Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Museum digital-code

581 vues

Publié le

แนวปฏิบัติด้านดิจิทัล ในงานพิพิธภัณฑ์

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Museum digital-code

 1. 1. แนวปฏิบัติด้านดิจิทัลในงานพิพิธภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พจนก กาญจนจันทร podjanok@yahoo.com พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. 2. พิพิธภัณฑ์: พันธกิจต่อสังคม •อนุรักษ์วัตถุทางวัฒนธรรม • เป็นแหล่งสร้างสุนทรียะและแรง บันดาลใจ • เผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรมและ พิพิธภัณฑ์ศึกษา • เป็นพื้นที่สาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 3. 3. พิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิทัล การปรับตัวต่อ • วิธีการแสวงหาข้อมูลและความรู้ในยุค ปัจจุบัน • กลุ่มผู้ชมและความสนใจที่หลากหลาย • การตอบโจทย์ความต้องการของสังคม – ผู้เข้าชม, นักวิจัย • เทคโนโลยีใหม่ – สนับสนุนและเพิ่ม ศักยภาพงานพิพิธภัณฑ์ สแกนวัตถุเพื่อสร้างเป็นภาพสามมิติ นิทรรศการออนไลน์
 4. 4. ดิจิทัลในงานพิพิธภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพ • การบันทึก-จัดการวัตถุ-สืบค้น- รายงาน • การศึกษา, การวิจัย • การเผยแพร่, บริการวิชาการ นิทรรศการ คนกับของ
 5. 5. Services Report Member Authority Document Management Administrative Acquisition Cataloging Conservation Publicise Loan Deaccession Collection Management Online Public Access Dashboard Service Request Loan Request Public Access (Museum Website)
 6. 6. Metadata Standards for Museum กรอบคิดเริ่มต้น • สารวจรูปแบบฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ที่มี มาตรฐานสากล • สารวจความต้องการใช้งานของพิพิธภัณฑ์ ธรรมศาสตร์ฯ • ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบฐานข้อมูล แล้ว เสนอการประยุกต์รูปแบบฐานข้อมูลที่ เหมาะสมกับงานของเรา
 7. 7. Data Structure Standard CDWA (Categories for the Description of Works of Art) พัฒนาโดย Getty Research Institute (GRI) •ระบบบันทึกข้อมูลงานศิลปะและวัตถุพิพิธภัณฑ์ •สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ •สามารถแชร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันอื่น •สามารถเชื่อมต่อกับระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ในอนาคต •เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
 8. 8. Data Content Standard •คือ data standards ที่ใช้เป็นข้อกาหนดในการลงข้อมูล เพื่อให้มี ระเบียบแบบแผนเดียวกัน เช่น หน่วยที่ใช้ในการวัดลักษณะทาง กายภาพของวัตถุ •CCO (Cataloging Cultural Objects) – โดย Visual Resources Association (VRA)
 9. 9. Data Value Standard •การกาหนดคาเฉพาะ (Controlled Vocabularies) ที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุทางวัฒนธรรม รวมถึงชื่อบุคคลและสถานที่ ซึ่งต้องเขียน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน •สร้างอภิธานศัพท์, ปทานุกรม, พจนานุกรม, อนุกรมวิธาน
 10. 10. ระบบมาตรฐานสาหรับงานพิพิธภัณฑ์ จาเป็นต้องมี •ความร่วมมือ-แลกเปลี่ยนทางวิชาการ •การทางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง •การตรวจสอบความถูกต้อง

×