Фондът за гарантиране на влоговете в банките като част от системата за финансова сигурност

BDIF ФГВБ
BDIF ФГВБBulgarian Deposit Insurance Fund
ФОНДАЦИЯ „АТАНАС БУРОВ”
       Лятно училище за студенти
     на тема „Съвременно банкиране”

         Банкя, 4 – 15 юли 2005 г.Фондът за гарантиране на влоговете в банките
 като част от системата за финансова сигурност

  Румяна Маркова, главен експерт, отдел „Международно
    сътрудничество и връзки с обществеността”, ФГВБ
Участници в мрежата за финансова сигурност –
            функции и правомощия


        • Централна банка – Българската народна банка
          - кредитор от последна инстанция
          - въвеждане на Паричния съвет през юли 1997 г.

        • Управление „Банков надзор” към БНБ
          - осъществява надзора върху банковата система
          - изготвя проектонаредби, които се приемат от БНБ
          - пет дирекции

        • Фондът за гарантиране на влоговете в банките


Лятно училищe за студенти „Съвременно банкиране”         Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
Фонд за гарантиране на влоговете в банките

     • ФГВБ е юридическо лице, създадено със Закона за
      гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) и
      функциониращо от януари 1999 г.

     • Управлява се от Управителен съвет от петима членове
      - физически лица, с четиригодишен мандат

     • Сметната палата упражнява контрол върху
      финансовата дейност на фонда

     • ФГВБ се отчита за дейността си пред МС, БНБ, СП

Лятно училищe за студенти            Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
ФГВБ – функции и правомощия


     • Закон за гарантиране на влоговете в банките – 1998 г.
       - определя и събира встъпителните и годишните премийни
        вноски от банките
       - инвестира активите си съгласно изискванията на ЗГВБ
       - изплаща гарантираните размери на влоговете


     • Закон за банковата несъстоятелност – 2002 г.
       - осъществява контрол относно законосъобразното и
        целесъобразното упражняване на правомощията на синдика
       - изготвя проектонаредби, които се приемат от БНБ, МС

Лятно училищe за студенти                Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
Мисия на ФГВБ
        Фондът за гарантиране на влоговете в банките
        гарантира средствата на вложителите в банките и
        защитава интересите на кредиторите в процеса на
        банковата несъстоятелност, с което съдейства за
        поддържане на стабилността и доверието в
        банковата система и допринася за икономическия
        просперитет на страната.Лятно училищe за студенти             Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
Система за гарантиране на влоговете в
         банките – основни характеристики


       ЗГВБ премахва държавната гаранция на влоговете и
       въвежда явна система за гарантиране на влоговете в
       банките с ограничено покритие, която се управлява
       от ФГВБ

              •  Членство
              •  Покритие
              •  Финансиране
              •  Инвестиране
              • Изплащане

Лятно училищe за студенти             Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
Членство в системата за гарантиране на
             влоговете в банките


      • Задължително участие на всички банки, получили от
       БНБ разрешение да приемат влогове

      • В определени случаи само клонове на чуждестранни
       банки в България могат да не участват в системата

      • 31 банки-участнички, вкл. 3 клона на чуждестранни
       банкиЛятно училищe за студенти            Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
Покритие на влоговете в банките


       • Обхват на покритието – ФГВБ гарантира:
         - влоговете на физически и юридически лица
         - влоговете в национална и чуждестранна валута

       • Размер и прилагане на покритието – ФГВБ гарантира:
         - пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в
          една банка, независимо от броя и размера им, до 25 000 лв.,
          т.е.:
         - изцяло до 25 000 лв.
         - един вложител в една банка

Лятно училищe за студенти                  Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
Покритие на влоговете (продължение)

    • Изключения:
      - преференциални влогове; влогове на акционери, притежаващи
      над 5% от капитала на банката; членове на управителния и
      надзорния съвети на банката, нейните одитори, както и техните
      съпрузи и роднини по права и съребрена линия до втора степен

      - влогове на банки и небанкови финансови институции,
      застрахователи, пенсионни и осигурителни фондове,
      инвестиционни посредници, инвестиционни дружества и
      приватизационни фондове, държавата и държавните институции,
      общините, ФГВБ

      - влогове, свързани с „пране на пари”


Лятно училищe за студенти                 Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
Увеличаване на покритието на влоговете

     • Фактори за увеличаване на размера на покритието

     • Нарастване на размера на покритието
          • 1998 г.  6 900 лв. (когарантиране)

          • 2002 г.  10 000 лв.

