Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Guia per 3r ESO

581 vues

Publié le

orientació

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Guia per 3r ESO

  1. 1. IES Pau Casesnoves Joan Miró, 22, 07300 Inca Tel. 971 881710 -11 Fax 971 881713 iespaucasesnoves@educacio.caib.es L'ELECCIÓ DE L'OPCIÓ DE 4t ESO – Pàg. 1/8 i n c a ies p a u c a s e s n o ves
  2. 2. IES Pau Casesnoves Joan Miró, 22, 07300 Inca Tel. 971 881710 -11 Fax 971 881713 iespaucasesnoves@educacio.caib.es L'ELECCIÓ D'ASSIGNATURES A 4t D'ESO Estau a TERCER D'ESO i us trobau a un moment que haureu de fer una tria important, heu de saber que el curs que ve haureu de triar entre dues opcions que condicionaran la vostra tria acadèmica i professional El 4t d'ESO és el curs que finalitza l’ensenyança obligatòria i té un caràcter propedèutic o preparatori cap a estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional) , així com , ens dóna opció al món laboral. La nova llei d'educació ens presenta una serie de canvis en els itineraris formatius de l'ESO, el canvi principal és a 4 d'ESO. Aquest curs s’organitza en matèries troncals (llengua catalana, llengua castellana, anglès, geografia i història, matemàtiques A/B, educació física, valors ètics/religió) i un conjunt de matèries dividides en dues opcions: – OPCIÓ D'ENSENYAMENTS ACADÈMICS PER A LA INICIACIÓ AL BATXILLERAT – OPCIÓ D'ENSENYAMENTS APLICATS PER A LA INICIACIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I un altre conjunt de matèries específiques de les quals se'n podrà triar una sola assignatura: Cultura científica, Filosofia, Música, Educació plàstica, visual i audiovisual, Alemany, Tecnologies de la informació i la comunicació, Tecnologia. Una de les novetats que ens planteja la nova llei d'educació és que en finalitzar el 4t d'ESO cada alumne s'haurà de presentar a la prova d'avaluació final de l'ESO que determinarà el tipus de titol, o bé, un títol conduent a l'opció acadèmica de batxillerat i o bé, un títol conduent a l'opció d'ensenyaments aplicats de la formació professional. Per tant, l'opció que triis el curs que ve determinarà el tipus de formació que seguiràs en finalitzar el 4 d'ESO. El criteri bàsic per elegir les assignatures de 4t d'ESO, és tenir clares una sèrie de recomanacions: Abans de fer una bona tria hauràs d'aconseguir informació : sobre els estudis que vols fer, la forma d'accés a aquests estudis, la durada, les sortides professionals que t'ofereix, el cost dels estudis (si has de sortir fora, etc.) les possibilitats de beques i ajudes, El nivell de dificultat,... Però la decisió ha de basar-se en el coneixement de tu mateix i no sols en una bona informació. Els teus propis interessos: el que realment t'agrada o t'interessa. • La teva personalitat: com ets? (actiu, nerviós, etc.) • La teva família (el que pensin els teus pares, els seus consells...) • Les teves capacitats (el que ets capaç de fer, les teves habilitats, ...) Per això és important que abans de fer la tria tenguis clars aquests aspectes. Te serà molt útil, parlar-ho amb la teva família, amics, tutor , professors... i també realitzar qüestionaris d'autoconeixement que t'ajudaran a fer una reflexió sobre tu mateix/a. Pots trobar diferents qüestionaris al blog d'orientació del nostre institut : http://orientaciopaucasesnoves.blogspot.com.es/ – Pàg. 2/8 i n c a ies p a u c a s e s n o ves
  3. 3. IES Pau Casesnoves Joan Miró, 22, 07300 Inca Tel. 971 881710 -11 Fax 971 881713 iespaucasesnoves@educacio.caib.es SEGON CICLE D'ESO 4t d'ESO OPCIÓ D'ENSENYAMENTS ACADÈMICS PER A LA INICIACIÓ AL BATXILLERAT OPCIÓ D'ENSENYAMENTS APLICATS PER A LA INICIACIÓ A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL Assignatures troncals i equivalents Geografia i història Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Primera llengua estrangera: anglès Matemàtiques orientades als ens. acadèmics Matemàtiques orientades als ens. aplicats Cal triar-ne DUES, una de cada bloc: Cal triar-ne DUES: - Biologia i geologia - Economia - Física i química - Llatí - Ciències aplicades a l'activitat professionals - Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial - Tecnologia Assignatures específiques - Educació Física - Valors ètics / Religió Cal triar-ne UNA: - Cultura científica - Filosofia - Música - Educació plàstica, visual i audiovisual - Alemany - Tecnologies de la informació i la comunicació - Tecnologia – Pàg. 3/8 i n c a ies p a u c a s e s n o ves
