Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PH N ISLAM VÀ
 PH N DO THÁI - THIÊN CHÚA GIÁO:
 CHUY N HOANG Ư NG VÀ S TH T            ^  ]  ^[ ^      ...
Tôi không ng c nhiên khi nh ng ngư i tham d h i th o gi
                                 ...
Qu th t,  tìm ra câu tr l i cho v n   này không ph i là  gi i cho tôn giáo và các nhà phê bình. Tài li u các chương ...
tiên (Eve) ư c t o ra. Quan ni m c tin c a Do Thái giáo và
Thiên Chúa giáo v s t o thành Adam và Eve ư c nói chi ti t   ...
ph t m t ai vì l i c a ngư i khác. C Adam và Eve u ph m      “Không có tính i b i n vào b t kỳ ch nào g n v i s   ...
c a mình - l i mà không ư c Thư ng      tha th , do ó con    " âu có s khác nhau gi a v và m , Eve v n là ngư i d ...
nh ng ngư i mà Allah khoan h ng b i vì Allah Toàn Năng,
                       {XW       Th u...
s ng lành m nh t t p; và ch c ch n TA s ban ph n thư ng      Maryam, a con gái c a Imran: Nàng ã gi mình trinh ti t....
Con gái b coi là m t gánh n ng v t v , s gây h th n cho
ngư i cha:                            j...
Nabi nói: "Ngư i nào nuôi dư ng con gái và i x r ng       Làm sao ph n h c ư c n u h không ư c phép nói? Làm
lư ng ...
hai ngư i (Muhammad và bà). Qu th t, Allah H ng Nghe và         “N u m t ph n có kinh nguy t i qua hai ngư i àn ôn...
~ }| { z y { X W                 E DCB A
                                ...
ph n không    tư cách làm nhân ch ng.  ây c n chú ý là   nh ng chuy n gây cho nó m t danh giá, mà r ng: Tôi không
c...
Allah phán: " i v i ngư i ph n và ngư i àn ông m c t i     v i ch ng. [15] ó là, n u m t àn ông quan h v i m t ph n
z...
ây là quan ni m c a Qur’an v hôn nhân: tình yêu, lòng      C n chú ý r ng tài li u c a C u ư c v l i th c a ph n có
n...
các l i th nghiêm tr ng mà các ngư i ã ph m. Hãy coi ch ng   10.TÀI S N C A V
l i th c a các ngư i” (Qur’an 5:89)
   ...
B n ch t c a v n là tài s n c a ph n Do Thái có nghĩa là   lu t giáo h i nhà th , ngư i v có quy n l y l i c a h i môn
...
i n a. Ngư i ch ng không ư c phép chia ph n tài s n c a v   d v mà không ph i vì c ngo i tình, thì ngư i y làm cho v
tr ...
"Trư ng phái Shammai cho r ng àn ông không nên ly d v        m t ngư i àn ông l y v và s ng v i cô ta trong mư i n...
có th b t c khi nào cu c hôn nhân c a h     ang g p nguy   ã d y àn ông Muslim không l y l i b t kỳ ph n quà cư i n...
Nói tóm l i, Islam ban cho ph n m t s quy n hơn nh ng      "M t ngư i àn ông có c tin không ư c căm ghét ngư i
ngư i ...
Allah phán: “… và i v i các bà (v ) mà các ngươi s h      Hơn n a, Thiên S   c a Islam ã ch trích b t kỳ s ánh
th...
K J I H G F E D C B A {XW                    12. NGƯ I M
                       ...
“M và anh em Ngài n, ng ngoài sân kêu Ngài. oàn
dân v n ng i chung quanh Ngài. Có k thưa r ng: N y, m và         ...
và bi t ơn cha m c a ngươi, cu i cùng nhà ngươi s tr v g p   nhân c a m t ngư i th a k như m t nô l . Trong khi o lu t
...
s ly d và không coi vi c s ng c thân là c tính t t. Do v y,
I H G F E D C B A {XW                     ...
“Giu- a bèn b o Onan r ng: Con hãy l i g n v anh con, k t    Bà góa và ph n ly d b coi thư ng trong truy n th ng Thiên
...
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Phụ Nữ Islam Và Phụ Nữ Do TháI GiáO – ThiêN ChúA GiáO ChuyệN Hoang đườNg Và Sự ThậT Vietnamese

 1. 1. PH N ISLAM VÀ PH N DO THÁI - THIÊN CHÚA GIÁO: CHUY N HOANG Ư NG VÀ S TH T ^ ] ^[ ^ ^ ] ]S ]S ^ ] ^[ ^ ^ ] ]S ]S (( )) [Ti ng Vi t – Vietnamese – b ] / Dr. Sharif Abdul Azeem Trư ng H Queens, Kingston, Ontario, Canada D ch Thu t : Mieu Abbas và Fatihah Tran ^ :^ a Ki m tra l i: Ibn Ysa [ :^ 2009 - 1430 2009 - 1430 2
 2. 2. Tôi không ng c nhiên khi nh ng ngư i tham d h i th o gi m t quan i m ph nh n Islam, và c bi t là v n liên quan n c a ph n . phương Tây, Islam ư c xem như bi u 1. GI I THI U tư ng c a s h th p ph n . M t b ng ch ng rõ ràng, ó là: vi c B trư ng b Giáo d c Pháp g n ây ã ra l nh u i Năm năm trư c, tôi c trong s báo Toronto Star ngày t t c ph n Muslim tr tu i trùm khăn ra kh i các trư ng 3/7/1990 m t bài t a "Islam không ph i duy nh t trong h c h c Pháp. M t sinh viên Muslim tr tu i trùm khăn b t ch i thuy t gia trư ng" c a Gwynne Dyer. Bài báo mô t nh ng quy n ư c h c Pháp trong khi m t sinh viên Thiên Chúa ph n ng gay g t c a nh ng ngư i tham gia h i ngh v “ph giáo eo cây thánh giá hay m t sinh viên Do Thái giáo i mũ n và quy n l c” t ch c Montreal trư c nh n xét c a m t ch m thì v n ư c h c. Không th quên ư c hình nh c nh sát ph n Ai C p n i ti ng Dr. Nawal Saadawi. Các câu nói "sai Pháp ngăn không cho n sinh Muslim trùm khăn vào trư ng. trong nguyên lý cơ b n" c a bà g m: "Các y u t h n ch i Nó g i nh v m t hình nh h th n khác c a th ng c v i ph n ư c tìm th y trong Do Thái giáo Kinh C u ư c, sau ó là Thiên Chúa giáo và Qur'an", "t t c các tôn giáo là gia bang Alabama George Wallace năm 1962 ng trư c c ng trư ng ngăn c n sinh viên da en không cho vào trư ng. trư ng vì chúng b t ngu n t các xã h i gia trư ng"; và "khăn S khác nhau gi a hai hình nh này là các sinh viên da en có choàng ph n không ch dành riêng cho ph n Islam mà là ư c s thông c m c a nhi u dân M và toàn th gi i. T ng di s n văn hoá c xưa t n t i trong các tôn giáo khác”. th ng Kennedy ã g i l nh t i Ban An ninh qu c gia M cho Nh ng ngư i tham d trong h i ngh ã b c xúc v vi c tôn phép sinh viên da en vào trư ng. Các n sinh Muslim m t giáo c a h ang b so sánh cùng v i Islam. Cho nên Dr. khác không nh n ư c s tr giúp nào. H dư ng như có r t ít Saadawi ã b s ông ch trích: Bernice Dubois c a t ch c s thông c m c bên trong và bên ngoài nư c Pháp. Lý do là s “ oàn k t các bà m toàn c u” tuyên b : "Nh ng nh n xét c a hi u l m v Islam ã lan r ng cùng v i n i s hãi v b t c i u Dr. Saadawi là không th ch p nh n ư c, ó là các câu tr l i gì liên quan n Islam. thi u hi u bi t v c tin c a ngư i khác”. Còn bà Alice Shalvi i u làm tôi ng c nhiên nh t v h i ngh Montreal là: trong c a trong t ch c “ oàn k t Ph n Israel” nói: "Tôi ph i ph n các câu nói c a Saadawi hay c a b t kỳ ngư i nào ch trích bà, i, không có khái ni m trùm khăn trong Do Thái giáo". Bài âu là s th t? Nói cách khác, li u Do Thái giáo, Thiên Chúa báo cho r ng các ph n i gay g t này là xu hư ng m nh m giáo và Islam có cùng quan ni m v ph n không? Hay là h c a Tây phương i v i s hành o c a Islam v n ch là m t có quan ni m khác nhau? Li u Do tháo giáo và Thiên Chúa ph n c a di s n văn hoá Tây phương. Gwynne Dyer vi t "Ph giáo có th c s i x v i ph n t t hơn Islam không? âu là n Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo s không ng i bàn lu n s th t? cùng v n v i nh ng ngư i Muslim c ác ó". 3 4
 3. 3. Qu th t, tìm ra câu tr l i cho v n này không ph i là gi i cho tôn giáo và các nhà phê bình. Tài li u các chương sau vi c d làm. Khó khăn u tiên là ta ph i nói ngay th ng và ây trình bày nh ng phát hi n quan tr ng c a nghiên c u khiêm khách quan hay ít ra ph i c g ng h t s c trong kh năng, có th t n này. Tôi không nói là tôi tuy t i khách quan. i u này nói như v y. ây là nh ng gì Islam giáo hu n. Qur’an ch d n vư t quá kh năng c a tôi. T t c tôi có th nói là tôi ã c g ng ngư i Muslim nói s th t th m chí khi nh ng ngư i thân thi t ti p c n ý tư ng c a Qur’an v “nói s th t” qua nghiên c u v i h không thích: “B t c khi nào b n nói, hãy nói s th t, này. th m chí liên quan t i h hàng g n”: Tôi mu n nh n m nh trong ph n gi i thi u m c ích c a nghiên c u này không ph i là ph báng Do Thái giáo hay Thiên Chúa giáo. Như nh ng ngư i Muslim, chúng tôi tin vào ١٥٢ :‫م‬ ‫ا‬ z_^][ZYX { XW các Thiên kinh g c c a c hai tôn giáo. M c tiêu c a tôi ch là minh oan và ngư ng m Islam quá lâu phương Tây, t i Allah phán:“...Và khi các ngư i nói năng hãy công b ng thông i p chân th c cu i cùng t Thư ng t i con ngư i. trong l i nói, d u r ng nó có ngh ch v i bà con ru t th t i n a...” (6:152) Tôi cũng mu n nh n m nh r ng tôi ch b n tâm n H c thuy t. M i quan tâm ch y u là t i v trí c a ph n trong ba tôn giáo xu t hi n trong kinh sách g c c a chúng ch không J I H G F E D C B A {XW d a vào các th c hành c a hàng tri u tín trên th gi i ngày nay. Do ó, b ng ch ng a s trích t Qur’an, l i nói c a Thiên W V U T S R Q PO N M L K S Muhammad , Tân ư c, Talmud, l i nói c a m t s Cha nhà th có nh hư ng nh t mà quan i m c a h óng góp r t ١٣٥ :‫ء‬ ‫ا‬ zYX to l n nh nghĩa và nh hình Thiên Chúa giáo. Vi c tìm hi u m t tôn giáo nào ó t quan i m và cách i x c a m t Allah phán:“H i nh ng ai có ni m tin! Hãy là nh ng ngư i s tín nh bé là sai l c. Nhi u ngư i nh m l n văn hoá v i gi v ng n n công lý như là nhân ch ng cho Allah, d u i u ó tôn giáo, nhi u ngư i khác không bi t sách tôn giáo c a h nói có ngh ch v i b n thân c a các ngươi, ngh ch v i cha m và bà gì, và m t s khác th m chí còn không quan tâm. con c a các ngươi, và d u cho y gi u hay nghèo...” (4:135). 2. L I C A EVE Khó khăn l n khác là ch này khá sâu r ng. Do ó, trong vài năm g n ây, tôi ã dành nhi u gi c C u ư c, b sách Ba tôn giáo th ng nh t trong m t th c th : c n và nam u bách khoa v tôn giáo và b sách bách khoa v Do Thái giáo ư c Thư ng t o ra, Ngài, ng T o Hoá hoàn t t toàn vũ tìm câu tr l i. Tôi cũng c vài cu n sách nói v v trí c a ph tr . Tuy nhiên, s b t ng gi a các tôn giáo b t ngu n ngay n trong các tôn giáo khác nhau c a các h c gi , ngư i bi n sau khi ngư i àn ông u tiên (Adam) và ngư i ph n u 5 6
