Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Plus de bILIANA PANCHEVA(20)

Национална-био-конференция-2023-24.02.23-панел-Нова-Зелена-архитектура-2023-2027-ЕЗФРСР.pdf

 1. НОВА „ЗДЙДНА АРУИТДКТКРА“ 2023-2027 г. ИЗИСКВАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ: КОМПДНСАТОРНИ АНГАЖИМДНТИ В ДЗЛРСР 2023-2027 Г. Н А Ц И О Н А Л Н А К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Б И О Л О Г И Ч Н О П Р О И З В О Д С Т В О В Б Ъ Л Г А Р И Я 2 4 ф е в р у а р и 2 0 2 3 г . МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО
 2. БюдеХн иЧкмХлЩФнЧШлз злнХШвХлпзз 1,1 млрд. евро - общ бюджет по интервенции 14 комепнсаторни интервенции 35 % интервенции за околна среда Бюджет за интервенциите за поети задължения в областта на околната среда и климата (агроекология, НР, Натура 2000, хуманно отношение)
 3. KЧкмХлЩФнЧШлз злнХШвХлпзз ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТА 5-годишни ангажименти (с изкл. на пасторализъм, местни породи, хуманно отношение, Натура 2000 и НР) промени Хуманно отношение запазва се Натура 2000 и НР Aгроекология и климат и биологично земеделие МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО промени
 4. КОМБИНАЦИИ ЕиЧ ЩЫХкФ жФ мЧддуШеФлХ з мЧдЧбШявФлХ лФ бзЧйЧгзрлЧнЧ ШФжлЧЧбШФжзХ з ХиЧйЧгзрлФнФ злоШФЩнШЪинЪШФ ЕиЧ ЩЫХкФ жФ ХиЧйЧгзрлЧ мЧддуШеФлХ лФ нШФЦлзнХ лФЩФедХлзя ЕиЧ ЩЫХкФ жФ ШФжлЧЧбШФжявФлХ лФ ЧнгйХедФлзнХ иЪйнЪШз ПЧддуШеФлХ лФ кХЩнЧЧбзнФлзянФ лФ рХШвХлЧгЪсФнФ гуЩиФ (Branta ruficollis), КШуЩнФн (пФШЩиз) ЧШХй з ЕгзмХнЩиз йХсЧяд в ЧШлзнЧйЧгзрлз вФелз кХЩнФ в ЧбШФбЧнвФХкз жХкз ПйФтФлзя жФ ШФЦЧлз, зжмШФвХлз мШХд мШзШЧдлз зйз дШЪгз ЩмХпзозрлз ЧгШФлзрХлзя ПйФтФлзя жФ жХкХдХйЩиз жХкз в жЧлз Чн НФнЪШФ2000 БзЧйЧгзрлЧ ШФЩнХлзХвудЩнвЧ •Площите, преминали период на преход и получили подпомагане по операцията, не могат да бъдат подпомагани отново по същата операция. •Площите, подпомогнати по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г, както и площите, за които е бил отнет сертификат и/или за които е започнал нов преходен период, не могат да участват за подпомагане по тази операция. МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО Бюджет - 331,378,525 евро 5 годишен ангажимент по две операции (преход и поддържане), 23 групи култури реализация на продукция (за поддържане)
