Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Booosting nieuwsbrief 61 (Apr 2001)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Booosting nieuwsbrief 014
Booosting nieuwsbrief 014
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Booosting nieuwsbrief 61 (Apr 2001)

Télécharger pour lire hors ligne

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 ifd-kantoor delftechpark

IN DE PRIJZEN
05 nationale millenium prijs: graffiti-architectuur

VERSLAG
06 bedrijfsbezoek nob-decorproductie
07 projectbezoek alumiumcentrum

NIEUWS
03 productontwikkeling: demontabel bouwen
09 sandwichelementen van Hoesch
10 xxz - een zorg minder
13 moooi: essentie van het ontwerp
14 demonstartieprojecten ifd 2000
15 cubo, blob of bluf

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 ifd-kantoor delftechpark

IN DE PRIJZEN
05 nationale millenium prijs: graffiti-architectuur

VERSLAG
06 bedrijfsbezoek nob-decorproductie
07 projectbezoek alumiumcentrum

NIEUWS
03 productontwikkeling: demontabel bouwen
09 sandwichelementen van Hoesch
10 xxz - een zorg minder
13 moooi: essentie van het ontwerp
14 demonstartieprojecten ifd 2000
15 cubo, blob of bluf

BOOOSTING
04 antwoordkaart
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (11)

Similaire à Booosting nieuwsbrief 61 (Apr 2001) (20)

Publicité

Plus par Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Plus récents (20)

Publicité

Booosting nieuwsbrief 61 (Apr 2001)

