Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tuyển tập các đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

26 214 vues

Publié le

Tuyển tập các đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Publié dans : Formation
 • Hello! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! https://vk.cc/818RFv
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Hi there! Essay Help For Students | Discount 10% for your first order! - Check our website! https://vk.cc/80SakO
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Tuyển tập các đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

 1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 1 TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 3  Giáo viên: Cô Trang  Điện thoại: 0948.228.325  Email: Nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.nguyentrangmath.com ĐỀ P 79826...........79758 65000 + 30000.......... 95000 89999...........90000 100000 - 200000..........79900 A) 2 bao nhiêu? A. 8m B. 24m2 C. 24m B) A. C) A. 40338 kg B. 54784 kg C. 53784 kg P 21675+58093 43567+879 12750-3912 76952-5875 .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ........................................................................................................... 21825 x 3 7913 x 9 73244 : 4 289768:7 .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
 2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 2 .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .........................
 3. 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 3 ĐỀ I. Trắc nghi m: Khoanh vào ch ặ ớc câu tr lờ ( ) â ( ) Số li n sau của 78999 là : a- 78901 b- 78991 c- 79000 d- 78100 â ( ) N ứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ m y ? a- Thứ - Thứ sáu c- Thứ ă - Chủ nh t â ( ) = … a- 9600cm b- 96cm c- 906cm d- 960cm â ( ) vi hình vuông là 96cm, c nh của hình vuông là a- 86cm b- 43cm c- 128cm d- 32cm â ( ) nh hình vuông có chu vi 96cm là a- 48 cm b- 8 cm c- 6 cm d- 24 cm â ( ) G bi u thức 700 : 5 x 4 là : a - 35 b- 560 c- 7500 d- 150. II. Tự lu n ( ) Câu 1 Đặt tính r i tính ( ) 7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9 ......................... ........................ ...................... ...................... ......................... ........................ ...................... ...................... ......................... ........................ ...................... ......................
 4. 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 4 â a. X : 4 = 23455 + 12879 b. 88008 : x + 14579 = 14587 ....................................................... ....................................................... ....................................................... ........................................................ ....................................................... ........................................................ ........................................................ â ( ) n tích hình ch nh t có chi u dài là 13 cm ,chi u r ng là 9cm Bài gi i …………………………………… …………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Câu 4:( ) t 5400 ng.H h t bao nhiêu ti n ? Bài gi i : ………………… ……………………… ……………………………………… …………………………………………… ………………………………………… ……………………………………… Câu 5: ( ) ĩ t số, n u l y số ơ 4 và số ố ớn nh t. Hãy tìm số Bài gi i : .................................................................................................................................................. ............
 5. 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 5 ĐỀ Mỗ bà p dướ đây ó kè eo đáp á A, B, C, D ( à đáp số, kế q ả í , …). Hãy ọ â ả ờ đú và k oa vào ữ á ướ â ả ờ đó. Bài 1. Số “Tá ươ bảy ì ” A. 87 B. 870 C. 8700 D. 87000 Bài 2. ố e ứ ự ừ é ớ A. 2935 ; 3914 ; 2945 B. 6840 ; 8640 ; 4860 C. 8763 ; 8843 ; 8853 D. 3689 ; 3699 ; 3690 Bài 3. ứ +  A. 100 B. 320 C. 84 D. 94 Bài 4. ă A. Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 B. Tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 6 C. Tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 D. Tháng 7,tháng 8,tháng 9,tháng 10 Bài 5. L ừ ờ é L ớ ờ ờ L ừ ờ ? A. 5 phút B. 10 phút C. 15 phút D. 20 phút Bài 6. ẽ ã ờ ã ờ D ã ờ Đ ã ờ D A. 5350 m B. 2700 m C. 3350 m D. 5000 m A C B D
 6. 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 6 P (7 đ ể ) Bài 7. Đặ 16427 + 8109 93680 - 7245 1614  5 28360 : 4 Bài 8. ờ ờ é ( ã ờ ) Bài làm ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
 7. 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 7 Bài 9. 3 1 Bài làm ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………
 8. 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 8 ĐỀ I , P ẦN RẮ NG IỆ ( ) * K ớ â ờ Bài 1 Số ớ ố ; ; là : a. 9685 b. 9658 c. 9865 Bài 2 ố e ứ ự ừ é ớ a. 4062, 4208 , 4280, 4802 b. 4802 , 4280 , 4208 , 4062 c. 4208 , 4802, 4280, 4062 Bài 3 N ủ ù ă a. Thứ ba b. Thứ c. Thứ ă Bài 4 K ủ é ø a. 380 b . 380 c. 308 Bài 5 :Keát quaû ñuùng cuûa pheùp tính : 1409 x 5 laø : B I C a. 7054 b .70 45 c. 70 55 Bài 6 ủ ẳ D a. A, I, K,E b. A, D, I, K c. B, C , I , K G K E Bài 7 e e ố -lô- a. 4257 b. 42 57 c. 4575 kg Bài 8 â â a. 760m b. 285m c. 670m II, PHẦN TỰ LUẬN:( 6Đ ) Bài 1 ( ) ứ a, 1015 x 4 - 3057 = b, 1648 : 4 + 799 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài 2 : ( ) ố ă ố ă
 9. 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 9 Bài 3 ( ) ủ ố ớ ố ố ớ ố …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
 10. 10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 10 ĐỀ . Đú Đ, sa vào ố ố ứ + .... ứ .... c. 80 : (4 x 2) = 80 : 8 = 10 .... d. 2000 x 4 : 2 = 2000 : 2 = 1000 .... . ế số í p vào ỗ ; ; ; ………… ; ; ; …………… ; ; ………… ; ; ; ; ………… ; . oa vào ữ đ ướ kế q ả đú ố e ứ ự ừ é ớ a. 2825 ; 2582 ; 2285 b. 4218 ; 4812 ; 4821 c. 3694 ; 3964 ; 3496 d. 6245 ; 6254 ; 6425 . Đ í í . 35820 + 9508 84965 - 24964 3098 x 6 4075 : 5 ..................................................................................................................................... ................................... ..................................................................................................................................... ................................... ..................................................................................................................................... ...................................
