Publicité

Fiesta mass

Municipal Health Officer à LGU
15 Dec 2012
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Fiesta mass

 1. SOLEMNIDAD TI IMMACULADA CONCEPCION O MARIA PURISIMA, SIN PECADO CONSEBIDA
 2. Siraragsaktayo a kantaan ti Apo. Siraragsaktayo nga agdayaw ‘ti Apo. Siraragsaktayo nga agrukbab ‘ti Apo. Siraragsaktay nga agyaman ‘ti Apo.
 3. Siraragsaktayo a mangpasangbay ‘ti Apo. Siraragsaktayo a mangitan-ok ‘ti Apo. Siraragsaktayo a mangidir-i ‘ti Apo. Siraragsaktay nga agyaman ‘ti Apo.
 4. Koro: Iti daytoy a santa misa intay awaten ti bagi ken darana. Itultuloytayo nga ibaga kenkuana: O Dios Apo, agyamankam kenka.
 5. Siraragsaktayo a kantaan ti Apo. Siraragsaktayo nga agdayaw ‘ti Apo. Siraragsaktayo nga agrukbab ‘ti Apo. Siraragsaktay nga agyaman ‘ti Apo.
 6. Coda: Siraragsaktay nga agyaman ti Dios Ama, ti Dios Anak, ti Dios Espiritu Santo. A-men… A-men… A-men…
 7. SOLEMNIDAD TI IMMACULADA CONCEPCION O MARIA PURISIMA, SIN PECADO CONSEBIDA
 8. Apo, mangnga-asika. (2X) Pakawanem basbasolmi, biddut, nagkurkuranganmi. Ket alawennakam kadi nakalmesan nakem, puspusomi.
 9. Cristo, mangnga-asika. (2X) Pakawanem basbasolmi, biddut, nagkurkuranganmi. Ket alawennakam kadi nakalmesan nakem, puspusomi.
 10. Apo, mangnga-asika. (2X) Pakawanem basbasolmi, biddut, nagkurkuranganmi. Ket alawennakam kadi nakalmesan nakem, puspusomi.
 11. Ket alawennakam kadi nakalmesan nakem, puspusomi.(END)
 12. Gloria ‘ti Dios Ama ti kangatoan! Gloria ‘ti Dios Anak a nailangitan! Gloria ‘ti Espiritu a nasantoan! Gloria iti Dios ti kangatoan!
 13. Kappia kadagiti amin a tattao a naimbag ti panagnaknakemna. Nailangitan nga Ama, daydayawendaka, agrukbabkam kenka, agyamankam kenka, gapu iti dayagmo a nailangitan.
 14. Gloria ‘ti Dios Ama ti kangatoan! Gloria ‘ti Dios Anak a nailangitan! Gloria ‘ti Espiritu a nasantoan! Gloria iti Dios ti kangatoan!
 15. Apo Jesucristo, bugbugtong nga Anak, Cordero iti Dios, Anak ti Ama, punasem ti basbasol ti lu-u-bong. (Slow) Kaasiannakami. Awatem toy ar-ararawmi, Sika a situtugaw iti makannawan ti Dios Ama, kaasiannakami. Denggem toy ar-ararawmi. (Fast)
 16. Gloria ‘ti Dios Ama ti kangatoan! Gloria ‘ti Dios Anak a nailangitan! Gloria ‘ti Espiritu a nasantoan! Gloria iti Dios ti kangatoan!
 17. Gloria! Hosana! Gloria! Alleluia! Gloria! Hosana! Gloria! Alleluia! Hosa-a-na! (Alle-luia!) ‘Ti kangatoan. (Alle-luia!) Hosa-a-na…
 18. Sika laeng iti nasantoan. Sika laeng iti kangatoan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, ‘ti Gloria ti Dios Ama. A-amen. A-amen. A-a-men.
