Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bai tap loi_tuc_va_rui_ro_bookbooming

http://bookbooming.com/ nhà sách trực tuyến, bán sách online

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Bai tap loi_tuc_va_rui_ro_bookbooming

  1. 1. BAØI TAÄP VEÀ LÔÏI TÖÙC VAØ RUÛI ROLÔÏI TÖÙC VAØ RUÛI RO Baøi taäp 1: Coâng ty Syntex Inc. ñang xem xeùt ñaàu tö vaøo moät trong hai loaïi coå phieáu phoåthoâng A vaø B. Bieát thoâng tin döôùi ñaây veà khaû naêng thu lôïi töø hai loaïi coå phieáu ñoù, haõycho bieát coâng ty neân ñaàu tö vaøo loaïi coå phieáu naøo? Coå phieáu A Coå phieáu B Xaùc suaát Lôïi töùc Xaùc suaát Lôïi töùc .20 -2% .10 4% .50 18% .30 6% .30 27% .40 10% .20 15%LYÙ THUYEÁT DANH MUÏC ÑAÀU TÖ Baøi taäp 2: Coù moät quyõ ñaàu tö ruûi ro vôùi lôïi töùc kyø voïng 17% vaø ñoä leäch chuaån laø 27%, vaø moättraùi phieáu an toaøn vôùi lôïi töùc 7%. 1. Moät ngöôøi quyeát ñònh ñaàu tö 70% voán vaøo quyõ ñaàu tö vaø 30% vaøo traùi phieáu.Vaäy lôïi töùc kyø voïng vaø ñoä leäch chuaån cuûa toaøn boä danh muïc ñaàu tö cuûa ngöôøi ñoù laøbao nhieâu? 2. Giaû söû quyõ ñaàu tö ñaõ ñaàu tö vaøo ba loaïi coå phieáu A, B vaø C vôùi tyû leä voán nhösau: Coå phieáu A: 27% Coå phieáu B: 33% Coå phieáu C: 40% Vaäy tyû leä voán cuûa nhaø ñaàu tö noùi treân ñöôïc phaân boå cho moãi loaïi coå phieáu laø baonhieâu? 3. Tyû leä thöôûng ruûi ro cuûa nhaø ñaàu tö laø bao nhieâu? 4. Veõ ñöôøng phaân boå voán CAL cuûa nhaø ñaàu tö. 5. Giaû söû nhaø ñaàu tö quyeát ñònh ñaàu tö vaøo quyõ moät tyû leä voán b trong toång ngaânquyõ ñaàu tö sao cho toaøn boä danh muïc ñaàu tö seõ coù lôïi töùc kyø voïng laø 15%. a) Tyû leä b ñoù laø bao nhieâu? b) Tyû leä voán maø nhaø ñaàu tö boû vaøo moãi loaïi coå phieáu vaø vaøo traùi phieáu an toaønlaø bao nhieâu? c) Ñoä leäch chuaån cuûa lôïi töùc maø nhaø ñaàu tö seõ nhaän ñöôïc laø bao nhieâu? 6. Giaû söû nhaø ñaàu tö muoán boû voán vaøo quyõ ñaàu tö noùi treân moät tyû leä b sao cho coùtheå toái ña hoùa lôïi töùc kyø voïng cuûa toaøn boä danh muïc ñaàu tö vôùi möùc giôùi haïn ñoä leächchuaån cuûa toaøn boä danh muïc ñaàu tö laø khoâng vöôït quaù 20%. a) Tyû leä voán b maø nhaø ñaàu tö boû vaøo quyõ laø bao nhieâu? b) Lôïi töùc kyø voïng cuûa toaøn boä danh muïc ñaàu tö trong tröôøng hôïp naøy laø baonhieâu? 1
  2. 2. 7. Bieát chæ soá traùnh ruûi ro cuûa nhaø ñaàu tö laø A = 3,5. a) Nhaø ñaàu tö neân boû vaøo quyõ ñaàu tö ruûi ro moät tyû leä voán b laø bao nhieâu? b) Lôïi töùc kyø voïng vaø ñoä leäch chuaån cuûa danh muïc ñaàu tö toát nhaát ñoái vôùi nhaøñaàu tö laø bao nhieâu? Baøi taäp 3: Coù moät quyõ ñaàu tö vaøo hai loaïi chöùng khoaùn ruûi ro A vaø B vaø moät loaïi taøi saûn antoaøn T. Soá lieäu lieân quan ñeán caùc loaïi taøi saûn ñoù ñöôïc cho nhö sau: Loaïi taøi saûn r σ A 10% 20% B 30% 60% T 5% 0 Heä soá töông quan giöõa A vaø B laø ρA,B = - 0,2. a) Tính tyû leä voán ñaàu tö vaøo A vaø B cuûa danh muïc ñaàu tö ruûi ro toaøn caàu vôùiphöông sai nhoû nhaát wAmin, wBmin cuøng rpmin vaø σpmin. b) Tìm danh muïc ñaàu tö ruûi ro toái öu P cuõng nhö lôïi töùc kyø voïng rpr vaø ñoä leächchuaån σpr cuûa danh muïc ñaàu tö ruûi ro ñoù. c) Tìm ñoä doác cuûa ñöôøng phaân boå voán cho taøi saûn an toaøn T vaø danh muïc ruûi ro P. d) Moät nhaø ñaàu tö vôùi möùc ñoä traùnh ruûi ro A = 5 seõ ñaàu tö vaøo caùc taøi saûn A, B vaøT vôùi tyû leä voán nhö theá naøo?MOÂ HÌNH ÑÒNH GIAÙ TAØI SAÛN VOÁN (CAPM) Baøi taäp 4: Anh/chò coù moät danh muïc goàm nhöõng coå phieáu sau: Coå phieáu Tyû leä trong danh muïc Beta Lôïi töùc kyø voïng 1 20% 1,00 16% 2 30% 0,85 14% 3 15% 1,20 20% 4 25% 0,60 12% 5 10% 1,60 24% Bieát tyû leä lôïi töùc an toaøn laø 7% vaø lôïi töùc kyø voïng töø danh muïc thò tröôønglaø 15,5%. 1. Tính lôïi töùc kyø voïng cuûa töø toaøn boä danh muïc ñaàu tö. 2. Tính heä soá beta cho danh muïc ñaàu tö. 3. Tyû leä lôïi töùc yeâu caàu hôïp lyù cho danh muïc ñaàu tö ñoù laø bao nhieâu? 4. Veõ ñöôøng thò tröôøng chöùng khoaùn vaø xaùc ñònh vò trí cuûa töøng coå phieáu trongdanh muïc treân ñoà thò. 5. Töø ñoà thò cho bieát coå phieáu naøo ñöôïc ñaùnh giaù cao hôn vaø coå phieáu naøo ñöôïcñaùnh giaù thaáp hôn giaù trò cuûa noù. 6. Keát luaän trong caâu 5 coù chaéc chaén ñuùng khoâng? Vì sao? 2

×