 4. 4. tiên (Eve) ư c t o ra. Quan ni m c tin c a Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo v s t o thành Adam và Eve ư c nói chi ti t :‫اف‬ ‫ا‬ zML KJIHG FEDC Genesis 2:4 – 3:24. Thư ng nghiêm c m c hai không ٢٣ - ١٩ ư c ăn qu c a cây c m. Shaytan ã d d Eve ăn qu ó và Eve l i d d Adam ăn cùng. Allah phán: “H i Adam! Ngươi và v c a ngươi hãy trong Thiên àng. Hai ngư i ăn tuỳ thích (c a ngon v t l ) mà hai Khi Thư ng khi n trách Adam vì nh ng gì ông ã làm, ngư i tìm th y b t c nơi nào trong ó, nhưng ch n g n cái Adam h t l i lên Eve, “Ngư i n mà Chúa ã g n bên tôi ‘Cây’ này s r ng hai ngư i s tr thành nh ng k ph m gi i. - cho tôi trái cây ó và tôi ã ăn r i.” (Genesis 3:12) Nhưng Shaytan (Iblis) ã thì thào v i hai ngư i (l i ư ng m t) l ra cho hai ngư i th y i u x u h ã t ng ư c gi u kín Sau ó, Ngài phán cùng ngư i n r ng: Ta s thêm i u c c kh i hai ngư i (t trư c); và nó nói: “Hai anh ch có bi t t i kh b i ph n trong cơn thai nghén; ngươi s ch u au n m i sao Rabb c a anh ch c m (anh ch ) n cái ‘Cây’ này không? khi sanh con; s d c v ng c a ngươi là dành cho ch ng, và Ch vì lý do s anh ch tr thành thiên th n ho c thành ngư i ch ng s cai tr ngươi, Ngài l i phán cùng Adam r ng: “Vì s ng b t t y thôi!”. - Và nó th v i hai ngư i: “Tôi là m t ngươi nghe theo l i v mà ăn trái cây… t s b r a s vì ngư i c v n t t nh t cho hai anh ch .” - B i th nó ã qu ngươi; tr n i ngươi ph i ch u khó nh c m i có v t t sanh quy t làm cho hai (v ch ng c a Adam) rơi xu ng kh i (Thiên ra mà ăn (Genesis 3:16-17) àng). Khi hai ngư i n m (trái c a) Cây ( ã b c m) ph n x u h c a h ã l ra cho h th y và hai ngư i b t u khâu lá Khái ni m c a Islam v s t o hoá u tiên ư c tìm th y vài cây trong Thiên àng che kín thân th c a h . Và Rabb c a ch trong Qur’an, ví d : hai ngư i (v ch ng Adam) g i hai ngư i, và phán: "...Há, TA ã không c m hai ngư i cái Cây ó và b o hai ngư i r ng Shaytan là k thù không i tr i chung v i hai ngươi hay sao?" {XW (7:19-23). ®¬«ª©¨§ ¦¥¤£¢¡ Nhìn k vào hai nhân v t c a câu chuy n T o hoá cho th y m t s khác nhau ch y u. Qur’an, i ngư c v i C u ư c, ¿ ¾½¼»º ¹¸¶ ´³² ±° ch trích các l i l m c a Adam và Eve ngang nhau. Không th tìm th y ch nào trong Qur’an m t d u hi u dù bé nh t ÆÅÄ ÃÂÁÀ r ng Eve d d Adam ăn qu cây hay bà y ăn trư c ông y. Eve trong Qur’an không ph i là ngư i àn bà cám d , không g g m và không l a g t. Hơn th n a, Eve không b phê bình vì n i au c a s sinh n . Theo Qur’an, Thư ng không BA 7 8
 5. 5. ph t m t ai vì l i c a ngư i khác. C Adam và Eve u ph m “Không có tính i b i n vào b t kỳ ch nào g n v i s i l i và xin Thư ng tha th và Ngài ã tha th cho c hai. b i c a ph n … T i l i b t u t ph n và nguyên nhân t ph n mà t t c chúng ta ph i ch t” (Ecclesiasticus 25:19-24) 3. TH A K T I T BÀ EVE Các giáo sĩ Do Thái li t kê chín i u nguy n r a mà ph Hình nh Eve như m t k d d trong C u ư c ã gây nên n ph i ch u do k t qu c a Fall: m t n tư ng c c kỳ không t t v ph n trong tín ngư ng Do Thái giáo – Thiên Chúa giáo. T t c ph n u ư c tin là "V i ph n , Ngài ưa ra chín i u nguy n r a và cái ch t: th a k t m c a h - bà Eve trong C u ư c c t i l i và gánh n ng c a máu kinh nguy t và máu trinh ti t; gánh n ng tính l a d i. Cho nên t t c h u không áng tin c y, thua mang thai; gánh n ng sinh ; gánh n ng nuôi con; u cô ta kém v o c và c ác. Kinh nguy t, thai nghén và sinh n ư c che l i như ngư i m c tang; cô ta x l tai gi ng như ư c coi là hình ph t cho t i l i vĩnh vi n c a àn bà áng m t nô l lâu dài hay h u gái ph c v ông ch ; cô ta không ghét. ánh giá m c n tư ng x u c a Eve trong C u ư c ư c tin tư ng như m t ngư i làm ch ng; và sau m i th là – lên con cháu ph n c a bà, chúng ta ph i nhìn vào sách c a cái ch t" [2]. m t s ngư i Do Thái và Thiên Chúa quan tr ng nh t m i th i i. Hãy b t u t Kinh C u ư c và nhìn vào nh ng trích d n T i ngày nay, àn ông Do Thái chính th ng c trong l c u c a cái g i là Văn h c uyên thâm: nguy n hàng ngày "c m ơn Thư ng – Vua c a vũ tr Ngài ã không t o ra tôi là m t ph n ". M t khác, ph n "c m ơn “Ta tìm th y m t i u cay ng hơn cái ch t, y là m t ngư i Thư ng Ngài t o ra con theo ý mu n c a Ngài" [3]. M t c u àn bà có lòng như lư i b y, tay t a như dây trói. Ai p lòng nguy n khác ư c tìm th y trong nhi u sách c u nguy n Do c Chúa Tr i s thoát kh i cô ta; còn ai có t i s b cô ta v n Thái: "Xin ca ng i Thư ng vì Ngài t o ra con là ngư i Do l y… K truy n o nói: Sau khi xem xét muôn s t ng i u Thái. Xin ca ng i Thư ng vì Ngài không t o ra con là m t t ng v t, ng tìm chánh-lý, thì n y là i u ta tìm ư c: y là ph n . Xin ca ng i Thư ng vì Ngài không t o ra con là lòng ta hãy còn tìm mà chưa tìm ra: Trong m t ngàn ngư i àn ngư i ngu d t" [4]. ông ta ã tìm ư c m t ngư i; còn trong c th y ngư i àn bà ta ch ng tìm ư c m t ai h t. (Ecclesiastes Truy n o 7:26- Eve trong C u ư c c a Do Thái giao óng vai trò l n hơn 28). nhi u so v i Tân ư c c a Thiên Chúa giáo. T i l i c a bà là ch ch t trong toàn b c tin Thiên Chúa giáo vì khái ni m c a M t ph n khác c a văn h c Hebrew ư c tìm th y trong C u Thiên Chúa giáo v lý do mà nhi m v c a Jesus Christ (Nabi ư c Catholic vi t r ng: Ysa) trên Trái t b t ngu n t s b t tuân c a Eve i v i Thư ng . Bà ã m c t i và sau ó d d Adam làm theo. Do ó, Thư ng ã tr c xu t c hai t Thiên àng xu ng Trái t – nơi b nguy n r a vì h . H truy n l i cho i sau l i l m 9 10
 6. 6. c a mình - l i mà không ư c Thư ng tha th , do ó con " âu có s khác nhau gi a v và m , Eve v n là ngư i d d ngư i sinh ra ã mang t i l i. làm trong s ch con ngư i t mà chúng ta ph i bi t trong b t kỳ ngư i ph n nào… Tôi 't i t tông' Thư ng ph i hy sinh Jesus (Nabi Ysa) trên không th th y ph n có ích cho àn ông như th nào n u lo i cây thánh giá, ngư i ư c coi là Con trai c a Thư ng . Do b ch c năng sinh ra". ó, Eve ch u trách nhi m cho l i c a mình, l i c a ch ng, t i t tông c a toàn nhân lo i, và cái ch t c a Con trai c a Thư ng Hàng th k sau, St. Thomas Aquinas v n coi ph n là ngư i . Nói cách khác, m t ph n hành ng theo ý mình ã gây khi m khuy t: nên s s p c a nhân lo i. "Khi ý n b n ch t cá nhân, ph n khi m khuy t và thi u “ àn bà ph i yên l ng mà nghe d y, l i ph i vâng ph c m i chín ch n, vì s c ch ng trong àn ông nghiêng v s s n àng. Ta không cho phép àn bà d y d , cũng không ư c c m sinh m t chân dung hoàn h o àn ông; trong khi s s n sinh quy n trên àn ông; nhưng ph i yên l ng. Vì Adam ư c ph n n t m t khi m khuy t trong s c ch ng hay t m t d ng nên trư c nh t, r i m i t i Eva. L i không ph i Adam b s khó khăn v t ch t, hay th m chí t m t s nh hư ng bên d dành, mà là ngư i àn bà b d dành mà sa vào t i l i”… (I ngoài". Timothy 2:11-14) Cu i cùng, ngư i c i cách n i ti ng Martin Luther không th St. Tertullian th m chí còn l mãng hơn St. Paul, trong khi th y ư c l i ích nào t ph n ngoài vi c mang n cho th ông ang nói v i 'các bà các ch ư c yêu quý nh t' c a mình gi i nhi u tr con b t ch p m i tác ng: v c tin, ông nói [6]: "N u h m t th m chí ch t i, không v n gì c . Hãy h "Các con có bi t m i ngư i trong các con là m t Eve? Cái gì ch t trong quá trình sinh , ó là lý do h ây" Chúa gán cho các con thì nó ti p t c t n t i cho n th i i c a chúng ta bây gi : t i l i cũng ti p t c như th . Các con là L i l n n a t t c ph n u b bôi x u vì hình nh c a Eve - c a ngõ Ma qu bư c vào: các con là ngư i m d u niêm k d d , theo Genesis. K t lu n, khái ni m ph n c a Do phong c a cây c m: các con là k u tiên leo lên t i l i: các Thái – Thiên Chúa giáo b hu ho i b i ni m tin vào b n con là k ã thuy t ph c anh ta - ngư i mà ma qu không ch t t i l i c a Eve và con cháu ph n c a bà. can m t n công. Các con ã phá hu d dàng quan h gi a con ngư i và hình tư ng c a Chúa. Vì t i l i ó mà Con N u chúng ta chú ý vào nh ng gì Qur’an nói v ph n , trai c a Chúa b gi t". chúng ta s nhanh chóng nh n ra r ng khái ni m c a Islam v ph n khác cơ b n v i Do Thái – Thiên Chúa giáo. Ngài St. Augustine trung thành v i di s n c a t tiên, ông vi t cho phán: b n: 11 12
 7. 7. nh ng ngư i mà Allah khoan h ng b i vì Allah Toàn Năng, {XW Th u Su t (t t c )” (Qur’an 9:71). LK JIHGFEDCBA {XW ¢ ¡ ١٩٥ :‫ان‬ ‫ل‬ z RQPO NM ¨§¦¥ ¤£ Allah phán: “Do ó, Rabb c a h ã áp l i c u nguy n c a ٣٥ :‫اب‬ ‫ا‬ z ²±° ®¬«ª © h , phán b o: 'TA s không làm m t công lao c a b t c ngư i làm vi c nào trong s các ngư i, dù là nam hay n , ngư i này Allah phán: “Qu th t, i v i nh ng ngư i Muslim, nam và v i ngư i kia...” (Qur’an 3:195) n ; nh ng ngư i có c tin, nam và n ; nh ng ngư i cung kính, nam và n ; nh ng ngư i chân th t, nam và n ; nh ng à  Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ {XW ngư i kiên nh n, nam và n ; nh ng ngư i khiêm t n, nam và n ; nh ng ngư i b thí, nam và n ; nh ng ngư i kiêng c nh n Æ ÅÄ chay, nam và n nh ng ngư i gi lòng trinh b ch, nam và n ; nh ng ngư i nhi u tư ng nh Allah, nam và n ... Allah s tha th và ban thư ng to l n cho h ” (Qur’an 33:35) ٤٠ : z Allah phán: “Ai làm i u t i l i thì ch b ph t ngang b ng {XW v i t i ph m. Ngư c l i, ai làm i u thi n, b t lu n là nam hay n , và là ngư i có c tin thì s vào Thiên Ðàng, nơi mà h s hư ng vô s b ng l c” (Qur’an 40:40) z ~ } | { z y {XW ٧١ : ‫ا‬ Allah phán: “Và nh ng ngư i tin tư ng, nam và n là b n : ‫ا‬ z h u và là ng minh b o v l n nhau. H ra l nh làm i u ph i ٩٧ và c n nhau làm i u qu y và năng dâng l (Salah), b thí (Zakat), và tuân l nh c a Allah và S gi c a Ngài. Ðó là Allah phán: “Ai làm vi c t t, b t lu n nam hay n , và là m t ngư i có c tin thì ch c ch n TA s cho y s ng v i m t i 13 14
