e kohes. 2. Kompensimi ndryshimi ne njerin drejtim mund te kompensohet nga nje ndryshim ne drejtimin tjeter. Lengu ngrihet me larte ne gote atehere gota eshte me e holle 3. Kthyeshmeria nxenesi mund te anolloje me mend ndryshimin qe eshte bere Klasifikimi grupimi i objekteve ne kategori, sipas nje karakteristike të vetme. Klasifikimi lidhet me kthyeshmerine pra nxenesi sheh shume menyra per ti klasifikuar objektet. Vargezimi vendosja e objekteve ne menyre te rregullt sipas nje cilesie si madhesia, pesha apo vellimi, pra psh nga me e madhja tek me e vogla.
 7. ZHVILLIMI I FEMIJES #MesueseAurela STADI I OPERACIONEVE FORMALE- VITET E SHKOLLES KLASA V – IX Veprime formale detyra mendore qe perfshijne te menduarin absktrakt dhe koordinimin e nje sere faktoresh te ndryshueshem.Nxenesit duhet te jene ne gjendje te krijojne mundesi te ndryshme per nje situate te dhene ne rruge sistematike.Egozentrizmi I adoleshentit: supozimi se cdonjeri tjeter ndan shqetesimet, dhe mendimet e te tjereve. Adoleshentet kane tendencen te trajtojne dhe te analizojne idete dhe qendrimet e tyre. VLERËSIME DHE KRITIKA PËR TEORINË E PIAZHESË Idetë e Piazhes për zhvillimin e të menduarit kanë ndikuar në mendimin psikologjik të kohës.Ai na ka ndihmuar për të kuptuar më shumë rreth botës dhe mënyrës se si mendojnë fëmijët.Ai vë në dukje faktin se operacionet mendore të fëmijëve janë të ndryshme nga ato të të rriturve, duke theksuar faktin se fëmijët nuk mendojnë në të njëjtën mënyrë që mendojnë dhe të rriturit.Piazhe vë në dukje se fëmija është një qënie aktive. Puna e Piazhes ka kontribuar shumë për të kuptuar botën e fëmijëve.Megjithatë teoria e tij është kritikuar nga disa studiues, të cilët mendojnë se Piazhe: - Nënvleftëson ndikimin e të mësuarit në zhvillimin mendor të fëmijës - Nënvleftëson aftësitë e fëmijës. Fëmijët nga kultura të ndryshme nuk zhvillohen njesoj mendërisht, ashtu sic e përshkruan Piazheja. - Mbivlerëson aftësitë e të menduarit formal të adoleshentëve. - Studiuesit nuk mendojnë se zhvillimi kalon në stadet e përmendura prej tij. Procesi i të menduarit është më pak i varur nga stadet nga sa mendonte Piazheja dhe më tepër i ndikuar nga eksperiencat. - Mosha e treguar në periudhat e Piazhes mund të jenë më të larta nga cduhet të jenë. - Koncepti egoncetrik është tepër i debatuar.Flavel zbuloi se fëmijët e moshës 2 vjec e gjysëmderi në 4 vjec mund të jenë të aftë të mos jenë egocentrik në disa rrethana të caktuara. - Metoda e studimit e përdorur shumë prej tij kritikohet, për faktin se ajo nuk ka shumë të dhëna statistikore.