          • 2003 г.  15 000 лв.

          • 2005 г.  25 000 лв.

          • 2007 г.  39 200 лв.

Лятно училищe за студенти                Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
Финансиране на системата за гарантиране
           на влоговете в банките

      • Източници на средствата на ФГВБ
        - встъпителни вноски от банките

        - годишни премийни вноски от банките

        - доходи от инвестиране на средствата на фонда

        - получени от фонда суми в случаите на суброгация

        - други източници (заеми, дарения, чуждестранна помощ)


      • Използване на средствата на ФГВБ – само за изплащане
        на суми по влогове до гарантираните размери

Лятно училищe за студенти                  Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
Встъпителни и годишни премийни вноски


    • Встъпителни вноски – еднократна вноска в размер на 1%
      от регистрирания капитал и дължима в срок до 30 дни от датата
      на вписването в търговския регистър


    • Годишни премийни вноски – 0.5% от общия размер на
      влоговата база за предходната година, определена на
      среднодневна основа и дължими до 31 март на текущата година


      Въвеждане на система на рисково претеглени
      премийни вноски

Лятно училищe за студенти                 Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
Инвестиционна дейност на ФГВБ

  • Съгласно ЗГВБ средствата на фонда се инвестират в:
    - ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата
    - краткосрочни депозити в банки, първични дилъри на ДЦК
    - депозити в БНБ


  • Средствата, натрупани във ФГВБ, възлизат на 320 млн. лв.
   към края на юни 2005 г.

  • Целеви размер на натрупаните средства – 5% от общия размер
    на влоговата база в банките


Лятно училищe за студенти               Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
Финансиране при недостиг на средства

     • С решение на Управителния съвет на ФГВБ
      недостигът се покрива по един от следните начини:
       - задължаване банките да преведат авансово годишните вноски
       - увеличаване на годишната премийна вноска (макс. 1,5%)
       - използване на заеми

     • ФГВБ може да ползва заеми от:
       - български и чуждестранни банки
       - държавния бюджет (след решение на Народното събрание)
       - ползваните заеми могат да се обезпечават с държавна гаранция
        или с активи на фонда, вкл. и с бъдещи вземания към банките
        за годишните премийни вноски
Лятно училищe за студенти                 Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
Изплащане на гарантираните размери на
                влоговете

     • Гарантираните суми по влоговете се изплащат само в
      национална валута
     • Извършва се от търговска банка, определена от УС на
      ФГВБ
     • Изплащането започва не по-късно от 45 дни от датата
      на отнемане на лицензията на банката от БНБ
     • Срокът за изплащане на гарантираните влогове е
      определен в ЗЗД


Лятно училищe за студенти            Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
Изплащане на гарантираните размери на
             влоговете (продължение)

 • ФГВБ успешно изпълнява функцията по изплащане на
  гарантираните размери на влоговете, спазвайки законовите
  срокове и процедури:

    - Кредитна банка (януари 1999 г.) – 94%
    - Балканска универсална банка (февруари 2000 г.) – 63%

    - Международна банка за търговия и развитие (МБТР) – юни 2005 г.
Лятно училищe за студенти                Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
Организационна структура на ФГВБ
                                       отдел „Вътр.   главен
                       Управителен съвет
                                        контрол“    експерт            експерт        председател на УС       експерт
 отдел      отдел    отдел „Уп-   отдел „Фи-  отдел „Межд.      отдел     отдел
 „Правен“    „Банков“   равление на   нансово-сче  сътрудниче-     „Човешки    „Помощни
               инвестициите“   товоден“    ство и PR“     ресурси“   дейности“


