Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ug Shielerning Muherremdiki Azghunliqi

Ug Shielerning Muherremdiki Azghunliqi

-----------------------------------------
http://www.scribd.com/Abdullah%20Baspren

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Ug Shielerning Muherremdiki Azghunliqi

  1. 1. ‫ﺷﯩﺌﻪﻟﻪرﻧﯩﯔ )ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﻰ( ﻣﯘھﻪررەﻣﻨﯩﯔ 01-ﻛﯜﻧﯩﺪە‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﻪﯾﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎزﻏﯘن-ﺑﯩﺪﺋﻪت ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮى‬ ‫]ﺋﯘﯾﻐﯘرﭼﻪ[‬ ‫ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻪ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﺷﻮراء ﺑﺪﻋﺔ وﺿﻼﻟﺔ‬ ‫]ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷوﯾﻐﻮرﯾﺔ[‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﻲ: ﺷﻪﯾﺦ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪد ﺳﺎﻟﯩﮫ ﺋﻪﻟﻤﯘﻧﻪﺟﺠﯩﺪ‬ ‫اﻟﻤﻔﺘﻲ: اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺠﺪ‬ ‫ﺗﻪرﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ: ﺳﻪﯾﭙﯩﺪدﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪۇﻟﺌﻪزﯨﺰ‬ ‫اﻟﻤﺘﺮﺟﻢ: ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ‬ ‫ﺗﻪﻛﺸﯘرۇپ ﺑﯩﻜﯩﺘﻜﯘﭼﻰ: ن. ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ: ن. ﺗﻤﻜﯿﻨﻲ‬ ‫رﯨﯿﺎد ﺷﻪھﺮى رەﺑﯟە راﯾﻮﻧﻰ دﯨﻦ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎت‬ ‫ھﻪﻣﻜﺎرﻟﯩﻖ ﻣﻪرﻛﯩﺰى‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻟﻠﺪﻋﻮة وﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﻟﺮﺑﻮة‬ ‫ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض‬ ‫8002 – 9241‬
  2. 2. ‫ﺷﯩﺌﻪﻟﻪرﻧﯩﯔ )ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﻰ( ﻣﯘھﻪررەﻣﻨﯩﯔ 01-ﻛﯜﻧﯩﺪە‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﻪﯾﺪﯨﻐﺎن ﺋﺎزﻏﯘن-ﺑﯩﺪﺋﻪت ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮى‬ ‫862101- ﻧﻮﻣﯘرﻟﯘق ﺳﻮﺋﺎل‬ ‫ﺳﻮﺋﺎل:‬ ‫ﻣﻪن ﯾﺎﺷـــــﺎۋاﺗﻘﺎن دۆﻟﻪﺗـــــﺘﻪ ﻧﯘرﻏﯘﻧﻠﯩﻐـــــﺎن ﺷـــــﯩﺌﻪﻟﻪر ﯾﺎﺷـــــﺎﯾﺪۇ، ﺋـــــﯘﻻر‬ ‫)ﺋﺎﺷﯘرا(ﻣﯘھﻪررەﻣﻨﯩﯔ9 -ۋە 01-ﻛـﯜﻧﻠﯩﺮى ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﺋﯩﻤـﺎم ھﯜﺳـﻪﯾﯩﻨﻨﻰ‬ ‫ﯾﺎﺧﺸــﻰ ﻛﯚرﯨــﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙــﺎدﯨﻠﻪپ ﻛﯚﯾﻨﻪﻛﻨﯩــﯔ ﯾﺎﻗﯩﺴــﯩﻨﻰ ﯾﯩﺮﺗﯩــﭗ‬ ‫ﻣﻪﯾﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘرۇپ ھﻪرﺧﯩﻞ دﯨﻦ ۋە ﺋﻪﻗﯩﻠﻤﯘ ﻗﻮﺑﯘل ﻗﯩﻠﻤﺎﯾـﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸـﻼرﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩــﺪۇ. ﺋــﯘﻻر ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﺑــﯘ ﺋﯩﺸــﯩﻨﻰ ﯾــﺎﻗﯘپ ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴــﺎﻻم ﯾﯜﺳــﯜپ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﯾﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧـﺪا ﺑﯩﺌـﺎرام ﺑﻮﻟـﯘپ ﺷـﯘﻧﺪاق ﻗﯩﻠﻐـﺎن دەپ‬ ‫ﻗﺎراﯾﺪۇ، ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘرۇپ ﻣﺎﺗﻪم ﻗﯩﻠﯩﺪۇ، ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯘ؟.‬ ‫ﺟﺎۋاپ:‬ ‫ﺑﺎرﻟﯩﻖ ﮔﯜزەل ﻣﺎﺧﺘﺎﺷﻼر ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪرﻧﯩﯔ ﭘﻪرۋەردﯨﮕﺎرى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﺋﺎﻟﻼھﻐﺎ ﺧﺎﺳﺘﯘر.‬ ‫ﺷﯩﯿﺌﻪﻟﻪرﻧﯩﯔ )ﺋﺎﺷﯘرا(ﻣﯘھﻪررەﻣﻨﯩـﯔ 01-ﻛـﯜﻧﻰ ﻣﻪﯾـﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘرۇپ،ﯾـﯜزﯨﮕﻪ‬ ‫ﻛﺎﭼــﺎﺗﻼپ، دوﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐــﺎ زەﻧﺠﯩــﺮ ﺑﯩــﻠﻪن ﺋــﯘرۇپ، ﺑﺎﺷــﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩــﭻ-ﭘﯩﭽــﺎق‬ ‫ﺑﯩﻠﻪن ﯾﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎن ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮى ﺋﯩﺴﻼم دﯨﻨـﺪا ھﯧﭽﻘﺎﻧـﺪاق‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳـــﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـــﺎن ۋە ﭘﻪﯾﻐﻪﻣـــﺒﻪر ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴـــﺎﻻم ﭼﻪﻛﻠﯩـــﮕﻪن ﻣـــﯘﻧﻜﻪر‬ ‫ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ، ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪر ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻم ھﺎﯾﺎت ۋاﻗﺘﯩﺪا ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﯾـﯧﻘﯩﻦ‬ ‫ﺗﯘﻏﻘــﺎﻧﻠﯩﺮى، ﻛﺎﺗﺘــﺎ ﺳــﺎھﺎﺑﯩﻼر، داﯕﻠﯩــﻖ ﺑــﺎﺗﯘرﻻردﯨﻦ ھﻪﻣــﺰە ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﺋﺎﺑــﺪۇل‬ ‫ﻣﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ، زەﯾﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ھﺎرﯨﺲ، ﺟﻪﭘﻪر ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﻪﺑـﯘ ﺗﺎﻟﯩـﭗ، ﺋﺎﺑـﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨـﻰ‬ ‫رەۋاھﻪ ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪر دۇﻧﯿﺎدﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﺴـﯩﻤﯘ ﺷـﯩﺌﻪﻟﻪر ﻗﯩﻠﻐﺎﻧـﺪەك‬ ‫1‬
  3. 3. ‫ﺋﯩﺸـــﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩـــﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐـــﺎن ۋە ھـــﯧﭻ ﻛﯩﺸـــﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧـــﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸـــﻘﺎ‬ ‫ﺑﯘﯾﺮۇﻣﯩﻐــﺎن. ﺋﻪﮔﻪر ﺷــﯩﯿﺌﻪﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐــﺎن ﺋﯩﺸــﻠﯩﺮى دﯨﻨــﺪا ﺋﺎﺳﺎﺳــﻰ ﺑــﺎر‬ ‫ﯾﺎﺧﺸـــﻰ ﺋﯩﺸـــﻼردﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐـــﺎن ﺑﻮﻟﺴـــﺎ ﺑـــﯘﻧﻰ ﺑﯩـــﺰدﯨﻦ ﺑـــﯘرۇن ﭘﻪﯾﻐﻪﻣـــﺒﻪر‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻم ۋە ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼر ﻗﯩﻠﻐﺎن ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ، ﺋـﯘﻻر ﺑﯩـﺰ ﺋﯜﭼـﯜن ﻧـﯧﻤﻪ دﯦـﮕﻪن‬ ‫ﯾﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﻟﮕﻪ ھﻪ!.‬ ‫ﯾـــﺎﻗﯘپ ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴـ ـﺎﻻم ﯾﯜﺳـــﯜپ ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴـــﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﯾﺮﯨﻠﯩـــﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧـــﺪا‬ ‫ﻣﻪﯾﺪﯨﺴـــﯩﮕﻪ ﺋﯘرۇپ،ﺋـــﯚزﯨﻨﻰ ﻛﺎﭼـــﺎﺗﻼپ، ﻗـــﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻘﯩﺘﻤﯩﻐـــﺎن، ﯾﯜﺳـــﯜپ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﯾﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﯾﺮام-ﻣﺎﺗﻪم ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐـﺎن،‬ ‫ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ ﯾﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚرﯨﺪﯨﻐﺎن ﯾـﯜرەك ﭘﺎرﯨﺴـﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎن ﺋـﻮﻏﻠﯩﻨﻰ داﺋﯩـﻢ‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﻪﯾﺘﺘﻰ، ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ، ﻏﻪم ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ. ﺑـﯘ ھـﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯩﻨﻜـﺎر ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎن‬ ‫ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪس، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺷﯩﯿﺌﻪﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴـﻼم دﯨﻨـﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩـﮕﻪن،‬ ‫ﺟﺎھﯩﻠﯩﯿﻪت ﺋﻪھﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎدەت ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎن ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت.‬ ‫ﺑﯘﺧﺎرﯨﻲ ۋە ﻣﯘﺳﻠﯩﻢ، ﺋﺎﺑﺪۇﻟﻼھ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﻣﻪﺳﺌﯘد رەزﯨﯿﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﮫـﯘدﯨﻦ رﯨـﯟاﯾﻪت‬ ‫ﻗﯩﻠﻐــﺎن ھﻪدﯨﺴــﺘﻪ ﭘﻪﯾﻐﻪﻣــﺒﻪر ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴــﺎﻻم ﻣﯘﻧــﺪاق دﯦــﮕﻪن: »ﺋــﯚزﯨﻨﻰ‬ ‫ﻛﺎﭼﺎﺗﻼپ، ﯾﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯾﯩﺮﺗﯩﭗ، دات-ﭘﻪرﯾﺎد ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﻼر ﺑﯩﺰدﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪس«.‬ ‫ﺷـــﯩﯿﺌﻪﻟﻪرﻧﯩﯔ )ﺋﺎﺷـــﯘرا(ﻣﯘھﻪررەﻣﻨﯩـــﯔ 01-ﻛـــﯜﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩـــﺪﯨﻐﺎن ھﻪرﺧﯩـــﻞ‬ ‫ﺋﯩﺸـــﻠﯩﺮى ﺋﯩﺴـــﻼم دﯨﻨﯩـــﺪا ھﯧﭽﻘﺎﻧـــﺪاق ﺋﺎﺳﺎﺳـــﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـــﺎن، ﭘﻪﯾﻐﻪﻣـــﺒﻪر‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴــﺎﻻم ۋە ﺳــﺎھﺎﺑﯩﻠﻪرﻣﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐــﺎن ﺑﯩــﺪﺋﻪت ﺋﯩﺸــﻼردﯨﻨﺪۇر. ﺋﯩﻤــﺎم‬ ‫ھﯘﺳـﻪﯾﯩﻨﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﺎﺗﺘـﺎ ﺑﻮﻟﻐـﺎن ﭘﻪﯾﻐﻪﻣـﺒﻪر ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴـﺎﻻم ۋاﭘـﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎﻧــﺪﯨﻤﯘ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ ھﯧﭽﻘﺎﻧﺪاق ﻛﯩﺸﻰ ﺷـﯩﯿﺌﻪﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸـﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸـﺎﯾﺪﯨﻐﺎن‬ ‫ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎن.‬ ‫2‬
  4. 4. ‫ﺋﯩﺒﻨــــﻰ ﻛﻪﺳــــﯩﺮ ﻣﯘﻧــــﺪاق دەﯾــــﺪۇ: quot;ھﻪر ﺑﯩــــﺮ ﻣﯘﺳــــﯘﻟﻤﺎن ﭘﻪﯾﻐﻪﻣــــﺒﻪر‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻧﻪۋرﯨﺴـﻰ )ﺋﻪڭ ﯾﺎﺧﺸـﻰ ﻛﯚرﯨـﺪﯨﻐﺎن ﻗﯩﺰﯨﻨﯩـﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴـﻰ(،‬ ‫ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼرﻧﯩﯔ ﺋـﺎﻟﯩﻤﻰ، ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ ﻛﺎﺗﺘﯩﺴـﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎن، ﺑـﺎﺗﯘر، ﺳـﯧﺨﻰ ۋە‬ ‫ﻛﯚپ ﺋﯩﺒﺎدەت ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺋﯩﻤﺎم ھﯘﺳﻪﯾﯩﻨﻨﯩﯔ ﻧﺎھﻪق ﺋﯚﻟﺘﯜرۈﻟﯜﺷـﯩﮕﻪ ﺑﯩﺌـﺎرام‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺸـــﻰ ﻛﯧـــﺮەك، ﻟـــﯧﻜﯩﻦ ﺷـــﯩﯿﺌﻪﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩـــﺪەك ﺑﯩـــﺪﺋﻪت، رﯨﯿـــﺎ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩــﺪﯨﻐﺎن ﺋﯩﺸــﻼردﯨﻦ ﺳــﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻻزﯨــﻢ. ﺋﯩﻤــﺎم ھﯘﺳــﻪﯾﯩﻨﻨﯩﯔ دادﯨﺴــﻰ‬ ‫ھﯩﺠﯩﺮﯨﯿﯩﻨﯩـــﯔ 04- ﯾﯩﻠـــﻰ راﻣﺰاﻧﻨﯩـــﯔ 71-ﻛﯜﻧﯩـــﺪە ﺑﺎﻣـــﺪات ﺋﻮﻗﯘﺷـــﻘﺎ‬ ‫ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻗﻪﺳﺘﻠﻪپ ﺋﯚﻟﺘﯜرۈﻟﮕﻪن ﻣﻪﺷﮫﯘر ﺳﺎھﺎﺑﯩﻼردﯨﻦ، ﺋﯩﺴـﻼم‬ ‫ﺧﻪﻟﯩﭙﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﯩﺴﻰ، ﺋﻪﻟـﻰ رەزﯨﯿﻪﻟﻼھـﯘ ﺋﻪﻧﮫـﯘ ﺑﺎﻟﯩﺴـﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋزەل ۋە‬ ‫ﭘﻪزﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺷـﯩﺌﻪﻟﻪر ﺑـﯘ ﻛﯩﺸـﯩﮕﻪ ﻣـﺎﺗﻪم ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻪﯾـﺪۇ ۋە ۋاﭘﺎﺗﯩﻐـﺎ‬ ‫ﺑﯩﺌــﺎرام ﺑﻮﻟﻤﺎﯾـــﺪۇ. ﺋﻪھﻠـــﻰ-ﺳــﯜﻧﻨﻪت ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩـــﯔ ﻗﺎرﯨﺸـــﯩﺪا ﺋﻮﺳـــﻤﺎن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫رەزﯨﯿﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘ ﺋﻪﻟﻰ رەزﯨﯿﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘدﯨﻦ ﺋﻪۋزەل دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ. ﺋﯘ ﻛﯩﺸـﻰ‬ ‫ھﯩﺠﺮﯨﯿﯩﻨﯩﯔ 63- ﯾﯩﻠﻰ ھﻪج ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﺪە ﺋﯚز ھﻮﯾﻠﯩﺴـﯩﺪا ﭘﯩﺘﻨﯩﭽﯩﻠﻪرﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻗﻮرﺷﺎۋﯨﺪا ﻗﯩﻠﯩﭗ ۋەھﺸﯩﻠﻪرﭼﻪ ﺑﻮﻏﯘزﻻﻧﻐـﺎن ﺑﻮﻟﺴـﯩﻤﯘ ﻟـﯧﻜﯩﻦ ﺷـﯩﺌﻪﻟﻪر ﺋـﯘ‬ ‫ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜن ﻣﺎﺗﻪم ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻪﯾﺪۇ ۋە ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋـﯘ ﻛﯩﺸـﯩﻨﯩﯔ ۋاﭘـﺎت ﺑﻮﻟﻐـﺎن‬ ‫ﻛــﯜﻧﯩﻨﻰ ﻣــﺎﺗﻪم ﻛــﯜﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﯾــﺪۇ. ﺋﯩﺴــﻼﻣﺪﯨﻜﻰ 2- ﺧﻪﻟﯩــﭙﻪ ﺋــﯚﻣﻪر ﺋﯩﺒﻨــﻰ‬ ‫ﺧﻪﺗﺘﺎب ﺋﻪھﻠﻰ-ﺳﯜﻧﻨﻪت ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎرﯨﺸﯩﺪا ﺋﻮﺳﻤﺎن رەزﯨﯿﻪﻟﻼھـﯘ ﺋﻪﻧﮫـﯘ‬ ‫ۋە ﺋﻪﻟﻰ رەزﯨﯿﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘﻻردﯨﻦ ﺋﻪۋزەل دەپ ﻗﺎرﯨﻠﯩﺪۇ، ﺋﯘ زات ﺑﺎﻣﺪات ﻧﺎﻣﯩﺰى‬ ‫ﺋﻮﻗﯘۋاﺗﻘﺎﻧــﺪا ﻣﯧﮫﺮاﺑﺘـــﺎ ﺋﯚﻟﺘﯜرۈﻟـــﺪى، ﺷـــﯩﺌﻪﻟﻪر ﺋـــﯘ ﻛﯩﺸـــﻰ ﺋﯜﭼـــﯜن ﻣـــﺎﺗﻪم‬ ‫ـ‬ ‫ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻪﯾﺪۇ ۋە ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋاﭘـﺎت ﺑﻮﻟﻐـﺎن ﻛـﯜﻧﯩﻨﻰ ﻣـﺎﺗﻪم ﻛـﯜﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﯾﺪۇ. ﺋﻪۋۋەﻟﻘﻰ ﺧﻪﻟﯩﭙﻪ ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﺮى ﺳﯩﺪدﯨﻖ رەزﯨﯿﻪﻟﻼھﯘ ﺋﻪﻧﮫـﯘ ﺑﯘﻻرﻧﯩـﯔ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪۋزەل ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪە ﮔﻪپ ﯾﻮق، ﺷﯩﺌﻪﻟﻪر ﺋﯘ زات ﺋﯜﭼﯜن ﻣـﺎﺗﻪم‬ ‫3‬
