Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
onാം ദിവസം
1.1 പ ്രഗntിെn രൂപികരണം.
1.2 േമാശ en ്രഗnകർtാവ്‌.
1.3 വിവിധ പാരmരയ് ൾ.
aേനക നൂ ാ ുകളിലായി
വയ്ാപിcുകിടkുn aതിസൻകീരണമായ
i്രസേയൽ ചരി്രതമാണ്‌ പ ്രഗnം
aവതരിpിcിരിkുnത്‌.
aതിപുരാതന കാലം മുതൽ പ ്രഗntിെn
കർtാവു േമാശയാെണn് വിശവ്സിcിരുnു.
്രകിസ്‌തുവും apസ്‌േതാലnാരും ഈ വിശവ്ാസം
തെn ആവർtിcു. enാൽ പ...
പ ്രഗntിെn രൂപീകാരണtിന്‌
നിർണായക സവ്ധീനം െചലുtിയ
്രപധാന പാരmരയ് െള നmുk്
പരിചയെപടുtുn ഭാഗമാണ്‌ iത്‌.
2.1 i്രസാേയൽ ജനതയും പുറpാട്‌
സംഭവtിെn സവ്ാധീനവും.
2.1.1 ൈദവേtാടുll സ്‌േനഹവും വിശവ്സ്‌തതയും.
2.1.2 i്രസാേയൽ തിരെ ടുkെപ ജനം.
3.1 കൽpനകളുെട പ ാtലം
3.1.1 സീനായ്‌ uടmടി.
3.2 കൽpനകളുെട രൂപീകരണം.
3.3 കൽpനകളുെട വിഭജനം.
3.3.1 പtു കൽpനകളുെട ര ് ൈബബിൾ
വിവരണ ൾ
3.4 കൽപനകൾ പാലിേk െത െന
3.5 ്രകിസ്‌തു- നിയമtിെn പൂർtീകരണം.
3.6 ൈദവകൽപനകൾ സഭാ
പാരയ്mരയ്tിലും പഠന ളിലും.
1. onാം ്രപമാണം- “നിെn കർtാവായ ൈദവം
ഞാനാകുnു. ഞാനലല്ാെത മെ ാരു ൈദവം നിനkു ാകരുത്‌”
1.1 കൽപനയുെട വിശുd്രഗn പ ാtലം.
1.2 കൽപന...
2. ര ാം ്രപമാണം- “ൈദവtിന്‌െറ തിരുനാമം വൃഥാ
്രപേയാഗിkരുത്‌ “
2.1 വിശുd ്രഗn പ ാtലം.
2.2 കൽപനയുെട വയ്ാഖയ്ാനം.
2.3 കൽപനകൾ ്രപ...
Decalogue day 1
Decalogue day 1
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Decalogue day 1

575 vues

Publié le

Department of Catechesis , Ernakulam-Angamaly Archdiocese, Decalogue ,Sneholsav 2015
Decalogue Day 5
Prepared by Renewal Center unit

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

Decalogue day 1

 1. 1. onാം ദിവസം
 2. 2. 1.1 പ ്രഗntിെn രൂപികരണം. 1.2 േമാശ en ്രഗnകർtാവ്‌. 1.3 വിവിധ പാരmരയ് ൾ.
 3. 3. aേനക നൂ ാ ുകളിലായി വയ്ാപിcുകിടkുn aതിസൻകീരണമായ i്രസേയൽ ചരി്രതമാണ്‌ പ ്രഗnം aവതരിpിcിരിkുnത്‌.
 4. 4. aതിപുരാതന കാലം മുതൽ പ ്രഗntിെn കർtാവു േമാശയാെണn് വിശവ്സിcിരുnു. ്രകിസ്‌തുവും apസ്‌േതാലnാരും ഈ വിശവ്ാസം തെn ആവർtിcു. enാൽ പതിേനഴാം നൂ ാേ ാെട ആ കാഴ്‌ചpാടിൽ മാ മു ായി.
 5. 5. പ ്രഗntിെn രൂപീകാരണtിന്‌ നിർണായക സവ്ധീനം െചലുtിയ ്രപധാന പാരmരയ് െള നmുk് പരിചയെപടുtുn ഭാഗമാണ്‌ iത്‌.
 6. 6. 2.1 i്രസാേയൽ ജനതയും പുറpാട്‌ സംഭവtിെn സവ്ാധീനവും. 2.1.1 ൈദവേtാടുll സ്‌േനഹവും വിശവ്സ്‌തതയും. 2.1.2 i്രസാേയൽ തിരെ ടുkെപ ജനം.
 7. 7. 3.1 കൽpനകളുെട പ ാtലം 3.1.1 സീനായ്‌ uടmടി. 3.2 കൽpനകളുെട രൂപീകരണം.
 8. 8. 3.3 കൽpനകളുെട വിഭജനം. 3.3.1 പtു കൽpനകളുെട ര ് ൈബബിൾ വിവരണ ൾ
 9. 9. 3.4 കൽപനകൾ പാലിേk െത െന 3.5 ്രകിസ്‌തു- നിയമtിെn പൂർtീകരണം. 3.6 ൈദവകൽപനകൾ സഭാ പാരയ്mരയ്tിലും പഠന ളിലും.
 10. 10. 1. onാം ്രപമാണം- “നിെn കർtാവായ ൈദവം ഞാനാകുnു. ഞാനലല്ാെത മെ ാരു ൈദവം നിനkു ാകരുത്‌” 1.1 കൽപനയുെട വിശുd്രഗn പ ാtലം. 1.2 കൽപനയുെട വയ്ാഖയ്ാനം. 1.3 കൽപനകൾ ്രപാേയാഗിക ജീവിതtിൽ. 1.4 ൈദവകൽപനയുെട ലംഘന ൾ
 11. 11. 2. ര ാം ്രപമാണം- “ൈദവtിന്‌െറ തിരുനാമം വൃഥാ ്രപേയാഗിkരുത്‌ “ 2.1 വിശുd ്രഗn പ ാtലം. 2.2 കൽപനയുെട വയ്ാഖയ്ാനം. 2.3 കൽപനകൾ ്രപാേയാഗിക ജീവിതtിൽ.

×