 8. 8. s ng lành m nh t t p; và ch c ch n TA s ban ph n thư ng Maryam, a con gái c a Imran: Nàng ã gi mình trinh ti t. c a h tùy theo i u t t nh t mà h ã làm.” (Qur’an 16:97). B i th , TA (Allah) ã cho Ruh (Thiên th n Jibril) c a TA hà vào (cơ th c a) Nàng; và Nàng xác nh n s th t v L i Phán Rõ ràng là quan i m c a Qur’an v ph n không khác so (Kul: Hãy thành) c a Rabb c a Nàng và (xác nh n s th t v ) v i àn ông. C hai u là t o hoá c a Thư ng , có m c tiêu Kinh Sách c a Ngài và Nàng là m t n tín sùng o. cao c trên trái t là tôn th Thư ng c a h , làm các vi c (Qur’an 66 :11-12). t t tránh xa vi c x u và c hai s ư c ánh giá phù h p. Qur’an không bao gi nói r ng ph n là cánh c a c a ma qu 4. CON GÁI ÁNG H TH N? hay là k l a d i b m sinh. Qur’an cũng không bao gi nói r ng àn ông là hình nh c a Thư ng ; t t c àn ông và ph n Th c t , quan i m khác nhau gi a C u ư c và Qur’an v u là v t t o hoá c a Ngài. Theo Qur’an, vai trò c a ph n ph n b t u ngay sau khi ph n ư c sinh ra. Ví d , C u trên trái t không ch gi i h n sinh . Ph n ư c òi ư c nói r ng th i kỳ ô u c a ngư i àn bà n u sinh con gái thì h i ph i làm nhi u vi c thi n như àn ông. Qur’an chưa bao gi dài g p hai so v i sinh con trai (Lev. 12:2-5). nói không t n t i ph n ngay th ng. Ngư c l i Qur’an d y r ng t t c ngư i tin tư ng, n cũng như nam i theo m u hình C u ư c Catholic nói d t khoát r ng: c a nh ng ph n lý tư ng như Mary và v Pharao: “Vi c sinh con gái là m t m t mát” (Ecclesiasticus 22:3) ¥ ¤£¢¡ {XW i ngư c v i các câu gây s c trên, àn ông nh n ư c l i ca ng i c bi t: ´³²± ° ®¬«ª©¨§¦ "M t ngư i àn ông giáo d c con trai mình s là s ghen t À¿¾½¼ »º ¹¸¶ c a k thù c a anh ta” (Ecclesiasticus 30:3) ١١ : ‫ا‬ z ÆÅÄàÁ Giáo sĩ Do Thái b t bu c àn ông Do Thái ph i có con ١٢ - tăng dân s . Cùng lúc ó, h không d u di m vi c ưa thích bé trai hơn: "Th t t t cho nh ng ai có con trai nhưng th t t i n u Allah phán: "Và Allah trình bày cho nh ng ngư i có c tin có con gái", "khi a bé trai ư c sinh ra, t t c u vui m t thí d i n hình v bà (Asiyah) v c a Fir'awn khi bà c u m ng… khi a bé gái ư c sinh ra t t c u au bu n", và nguy n thưa: 'L y Rabb c a b tôi! Xin Ngài xây cho b tôi m t "khi bé trai chào i, hoà bình n v i th gi i… khi bé gái mái nhà g n Ngài nơi Thiên Ðàng và c u b tôi thoát kh i (tay chào i, ch ng có gì n c ." [7] c a) Fir'awn và vi c làm (t i l i) c a y và c u b tôi thoát kh i ám ngư i làm i u sai qu y (Zâlimun) - Và (thí d v ) 15 16
 9. 9. Con gái b coi là m t gánh n ng v t v , s gây h th n cho ngư i cha: j i h g f e d cb a {XW "Con gái c a ngươi ương ng nh? Hãy giám sát c n th n cô | {zy x w vu t sr qp o n m lk ta không làm cho ngươi tr thành trò cư i c a k thù, câu chuy n c a thành ph , ch c a chuy n t m phào t m thư ng, ٥٩ - ٥٨ : ‫ا‬ z ~} và t ngươi vào c nh x u h công khai” (Ecclesiasticus 42:11). Allah Phán: “Và khi m t ngư i trong b n nh n ư c tin t c v m t a bé gái (v a m i chào i), gương m t c a y sa s m "Gi ngư i con gái ương ng nh dư i s ki m soát ch c ch n, và n i long bu n r u vô h n. Y nh c nhã l n tr n thiên h vì n u không cô ta s l m d ng b t kỳ s xá t i nào mà cô ta nh n hung tin v a m i nh n. Y ph i gi nó ( a bé gái) l i trong t i ư c. Hãy theo dõi nghiêm ng t ôi m t trơ tráo c a cô ta, ng nh c hay ph i chôn s ng nó dư i t? Ôi xót xa thay i u mà y ng c nhiên n u cô ta làm ngươi h th n" (Ecclesiasticus 26:10- quy t nh.” (Quran 16:58-59). 11). Qur’an th m chí nh c n món quà c a s ra i bé gái u i u này r t gi ng quan ni m i x v i con gái như ngu n tiên: g c gây h th n d n t i vi c ngư i ngo i giáo R p th i ti n Islam ã có h t c gi t tr sơ sinh gái. ´ ³ ² ±° ® ¬« ª © ¨ {XW Qur’an c c l c ch trích h t c c c kỳ tàn ác này: ٤٩ :‫رى‬ ‫ا‬ z »º¹ ¸ ¶ Ph i nói r ng t i ph m c ác này ã có th không d ng l i Arab, nó không dành cho s c m nh c a các t ng nghiêm kh c Allah phán: “Allah n m quy n th ng tr các t ng tr i và trái mà Qur’an ã dùng ch trích h t c này (16:59, 43:17, 81:8- t. Ngài t o hoá v t gì Ngài mu n. Ngài ban con gái cho 9). Hơn n a, Qur’an không phân bi t gi a bé trai và bé gái. ngư i nào Ngài mu n và con trai cho ngư i nào Ngài mu n”. Ngư c l i v i Kinh sách, Qur’an coi s ra i c a bé gái là m t (Qur’an 42:49) món quà và ân hu t Thư ng , gi ng như s ra i c a bé trai. xóa b m i v t tích c a n n gi t tr gái xã h i Muslim th i ti n Islam, Nabi Muhammad h a v i nh ng ngư i ư c ban ân hu có con gái ph n thư ng l n n u h nuôi n ng chúng m t cách t t p: 17 18
 10. 10. Nabi nói: "Ngư i nào nuôi dư ng con gái và i x r ng Làm sao ph n h c ư c n u h không ư c phép nói? Làm lư ng v i chúng, h s ư c b o v kh i L a Ho Ng c." sao ph n phát tri n trí tu n u h b bu c tr ng thái hoàn (Bukhari và Muslim). toàn tuân l nh? Làm sao cô y m r ng t m nhìn n u ngu n thông tin duy nh t là ch ng nhà? Nabi nói: "Ai nuôi dư ng hai con gái n khi chúng trư ng thành thì Ngày Phán x cu i cùng n, Tôi và anh ta như th Gi ây công b ng, chúng ta nên h i: v trí trong Qur’an có này” và Ngư i an các ngón tay l i v i nhau. (Muslim) khác gì không? M t câu chuy n ng n ư c k trong Qur’an k t lu n v trí c a nó m t cách súc tích. Khawlah là m t ph n 5. S GIÁO D C PH N Muslim, ông ch ng Aws c a cô y ã nói trong lúc gi n d : "Nàng v i tôi như cái lưng c a m tôi". Ngư i R p ngo i o S khác nhau gi a Tân Ư c và Qur’an v khái ni m ph n coi câu này có nghĩa là li d , gi i phóng ngư i ch ng kh i b t không ch gi i h n tr gái m i sinh mà vư t xa hơn th . Hãy kỳ trách nhi m v ch ng nhưng không cho ngư i v t do so sánh m i liên quan gi a Lu t Islam và Kinh Tân Ư c v vi c r i b nhà ch ng hay cư i ngư i àn ông khác. Nghe ư c m t ph n mu n h c h i tôn giáo c a mình. Nguyên lý căn nh ng l i này t ch ng mình, Khawlah rơi vào tình tr ng au b n c a Do Thái giáo là kinh Tân Ư c, theo Talmud, "ph n kh . Cô i th ng t i nhà Nabi ki n. Nabi cho ý ki n là không b t bu c h c kinh Tân Ư c". cô ta nên kiên nh n vì dư ng như không có cách gi i quy t. Khawla v n tranh cãi v i Nabi trong s c g ng gi gìn cu c M t s giáo sĩ Do Thái tuyên b ch c ch n “Thà t kinh Tân hôn nhân b ngưng l i. M t th i gian ng n sau, Qur’an can thi p Ư c còn hơn là d y cho ph n ”, và “Qu th t là không b t vào; L i yêu c u c a Khawla ư c ch p nh n. Câu kinh thiêng bu t cho ngư i àn ông d y cho con gái mình kinh Tân Ư c.” liêng ã hu b phong t c b t h p lý này. M t chương c a [8] Qur’an có tên "Almujadilah" hay "Ngư i Ph n Khi u N i" ư c t tên sau s vi c này: Quan i m c a St. Paul trong kinh Tân ư c trong th i hi n i không m y sáng s a hơn: L K J I H G F E D C B A {XW “Hãy làm như trong c H i thánh c a các thánh , àn bà ph i nín l ng trong nhà th . H không ư c phép nói, nhưng ph i ١: ‫د‬ ‫ا‬ z TSRQ P ON M ph c tùng như lu t pháp d y. N u h mu n h c khôn i u gì, thì m i ngư i trong ám h ph i h i ch ng mình nhà; b i vì Allah phán: “Ch c ch n Allah ã nghe l i nói c a ngư i ph àn bà nói trong nhà th là áng h th n” (I Corinthians 14:34- n (tên Khawlah bint Tha’labah) ã khi u n i v i Ngư i 35). (Muhammad) v vi c ngư i ch ng c a bà (tên Aus bin As- Samit) và than th v i Allah; và Allah nghe l i i tho i gi a 19 20
 11. 11. hai ngư i (Muhammad và bà). Qu th t, Allah H ng Nghe và “N u m t ph n có kinh nguy t i qua hai ngư i àn ông, H ng Th y (m i vi c).” (Qur’an 58:1) n u khi ó là lúc cô ta m i có kinh thì m t trong hai ngư i s ch t, nguyên nhân do t cô ta, và n u cô ta s p h t kinh nguy t Ngư i ph n theo quan ni m c a Qur’an có quy n tranh cãi thì cô ta s gây ra s xung t gi a h ” (bPes. 111a.) th m chí v i b n thân Nabi . Không ai có quy n ch th cho cô ta gi im l ng. Cô ta không bu c ph i coi ch ng mình là ngu n Hơn th n a, ch ng c a ph n có kinh b c m vào giáo tham kh o duy nh t cho các v n lu t và tôn giáo. ư ng Do Thái n u anh ta b v làm cho không trong s ch th m chí ch là do h t b i dư i chân cô y. M t linh m c (th y tu) có 6.PH N KHÔNG TRONG S CH? v , con gái hay m ang trong kỳ kinh không th c kinh thánh ư ng [10]. Dĩ nhiên nhi u ph n Do Thái v n nói v Lu t và các quy nh c a Do Thái coi ngư i ph n khi có kinh nguy t như "s nguy n r a" [11]. kinh nguy t c c kỳ h n ch . Kinh C u ư c coi b t kỳ ph n nào ang có kinh nguy t là không trong s ch và t i l i. Hơn Islam không coi ph n có kinh mang b t kỳ m t lo i "không n a, s không trong s ch c a cô ta còn "gây nhi m" cho c trong s ch truy n nhi m" nào. Cô ta không ph i lo i "không th ngư i khác. B t c ai hay cái gì cô ta ch m vào u tr nên ch m vào ư c" hay "b nguy n r a". Cô ta v n s ng cu c s ng không s ch trong m t ngày: bình thư ng ch v i m t h n ch : c p v ch ng không ư c phép quan h tình d c trong th i gian v có kinh. B t kỳ s ti p "Khi nào m t ngư i n có kinh nguy t, ph i ch u ô u trong xúc nào khác gi a hai v ch ng u ư c phép. Ph n có kinh b y ngày, h ai ng n ngư i, s b ô u n chi u t i. Phàm ư c mi n m t s nghi th c như c u nguy n hàng ngày và nh n v t gì ngư i n m hay ng i trên trong lúc mình không s ch, s b chay trong chu kỳ c a mình. ô u . Ai ng n giư ng ngư i, ph i gi t qu n áo mình, t m trong nư c, và b ô u n chi u t i. Ai ng n v t gì ngư i 7. LÀM CH NG ã ng i trên, ph i gi t qu n áo mình, t m trong nư c, và b ô u n chi u t i. N u có v t gì nơi giư ng, ho c trên ngư i M t v n n a mà Qur’an và Kinh Sách không ng tình v i ng i, h ai ng n, s b ô u n chi u t i." (Lev. 15:19-23) nhau là v n ph n làm ch ng. úng là Qur’an ã ch th cho các tín gi i quy t các giao d ch tài chính c n hai nhân Do b n ch t "ô nhi m", ph n có kinh th nh tho ng b "tr c ch ng nam ho c m t nhân ch ng nam và hai nhân ch ng n : xu t" tránh kh năng ti p xúc v i cô ta. Cô ta ư c g i n m t nhà c bi t g i là "nhà b n" trong th i gian cô ta không s ch [9]. Talmud coi ph n có kinh là "tai ho " th m chí khi không ti p xúc: 21 22
