Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Chargement dans…3
×
1 sur 3

Unitat didàctica taula de llum

  1. 1. UNITAT DIDÀCTICA: Juguem amb els colors TEMPORITZACIÓ 3 sessions del 2on trimestre JUSTIFICACIÓ Els infants gaudeixen i aprenen nous conceptes amb l’experimentació. Els reis han portat una taula de llum i els infants han mostrat moltes ganes d’experimentar amb ella. CAPACITATS Les capacitats relacionades són: • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma. • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social. ÀREA 1: Descoberta d’un ÀREA 2: Descoberta de ÀREA 3: Comunicació i llenguatges mateix i dels altres l’entorn CONTINGUTS • Sentiment de pertànyer al • Observació de les • Interès i gaudi davant les experimentacions. grup de classe, i als petits característiques dels • Coneixement dels colors i els cossos a partir de la llum. grups de treball. colors i els cossos en • Exercitació de destreses manuals. • Participació activa en els relació la llum. • Experimentació amb materials diversos. diferents experimentacions de • Respecte pels treballs dels altres companys i companyes. classe. • Expressió oral de les activitats. • Participació en la cura dels • Adquisició del vocabulari relacionat amb l’experiemntació. materials. • Potenciar els aspectes de motricitat fina. • Viure la sensació de fer una activitat a les fosques. OBJECTIUS DIDÀCTICS ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
  2. 2. - Escoltar les explicacions de la mestra. 1a sessió: Avaluació inicial - Mostrar curiositat pels fenòmens de l’entorn i la foscor. - Al tornar de les vacances de nadal, ela infants troben un gran paquet que han deixat els Reis Mags. Al obrir-lo - Saber els colors primaris. apareix una taula de llum. - Conèixer els colors secundaris experimentant amb la llum. - Utilitzar el material adequadament: taula de llum i paper cel·lofana de colors. - Recollir el material utilitzat. - Decorar les finestres de la classe. - Ser creatiu. - Gaudir de l’activitat. Conversa posterior: Què és? Com la podem utilitzar? A les fosques, deixar que hi juguin posant objectes diversos sobre la taula de llum i observin els objectes transparents, translúcids i opacs. Quan van perdent l’interès s’endreça el material de l’activitat. 2a sessió: Avaluació contínua - En petits grups es realitzarà el taller de color i llum amb paper de cel·lofana de colors. Cada taller (3 alumnes) tindrà una taula amb el material: paper de cel·lofana de colors per a cada nen i nena. Lliurament s’experimentarà posant els diferents papers sobre la taula i fent combinacions. Conversa posterior: Què ha passat? 4a sessió: Avaluació sumativa Finalment, entre tots es posaran diferents papers de cel·lofana fent combinacions de colors a les finestres baixes de la
  3. 3. classe per on poden mirar i així decorar-les al passar la llum solar. Conversa posterior: Com es veurà per la finestra si hi ha el paper de color...? RECURSOS MATERIALS RECURSOS HUMANS • Materials fungibles: paper de cel·lofana de color vermell, groc, blau i transparent. • Tutora • Taula de llum. • Mestra de suport ATENCIÓ A LA DIVERSITAT CRITERIS D’AVALUACIÓ Per atendre a la diversitat i als diferents ritmes d’aprenentatge es realitzaran les següents activitats de reforç i ampliació: L’alumne serà capaç de: Activitats de reforç: • Manifestar les habilitats necessàries per • Realitzar les activitats en grups reduïts per atendre de manera més individualitzada. experimentar. Activitats d’ampliació: • Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se • Ajudar i cooperar amb els seus companys que tenen més dificultats aprofitant les estratègies i habilitats dels companys/es més part del grup, establint relacions afectives madurs. mútues. • Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar en els llenguatges verbal, corporal i musical. METODOLOGIA La metodologia d’aquesta unitat es basa en l’experimentació, la manipulació i l’observació dels colors i la llum, per aquest motiu sempre es faran les activitats amb una persona de suport per poder realitzar-les en petit grup. Cal que l’ambient sigui relaxat; així s'habituen a treballar amb tranquil·litat i a mantenir una actitud de respecte vers els companys i el material. S’afavorirà la participació de tots els infants perquè vagin desenvolupant el seu llenguatge al crear les seves pròpies hipòtesis fent-se preguntes com: "què és això? què puc fer amb això? per a quserveix? que passarà si...?"

×