2 юрискон-   3 главни     4 главни    главен      главен             шофьор
  султи    експерти     експерти   счетоводител    експерт
                                                  домакин
                         отговорен
         експерт                     2 експерти
                        счетоводител                   2 самоохрана

                                                 хигиенистEurasia Regional Conference                               Kiev, 25-27 May 2004
Международна дейност на ФГВБ     • Международна асоциация на институциите за
      гарантиране на депозитите – май 2002 г.
       (International Association of Deposit Insurers – www.iadi.org)


     • Европейски форум на институциите за
      гарантиране на депозитите – октомври 2002 г.
       (European Forum of Deposit Insurers – www.efdi.net)


     • Двустранно сътрудничество


Лятно училищe за студенти                   Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
Взаимоотношения между участниците в
           мрежата за финансова сигурност

   • ЗГВБ изисква БНБ да предоставя на ФГВБ информация:
     - относно размера на влоговете в банките, необходима за
      изчисляване на дължимите от банките вноски
     - относно финансовото състояние на банките, с оглед оценка на
      риска за системата за гарантиране на влоговете


   • ФГВБ може да изиска от управление „Банков надзор”
    на БНБ извършването на целеви проверки на банки и
    предоставяне на резултатите от тях

   • Меморандум между БНБ и ФГВБ – ноември 1999 г.
Лятно училищe за студенти                Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
За контакти

      Фонд за гарантиране на влоговете в банките
      ул. „Владайска” № 27, София 1606
      тел.: (02) 953 1217, 953 1318
      факс: (02) 952 1100
      е-mail: contact@dif.bg
      www.dif.bg
 или
      Румяна Маркова, главен експерт
      отдел „Международно сътрудничество и връзки с обществеността”
      тел.: (02) 917 2049
      е-mail: r.markova@dif.bg

Лятно училищe за студенти                Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
Лятно училищe за студенти         Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
„Съвременно банкиране”
1 sur 21

Recommandé

Хармонизиране на българското законодателство с европейското в областта на гар... par
Хармонизиране на българското законодателство с европейското в областта на гар...Хармонизиране на българското законодателство с европейското в областта на гар...
Хармонизиране на българското законодателство с европейското в областта на гар...BDIF ФГВБ
376 vues21 diapositives
Основни характеристики на системата за гарантиране на влоговете в банките par
Основни характеристики на системата за гарантиране на влоговете в банкитеОсновни характеристики на системата за гарантиране на влоговете в банките
Основни характеристики на системата за гарантиране на влоговете в банкитеBDIF ФГВБ
409 vues18 diapositives
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране... par
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...Emil Hristov
415 vues11 diapositives
Case Study on Public Awareness par
Case Study on Public Awareness Case Study on Public Awareness
Case Study on Public Awareness BDIF ФГВБ
482 vues12 diapositives

Contenu connexe

Plus de BDIF ФГВБ

Interrelationships among Safety Net Participants: The Case of Bulgaria par
Interrelationships among Safety Net Participants: The Case of Bulgaria Interrelationships among Safety Net Participants: The Case of Bulgaria
Interrelationships among Safety Net Participants: The Case of Bulgaria BDIF ФГВБ
203 vues11 diapositives
Legal Aspects in Dealing with Bank Bankruptcy par
Legal Aspects in Dealing with Bank Bankruptcy Legal Aspects in Dealing with Bank Bankruptcy
Legal Aspects in Dealing with Bank Bankruptcy BDIF ФГВБ
211 vues27 diapositives
Investment Activity of the Deposit Insurer par
Investment Activity of the Deposit Insurer Investment Activity of the Deposit Insurer
Investment Activity of the Deposit Insurer BDIF ФГВБ
299 vues8 diapositives
Transitioning from Blanket Guarantees: The Case of Bulgaria par
Transitioning from Blanket Guarantees: The Case of Bulgaria Transitioning from Blanket Guarantees: The Case of Bulgaria
Transitioning from Blanket Guarantees: The Case of Bulgaria BDIF ФГВБ
537 vues10 diapositives
Structure and Organisation par
Structure and Organisation Structure and Organisation
Structure and Organisation BDIF ФГВБ
333 vues14 diapositives
Deposit Insurance as an Element of Financial Safety Net: The Case of Bulgaria par
Deposit Insurance as an Element of Financial Safety Net: The Case of Bulgaria Deposit Insurance as an Element of Financial Safety Net: The Case of Bulgaria
Deposit Insurance as an Element of Financial Safety Net: The Case of Bulgaria BDIF ФГВБ
419 vues33 diapositives