 19. SOLEMNIDAD TI IMMACULADA CONCEPCION O MARIA PURISIMA, SIN PECADO CONSEBIDA
 20. KANTAAN YO TI APO ITI BARO A KANTA GAPU KADAGITI NAKASKASDAAW NGA INARAMID NA
 21. SOLEMNIDAD TI IMMACULADA CONCEPCION O MARIA PURISIMA, SIN PECADO CONSEBIDA
 22. Halleluia! Halleluia! Halleluia! Halleluia- ha-ha-ha-ha! Halleluia! Halleluia! Halleluia! Halleluia!
 23. Dayawentay ti Apo ‘ti nadiosan nga ayatna. Itedtay kenkuana ti dayaw nga awan patinggana.
 24. Halleluia! Halleluia! Halleluia! Halleluia- ha-ha-ha-ha! Halleluia! Halleluia! Halleluia! Halleluia! Halleluia! Halleluia!
 25. SOLEMNIDAD TI IMMACULADA CONCEPCION O MARIA PURISIMA, SIN PECADO CONSEBIDA
 26. MAMATIAK TI MAYMAYSA A DIOS, AMA A MANNAKABALIN AMIN, A NAMARSUA TI LANGIT KEN DAGA, KEN KADAGITI AMIN A MAKITA KEN SAAN A MAKITA. KEN TI MAYMAYSA NGA APO, A NI JESUCRISTO, BUGBUGTONG NGA ANAK TI DIOS, NAGTAOD ITI AMA ITI SAKBAY ITI AMIN A TIEMPO
 27. DIOS A NAGTAOD ITI DIOS, SILAW A NAGTAOD ITI SILAW, NAPAYPAYSO A DIOS A NAGTAOD ITI NAPAYPAYSO A DIOS. NAYANAK, SAAN A NAPARSUA, DIOS A KAS MET LAENG TI AMA, KET GAPU KENKUANA NAARAMID DAGITI AMIN NGA ADDA.
 28. GAPU KADATAYO A TATTAO, KEN GAPU ITI PANNAKAISALAKANTAYO, IMMULOG A NAGGAPUT SADI LANGIT.
 29. KET NANGALA ITI BAGINA ITI TIAN NI VIRHEN MARIA ITI PANNAKABALIN TI ESPIRITU SANTO KET NAGBALIN A TAO.
 30. KASTA MET A NAILANSA ITI CRUS GAPU KADATAYO, IDI PANAGTORAY NI PONCIO PILATO, NAGTUTUOK KET NAITANEM. NAGUNGAR ITI MAIKATLO NGA ALDAW KAS PALAWAGEN DAGITI NASANTOAN A SURAT.
 31. IMMULIT SADI LANGIT KET SITOTOGAW ITI MAKANNAWAN TI AMA. UMAYTO MANEN A SIDADAYAG, TAPNO OKUMENNA DAGITI SIBIBIAG KEN DAGITI NATAY. KET TI PAGARIANNA DINTO AGPATINGGA.
 32. MAMATIAK MET TI ESPIRITU SANTO NGA APO KEN MANGMANGTED ITI BIAG; ISU AGTAOD ITI AMA KEN ITI ANAK.
 33. KET PAGRUKBABAN KEN DAYDAYAWEN A MAITIMPUYOG ITI AMA KEN ITI ANAK, KET NASAO BABAEN DAGITI PROFETAS. MAMATIAK MET ITI IGLESIA A MAYMAYSA, SANTA, CATOLICA KEN APOSTOLICA
 34. IPADUYAKYAKKO TI MAYMAYSA A BUNYAG A PAKAPAKAWANAN DAGITI BASBASOL, NAMNAMAEK TI PANAGUNGAR DAGITI NATAY, KEN TI PANAGBIAG ITI LUBONG A MASAKBAYAN AMEN.
 35. SOLEMNIDAD TI IMMACULADA CONCEPCION O MARIA PURISIMA, SIN PECADO CONSEBIDA
 36. APO, DENGGEM DAGITI TATTAOM
 37. SOLEMNIDAD TI IMMACULADA CONCEPCION O MARIA PURISIMA, SIN PECADO CONSEBIDA
 38. ALL THAT I AM, ALL THAT I HAVE I LAY THEM DOWN BEFORE YOU O, LORD. ALL MY REGRETS, ALL MY ACCLAIM THE JOY AND THE PAIN, I’M MAKING THEM YOURS.