  5. 5. ‫ﺑﯩﻠﺪۈرﻣﻪﯾﺪۇ ۋە ھﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋاﭘـﺎت ﺑﻮﻟﻐـﺎن ﻛـﯜﻧﯩﻨﻰ ﻣـﺎﺗﻪم ﻛـﯜﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﯾﺪۇ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪن ﺑﯩـﺮﮔﻪ دۇﻧﯿـﺎ-ﺋـﺎﺧﯩﺮەﺗﺘﯩﻜﻰ ﭘﯜﺗـﯜن ﺋﯩﻨﺴـﺎﻧﻼرﻧﯩﯔ‬ ‫ﺳﻪردارى ﺑﻮﻟﻐﺎن ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼھ ﺗﺎﺋﺎﻻ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪرﻟﻪرﻧـﻰ ۋاﭘـﺎت‬ ‫ﻗﯩﻠﺪۇرﻏﺎﻧﺪەك ۋاﭘﺎت ﻗﯩﻠﺪۇردى. ھـﯧﭽﻜﯩﻢ ﺑـﯘ ﻛـﯜﻧﻨﻰ ﻧـﺎدان، ﺟﺎھﯩـﻞ، ﺷـﯩﺌﻪ‬ ‫راﭘﯩﺰﯨﻼر ﺋﯩﻤﺎم ھﯘﺳﻪﯾﯩﻨﻨﯩﯔ ۋاﭘﺎت ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﻣﺎﺗﻪم ﻛـﯜﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧـﺪەك‬ ‫ﻣﺎﺗﻪم ﻛـﯜﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺪى. ﻣﯘﺷـﯘﻧﺪاق ﻛﺎﺗﺘـﺎ ﻛﯩﺸـﯩﻠﻪر ﻣﯘﺳـﯩﺒﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐـﺎن‬ ‫ۋاﻗﯩﺘﻼرﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪﻧﺪە ﺗﯚۋەﻧﺪﯨﻜﻰ ھﻪدﯨﺴﻨﻰ ﺋﯧﺴﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻزﯨـﻢ.‬ ‫ﺋﯩﻤــﺎم ﺋﻪھــﻤﻪد ۋە ﺋﯩﺒﻨــﻰ ﻣــﺎﺟﻪ ﺋﻪﻟــﻰ ﺋﯩﺒﻨــﻰ ھﯜﺳــﻪﯾﯩﻨﻨﯩﯔ ﭼــﻮڭ دادﯨﺴــﻰ‬ ‫ﭘﻪﯾﻐﻪﻣﺒﻪر ﺋﻪﻟﻪﯾﮫﯩﺴﺴـﺎﻻﻣﺪﯨﻦ رﯨـﯟاﯾﻪت ﻗﯩﻠﻐـﺎن ھﻪدﯨﺴـﯩﺪە ﻣﯘﻧـﺪاق دەﯾـﺪۇ:‬ ‫»ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮەر ﻣﯘﺳﯩﺒﻪت ﯾﺎﻛﻰ ﻛﯧﻠﯩﺸﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﻛﻪﻟﺴﻪ، ﮔﻪرﭼﻪ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ‬ ‫ﺋــﯘزۇن ۋاﻗﯩــﺖ ﺋــﯚﺗﻜﻪن ﺑﻮﻟﺴــﯩﻤﯘ ﺑــﯘ ﻣﯘﺳــﯩﺒﻪت ﺋﯧﺴــﯩﮕﻪ ﯾﻪﺗﻜﻪﻧــﺪە، quot;ﺑﯩــﺰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﻠﯩﺮى، ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ دەرﮔﺎھﯩﻐﺎ ﻗﺎﯾﺘﯩﻤﯩﺰquot; دەپ ﺋﺎﻟﻼھﻘـﺎ ھﻪﻣـﺪۇ‬ ‫ﺳﺎﻧﺎ ﺋﯧﯿﺘﺴﺎ ﺋـﺎﻟﻼھ ﺋـﯘ ﻛﯩﺸـﯩﮕﻪ ﻣﯘﺳـﯩﺒﻪت ﯾﻪﺗـﻜﻪن ﻛﯜﻧﯩـﺪﯨﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸـﺎش‬ ‫ﺳﺎۋاپ ﺑﯧﺮﯨﺪۇ« دەﯾﺪۇ.‬ ‫ھﯩﺠﯩﺮﯨﯿﯩﻨﯩﯔ 004- ﯾﯩﻠﻠﯩﺮى ﺋﻪﺗﺮاﭘﯩﺪا »ﺑﯘۋەﯾﮫﻰ« دۆﻟﯩﺘﻰ ھﯚﻛﯜﻣﺮاﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟاﺗﻘــﺎن زاﻣﺎﻧـــﺪا )ﺋﺎﺷـــﯘرا(ﻣﯘھﻪررەﻣﻨﯩـــﯔ 01-ﻛـــﯜﻧﻰ ﺷـــﯩﺌﻪ-راﭘﯩـــﺰﯨﻼر‬ ‫ـ‬ ‫ﺑﯩـــﺪﺋﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻜﺘﻪ ﺑﻪك ھﻪددﯨـــﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸـــﯩﭗ ﻛﻪﺗـــﻜﻪن، ﺋـــﯘﻻر ﺑﺎﻏـــﺪادﻧﯩﯔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪا داﻗﺎ-دۇﻣﺒﺎق ﭼﯧﻠﯩﭗ، ﻗﻮم-ﺗﻮﭘﯩﻼرﻧﻰ ﺳـﻮرۇپ، دۇﻛﺎﻧﻼرﻏـﺎ ﻣـﺎﺗﻪم‬ ‫ﺑﻪﻟﮕﯩﺴــﻰ ﺋﯧﺴــﯩﭗ، ﻛﯩﺸــﯩﻠﻪرﮔﻪ ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩــﯔ ﻣــﺎﺗﻪم ﻗﺎﯾﻐﯘﺳــﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰھــﺎر‬ ‫ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ، ﺋﯘﻻرﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺑﯘ ﻛﯜﻧـﺪە ﺋﯩﻤـﺎم ھﯜﺳـﻪﯾﯩﻦ ﺋﯘﺳﺴـﯘزﻟﯘﻗﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﯚﻟــﯜپ ﻛﻪﺗــﻜﻪن دەپ ﺳــﯘ ﺋﯩﭽﻤﻪﯾﺘﺘــﻰ، ﺋﺎﯾــﺎﻟﻼرﻣﯘ ﯾــﺎﻻڭ-ﺋﺎﯾــﺎق ﻛﻮﭼﯩﻼرﻏــﺎ‬ ‫ﭼﯧﻘﯩـــــﭗ ﯾـــــﺎﻏﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯾﯩﺮﺗﯩـــــﭗ، ﯾـــــﯜزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩـــــﭗ ﺋـــــﯚزﯨﻨﻰ‬ ‫4‬
