Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ใบงานที่1

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

ใบงานที่1

  1. 1. ใบงาน แบบสารวจและประวัติของน.ส.เบญญาพร วีระสาระธรรม ชั้น ม 6/11.เลขที่ .8 รูปภาพนักเรียน (ภาพดิจิตอล ขนาดโตพอสมควรและขอให้สุภาพ ) 1. ชื่อ-สกุล น.ส.เบญญาพร วีระสาระธรรม เลขประจาตัว 43067 เลขที่ 8 ชื่อเล่น เบนโตะ กรุ๊ปเลือด B ที่อยู่ 57 หมู่ 1 ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ …0946432880….. ภูมิลาเนาเดิม (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จังหวัด .. …………………………………………... ชื่อ Gmail ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) bbeebento@gmail.com ชื่อ facebook ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) Benyaporn Wirasaratham ชื่อ Blog ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) Benyaporn Wirasaratham ชื่อ Slideshare ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) Benyaporn Wirasaratham
  2. 2. แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รูปภาพบ้านของนักเรียนที่ค้นหาจาก Google Map 2. ชื่อบิดา พิษณุ วีระสาระธรรม โทรศัพท์ ชื่อมารดา บุณฑริกา วีระสาระธรรม โทรศัพท์ 0849872113 3. ชื่อผู้ปกครอง บุณฑริกา วีระสาระธรรม โทรศัพท์ 0849872113 ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น มารดา อาชีพ ธุระกิจส่วนตัว
  3. 3. 4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด Microsoft Word โปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน Video Coral 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว / มี ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ / ใช้ 6. ความใฝ่ฝันในอนาคต ทนายความ คติธรรมประจาใจ อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่ง ที่ยังไม่เริ่มต้น สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน พาไปทัศนะศึกษาที่แหล่งเรียนรู้ที่สาคัญและ มีประโยชน์ เช่นพาไปที่หอดูดาวที่ดอยอินทนนท์ ข้อมูลเพิ่มเติม 7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น...........3.80...............จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 8. คะแนนเฉลี่ย ม.5.....3.50............ 9. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ เล่นสะล้อ เล่นกีต่าร์ 10. การได้รับรางวัลเกียรติบัตร(ชื่อ-ได้รับ จาก).................................................................................... ................................................................................................................................................. 11คณะที่อยากเรียนและอาชีพที่ตั้งใจไว้ นิติศาสตร์ อาชีพทนายความ

×