 1. 1. 1 januari jl. was het zo ver: de eerste paal van het nieuwe IFD-kantoor Delft werd . Het toekomstig kantoor van twee adviesbureaus is in aanbouw. ABT Delft en Consu:/ta;nts, gespecialiseerd in klimaat, energie en bouwtechniek in zeer ruime zin, zuilen niet alleen maar ook gebruiker worden. En zijn uiteraard nauw betrokken bij het ontwerp van di nstratieproject IFD-bouwen. ndustrieel aan het ontwerp zijn met name de geprefabriceerde, negen meter lange nPI'on,npnvloerelementen, de geprefabri-ceerde betonnen kolommen en de met beton HE-A-liggers. in gebruik. De begane grond is nu bestemd voor parkeren, maar kan -indien makkelijk dienen als bijvoorbeeld kantoor. Nu 2000 m' vloeroppervlak en verdiepingen, maar zo nodig, eenvoudig uit te breiden met een 3 e laag. staat hier voor het slimme bouwsysteem dat is ontwikkeld. De vlc>er,eJem(:nten, kolommen en balken kunnen simpel worden gedemonteerd. De gevels zijn uitwisselbaar. Het gebouw is volledig herbruikbaar, en kan Q~;2:e'welllS( een nieuwe bestemming in plaats of gebruik krijgen. rzaamheid komt in dit project tot uitdrukking in een aantal elementen. Onafhankelijk van de toé!ko' m~it1~:e behoefte is bij de bouw extra geïnvesteerd in flexibiliteit: dimensionering in ruimte, zonering in functies en demontabiliteit in de bevestiging. Dit is tevens terug te vinden bij de toegepaste techniek voor het lage energieverbruik en industriële efficiency.
 2. 2. · I De meeting zal plaatsvinden bij lde foeko~tige , t I v:n ABT.. ffi-'1J'/ilpen: Delftechpark 22 te Delft. Aldaar is p /iFts voi r rhaxirAaal30 deelnmz~~-.. ~ 4o"",r< pa.<w!. L<'I<J. /'1</) , '~ ~ AVA staat voor ALLEEN VOOR AANGESLOTENf N B ' __________,. Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart. " - antwoordkaart Van Geel steel floortiles I Tile supports precast concrete column Plastic blocks lor screw fixation ~~-..%;l!L- ol suspended elements --,.~~- Zone lor climatic installations .J
 3. 3. i .••.•.•,••• 0 n t wik k eli n 9 I @) een voorbeeld van [J)emoll1t@[bel [Bo~well1~ vast en toch los ~ I n deze rubriek is al vaak wat gezegd ove r ontwikkelingen, di e min of meer planm ati g Wt stand komen. Soms komen de innovaties echter ook gewoon voorbij. Dit keer een voorbeeld daarvan. Is er bij een voorbijko mend idee sprake van een w evalstreffer? Mijn stelling is: 'absoluut ni et'. Door je in de markt als innovatieve partij op te stellen, ga je als een magneet werken op alles wat nieuw is. Deels omdat derden je opzoeken, deels ook omdat je de w epassings mogeiijkJleden van ideeën op waarde weet te schatten. Door je kennis van de markt ben je in staat om problemen te signaleren. H et vertrekpunt met het nieuwe idee is immers altijd het oplossen van ee n problee m. H et voorbeeld dat hier word t aa ngehaald is een anrwoord op de vraag naar IFD-bouwen. Aan de vloer wordt in de bouw vaak een stabiliteitsfunctie (schijfwerking) w egekend. Dit lijkt strijdig met de demonrabiliteit, wtdatJürgen Houben van H 4D bij ons kwam met een idee, waa rvoor octrooi is verleend en waarvoor hij w epass in gen in de markt zocht. A + is sam en met H 4 D nu op zoek naar strategische partners voo r de verd ere onrwikkeling en het verm arkten van het idee. H et systeem, biedt de mogeiijkJleid om demontabel te bouwen met steenachtige vloeren, waardoor met dezelfde belevingswaarde ontstaat als bij traditionele, niet demontabele gebouwen. Daarbij kan wo rden gedacht aan tijdelijke voorzienin gen voor super- markten, gezondheidscentra, schoolgebouwen, etc. In de hoeken van de geprefabriceerde vloerplaten wordt een stalen conusvormige beker geswrt. In deze conus wordt op de bouwplaats een onthechtende tussenlaag aangebracht, waarna de COIH1S wordt volgegoten met krimparme mortel. Vervolgens wordt een koppelplaat, bestaande uit een stalen plaat met deuvels, in de specie gedreve n. D e maat van de bekers is dermate ruim, dat de gebruikelijke bouwtoleranti es gemakkelijk kunnen worden opgevangen. D e deuvels zijn tevens voorzien va n een onthechter. D e koppelplaat wordt geborgd met een moer. Nadat de mortel is uitgehard, zijn de vloerplaten aan elkaar gekoppeld via de koppelplaar. Bij het demonteren dient de moer los te worden gedraa id, waa rna de plaat met mortelconussen uit de bekers wordt gelicht. D e mortelconussen worden van de stekken verwijderd en zijn afVal. Jos Lichtenberg Voorzitter Booosting I D irecteur A+ Bureau voor bouwproducwntwikJ<eling