Plus de BDIF ФГВБ(11)

Interrelationships among Safety Net Participants: The Case of Bulgaria par BDIF ФГВБ
Interrelationships among Safety Net Participants: The Case of Bulgaria Interrelationships among Safety Net Participants: The Case of Bulgaria
Interrelationships among Safety Net Participants: The Case of Bulgaria
BDIF ФГВБ203 vues
Legal Aspects in Dealing with Bank Bankruptcy par BDIF ФГВБ
Legal Aspects in Dealing with Bank Bankruptcy Legal Aspects in Dealing with Bank Bankruptcy
Legal Aspects in Dealing with Bank Bankruptcy
BDIF ФГВБ211 vues
Investment Activity of the Deposit Insurer par BDIF ФГВБ
Investment Activity of the Deposit Insurer Investment Activity of the Deposit Insurer
Investment Activity of the Deposit Insurer
BDIF ФГВБ299 vues
Transitioning from Blanket Guarantees: The Case of Bulgaria par BDIF ФГВБ
Transitioning from Blanket Guarantees: The Case of Bulgaria Transitioning from Blanket Guarantees: The Case of Bulgaria
Transitioning from Blanket Guarantees: The Case of Bulgaria
BDIF ФГВБ537 vues
Structure and Organisation par BDIF ФГВБ
Structure and Organisation Structure and Organisation
Structure and Organisation
BDIF ФГВБ333 vues
Deposit Insurance as an Element of Financial Safety Net: The Case of Bulgaria par BDIF ФГВБ
Deposit Insurance as an Element of Financial Safety Net: The Case of Bulgaria Deposit Insurance as an Element of Financial Safety Net: The Case of Bulgaria
Deposit Insurance as an Element of Financial Safety Net: The Case of Bulgaria
BDIF ФГВБ419 vues
Implementation of Deposit Insurance in Transition Economy: The Case of Bulgaria par BDIF ФГВБ
Implementation of Deposit Insurance in Transition Economy: The Case of Bulgaria Implementation of Deposit Insurance in Transition Economy: The Case of Bulgaria
Implementation of Deposit Insurance in Transition Economy: The Case of Bulgaria
BDIF ФГВБ453 vues
Bulgarian Deposit Insurance System par BDIF ФГВБ
Bulgarian Deposit Insurance System Bulgarian Deposit Insurance System
Bulgarian Deposit Insurance System
BDIF ФГВБ439 vues
Правните аспекти на производството по банкова несъстоятелност par BDIF ФГВБ
Правните аспекти на производството по банкова несъстоятелност Правните аспекти на производството по банкова несъстоятелност
Правните аспекти на производството по банкова несъстоятелност
BDIF ФГВБ320 vues
Функции и правомощия на институцията за гарантиране на депозитите: опитът на ... par BDIF ФГВБ
Функции и правомощия на институцията за гарантиране на депозитите: опитът на ...Функции и правомощия на институцията за гарантиране на депозитите: опитът на ...
Функции и правомощия на институцията за гарантиране на депозитите: опитът на ...
BDIF ФГВБ273 vues
Гарантирането на влоговете като част от системата за финансова сигурност par BDIF ФГВБ
Гарантирането на влоговете като част от системата за финансова сигурностГарантирането на влоговете като част от системата за финансова сигурност
Гарантирането на влоговете като част от системата за финансова сигурност
BDIF ФГВБ532 vues

Фондът за гарантиране на влоговете в банките като част от системата за финансова сигурност

