Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
M i ngư i chơi là nh ng thương gia đang mu n ki m nhi u ti n nh t t i
Khu ph Trung Hoa New York. Đ th c hi n đi u đó, h th...
Con d u Ngư i chơi B t đ u đư c đưa cho ngư i chơi th c hi n hành
đ ng đ u ti n.
T
E
E
P
Phân lo i ti n theo m nh giá ($10...
Các th đư c xem như k c n n u nó ti p xúc c nh v i nhau (không
chéo). Các th b chia c t b i m t con đư ng thì không k c n ...
M t th doanh nghi p Hai th doanh nghi p
Hai th doanh nghi p đơn M t doanh nghi p đơn và m t
doanh nghi p hai th
M t doanh ...
Ví d 8:Ngư i chơi đ đã phát tri n hai th H i s n trong các ô 3 và
12. Nh ng th H i s n này có th s p x p l i đ hình thành ...
Trò chơi kéo dài su t 6 vòng, m i vòng có 5 giai đo n. Nh ng ngư i chơi
hành đ ng cùng lúc trong m i giai đo n. Sau m i vò...
T
D
c
B
I
T Tiles forming Unfinished and
finished businesses each earn the
same additional income from
Business Outlook ca...
BI N TH
Đ tăng tác đ ng c a giai đo n trao đ i, b n có th chơi v i lu t thay th
sau:
Nh ng doanh nghi p m i không th đư c ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

[BoardgameVN] Luật chơi Chinatown

9 726 vues

Publié le

[Luật chơi] Chinatown - BoardgameVN

Publié dans : Divertissement et humour
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