  4. 4. IES Pau Casesnoves Joan Miró, 22, 07300 Inca Tel. 971 881710 -11 Fax 971 881713 iespaucasesnoves@educacio.caib.es Programes de millora de l'aprenentatge i el rendiment 2n ESO PMAR (programa de dos anys, a partir del curs 2016-17) 3r d'ESO PMAR (cursos 2015-16 i 2016-17, programa d'un any; a partir del 2017-18, segon curs del programa de dos anys) Àmbit científic i matemàtic Àmbit científic i matemàtic Àmbit lingüístic i social Àmbit lingüístic i social Anglès (PMAR) Anglès (PMAR) Àmbit pràctic Àmbit pràctic Educació física Educació física Tutoria Tutoria RESUM DE LES ASSIGNATURES 4t ESO CULTURA CLÀSSICA (ESO) Pretén dotar els alumnes de l’educació secundària obligatòria d’un coneixement suficient de tot allò que ha estat la contribució del món clàssic a la civilització occidental en els àmbits lingüístic, literari, artístic, filosòfic i científic, a fi que comprenguin millor el món on viuen. Aquests coneixements contribueixen, sens dubte, a millorar la formació cultural i lingüística dels alumnes. També els dota del domini d’unes eines útils per a l’aprenentatge de qualsevol disciplina humanística, científica o tècnica. Cultura clàssica és una matèria eminentment interdisciplinària que ofereix un doble vessant cultural i lingüístic. El vessant cultural facilita als alumnes la comprensió i explicació de la realitat actual, n’enforteix la consciència històrica i en desenvolupa la capacitat crítica i reflexiva. El vessant lingüístic no comprèn l’estudi de les gramàtiques llatina i grega, sinó el vocabulari. La familiarització amb les llengües llatina i grega ha de fer-se mitjançant l’estudi d’un vocabulari bàsic que ajudi a reflexionar sobre les arrels del lèxic de les llengües que parla i estudia l’alumne. CULTURA CIENTÍFICA (ESO) En la vida diària estam en contacte amb situacions que ens afecten directament, com les malalties, la manipulació i la producció d’aliments o el canvi climàtic, situacions que els ciutadans del segle XXI hem de ser capaços d’entendre. Sovint els mitjans de comunicació ens informen sobre aliments transgènics, clonacions, fecundació in vitro, teràpia gènica, trasplantaments, recerca amb embrions congelats, terratrèmols, erupcions volcàniques, problemes – Pàg. 4/8 i n c a ies p a u c a s e s n o ves
  5. 5. IES Pau Casesnoves Joan Miró, 22, 07300 Inca Tel. 971 881710 -11 Fax 971 881713 iespaucasesnoves@educacio.caib.es de sequera, inundacions, plans hidrològics, animals en perill d’extinció i altres qüestions que la matèria de cultura científica ens ajuda a comprendre. És convenient que la societat adquireixi una cultura científica bàsica que li permeti entendre el món actual; és a dir, s’ha d’aconseguir l’alfabetització científica i tecnològica dels ciutadans perquè puguin tenir opinions pròpies i fonamentades a fi de poder participar en les principals controvèrsies de la societat actual. A quart de l’educació secundària obligatòria, la matèria de cultura científica estableix la base del coneixement científic sobre temes generals, com l’Univers, la problemàtica ambiental lligada als avenços tecnològics, la salut, la qualitat de vida i els nous materials. CIÈNCIES APLICADES A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL (ESO) La matèria de ciències aplicades a l’activitat professional pretén donar als alumnes de quart de l’educació secundària obligatòria dels ensenyaments aplicats una visió general d’alguns aspectes de la ciència: el mètode de treball experimental, la relació amb el medi ambient, la importància de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) i les estratègies d’investigació. Es tracta d’una matèria que engloba aspectes de distintes disciplines, com ara la química, la biologia i la geologia, directament aplicables a l’activitat professional. És important remarcar que no és una matèria destinada a aprofundir coneixements generals de ciències, sinó que està enfocada als alumnes d’ensenyaments aplicats que puguin estar interessats en professions relacionades amb la indústria alimentària, agrària, farmacèutica, sanitària, d’imatge personal... ECONOMIA L’economia és present en tots els aspectes de la nostra vida quotidiana. Qualsevol persona necessita conèixer les regles bàsiques que