 • 1. ФОНДАЦИЯ „АТАНАС БУРОВ” Лятно училище за студенти на тема „Съвременно банкиране” Банкя, 4 – 15 юли 2005 г. Фондът за гарантиране на влоговете в банките като част от системата за финансова сигурност Румяна Маркова, главен експерт, отдел „Международно сътрудничество и връзки с обществеността”, ФГВБ
 • 2. Участници в мрежата за финансова сигурност – функции и правомощия • Централна банка – Българската народна банка - кредитор от последна инстанция - въвеждане на Паричния съвет през юли 1997 г. • Управление „Банков надзор” към БНБ - осъществява надзора върху банковата система - изготвя проектонаредби, които се приемат от БНБ - пет дирекции • Фондът за гарантиране на влоговете в банките Лятно училищe за студенти „Съвременно банкиране” Банкя, 4 - 15 юли 2005 г.
 • 3. Фонд за гарантиране на влоговете в банките • ФГВБ е юридическо лице, създадено със Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) и функциониращо от януари 1999 г. • Управлява се от Управителен съвет от петима членове - физически лица, с четиригодишен мандат • Сметната палата упражнява контрол върху финансовата дейност на фонда • ФГВБ се отчита за дейността си пред МС, БНБ, СП Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 4. ФГВБ – функции и правомощия • Закон за гарантиране на влоговете в банките – 1998 г. - определя и събира встъпителните и годишните премийни вноски от банките - инвестира активите си съгласно изискванията на ЗГВБ - изплаща гарантираните размери на влоговете • Закон за банковата несъстоятелност – 2002 г. - осъществява контрол относно законосъобразното и целесъобразното упражняване на правомощията на синдика - изготвя проектонаредби, които се приемат от БНБ, МС Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 5. Мисия на ФГВБ Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира средствата на вложителите в банките и защитава интересите на кредиторите в процеса на банковата несъстоятелност, с което съдейства за поддържане на стабилността и доверието в банковата система и допринася за икономическия просперитет на страната. Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 6. Система за гарантиране на влоговете в банките – основни характеристики ЗГВБ премахва държавната гаранция на влоговете и въвежда явна система за гарантиране на влоговете в банките с ограничено покритие, която се управлява от ФГВБ • Членство • Покритие • Финансиране • Инвестиране • Изплащане Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 7. Членство в системата за гарантиране на влоговете в банките • Задължително участие на всички банки, получили от БНБ разрешение да приемат влогове • В определени случаи само клонове на чуждестранни банки в България могат да не участват в системата • 31 банки-участнички, вкл. 3 клона на чуждестранни банки Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 8. Покритие на влоговете в банките • Обхват на покритието – ФГВБ гарантира: - влоговете на физически и юридически лица - влоговете в национална и чуждестранна валута • Размер и прилагане на покритието – ФГВБ гарантира: - пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им, до 25 000 лв., т.е.: - изцяло до 25 000 лв. - един вложител в една банка Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 9. Покритие на влоговете (продължение) • Изключения: - преференциални влогове; влогове на акционери, притежаващи над 5% от капитала на банката; членове на управителния и надзорния съвети на банката, нейните одитори, както и техните съпрузи и роднини по права и съребрена линия до втора степен - влогове на банки и небанкови финансови институции, застрахователи, пенсионни и осигурителни фондове, инвестиционни посредници, инвестиционни дружества и приватизационни фондове, държавата и държавните институции, общините, ФГВБ - влогове, свързани с „пране на пари” Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 10. Увеличаване на покритието на влоговете • Фактори за увеличаване на размера на покритието • Нарастване на размера на покритието • 1998 г. 6 900 лв. (когарантиране) • 2002 г. 10 000 лв. • 2003 г. 15 000 лв. • 2005 г. 25 000 лв. • 2007 г. 39 200 лв. Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 11. Финансиране на системата за гарантиране на влоговете в банките • Източници на средствата на ФГВБ - встъпителни вноски от банките - годишни премийни вноски от банките - доходи от инвестиране на средствата на фонда - получени от фонда суми в случаите на суброгация - други източници (заеми, дарения, чуждестранна помощ) • Използване на средствата на ФГВБ – само за изплащане на суми по влогове до гарантираните размери Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 12. Встъпителни и годишни премийни вноски • Встъпителни вноски – еднократна вноска в размер на 1% от регистрирания капитал и дължима в срок до 30 дни от датата на вписването в търговския регистър • Годишни премийни вноски – 0.5% от общия размер на влоговата база за предходната година, определена на среднодневна основа и дължими до 31 март на текущата година Въвеждане на система на рисково претеглени премийни вноски Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 13. Инвестиционна дейност на ФГВБ • Съгласно ЗГВБ средствата на фонда се инвестират в: - ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата - краткосрочни депозити в банки, първични дилъри на ДЦК - депозити в БНБ • Средствата, натрупани във ФГВБ, възлизат на 320 млн. лв. към края на юни 2005 г. • Целеви размер на натрупаните средства – 5% от общия размер на влоговата база в банките Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 14. Финансиране при недостиг на средства • С решение на Управителния съвет на ФГВБ недостигът се покрива по един от следните начини: - задължаване банките да преведат авансово годишните вноски - увеличаване на годишната премийна вноска (макс. 1,5%) - използване на заеми • ФГВБ може да ползва заеми от: - български и чуждестранни банки - държавния бюджет (след решение на Народното събрание) - ползваните заеми могат да се обезпечават с държавна гаранция или с активи на фонда, вкл. и с бъдещи вземания към банките за годишните премийни вноски Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 15. Изплащане на гарантираните размери на влоговете • Гарантираните суми по влоговете се изплащат само в национална валута • Извършва се от търговска банка, определена от УС на ФГВБ • Изплащането започва не по-късно от 45 дни от датата на отнемане на лицензията на банката от БНБ • Срокът за изплащане на гарантираните влогове е определен в ЗЗД Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 16. Изплащане на гарантираните размери на влоговете (продължение) • ФГВБ успешно изпълнява функцията по изплащане на гарантираните размери на влоговете, спазвайки законовите срокове и процедури: - Кредитна банка (януари 1999 г.) – 94% - Балканска универсална банка (февруари 2000 г.) – 63% - Международна банка за търговия и развитие (МБТР) – юни 2005 г. Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 17. Организационна структура на ФГВБ отдел „Вътр. главен Управителен съвет контрол“ експерт експерт председател на УС експерт отдел отдел отдел „Уп- отдел „Фи- отдел „Межд. отдел отдел „Правен“ „Банков“ равление на нансово-сче сътрудниче- „Човешки „Помощни инвестициите“ товоден“ ство и PR“ ресурси“ дейности“ 2 юрискон- 3 главни 4 главни главен главен шофьор султи експерти експерти счетоводител експерт домакин отговорен експерт 2 експерти счетоводител 2 самоохрана хигиенист Eurasia Regional Conference Kiev, 25-27 May 2004
 • 18. Международна дейност на ФГВБ • Международна асоциация на институциите за гарантиране на депозитите – май 2002 г. (International Association of Deposit Insurers – www.iadi.org) • Европейски форум на институциите за гарантиране на депозитите – октомври 2002 г. (European Forum of Deposit Insurers – www.efdi.net) • Двустранно сътрудничество Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 19. Взаимоотношения между участниците в мрежата за финансова сигурност • ЗГВБ изисква БНБ да предоставя на ФГВБ информация: - относно размера на влоговете в банките, необходима за изчисляване на дължимите от банките вноски - относно финансовото състояние на банките, с оглед оценка на риска за системата за гарантиране на влоговете • ФГВБ може да изиска от управление „Банков надзор” на БНБ извършването на целеви проверки на банки и предоставяне на резултатите от тях • Меморандум между БНБ и ФГВБ – ноември 1999 г. Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 20. За контакти Фонд за гарантиране на влоговете в банките ул. „Владайска” № 27, София 1606 тел.: (02) 953 1217, 953 1318 факс: (02) 952 1100 е-mail: contact@dif.bg www.dif.bg или Румяна Маркова, главен експерт отдел „Международно сътрудничество и връзки с обществеността” тел.: (02) 917 2049 е-mail: r.markova@dif.bg Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”
 • 21. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО Лятно училищe за студенти Банкя, 4 - 15 юли 2005 г. „Съвременно банкиране”