 5. Зеленчуци - плодови зеленчукови култури. 759.27 589.26 Зеленчуци - листностъблени зеленчукови култури; 744.08 577.48 Зеленчуци - кореноплодни зеленчукови култури, картофи; 698.53 542.12 Зеленчуци - луковични зеленчукови култури; 455.56 353.56 Зеленчуци - многогодишни зеленчукови култури; 759.27 589.26 Отопляеми оранжерийни площи - плодови зеленчукови култури; 2,163.92 1,679.40 Неотопляеми оранжерийни площи - плодови зеленчукови култури; 857.97 665.87 Десертни лозя 1,352.94 1,094.73 Винени лозя 646.19 522.86 Семкови и костилкови овощни видове 1,461.65 1,182.70 Ядкови(черупкови) видове 735.76 595.34 Ягодоплодни видове 1,461.65 1,182.70 Многогодишни медицински и ароматни култури, без билки 628.30 530.90 Маслодайна роза – Rosa Damascena, Rosa Alba; 897.45 837.50 Култивирани гъби(субстрати от компоненти съгласно Приложение 2, част I, т. 2,1 от Регламент (ЕО) 848/2018) 455.56 353.56 Площи за производство на биологичен растителен репродуктивен материал и растителен репродуктивен материал, произведен при преход към биологично производство 949.09 736.58 Билки и горски плодове (по списък, утвърден в националното законодателство) 723.75 585.63 БзЧйЧгзрлЧ ШФЩнХлзХвудЩнвЧ Общо подпомагане при полски култури биологично производство 359.92 285.56 зеленчукови култури 759.28 589.27 плодове 1,207.9 9 977.45 етерично-маслени и медицински култури 682.94 577.08 Зърнено-житни култури; 359.92 285.56 Зърнено-бобови култури 223.73 177.51 Технически култури - индустриални култури 255.69 202.86 Технически култури - маслодайни култури, 324.97 257.84 Технически култури - влакнодайни култури 250.22 198.52 Технически култури - медицински и ароматни култури, без билки; 394.16 333.06 подпомагане евро/ха 23 групи култури
 6. БзЧйЧгзрлЧ мрХйФШЩнвЧ МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО Бюджет - 34,305,008 евро 5 годишен ангажимент за преход и поддържане (1 г.преход), 10 групи стопанства реализация на продукция (за поддържане)
 7. НД СД КОМБИНИРА С Еио суека жа жамажвале з въжсналовявале ла мочвелзя монелцзай – ласърчавале ла жейело нореле з оргалзчло ланорявале Еио суека жа лакайявале зжмойжвалено ла меснзцздз Бзойогзчло раснелзевъдснво Насърчавале лакайелзено ла тмонребана ла мродтинзне жа раснзнейла жащзна з норове мреж иолнрой в ираел мродтин Омажвале ла жаснрашелз он зжчежвале кеснлз сорнове, ваелз жа сейсионо сномалснво Пйащалзя жа жекедейсиз жекз в жолз он Нантра 2000 - за защиоемиое зоми, в йоиоо ила макожеми забрами за тноореба ма нродтйои за расоиоекма защиоа и лимеракми оорове ИлнХгШзШФлЧ мШЧзжвЧдЩнвЧ Бюджет - 70,540,660 евро, ставка - 170.26 евро/ха МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО 5 годишен ангажимент, плащане до 300 ха, прилагане на Наредба 9 от 26.02.2021 г. регистрация за интегрирано производство на растения и растителни продукти в БАБХ зърнено- житни култури и слънчоглед
 8. НД СД КОМБИНИРА С Еио суека жа жамажвале з въжсналовявале ла мочвелзя монелцзай – ласърчавале ла жейело нореле з оргалзчло ланорявале Еио суека жа лакайявале зжмойжвалено ла меснзцздз Пйащалзя жа жекедейсиз жекз в жолз он Нантра 2000 - за защиоемиое зоми, в йоиоо ила макожеми забрами за тноореба ма нродтйои за расоиоекма защиоа и лимеракми оорове ПРЗ - иШФХл мШЧдЪин Бюджет - 100,000,000 евро, ставка - 250.02 евро/ха МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО 5 годишен ангажимент, реализация на местен пазар след взети проби стойностите на пробите следва да бъдат под максимално допустимите европейски нива за пестициден и нитратен отпечатък (MRLs). плодове, зеленчуци, десертно грозде
 9. ОмХШФпзз Омерацзя 1: ОЩзгЪШявФлХ лФ ЧмШФсвФлХ в мйФлзлЩиз ШФЦЧлз з жФтзнХлз жЧлз Чн кШХеФнФ НФнЪШФ 2000 (ЩнФпзЧлФШлз мрХйзлз) СнЧмФлЩнвЧ Щ мрХйзл дЧ 150 иЧсХШФ – 1577 ХвШЧ гЧдзслЧ; СнЧмФлЩнвЧ Щ мрХйзл Чн 151 дЧ 250 иЧсХШФ – 3865 ХвШЧ гЧдзслЧ. Омерацзя 2: АлгФезкХлнз жФ мШХдЧЩнФвялХ лФ ЪЩйЪгФнФ мЧ ЧмШФсвФлХ рШХж мШХкХЩнвФлХ з вШХкХллЧ ШФжмЧйФгФлХ лФ мрХйлз ЩХкХЦЩнвФ(мЧдвзелЧ мрХйФШЩнвЧ) - 1226,59 ХвШЧ гЧдзслЧ ДЩнХЩнвХлЧ ЧмШФсвФлХ Бюджет - 24,000,000 евро За операция 1: ПЧЕЛИНЪТ НА КАНДИДАТА ТРЯБВА ДА Е РАЗПОЛОЖЕНИ В ОБХВАТА НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 И/ИЛИ В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ ПЧЕЛИНЪТ Е РАЗПОЛОЖЕН ТАКА, ЧЕ ПЛОЩТА В РАДИУС ОТ 2,5 КМ Е ЗАЕТА ПРЕДИМНО (НАД 50% ОТ ПЛОЩТА) ОТ ТРЕВНА И ХРАСТОВИДНА РАСТИТЕЛНОСТ ИЛИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИВ Т.Ч. АКАЦИЕВИ, КЕСТЕНОВИ ИЛИ ЛИПОВИ ГОРИ. За операция 2: ПРЕМЕСТВАНЕ И РАЗПОЛАГАНЕ ЗА ПЕРИОД ОТ 14 ДНИ НА ЛОКАЦИЯТА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОПРАШВАНЕТО, ДОГОВОР ИЛИ ЛОКАЦИЯ НА ПЧЕЛИНА *не се комбинира с интервенция Биологично пчеларство МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО пчеларство