 11. 11. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 11 . Hì b dướ ó .............. ì a á . . a) Tì X : X x 8 = 4888 .................................................................... .................................................................... b) Tí b ể ứ 4644 : (2014 – 2008) .................................................................... .................................................................... 7. Bà oá ờ e ứ e é ..................................................................................................................................... ................................... ..................................................................................................................................... ................................... ..................................................................................................................................... ...................................
 12. 12. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 12 ĐỀ P I ( đ ể ) c ữ ước c ả lờ : . ố 79 đọ à: ờ ă ờ ă ơ ờ ă ụ ố ơ 2. Số Bảy ươ sá ì a ă bố ươ ă đư v ế à: A.76245 B. 7645 C. 760245 D. 706245 . ố ề sa ủa số 07 à: A. 12085 B. 12076 C. 12074 D. 12065 . ố ề ướ ủa số 8080 à: A. 38081 B. 37999 C. 38079 D. 37979 5. ố ớ o á số sau là : A . 96835 B . 89653 C . 98653 D . 89635 6 . Dã ố 005 0 0 0 5 0 0 … … … số í p đ ề vào ỗ eo ứ đú à A. 2030, 2035, 2040 C. 2035, 2030, 2025 B. 2025, 2030, 2035 D. 2030, 2035, 2025 7. M ố í d í ì ữ a y: + D 8 Đơ vị đo d í à : A. dm B. cm C. cm2 D. m II. P II ( 7 đ ể ) Bài 1: Đ í í : 3165 + 4927 8732 – 5917 2342 x 4 7287 : 6 ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Bài 2: Tí á ị ủa á b ể ứ : a. 4 x ( 7358 – 6419) b. 3753 + 5418 : 6 ....................................................................................................................................
 13. 13. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 13 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Bài 3: Tìm x a. x x 6 = 8850 b. x : 8 = 1137 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Bài 4: ự .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Bài 5: â ơ â ơ .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
 14. 14. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 14
 15. 15. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 15 ĐỀ 7 I – TRẮC NGHIỆM I P ẦN RẮ NG IỆ Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1 G ị củ c ữ số 6 số 567 9 l S ă S ơ C. Sáu nghìn D S ă Câu 2: m 47 cm … cm. Số c ợ c ỗ c m l A. 147 B. 1407 C. 14007 D. 1470 Câu 3 Số lớ c c số 8576; 8756; 8765; 8675 l A. 8756 B. 8576 C. 8675 D. 8765 Câu 4 78 y 9 ( ư 6). G ị củ y l A. 14 B. 632 C. 8 D. 708 Câu 5 T ứ ăm ầ y l y . T ứ b ầ ước l y b ê ? A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 Câu 6 Hì c ữ ậ có c 8 cm c ộ bằ 2 1 c . D ệ c ì c ữ ậ l A. 32 cm2 B. 192 cm2
 16. 16. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 16 C. 128 cm2 D. 64 cm2 II. PHẦN TỰ LUẬN Câu 7: Đ í í a) 37425 + 8107 ............................ ………………… ………………… ………………… b) 9285 – 5396 ………………… ………………… ………………… ………………… c) 1059 x 7 ………………… ………………… ………………… ………………… d) 5784 : 8 ………………… ………………… ………………… ………………… Câu 8: T ị củ b ể ức. a) 8725 – 6285 : 5 = b) 1402 x 7 + 3042 : 3 .............………………………… .............………………… .............………………………… . .............................................................................................................. Câu 9 : ớ ớ ớ ớ Bà ả .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... .................................................................................................................................... Câu 10: N ờ ố â ố â ố Bà ả
 17. 17. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 17 .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ...................................................................................................................................