 4. 4. lil • rectificatie op h.et in Nieuwsbrief58 gepLaatste artikeL _~J.m·W"il._ participanten I ï MBI Beton co nt actper soon: H ans van den He uv e l hoofd pr odu cto ntwikk elin g en t ec hni sch e voorli cht ing gevel IMBI I MBI heeft zich in de afgelopen 55 jaar gespecialiseerd in de productie van gevelstenen, bestratingproducten voor de openbare Taylo rw eg 10 , Veg hel ruimte en bestratingproducten voor de particuliere tuin. Er wordt Postb us 259 , 5460 A V hel G eg geproduceerd op vier locaties, drie in N ederland en één in België. T 04 13 - 354 820 H et basisassortiment telt ongeveer 350 producten. F 0413 - 362 938 Voor het marktsegment gevel produceert MBI voornamelijk E mb i beton@wx s . nl binnenmuurstenen, splitstenen en dekJaagstenen. Splitstenen worden in dubbel steenformaat geproduceerd en velvolgens gebroken. Deklaagstenen bestaan uit een drager van onderbeton met daarop een deklaag van geocolor (=gebroken natuursteen), structuurmateriaal of glad materiaal. Productontwikkeling in engere zin voor het gevelmarktsegment vindt plaats door te variëren in vormgevingstechnieken, in nabehandelings- methoden en in mengselsamenstellingen. Daarnaast houdt MBI zich bezig met het ontwikkelen van gevelsystemen. MBI staat open voor nieuwe ontwikkelingen en wil flexibel produceren om ontwerpers de mogel ijkheid te bieden hun specifieke gevelconcepten in steen te materialiseren. D e reden om aansluiting te zoeken bij Booosting is de wens contacten te leggen met ontwerpers en bouwproductontwikkelaars: 'Hoe zijn schoonheid en techniek optimaal combineerbaar?' NAAM BEDRIJF I I I ADRES I I I POSTCODE WOONPLAATS TELEFOON o komt op vrijdag 4 mei naar IFD Delftechpark van 15.00 tot 18.00 uur met personen. (AVA) Booosting Postbus 596 o wil graag aansluiten op het Internet-netwerk van Booosting (AVA) (www.OOO .nl/booosting) . 2600 AN Delft o ontvangt graag inform~tie over participatie bij Booosting. o bestelt het boek 'Booosting in bedrijf (1992) participallten: f 25,00 ) o bestelt de reader 10 jaar Booosting' (1998) < ( Niet-participanten: f 39,50 AVA staat voor ALLEEN VOOR AANGESLOTENEN L .J
 5. 5. . .. . . Hoe Zle J1J Nederland 1 n 21ste eeuw?' Graffiti-architectuur door ministeries D e Stichting Nederumd Cultuur & Innovatie 2000, opgericht door de ministeri es van OCW en EZ op 22 maart 1999, wil een stimulans zijn voor innovatief talent en richt zich daarbij -met de inzet van internet en de media- op alle inwoners van Nederland. D eze stichting schreef de Nationale M illennium Prijsvraag uit. Hiermee nodigde zij innovatief talent in Nederland uit antwoord te geven op de vraag 'Hoe zie jij Nederland in de 21ste eeuw? '. D e inzendingen dienden op het snijvlak va n cultuur, ondernemerschap en wetenschap te wo rden uitgewerkt en te getuigen van een toekomsrvisie. Na beoordeling door verschi llende vakjllly's zijn uiteindelijk 28 inzendingen geselecteerd , verdeeld over acht prijzen. De co ntroversiële, op ruimtelijke graffiti gebaseerde architectuur van het ontwerpteam DELTA- MAURER-ZEDZ heeft op 23 november 2000 de hoofdprijs van de Nationale Millennium Prijs gewo nnen, in de catego rie 'Cultuur - Beeldende kunst'. • Boris Tellegen behoorde tot de pioniers van de Europese graffiti-beweging DELTA. In 1986 richtte hij zijn eigen graffiti-crew 'INC'. T ellegen ontwikkelde in de loop der jaren een steeds complexere en ruimtelijkere stijl. Z ijn studie Industrieel Ontwerpen aan de TUD heeft zijn werk zichtbaar beïnvloed. • In 1994 werd RonaU van der Voet, in de graffiti-scene bekend onder de naam 'ZEDZ', ook lid van de 'INC'-crew. In 1998 studeerde hij af als grafisch ontwerper/autonoom kunstenaar aan de Rierveld Academie. Met Van der Voet had Tellegen de juiste tegenpool gevonden. Op een gelijkwaardig hoog niveau dagen zij elkaar uit met ruimtelijk-typografische experimenten. • Marc Maurer heeft als hiphop-DJ gewerkt bij een piratenstation in Duitsland, waar hij tot de middelbare schoolperiode woonde. In 1988 startte hij zijn studie Bouwkunde aan de TUE. In 1992 viel hij reeds op met zijn aa n hiphop gerelateerde stijl op een expositie van 'De Eindhovense School'. In 1995 studeerde hij af als bouwkundig ingenieur en startte samen met partner ir Nicole Maurer- Lem mens ee n architectenbureau in Eindhoven. Gedurende de afgelopen twee jaar heeft het D ELTA-MAURER-ZEDZ ontwerpteam een aan graffiti gerel ateerde architectuur ontwikkeld. Centraal daarbij stond het ontwerp van een paviljoen voor de manifestatie 'Rotterdam 2001 - C ulturele Hoofdstad van Europa'. Voor de Nationale Mi llennium Prijsvraag formu leerden zij een voorstel, hoe hun architectuur met behulp van het internet meer bekendheid zou kunnen verkrijgen. En dat bleek goed voor de hoofdprij s van f 100.000,- in de categorie 'Cultuur - Beeldende kunst'. Vtm harte proficiat.' ? info ..... MAURER Engineering Architecture and Media, Marc Maurer I www.maurer.nl