 8. ZHVILLIMI I FEMIJES #MesueseAurela Kujtesa dhe aftesite metakognitive Kerkimet tregojne se femijet kane kuijtese afatshkurter te kufizuar. Femijet 7 -8 vjec mund te kujtojne nje numer sendesh vetem ne grupe te vogla treshe njekohesisht. Ai sugjeron se sasia totale e hapësires ne dispozicion per te perpunar informacionin eshte njejte ne secilen faze, por femijet duhet te perdorinpothuajse nje pjese te kesaj hapsire per te kujtuar sesi te ekzekutojne operacionet baze. Femijet e vegjel shpesh perdorin strategji llogjike, por jo te sakta per zgjidhjen e problemeve per shkak te kujtesave te tyre. Keis sugjeron procedurat per mesim: Vrojtimi femijeve qe po deshtojne ne nje detyre dhe percaktim I mbithjeshtesimit te detyres Gjetja e menyrave per ti teksuar femijeve se cfare po injorojne dhe pse nuk eshte efektiv mbithjeshtesimi Lejimi I nxenesit te praktikoje menyren e tij Metakognicioni Metakognivizmi – njohuri rreth proceseve tona te te menduarit.Ndersa femijet rriten ata behen me te afte per te percaktuar nese ata I kane kuptuar mesimet ose nese ata kane studjuar mjaft per te kujtuar nje grup sendesh.Keto aftesi per te kujtuar jane si pasoje e rritjes se kapaciteti te te kujtuarit apo perdorimit te strategjive me efikase. ZHVILLIMI GJUHESOR Metoda biografike merret me hulumtimet dhe kërkimet e gjuhës që nga mosha e hershme fëmijës. Metoda të tilla janë mjaft të përshtatshme posaçërisht metoda e vëzhgimit, posaçërisht atyre që janë përherë me fëmijë, në rastet e shumta janë prindërit. Ata ditë për ditë i shënojnë fjalët që fëmija i përdorë. Në bazë këtyre shënimeve krijohet edhe fjalori i fëmijës. Ja një tabelë sipas psikologut anglez A. F. Ëattsa: Mosha numri i fjalëve 12 muajsh 9 14 “ 25 1 “ 57 18 “ 114 20 “ 212 22 “ 345 24 “ 574 Metoda e anekdotës po ashtu është e përshtatshme për regjistrimin e fjalëve dhe të folurit kreativ.
 9. ZHVILLIMI I FEMIJES #MesueseAurela Fëmijët përdorin fjalën në vend “polic” “olic”, disa fëmijë thonë në vend “ventilator” “ventator” ose prapë “vazelinë” “mazelin” etj. Vajza e cila është duke ngrënë bukën e thatë dhe të fortë dhe shprehet: “unë bukën asgjë!” Për ta gjurmuar hollësisht gjuhën e fëmijës duhet kohë, dhe çdo periudhë e ka karakteristikën specifike. Prandaj psikologët shërbehen në rastet e shumta me testet e llojllojshme që e karakterizojnë gjuhën e fëmijës. Sigurisht testi është metoda më objektive për gjurmimet ose kërkimet e gjuhës te fëmija, por kuptohet testi i përgatitur mirë për moshën adekuate. Testet më të njohura janë emërtimi i elementeve dhe i fotografive të tyre dhe duhet të plotësohen fjalët e zbrazëta ose të përgjigjën në pyetjen e shtruar. Metoda e asociacionit, e cila gjurmon ose kërkon gjuhën e të folurit te fëmija. Sipas Kent-ës dhe Rosanoff-ës është lista prej 100 fjalëve, që i shfrytëzojnë për qëllimet e psikiatrisë, për të zbuluar të metat dhe devijimet e fëmijës. Metoda e asociacionit është si bie fjala, kur fëmija reagon kur t’i themi “natë” krijohet asociacioni për fjalën “ditë”, bardh - zi, jetë-vdekje etj. Po që se lajmërohet në fjalën “natë” asociacionin “thika”, “kriminel”, “ikje”, “tmerr ose frikë” atëherë e kuptojmë se fëmija është i ngarkuar mentalisht ose i frustruar. Pastaj është metoda e fazave, posaçërisht metoda e A. Gesell-it dhe Ë. Thompson-it (1934), në këtë metodë janë këto faza që vijojnë: - faza respiracionit që manifestohet sistemi autonom nervor ( të quajturit edhe buzqeshje ) - faza e vokalizimit - faza e rrokjeve ( silabifikacionit ) - faza verbalizmit ( shqiptimi dhe kuptimi i fjalëve ) - faza e fjalisë ( kombinimi i fjalëve sipas tërësisë mendore ose të logjikës ). Tri fazat e para (respiracionin, vokalizacionin dhe silabifikacionin) i çmojnë fazën e paralinguistike, dy të fundit janë në rrafshin e fazës së linguistikës. Faza paralingustike: Vokalizmi, është dukuri e lidhur me muajt e parë pas lindjes, kur fëmija lëshon zërin spontanisht. Britma e parë nuk është gjë tjetër përveç forma më e hershme e vokalizmit. Në të vërtetë kjo është dridhje e parë e kordhave zanore e shkaktuara me thithjen dhe nxjerrjen e parë të ajrit. Britma e parë nuk ka kurrfarë domethënie emocionale, siç kanë menduar më parë disa psikologë. Ndërsa, për të folur ajo është e rëndësishme: para së gjithash kjo brimë është një argument që organet të cilat e prodhojnë zërin funksionojnë qysh me rastin e lindjes. Fëmija prodhon zëra edhe kur qan, edhe kur është i kënaqur. Ndër këto zëra në fillim dominojnë vokalet.