 18. 18. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 18 ĐỀ 8 P I T k á q a ( ) oa ò vào ữ á đ ướ â ả ờ đú o á â sa â D > < = ủ … A. > B. < C. = â Số ủ ố A. 65729 B. 65749 C. 65740 D. 65738 â Số ớ ủ ố A. 72841 B. 72830 C. 72839 D. 73850 â Số ụ ă ă ơ A. 35600 B. 35060 C. 35006 D. 30506 â K é + A. 75518 B. 75618 C. 85618 D. 85518 Câu 6: K é ừ – 48375 là: A.26081 B. 26801 C. 26181 D. 36081 â P é â A. 64690 B. 64660 C. 84690 D. 14121 â K é A. 560 B. 5060 C. 506 D. 56 â Số é ố ; ; ; A. 42124 B. 42214 C. 40995 D. 45001 â D A. 20 cm2 B. 40 cm2 C. 100 cm D. 100 cm2 â ố ố ỉ ơ ụ ă D. 3 nghìn â Số ủ = …
 19. 19. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 19 A. 92 B. 902 C. 920 D. 9002 P II T ( đ ể ) ọ ọ ( ọ ố nhau)
 20. 20. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 20 ĐỀ 9 P I T k á q a ( ) oa ò vào ữ á đ ướ â ả ờ đú o á â sa â D > < = ủ … A. > B. < C. = â Số ủ ố A. 75729 B. 75749 C. 75740 D. 75738 â Số ớ ủ ố A. 32841 B. 32839 C. 32830 D. 33850 â Số ố ụ ă ă ơ A. 45600 B. 45060 C. 40506 D. 45006 â K é + A.75517 B.75617 C .85517 D .85617 â K é ừ – 48372 là: A.26084 B. 26804 C. 26184 D.36084 â P é â A. 46460 B. 56460 C. 56440 D. 56450 â K é A. 46 B. 406 C. 460 D. 4060 â Số ớ ố ; ; ; à: A. 42124 B. 42214 C. 40995 D. 45001 â D A. 36 cm2 B. 80 cm2 C. 80 cm D. 18 cm2 â ố ố ỉ ơ ụ ă D. 3 nghìn Câu Số ủ = …
 21. 21. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 21 A. 62 B. 620 C. 602 D. 6002 P II T ( đ ể ) Bài 1 ớ ớ ớ ớ ( ố ớ ) Bài 2 3 1
 22. 22. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 22 ĐỀ SỐ 10 Thời gian 60 phút (Không kể thờ a p á đề) I. TRẮC NGHIỆM ( đ ểm): â ( ) Số lớn nh t trong các số: 51110, 51001, 51011 là: A. 51110 B. 51011 C. 51001 â ( ) Số li n sau của số 65739 là: A. 65738 B. 65740 C. 65741 â ( ) = ……… ( ) Số thích h n vào ch ch m là: A. 908 B. 980 C. 809 â ( ) ờ = ……… Số thích h n vào ch ch m là: A. 60 phút B. 110 phút C. 120 phút PHẦN TỰ LUẬN ( m) Đặt tính r ( m): 14754 + 23680 15840 – 8795 12936 x 3 45678 : 3 ( m) M t hình ch nh t có chi u dài 24cm, chi u r ng b ng chi u dài. Tính di n tích hình ch nh Bài 3: Tính giá tr bi u thứ ( m)
 23. 23. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 23 ) + = ……… …… ) – ( + ) = ………… … ( m) N ờng mua 150 h p bánh, m i h p có 4 cái bánh. Số e u cho các b n, m i b c 2 cái bánh. H i có bao nhiêu b c nh n bánh? ƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN Lớp 3 I.PHẦN TRẮC NGHIỆ ( m) K â m. 1 – A 2 – B 3 – A 4 – C II.PHẦN TỰ LUẬN ( m) ( ) Đặt tính r i tính M é m – Đặ m – t qu m ( m) Chi u r ng HCN là = ( ) m Di n tích HCN là: 24 x 8 = 192 (cm2 ) m Đ ố: 192 cm2 m Câu tr lờ é t qu sai cho 0,5
 24. 24. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 24 Câu tr lờ é m ( m) a) 349 ; b) 2000 M i ph m M ớ m ( m) Số cái bánh có t t c 150 x 4 = 600 (cái bánh) Số b c nh n bánh l 600 : 2 = 300 (b n) Đ ố: 300 b Chú ý: – N u thi u hoặ ơ m i ch trừ – Câu tr lờ é t qu sai cho 0,25 – Câu tr lờ é m – Câu tr lời không h p vớ é m – Ch m xong c m toàn bài r i làm tròn theo nguyên tắc 5,5 -> 6
 25. 25. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 25 ĐỀ S 11 Câu 1: ( m) Số ? Câu 2: ( m) 1. Vi t số li ớc của các số sau: 4075; 8119; 2626; 5103; 3299. 2. Vi t số li n sau của các số sau: 7498; 2002; 4399; 6325; 8854. Câu 3: ( m) Câu 4: ( m) 1. Đặt tính r i tính: 3214 + 3916 5928 – 745 1603 x 6 2. Tính: Câu 5: ( m) M ờ c 165km. H ờ c bao nhiêu kilômét? Câu 6: ( m) Nối các số 12, 8, 9, 21 với các số L ã ơ ứng: 9721 9722 64566453 4625 ...... 5264 8311 ...... 79998311 ...... 7999 4625 ...... 5264 ? > < = 42249 6042 2724364275 5