 6. 6. • , V r s lag van het bedrijfsbezoek aan NOB - Decorproductie e op 18 oktober 2000 Spanning tussen ontwerp en uitvoering neemt toe ' Terugdraai' i s het woord dat i n ons hoofd i s gegrift i s na het bezoek aan NOB-Decorproductie in Hilversum. Gastheer en manager Rob Nijhuis van NOB-Decorproductie vertelt dat het bedrij f, bekend van talrijke televisiedecors voor programma's als het NOS-journaal en grote televisieshows, zich in steeds grotere mate richt op business-to-businessprojecten. Dit betreft de inrichting van restaurants, casino's en pretparken als Six Flags Holland en D isney. NOB is daarbij gespecialiseerd in het creëren en bouwen van de juiste sfeer. De doorlooptijd van een televisiedecorproject is, door de steeds snellere TV-programmering teruggebracht rot maar drie weken. Van eerste briefing aan de ontwerper tot aan start van de televisie-opname in de ingerichte studio. De ontwerper werkt daarbij in opdracht van de TV- producent en maakt middels schetsen een decorvoorstel. Rob N ijhuis stelt dat ontwerpers in dit metier per definitie budgeroverschrijdende ontwerpen maken, vandaar dat in de projectplanning van tevoren al een 'terugdraai'-meeting wordt afgesproken om de kosten van het ontwerp terug te brengen. Wellicht een idee voor de bouwwereld? Het bouwproces noemt hij 'bouwen strijd' want de deadlines in deze business zijn keihard. Het bouwsysteem van het NOB is dan ook multiplex en kokerprofiel. Dan licht een Amerikaanse adviseur van het NOB, }efftey Lindt, een tipj e van de sluier op over de uitvoering van pretparken voor Disney en Universal Studios. Als ontwerper/architect heb je nauwelijks inspraak, de opdrachtgever bepaalt vrijwel alles over het uiterlijk van het park en haar gebouwen. Harm Boomsmavertelt in zijn lezing dat hij verwacht dat de spanning tussen ontwerp en uitvoering ook in de bouwsecror zal roenemen. Toenemende woonwensen en meer diversiteit in de woningbouw (bijvoorbeeld persoonlijke woonconcepten) zullen de organisatie van bouwers steeds zwaarder belasten. Bouwers zullen veel meer aan marketing moeten doen om beter op de wensen van woonconsumenten in te spelen en bouwsystemen zullen sneller calculeerbaar moeten worden om adequaat op de veranderende vraag te reageren. Dit creëert kansen voor industriële bouwsystemen. Afsluitend maken we een r~ndgang door de werkplaatsen en sluiten we af met een borrel in het immense rekwisietenmagazijn van het NOB. Harm Boomsma, algemeen bestuurslid .J
 7. 7. r • V s lag van het proje ctbezoek aan het nieuwe Aluminiumcentrum te er Houten op 14 november 2000 Van droom na a r nachtmerrie Micha de Haas lag lekker lui op bed te mijmeren over een nieuw a1uminiumcemrum. Er omswnd een schets van een soort borstel, met de haren als dragers van het houten lijf. Vrolijk swnd hij op en zei tegen zijn vriendin: 'ik heb vandaag iets goed gedaan! ' Hij won de prijsvraag en de droom kon verwezenlijkt worden. En dat was het begin van de nachtmerrie: het bouwproces. Gelukkig is het met een positieve instelling va n alle partijen goed gekomen. H et karkas staat te glimmen aan het water in H outen: de verbeelding van een aluminium bos. Booo s ti ng a l s bi ndmi dd e l O p de Booosting meeting in februari 1998 bij D3BN in Den H aag werd geschiedenis geschreven. Micha liet daar vo l (fOts de borstel zien, met de opmerking: hoe slap de haren ook zijn, hij blijft staan . Vanuit de zaal werd meteen opgemerkt dat de stabiliteit voornamelijk door de scheefstand van de haren W t stand gebracht word t. Remco Wiltjer van D 3BN vond het een uitdaging het principe constructief uit te werken en werd zo via Booosting gekoppeld aan M icha. Van 1 2 0 0 n a ar 400 bomen N u het cemrum bijna gereed is, is te zien dat er inderdaad een aantal kolommen scheef staan en stabiliteitsbokken vormen. Medeconstructeur Frans Soetens had het liefst kolommen onder 45 graden gehad, maar kwam bij M icha gelukkig niet verder dan een schuime van 1 op 10. D aarbij was er de co nstame strijd over hoeveel kolommen er nu echt nodig zijn om een bos te vormen. H et prijsvraagonrwerp voorzag in 1200 kolommen. U iteindel ijk zijn dat er 400 geworden, voldoende om de indruk van een bos overeind en het centrum betaalbaar te houden. L .J