 10. ZHVILLIMI I FEMIJES #MesueseAurela Se fëmija këto zëre nuk i mëson, na argumenton fakti se këto shfaqen në të njëjtën formë te fëmijët e të gjitha kombeve dhe racave, pastaj ato i shqiptojnë edhe fëmijët e shurdhtë prej lindjes. Prej vokalizmit më vonë do të zhvillohet të folurit. Këto zëre të shqiptuara spontanisht nuk i hasim te kafshët, mandej as te majmunët antropoidë. Gjatë muajve të parë pas lindjes, numri zërave rritet. Sipas disa psikologëve, qysh në muajin e dytë fëmija i shqipton, jo vetëm të gjitha zërat, apo tingujt të cilët i shqiptojnë edhe të rriturit, por edhe shumë të tjerë, të cilët këta të fundit nuk mund t’i shqiptojnë, duke qenë se nuk ekzistojnë në gjuhën e tyre dhe si të tillë mund të shënohen vetëm me simbole fonetike. Në zhvillimin e tij të më tejshëm, në ndikimin e mjedisit e të mësuarit të gjuhës së bashkësisë në të cilën jeton, fëmija i dëgjon dhe i përsërit zërat që bëjnë në gjuhën e tij amnore. Ndërsa procesi i humbjes së zërave, të cilat nuk përdoret në të folur, quhet kontraksion zërave. Dikur besohej se ndërmjet racave të ndryshme, mandej edhe kombeve, ekzistojnë ndryshime anatomike të trashëguara në organet që marrin pjesë në të folur. Ndërkaq, është vërtetuar se, po qe se një kinez qysh prej lindjes jeton në ambientin gjuhësor shqiptar, ai pa kurrfarë vështirësie mund ta mësojë shqiptimin e shqipes, në saje të të mësuarit të gjuhës në kohën e ekspansionit të tij zërit, që do të thotë në kohën kur zërit që i shqipton fëmija spontanisht ende nuk kanë humbur. Llomotitje. – Para se të kombinohen në fjalë me kuptim, zërat te fëmija pesëmuajsh shfaqen si grupe vokalesh e konsonantesh – në formë të llomotitjes së fëmijës. Fëmija i shqipton nga disa gjëra bashkërisht, si fjala bie: “eda”, “ma”, “nga”, “bla” etj.. Këto rrokje nuk kanë kurrfarë domethënie. Mirëpo kjo lojë rrokjesh ka rëndësi të madhe për zhvillimin e të folurit dhe është hap i mëtutjeshëm në fazën e tij paralinguistike. Ndërsa fëmijët e shurdhtë vokalizojnë, por asnjëherë nuk llomotisin. Faza lingustike Periudhën e parë në zhvillimin e të folurit fëmijëror, disa psikologë e quajnë “periodë emërimi”. Në moshën dyvjeçare, më se gjysma e fjalëve, me të cilat disponon fëmija janë emra. Mirëpo, fëmija i përdorë emrat që kanë domethënie të fjalisë së tërë. Edhe pse këto fjalë formalisht mund të klasifikohen si emra, ato shpesh në esencë janë folje. Si bie fjala, kur fëmija thotë “nënë”, ai mund të thotë: “Më merr”, “Po tutem”, “më jep për të ngrënë” etj. Përemrat fëmijët dinë t’i përdorin shumë më vonë. Përemri i parë paraqitet kah fundi i vitit të dytë. Me zhvillimin e fjalorit numri i foljeve rritet, kurse i emrave zvogëlohet.