 10. НД СД КОМБИНИРА С Бзойогзчло раснелзевъдснво Омажвале ла жаснрашелз он зжчежвале кеснлз сорнове, ваелз жа сейсионо сномалснво Еио суека жа лакайявале зжмойжвалено ла меснзцздз Насърчавале лакайелзено ла тмонребана ла мродтинзне жа раснзнейла жащзна з норове мреж иолнрой в ираел мродтин КЩнЧЦрзвз ЩЧШнЧвХ сорнове мйодове 723,48 евро/ха. сорнове жейелчтцз 991,90 евро/ха. сорнове десернло грожде 651,13 евро/ха. сорнове бзйиз 578,78евро/ха Бюджет - 39,000,000 евро МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО 5 годишен ангажимент, списък сортове, различни от местни/застрашени Подпомагането е до 50ха плодове, зеленчуци, билки, десертно грозде
 11. НД СД КОМБИНИРА С БзЧйЧгзрлЧ ШФЩнХлзХвудЩнвЧ ПЧдмЧкФгФлХ ЧнгйХедФлХнЧ лФ ЩЧШнЧвХ, ЪЩнЧЦрзвз иук ийзкФнзрлз ЪЩйЧвзя рШХж мШФинзиз жФ злнХгШзШФлЧ мШЧзжвЧдЩнвЧ НФЩуШрФвФлХ зжмЧйжвФлХнЧ лФ иЪйнЪШз з ЩЧШнЧвХ, ЪЩнЧЦрзвз иук ийзкФнзрлзнХ ЪЩйЧвзя; ЗФЩнШФсХлз ЩЧШнЧвХ Пойсиз итйнтрз 408,01 евро/уа Трайлз ласаеделзя 825,74 евро/уа Зейелчтцз 956,812евро/уа Енерзчлз з кедзцзлсиз итйнтрз 845,734евро/уа Бюджет - 41,635,165 евро МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО 5 годишен ангажимент, списък сортове, различни от устойчиви сортове Подпомагането е до 50ха полски, зеленчуци, билки, етерично- маслени
 12. МХЩнлз (ФвнЧЫнЧллз) мЧШЧдз мородз ЕПЖ 212,21 ХвШЧ/ЖД мородз ДПЖ 150,32 евро/ЖЕ мородз свзле 126,80 евро/ЖЕ мородз иоле 143,80 евро/ЖЕ Бюджет - 39,000,000 евро МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО 3 годишен ангажимент, списък породи, развъдна програма задължение за поддържане на броя животни в периода на ангажимента
 13. снадо беж иараиачалсиз итчена 168,15 ХвШЧ/ЫФ. снадо с иараиачалсиз итчена 177,36 ХвШЧ/ЫФ. МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО ДиЧ ЩЫХкФ жФ бзЧйЧгзрлЧ жХкХдХйзХ (ЩХйЩиЧЩнЧмФлЩиз езвЧнлз) ДиЧ ЩЫХкФ жФ ХиЩнХлжзвлЧ мЧддуШеФлХ лФ мЧЩнЧяллЧ жФнШХвХлзнХ мйЧтз БзЧйЧгзрлЧ ШФЩнХлзХвудЩнвЧ ПйФтФлзя жФ жХкХдХйЩиз жХкз в жЧлз Чн НФнЪШФ 2000 - ЩФкЧ жФ жФтзнХлзнХ жЧлз, в иЧзнЧ зкФ лФйЧеХлз жФбШФлз жФ ЪмЧнШХбФ лФ мШЧдЪинз жФ ШФЩнзнХйлФ жФтзнФ з кзлХШФйлз нЧШЧвХ ПФЩнЧШФйзжук Бюджет - 8,817,583 евро 3 годишен ангажимент, разрешително за паша, норми на натоварване 0,3-0,4 ЖЕ/ха най-малко 50 овце/10 говеда, не повече от 10 ЖЕ, проследяващо устройство, най-малко 90 дни паша (май-октомври) НД СД КОМБИНИРА С