[BoardgameVN] Luật chơi Chinatown

 1. 1. M i ngư i chơi là nh ng thương gia đang mu n ki m nhi u ti n nh t t i Khu ph Trung Hoa New York. Đ th c hi n đi u đó, h thi t l p nhi u doanh nghi p khác nhau như ti m gi t i, nhà hàng, ti m đ c ho c c a hàng dư c ph m. Nh ng doanh nghi p càng l n thì càng s m đư c hoàn t t và mang l i nhi u l i nhu n. Each player has many buildi businesses which need to be M i ngư i chơi s có nhi u tòa nhà và doanh nghi p c n đư c phát tri n m i lư t. S xu t hi n nh ng xung đ t mà m i ngư i c n ph i đàm phán v i nhau. Các tòa nhà, doanh nghi p và ti n s c n đư c trao đ i đ mang v l i nhu n l n hơn nhi u. Ngư i chơi nào có nhi u ti n nh t sau 6 vòng s chi n th ng trò chơi. 1 Bàn c 150 Con d u ngư i chơi (30 m i 5 màu) 90 Th Doanh nghi p 180 Lá bài (85 lá Nhà, 9 lá L i nhu n, 81 lá bài Ti n, 5 lá bài H tr ) THE GAME THÀNH PH N New York, mid 1930’s The world economic crisis is over and the city is rebuilding again. Particularly in Chinatown, in downtown New York, one can see the new upswing: immigration is booming and businesses begin to flourish again. Whatever the business, Chinatown brings opportunities to those wanting to make money. R Trò chơi kéo dài Afte r each round, players receive i TRADE AND CHANGE IN 1930’S NEW YORK LU T Trò chơi kéo dài 6 vòng. Sau m i vòng ngư i chơi nh n đư c l i nhu n t các doanh nghi p c a mình. Sau 6 vòng ngư i chi n th ng là ngư i có nhi u ti n nh t.
 2. 2. Con d u Ngư i chơi B t đ u đư c đưa cho ngư i chơi th c hi n hành đ ng đ u ti n. T E E P Phân lo i ti n theo m nh giá ($1000, $5000, $10000, $20000) và đ t bên c nh bàn c làm Ngân hàng. M i ngư i l y $5000 đ kh i nghi p. Các lá bài Nhà đư c xào lên và đ t bên c nh bàn c . 6 cards are placed face down beside the board. One card is flipped each Các lá bài L i nhu n đư c xào lên và đ t bên c nh bàn c . L y ra ng u nhiên 3 lá và b l i trong h p. 6 lá còn l i xào lên và đ t bên c nh bàn c . M i vòng s có m t lá bài đư c ti t l ng a lên đ thư ng l i nhu n cho các lo i đư c ki t kê. Ch c năng th hai c a các lá này là đ đánh d u s vòng đã trôi qua.nhiêu vòng đã trôi qua. Bàn c đư c đ t trong gi a bàn. Nó tư ng trưng cho CHINATOWN v i 85 ô nhà đư c chia c t b i ba con đư ng thành sáu qu n. M i ô nhà có m t s đ c nh t . T t c Th Doanh nghi p đư c tr n l n k và đ t úp xu ng thành t ng ch ng bên c nh bàn c . M i ngư i chơi ch n m t màu và l y t t c Con d u trong màu đó đ t trư c mình. M i ngư i l y m t lá bài H Tr . Lá bài H tr bi u th bao nhiêu lá bài và bao nhiêu th Nhà m i ngư i chơi s l y trong m i vòng. m t khác c a th này là m t bi u đ bi u th l i nhu n ngư i chơi ki m đư c tương ng v i các nhà hoàn thành ho c chưa hoàn thành. M i ngư i chơi ch n m t màu và l y t t c Con d u trong màu đó đ t trư c mình. M i ngư i l y m t lá bài H Tr . Lá bài H tr bi u th bao nhiêu lá bài và bao nhiêu th Nhà m i ngư i chơi s l y trong m i vòng. m t khác c a th này là m t bi u đ bi u th l i nhu n ngư i chơi ki m đư c tương ng v i các nhà hoàn thành ho c chưa hoàn thành. PREPARATION M i ngư i chơi ch n m t màu và l y t t c Con d u trong màu đó đ t trư c mình. M i ngư i l y m t lá bài H Tr . Lá bài H tr bi u th bao nhiêu lá bài và bao nhiêu th Nhà m i ngư i chơi s l y trong m i vòng. m t khác c a th này là m t bi u đ bi u th l i nhu n ngư i chơi ki m đư c tương ng v i các nhà hoàn thành ho c chưa hoàn thành. B tríRATIONB TRÍ
 3. 3. Các th đư c xem như k c n n u nó ti p xúc c nh v i nhau (không chéo). Các th b chia c t b i m t con đư ng thì không k c n nhau. M i th có th đư c đ t trên m t ô nhà trên bàn c . Nhi u th cùng lo i, khi đư c đ t k c n nhau (không chéo) s hình thành m t doanh nghi p. Nh ng doanh nghi p k c n nhau nhưng thu c v nh ng ngư i chơi khác nhau thì coi như đ c l p và không liên quan. M i ngư i c g ng đ t đư c s kích c t i đa c a m t doanh nghi p (b ng v i s đư c bi u th trên các th : 3, 4, 5 ho c 6), n u đư c v y nh ng doanh nghi p này s hoàn thành và ki m nhi u ti n hơn doanh nghi p chưa hoàn thành. Các b th gi ng nhau và k c n cho l i nhu n đư c li t kê trên lá bài H tr . Tương ng v i nó đư c hoàn thành hay chưa hoàn thành. Business Maximum Size RULES OVERVIEW There are 12 different business types each with a “maximum size” of 3, 4, 5 or 6 tiles. There are 3 more tiles for each business than the maximum size # (There are only 6 Pharmacy business tiles as it has a 3 tile max, the Sewing business with a 5 tile max has 8 tiles). Identical business tiles when laid orthagonally by the same player form a larger business. Finished businesses return a larger income. Có 90 th Doanh nghi p. M i th nhà bi u th m t trong 12 lo i doanh nghi p và s th c n thi t đ làm cho tòa nhà HOÀN THÀNH đ mà nó đ t đ n l i nhu n “HOÀN THÀNH” Tương ng m i lo i hình doanh nghi p, có chính xác 3 th nhi u hơn con s mà th đó bi u th . Ví d có 6 ti m thu c (3+3) và 7 nhà hàng (4+3). THE GENERAL RULES