expliquen els esdeveniments econòmics i el llenguatge específic que utilitzen els economistes i els mitjans de comunicació per analitzar els fets. L’estudi de l’economia ajuda a percebre i conèixer el món que ens envolta i possibilita analitzar les relacions humanes des d’aspectes microeconòmics i macroeconòmics, així com aprofundir-hi, tenint en compte variables de l’entorn i, més concretament, les que afecten les Illes Balears. També facilita la comprensió de conceptes emprats de forma habitual en l’economia i en el món empresarial, potencia habilitats de raonament, abstracció i interrelació, i proporciona eines per examinar de forma crítica la societat que ens envolta. Tot això justifica la presència d’una assignatura com l’economia en l’educació secundària obligatòria. – Pàg. 5/8 i n c a ies p a u c a s e s n o ves
  6. 6. IES Pau Casesnoves Joan Miró, 22, 07300 Inca Tel. 971 881710 -11 Fax 971 881713 iespaucasesnoves@educacio.caib.es FILOSOFIA (ESO) Aquesta matèria té com a finalitat que els alumnes siguin capaços de treballar les habilitats de pensar i comprendre i que s’abstreguin racionalment del camp concret estudiat en cadascuna de les altres matèries per centrar-se en el que caracteritza específicament la filosofia: reflexionar, raonar i exposar crítiques i arguments, utilitzant la manera de fer preguntes radical i última que li és pròpia, sobre els problemes referits a la totalitat de la vivència humana, sense deixar de costat la capacitat que té aquesta disciplina de transformar i canviar tant l’individu com la societat. La filosofia és una manera especial de demanar i de saber, d’entendre la realitat que ens envolta i les circumstàncies en què vivim i d’enfrontar-s’hi, les quals, en bona part, ens fan ser com som i comprendre el que som. INICIACIÓ A L’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL (troncal 4t ESO) El seu objectiu principal és promoure la creativitat, la innovació i l’autoocupació: “Emprendre és una mica més que posar en marxa una empresa”. L’educació emprenedora és una oportunitat per promoure una mentalitat i uns valors que seran eines al llarg de tota la vida tant en el camp personal com el professional. S’hauria de posar èmfasi en aquelles pedagogies que permeten als estudiants experimentar de primera mà conceptes com aprenentatge cooperatiu; aprenentatge basat en problemes reals; feina en grups, en equip i en parelles; feina per projectes; aprenentatge pràctic real, o diaris d’aprenentatge, així com mini empreses i visites d’experts, sortides d’estudi... La matèria promou actituds bàsiques per a l’emprenedoria com ara el compromís, la determinació, la creativitat i la planificació, que redueixen el risc d’exclusió. Això és així perquè els projectes d’aquesta matèria són una bona eina per millorar les competències socials i emocionals que animen els joves a lluitar amb la incertesa i a respondre positivament al canvi, els impulsen a crear i dur a terme noves idees i en fomenten la responsabilitat a l’hora de dur a terme els seus projectes. Ajuda els joves a desenvolupar la seva iniciativa i a tractar de dur-la a la pràctica, n’augmenta el nivell d’aspiració, el rendiment escolar i desenvolupa capacitats molt valuoses per a l’educació i l’ocupació (Entrance Project, 2001). – Pàg. 6/8 i n c a ies p a u c a s e s n o ves
  7. 7. IES Pau Casesnoves Joan Miró, 22, 07300 Inca Tel. 971 881710 -11 Fax 971 881713 iespaucasesnoves@educacio.caib.es LLATÍ (ESO) L’assignatura de llatí al quart curs de l’ESO suposa un apropament específic a la llengua i la cultura llatines, amb continguts lingüístics i culturals complementaris. S’adreça als alumnes que pretenen cursar el batxillerat d’humanitats i ciències socials es planteja com a introducció als seus estudis. És coneguda la gran capacitat formativa del llatí: En primer lloc, perquè constitueix un mètode molt eficaç d’estructuració mental gràcies a l’estudi de l’origen del lèxic i de les estructures gramaticals bàsiques d’una llengua. En segon lloc, perquè permet aprofundir en la interpretació de les més diverses terminologies científiques i tècniques. Finalment, perquè permet posar-se en contacte amb el patrimoni cultural de l’antiga Roma i amb les múltiples obres literàries i científiques de l’occident europeu, escrites en llatí durant segles. MATEMÀTIQUES ORIENTADES ALS ENSENYAMENTS