Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jurnal CDIMM_iunie 2015_ED Maramures

1 266 vues

Publié le

destinat mediului de afaceri

  • Login to see the comments

  • Soyez le premier à aimer ceci

Jurnal CDIMM_iunie 2015_ED Maramures

  1. 1. Anul XXI, Nr. 6/ Iunie 2015 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ România este unul dintre cele 5 state membre ale UE, împreună cu Austria, Olanda, Slovacia și Suedia, care trebuie să rezilieze tratatele bilaterale de investiții intra-UE încă în vigoare. Comisia Europeană a trimis celor 5 țări o notificare oficială de întârziere în îndeplinirea obligațiilor de stat membru. Scrisoarea de punere în întârziere este pri- ma etapă a unei proceduri de neîndeplinire a obligațiilor de stat membru (infringement). Ea sur- vine discuțiilor anterioare avute pe această temă, discuții soldate fără rezultate concrete. Comisia solicită, în același timp, celorlalte 21 de state membre ce mai au astfel de tratate bilaterale de investiții în vigoare, să furnizeze informații și să deschidă un dialog administrativ pe această temă. Doar două state membre – Irlanda și Italia – și-au reziliat deja toate tratatele bilaterale, în 2012 și respectiv 2013. Etape următoare Statele membre au la dispoziție 2 luni pentru a răspunde scrisorii de punere în întârziere. Comisia Europeană va organiza o reuniune cu toate statele membre, în prima parte a lunii octom- brie, pentru a furniza asistența necesară rezilierii tuturor tratatelor bilaterale de investiții intra-UE într-o manieră coordonată. De asemenea, Comisia intenționează să discute cu toate părțile interesate modalitățile de îmbunătățire a protecției investito- rilor pe piața unică. Context Tratatele bilaterale de investiții intra-UE sunt acorduri între statele membre stabilind termenii și condițiile pentru investițiile private realizate de persoanele fizice sau juridice. Marea majoritate au fost încheiate în anii 90, între statele mem- bre UE de la vremea respectivă și viitoarele state membre. Scopul lor era de a încuraja investițiile prin oferirea de garanții reciproce contra riscurilor politice ce le-ar putea afecta. Din momentul aderării, astfel de tratate bilate- rale nu mai sunt necesare, pentru că toate statele membre se supun acelorași norme privind piața internă. În plus, conferirea de drepturi la nivel bilateral poate fi considerată drept discriminare pe bază de naționalitate și este incompatibilă cu legislația europeană. Procedurile inițiate nu se referă la tratatele bila- terale de investiții încheiate între statele membre și țări terțe. Monitorizarea aplicării legislației UE Legislația UE este formată din legislația primară și din legislația secundară. Legislația primară se referă în special la tratate, care stau la baza tutu- ror acțiunilor UE. Legislația secundară este derivată din principiile și obiectivele stabilite în tratate și include regula- mentele, directivele și deciziile. Statelor membre le revine responsabilitatea principală pentru aplicarea corectă și în timp util a tratatelor și a legislației UE, iar Comisia monitori- zează aplicarea dreptului Uniunii. Comisia poate lua măsuri împotriva unui stat membru dacă acesta: - nu încorporează directivele UE în legislația națională și nu raportează/comunică Comisiei mă- surile adoptate; - sau este suspectat că ar fi încălcat legislația UE. În cazul în care nu se poate găsi o soluție într-un stadiu incipient, Comisia poate deschide procedura formală de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și, în cele din urmă, poate sesiza Curtea Europeană de Justiție. Rezilierea tratatelor bilaterale de investiții între statele membre UE
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2015 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ 89 de recomandări OLAF pentru România Pe ansamblul UE, OLAF a emis un număr de 479 de recoman- dări, dintre care 96 se află încă în termenul de 12 luni pentru a pri- mi un răspuns, 77 sunt în curs de investigare, 145 au fost finalizate fără acuzații, iar 161 cu sancțiuni. „OLAF are misiunea de a identifica, investiga și opri actele de fraudă care implică fonduri ale UE. Activitatea noastră se traduce în rezultate concrete și garantează faptul că banii contribuabililor din UE sunt utilizați în scopul pentru care au fost alocați inițial, creând locuri de muncă și creștere econo- mică în Europa”, a declarat directorul general al OLAF, domnul Giovanni Kessler, la conferința de presă din data de 2 iunie 2015. Context În 2014, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a finalizat un număr mare de investigații, continuând, în același timp, să reducă durata totală a acestora. A emis un număr de recomandări care repre- zintă un record pentru ultimii cinci ani. OLAF a recomandat recuperarea a 901 milioane de euro, sumă care ar trebui să fie restituită treptat bu- getului UE şi astfel să contribuie la finanțarea altor proiecte. Prevenirea fraudei În baza informaţiilor şi a experienţei acumulate, OLAF ajută autorităţile responsabile cu gestionarea fondurilor europene (din UE şi din afara UE) să iden- tifice diversele tipuri de fraudă, tendinţele existente, ameninţările şi riscurile potenţiale şi să protejeze in- teresele financiare ale UE prin prevenirea fraudei. De la înfiinţarea sa, OLAF a efectuat 3.500 de investigaţii care au avut drept rezultat: - recuperări la bugetul UE de peste 1,1 miliarde de euro; - condamnări la închisoare totalizând 900 de ani. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ anti_fraud/index_ro.htm Potrivit celui mai recent raport anual de activitate, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a transmis autotităților române 89 de recomandări de acțiune, în perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2014. Autoritățile au la dispoziție un interval de 12 luni pentru a raporta acțiunile întreprinse, iar 25 dintre recomandări se află încă în acest interval. 11 recomandări fac obiectul unei investigații penale, în timp ce în cazul a 37 dintre ele acuzațiile au fost respinse. 16 cazuri s-au finalizat cu sancțiuni. ŞTIRI EUROPENE • Programul de cooperare interregională „Interreg Europe” Programul de cooperare interregională („Interreg Europe”), recent adoptat, se concentrează pe sprijinirea schimburilor de experiență, a transferului de bune practici și a inițiativelor comune între regiunile europene. Programul pune la dispoziția statelor membre UE, precum și a Norvegiei și Elveției, peste 359 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR). Programul va finanța proiectele de cooperare interregională între parteneri din diferite țări ale Eu- ropei. Se urmărește promovarea colaborării, timp de 3-5 ani, prin schimburi de experiență pe una din temele prioritare ale programului, respectiv: (i) inovare, (ii) sprijinirea IMM-urilor, (iii) econo- mia cu emisii reduse de CO2 și (iv) protecția mediului. Primul apel de propuneri de proiecte se va încheia în cea de-a doua jumătate a anului 2015. Parte- nerii publici vor primi o finanțare europeană de până la 85% pentru activitățile din cadrul proiectului, iar cei din sectorul privat de până la 75%. Detalii: http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2015 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • Noul sistem de taxe de drum din Germania Comisia Europeană a inițiat o procedură de neîn- deplinire a obligațiilor de stat membru (infringement) contra Germaniei, prin transmiterea unei notificări oficiale, ca urmare a intrării în vigoare a noilor norme privind sistemul de taxe rutiere. În opinia Comisiei, noile taxe sunt mai costisitoa- re pentru cetățenii străini decât pentru cei germani. Principalele preocupări ale Comisiei sunt legate de discriminarea indirectă, pe bază de naționalitate, creată de noul sistem de taxe rutiere în principal din două motive: (i) utilizatorii germani, și doar ei, nu vor plăti taxele de drum, acestea fiind deduse din impozite- le pentru mașina personală; (ii) prețul vignetelor pe termen scurt, cum- părate în mod uzual de utilizatorii străini, este disproporționat de ridicat. Etape următoare Autoritățile germane au la dispoziție 2 luni pen- tru a răspunde scrisorii de notificare oficială. Dacă răspunsul nu este apreciat drept satisfăcător, Co- misia Europeană va lua în considerare transmite- rea unui aviz motivat Germaniei. Context Germania a adoptat, în data de 8 iunie 2015, o lege ce introduce taxe rutiere pentru utilizarea autostrăzilor cu autovehiculele personale, precum și o altă lege ce prevede că, pentru vehiculele înre- gistrate în Germania, aceste taxe sunt deduse din impozitul anual plătit pentru respectivele mijloace de transport. Legile au fost publicate în Monitorul Oficial german în data de 11 iunie 2015. • 83 mil. euro pentru extinderea liniei 4 de metrou în București Joi, 4 iunie 2015, Comisia Europeană a aprobat o contribuţie financiară în valoare de 83 de milioane de euro din partea Fondului de Coeziune la proiectul major „Extinderea Liniei de Metrou 4, secţiunea Parc Bazilescu – Străuleşti”, care face parte din Programul Operaţional pentru Transport. Proiectul are drept obiectiv extinderea actualei li- nii de metrou 4 din București cu un segment nou în lungime de 1,89 km și construcția a două noi stații de metrou de-a lungul acestui nou segment. Noul segment va reduce cu aproximativ 65% timpul de călătorie cu transportul public de-a lungul coridorului corespunzător liniei 4 de metrou și va fi utilizat de un estimat de 3 638 700 pasageri/an. Va- loarea totală a proiectului este de 97.761.634 euro. • Premiul european pentru orașe accesibile! Orașele cu peste 50.000 de locuitori din România și celelalte state membre UE sunt invitate să își depună candidatura la premiul european pentru orașe accesibile, până în data de 10 septembrie 2015, ora 24:00 CET. SFERA INIȚIATIVELOR - Accesibilitatea la zonă intravilană și spații publice; - Accesibilitatea la transport și infrastructuri conexe; - Accesibilitatea la tehnologia informației și co- municațiilor, inclusiv tehnologiile informației și