 26. 26. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 26 Câu 7 ( m) Vi m vào ch ch m: Trong hình vẽ bên: 1. ………… ẳng hàng. ………… ẳng hàng. ………… ẳng hàng. ………… ẳng hàng. 2. Trung m củ n thẳ D …… …… m gi m B và C. O m gi …… …… Câu 8: ( m) Khoanh vào ch ặ ớc câu tr lờ Ngày 25 tháng 6 là thứ ù ă 1. Thứ Ba B. Thứ C. Thứ Nă D. Thứ Sáu VIII XXI XII IX 9 21 812 CNB O DMA
 27. 27. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 27 ĐỀ S 12 Câu 1: ( m) Vi t các số sau: 1. ă ơ ă ………… 2. Nă ă ………… 3. Sáu nghìn b ă ơ ố ………… 4. Bốn nghìn bố ă ………… Câu 2: ( m) 1. Khoanh vào số lớn nh t: 7069, 6788, 5495, 7130 2. Khoanh vào số bé nh t: 3105, 3214, 3133, 3208 Câu 3: ( m) 1. Tính nhẩm: 8000 – 4000 = 9800 – 300 = 5300 + 600 = 1000 + 6000 = 2. Tính: Câu 4: ( m) M t c a hàng có 5500m v i, l c 678m v i, l c 1243 mét v i. H i c a hàng còn l i bao nhiêu mét v i? (Gi i b ng 2 cách) Câu 5: ( m) Tính giá tr của bi u thức: 1. 8000 : 5 x 3 = b) 2090 – 24 : 6 = Câu 6: ( m) 1. N ờ ới. 43672 2056 x 3 4581 + 3726 7680 579
 28. 28. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 28 2. S n thẳng: AO, OB, CO và OD. Câu 7: (2 m) Cho dãy số: 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255. Hãy khoanh vào ch ặ ớc k t qu Dãy số trên có t t c bao nhiêu số? 9 số B. 7 số C. 8 số D. 10 số Số thứ sáu trong dãy là số nào? 253 B. 255 C. 249 D. 251 O D B CA
 29. 29. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 29 ĐỀ S 13 Câu 1: ( m) Vi t (theo mẫu): 8524 = 8000 + 500 + 20 + 4 7109 = 3457 = 9630 = 8245 = Câu 2: ( m) Vi t số thích h p vào ô trống: Số li ớc Số ã 2567 9600 7789 4217 3030 Số li n sau Câu 3: ( m) Nối phép tính với k t qu thích h p: 1318 x 4 959 8090 – 7131 2431 4862 : 2 6829 5341 + 1488 5268 Câu 4: ( m) Câu 5: ( m) 300 + 42004500 2216639 + 1587 2314 x 24628 735 ? > < = 5872 : 8
 30. 30. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 30 M t tr i nuôi ong, ngày thứ nh t l c 921 lít m t ong, ngày thứ hai l y c số lít m t ong b ng 3 1 số lít m t ong l c của ngày thứ nh t. H i trong hai ngày tr c bao nhiêu lít m t ong? Câu 6: ( m) Em mua quy n truy n h E ờ gi y b c lo i ng. H i cô bán hàng ph i tr l i em bao nhiêu ti n? Câu 7: ( m) Câu 8: ( m) X m O củ n thẳ Q; m I củ n thẳng QP; m K củ n thẳng NP; m L củ n thẳng MN ớ S n thẳng thích h p vào ch ch m: O = …… …… = IP …… = KP NL = …… ơ XX Chín: XI ờ ố XIIII VII Đ S ? Q PN M
 31. 31. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 31 ĐỀ S 14 Câu 1: ( m) Vi t ti p số thích h p vào ch trống: 1. ……… ……… ……… 2. ……… ……… ……… 3. ……… ……… 4. ……… ……… Câu 2: ( m) Tính nhẩm: 800 + 7000 = 10000 – 4000 = 3200 + 100 = 5200 – 1000 = Câu 3: ( m) 1. Đặt tính r i tính: 2658 + 1339 8645 – 728 642 + 2159 7938 – 5441 2. Tính: Câu 4: ( m) Tìm x : a) x – 847 = 5064 b) x : 4 = 813 Câu 5: ( m) Tính giá tr của bi u thức: a) 2107 : 7 x 8 b) 8600 – 600 x 2 Câu 6: ( m) 96939 405 x 3 1039 x 9 8649 4
 32. 32. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 32 Có c 5 cây bút chì. H i n â thì h t bao nhiêu ti n? Câu 7: ( m) Câu 8: ( m) Đâ â 3. ………… 4. Đ ờ ……… a) Tháng giêng có 30 ngày b) Tháng 8 có 31 ngày c) Tháng 7 có 31 ngày d) Tháng hai có 30 ngày e) ờ ? Đ S C O D M N A
 33. 33. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 33 ĐỀ S 15 Câu 1: ( m) 1. Vi t các số: 5208, 7673, 6792, 4338, 6801 theo thứ tự từ é n lớn. 2. Vi t các số: 8119, 7425, 6489, 8323, 3650 theo thứ tự từ lớ n bé. Câu 2: ( m) 1. Đặt tính r i tính: 508 x 9 1123 x 6 5085 : 9 8461 : 4 2. Tính: Câu 3: ( m) Câu 4: ( m) M ơ b ă t 335kg g o. H ơ y trong m t tu n lễ ă t bao nhiêu kilôgam g o? Câu 5: ( m) Vi t số thích h p vào ch ch m: 1. + + + ……… = ng 2. + ng + ……… = ng 3. + ……… + = ng 4. + + ……… = ng Câu 6: ( m) Cho dãy số li u sau: 4; 8; 12;16; 20; 24; 28 Dựa vào dãy trên hãy vi t số hoặc ch thích h p vào ch ch m: 3746 + 2839 5074 815 721 + 2389 4932 2216 900 + 300> < = ? 1500 4 x 2000 10.000 7700 400 7300 2000 + 6000 7000