 39. THINGS IN THE PAST, THINGS YET UNSEEN, WISHES AND DREAMS THAT ARE YET TO COME THROUGH ALL OF MY HOPES, ALL OF MY PLANS, MY HEART AND MY HANDS ARE LIFTED TO YOU.
 40. LORD, I OFFER MY LIFE TO YOU EVERYTHING I’VE BEEN THROUGH USE IT FOR YOUR GLORY, LORD; I OFFER MY DAYS TO YOU, LIFTING MY PRAISE TO YOU AS A PLEASING SACRIFICE, LORD, I OFFER YOU MY LIFE.
 41. ALL THAT I AM, ALL THAT I HAVE I LAY THEM DOWN BEFORE YOU O, LORD. ALL MY REGRETS, ALL MY ACCLAIM THE JOY AND THE PAIN, I’M MAKING THEM YOURS.
 42. THINGS IN THE PAST, THINGS YET UNSEEN, WISHES AND DREAMS THAT ARE YET TO COME THROUGH ALL OF MY HOPES, ALL OF MY PLANS, MY HEART AND MY HANDS ARE LIFTED TO YOU.
 43. LORD, I OFFER MY LIFE TO YOU EVERYTHING I’VE BEEN THROUGH USE IT FOR YOUR GLORY, LORD; I OFFER MY DAYS TO YOU, LIFTING MY PRAISE TO YOU AS A PLEASING SACRIFICE, LORD, I OFFER YOU MY LIFE. --END--
 44. SOLEMNIDAD TI IMMACULADA CONCEPCION O MARIA PURISIMA, SIN PECADO CONSEBIDA
 45. Holy, Lord, is Your Name from the heavens on high. Blessed be the Lord’s Name! Sing this glory forever. Holy, holy is the Lord for He dwells in our land! Ho-ho-hoho…… (repeat all)
 46. SOLEMNIDAD TI IMMACULADA CONCEPCION O MARIA PURISIMA, SIN PECADO CONSEBIDA
 47. Tunggal iti daytoy a tinapay mangankami, ken iti daytoy a kalis uminomkami; iparangarangmi ti ipapataymo, O Apo, agingga iti iyaaymo.
 48. SOLEMNIDAD TI IMMACULADA CONCEPCION O MARIA PURISIMA, SIN PECADO CONSEBIDA
 49. A-a-amen! A-a-amen! A-a-a-a-amen! A-amen! A-amen! A-a-a-men! A-men!
 50. Komentador: Tumakdertayo.
 51. Amami nga adda’t sadi langit, madaydayaw koma ti naganmo. Dumteng koma ti pagariam. Matungpal koma ti nakemmo ditoy daga a kas sadi langit.
 52. Itdem kadakam iti aldaw itoy ti kanenmi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem met ti basolmi a kas met pammakawanmi
 53. ti basol dagiti nakabasol kadakami. Dinakam met baybay- an nga umannugot ti solisog, ket isalakannakam ket iti dakes.
 54. SOLEMNIDAD TI IMMACULADA CONCEPCION O MARIA PURISIMA, SIN PECADO CONSEBIDA
 55. Ta kukuam ti turay, ti pannakabalin ken dayaw, ti agnanayon, ti agnanayon a dinto agsarday! (Uliten amin)
 56. SOLEMNIDAD TI IMMACULADA CONCEPCION O MARIA PURISIMA, SIN PECADO CONSEBIDA
 57. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa Ka.
 58. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.
 59. SOLEMNIDAD TI IMMACULADA CONCEPCION O MARIA PURISIMA, SIN PECADO CONSEBIDA
 60. O Diyos Ikaw ang laging hanap, Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tigang na lupa Sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga.
 61. Ika’y pagmamasdan sa dakong banal, Nang makita ko ang ‘Yong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas aking kamay, Magagalak na aawit ng papuring iaalay.