 12. 12. ~ }| { z y { X W E DCB A YX W V U T S R QP O N M LK J I H GF ٢٨٢ :‫ة‬ ‫ا‬ z ١١ - ٦ :‫ا ر‬ z a`_ ^] [Z Allah phán: “ Và hãy g i hai ngư i àng ông c a các ngươi Allah phán: "Và i v i nh ng ai bu c t i v (ngo i tình) n làm ch ng; nhưng n u không có hai ngư i àn ông thì nhưng ngoài h ra không có ai làm ch ng, thì cho m i ngư i ch n m t ngư i àn ông và hai ngư i àn bà c a các ngươi c a h th b n l n nhân danh Allah r ng mình là m t ngư i nói n làm ch ng, m c ích là n u m t trong hai n nhân ch ng th t. Và (trong l i th ) l n th năm y xin Allah nguy n r a y ó nh m l n thì ngư i n s nh c nh ngư i kia.” (Qur’an n u y là m t ngư i nói d i. Và bà (v ) s kh i b ph t (ném á 2:282). cho ch t) n u bà ta th xác nh n b n l n nhân nhân Allah r ng ông ta là m t ngư i nói d i. Và (trong l i th ) l n th năm Tuy nhiên úng là Qur’an trong các tình th khác ch p nh n bà xin Allah giáng s gi n d (c a Ngài) lên bà n u ông (ch ng l i khai c a ph n như l i khai c a nam gi i. Trong th c t , c a bà) là m t ngư i nói th t. Và n u Allah không gia ân và l i khai c a ph n có th th m chí làm m t hi u l c l i khai khoan h ng cho các ngư i (thì các ngư i ã b Ngài ph t m t c a nam gi i. N u ngư i àn ông bu c t i v mình không trong r i) nhưng qu th t, Allah r t m c i lư ng và vô cùng sáng tr ng, theo Qur’an anh ta ư c yêu c u th trang nghiêm năm su t. Qu th t, nh ng k vu kh ng (A-i-shah v c a Nabi l n như là b ng ch ng cho l i c a v như anh ta nói. N u ngư i Muhammad) ch g m m t ph n t nh trong các ngươi. Ch v t ch i và th tương t năm l n thì cô ta không b coi là có ngh r ng bi n c ó là m t i u x u cho các ngươi. Không, ó t i và trong trư ng h p ó thì hôn nhân b hu b . Allah phán: là m t i u t t cho các ngươi. M i ngư i trong b n chúng s ch u hình ph t v t i mà y ã gây ra, nhưng riêng k ch mưu s ch u m t hình ph t l n hơn." (24:6-11). ¨§ ¦ ¥¤£¢¡ {XW M t khác, ph n không ư c quy n làm ch ng trong xã h i Do Thái cũ. [12] Giáo sĩ coi s không th làm ch ng c a ph ¹ ¸¶ ´³² ± ° ® ¬« ª © n là m t trong chín i u nguy n r a mà t t c ph n ph i ch u ng vì Fall (xem ph n "Di s n c a Eve"). Ph n Israel hôm Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º nay không ư c phép ưa ra b ng ch ng t i toà Do Thái. [13] Giáo sĩ thanh minh vì sao ph n không th làm ch ng b ng trích d n Genesis 18:9-16, cho r ng Sarah - v c a Ibrahim ã nói d i. Các giáo sĩ dùng s vi c này làm b ng ch ng cho vi c 23 24
 13. 13. ph n không tư cách làm nhân ch ng. ây c n chú ý là nh ng chuy n gây cho nó m t danh giá, mà r ng: Tôi không câu chuy n ư c k l i trong Genesis 18:9-16 ã ư c nh c t i th y con gái ông còn trinh. Và ây là b ng ch ng v trình ti t hơn m t l n trong Qur’an mà không h có i m nào Sarah nói c a con gái tôi. R i cha m s tr i áo-x ng nàng trư c m t các d i (Qur’an 11:69-74, 51:24-30). trư ng lão c a thành ó. B y gi các trư ng lão thành ó s b t ngư i ch ng mà ánh ph t, và b i vì có gièm pha m t ngư i phương Tây Thiên Chúa giáo, c lu t giáo h i và lu t dân ng trinh c a Israel, nên s ph t ngư i trăm ng ti n b c và s ngăn c m ph n làm ch ng cho n t n cu i th k trư c. trao cho cha cô gái. Nàng s ti p t c làm v ngư i ó, và ngư i [14]. ch ng không ư c phép u i nàng i ngày nào ngư i ch ng còn s ng. Nhưng n u chuy n ngư i ch ng nói là th t, nàng Theo Kinh sách, n u àn ông bu c t i v không trong s ch, không còn trinh, thì các trư ng lão ph i d n nàng ra n c a l i khai c a v s không ư c xem xét. Ngư i v b bu c t i thì nhà cha nàng, và àn ông c a thành ph s ném á cho nàng ph i ch u th thách. Trong th thách này, ngư i v im tv i ch t, vì nàng có ph m t i gian ác t i Israel, mà hành dâm trong m t nghi th c ph c t p và nh c nhã mà ư c cho là ch ng nhà cha mình. y, ngươi s làm trong s ch kh i cái ác trong s minh cô ta có t i hay vô t i (Num. 5:11-31). N u th y cô y có các ngươi.” (Deuteronomy 22:13-21) t i sau s th này, cô ta s b x t hình. N u th y cô ta vô t i, ngư i ch ng s không b ph t vì hành vi sai trái i v i v . 8. NGO I TÌNH Bên c nh ó, n u ngư i àn ông l y v và sau ó bu c t i cô Ngo i tình b coi là m t t i trong t t c các tôn giáo. Kinh y không trinh tr ng, l i khai c a cô y s không ư c tính n. Sách ph t t hình cho c ngư i ngo i tình nam và n : Cha m cô y ph i mang n b ng ch ng v s trinh tr ng c a cô trư c nh ng ngư i cao tu i trong làng. N u cha m không “N u ngư i nào ph m t i tà dâm cùng v c a ngư i khác, hay th ch ng minh s vô t i c a con gái mình, cô ta s b ném á là ph m t i tà dâm cùng v ngư i lân c n mình, ngư i nam n ch t trư c nhà c a ngư i cha. N u cha m ch ng minh cùng ngư i n ó u ph i b x t ” (Lev. 20:10). ư c s vô t i c a cô y, ngư i ch ng s ch b ph t trăm ng ti n b c và anh ta không th li d v cho n khi ch t: Islam cũng ph t ngang nhau v i ngư i ngo i tình nam và n “Khi m t ngư i nam ã cư i v , ăn cùng nàng, r i sau l i ghét i, phao cho nh ng chuy n khi n nàng m t danh giá, và W V U T SR Q P O N M L K {XW gièm pha nàng, mà r ng: ‘Tôi có l y cô y, khi ã n g n, th y không còn trinh’, bây gi cha m cô s l y và bày ra nh ng f e d c b a` _ ^ ] [ Z Y X b ng ch ng cô y còn trinh trư c m t các trư ng lão thành ph ó. Cha cô y s nói v i các trư ng lão r ng: ‘Tôi có g con gái ٢ :‫ا ر‬ zg cho ngư i này làm v , mà ngư i l i ghét nó. Này ngư i phao 25 26
 14. 14. Allah phán: " i v i ngư i ph n và ngư i àn ông m c t i v i ch ng. [15] ó là, n u m t àn ông quan h v i m t ph n zina (gian dâm), hãy ánh c hai m t trăm roi và ch ng ã có ch ng thì anh ta vi ph m tài s n c a m t ngư i àn ông lòng thương h i h trong vi c ch p hành L nh ph t c a Allah khác và s b ph t. n u các ngư i (th c s ) tin tư ng nơi Allah và Ngày Phán Xét cu i cùng. Và hãy m i m t s ngư i tin tư ng n ch ng ki n T i ngày nay Israel, n u m t ngư i àn ông có v t cho vi c tr ng ph t hai (t i nhân này)" (Quran 24:2). phép mình quan h ngoài hôn nhân v i m t ph n chưa ch ng, con c a ông ta v i ngư i ph n ó ư c coi là h p pháp. Tuy nhiên, nh nghĩa c a Qur’an v ngo i tình r t khác v i Nhưng n u m t ph n có ch ng có quan h v i àn ông khác nh nghĩa c a Kinh sách. Theo Qur’an, ngo i tình là s bao dù có v hay chưa thì con c a cô ta v i ngư i này không nh ng g m m t ngư i àn ông ho c ngư i àn bà ã l p gia ình v i b t h p pháp mà còn b coi là con hoang và b c m cư i b t kỳ m t ngư i ngoài hôn nhân. Kinh sách ch coi ngư i ngoài hôn ngư i Do Thái nào tr ngư i c i o và cư i con hoang khác. nhân c a ngư i àn bà có gia ình là ngo i tình. S c m này truy n cho mư i i con cháu c a a tr t i khi s hư h ng c a ngo i tình ư c coi là y u i. [16] “Khi ngư i ta g p m t ngư i nam n m cùng m t ngư i n có ch ng, thì ngư i nam luôn v i ngư i n , c hai u ph i b M t khác, Qur’an không bao gi coi b t kỳ ngư i ph n nào ch t. y, ngươi s làm trong s ch kh i cái ác t Israel” (Deut. là s h u c a b t kỳ àn ông nào. Qur’an hùng h n mô t m i 22:22). quan h gi a hai v ch ng như sau: Theo nh nghĩa c a Kinh sách, n u m t ngư i àn ông có gia ình ng v i m t ngư i ph n chưa có gia ình thì không b ~ } | { z y{XW coi là t i ph m. Ngư i àn ông có gia ình quan h ngoài hôn nhân v i m t ph n c thân thì không ph i là ngo i tình, z ngư i ph n c thân cũng không ph i là k ngo i tình. T i ٢١ :‫ا وم‬ ngo i tình ch x y ra khi m t àn ông, có gia ình hay c thân, ng v i m t ph n có gia ình. Trong trư ng h p này, àn ông Allah phán: “Và trong Ayat (D u hi u) c a Ngài có i u này: b coi là ngo i tình th m chí khi anh ta chưa có gia ình và ph Ngài ã t o t b n thân c a các ngư i nh ng ngư i v cho các n b coi là ngo i tình. Nói tóm l i, ngo i tình là b t kỳ quan h ngư i các ngư i s ng an lành v i h và Ngài ã t gi a tình d c nào trái phép liên quan n ph n có gia ình. Quan các ngư i tình yêu thương và lòng bao dung. Qu th t, nơi s h ngoài hôn nhân c a àn ông có gia ình th c ch t không vi c ó là nh ng Ayat (D u hi u) cho m t s ngư i bi t ng m ph i là m t t i trong Kinh sách. Vì sao có hai chu n o c? nghĩ.” (Qur’an 30:21). Theo b Bách khoa v Do Thái giáo, v ư c coi là s h u c a ch ng và ngo i tình t o ra m t vi ph m c quy n c a ch ng v i cô y; ngư i v khi là s h u c a ch ng không có quy n gì 27 28