 34. 34. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 34 1. Dãy trên có t t c ……… số 2. Số thứ ã ố ……… ố này lớ ơ ố thứ hai trong dãy ……… ơ . 3. Số thứ ……… t cho 5. Câu 7: ( m) n thẳng AB dài 6cm: Đ ng h chỉ: BA Đ S ? ) ờ é ) ờ ) ờ ) ờ ỡ XI X IX VIII VII VI V IV III II IXII
 35. 35. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 35 ĐỀ S 16 Câu 1: ( m) V ố Đọ ố 20654 Nă ơ ă linh ba 79140 S ơ ă ă hai 12738 Câu 2: ( m) Vi t các số: 56034, 61300, 49876, 55914, 62044. a) Theo thứ tự từ é n lớn. b) Theo thứ tự từ lớ n bé. Câu 3: ( m) Tính nhẩm: 2000 x 2 + 600 = 99000 – 5000 = 60000 + 20000 = 30000 : 3 : 2 = Câu 4: ( m) a) Đặt tính r i tính: 21567 + 42385 7138 x 6 89205 – 63582 5213 x 5 b) Tính:
 36. 36. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 36 Câu 5: ( m) M t nhà hát t chức bi u diễn ba bu i, bu c 4568 vé, bu i sau c 2709 vé, bu i cuối b c 5123 vé. H i t ng số é c c ba bu i là bao nhiêu? Câu 6: ( m) M t quy n v ng. Vi t số ti n thích h p vào ô trống trong b ng: Số Câu 7: ( m) Tính di n tích hình ch nh t b ă é u dài 3dm, chi u r ng 6cm. Câu 8: ( m) Khoanh vào ch ặ ớc k t qu a) Giá tr của bi u thức: 97895 – 18759 x 4 là: A. 25892 B. 22859 C. 29852 D. 22589 b) K t qu của phép tính 80704 : 8 là: A. 1088 B. 10808 C. 1880 D. 10088 9364 + 4281 3504 8063 + 1647 252 57260565283 4
 37. 37. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 37 ĐỀ S 17 Câu 1: ( m) Số ? Số ớ Số ã Số 60000 59801 73265 90349 13452 Câu 2: ( m) Câu 3: ( m) a) Đặt tính r i tính: 21675 + 58093 43567 + 879 76952 – 5875 12750 – 3912 b) Tính: Câu 4: ( m) 65000 + 30000 ...... 95000 100000 20000 ...... 79900 79826 ...... 79758 89999 ...... 90000 ? > < = 21825 x 3 7913 x 9 72984273200 2
 38. 38. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 38 Nối bài toán tìm x với giá tr ủa x : x – 42631 = 25280 x = 67911 x x 6 = 98724 x = 12184 15759 + x = 80423 x = 64664 x : 8 = 1523 x = 16454 Câu 5: ( m) M t hình vuông có c nh 7cm. Tính: a) Chu vi của hình vuông. b) Di n tích của hình vuông. Câu 6: ( m) Vi t số thích h p vào ch ch m: ng = + ……… ng = + ……… ng = + ……… ng = + ……… ng = + ……… ng Câu 7: ( m) Vi t các số sau thành các số La Mã: 4, 12, 25, 14, 19. Câu 8: ( m) Đ S ? a) Tháng hai có 31 ngày b) (51000 + 23200) : 4 = 18550 c) 10km = 10000m d) 12000 x 5 > 60000 e) ễ
 39. 39. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 39 ĐỀ S 18 Câu 1: ( m) Vi t (theo mẫu): 28124 g m 2 chụ ă ụ ơ . a) 56739 b) 63015 c) 75380 d) 9218 Câu 2: ( m) a) Khoanh vào số lớn nh t trong m i chu i sau: 38210, 41059, 38635, 40597, 39175 86472, 86593, 86271, 86712, 86711 b) Khoanh vào số bé nh t: 22540, 22109, 22231, 22098, 22132 56472, 86593, 86271, 86712, 86711 Câu 3: ( m) a) Tính nhẩm: 70000 – 10500 = 30000 x 3 = 83000 + 2000 = 20000 : 2 x 5 = b) Đặt tính r i tính: 397 + 1258 + 8405 1893 x 8 14600 – 11576 64974 : 2 Câu 4: ( m) a) Mua 3 mét v i ph i tr ng. H i mua 4 mét v ph i tr bao nhiêu ti n? b) 4cm 8cmD C BA
 40. 40. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 40 Vi t k t qu tính vào ch ch m: Chu vi hình ch nh D ……… Di n tích hình ch nh D ……… Câu 5: ( m) Số ? Câu 6: ( m) Tính giá tr của bi u thức: a) (60800 – 31578) x 2 b) 62148 : 3 – 965 Câu 7: ( m) Câu 8: ( m) E ã ặ toán gi i b ng 2 phép tính sau: = ( ng) = ( ng) 15000 + = 17000 60000 : = 30000 4000 x = 20000 100000 = 70000 4kg> < = ? 4000g 8km 50dam 805dam 9000mm 10m 72dm 3cm 732cm
