Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

3 GLORIA (Leo Rosario).ppt

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Gloria Abra.pptx
Gloria Abra.pptx
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 7 Publicité

3 GLORIA (Leo Rosario).ppt

  1. 1. GLORIA (Leo Rosario) Gloria iti Dios iti kangatoan! (4X) Ket ditoy daga kappia kadagiti tattao a naimbag ti panagnaknakemna.
  2. 2. Ibunannagdaka, itan-okdaka, pagrukbabandaka, daydayawendaka. Agyamankam kenka gapu iti naindaklan a dayagmo.
  3. 3. Dios, nailangitan nga Ari, Dios Ama mannakabalin amin. Ket sika, Apomi a Jesucristo, bugbugtong nga Anak, Dios nga Apo, Cordero ti Dios, ken Anak ti Ama.
  4. 4. Gloria iti Dios iti kangatoan! (2X) Sika a mangikkat kadagiti basbasol ti lubong, kaasiannakami, kaasiannakami. Sika a mangikkat kadagiti basbasol,
  5. 5. ti lubong, awatem kad daytoy ar-ararawmi. Ket Sika a situtugaw ‘ti makannawan ti Ama, kaasiannakami, kaasiannakami. Gloria iti Dios ti kangatoan! (2X)
  6. 6. Yantangay siksika, O Jesucristo, ti nasantoan. Siksika O Apo, siksika ti kangatoan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, ken iti Gloria iti Dios Ama. Amen.
  7. 7. Gloria iti Dios iti kangatoan! Gloria iti Dios iti kangatoan! Gloria iti Dios iti kangatoan! Gloria iti Dios iti kangatoan!

×