 15. 15. ây là quan ni m c a Qur’an v hôn nhân: tình yêu, lòng C n chú ý r ng tài li u c a C u ư c v l i th c a ph n có nhân t và s thanh bình ch không ph i là s s h u và tiêu tác ng tiêu c c n ph n Do Thái- Thiên Chúa giáo t i u chu n kép. th k này. M t ph n có ch ng trong th gi i phương Tây không có a v h p pháp. Không hành ng nào c a h có giá 9. L I TH tr pháp lý. Ch ng h có th t ch i b t kỳ h p ng, tho thu n mà cô y ã làm. Ph n phương Tây (l p th a t l n nh t Theo C u ư c, m t àn ông ph i hoàn thành b t c l i th c a di s n Do Thái - Thiên Chúa giáo) không th làm h p ng nào anh ta ã th v i Thư ng . Anh ta không ư c sai l i liên k t vì h th c t b s h u b i m t ngư i khác. Ph n th . M t khác, l i th c a ph n không c n ph i ràng bu c v i phương Tây ã ch u ng trong g n hai ngàn năm vì quan i m cô y. Nó ph i ư c cha cô y ch p thu n n u cô ta ang s ng c a C u ư c v v trí c a ph n so v i cha và ch ng h . [18] trong nhà cha, hay b i ch ng cô y n u cô y ã k t hôn. N u cha hay ch ng cô y không ch ng th c l i th c a con gái hay Trong Islam, l i th c a m i ngư i Muslim, nam hay n , u v , t t c l i th c a cô ta tr nên vô hi u và không có giá tr : g n li n v i h . Không ai có quy n ph n i l i th c a ngư i khác. Không gi ư c l i th long tr ng c a ngư i nam hay “Nhưng n u cha nàng c m nàng khi ông nghe v nó thì không ngư i n thì ph i chu c t i như trong Qur’an ã nói: l i th hay b ng ch ng nào c a nàng mà nàng t ép bu c mình có giá tr … Ch ng nàng có th kh ng nh hay h y b b t kỳ ¬ «ª ©¨§¦ ¥¤£ {XW l i th nào nàng ã th hay b t kỳ b ng ch ng có th th t t ch i b n thân cô” (Num. 30:2-15). º¹ ¸¶ ´³² ±° ® Vì sao l i nói c a ph n không g n li n v i cô ta? Câu tr l i th t ơn gi n: vì cô ta thu c s h u c a cha trư c hôn nhân hay ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿¾½ ¼ » c a ch ng sau hôn nhân. S ki m soát c a cha i v i con gái là tuy t i t i m c n u ông ta mu n, ông ta có th bán con gái. ٨٩ :‫ة‬ ‫ا‬ z Giáo sĩ t ng vi t r ng: “ àn ông có th bán con gái, nhưng ph n không th bán con gái mình; àn ông có th h a hôn cho con Allah phán: “Allah s không b t ph t các ngư i v nh ng l i gái mình, nhưng àn bà thì không.” [17] Các tác ph m văn h c th tr ng r ng, ngư c l i, Ngài b t ph t các ngư i v các l i c a giáo sĩ Do Thái cho th y hôn nhân là k t qu c a s chuy n th nghiêm tr ng c a các ngư i. chu c t i, ph i nuôi ăn giao quy n ki m soát t cha sang ch ng: “h a hôn làm cho m t mư i ngư i nghèo theo cân lư ng trung bình mà các ngư i ph n s b s h u b t kh xâm ph m – tài s n không th xâm dùng nuôi gia ình ho c ph i may m c cho h ho c gi i ph m - c a ch ng cô ta…” Rõ ràng, n u ph n b coi là tài s n phóng m t ngư i nô l . Nhưng ai không có phương ti n thì ph i c a ai khác thì cô ta không th th n u ch nhân c a cô ta nh n chay 'Siyâm' ba ngày liên t c. ó là cách chu c t i cho không ch ng nh n. 29 30
 16. 16. các l i th nghiêm tr ng mà các ngư i ã ph m. Hãy coi ch ng 10.TÀI S N C A V l i th c a các ngư i” (Qur’an 5:89) Ba tôn giáo chia s m t c tin không th lay chuy n v t m B n o c a Nabi , nam và n , thư ng ích thân th v lòng quan tr ng c a hôn nhân và cu c s ng gia ình. Các tôn giáo trung thành v i Ngư i. Ph n cũng như nam gi i có th t này cũng ng tình v vai trò u tàu c a ngư i ch ng trong gia thân n ch Ngư i và th : ình. Tuy nhiên, s khác nhau hi n nhiên t n t i gi a ba tôn giáo v gi i h n c a vai trò u tàu này. Truy n th ng Do Thái K J I H G F E D C B A {XW - Thiên Chúa không gi ng v i Islam, h u như m r ng vai trò này c a ngư i ch ng vào vi c s h u ngư i v XWV UTSRQPON ML Truy n th ng Do Thái v vai trò c a ngư i ch ng i v i ngư i v có g c r t quan ni m anh ta s h u cô ta như s h u e dc b a ` _^ ] [ Z Y nô l . [19] Quan ni m này là lý do ng sau vi c chu n kép trong lu t v ngo i tình và ng sau kh năng c a ch ng bãi b ١٢ : ‫ا‬ z i h gf l i th c a v . Quan ni m này là lý do t ch i không cho v ki m soát tài s n c a cô y hay ngu n thu nh p c a cô y. Ngay Allah phán: "H i Nabi (Muhammad!) Khi nh ng ngư i ph n sau khi ph n Do Thái k t hôn, cô ta hoàn toàn m t quy n tin tư ng n g p Ngươi xin tuyên th (Bay’ah) v i Ngươi, ki m soát tài s n và ngu n thu c a mình vào tay ch ng. Giáo sĩ g m vi c h s không gán chung v i Allah b t c cái gì (trong Do Thái ã kh ng nh quy n c a ch ng v i tài s n c a v như vi c th ph ng Ngài), và s không ăn c p, và s không ngo i m t h qu c a quy n s h u ngư i v : "Vì ngư i ó có quy n tình (hay thông gian), và s không gi t con c a h , và s không s h u ngư i ph n thì sao h l i không s h u tài s n c a cô nói x u k khác, c tình b a t i u gian d i gi a tay và chân ta?", và "Vì anh ta giành ư c ngư i ph n thì vì sao không c a h (cho r ng con ngo i tình là con c a ch ng), và s không giành luôn ư c tài s n c a cô y?" [20] Do v y, hôn nhân làm b t tuân Ngươi (Muhammad) v i u gì t t (Ma’ruf) thì hãy cho ngư i ph n giàu nh t tr nên không m t xu dính túi. ch p nh n l i tuyên th (Bay’ah) c a h và hãy xin Allah tha Talmud mô t tình hình tài chính c a m t ngư i v như sau: th cho h . Qu th t, Allah H ng Tha Th , R t M c Khoan Dung." (Qur’an 60:12). “Làm sao mà ph n có th có th gì; b t c th gì c a cô y u thu c v ch ng cô ta? Nh ng gì c a anh ta là c a anh ta và àn ông không th th thay m t cho con gái hay v . H cũng nh ng gì c a cô ta thì cũng là c a anh ta… Thu nh p c a cô ta không th v c b l i th con cái hay v . và nh ng gì cô ta có th tìm th y trên ph cũng là c a anh ta. Nh ng v t trong nhà, th m chí là nh ng m u bánh mì trên bàn là c a anh ta. N u cô ta m i khách n nhà và cho anh ta ăn, cô ta ã ăn tr m c a ch ng mình…” (San 71a, Git 62 a) 31 32
 17. 17. B n ch t c a v n là tài s n c a ph n Do Thái có nghĩa là lu t giáo h i nhà th , ngư i v có quy n l y l i c a h i môn h p d n ngư i c u hôn. M t gia ình Do Thái có th chia c a mình n u cu c hôn nhân b h y b tr khi cô ta ph m l i cho con gái h m t ph n t c a cha dùng làm c a h i môn ngo i tình. Trong trư ng h p này, cô ta m t quy n v c a khi k t hôn. C a h i môn này làm cho con gái Do Thái tr h i môn n m trong tay ngư i ch ng. [24] Dư i lu t giáo h i và thành gánh n ng khó ch u cho cha h . Ngư i cha ph i nuôi lu t dân s , ph n Thiên Chúa giáo có ch ng châu Âu hay n ng con gái hàng năm và sau ó chu n b k t hôn cho cô ta M b m t quy n v tài s n t i t n cu i th k 19 u th k 20. b ng vi c cung c p c a h i môn to l n. Do v y, m t cô gái Ví d , quy n c a ph n dư i lu t c a Anh Qu c ư c biên trong gia ình Do Thái là kho n n và không tài s n. [21] so n và công b năm 1632. “Nh ng quy n này’ bao g m: “Cái Kho n n này gi i thích vì sao s ra i c a m t bé gái không gì ngư i ch ng có thu c s h u c a anh ta. Cái gì ngư i v có ư c ca t ng v i ni m vui trong xã h i Do Thái xưa (xem ph n thu c quy n s h u c a ch ng”. [25] Ngư i v không ch m t “Con gái áng h th n?”. C a h i môn là quà t ng ám cư i tài s n sau khi k t hôn, mà còn m t nhân ph m c a mình. dâng lên chú r dư i d ng thuê mư n. Ngư i ch ng có th hành Không có hành ng nào c a cô ta có giá tr pháp lý. Ch ng cô ng như ch s h u th c t c a h i môn nhưng anh ta không ta có th bác b b t kỳ s mua bán hay quà t ng nào c a cô ta th bán nó ư c. Cô dâu có th m t quy n ki m soát c a h i khi không g n li n giá tr pháp lý. Ngư i nào có h p ng v i môn vào th i i m hôn nhân. Hơn n a, cô ta có b n ph n làm cô ta b coi là t i ph m vì tham gia vào m t s gian l n. Hơn vi c sau khi k t hôn và t t c thu nh p c a cô y u n tay n a, cô ta không th ki n ho c b ki n dư i tên c a mình, cũng ngư i ch ng n áp s cưu mang c a ngư i ch ng mà ó là không th ki n ch ng mình. [26] M t ph n có ch ng b i nghĩa v c a anh ta. Cô ta ch có th l y l i tài s n c a mình x như m t a tr dư i con m t c a lu t. ơn gi n ngư i v trong hai trư ng h p: li d ho c ch ng ch t. N u cô ta ch t thu c v ch ng và do ó cô ta m t tài s n, nhân cách pháp lý và trư c, anh ta s th a k tài s n c a cô. Trong trư ng h p ch ng tên h . [27] ch t, v có th l y l i tài s n trư c khi cư i nhưng cô ta ư c quy n th a k b t kỳ ph n nào trong tài s n s h u b i ngư i Islam, t th k th 7 ã trao cho ph n có ch ng quy n cá ch ng quá c . Ph i nói thêm r ng chú r cũng ph i t ng quà nhân c l p mà Do Thái - Thiên Chúa giáo Tây phương g n cư i cho cô dâu, nhưng anh ta là ch s h u th c t c a món ây m i có. Trong Islam, cô dâu và gia ình cô y không có quà này ch ng nào h còn là v ch ng. [22] b n ph n t ng chú r b t c th gì. Cô gái trong gia ình Muslim không ph i là c a n . Ph n ư c Islam cao n Thiên Chúa giáo cho t i g n ây v n theo c tin gi ng như m c cô ta không c n ph i t ng quà h p d n ngư i ch ng c a Do Thái giáo. C trong lu t tôn giáo và dân s ch La tương lai. ó là chú r ph i t ng quà cô dâu m t món quà cư i. Mã thiên chúa giáo (sau Constantine) òi h i s tho thu n tài Món quà này ư c coi là tài s n c a cô y và chú r ho c gia s n như m t i u ki n công nh n hôn nhân. Các gia ình ình cô dâu không có ph n ho c không ư c ki m soát nó. d m h i con gái tăng d n c a h i môn và k t qu là àn ông có Ngày nay trong m t s xã h i Muslim, quà cư i b ng kim xu th cư i v s m hơn trong khi các gia ình hoãn cư i cho cương tr giá hàng trăm ngàn ô la không ph i là hi m. [28] con gái mu n hơn so v i phong t c thông thư ng. [23] Dư i Món quà cư i v n là c a cô dâu th m chí n u sau này cô y li d 33 34