 41. 41. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 41 ĐỀ S 19 Câu 1: ( m) Vi t các số: a) S ơ ă ă ơ b) ơ ă ơ y. c) Nă ụ ă ời. d) ơ ố ă e) ời b ă ố ơ Câu 2: ( m) Câu 3: ( m) a) Đặt tính r i tính: 2868 x 8 10362 x 9 54943 : 7 62600 : 4 b) Tính: Câu 4: ( m) Nối bi u thức với giá tr ủa nó: 24002 ...... 23999 78132 ...... 78132 59601 ...... 59620 79163 ...... 80201 63542 ...... 64532 81012 ...... 68463 ? > < = 41029 + 35164 5289 + 1763 32074 72930 11643 86912 21323 6438 12666 1074612456 + 420 : 2 7164 x 6 : 4
 42. 42. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 42 Câu 5: ( m) a) Gi i bài toán theo tóm tắt sau: b) M t hình vuông có chu vi 360mm. H n tích b ng bao ă é c) Câu 6: ( m) Xem b ớ â i vi t số thích h p vào ch trống: Tên ờ mua 6500 23000 12000 Số Nam 3 2 0 0 1 4 2 1 1 Nga 1 0 2 Câu 7: ( m) a) Đ ng h chỉ m y giờ? (Nêu 2 cách tr lời) b) Đ u (X) vào ô trống c nh nh ng tháng có 31 ngày: ?kg 8750kg Kho 2: Kho 1: 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 112 12 1 2 3 4 567 8 9 10 11
 43. 43. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 43 Tháng Chín ờ ờ ờ Nă Tháng Sáu Tháng Tám Tháng Hai Tháng Ba
 44. 44. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 44 ĐỀ S 20 Câu 1: ( m) Vi t số thích h p vào ô trống: 25758 25761 91240 91241 91243 16833 16831 16328 Câu 2: ( m) a) Số ti ớc củ ………… b) Số li ớc củ ………… c) Số li n sau củ ………… d) Số li n sau củ ………… Câu 3: ( m) M t xí nghi c số áo g p 3 l n u. H i c hai tháng xí nghi c bao nhiêu cái áo? (Gi i b ng 2 cách) Câu 4: ( m) Tính: Câu 5: ( m) 21643 x 3 510797 46573 + 27231 67280 6715
 45. 45. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 45 Tính di n tích các hình ch nh NKI IKPQ NPQ ớc ghi trên hình vẽ. Câu 6: ( m) Tìm y: a) y : 8 = 5796 b) 80493 – y = 19745 Câu 7: ( m) Tính: 132cm2 x 2 = 10000cm2 + 2000cm2 = 640cm2 : 8 = 7500cm2 – 1300cm2 = Câu 8: ( m) 3cm 2cm 6cm KI M N PQ 28000 94148 66577 12432 51230 + 4391887024 : 721859 x 380000 52000 ? Đ S
 46. 46. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 46 ĐỀ SỐ 21 Đề k ể a ố ọ kì II Môn: ớ Nă ọ - 2015 ( ờ ) ọ Lớ I. PHẦN TRẮC NGHIỆM K ặ ớ Bài 1. ố Số ớ A. 42 099 B. 43 000 C. 42 075 D. 42 090 Bài 2. G ủ ứ + A. 4660 B. 4760 C. 4860 D 4960 Bài 3 D vuông là: A. 6cm2 B. 9cm C. 9cm2 D. 12cm Bài 4. V ố D Bài 5. Ngày 25 ứ N ù ă ứ ứ ứ ủ D ứ Bài 6 G ủ ố ố A.50 000 B.500 C.5000 D.50 Bài 7. A.1207dm B.127dm C.1270dm D.1027dm II. PHẦN TỰ LUẬN Đặ
 47. 47. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 47 14 754 + 23 680 15 840 – 8795 12 936 x 3 68325 : 8 ủ ứ 15 840 + 7932 x 5 = (15 786 – 13 982) x 3 = 239 + 1267 x 3 = 2505 : ( 403 - 398) = 3. Tìm x: x : 8 = 3721 24 860 : x = 5 49 623 + X = 78 578 78 026 – X = 69 637 ờ ờ nhiêu ki - lô - mét? ờ ờ ã é ( ã ờ ) /
 48. 48. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 48 ĐỀ SỐ 22 PHÒNG GD & ĐT H. GIỒNG RIỀNG ĐỀ IỂM TRA H II NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG TH HÒA HƯNG Môn: T ế - Lớp 3 Đề bài . ( đ ểm) Khoanh vào kết quả đú số liề ước của số 24 868 ? A. 24 867. B. 24 685. C. 24 786. D. 24 586. . ( đ ểm) Khoanh vào số lớn nh t trong các số 99 992; 99 990; 99 902; 99 909 ? A. 99 992. B. 99 990. C. 99 902. D. 99 909. . ( đ ểm) Khoanh vào số thích h p để viết vào chỗ ch m của 7m 9cm = … cm ? A. 79cm. B. 709cm. C. 790cm. D. 7009cm. . ( đ ể ) Đ ng h chỉ m y giờ ? Khoanh vào kết quả đú t. A. 10 giờ 2 phút. B. 10 giờ 2 phút. C. 2 giờ 10 phút D. 10 giờ 10 phút. . ( đ ểm) Một hình chữ nh t có chiều dài 12cm, chiều rộng 7cm. Khoanh vào kết quả tính di n tích hình chữ nh t. A. 81 cm2 . B. 82 cm2 . C. 83 cm2 . D. 84 cm2 . . ( đ ểm) Mộ sâ ường hình chữ nh t có chiều dài 48m, chiều rộng 24m. Tính chu vi sâ ườ đó ?