  6. 6. ‫ﻛﺎﭼﺎﺗﻼپ،ﻛﯚﻛﺴــﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩــﭗ ﻣﻪﯾــﺪﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋــﯘرۇپ ھﻪر ﺧﯩــﻞ ﻧﺎﺷــﺎﯾﺎن‬ ‫ﺋﯩﺸـــﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸـــﺎﺗﺘﻰ، ﺑﯘﻻرﻧﯩـــﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳـــﻠﯩﻖ ﻣﻪﻗﺴـــﯩﺘﻰ ﺑﻪﻧـــﻰ ﺋـــﯘﻣﻪﯾﯿﻪ‬ ‫دۆﻟﯩﺘﯩﻨــﻰ ﺳﯚﻛﯜﺷــﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒــﺎرەت ﺋﯩــﺪى، ﭼــﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻤــﺎم ھﯜﺳــﻪﯾﯩﻦ ﺷــﯘ‬ ‫ھﺎﻛﯩﻤﯩﯿﻪت دەۋرﯨﺪە ﺷﯧﮫﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎن.‬ ‫ﺑﯘﻧﯩــــــــــﯔ ﺋﻪﻛﺴــــــــــﯩﭽﻪ ﺷــــــــــﺎﻣﻨﯩﯔ )ھــــــــــﺎزﯨﺮﻗﻰ ﺳــــــــــﯜرﯨﯿﻪ(‬ ‫ﺷﯩﺌﻪﻟﯩﺮى)ﺋﺎﺷﯘرا(ﻣﯘھﻪررەﻣﻨﯩﯔ 01-ﻛﯜﻧﻰ ھﻪر ﺧﯩﻞ ﯾﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﭘﯩﺸـﯘرۇپ،‬ ‫ﯾﯘﯾﯘﻧﯘپ، ﭘـﺎﻛﯩﺰە ﻛﯩﯿﯩﻨﯩـﭗ ھﯧﯿـﺖ-ﺑـﺎﯾﺮام ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺑﺎﻏـﺪاد ﺷـﯩﺌﻪﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪﻛﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.‬ ‫ﺑـﯘ ﻛــﯜﻧﻨﻰ ﺑــﺎﯾﺮام ﯾــﺎﻛﻰ ﻣــﺎﺗﻪم ﻛــﯜﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩــﺶ دﯨﻨــﺪا ﺋﺎﺳﺎﺳــﻰ ﯾــﻮق ﺑﯩــﺪﺋﻪت‬ ‫ـ‬ ‫ﺋﯩﺸﻼردﯨﻦ، ﺑﯘ ھﻪﻗﺘﻪ ﺷﻪﯾﺨﯘل ﺋﯩﺴﻼم ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺗﻪﯾﻤﯩﯿﻪ ﻣﯘﻧﺪاق دەﯾﺪۇ: quot; ﺋﯩﻤﺎم‬ ‫ھﯘﺳــﻪﯾﯩﻨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜرۈﻟﯜﺷــﻰ ﺳــﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺷــﻪﯾﺘﺎن ﺋﯩﻜﻜــﻰ ﺗﯜرﻟــﯜك ﺑﯩــﺪﺋﻪت‬ ‫ﺋﯘرﯨﻐﯩﻨﻰ ﭼﺎﭼﺘﻰ.‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﯩﺴﻰ: )ﺋﺎﺷﯘرا(ﻣﯘھﻪررەﻣﻨﯩﯔ 01-ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﻗﺎﯾﻐﯘ-ﻣﺎﺗﻪم ﻛـﯜﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺋﯚزﯨﻨﻰ ﺋﯘرۇپ، ﯾﺎﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﯾﯩﺮﺗﯩﭗ، ﻣﻪرﺳﯩﯿﻪ ﺋﻮﻗﯘش.‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﯩﺴــﻰ: ﺧﯘرﺳــﻪﻧﻠﯩﻚ-ﺧﻮﺷــﻠﯘق ﻛــﯜﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩــﺶ ﺑﻮﻟــﯘپ ﺑــﯘ ﻛﯜﻧــﺪە‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﯩﺮى ﺑﯩﺌﺎرام ﺑﻮﻟﯩﺪۇ، ﯾﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩـﺮى ﺧﯘرﺳـﻪن ﺑﻮﻟـﯘپ ﯾﺎﯾﺮاﯾـﺪۇ، ﺑـﯘ ﻛﯜﻧـﺪە‬ ‫ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﯾﯘﯾﯘﻧﯘپ، ﺳﯜرﻣﻪ ﺗﺎرﺗﯩﭗ، ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎدەﺗﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷـﻘﯩﺮى ﻛـﯚپ‬ ‫ﺧﯩــﺮاﺟﻪت ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺋــﺎدەﺗﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﯾــﺪﯨﻐﺎن ھﻪر ﺗﯜرﻟــﯜك ﺗﺎﺋــﺎﻣﻼرﻧﻰ ﺗﻪﯾﯿــﺎر‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸـــﺘﯘر. ﺑﯘﻻرﻧﯩـــﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴـــﻰ دﯨﻨـــﺪا ﺋﺎﺳﺎﺳـــﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـــﺎن ﺑﯩـــﺪﺋﻪت‬ ‫ﺋــﺎزﻏﯘﻧﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒــﺎرەت، ﺑﯘﻧــﺪاق ﻗﯩﻠﯩﺸــﻨﻰ ﺋﯩﺴــﻼم دﯨﻨﯩــﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺷــﮫﯘر‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻣﻼر ۋە ﻣﻪزھﻪپ ﺳﺎھﯩﺒﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺗﻮﻏﺮا دەپ ﻗﺎرﯨﻤﺎﯾﺪۇ.‬ ‫5‬