 18. 18. i n a. Ngư i ch ng không ư c phép chia ph n tài s n c a v d v mà không ph i vì c ngo i tình, thì ngư i y làm cho v tr khi cô y ng ý t ng. [29] Qur’an ã phán v v trí c a nó mình thành ngư i ngo i tình; l i n u ngư i nào cư i àn bà b v v n này r t rõ ràng: ly d , thì cũng ph m t i ngo i tình" (Matthew 5:32). Ý ki n không tho hi p này, không còn nghi ng , là phi hi n th c. Nó th a nh n tr ng thái c a s hoàn thi n o c mà xã h i loài {XW ngư i không bao gi t ư c. Khi c p v ch ng nh n ra r ng cu c s ng hôn nhân c a h không th c u vãn n i thì s c m ly ٤ :‫ء‬ ‫ا‬ z £¢¡ d s không mang l i i u t t p nào cho h . Ép bu c v ch ng không h p nhau ph i chung s ng cùng nhau trái v i ý mu n c a Allah phán: “Và hãy t ng cho các ngư i v ti n cư i b t bu c h s không hi u qu và không h p lý. Không ng c nhiên vi c (Mahr) c a h . Nhưng n u h vui lòng t ng l i m t ph n nào th gi i Thiên Chúa giáo ã bu c ph i ng h vi c ly d . cho các ngư i, thì hãy hoan h hư ng nó m t cách b ích.” (Qur’an 4:4) Do Thái m t khác cho phép ly d th m chí không c n nguyên nhân. Kinh C u ư c trao cho ngư i ch ng quy n ly d v th m Tài s n và thu nh n c a v hoàn toàn n m trong quy n ki m chí ch c n anh ta không thích cô y n a: soát c a cô y và ch cô y ư c s d ng vì nuôi dư ng v con là nghĩa v c a ch ng. [30] Dù ngư i v có giàu n âu thì cô “Khi m t ngư i àn ông cư i v , n u nàng làm ngư i ph t ta không có b n ph n hành ng như ngư i ng chu c p cho lòng b i ngươi th y nơi nàng m t s không ng n nào, thì gia ình tr khi cô y t nguy n làm như v y. V ho c ch ng ngư i ư c vi t m t t ơn ly d , trao vào tay nàng, u i kh i th a k c a nhau. Hơn n a, m t ph n có ch ng trong Islam nhà mình. Khi nàng ã ra kh i nhà ngư i, i làm v m t ngư i gi quy n pháp lý cá nhân c l p và gi nguyên tên h . [31] khác, n u ngư i ch ng th hai l i ghét nàng, vi t cho m t t M t th m phán ngư i M có l n bình lu n v quy n c a ph n ơn ly d , trao vào tay nàng và u i kh i nhà mình, hay là Muslim nói r ng: "Qu th t ph n gi ng như m t tr i, vì cô ta ngư i ch ng th hai này ch t i, thì ngư i ch ng th nh t là c l p, và cô ta gi ư c quy n pháp nhân c a mình, và tên h ngư i ã u i nàng i, không ư c phép l y l i nàng làm v , c a dòng h mình, m c cho cô ta có th cư i n mư i l n” sau khi nàng b ô u ” (Deut. 24: 1-4). [32] Các câu kinh trên gây ra m t s tranh lu n áng k gi a các 11. LY D h c gi Do Thái vì s b t ng c a h vư t kh i s gi i nghĩa c a t "làm ph t lòng", "s không ng n" và "s không Ba tôn giáo có quan i m khác nhau áng k v ly d . Thiên thích" ư c nêu trong các câu kinh. Talmud ghi l i nh ng ý Chúa giáo hoàn toàn ghê t m vi c ly d . Kinh Tân ư c ng h ki n khác nhau c a h : rõ ràng tính b n v ng c a hôn nhân. Jesus (Nabi Ysa) ư c cho là ã nói: "Song ta phán cùng các ngươi: n u ngư i nào ly 35 36
 19. 19. "Trư ng phái Shammai cho r ng àn ông không nên ly d v m t ngư i àn ông l y v và s ng v i cô ta trong mư i năm và tr khi anh ta phát hi n l i c a cô y trong m t s hành vi tình không sinh con, anh ta ph i ly d cô y" (Yeb 64a) d c, trong khi trư ng phái Hillel nói anh ta có th ly d cô y th m chí n u cô y ơn thu n ch n u h ng m t món ăn. Giáo sĩ M t khác, ngư i v không th phát ơn ly d dư i lu t Do Akiba nói anh ta có th ly d cô y th m chí n u anh ta tìm th y Thái. M t ngư i v Do Thái tuy nhiên có th th nh c u quy n m t ph n khác p hơn v " (Gittin 90 a-b). ly d trư c toà án Do Thái v i lý do rõ ràng. Có r t ít lý do ngư i v ư c ra th nh c u ly d . Nh ng lý do này là: Kinh Tân ư c i theo quan i m c a Shammaites ( ) trong ch ng b d t t hay b nh da li u, ch ng không hoàn thành trách nhi m hôn nhân c a mình… Toà ph i ng h l i th nh c u ly d khi lu t Do Thái theo quan i m c a Hillelites (^ ) và Akiba c a v nhưng không th h y cu c hôn nhân. Ch có ngư i ( )[33]. Vì quan i m Hillelites chi m ưu th nên nó tr thành ch ng có th h y cu c hôn nhân b ng cách ưa cho v ơn ly truy n th ng không th phá v c a lu t Do Thái trao cho ngư i d . Toà có th tr ng ph t roi, ph t ti n, b tù và rút phép thông ch ng quy n t do ly d v mà không c n lý do. Kinh C u ư c công c a anh ta bu c anh ta ưa ơn ly d cho ngư i v . Tuy không ch cho ngư i ch ng quy n ly d ngư i v "làm ph t nhiên, n u ông ch ng bư ng b nh thì s t ch i ly d v và gi lòng", nó còn coi vi c ly d m t "ngư i v t i" là m t nhi m v : cô ta g n li n v i mình vô h n nh. T i t hơn n a, anh ta có th b rơi cô ta mà không ly d và cô ta tr ng thái không “M t ngư i v t i mang n s nh c nhã, cái nhìn th t v ng, k t hôn, không ly d . Anh ta có th cư i ngư i ph n khác hay và trái tim b thương. U o i bàn tay và y u t u g i là ngư i th m chí s ng cùng và có con v i b t kỳ ph n c thân nào àn ông có v không làm anh ta h nh phúc. Ph n là ngu n mà không c n k t hôn (nh ng a tr này ư c coi là h p pháp g c c a t i l i, và qua cô ta chúng ta t t c u ch t. ng theo lu t Do Thái). Ngư i v b b rơi m t khác không th cư i l i m t thùng ch a b th ng gây nên ch y nh gi t hay cho b t kỳ ngư i nào khác vì cô ta v n có ch ng theo pháp lu t và phép m t ngư i v t i nói cái gì cô ta mu n. N u cô ta không không th s ng v i ngư i àn ông khác vì cô ta s b coi là ch p nh n s ki m soát c a ngươi, hãy ly d cô ta và u i cô ta ngo i tình và a tr sinh ra t s k t h p này s b coi là b t i” (Ecclesisticus 25:25) h p pháp cho mư i i. Ph n trong tình th như v y ư c coi là agunah (ph n b trói bu c). [34] Ngày nay M có kho ng Talmud ã ghi l i vài hành ng c th c a v mà bu c ngư i 1000 t i 1500 ph n Do Thái là agunah, trong khi Israel con ch ng ph i ly d h : "N u cô ta ăn u ng ngoài ư ng, trong s này có th lên n 16000. Ngư i ch ng có th t ng ti n v m i trư ng h p giáo sĩ Meir nói r ng cô ta áng b li d " (Git. hàng ngàn ô la i l y ly d . [35] 89a). Islam có l p trư ng n m gi a Do Thái giáo và Thiên Chúa Talmud cũng b t bu c ly d ngư i v vô sinh (ngư i không giáo v ly d . Hôn nhân trong Islam là m t giao kèo h p pháp sinh con trong mư i năm): Giáo sĩ c a chúng ta d y r ng: “N u hóa và không nên b phá v tr khi có các lý do thuy t ph c. Các c p v ch ng ư c d y b o theo u i t t c bi n pháp 37 38
 20. 20. có th b t c khi nào cu c hôn nhân c a h ang g p nguy ã d y àn ông Muslim không l y l i b t kỳ ph n quà cư i nào hi m. ã t ng v tr trư ng h p v ch n cách k t thúc hôn nhân. Ly d không ph i là phương sách tr khi không còn cách nào khác. Tóm l i, Islam th a nh n ly d , nhưng t t nhiên không «ª© ¨§¦ ¥¤ £¢¡ {XW khuy n khích. u tiên hãy t p trung vào khía c nh th a nh n. Islam th a nh n quy n ly d t c hai phía k t thúc quan h ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ´³²±° ®¬ hôn nhân. ٢٢٩ :‫ة‬ ‫ ا‬z ÄÃÂÁÀ Islam cho ngư i ch ng quy n Talaq (ly d ). Hơn n a, không như Do Thái giáo, Islam trao cho ngư i v quy n hu hôn nhân Allah phán: “Và các ngươi không ư c phép l y l i b t c g i là Khula'. [36] N u ngư i ch ng h y hôn nhân b ng vi c ly ti n cư i (mahr) nào mà các ngươi ã t ng cho v , ngo i tr d v , anh ta không th l y l i b t kỳ ph n quà cư i nào ã t ng trư ng h p ôi bên s không th gi ư c nh ng gi i h n (qui v . Qur’an d t khoát c m ngư i ch ng ly d l y l i quà cư i b t nh) b i Allah. Nhưng n u các ngươi s ôi bên không th gi ch p giá tr c a món quà t n âu: ư c nh ng gi i h n c a Allah, thì ôi bên không m c ph i t i v ph n t ng v t mà bà v dùng chu c s t do cho mình. ây là nh ng gi i h n quy nh b i Allah. Do ó, ch vi ph m G F E D C B A{XW chúng” (Qur’an 2:229). R Q P O NM L K J I H M t ph n ã n ch Thiên S Muhammad xin h y b hôn nhân, cô ta nói v i Thiên S r ng cô ta không phàn nàn ٢٠ :‫ء‬ ‫ا‬ zS gì v tính cách hay ph m ch t c a ch ng. V n duy nh t c a cô ta là cô th c s không thích ch ng t i m c không th s ng Allah phán: “Và n u các ngươi mu n l y v sau thay cho ti p v i chàng n a. Thiên S h i cô: "Cô s tr l i vư n cho ngư i v trư c và các ngươi ã t ng m i bà m t óng vàng ch ng ch ” - quà cư i ch ng cô ã t ng v - cô y tr l i: (làm quà cư i) thì các ngư i không ư c phép l y l i m t tí "Vâng". Sau ó Thiên S b o ngư i ch ng l y l i vư n và nào c . Ph i chăng các ngươi mu n l y l i c a c i b ng cách ch p nh n k t thúc hôn nhân” (Bukhari) vu oan ho c làm nên t i công khai?” (Qur’an 4:20). Trong m t s trư ng h p, ngư i v Muslim có nguy n v ng Trong trư ng h p ngư i v ch n vi c k t thúc hôn nhân, cô gìn gi hôn nhân nhưng th y b n thân bu c ph i yêu c u ly d y có th tr l i quà cư i cho ch ng. Tr l i quà cư i trong vì m t s lý do thuy t ph c như: s tàn b o c a ch ng, b tr n trư ng h p này là m t n bù t t p cho ch ng ngư i ã thi t không lý do, ch ng không làm tròn trách nhi m hôn nhân… tha gi v l i trong khi cô y l a ch n r i b anh ta. Qur’an Trong các trư ng h p này toà Muslim cho hu hôn nhân. [37] 39 40