 8. 8. r 11 En dan de strijd over de diameter van de kolommen. Kolommen van rond 60 en 90 werden al gauw , geschrapt, omdat die op die lengte consrructief niets doen. Uiteindelijk variëren de kolommen van diameter 120 tot 210 mmo Zelfs bij een kolom van 120 mm is het nog mogelijk om hem met de hand een kolom flink in trilling te brengen. Van complex naar simpel Volgens Micha is het ontwerp een goed voorbeeld van het principe: 'eerst complex maken en dan versimpelen'. Het zoeken naar de kleinst mogelijke overspanning is ongewoon, maar essentieel voor het beeld van een bos. De balkenconsrructie boven de kolommen bestaat uit een hilarische gestapelde constructie van geëxtrudeerde aluminium 71:- profielen. In staal zijn balken van verschillende hoogtes eenvoudig voor handen: in aluminium moeten balken geëxrrudeerd worden. En dat is duur. Derhalve werd er een 71:- profiel ontworpen, dat eenvoudigweg wordt gestapeld om hogere balken te maken. Op komische wijze worden kolommen die uit het consrructiesrramien lopen, opgevangen door toegevoegde balkjes. Straks, na het aanbrengen van de isolatie onder de zwevende kantoorvloer is er helaas niets meer te zien van deze complexe, maar eigenlijk simpele stapeling. Met vele constructeurs naar één gebouw Een project heeft nog nooit zoveel constructeurs gekend. GerhardJacobs van Arin, Remco Wiltjervan D3BN, Barbara van Geldervan Octatube en Frans Soetensvan TNO Bouw (vlm). Zoveel complexiteit voor een ogenschijnlijk simpel gebouw? Schijn bedriegt. Het concept wil de eigen- schappen van aluminium (hoge sterkte in combinatie met een licht gewicht) uirnutten. De praktische uitwerking is lastig. Hoe is het bos stil te houden? Bij het eerste ontwerp zou het kantoor 30 cm heen en weer kunnen slingeren. Dat is opgevangen door de scheve bomen, die met hun scheefstand wel het beeld van een bos versterken. Dan het brandgedrag van de kolommen: er moest een bestelbus kunnen affikken onder het gebouw. Een voldoende aantal kolommen werden zwaarder gemaakt, zodat een deel van de kleine kan bezwijken. Ook is door Octatube hoog ingezet bij de constructie van de paar gebogen vakwerkliggers in het dak. Complete constructieve verlijming bleek niet mogelijk, vanwege tolerantieverschilllen in de gegoten verbindingsstukken en de buizen. Uiteindelijk is er schroefdraad aangebracht met lijm als fixering. Bezoek locatie Yvonne Lub, architectuurmedewerker van de gemeente Houten vertelt over het Rondeel, waarvan de aluminiumcentrum deel uitmaakt. Onder zeer srrenge randvoorwaarden is er eenheid in bedrijfsbebouwing nagestreefd: veel metselwerk, terra en rode kleuren. Het geheel oogt inderdaad nogal zwaar en meng. Langs de randen is er gelukkig wat luchtige bouw toegestaan. Aan deze waterkant staat het aluminiumcentrum nu al te spiegelen. Een prachtig beeld: aluminium in al zijn lichrvoetige glorie. Als het af is waarschijnlijk een glimmende parel in een zware setting. Eduard Böhtfingk, algemeen bestuurslid L .J
 9. 9. Nieuwe pref@b s@n~w1chele~enten van Hoesch Hoesch Bouwsystemen Nederland introduceert Isowelle®: een geprefabriceerd sandwichelemenr voor een homogeen wandoppervlak en een optisch aantrekkelijke gevel. Het systeem heeft een perfect sluitende voeg en dubbel voegband, wat garanr staat voor een optimale wind- en waterdichtheid. Isowelle® combineert de vraag naar horizontale gevelvormen met de techniek van sandwichpanelen. Het heeft de uitstraling van een sinusprofiel maar door de verdekte wijze van bevestigen zijn er geen storende bevestigingsmiddelen te zien. Het sandwichelement bestaat uit een buitenplaat van 0,63 mm, een buitenplaat van 0,75 mm en een kern van polyurethaan hardschuim met een soortelijk gewicht van 45 kilogram per m 2 . De stalen huiden worden tegen roest beschermd door middel van Galfan ® en een coating van PVDF of polyester. De bevestiging is probleemloos. De gemerkte schroeflijn en een gedefinieerde aanslag zorgen hiervoor. De maximaal leverbare lengte is 20 meter, hierdoor blijven overlappende aansluitingen in lengterichting tot een minimum beperkt. ... Isowelle® Isowelle® is leverbaar in drie diktes: 64, 84 en 104 mmo De panelen hebben een werkende breedte van 1000 mmo Het paneel is eenvoudig te combineren met het strak vormgegeven Hoesch isowand Vario®. Isowelle® en isowand Vario® zijn beide zowel in horizontale- als verticale richting door elkaar toe te passen. De R-waarde van Hoesch Isowelle® is > 3. Panelen met een dergelijke R-waarde voldoen aan de eisen gesteld in de EIA-norm (Energie Investerings Aftrek). Het Hoesch isowand Vario® is ook een nieuw sandwichsysteem en is leverbaar in 60, 80 en 100 mm dik, werkende breedte 1000 mmo Ook dit systeem heeft een zeer strak uiterlijk, wordt verdekt bevestigd en is leverbaar in vele coatings en kleuren. Isowand Vario beschikt over dezelfde R-waarde als Isowelle. ? info ... Vario® Hoesch Bouwsystemen Nederland Leo Dorjee of Aad de Bree T 0318 - 544644
