Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jurnal CDIMM nr. 9/2015_Europe Direct Maramures

1 165 vues

Publié le

Business; European information

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

Jurnal CDIMM nr. 9/2015_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXI, Nr. 9/ Septembrie 2015 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, care a fost adoptată pe 25 septembrie, de către Organizația Națiunilor Unite, stabilește un cadru global pentru era- dicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile până în anul 2030, pe baza Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), adoptate în 2000. Agenda 2030 include un set ambițios de 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și 169 de obiective aferente, care mobilizează toate țările și părțile interesate în direcția realizării acestor obiective și care influențează politicile interne. La Summitul ONU pentru adoptarea noii Agende 2030, care a avut loc la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York, în zilele de 25-27 septembrie, au participat peste 150 de șefi de stat și de guvern din întreaga lume. Comisia Europeană a fost reprezentată de pri- mul vicepreședinte, Frans Timmermans, de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintele Comisiei, Federica Mogherini și de comisarul pentru coope- rare internațională și dezvoltare, Neven Mimica. Cele 17 noi obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și cele 169 de obiective asociate vor asigura echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltă- rii durabile — de mediu, socială și economică — acoperind domenii cum ar fi sărăcia, inegali- tatea, sănătatea, securitatea alimentară, consu- mul și producția durabile, creșterea economică, ocuparea forței de muncă, infrastructura, gestio- narea durabilă a resurselor naturale, schimbările climatice, precum și egalitatea de gen, societăți pașnice și favorabile incluziunii, accesul la justiție și instituții responsabile. Agenda 2030 pentru Dezvoltare durabilă
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2015 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • Modernizarea sistemului de TVA pentru comerțul electronic transfrontalier Dificultățile survenite din necesitatea de a interacționa cu sisteme de impozitare diferite de la o țară la alta constituie un obstacol real pentru între- prinderile care încearcă să efectueze tranzacții co- merciale transfrontaliere, atât on-line, cât și off-line. De la 1 ianuarie 2015, când au intrat în vigoa- re noile norme privind „locul livrării de bunuri și al prestă- rii de servicii”, taxa pe valoare adăugată (TVA) pentru toate ser- viciile de telecomunicații, servicii- le de radiodifuziune și televiziune și serviciile prestate pe cale elec- tronică se percepe mai degrabă în țara în care se află clientul decât în țara în care își are sediul furni- zorul respectiv. În paralel, a fost creat un mini- ghișeu unic pentru reducerea costurilor și a sarcinilor admi- nistrative ale întreprinderilor în cauză. Acesta ar trebui extins la bunuri materiale comandate on-li- ne, atât în interiorul, cât și în afara UE. În loc să declare și să plăteas- că TVA în fiecare stat membru în care se află clienții lor, întreprinde- rile ar putea face o declarație unică și o singură plată în propriul stat membru. În prezent, bunurile comandate on-line la furnizori din țări terțe pot beneficia, în unele state membre, de scutire de import pentru co- letele de mici dimensiuni (sub un prag de 10-22 EUR), ceea ce permite transportul fără TVA către clienții privați din UE. Acești furnizori se bucură ast- fel de un avantaj concurențial în raport cu cei din UE, motiv pentru care în mai multe state membre au fost deja semnalate denaturări ale pieței. Deși este avantajos pentru în- treprinderi să nu se înregistreze în scopuri de TVA pentru vânzări la distanță cu o valoare inferioară pragurilor fixate pentru livrările de bunuri efectuate la nivelul UE dinspre întreprinderi către con- sumatori (B2C) (35.000 EUR sau 100.000 EUR, în funcție de statul membru de destinație), este evi- dent că aceste praguri pot pro- voca incertitudini pentru între- prinderi și pot conduce la apariția unor probleme de conformitate pentru