 21. 21. Nói tóm l i, Islam ban cho ph n m t s quy n hơn nh ng "M t ngư i àn ông có c tin không ư c căm ghét ngư i ngư i khác: cô y có th k t thúc hôn nhân b ng Khula' và cô ta ph n có c tin. N u anh ta không thích m t trong các c có th yêu c u ly d trư c toà. Ngư i v Muslim không bao gi i m c a cô y thì cô y s ư c hài lòng b i ngư i khác" b bó bu c b i ngư i ch ng ngoan c . Nh ng quy n này ã lôi (Muslim). kéo ph n Do Thái ang s ng trong xã h i Islam xưa kia vào th k th 7 tìm ki m ơn ly d t ngư i ch ng Do Thái toà Thiên S cũng nh n m nh r ng nh ng ngư i Muslim t t án Muslim. Giáo sĩ công b r ng gi y t này không h p l . nh t là nh ng ngư i i x t t nh t v i v c a h : k t thúc thông l này, giáo sĩ cho các quy n và c ân cho ph n Do Thái c làm suy y u s h p d n c a toà án Muslim. "Nh ng ngư i có c tin t ra có c tin hoàn h o là nh ng Ph n Do Thái s ng các nư c Thiên Chúa giáo không ư c ngư i có c tính t t nh t và nh ng ngư i t t nh t là nh ng trao b t kỳ c ân nào tương t vì lu t La mã v ly d không có ngư i t t nh t i v i v c a h ." (Tirmidthi). gì h p d n hơn lu t Do Thái. [38] Tuy nhiên, Islam là m t tôn giáo th c t và nó công nh n r ng Hãy t p trung s chú ý vào cách mà Islam không khuy n có các hoàn c nh trong ó hôn nhân bên b v c c a s s p khích ly d . Thiên S ã nói v i các tín có c tin r ng: . Trong nh ng trư ng h p như v y, m t l i khuyên v lòng "Trong s t t c các hành ng ư c phép, ly d là hành ng t t hay ki m ch b n thân không ph i là gi i pháp thi t th c. Do áng ghét nh t v i Thư ng " (Abu Dawood). v y, ph i làm gì c u vãn hôn nhân trong các trư ng h p này? Qur’an cho m t s l i khuyên thi t th c cho v ho c M t ngư i àn ông Muslim không nên ly d v ch vì anh ta ch ng có ch ng ho c v mình m c l i. V i ngư i ch ng mà các không thích nàng. Qur’an d y àn ông Muslim i x t t v i v hành ng c a sai trái c a v e do n hôn nhân, Qur’an ưa th m chí trong trư ng h p có c m giác lãnh m hay không ra b n lo i l i khuyên c th trong các câu kinh sau: thích: ] [ Z Y X{XW » º ¹ ¸ ¶ ´ ³{XW i h gf e d c b a `_ ^ ١٩ :‫ء‬ ‫ ا‬z ÂÁÀ¿¾½¼ tsrq ponmlk j Allah phán: “… hãy s ng chung v i h m t cách t t b i vì n u các ngươi ghét h thì có l các ngươi ghét m t i u mà - ٣٤ :‫ء‬ ‫ ا‬z~ } | { z y x w v u Allah ã ban nhi u cái t t lành trong ó.” (Qur’an 4:19). ٣٥ Thiên S Muhammad d y i u tương t : 41 42
 22. 22. Allah phán: “… và i v i các bà (v ) mà các ngươi s h Hơn n a, Thiên S c a Islam ã ch trích b t kỳ s ánh th t ti t và bư ng b nh, (trư c h t) hãy c nh cáo h , (k ó) t p vô lý nào. M t s bà v Muslim phàn nàn v i Ngư i r ng ch i ăn n m v i h , và (cu i cùng) ánh h (nh tay); b i th , h b ch ng ánh. Nghe th y i u này, Thiên S tuyên b d t n u h ch u nghe theo các ngư i thì ch ki m chuy n (r y rà) khoát r ng: v i h b i vì Allah R t T i Cao, R t Vĩ i. - Và n u các ngư i s hai (v ch ng) thôi nhau, hãy m i m t v tr ng tài c a gia “Nh ng ngư i làm như v y ( ánh v ) không ph i là nh ng ình bên ch ng và m t v tr ng tài c a gia ình bên v n hòa ngư i t t nh t trong các anh” (Abu Dawood). gi i. N u hai ng mu n hòa thu n, thì Allah s gi i hòa hai ngư i tr l i...” (Qur’an 4:34-35). C n ph i nh r ng v i m này Thiên S cũng nói: Ba l i khuyên u ư c th trư c. N u không thành công thì “Ngư i t t nh t trong s các anh là ngư i t t nh t i v i gia tìm s tr giúp c a hai gia ình. C n ph i chú ý r ng, trong s ình c a anh, và tôi là ngư i t t nh t trong s các anh i v i sáng t c a các câu kinh trên, ánh ngư i v b t tr là m t cách gia ình tôi”(Tirmidthi). t m th i ư c dùng như là s l a ch n th ba trong trư ng h p c c kỳ c n thi t v i hy v ng nó s là phương thu c cho vi c Thiên S ã khuyên m t ph n Muslim tên là Fatimah bint làm sai trái c a v . N u cách này hi u qu , ngư i ch ng không Qais ng cư i m t ngư i àn ông vì ông này ư c bi t là ánh ư c phép ti p t c qu y r y v như ã nói rõ trong câu kinh. ph n : N u nó không giúp gì ư c, ngư i ch ng v n không ư c phép dùng cách này lâu hơn và con ư ng cu i cùng c a s hoà gi i Tôi t i ch Thiên S và nói: “Abul Jahm và Mu'awiyah ã v i s tr giúp c a gia ình s ư c dùng. c u hôn tôi. Thiên S (b ng cách khuyên gi i) ã nói:“Mu'awiah thì r t nghèo còn Abul Jahm thư ng ánh ph Thiên S Muhammad ã ch d n cho các ông ch ng n " (Muslim). Muslim r ng h không nên trông c y vào các cách này tr các trư ng h p r t nghiêm tr ng như ngư i v có hành vi dâm d c. Ph i chú ý r ng Talmud ng h vi c ánh v như s tr ng Th m chí trong các trư ng h p này, hình ph t nên nh nhàng và ph t v i m c ích k lu t. [39] Ngư i ch ng không b gi i h n n u ngư i v ã ch a r i thì ngư i ch ng không ư c phép trong các trư ng h p nghiêm tr ng như dâm d c công khai. ch c t c v n a: Anh ta ư c phép ánh v th m chí n u v t ch i làm công vi c n i tr . Hơn n a, anh ta không b gi i h n ch dùng các Thiên S nói:“Trong trư ng h p h m c t i dâm d c, b n hình ph t nh nhàng. Anh ta ư c phép p tan s bư ng b nh có th h m t mình trên giư ng và ph t nh nhàng. N u h c a v b ng vi c ánh roi hay b ói cô y. [40] bi t nghe l i thì không ch ng l i h b ng b t kỳ cách nào n a” (Tirmidthi) V i nh ng ngư i v mà các vi c làm sai trái c a ch ng làm cho cu c hôn nhân g n v , Qur’an cho các l i khuyên sau: 43 44
 23. 23. K J I H G F E D C B A {XW 12. NGƯ I M Kinh C u ư c trong m t s ch ra l nh i x v i cha m t ١٢٨ :‫ء‬ ‫ ا‬z SRQ PONML t và chu áo và ch trích nh ng ngư i làm cha m m t danh Allah phán: “Và n u ngư i v s ngư i ch ng i x tàn t d . Ví d , "Khi m t ngư i nào ch i cha m ng m mình, thì ph i ho c b b rơi, thì hai ng không có t i n u ch u hoà gi i v i b x t " (Lev. 20:9) và "Con khôn ngoan làm vui v cha nó; nhau; và hoà gi i luôn luôn là (m t gi i pháp) t t...” (Quran còn a ngu mu i khinh b m mình" (Proverbs 15:20). 4:128). Dù m t s nơi ch nói kính tr ng ngư i cha, ví d : "Con khôn Trong trư ng h p này, ngư i v ư c khuyên i tìm s hòa ngoan nghe s khuyên d y c a cha" (Proverbs 13:1), nhưng gi i v i ch ng (có hay không có s tr giúp c a gia ình). áng chưa bao gi nói ch kính tr ng m . Hơn n a, không có s nh n chú ý là Qur’an không khuyên v s d ng n hai phương sách m nh c bi t nào v i x t t v i m như m t d u hi u c a là tránh quan h tình d c và ánh p. Lý do cho s khác bi t vi c ánh giá cao s ch u ng to l n c a ngư i m trong vi c này có th là b o v ngư i v kh i các ph n ng b o l c t sinh con và cho con bú. Bên c nh ó, ngư i m không h ư c ch ng cư x không úng n. Nh ng ph n ng b o l c như v y th a k t con cái như ngư i cha. [42] s t n h i c ngư i v và hôn nhân ch không mang l i i u t t. M t s h c gi Muslim ngh r ng tòa án có th thay m t Th t khó nói r ng kinh Tân ư c là m t kinh thánh kêu g i ngư i v áp d ng các phương sách này ch ng l i ngư i ch ng. kính tr ng ngư i m . Trái l i, ngư i ta có n tư ng r ng kinh ó là toà án u tiên khi n trách ngư i ch ng b t tr , sau có Tân ư c coi vi c i x t t v i ngư i m là m t i u ngăn c m anh ta ng n giư ng c a v và cu i cùng thi hành vi c tr trên con ư ng n v i Thư ng . Theo kinh Tân ư c, ánh ph t tư ng trưng. [41] m t ngư i không th tr thành m t con chiên (tín công giáo) t t x ng áng v i vi c tr thành m t tông c a Giê-su tr khi Tóm l i, Islam cho các c p v ch ng Muslim l i khuyên có anh ta căm gi n m mình. Nó cho r ng Giê-su ã nói: tính kh thi hơn c u vãn hôn nhân trong trư ng h p r i lo n và căng th ng. N u m t trong hai v ch ng hu ho i m i quan “N u có ai n theo ta mà không ghét cha m , v con, anh h hôn nhân thì ngư i kia ư c Qur’an khuyên làm b t c i u em, ch em mình, và chính s s ng mình n a, thì không ư c gì có th và hi u qu gi gìn m i liên h thiêng liêng này. làm môn c a ta” (Luke 14:26). N u t t c các cách u th t b i, Islam cho phép v ch ng chia tay m t cách yên bình và thân thi n. Hơn n a, kinh Tân ư c mô t m t b c tranh c a Giê-su khác i hay th m chí b t kính v i ngư i m c a mình. Ví d , khi bà m n tìm ông trong khi ông ang thuy t giáo cho m t ám ông, ông không quan tâm n vi c ra ngoài g p bà: 45 46
 24. 24. “M và anh em Ngài n, ng ngoài sân kêu Ngài. oàn dân v n ng i chung quanh Ngài. Có k thưa r ng: N y, m và {XW anh em th y ngoài kia, ương tìm th y. Song Ngài phán cùng h r ng: Ai là m ta, ai là anh em ta? Ngài l i ưa m t li c nh ng k ng i chung quanh mình mà phán r ng: Kìa là m ta và anh em ta! Ai làm theo ý mu n c a c Chúa Tr i, n y là ©¨§¦¥¤ £¢¡ anh em, ch em, và m ta v y. (Mark 3:31-35) ٢٤ - ٢٣ :‫اء‬ ‫ ا‬z° ® ¬«ª Ngư i ta có th bi n lu n r ng Giê-su ang c d y cho ngư i nghe m t bài h c quan tr ng r ng các ràng bu c tôn giáo không Allah phán: “Và Rabb (Allah) c a Ngươi (Muhammad) quy t kém ph n quan tr ng hơn các ràng bu c gia ình. Tuy nhiên, nh r ng các ngươi ch ư c th ph ng m t mình Ngài, và ăn ông ã có th d y cho ngư i nghe cũng bài h c này mà t t v i cha m . N u m t trong hai ngư i (cha m ) ho c c không c n t ra tuy t i lãnh m th ơ v i m mình như hai ngư i (cha m ) s ng v i ngươi n tu i già, ch nói ti ng v y. Quan i m b t kính gi ng như v y ư c mô t khi ông t 'uff' vô l v i hai ngư i (cha m ), và ch xua u i hai ngư i ch i tán thành m t câu nói b i m t trong ám ngư i nghe tôn (cha m ), mà ph i ăn nói v i hai ngư i (cha m ) l i l tôn kính. sùng vai trò c a m ông trong vi c sinh ra và chăm sóc ông: Và hãy nhân t i x khiêm như ng v i cha m và (c u nguyên) thưa: "L y Rabb c a b tôi! Xin Ngài r lòng thương “ c Chúa Giê-su ang phán nh ng i u y, có m t ngư i cha m c a b tôi gi ng như cha m c a b tôi ã thương yêu, àn bà gi a dân chúng c t ti ng thưa r ng: Phư c cho m ã chăm sóc b tôi lúc b tôi hãy còn bé." (Quran 17:23-24). mang thai Ngài và cho Ngài bú! c Chúa Giê-su áp r ng: Nh ng k nghe và gi l i c Chúa Tr i còn có phư c hơn” Qur’an trong m t vài nơi khác ã nh n m nh c bi t t i vai (Luke 11:27-28). trò to l n c a ngư i m trong vi c sinh con và chăm sóc con: N u m t ngư i m v i t m c như bà Mary trinh ti t b ix khi m nhã như v y, như mô t trong kinh Tân ư c, b i ngư i n m l k j i h g f {XW con trai t m c như Giê-su Christ thì m t ngư i m Thiên Chúa giáo bình thư ng ư c i x b i con trai Thiên Chúa giáo bình ١٤ :‫ن‬ z wvu ts rqpo thư ng như th nào? Allah phán: “Và TA ã truy n l nh cho con ngư i v (vi c Trong Islam, lòng tôn kính, kính tr ng và s kính m n hi u th o v i) cha m . M c a y ã cưu mang y t au y u g n li n v i b n ph n làm m là không gì b ng. Qur’an t (gian kh ) này ch ng lên au y u (gian kh ) khác; và cho y bú t m quan tr ng c a lòng t t i v i cha m ng th hai ch sau và d t s a y trong vòng hai năm; b i th hãy t ân TA – Allah – tôn th Thư ng : 47 48