 14. Червелогтша гъсиа 95,36 ХвШЧ/ЫФ Царсиз орей, Егзменсиз йешояд 227,78 ХвШЧ/ЫФ МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО ПЧддуШеФлХ лФ кХЩнЧЧбзнФлзя Бюджет - 2,000,000 евро 5 годишен ангажимент Операция 1: 50% от заявената площ - зърнено-житни култури, 30 % царевица Операция 2: преобразуване на ОЗ в ПЗП, многогодишни тревни смески (житни или житно-бобови)
 15. МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО ДХгШФдзШФйз мФЩзтФ Бюджет - 15,000,000 евро 5 годишен ангажимент ПЗП извън Натура 2000, дневник, типични пасищни видове, пролетна и есенна сеитба пролетна: при първа възможност, но не по- късно от 15 април; есенна: при първа възможност, но не по – късно от 15 октомври 250 евро/ха ЕиЧ ЩЫХкФ жФ ХиЩнХлжзвлЧ мЧддуШеФлХ лФ мЧЩнЧяллЧ жФнШХвХлзнХ мйЧтз ПЧддуШеФлХ лФ кХЩнЧЧбзнФлзянФ лФ ЧХШХлЧгЪсФ гуЩиФ, ЦФШЩиз ЧШХй з ЕгзмХнЩиз йХсЧяд в ЧШлзнЧйЧгзрлЧ вФелз кХЩнФ в ЧбШФбЧнвФХкз жХкз НД СД КОМБИНИРА С
 16. Бюджет - 50,000,000 евро 1 годишен ангажимент Операции: • Осигуряване на благоприятнажизнена среда/свободнаподова площ на животните; • Осигуряване на свободно отглеждане на открито; • Намаляване употребата на антимикробнисредства. ПйФтФлХ жФ ДПЖ Чн 6- 24 к. жФ ЩвЧбЧдлФ мЧдЧвФ мйЧт 63 ХвШЧ/ЖД ПйФтФлХ жФ ДПЖ лФд 24 к. жФ ЩвЧбЧдлФ мЧдЧвФ мйЧт 91 ХвШЧ/ЖД ПйФтФлХ жФ ЩвЧбЧдлФ мЧдЧвФ мйЧт жФ нХйХнФ 54 ХвШЧ/ЖД ПйФтФлХ жФ ДПЖ жФ ЩвЧбЧдлЧ ЧнгйХедФлХ лФ ЧниШзнЧ 36 ХвШЧ/ЖД ПйФтФлХ жФ ДПЖ жФ ЩвЧбЧдлФ мЧдЧвФ мйЧт 103 ХвШЧ/ЖД ПйФтФлХ жФ ДПЖ жФ ЩвЧбЧдлЧ ЧнгйХедФлХ лФ ЧниШзнЧ 31 ХвШЧ/ЖД ПйФтФлХ жФ ДПЖ Чн 6 дЧ 24 к. жФ лФкФйявФлХ лФ АМР 44 ХвШЧ/ЖД ПйФтФлХ жФ ДПЖ лФд 24 к. жФ лФкФйявФлХ лФ АМР 63 ХвШЧ/ЖД ПйФтФлХ жФ лФкФйявФлХ лФ АМР жФ нХйХнФ 38 ХвШЧ/ЖД ПйФтФлХ жФ ДПЖ жФ лФкФйявФлХ лФ АМР 70 ХвШЧ/ЖД УЪкФллЧ ЧнлЧсХлзХ МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО
 17. НФнЪШФ 2000 МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО Бюджет - 80,777,145 евро ПЧйЪрФвФ ЩХ мйФтФлХ жФ ЩмФжвФлХ лФ жФбШФлз в -мФЩзтФ, йзвФдз з кХШз (мЧЩнЧяллЧ жФнШХвХлз мйЧтз); - ЧбШФбЧнвФХкз жХкз; - нШФЦлз лФЩФедХлзя ЗХкХдХйЩизнХ ЩнЧмФлз нШябвФ дФ ЩмФжвФн вЩзриз ШХезкз з вувХдХлз жФбШФлз з ЧгШФлзрХлзя ЩуЩ жФмЧвХднФ/мйФлФ жФ ЪмШФвйХлзХ лФ ЩуЧнвХнлФнФ жЧлФ Чн НАТКРА 2000, иФнЧ мЧдмЧкФгФлХнЧ Х бФжзШФлЧ лФ ЫХинФШ жХкХдХйЩиФ жХкя жФ ЩмФжвФлХ лФ жФбШФлзнХ з ЧгШФлзрХлзянФ, ЩвуШжФлз Щ зжвуШсвФлФнФ жХкХдХйЩиФ дХЦлЧЩн.