  7. 7. ‫ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼرﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴـﻰ دﯨـﻦ دۈﺷـﻤﻪﻧﻠﯩﺮى ﺋﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ رەزﯨـﻞ- ﺋﯩـﭙﻼس‬ ‫ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﯾﯧﺘﯩﺸﻰ، ﺋﯩﺴـﻼﻣﻨﻰ ۋە ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﻰ، دۇﻧﯿﺎﻏـﺎ ﻧﺎھـﺎﯾﺘﻰ ﻗﻪﺑﯩـﮫ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺳﯜرەﺗﺘﻪ ﻛﯚرﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻗﯩﻠﻐﺎن ھﯩﻠﻪ-ﻣﯩﻜﺮﯨﺴـﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ‬ ‫ھﻪر ﺑﯩــﺮ ﻣﯘﺳــﯘﻟﻤﺎن ﺋﺎﮔــﺎھ ﺑﻮﻟﯩﺸــﻰ ﻛﯧــﺮەك. ﺑــﯘ ھﻪﻗــﺘﻪ ﻣﯘﺳــﺎ ﻣﻪۋﺳــﯘۋﯨﻲ‬ ‫ﺋﯚزﯨﻨﯩﯔ »ﺷﯩﺌﻪ ۋە ﺗـﯜزﯨﺘﯩﺶ« ﻧـﺎﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﺳـﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧـﺪاق دەﯾـﺪۇ: quot;)ﺋﺎﺷـﯘرا‬ ‫ﻛﯜﻧﻰ (ﻣﯘھﻪررەﻣﻨﯩﯔ 01-ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻛﻮﭼﯩﻼرﻏـﺎ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﺑﺎﺷـﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩـﭻ-‬ ‫ﭘﯩﭽﺎق ﺑﯩﻠﻪن ﯾﯧﺮﯨﭗ ﻗـﺎن ﺋﯧﻘﯩﺘﯩـﭗ ﺋﯩﻤـﺎم ھﯜﺳـﻪﯾﯩﻨﮕﻪ ﻣـﺎﺗﻪم ﺑﯩﻠـﺪۈرۈش‬ ‫ﺋﯩﺸـﻠﯩﺮى ﺋﯩــﺮان، ﺋﯩــﺮاق ۋە ھﯩﻨﺪﯨﺴـﺘﺎن ﻗﺎﺗــﺎرﻟﯩﻖ دۆﻟﻪﺗﻠﻪرﻧــﻰ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩــﯿﻪ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺑﯧﺴــﯩﯟاﻟﻐﺎﻧﺪا ﺋــﯘ دۆﻟﻪﺗــﻠﻪرﮔﻪ ﺳــﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩــﺮﮔﻪن، ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩــﯿﻪ ھﯚﻛــﯜﻣﯩﺘﻰ‬ ‫ﺷﯩﯿﺌﻪﻟﻪرﻧﯩﯔ ﻧﺎدان-ﺟﺎھﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ۋە ﺋﯩﻤﺎم ھﯜﺳﻪﯾﯩﻨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎن ﻗﺎرﯨﻐﯘﻻرﭼﻪ‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪت ﭼﻮﻗﯘﻧﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﯾﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ، ﺋﯘﻻرﻏـﺎ ﺑﺎﺷـﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩـﭻ ﺋﯘرۇﺷـﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﻰ، ﺧﯩﻠﻰ ﯾﯧﻘﯩﻦ ۋاﻗﯩﺘﻼرﻏﯩﭽﯩﻤﯘ ﺗﯧﮫـﺮان ۋە ﺑﺎﻏـﺪاﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩـﯿﻪ‬ ‫ﺋﻪﻟﭽﯩﺨـــﺎﻧﯩﻠﯩﺮى، ﺋﯩﻤـــﺎم ھﯜﺳـــﻪﯾﯩﻨﮕﻪ ﻣـــﺎﺗﻪم ﺑﯩﻠـــﺪۈرۈش ﺋـــﯚﻣﯩﻜﻰ دەپ‬ ‫ﻛﯩﺸــﯩﻠﻪرﻧﻰ ﺗﻪﺷــﻜﯩﻠﻠﻪپ، ﻛﻮﭼﯩﻼرﻏــﺎ ﺋﻪڭ ﻗﻪﺑﯩــﮫ ۋە ۋەھﺸــﻰ ھــﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﻛﯚرۈﻧﯜﺷـــﻠﻪرﻧﻰ ﭘﻪﯾـــﺪا ﻗﯩﻼﺗﺘـــﻰ، ﺑﯘﻧﯩﯖـــﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐـــﺎن ﺳﯩﯿﺎﺳـــﻰ ﻣﻪﻗﺴـــﻪت،‬ ‫ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﯿﻪ ھﯚﻛﯩﻤﯩﺘﻰ ﺋﯚز ﺧﻪﻟﻘﯩـﮕﻪ ﺋـﯘﻻرﻧﻰ)ﯾﻪﻧـﻰ ﻣﯘﺳـﯘﻟﻤﺎﻧﻼرﻧﻰ( ﻧﺎھـﺎﯾﺘﻰ‬ ‫ﻧـﺎدان، ﺑﯩﻠﯩـﻢ-ﻣﻪدەﻧﯩﯿﻪﺗﺴـﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺳـﯜرەﺗﻠﻪپ ﺋـﯚزﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەھﺸـﻰ، ﻧـﺎدان‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺧﻪﻟﻘﻨــﻰ ﻗﯘﻟﻠــﯘﻗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﻘــﯘزۇپ ﺋﻪرﻛﯩﻨﻠﯩــﻚ ﺑﯧﺮﯨــﭗ ﺋﯘﻻرﻧﯩــﯔ ﻣﻪدەﻧﯩــﯿﻪت‬ ‫ﺳﻪۋﯨﯿﯩﺴـــــــﯩﻨﻰ ﺋﯚﺳﺘﯜرۈﺷـــــــﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸـــــــﯩﯟاﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙـــــــﺎدﯨﻠﻪپ‬ ‫ﺗﺎﺟﺎۋۇزﭼﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﯾﻮﺷﯘرۇﺷـﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒـﺎرەت ﺋﯩـﺪى، ﺋـﯘﻻر ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩـﯿﻪدە ﻧﻪﺷـﯩﺮ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎن ﮔﯧﺰﯨﺖ -ژۇرﻧﺎل ﻣﯧﺪﯨﯿﺎﻻردا )ﺋﺎﺷﯘرا ﻛﯜﻧﻰ( ﻣﯘھﻪررەﻣﻨﯩﯔ 01-‬ ‫ﻛﯜﻧﯩﺪە ﻣﯩﯖﻠﯩﻐﺎن ﻛﯩﺸﯩﻠﻪرﻧﯩﯔ ﻛﻮﭼﯩﻼرﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ، دۈﻣﺒﯩﺴﯩﮕﻪ زەﻧﺠﯩﺮﻟﻪر‬ ‫6‬