 25. 25. và bi t ơn cha m c a ngươi, cu i cùng nhà ngươi s tr v g p nhân c a m t ngư i th a k như m t nô l . Trong khi o lu t l i TA.” (Qur’an 31:14). Mosaic con gái ư c phép th a k n u không còn àn ông, ngư i v không ư c công nh n là ngư i th a k th m chí Nơi r t c bi t c a ngư i m trong Islam ã ư c mô t hùng trong các i u ki n như v y."[44] Vì sao n thành viên c a gia h n b i Thiên S Muhammad : ình ư c coi là m t ph n c a di s n gia ình? Giáo sĩ Epstein ã tr l i: "H ư c s h u - trư c hôn nhân b i ngư i cha; "M t ngư i àn ông h i Thiên S :"Tôi ph i kính tr ng ai sau hôn nhân b i ngư i ch ng." [45] nh t?' Thiên S tr l i: "M c a anh". "Và ai ti p theo?" ngư i àn ông h i ti p. Thiên S tr l i: "M c a anh". "Và Các lu t th a k c a C u ư c ư c nói n trong (Number ai ti p theo?" ngư i àn ông h i. Thiên S tr l i: "M c a 27:1-11). Ngư i v không có ph n trong di s n c a ch ng, anh". "Và ai ti p theo?" ngư i àn ông h i. Thiên S tr l i: trong khi anh ta là ngư i th a k u tiên c a cô y, th m chí "Cha c a anh" (Bukhary và Muslim). trư c c con trai. Ngư i con gái ch có th th a k n u không còn ngư i th a k nam t n t i. Ngư i m hoàn toàn không ph i Trong s ít l i giáo hu n c a Islam mà ngư i Muslim v n là ngư i th a k trong khi ngư i cha còn s ng. Bà goá ph và trung thành tuân theo cho t i ngày nay là i x chu áo v i con gái trong trư ng h p con trai v n còn, phó m c cho ngư i m . Lòng tôn kính mà các bà m Muslim nh n ư c t con trai th a k nam cung c p. ó là vì sao bà goá ph và bé gái m và con gái là m u m c. M i quan h n ng m mãnh li t gi a côi thu c s các thành viên nghèo túng nh t c a xã h i Do các bà m Muslim và con cái c a h cùng v i lòng kính tr ng Thái. sâu s c mà àn ông Muslim dành cho m c a h thư ng làm kinh ng c ngư i Tây phương. [43] Thiên Chúa giáo ã hành ng theo cách này trong th i gian dài. C lu t giáo h i và dân s các nư c theo o Cơ c 13. QUY N TH A K C A PH N không cho con gái cùng chia s v i anh em trai ph n di s n c a cha. Bên c nh ó, ngư i v b tư c m i quy n th a k . Nh ng M t trong nh ng khác nhau quan tr ng nh t gi a Qur’an và lu t phi lý này ti p t c t n t i n cu i th k trư c. [46] C u ư c là quan i m c a chúng v quy n th a k tài s n c a ph n t ngư i thân qua i. Trong s nh ng ngư i ngo i giáo trư c Islam, quy n th a k ch h n ch riêng cho nh ng ngư i h hàng nam gi i. Qur’an Quan i m c a C u ư c ư c mô t ng n g n b i giáo sĩ lo i b t t c phong t c b t công này và cho t t c h hàng n Epstein: "Truy n th ng liên t c và không b gián o n k t gi i quy n th a k : nh ng ngày có C u ư c không ưa cho nh ng ngư i ph n c a gia ình, v và con gái, quy n th a k di s n c a gia ình. Trong k ho ch th a k c xưa hơn, các n thành viên trong gia ình ư c coi là m t ph n c a di s n và vì xa v i v i pháp 49 50
 26. 26. s ly d và không coi vi c s ng c thân là c tính t t. Do v y, I H G F E D C B A {XW trong m t xã h i Islam ích th c, cu c s ng gia ình là cu c s ng bình thư ng và ơn gi n hi m khi có ngo i l . ó là, h u ٧ :‫ء‬ ‫ ا‬z UT S RQ PONMLKJ h t t t c ph n và nam gi i trong tu i k t hôn u l p gia ình trong xã h i Islam. Trong chân lý c a nh ng th c t này, Allah phán: “Ngư i àn ông ư c hư ng m t ph n c a gia ngư i ta s ánh giá cao àn ông Muslim nói chung ch u gánh tài do cha m và bà con g n l i; ngư i àn bà ư c hư ng n ng tài chính l n hơn ph n Muslim và do v y lu t th a k có m t ph n c a gia tài do cha m và bà con g n l i; dù gia tài ý nghĩa bù p l i s m t cân b ng này do v y cu c s ng xã h i ó ít hay nhi u – chia ph n u có tính nh t nh” không có chi n tranh gi a gi i và gi a các t ng l p. Sau m t so (Quran,4:7). sánh ơn gi n gi a quy n và nghĩa v tài chính c a ph n Muslim, m t ph n Muslim Anh qu c ã k t lu n r ng Islam Nh ng bà m , ngư i v , con gái và ch em gái Muslim ư c ã i x v i ph n không nh ng công b ng mà còn hào nh n quy n th a k 1300 năm trư c khi châu Âu công nh n phóng. [47] nh ng quy n này t n t i. Vi c chia tài s n th a k là m t ch r ng l n v i r t nhi u chi ti t (Qur’an 4:7,11,12,176). Lu t 14. C NH KHÓ KHĂN C A BÀ GÓA chung là n gi i ư c hư ng m t n a ph n c a nam gi i tr trư ng h p m ư c nh n ph n b ng v i cha. Lu t chung này Vì th c t kinh C u ư c không công nh n quy n th a k cho n u em tách ra riêng bi t kh i các lu t khác liên quan n àn h nên các bà góa thu c s b t n thương nh t trong xã h i Do ông và ph n thì có v như không công b ng. hi u l ph i Thái. Các h hàng nam gi i th a k t t c tài s n c a ngư i ng sau lu t này, ngư i ta ph i tính n th c t r ng các b n ch ng quá c cung c p cho bà góa t tài s n ó. Tuy nhiên các ph n tài chính c a àn ông trong Islam vư t xa so v i b n ph n bà góa không có cách nào m b o mình ư c cung c p y c a ph n (xem ph n "Tài s n c a v ?"). Chú r ph i ưa cho và s ng nh lòng nhân t c a ngư i khác. Do ó, các bà góa cô dâu quà cư i. Quà cư i này tr thành tài s n c quy n thu c t ng l p th p nh t nư c Israel c xưa và c nh góa c a cô y và gi nguyên như v y th m chí sau này cô y ly ch ng ư c coi là m t bi u tư ng c a s hèn h l n (Isaiah d . Cô dâu không b bu c ph i t ng chú r b t c món quà 54:4). Nhưng c nh khó khăn c a bà góa trong truy n th ng C u t ng nào. ư c kéo dài th m chí vư t quá th i gian cô y ư c hư ng tài s n c a ch ng. Theo Genesis 38, m t goá ph không con ph i Hơn n a, ngư i ch ng Muslim có nhi m v nuôi v con. cư i anh hay em trai c a ch ng, th m chí n u h ã k t hôn, Ngư i v m t khác không b bu c ph i giúp ch ng trong anh ta có th sinh con cho anh/em trai ã ch t, do v y m b o v n này. Tài s n và thu nh p c a cô y là ch cho cô y tên c a anh/em trai s không b m t h n. chi dùng tr khi cô y t nguy n ưa cho ch ng. Bên c nh ó, ngư i ta ph i nh n th y r ng Islam ng h m nh m cu c s ng gia ình. Nó r t khuy n khích thanh niên l p gia ình, can ngăn 51 52
 27. 27. “Giu- a bèn b o Onan r ng: Con hãy l i g n v anh con, k t Bà góa và ph n ly d b coi thư ng trong truy n th ng Thiên b n cùng nàng như em ch ng, ng n i dòng dõi cho anh” Chúa giáo n m c th y tu c p cao không th cư i m t góa (Genesis 38:8). ph , m t ph n ly d hay m t con i m: Không òi h i bà góa ph i ng ý v i ám cư i này. Bà “Ngư i (Cha c p cao) ph i cư i gái ng trinh làm v . góa ư c i x như m t ph n tài s n c a ngư i ch ng quá Ngư i ch ng nên cư i bà góa, àn bà b ly d , hay gái i m ô c mà ch c năng chính là m b o cho h u th c a ch ng. u , nhưng ph i cư i m t ngư i ng trinh trong ngư i dân c a Lu t Thiên Chúa này v n ư c th c hành nư c Israel ngày mình. Ngư i ch ng nên làm ô danh dòng h mình gi a ngư i nay [9]. M t bà góa không con Israel ư c truy n l i cho dân c a ngư i. (Lev. 21:13-15) anh/em trai c a ch ng. N u anh/em trai quá nh , cô y ph i i t i khi anh ta trư ng thành. N u anh/em trai c a ngư i ch ng Israel ngày nay, con cháu c a ng c p Cohen (Cha cao c p quá c t ch i cư i cô y thì cô y ư c t do và có th cư i c a th i Temple) không th cư i m t góa ph , m t ph n ly d b t kỳ ngư i nào cô ch n. Israel, bà góa ph i t ng ti n hay m t con i m. [49] Trong lu t pháp Do Thái giáo, m t ph anh/em ch ng ư c t do không ph i là hi n tư ng hi m n góa ph ba l n mà c ba ngư i ch ng u ch t vì lý do t th y. nhiên thì b coi là 'tai ho ' và b c m k t hôn l n n a. [50] Qur’an m t khác không công nh n nh ng ngư i có ng Nh ng k ngo i giáo R p th i ti n Islam cũng có thông l c p hay c quy n và ngư i tai ho . Góa ph và ph n ly tương t . Bà góa ư c coi là m t ph n tài s n c a ch ng ư c d có quy n t do cư i b t kỳ ai h mu n. th a k b i h hàng nam gi i c a ch ng và thư ng thư ng cô y ư c g cư i cho con trai c c a ch ng quá c có v i ngư i Không có v t nhơ g n li n v i ly d hay s góa ph trong v khác. Qur’an công kích gay g t và bãi b t c l hèn h này Qur’an: (4:22). H G F E D C B A{XW i h g f e d c b a ` {XW U T S R Q PO N M L KJ I ٢٢ :‫ء‬ ‫ ا‬z rqp onm l kj ٢٣١ :‫ة‬ ‫ ا‬z ][ZYX WV Allah phán: "Và ch cư i ph n nào mà ngư i cha c a các ngư i ã cư i làm v ngo i tr trư ng h p ã l x y ra (trong Allah phán: "Và khi các ngươi ly d v và h s p hoàn t t th i quá kh ) b i vì ó là m t i u ô nh c và là m t t p t c áng h n v y (‘Iddah) ho c gi h l i m t cách t t ho c tr t ghê t m" (Qur’an 4:22). do cho h m t cách t t p; và ch gi h l i làm kh h , làm th các ngươi s ph m t i. Và ai làm th thì th t s s làm 53 54

×