 18. НХЧбйФгЧдХнХйЩнвФлз ШФЦЧлз Бюджет - 272,422,900 евро • НР1 - мйФтФлзя жФ мйФлзлЩиз ШФЦЧлз • НР2 - ШФЦЧлз, ШФжйзрлз Чн мйФлзлЩизнХ, жФЩХглФнз Чн ЩутХЩнвХлз мШзШЧдлз ЧгШФлзрХлзя • НР3 - мйФтФлзя жФ ШФЦЧлз ЩуЩ ЩмХпзозрлз ЧгШФлзрХлзя ПЧдмЧкФгФлХнЧ ЩХ мШХдЧЩнФвя мЧд оЧШкФнФ лФ гЧдзслз мйФтФлзя лФ ЫХинФШ дЧмЪЩнзкФ жХкХдХйЩиФ мйЧт ПйФлзлЩиз РФжйзрлз Чн мйФлзлЩиз СмХпзозрлз ЧгШФлзрХлзя дЧ 30 ЫФ 152 ХвШЧ 30-70 ЫФ - 91 ХвШЧ 70-100 ЫФ - 53 ХвШЧ лФд 100 ЫФ - 38 ХвШЧ дЧ 30 ЫФ - 79 ХвШЧ 30-70 ЫФ - 47 ХвШЧ 70-100 ЫФ - 28 ХвШЧ лФд 100 ЫФ - 20 ХвШЧ дЧ 30 ЫФ - 74 ХвШЧ 30-70 ЫФ - 44 ХвШЧ 70-100 ЫФ - 26 ХвШЧ лФд 100 ЫФ - 19 ХвШЧ МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО
 19. ДИРДКТНИ ПЙАЩАНИЯ КОМПДНСАТОРНИ АНГАЖИМДНТИ ЕиЧ-ЩЫХкФ жФ ШФжлЧЧбШФжявФлХ лФ иЪйнЪШзнХ НФд 30 ЫФ – 20 ХвШЧ/ЫФ ЕиЧйЧгзрлФ злоШФЩнШЪинЪШФ 696,86 зйз 286,33 ХвШЧ/ЫФ ЕиЧЩЫХкФ жФ лФкФйявФлХ зжмЧйжвФлХнЧ лФ мХЩнзпздз - 65,27 ХвШЧ/ЫФ ЕиЧЩЫХкФ жФ жФмФжвФлХ з вужЩнФлЧвявФлХ лФ мЧрвХлзя мЧнХлпзФй – 66,83 ХвШЧ/ЫФ ЕиЧЩЫХкФ жФ мЧддуШеФлХ з мЧдЧбШявФлХ лФ бзЧШФжлЧЧбШФжзХнЧ в гЧШЩиз ХиЧЩзЩнХкз 215 ХвШЧ/ЫФ ПЧдмЧкФгФлХ ЧнгйХедФлХнЧ лФ ЩЧШнЧвХ, ЪЩнЧЦрзвз иук ийзкФнзрлз ЪЩйЧвзя рШХж мШФинзиз жФ злнХгШзШФлЧ мШЧзжвЧдЩнвЧ – дЧ 300 ЫФ, 170 ХвШЧ/ЫФ ОмФжвФлХ лФ жФЩнШФсХлз Чн зжрХжвФлХ кХЩнлз ЩЧШнЧвХ, вФелз жФ ЩХйЩиЧнЧЩнЧмФлЩнвЧ, 408 ХвШЧ/ЫФ ПЧддуШеФлХ лФ кХЩнЧЧбзнФлзянФ лФ рХШвХлЧ гЪсФнФ гуЩиФ (branta ruficollis), иШуЩнФн (пФШЩиз) ЧШХй з ХгзмХнЩиз йХсЧяд в ЧШлзнЧйЧгзрлз вФелз кХЩнФ в ЧбШФбЧнвФХкз жХкз НФнЪШФ НР ВужкЧелз иЧкбзлФпзз (мЧйЩиз иЪйнЪШз) МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО
 20. ДИРДКТНИ ПЙАЩАНИЯ КОМПДНСАТОРНИ АНГАЖИМДНТИ ЕиЩнХлжзвлФ мФсФ - 80,00 ХвШЧ/ЫФ ЕиЧ ЩЫХкФ жФ жФмФжвФлХ з вужЩнФлЧвявФлХ лФ мЧрвХлзя мЧнХлпзФй –лФЩуШрФвФлХ лФ жХйХлЧ нЧШХлХ з ЧШгФлзрлЧ лФнЧШявФлХ - 66,83 ХвШЧ/ЫФ БзЧйЧгзрлЧ ШФжлЧЧбШФжзХ – ЧбШФбЧнвФХкз - 696,86 ХвШЧ/ЫФ зйз 286,33 ХвШЧ/ЫФ, ПЗП 290 ХвШЧ/ЫФ ПФЩнЧШФйзжук 168,15 ХвШЧ/ЫФ, //Щ иФШФиФрФлЩиз иЪрХнФ - 177,35 ХвШЧ/ЫФ НР НАТКРА 2000 УЪкФллЧ ЧнлЧсХлзХ ЗФЩнШФсХлз мЧШЧдз мЧШЧдз ЕПЖ – 212.21 ХвШЧ/ЖЕ, мЧШЧдз ДПЖ – 150,32 ХвШЧ/ЖЕ мЧШЧдз ЩвзлХ – 126.80 ХвШЧ/ЖЕ мЧШЧдз иЧлХ - 143.80 ХвШЧ/ЖЕ ВужкЧелз иЧкбзлФпзз (езвЧнлЧвудлЧ ЩнЧмФлЩнвЧ) МИНИСТДРСТВО НА ЗДМДДДЙИДТО
 21. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЙИЕТО БЙАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИДТО M H R I S T O V A @ M Z H . G O V E R N M E N T . B G