 4. 4. M t th doanh nghi p Hai th doanh nghi p Hai th doanh nghi p đơn M t doanh nghi p đơn và m t doanh nghi p hai th M t doanh nghi p 3 th Như ví d 2 Như ví d 2 M t doanh nghi p 4 th hoàn thành M t doanh nghi p 4 th hoàn thành và doanh nghi p 2 th khác M t doanh nghi p 3 th hoàn thành M t doanh nghi p 5 th hoàn thành Doanh nghi p 2 & 1 th m Ví d 1: Đây là hai Nhà hàng thu c v hai ngư i chơi. Chúng không k t h p đ ghi đi m. Ví d 2: Hai Nhà hàng ngư i chơi vàng s h u t m th i b chia r . Các doanh nghi p trong ví d 1&2 đ u chưa hoàn thành. B i vì kích c t i thi u m t thương nghi p là 3, các doanh nghi p đơn ho c đôi đ u chưa hoàn thành. Các doanh nghi p nh có th đư c sát nh p v i nhau b ng cách đ t m t th n i k t đ tr thành m t doanh nghi p l n. Ví d 3: B ng cách đ t m t th th ba trên ô # 22, ngư i chơi vàng đã hình thành m t nhà hàng bao g m 3 th (chưa hoàn thành). Ví d 4: Nhà hàng vàng bây gi đã đ t d n kích c t i đa c a nó (4). Các doanh nghi p hoàn thành không th có thêm b t k th cùng lo i nào. Ví d 5: Đ đã đ t đ n kích c t i đa c a hi u thu c (3). Vàng có m t nhà hàng kích c 4 và m t nhà hàng khác kích c 2 (không th vư t quá kích c t i đa). Ví d 6: Tím không có m t doanh nghi p kích c 3 b i vì hai lo i khác nhau. Ví d 6: Tím không có m t doanh nghi p kích c 3 b i vì hai lo i khác nhau. Không th có m t thương nghi p chưa hoàn thành v i kích c 6. Ví d 6: Tím không có m t doanh nghi p kích c 3 b i vì hai lo i khác nhau. One single tile businessDoanh nghi p 1 th
 5. 5. Ví d 8:Ngư i chơi đ đã phát tri n hai th H i s n trong các ô 3 và 12. Nh ng th H i s n này có th s p x p l i đ hình thành hai doanh nghi p kích c 3: 3-7-8 và 10-11-12. co Ngư i chơi có th k t h p hai doanh nghi p nh l i thành m t doanh nghi p l n hơn cùng lo i b ng cách thêm m t th k c n chúng (Ví d 3). N u m t ngư i đ t th doanh nghi p cùng lo i k c n v i m t doanh nghi p đã hoàn thành, thì th m i s là m t doanh nghi p m i. Nó không thêm vào kích c ho c giá tr c a doanh nghi p đã hoàn thành (Ví d 5). hoàn thành (Ví d 5)Vào b t k lúc nào, m t ngư i chơi có th chuy n đ i b trí c a m t trong các doanh nghi p c a mình b ng các chơi các th k c n v i các th đã đư c chơi trư c đó, ho c b ng cách đ t đư c các th k c n cùng lo i thông qua trao đ i ho c mua bán. Tuy nhiên, m t th doanh nghi p m t khi đã đư c chơi thì không th di chuy n ho c l y ra. B ng cách thêm các th cùng lo i, m t ngư i chơi có th chuy n đ i c u trúc c a m t doanh nghi p, như sau: B Ví d 7: Ngư i chơi đ đã có m t doanh nghi p H i s n kích c (3) trong các ô 7-8-10 và m t doanh nghi p khác kích c 1 trong ô 11. Smaller business can be combined to make larger businesses. Businesses exceeding their maximum size form an adjacent smaller business. Business tiltes may not be moved once placed.
 6. 6. Trò chơi kéo dài su t 6 vòng, m i vòng có 5 giai đo n. Nh ng ngư i chơi hành đ ng cùng lúc trong m i giai đo n. Sau m i vòng s chuy n đ i ngư i chơi b t đ u, theo th t chi u kim đ ng h k t ngư i b t đ u th nh t. GIAI ĐO N 1: Chia bài GIAI ĐO N 2: Chia th doanh nghi p GIAI ĐO N 3: Trao đ i GIAI ĐO N 4: Đ t th doanh nghi p GIAI ĐO N 5: Thu l i nhu n Tiles PHASE 5: Earn Inome P o p b P E5 Example: With 4 players, each receives 7 business tiles for round 1 and 5 tiles in each subsequent round. There is no limit to the number of tiles each player may hold in their hand. Tiles are kept face-up in front of each player. Note: Phase 3 is the heart of the game and can last of 5-10 minutes. (Nearly) all forms of trade are permitted. The game runs for six rounds, each round consists of 5 phases. PLAY SEQUENCE Example: With 4 players in the 3rd round - each player is dealt five building plot cards. From these cards, the players may place three face-down. The remaining cards are shuffled back into the deck. SEQUENCE OF PLAY GIAI ĐO N 1: Chia các lá bài Nhà D a theo Lá