 11. ZHVILLIMI I FEMIJES #MesueseAurela Zhvillimi i fjalisë. Vetëm kah fundi i vitit të dytë, fëmija është në gjendje t’i kombinojë dy fjalë në një fjali, si bie fjala “ama lodrën”. Orvatja e parë e fëmijës për ta formuar fjalinë janë zakonisht emri dhe folja (“Fëmija han”, “Pinë qumësht” etj.), ose mbiemrin dhe emri (“Shtëpia e bukur”), Zakonisht fjalitë e tilla fëmija i përcjell me gjeste. Pastaj fëmija përpilon fjali me nga tri fjalë, si “Beni, gjuaje topin”. Fëmijët e shfrytëzojnë të folurit për qëllime të ndryshme. Nganjëherë me te i shprehin gjendjen emocionale, nganjëherë i komunikojnë qëllimet e veta ose kërkojnë diçka Sipas Piageta dhe Makartit ekzistojnë të të folurit egocentrik dhe të socializuara. Këto nënlloje të të folurit egocentrik janë: Eholia, monologu dhe monologu me nga dy, ose monologu kolektiv. 1. Eholalia është formë e atillë e të folurit me të cilën fëmija përsërit të njëjtën fjalë, por me këtë rast nuk i drejtohet askujt, si bie fjala fëmija duke shikuar lodrën e flet: “Kali.. kali…, kali..” 2. Monologu paraqet të folurit për vete, me ç‘rast fëmija i bën disa lëvizje e gjeste, thuajse mendon me zë. 3. Monologu kolektiv është kur fëmija flet për veten në praninë e fëmijëve tjerë, por atyre nuk u drejtohet. Nënllojet e të folurit të socializuar janë: Informata e adaptuar, kritika dhe përqeshja, urdhëresat, ankesat dhe kërcënimet, pyetjet dhe përgjigjet, fraza sociale dhe imitimi dramatik. 1. Informata e adaptuar është forma e tillë e të folurit fëmijëror, me anën e të cilit fëmija i jep bashkëbiseduesit ndonjë informatë lidhur me botën e jashtëm dhe ngjarjet ose ia komunikon mendimet e veta, si bie fjala “Topi i madh”. 2. Kritika dhe përqeshjet janë vërejtje në llogari të punës dhe sjelljes së të tjerëve, si ankesa ndaj ndonjë situate, apo ndaj objekteve (“Ih, çfarë automobili është ky, unë e kam më të bukur”) 3. Urdhëresa, ankesa dhe kërcënimi, me anën e të cilave fëmija i drejtohet bashkëbiseduesit duke i dhënë ndonjë urdhër, ose duke iu ankuar, ose prapë duke iu kërcënuar, si bie fjala; “Do t’i tregojë nënës”. 4. Fëmijët bëjnë pyetje të panumërta: Çka është kjo? Pse lepuri ka veshë? etj. 5. Frazat sociale janë shprehje të cilat fëmijët i kanë mësuar prej të rriturve dhe të cilat i përdorin në situatat konvencionale. Si bie fjala: “mirë dita”, “Ju falem nderit” etj. 6. Imitimi dramatik është imitimi i të rriturve, kafshëve ose makinave nga ana e fëmijëve. Kjo formë e të folurit është e shpeshtë të fëmijët, si bie fjala fëmija flet në telefon dhe e thërret mjekun që t’ia vizitojnë kukullën, ose e imiton lehjen e qenit etj.