  8. 8. ‫ﺑﯩــﻠﻪن ﺋــﯘرۇپ، ﻗﯩﻠﯩــﭻ-ﭘﯩﭽــﺎق ﺑﯩــﻠﻪن ﺑﺎﺷــﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯾﯩﺮﯨــﭗ، ﻗــﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟاﺗﻘﺎن ﺳﯜرەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ، ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﺋﯚز ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ۋەھﺸـﻰ،‬ ‫ﺟﺎھﯩـﻞ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻛﯚرﺳـﯩﺘﯩﭗ ﺑـﯘ دۆﻟﻪﺗﻠﻪرﻧـﻰ ﺑﯩﺴﯩﯟﯨﻠﯩﺸـﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴـﯩﺘﻰ‬ ‫ـ‬ ‫ﺋﯘﻻرﻧﻰ ﻣﻪدەﻧﯩﯿﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎرەت ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪۇرەﺗﺘﻰ.‬ ‫ﺋﯩﺮاﻗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﯿﻪ ﺑﯧﺴﯩﯟاﻟﻐﺎن دەۋرﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎش ۋەزﯨﺮى ﯾﺎﺳـﯩﻦ ھﺎﺷـﯩﻤﯩﻲ‬ ‫ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﯿﻪ ﺑﯩـﻠﻪن ﻛﯧﻠﯩﺸـﯩﻢ ﺗـﯜزۈش ﺋﯜﭼـﯜن ﻟﻮﻧـﺪوﻧﻐﺎ ﺑﺎرﻏﺎﻧـﺪا، ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩـﯿﻪ‬ ‫ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ: ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺮاق ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻻﯾﻤﯩﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ- ﻧﺎداﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻟﯘپ، ﺑﻪﺧﺖ ﺗﯧﭙﯩﺸﯩﻐﺎ ﯾﺎردەم ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜن ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯘزﯨﻤﯩﺰ دﯦﮕﻪﻧـﺪە،‬ ‫ﯾﺎﺳﯩﻦ ھﺎﺷﯩﻤﯩﯿﮕﻪ ﺑﯘ ﺳﯚز ﺑﻪك ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩـﭗ، ﻛﯧﻠﯩﺸـﯩﻢ‬ ‫ﺗﯜزۈش ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪن. ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩﯿﻪ ھﯚﻛـﯜﻣﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﻪﭘــﯘ ﺳــﻮراپ ﺋﯧﮫﺘﯩــﺮام ﺑﯩﻠــﺪۈرۈپ ﻣﯘﻻﯾﯩﻤﻠﯩــﻖ ﺑﯩــﻠﻪن ﺋﯩﺮاﻗﺘﯩﻜــﻰ ﺑﻪزى‬ ‫ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ دﯨﻨﻰ ﻣﯘراﺳﯩﻤﻼرﻧﻰ ﺋﯩﭙﺎدﯨﻠﻪﯾـﺪﯨﻐﺎن ﺑﯩـﺮ ھﯚﺟﺠﻪﺗﻠﯩـﻚ ﭘﯩﻠﯩﻤﻨـﻰ‬ ‫ﻛﯚرۈﺷﻜﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎن: ﭘﯩﻠﯩﻤﺪە ﺑﺎﻏﺪادﻧﯩﯔ ﻛﻪرﺑﺎﻻ، ﻧﻪﺟﻪپ ۋە ﻛﺎزﯨﻤﯩﯿﯿﻪ‬ ‫ﻗﺎﺗﺎرﻟﯩﻖ ﺟﺎﯾﻼردا ھﯜﺳـﻪﯾﯩﻨﮕﻪ ﻣـﺎﺗﻪم ﺑﯩﻠـﺪۈرۈش ﺋﯜﭼـﯜن ﭼﯩﻘﻘـﺎن ﻛﯩﺸـﯩﻠﻪر‬ ‫ﺗــﻮﭘﻰ، ﺋﯘﻻرﻧﯩــﯔ ﻧﺎھــﺎﯾﺘﻰ ﻗﻮرﻗﯘﻧﯘﭼﻠــﯘق، ﺑﻪد-ﺑﻪﺷــﯩﺮە، ﺋــﯚزﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﯩﭽــﺎق-‬ ‫زەﻧﺠﯩﺮﻟﻪرﻧــﻰ ﺋﯘرۇۋاﺗﻘــﺎن ﺑﯩﺮﺧﯩــﻞ ﻛﯚرۈﻧﯜﺷــﻠﻪرﻧﻰ ﺋﯩﭙــﺎدﯨﻠﯩﮕﻪن، ﺋﻪﻧﮕﯩﻠﯩــﯿﻪ‬ ‫ھﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ: ﺋـﺎزراق ﺑﻮﻟﺴـﯩﻤﯘ ﻣﻪدەﻧﯩـﯿﻪت ﺳﻪۋﯨﯿﯩﺴـﯩﮕﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸـﻜﻪن‬ ‫ﺧﻪﻟﻖ ﺑﯘﻧﺪاق ۋەھﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼرﻧﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﯾﺪۇ دﯦﮕﻪنquot;.‬ ‫7‬

×