 10. 10. ~----------------------_I~------------------------, , xxz een zorg minder In navolging van het XX-kantoor is een project opgestart om een concept te onrwikkelen voor een zorggebouw. Behalve de levensduur van de bewoners, is ook de levensduur van de huisvesting een grote zorg. Vele complexen van amper 20 jaar oud blijken nu al niet meer te voldoen. Te kleine eenheden, betonnen schijven en voorzieningen die niet van deze tijd zijn, maken ze inflexibel en rijp voor de sloop. En dat terwijl door de vergrijzing de vraag naar wonen-en-zorg alleen maar toeneemt. Na de babyboom de bejaardenboom. Meer ouderen die veel mondiger hun eisen zullen stellen aan hun woning en woonomgeving. Put your money where your mouth is? Met 800 miljard op de bank en pensioengeld in het verschiet zullen ze dat zeker doen. De aanstormende generatie wil kwaliteit en wil er voor betalen ook. Voor hen geen twee-kamer appartementje van 73 m' . De vutrer koopt eerder een luxe appartement en stelt de gang naar het verzorgingshuis zo lang mogelijk uit. Slechts 12% van de 70+ -ers rolt naar binnen om er binnen 3 à 4 jaar weer te worden uitgedragen. Het imago van de voorlaatste rustplaats schrikt menig oudere af. Terwijl de gezamenlijkheid en de activiteiten in een zorghuis juist aantrekkelijk zouden moeten zijn. Tijd voor verandering dus. Met dit alles in gedachte is XX architecten door Woonzorg Nederland gevraagd een nieuw concept te ontwikkelen voor de toekomstige woonzorg behoefte. Hiervoor is een reeks workshops opgezet waarin mensen van Woonzorg Nederland, het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, de TU Eindhoven, TU Delft, RGD, SEV en XX architecten participeren. Met als werktitel de wenswoning, moet het concept rond april 2001 op tafel liggen. Het zal echter zeer waarschijnlijk niet bij een concept alleen blijven. Er is al een locatie gevonden waar het eerste project volgens het XXZ-concept kan worden gerealiseerd. U wilt al een plekje reserveren? Helaas geldt ook hier: wachtlijst vol! Wie weet een volgend project. We houden u op de hoogte. ? info XX architecten Esther Dekhuijzen T 015 - 2702700 L ____________________________________________________-
 11. 11. Activiteiten 2001 vrijdag 4 mei IFD Delftechpark (zie pagina 01 -02) (AVA) woensdag 30 mei Lezingen over productontwikkeling en materialen door Ad"iaan Beukers en Els Z ijlst1'a (AVA) staat voor Al leen Voor Aangeslotenen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting .Industrieel Bouwen Nederland, booosting stichting Booostin g, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van indusn'ie, onrwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling industrieel va n Booosting is het bevo rderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwproducten en gebouwdelen, ter verhoging nederland va n de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de anrwoordkaarc kunt u aangeven of •••••••••• u geïnreresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. ... Booosting colofon : Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft telefoon 0152702770 telefax 0152702771 E-mail booosting@ooo.nl homepage www.booosting.nl Contactpersoon: Jolanda Steenhouwer bereikbaar ma en di van 9.00 tot 17. 00 uur en op wo van 9.00 tot 13.00 uur Redactie: Jolanda Steenhouwer Vormgeving: Patricia Brouwe1' D esign Druk: Drukkerij Hans Truijen Met dank aan: Es!her Dekhuijzen, Lies DOlj ee, Atto Harsta, Hans van den H euve4 Frans van Herwijnen, Paul Jas, Marc Maurer, .. Jeroen Mensink, Hans Vos, Pieter Walraad en Yvonne van Wilderen Voorzitter Vice Voorzitter Jos Lichtenberg Els Zijlstra Buro A+ Materia Secretaris Jan van der Woord TU Delft Penningmeester André Roelofien Neonis Designers Lid Eduard Böhtlingk Architectenbureau Böhtlingk Lid Harm Boomsma Axys Innovations Lid N icoNoort Corus Colors L ...J