 49. 49. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 49 Bài giải .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. 7. ( đ ể ) Đ t tính r i tính: a) 5428 + 2643 b) 62834 – 10919 .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. c) 1204 x 8 d) 4956 : 6 .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. 8. ( đ ể ) Có 0 v b đ đều trong 5 hộp. Hỏi 7 hộp ư ế đ đư c bao nhiêu viên bi ? Bài giải .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................
 50. 50. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 50 .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 3 â ( m). â ( m). â ( m). â D ( m). â D ( m). â ( m). Bài gi i â ờ ( m) ( + ) = ( ) ( m) Đ ố ( m) â ( m) Họ â m a) 5428 b) 62834 c) 1204 d) 4956 6 + 2643 - 10919 x 8 15 826 8071 51915 9632 36 0
 51. 51. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 51 â ( m). Bài gi i M i h ựng số ( m) = ( ) ( m) 7 h ựng số ( m) = ( ) ( m) Đ ố ( m)
 52. 52. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 52
 53. 53. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 53 ĐỀ TI NG IỆT Đề bà : I. ĐỌC A / Đọ à ế ( ) B/ Đọ ( ) Đọ ă V ù â ù ơ ớ ẫ â â ù ố ắ ừ ờ ừ ớ ọ ừ â ắ ắ N e ố ã â ẽ â ủ ã ớ ù è ũ ũ ắ ờ ắ e không. K ớ â ờ 1. Cây ạo ở oa vào ùa ào? A . Mùa xuân . B . Mùa thu . C . Mùa hè . 2 N ừ â L ừ ờ ừ â ờ 3 . ây ạo a oa, oà ào về ụ ọp đô v ? A. Chim én B. Chim sáo N .T ế đà về ò y vớ a đư á ả so sá vớ ữ ì? ừ ớ ọ ừ â ắ ắ â ờ II. ể a v ế ( 0 đ ể ) A/ ế í ả ( ) N ớ- ( 2 khổ thơ đầu ) B. T p à vă ( ) E ã ă ắ ừ â ố e ã ờ
 54. 54. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 54 ĐỀ A - Đọ và à bà p Đọ «Cây ạo» ( GK V ớ II ) Dự ọ ớ â ờ Câu 1: Mụ đí í ủa bà vă à ả s v ào? a. â b. c. â Câu 2: Bà vă ả ây ạo vào ờ a ào? a. Vào mùa hoa . b. Vào mùa xuân. c. V ù Câu 3: Bà vă ó y ì ả so sá ? Đ ……………………………………………………………………… …… …… b. 2 hìn Đ ………… …………………………………………… …………… ………… …… …………………………………………………………………………… c. Đ ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 4: N ữ s v ào o đoạ vă đư â óa? a. ỉ â â
 55. 55. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 55 ỉ â â â â Câu 5: Gạ â bộ p ả ờ o â ỏ “bằ ì” o â vă sa L ọ e II. ể a v ế . . C í ả N e – . T p à vă . Đ V ă ắ
 56. 56. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 56 ĐỀ Đọ kĩ bà p đọ ãy k oa ò vào ữ á ướ â ả ờ đú C í và sâ đo ờ â ố â ố - â â ứ ờ ĩ - Ê ố ừ ờ â ắ - â â " ỉ ắ ọ â â L â " Sâ ừ ắ ứ ễ ặ â ă N ĩ " â ứ!" ớ N "Ô â ã â ừ !" ắ â Sâ ã N ừ ! Chim ờ â Theo Phương Hoài . Co sâ đo o bà à o v (0. đ) A. N â â S ă ừ ừ â , C í ừa sâ đo à do (0. đ) â â B ờ ọ ọ ặ ủ â ọ ọ ặ ủ â 3. Hành độ ổ ế sâ đo ủa í ó đ ề ì?(0. đ) ă ủ â â C. ắ â ọ â . Hãy ạ dướ ừ ữ ể p ép â óa o â (0. đ) "Sâ ừ ắ " 5. Gạ â bộ p ả ờ o â ỏ Ở đâ ? (0. đ)
 57. 57. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 57 ờ â ố â 6. T o á â sa â ào đ đú d p ẩy? (0. đ) A. Chim chíc ắ â B. ắ â ắ â 1. C í ả (Nghe - ) N ờ ă ( ừ Một hôm Người đi săn đứng im chờ kết quả...) V 2. T p à vă ã ă ắ ( â ) ễ e
 58. 58. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 58 ĐỀ A. IỂM TRA ĐỌC ( ) I. Đọ à ế ( ) II. Đọ ( ) GV S ọ “N à ảo ” SGK ( ) ớ â ờ Câu 1: V e X – e V e X – phi không thích xem V ố ẹ ố V ố ẹ e Câu 2: V e ờ Lý ẫ V e ã é V e ố e C. V e ớ ờ ẹ ặ ờ Câu 3: e ã ọ X – ẩ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ....................................................................................................... Câu 4: ã ờ â ọ ờ ọ N ừ ừ Đ ừ ớ ừ ớ A. Bác, Anh. B. Chú, Anh. B. IỂM TRA I T ( ) I. C í ả ( ) N ớ ( ơ )- SGK ( ) II. T p à vă ( ) V ă ắ ( ừ â ) ễ e e