 62. Koro: Gunita ko’y Ikaw Habang nahihimlay Pagkat ang tulong Mo sa tuwina’y taglay. Sa lilim ng Iyong mga pakpak Umaawit akong buong galak.
 63. Aking kaluluwa’y kumakapit sa ‘Yo, Kaligtasa’y t’yak kong hawak Mo ako. Magdiriwang ang hari ang Diyos S’yang dahilan. Ang sa Iyo ay nangakong galak yaong makakamtan.
 64. Koro: Gunita ko’y Ikaw Habang nahihimlay Pagkat ang tulong Mo sa tuwina’y taglay. Sa lilim ng Iyong mga pakpak Umaawit akong buong galak.
 65. Umaawit…umaawit…. Umaawit- akong buong….. galak.
 66. MAWAW TOY KARARUAK KENKA Dios, sika ti Diosko, ket mailiwak kenka. Ti amin a kinataok tarigagayannaka.
 67. Mawaw toy kararuak kenka a kas iti natikag a daga. Agpakitaka kaniak iti santuario, maimatangak koma ti bilegmo.
 68. Agyamanakto kenka iti unos ti panagbiagko. Itag-ayko dagiti imak kenka iti panagkararagko, Ket agkantaak iti naragsak a kanta a pagdaydayaw kenka.
 69. Dios, sika ti Diosko, ket mailiwak kenka. Ti amin a kinataok tarigagayannaka.
 70. Mawaw toy kararuak kenka a kas iti natikag a daga. Agpakitaka kaniak iti santuario, maimatangak koma ti bilegmo.
 71. No addaka, O Dios, iti iddak, malaglagipka nga agpatpatnag. Ken iti salinong dagiti payyakmo agkantaak a siraragsak. Diak isina toy kararuak kenka, Apo ken Diosko
 72. Dios, sika ti Diosko, ket mailiwak kenka. Ti amin a kinataok tarigagayannaka.
 73. Mawaw toy kararuak kenka a kas iti natikag a daga. Agpakitaka kaniak iti santuario, maimatangak koma ti bilegmo.
 74. Agyamanakto kenka iti unos ti panagbiagko. Itag-ayko dagiti imak kenka iti panagkararagko, Ket agkantaak iti naragsak a kanta a pagdaydayaw kenka.
 75. KUNG ITONG AMING PAGLALAYAG INABOT NG PAGKABAGABAG NAWA’Y MABANAAGAN KA HINIRANG NA TALA NG UMAGA
 76. KAHIT ALON MAN NG PANGAMBA DI ALINTANA SAPAGKAT NARON KA NI UNOS NG PIGHATI AT KADILIMAN NG GABI
 77. MARIA, SA PUSO NINUMAN, IKA’Y TALA NG KALANGITAN, NINGNIG MO AY WALANG PAGMAMALIW INANG SINTA INANG GINIGILIW
 78. TANGLAWAN KAMI AMING INA, SA KALANGITAN NAMING PITA. NAWA’Y MAGING HANTUNGAN PINAKAMIMITHING KAHARIAN
 79. KORO: O Maria nga Immaculada, daydayawendaka nga ikanta; Ay awatem toy datonmi kenka, nakurapay a panagkanta.
 80. Ta sika ti pagsidsidaawan iti amin a sangalubongan; Nabukelka a kaiimnasan, ta ‘ti basol dika namulitan.
 81. Sika ti saranay iti maay-ay-ay. Sika't mangipaay bang-ar ti malmalday. Timudem kad, O Ina, toy asugmi kenka; dinakam baybay-an, O Ina, toy kararrua.
 82. KORO: O Maria nga Immaculada, daydayawendaka nga ikanta; Ay awatem toy datonmi kenka, nakurapay a panagkanta.
 83. Ta sika ti pagsidsidaawan iti amin a sangalubongan; Nabukelka a kaiimnasan, ta ‘ti basol dika namulitan.
 84. SOLEMNIDAD TI IMMACULADA CONCEPCION O MARIA PURISIMA, SIN PECADO CONSEBIDA
Publicité