 12. 12. • 11 , .:J.!.i'hiiit.. pa rt i ei panten Nieuwe participanten • !:iQlonite bv contact persoon : P. E. Jas , pr od uctma nage r ~ holonite Holoni te BV is ISO 9001 gecertificeerd en produceert en Ind ust ri ew 1, Halste ren eg levert ee n breed assortiment geprefa br iceerde afbouw- Postbus 57 , 4660 AB Halste ren eIementen, waa ronder ee n aantal met komoattes t-m et- T 0164 - 684 545 productcertifi caat, voor de bouw. D e bedrijfsformule voert F 0164 - 684 578 terug naar een geoptimaliseerde combinatie van hoogwaardige E i nfo@h olonite . nl kwaliteit, research, innovatie en mili euvriendelijke materiaal- www . hol oni te .n l samenstell ing en velwerking. Het productasso rtiment richt zich op all e binnen de bouw voorkomende afbouw- toepassingen. Het sta ndaard productassortiment is gebaseerd op een zeer gevarieerde maatvoering, waatmee in vrijwel alle denkbare situaties kan worden voorzien. Daarnaast is het mogelijk producten te laten produceren met 'afu,ijkende~ door de klant gespecificeerde maten . M et de flexibele productiemethode die Holonite bewust hanteert kunnen wij snel in spelen op projectmatige 'specials' en de nieuwste ontwikkelingen. En met dat laatste is meteen de insteek gedefin ieerd waarom wij aansluiting zoeken bij Booosting. Vanuit versch illende vakgebieden en disciplines op de hoogte willen zijn en blijven van, en het participeren in, de nieuwste ontw ikkelingen in het bouwproces. Hunte,. DOl/glas Bul/hom Architecten en Stedenbouwers A + Bureau voor Limburg Kozijnen CEPEZED Bouwproduktontwikkelirlg Limelight EGM Architecten ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek MBI Homan/Osorio Lobato Architecten Aldw bouwinnovatie De Meeuw Oirschot Hubert-Jan Henket Architecten BDA Groep Octatube Space Structures Maurer EI/gil/eering Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau Oskomera Architect"re and Media D3BNC J. Plastica Plaat RPHS architecten dgmr raadgevende ingenieurs Polybwck Snelder . Vola . Petit Architecten ing. Karel H. Dekker Polynorm Bruynzeel Jan Timmers dorsserb/esgraal RCSystem Tuns + Horsting Architecten Façade Consulting & Engineering Reynolds Architectuursystemen Verburg Hoogendijk Architecten GeNie Consult en Parmm Rockwool Van Waes, Buro voor Architektuur Kett/itz Adviezen Saint-Gobaill Glass XX architecten Leylandi Consultancy SBM Nederland Atelier Zeinstra, van der Pol Materia Somfj Nederland RGD, Directie Ontwerp & Techniek Trespa International Schoonderbeek & Parmers Advies Ubbink Nederland axys il/novations H. de Wit Consultaney Unicom Nederland Koning Indwtrial Design Ingenieursbureau Zonneveld VEBO Beton & Staal Neonis l nd. Design & Corporate Graphics , Wb Accommodatieservice Robin Hood Proaukties • ti " WentzeI TNO Indwtrie Ballast Nedam IGB, Utrecht Wolvega Panelen Bik Bouwprodukten BRS Sutalwerken Ytong Nederland Zoontjens Beton ". 1.!l·.mSUlm Aedes, vereniging van woningcorporaties " Bruynzeel Keukens en Kasten Bouwen met Sutal ~ CVK Kalkzandsteen Centrum Hout 1t COrllJ Cowrs Archi-Konsult ;:' H. Van Dam Fabriek van Plaatwerken Archipel Ontwerpm ~ Hoesch Bouwsystemen Nederland , Architectenbureau Boesten-van Vliet Hogeschool Enschede Holec Laagspanning Architectenbureau Böhtlingk Hogeschool Brabant Hownite Het Architecten Consort TU Delft, vakgroep Bouwtechnowgie De Horsten Bouwproducten Arconiko Architecten TU Eindhoven, focu lteit Bouwkunde .J
 13. 13. • , H et mooiste van vormgeven is die eeuwige (on)baJans tussen vorm en fun ctie. Opgeleid in de beste moderne en neo-modern e tradities, is mooi een lastig woord voor ons. Vorm volgt immers uit de funkti e. W at is mooi ) En is moooi mooi er? Mooi is erg persoonlijk, en moooi is dat zeker ook. Mijn gevoel van moooi is een sOOrt dwarsigheid die bijzondere esthetiek oplevert. H et onorthodox gebruik van (industriële) standaardproducten, vaak uit compl eet andere vakgebi eden, vind ik prachtig. E nerzijds levert zo ' n ongebruikel ij ke toepass ing een verfri ssend concept op waarbij het onderdeel wonderwel de technische specificaties vervult d ie ervan verlangd worden. T en tweede stimulee rt het anders te kijken naar materialen: de zoektocht naar de essentie van een ontwerp. D e bekende kraan van Dick van Hoff is een treffend voorbeeld van conceptuele eenvoud. D e werking van de kraan is tot essenti e van de vormgeving verheven. D e vanzel fs prekend heid is verbazend en doet je gelijk zoeken naar meer van dit soort geniale ideeën. H et gevoel is zo iets van ... natuurlijk l ...., Vl <lJ In dezelfde categorie zit wat mij betreft de autovoorruit als lichtarmatuur en geluidsreflector in 4- schouwburg de H armoni e van Frits van Dongen. Mijn persoonlijke favo riet op het gebied van eigenwij s denken kom t uit het jonge (en daardoor nog innovatieve) ligfi ets- wereldj e. D e roeifi ets van oud-surfkampioen en industrieel on twerper D erk Th ij s is een prachtig voorbeeld va n innovatief en anders denken. D e berijder maakt geen conventionele rrapbeweging maar zit eigenlijk op een rijdend firn ess- (roei- )apparaat. D e omzetting van ee n lineaire naar een roterende beweging is opgelost door de beweging van arm en en benen via een staalkabel over te brengen op een konische trommel met spiraal- vormige groef. D e materiaalkeuze en detaillering tonen een eenvoud en effectiviteit die verbluffend is. H et merkwaardige van het ontwerpproces is 'dat je jezelf continue weerhoudt van voor de hand liggende gedachten. D e aangeleerde wens iets moois te maken staat dat dwarse denken in de weg. Vakoverschrijdend denken h eeft heilzame effecten op vormgeving. Expres even eigenwij s zijn mijns inziens ook. L .J 11