administrațiile fiscale din statele membre. Astfel de excepții aplicate im- porturilor și vânzărilor la distanță în interiorul UE ar putea să nu mai fie necesare în cazul în care TVA-ul ar fi colectat prin intermediul unui mecanism electronic de înregistrare și de plată, unic și simplificat. CONSULTĂRI PUBLICE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE Comisia Europeană consultă cetățenii și alte părți interesate cu privire la toate inițiativele politice majore. CE intenționează însă să facă acest lucru mai frecvent și mai eficient, în toate etapele procesului de elaborare. Implicarea publicului în proce- sul de elaborare a politicilor și legislației poate spori nivelul de transparență, respon- sabilitate și eficiență al acțiunilor UE. Cei care sunt afectați de normele UE înțeleg cel mai bine impactul acestora și pot oferi sugestii de îmbunătățire. Portalul ”Vocea ta în Europa” este punctul unic de acces al Comisiei Europene la o serie de consultări și modalități prin care puteți transmite părerile dumneavoas- tră în legătură cu politicile UE, pe tot parcursul evoluției acestora: http://ec.europa.eu/yourvoice/index_ro.htm Vă prezentăm câteva CONSULTĂRI PUBLICE ACTIVE:
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2015 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Consultarea publică pe tema TVA în comerțul electronic este deschisă până pe 18 decembrie 2015. Chestionarul este disponibil și în limba română: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Moderni- singVATcrossborderecommerce • Depășirea obstacolelor din regiunile de frontieră În ultimii 25 de ani, Uniunea Europeană a in- vestit în măsuri de cooperare transfrontalieră prin intermediul Interreg, un instrument de finanțare destinat dezvoltării regionale de o parte și de alta a frontierelor. Deși s-au făcut progrese, numeroase obstacole persistă, iar multe dintre ele nu pot fi înlăturate doar cu ajutorul finanțării Interreg. Principalul obiectiv al acestei consultări este să aflăm care sunt obstacolele actuale și ce impact au acestea asupra cetățenilor și firmelor din regiunile de frontieră. Rezultatele vor fi publicate on-line. Ele vor fi utilizate pentru elaborarea unui studiu menit să descrie situația de fapt și să propună o serie de su- gestii privind modalitățile prin care UE și partenerii săi ar putea contribui la înlăturarea obstacolelor. Documentele pot fi consultate și completate pe Internet, la adresa: https://ec.europa.eu/eusurvey/ runner/overcoming-obstacles-border-regions Data limită a consultării: 21 decembrie 2015 • Cetățenia UE – ce credeți despre valo- rile noastre comune, despre drepturile cetățenilor UE și despre participarea de- mocratică? Faptul că sunteți cetățean al Uniunii Europene vă conferă câteva drepturi importante, de exem- plu, dreptul de a circula și de a locui oriunde pe teritoriul UE. Chiar dacă aveți reședința în altă țară din Uni- une, puteți vota și candida la alegerile locale și europene în aceleași condiții ca și cetățenii țării respective. De asemenea, aveți dreptul de a nu fi discrimi- nat pe motive de naționalitate. Comisia Europeană se străduiește să vă prote- jeze și să vă consolideze aceste drepturi. În 2013, a fost publicat un raport privind cetățenia UE, în care propunea 12 acțiuni menite să-i ajute pe europeni să-și exercite dreptu- rile de cetățeni ai UE în șase domenii cheie: - eliminarea obstacolelor pentru muncitori, studenți și stagiari în UE; - reducerea birocrației în statele membre; - protejarea celor mai vulnerabili membri ai societății; - eliminarea obstacolelor pentru cumpără- turile din alte țări ale UE; - furnizarea de informații dedicate și acce- sibile privind drepturile UE; - consolidarea participării la viața demo- cratică a Uniunii. Această consultare vă permite să vă faceți cu- noscută experiența și opinia cu privire la drepturile de cetățean al UE și la aplicarea lor, precum și cu privire la măsurile suplimentare pe care Comisia Europeană ar putea să le ia pentru a vă facilita exercitarea acestor drepturi. Sondajul are două componente: una referitoare la experiența dumneavoastră, iar cealaltă la su- gestiile privind modalitățile prin care drepturile de cetățean UE ar putea fi consolidate. Dată fiind natura lor, întrebările se adresează în principal persoanelor fizice (ex. întrebări pri- vind drepturile de cetățean UE, așa cum au fost ele trăite de respondent). Alți participanți, cum ar fi organizațiile societății civile, pot totuși răspunde la chestionar, pe baza experiențelor comune ale membrilor acestora. Consultarea publică privind cetățenia UE este deschisă până pe 7 decembrie 2015: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUCitizenship
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • PNDR 2014-2020: 3 noi submăsuri de finanțare active, începând cu 24 septembrie 1. Submăsura 4.3 ”Investiții pentru dezvolta- rea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”; 2. Submăsura 7.2 ”Investiții în crearea și mo- dernizarea infrastructurii de bază la scară mică”; 3. Submăsura 7.6 ”Investiții asociate cu prote- jarea patrimoniului cultural”. Prin submăsura 4.3 se acordă fonduri europene nerambursabile pentru: • Infrastructura de acces agricolă. Prin proiectele depuse vor fi finanțate investiții în construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploatațiilor agricole). Beneficiari eligibili: Unități administrativ te- ritoriale și/sau asociații ale acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare. • Infrastructura de acces silvică. Prin pro- iectele depuse vor fi finanțate investiții în modernizarea și înființarea de drumuri pen- tru accesibilizarea pădurilor. Prin submăsura 7.2 se acordă fonduri neram- bursabile pentru investițiile de înființare, extindere și îmbunătățire a infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investiții de înființare, extindere și îmbunătățire a infrastructurii de apă/apă uzată în localitățile rurale din aglomerările umane între 2.000 – 10.000 l.e., investiții în infrastructura educațională și socială. Pot depune proiecte: - Comunele și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare. - ONG-uri, pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infra- structura tip after-school). Prin submăsura 7.6 se acordă bani europeni nerambursabili pentru sprijinirea conservării patri- moniului local și a tradițiilor, cu scopul de a stimula activitățile de turism rural, precum și de a menține tradițiile și moștenirea spirituală, contribuind ast- fel la atractivitatea zonelor rurale. Pot depune proiecte: - Comunele, conform legislației naționale în vigoare; - ONG-uri, conform legislației naționale în vigoare; - Unități de cult, conform legislației în vigoare; - Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasa B. Proiectele pe cele 3 măsuri se depun până la data de 18 decembrie 2015. Modalitatea de de- punere a proiectelor de investiții este cea online: http://www.apdrp.ro/ • Cerere de propuneri de proiecte pentru politici sociale inovatoare în domeniul serviciilor sociale Comisia Europeană își propune crearea de par- teneriate între diferiți actori activi în domeniu – administrații publice, companii/ IMM-uri și socie- tatea civilă, în special de la nivel local, care pot contribui prin măsuri inovatoare de reformare la realizarea unor servicii sociale integrate și la efi- cientizarea reîncadrării șomerilor pe termen lung. Propunerile de ajutor pentru participarea feme- ilor la piața forței de muncă sunt încurajate. Apelul sprijină inovațiile strategice implemen- tate la scară mică și în condiții care să permită măsurarea impactului înainte de a le reproduce la scară mai mare, în cazul în care rezultatele se do- vedesc concludente. Această abordare permite factorilor de decizie politică și furnizorilor de servicii sociale să adu- ne dovezi solide cu privire la efectele unei inovații strategice specifice și să determine ce funcționează și ce nu la nivelul comunității respective. Durata indicativă a implementării: 24 – 36 de luni. Pot depune proiecte: orice entitate implicată în servicii sociale: autorități publice, parteneri soci- ali, universități, ONG-uri, întreprinderi de econo- mie socială, companii/IMM-uri, etc. Data limită pentru depunerea aplicațiilor: 16 noiembrie 2015. Website-ul Apelului de proiecte: http:// ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=e n&callId=462&furtherCalls=yes Pagină realizată cu informații preluate în principal, de pe: http://www.finantare.ro/

×