bài H tr , chia các các lá bài Nhà đ n nh ng ngư i chơi. S lư ng các lá bài tùy thu c vào s ngư i chơi và Vòng chơi. Phân ph i như sau: 1. Đ u tiên, s l n là s lư ng lá bài m i ngư i nh n đư c. 2. Th hai, s nh hơn là s lư ng lá bài m i ngư i có th gi l i. M i ngư i nhìn bài trên tay mình và quy t đ nh nh ng lá nào s gi l i và hai lá nào s b đi. 3. Nh ng lá bài b đi đư c xào l i vào b bài Nhà, đ t b bài nào sang bên c nh đ chu n b cho Vòng sau. 4. T t c ngư i chơi ti t l các lá bài đã gi l i và đ t m t con d u màu c a mình vào ô có s tương ng v i m i lá bài đã chơi. Vì v y, ngư i chơi s s h u các nhà trong ô này. 5. Nh ng lá bài Nhà đã chơi b b tr l i trong h p và không dùng l i n a. GIAI ĐO N 2: Chia th doanh nghi p Chia các th doanh nghi p d a theo s ngư i chơi và s màu đ trên lá bài H tr . GIAI ĐO N 3: Trao đ i T t c ngư i chơi có th th a thu n, thương lư ng công khai ho c bí m t mà không c n theo th t nào c . Các trao đ i có th liên quan đ n nhà, ti n, ho c b t k th gì. S lư ng và ch t lư ng c a s n ph m trao đ i đ u d a trên nh ng ngư i chơi. Ngư i chơi th m chí có th trao đ i nhà cho nhau. Chuy n đ i màu c a con d u bi u th ngư i s h u m i. N u m t ngư i chơi bán nhà, con d u màu c a ngư i đó s b đi và tr v kho c a ngư i đó. N u giao d ch có th th c hi n ngay l p t c, nh ng ngư i chơi ph i tôn tr ng và gi đúng l i h a. Tuy nhiên b n không c n ph i gi đúng nh ng h a h n trong tương lai! Ví d : “N u khi nào đó tôi l y đư c th Nhà hàng, tôi s đưa nó cho b n, n u bây gi b n đưa cho tôi ô #11.” Lo i th a thu n “tương lai” này không c n ph i gi đúng l i h a và làm theo. Các th doanh nghi p đư c đ t trên bàn c ph i gi nguyên v trí su t trò chơi. Nhưng quy n s h u doanh nghi p có th chuy n đ i khi ngư i chơi th a thu n v i nhau. Giai đo n này k t thúc ngay khi các th a thu n, thương lư ng k t thúc gi a nh ng ngư i chơi.
 7. 7. T D c B I T Tiles forming Unfinished and finished businesses each earn the same additional income from Business Outlook cards. Incomes from Unfinished and finished businesses earned (refer to player aid card). Th doanh nghi p đã đ t thì không th đư c láy ra, đ t l i. M t ngư i chơi có th đ t b t k s th nào trong giai đo n này. Th t đ t r t quan tr ng. Nên ngư i nào gi con d u b t đ u đi trư c, nh ng ngư i khác theo sau chi u kim đ ng h . ngư i chơi nào gi con d u b t đ u đi trư c, và nh ng ngư i khác theo sau l n lư t theo chi u kim đ ng h It T On completion of round 6, the winner is the player with the most money. Example: 3er+4er +$1000 card: Each business tile which indicates a value of 3 or 4 earns $1000. GIAI ĐO N 4: Đ t th doanh nghi p Trong giai đo n này, m i ngư i chơi có th đ t các th doanh nghi p vào các ô nhà thu c v mình. Ngư i chơi ch n s lư ng và v trí các th và đ t nó vào ô nhà, sau đó đ t con d u màu lên. M t ngư i chơi có th ch n không đ t, đ t m t ho c t t c th doanh nghi p trong giai đo n này. Lưu ý: Trong giai đo n này, th t r t quan tr ng, b i vì có th ngư i chơi nào đó mu n ch xem nh ng gì ngư i khác s làm. Ngư i chơi b t đ u đ t trư c, sau đó nh ng ngư i chơi khác l n lư t đ t theo chi u kim đ ng h . GIAI ĐO N 5: Thu l i nhu n M i khi nh ng ngư i chơi đã k t thúc đ t th doanh nghi p, thì lá bài Thu nh p trên đ nh đư c ti t l . Có hai trư ng h p: Tăng thu nh p ($1000/ m i th c a lo i nào đó) ho c Không có thu nh p N u có thu nh p, $ đư c tr cho m i th doanh nghi p phù h p. Sau đó m i ngư i chơi nh n ti n t Ngân hàng tùy theo các doanh nghi p hoàn thành ho c chưa hoàn thành, d a trên lá bài H tr . T t c l i nhu n l y t Ngân hàng. Ti n đư c gi bí m t. Trò chơi k t thúc sau 6 vòng chơi ( cu i vòng mà có lá bài l i nhu n cu i cùng đư c l t lên). Ngư i chơi có nhi u ti n nh t chi n th ng. t
 8. 8. BI N TH Đ tăng tác đ ng c a giai đo n trao đ i, b n có th chơi v i lu t thay th sau: Nh ng doanh nghi p m i không th đư c xây n u chúng không n i li n v i m t con đư ng. Tuy nhiên, doanh nghi p đó có th n i li n thông qua các th k c n c a cùng lo i c a cùng m t ngư i chơi s h u. Các ô 75, 76 and 81 có th đư c xây b i b t k ngư i chơi nào. Ô 77 ch có th đư c xây b i ngư i chơi Vàng s d ng m t th T m thu c Antidotes ho c ngư i chơi đ s d ng m t th Nhà hàng. Ô 82 ch có ngư i chơi Xanh dương xây đư c v i m t th Sewing.th đư c xây b i Xanh dương s d ng th Sewing. BI N TH Nh ng doanh nghi p m i ch có th đư c xây n u nó n i li n v i m t con đư ng.

×