 14. 14. .M.t.Wiiil._'--___n_l_·e u__s___--' _ w Demonstratieprojecten I FD Tijdens de tweede IFD-manifestatie op 11 december 2000, hebben de volgende Booosting 2000 aangeslotenen een project ingediend en zijn erkend met de status van IFD-demonstratie- project. Vtm harte proficiat! • Comfort +, Buro A+, Rockwool Lapinus en TU Eindhoven,afd. Bouwkunde/BKO .Comfort + • Villa Zebra (Kinderkunsthal), XX Architecten • Rotterdamse Toplocaties, Archipelontwerpers, Bouwen met Staal, Octatube Space Structures, Zonneveld Ingenieursbureau • Kozijnstellen, Archipelontwerpers . • A+ woning, Buro A+ • Butterfly, Archipelontwerpers • A-markt Amsterdam, ABT Adviesbureau voor .Villa Zebra. Kinderkunsthal Bouwtechniek, Bouwen met Staal, Verburg Hoogendijk Architecten • RSC Noorderveld, Zonneveld Ingenieursbureau • Adviescentrum Raab Karcher, A + Bureau Rotterdamse Toplocaties voor bouwprodukt-ontwikkeling, .Maasstraat ... Witte de Withstraat TU Eindhoven, afd. Bouwkunde/BKO • Formulematig bouwen, Bouwteam Genera! Constructors, Cepezed, De Horsten Bouwproducten • IFD-Kantoor Delftech Park, ABT adviesbureau voor bouwtechniek, Hubert-Jan Henket bna architecten • Informatiecentrum Hoogvliet, De Meeuw Oirschot, Neonis Designers • Smarthouse, Bouwen met Staa! • Rozendoorn Residence, Holec Laagspanning en Polynorm • Tijdelijke huisvesting Haarlem, De Meeuw Nederland • Ecoflex-woningen, Buro A + .A-markt Amsterdam .....
 15. 15. CUBO is een recentelijk door Atto Har s ta (Aldus Bouwinnovatie) en Jeroen Mensink (JMDS) gestart onderzoek naar het bouwen van complexe architectonische vormen . Blobs zijn hiervan de meest opvallende voorbeelden . C U BO gaat in op de mogelijkheden van de verschillende softwa repakketten die de ontwerper ter beschikking staan. H oe is de afstemming hiervan op de producerende kant va n het bouwproces. Wat zijn de mogelijkheden om deze nieuwe, complexere vormen in een cad/cam /cab - proces (design, manufacruren and building) 1 op 1 te realiseren? Wat zijn de huidige beperkingen en hoe kunnen deze worden opgelost) D e ontwerppraktijk van architecten is in de afgelopen tien jaar drastisch veranderd. De platte tekentafel met rechte linialen heeft plaats gemaakt voor de 3D ontwerpmachine. D e mogelijkheden om sneller en makkelijker com plexere vormen te visualiseren zijn toegenomen. Ronde vormen, gewelfde strucruren, dubbel gekromde wanden en daken behoren tot het karakteristieke palet van de met de computer on twerpende architect. D e architectuur raakt langzaam maar zeker in de ban van de blobs. D e kleurenprinter ondervindt geen problemen met het produceren van deze drie- · dimension ale vloeiende ontwerpen. Ook de ondersteunende adviseurs en ingenieurs hebben nier al te veel problemen met deze nieuwe vo rmentaal. En het op schaal bouwen lukt veelal ook nog wel. 3 D freestechnieken maken een di recte koppel ing tussen on twe rp en productie
 16. 16. mogelijk. N u de eerste blobs gebouwd zijn lijkt ook de acceptatie door opdrachtgevers een eenvoudig te passeren station. Maar dan stopt de rails. De volgende halte is die van bouwend Nederland. Aannemers, toeleveranciers, producenren hebben grote moeite om deze nieuwe vormentaal te realiseren. De bouwtechniek maakt nog veel te weinig gebruik van de inzet van computers. De koppeling russen ontwerp en productie is in de bouw niet gemaakt. Voor bouwend Nederland is blob vooral bluffen D. met traditionele technieken. De vragen die we willen onderzoeken komen voort uit de steeds grotere wo rden scheiding tussen de belevingswereld van ontwerpers en engineers enerzijds en de bouwende en producerende partijen anderzijds. Het onderzoek zal zich richten op: • Inventarisatie huidige software (in gebruik bij ontwerpers en ingenieurs) . • Gebruik van software bij de productie van bouwcomponenren en op de bouwplaats. • Invenrarisatie van voor blob-architectuur geschikte productietechnieken. • Huidige ervaringen met het maken van digitale architectuur. Doelstelling is de kloof tussen de ontwerpende en bouwende partijen te dichten. Hiervoor is multidisciplinair onderzoek en ontwikkeling noodzakelijk. Oftewel een initiatief dat past binnen de Booosting omgeving. Wij horen en zien graag van jullie. ? info Atto Harsta (arro@a1dus.nl)

×