 59. 59. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 59 Lễ hội đua ghe ngo của đồng bào Khơ-me Nam Bộ diễn ra vào ngày rằm tháng mười âm lịch hằng năm. Vào trưa ngày rằm, khi nước bắt đầu dâng lên, người hai bên bờ chật kín như nêm cối, tràn xuống mép nước và ghe xuồng đậu dài hơn một cây số. Tiếng trống, tiếng phèng cùng dàn nhạc ngũ âm rộn rã ngân vang. Rồi một hồi còi rúc lên lanh lảnh, hiệu lệnh xuất phát đã điểm. Hàng chục vạn đôi mắt chăm chú theo dõi từng cặp ghe đua với trăm đôi tay chèo lực lưỡng cuồn cuộn cơ bắp căng vồng cúi rạp người vung chèo đều tăm tắp theo nhịp tu huýt, nhịp phèng la, đẩy chiếc ghe ngo về đích. Tiếng trống, tiếng loa hòa trong tiếng reo hò, vỗ tay náo động cả một vùng sông nước. Với đồng bào Khơ-me, hội đua ngo là dịp vui chơi sau những ngày lao động vất vả và là dịp tạ ơn thần Mặt Trời đã ban tặng một năm mưa thuận gió hoà. Theo Phương Nghi ĐỀ Đ a e o Ghe ngo là một loại ghe có hình dáng dài như con thoi, đầu và đuôi cong lên, đặc biệt ghe này không có mui, có độ dài từ 25 đến 27 mét, với khoảng 20 đến 24 khoang dành cho 50 - 60 người chèo ngồi để đua. c ữ c ước c ả lờ ộ c ỏ 4 Câu 1. ă ê ả cả ì? a. e ù ớ N b. Lễ e ủ K ơ- e N
 60. 60. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 60 c. ơ ủ K ơ-me . d. Câu 2. Q cả lễ ộ ư ế ? a. Đ b. ừ ự ỡ c. I ắ ẻ d. N Câu 3: Lễ ộ e có ý ĩ ư ế ớ b ơ-me? Câu 4. mở ầ củ b ă ê ộc k ể c ? a. Ai(cái gì, con gì) là gì? b. ( ) c. Ai(cái gì, con gì) làm gì? d. Câu 5 ừ â “T ế ố ế l ộ cả mộ ù sô ước.” ờ â “N ư ế ?” Câu 6: Tìm lạ c ă có ì ả s s có b ă ê . Câu 7: mộ c ă có bộ ậ ả lờ c c ỏ « Khi nào ? T p à vă v ế ộ đoạ vă kể về ộ ườ ao độ í ứ .
 61. 61. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Liên hệ mua tài liệu: “Tuyển tập 23 chuyên đề thi Violympic Toán lớp 4” | Cô Trang – 0948.228.325 61 THÔNG BÁO TỪ HỆ TH NG TOÁN IQ A. Tài liệu dành riêng cho HS khối lớp 3 ôn thi Violympic Toán trên mạng: 1. Tuyển tập 18 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 3 (Toán Tiếng Việt) 2. Tuyển tập 350 bài toán ôn thi cấp Quận/ Huyện lớp 3 (Có hướng dẫn chi tiết) 3. Tuyển tập 250 bài toán ô thi cấp Tỉnh/ Thành Phố lớp 3 (Có hướng dẫn chi tiết) 4. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán Tiếng Anh khối 3 năm học 2014 - 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017. B. Tài liệu dành riêng cho HS lớp 3 lên lớp 4 ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 4 trên mạng: 1. Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 (Toán Tiếng Việt) 2. Tuyển tập 400 bài toán ôn thi cấp Quận/ Huyện lớp 4 (Có hướng dẫn chi tiết) 3. Tuyển tập 228 bài toán ôn thi Violympic cấp Tỉnh/ Thành Phố lớp 4 (Có hướng dẫn chi tiết) 4. Tuyển tập 150 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 cấp quốc gia (Có hướng dẫn) 5. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán Tiếng Anh khối 4 năm học 2014 - 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017. Liên hệ mua tài liệu:  Điện thoại - Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: HoctoanIQ@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com (Được phát trực tiếp tại kênh Youtube: https://www.youtube.com/toaniq) Các bậc PH và các em HS kích chuột vào để nhận được các Video mới nhất từ chúng tôi. Chúc các em ôn tập và thi tốt trong các vòng thi tiếp theo. Thân ái  !

×