 12. ZHVILLIMI I FEMIJES #MesueseAurela Te fëmija parashkollor lajmërohet përpos subjektit dhe predikatit edhe objekti. Ashtu fëmija parashkollor mund të ketë pesë fjalë ose gjashtë fjalë. Zakonisht fëmijët para- shkollor kanë vështirësi t’i shqiptojnë shkronjat siç janë r, l, ll, sh, ç, zh, t, th, dh. Këto vështirësi kalojnë vetvetiu, por të disa u duhet ndihma e logopedit. Gjuha e folur te fëmija dhe zhvillimi i tij është e mundshme vetëm kur në mjedisin e njeriut ndikon në gjuha e të folurit. Po që se fëmija do të zhvillohet në një mjedis të shurdhët, që nuk flitet, po ashtu as ai nuk do të flasë. Ai do të jetë i dëmtuar dhe do të mbes gjysmak, dhe si i tillë nuk mund të kyçet në komunikimin e mjedisit, dhe ashtu ai mbetet prapa si nga zhvillimi mental ashtu edhe intelektual. Këtë e pohon numri i vogël i fëmijëve që janë rritur të vetmuar në mesin e kafshëve. Kjo edhe pohon se sa është e rëndësishëm dhe vendimtare gjuha për zhvillimin psikik të fëmija. Detyra e parë e prindërve është që t’i mundësohet fëmijës zhvillimi normal i gjuhës, kuptohet duhet të krijohet mjedisi i përshtatshëm si nga ana e prindërit ashtu edhe nga organet shkollore ose parashkollore. Çrregullimet e të folurit: Ekzistojnë shumë shkaqe të çrregullimit të të folurit. Ato nganjëherë janë të natyrës fizike, por më së shpeshti pasojë sociale-emocionale. Shkaqet fizike janë zakonisht defektet në organet që marrin pjesë në të folur. Këto janë “buza e lepurit”, dhëmbët e renditur jo si duhet, qiellza e ndarë etj., po ashtu mund të jenë edhe defekte e të dëgjuarit, për shkak të të cilave fëmija nuk e ndien plotësisht as të folurit e të tjerëve, as të vetin, si dhe sëmundjet nervore, të cilat e pengojnë kontrollin motorik të organeve të të folurit. Çrregullimet e të folurit nganjëherë janë pasojë e të mësuarit të gabueshëm, e nganjëherë shkaktohen nga pengesat sociale-emocionale dhe psikoneurozat. Po ashtu vështirësitë emocionale si edhe situata e përshtatshme sociale dhe familjare krijojnë një teren të volitshëm për belbëzim tek fëmijët. Bilinguizmi: Ekzistojnë shumë arsye në bazë të të cilave këshillohet të mësuarit e hershëm të gjuhës së huaj, por ka edhe argumente të kundërta. Disa studime të zhvillimit të të folurit në mjedisin dygjuhësore kanë treguar se me rastin e nisjes në shkollë fjalori i shumicës së fëmijëve, të cilët i flasin dy gjuhë është më i varfër se sa i fëmijëve që flasin vetëm një. Pos kësaj, këto studime e kanë vërtetuar supozimin, sipas së cilës të mësuarit e dy gjuhëve te fëmijët mund të krijojë konfuzion. Megjithatë duket se fëmijëria e hershme është koha më e përshtatshme për mësimin e gjuhës së huaj. Mirëpo, nëse te fëmija shfaqen pengime emocionale, mësimi duhet të ndërpritet. Masa më e mirë me të cilën mund të vërtetohet se a është “i pjekur” fëmija për mësimin e gjuhës së huaj është shkalla e interesimit të tij për këtë mësim dhe suksesi në përvetësimin e të dy gjuhëve, asaj amtare dhe të huaj.
 13. ZHVILLIMI I FEMIJES #MesueseAurela PERFUNDIM Gjate ketij studimi konstatojme ; Njohjen e qëndrueshmerise logjike të botes fizike. Të kuptuarit se elementet e saj mund te ndryshojne dhe ende ruajne shume nga karakteristikat origjinale.Të kuptuarit e asaj se keto ndryshime mund të kthehen mbrapsh Aftesia e nje nxenesi per te zgjidhur problemet e konservimit varet ne kuptimin baze te arsyetimit: Identiteti parimi qe nje objekt ose nje person mbetet I njejte me kalimin e kohes. Kompensimi ndryshimi ne njerin drejtim mund te kompensohet nga nje ndryshim ne drejtimin tjeter.
Publicité