ACADÈMICS (ESO) Les matemàtiques s’entenen com un conjunt d’idees i maneres d’actuar que suposen no tan sols fer servir quantitats i formes geomètriques, sinó, sobretot, fer-se preguntes, obtenir models i identificar relacions i estructures, de manera que, en analitzar els fenòmens i les situacions que es presenten en la realitat, es puguin obtenir informacions i conclusions que inicialment no eren explícites. Aquestes matemàtiques s’insereixen dins l’opció acadèmica d’iniciació al batxillerat. Aquesta opció està adreçada als alumnes que tenen un interès elevat per les matemàtiques en funció d’un futur professional en el qual aquestes els seran necessàries; incideix més en els aspectes formatius i tendeix a un grau més gran de precisió en el llenguatge simbòlic, en el rigor del raonament i en les representacions formals. MATEMÀTIQUES ORIENTADES ALS ENSENYAMENTS APLICATS (ESO) Aquestes matemàtiques s’insereixen dins l’opció d’ensenyaments aplicats per a la iniciació a la formació professional. En aquesta opció, de caràcter més terminal, els continguts de matemàtiques s’orienten cap a un desenvolupament més pràctic i operacional dels coneixements bàsics de la matèria i ofereixen així als alumnes que cursen aquesta opció la possibilitat de resoldre problemes relatius tant a l’activitat quotidiana com a altres àmbits del coneixement. Les diferències que s’aconsellen establir respecte de les matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics no tan sols han de ser en els continguts, sinó també en la manera en què han de ser tractats. No s’ha d’obviar, d’altra banda, que, d’acord amb la legislació vigent, els alumnes han d’assolir els objectius de l’etapa i adquirir el nivell competencial corresponent tant per una opció com per l’altra. – Pàg. 7/8 i n c a ies p a u c a s e s n o ves
  8. 8. IES Pau Casesnoves Joan Miró, 22, 07300 Inca Tel. 971 881710 -11 Fax 971 881713 iespaucasesnoves@educacio.caib.es TECNOLOGIA (troncal 4t ESO) En la matèria de tecnologia hi convergeixen el conjunt de tècniques que, amb el suport de coneixements científics i destreses adquirits al llarg de la història, l’ésser humà empra per desenvolupar objectes, sistemes o entorns que donen solució a problemes o necessitats. És, per tant, necessari donar coherència i completar els aprenentatges associats a l’ús de tecnologies fent-ne un tractament integrat per aconseguir un ús competent en cada context i associant-hi tasques específiques i comunes. Els alumnes han d’adquirir comportaments d’autonomia tecnològica amb criteris mediambientals i econòmics. La matèria de tecnologia aporta als alumnes “saber com fer” a l’hora d’integrar ciència i tècnica, és a dir, “per què es pot fer” i “com es pot fer”. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (ESO) La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació prepara els alumnes per espavilar-se en un marc adaptatiu; més enllà d’una simple alfabetització digital centrada en l’ús d’eines que quedaran obsoletes en un curt termini de temps, és necessari dotar dels coneixements, destreses i aptituds per facilitar un aprenentatge permanent al llarg de la vida, de manera que els alumnes puguin adaptar-se amb versatilitat a les demandes que sorgeixin en el camp de les TIC. Dia a dia apareixen nous dispositius electrònics que creen, emmagatzemen, processen i transmeten informació en temps real i permeten a l’usuari estar connectat i controlar de forma remota diversos dispositius a la llar o dins l’entorn de feina, creant un escenari molt diferent del de temps passats. És imprescindible educar en l’ús d’eines que facilitin la interacció dels joves amb el seu entorn, així com en els límits ètics i legals que implica el seu ús. D’altra banda, els alumnes han de ser capaços d’integrar i vincular aquests aprenentatges amb altres de la resta de matèries, donant coherència i potenciant el seu domini. VALORS ÈTICS (ESO) El valor de la reflexió ètica que ofereix aquesta matèria s’ha de centrar a dotar els alumnes dels instruments de racionalitat i objectivitat necessaris perquè els seus judicis valoratius tenguin el rigor, la coherència i la fonamentació racional requerits perquè les tries que facin siguin dignes de guiar la seva conducta, la seva vida personal i les seves relacions socials. – Pàg. 8/8 i n c a ies p a u c a s e s n o ves

×