comunicației; - Accesibilitatea la facilități și servicii publice. Premiile vor fi în număr de trei, plus două mențiuni speciale pentru: (i) accesibilitate la locul de muncă; (ii) orașe inteligente și accesibile. Ele vor fi acordate unui număr de cinci orașe eu- ropene, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc pe 7 decembrie 2015, la Bruxelles, cu ocazia conferinței anuale „Ziua europeană a persoanelor cu dizabilități”. Orașele câștigătoare vor fi premiate pentru efor- turile depuse în vederea facilitării accesului per- soanelor cu dizabilități și a persoanelor vârstnice la spațiile publice, transportul în comun și tehnologiile de comunicații. Selecția va avea loc pe două nivele: național și european. Maximum trei orașe vor fi selectate de că- tre juriile din fiecare stat membru, pe baza criteriilor de evaluare furnizate de către Comisia Europeană. Acești candidați naționali vor fi evaluați apoi de către un juriu european. Context Premiul se află la a 6-a ediție și face parte din eforturile mai ample ale UE de a crea o Europă fără bariere. Îmbunătățirea accesibilității contribuie la eliminarea numeroaselor obstacole cu care încă se confruntă cetățenii în viața lor cotidiană, în ce privește utilizarea transportului în comun, consulta- rea informațiilor on-line și traiul independent. Competiția oferă o oportunitate unică autorităților publice de a analiza punctele forte și punctele slabe ale orașelor lor în ceea ce privește accesibilitatea și de a lua măsuri pentru îmbunătățirea acesteia. Detalii: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langI d=ro&catId=88&eventsId=1058&furtherEvents=yes
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • Programul de responsabilitate socială ”Mobilizăm excelența” Programul ”Mobilizăm excelența” a fost lansat de Porsche România împreună cu Fundația Comunitară București. Gândit ca o formă de investiție pe termen lung în comunitatea locală, programul este dezvol- tat pe trei direcții strategice: Design urban, Eco- inovație și Excelență în educație. Organizatorii vor selecta, prin apeluri publice, proiecte de revitalizare urbană și inițiative care ex- plorează inovativ ecologia, economia de resurse și reciclarea, respectiv bursieri care fac performanță în artă, design, sport și științe exacte. Bugetul total al programului, la prima ediție, este de 396.000 de lei. Competițiile pentru proiectele înscrise în primele două direcții strategice, Design urban și Eco-inovație, au fost lansate pe 26 mai. Competiția pentru bursele de excelență urmează să înceapă în perioada sep- tembrie-octombrie. Începând cu 26 mai, sunt invitate să trimită aplicații organizațiile, grupurile de inițiativă, instituțiile sau persoanele interesate să dezvolte și să implemen- teze proiecte de design urban și eco-inovație. Pentru fiecare dintre aceste direcții sunt finanțate între 1 și 5 proiecte, în funcție de bugetele propuse de proiectele aplicante. Fondul total de finanțare pentru fiecare dintre direcții este de 122.000 de lei. În cea de-a doua etapă, începând cu luna sep- tembrie, programul se va adresa copiilor și tinerilor cu rezultate de performanță în artă, design, sport și științe exacte. Aceștia vor primi burse de excelență în cea de-a treia direcție strategică a programului, Excelență în educație. Bugetul pentru această arie este de 122.000 de lei, urmând să fie selectați între 3 și 10 bursieri, în funcție de nevoile acestora. Proiectele înscrise și bursierii vor fi selectați cu ajutorul unor comitete independente de selecție. După selecție va avea loc și o campanie publică de votare, pe www.mobilizamexcelenta.ro. Proiectele și bursierii cu cele mai multe voturi vor primi fonduri suplimentare, un buget adițional de câte 10.000 de lei fiind pus la dispoziția câte unui câștigător pentru fiecare direcție strategică. • Competiție de proiecte sociale: Starurile Competiției METRO Cash & Carry organizează o competiție care promovează acele întreprinderi care acționează responsabil din punct de vedere social în comunitate, demonstrând astfel capacitate de autodepășire și devenind un model pentru comunitate. Întreprinderile responsabile social sunt acele întreprinderi care își asigură succesul economic prin includerea unor considerente sociale și ecologice în activitățile firmei, care satisfac solicitările clienților, având în același timp grijă și de așteptările altor ac- tori, precum angajații, furnizorii, comunitatea din jur și mediul înconjurător. Aceste întreprinderi inte- grează aspectele sociale și ecologice în operațiunile firmei. Se au în vedere inițiativele voluntare ale firmei, și nu acele schimbări pe care compania le adoptă ca urmare a legislației în vigoare. Valoarea totală a premiilor este de 70.000 lei și se va acorda finaliștilor după cum urmează: Locul 1: 30.000 lei Locul 2: 20.000 lei Locul 3: 15.000 lei 7 mențiuni în valoare totală de 4.900 lei vor fi acordate sub forma unor vouchere de cumpărături în magazinele METRO România. Competiția este deschisă până pe 23 iulie 2015. Detalii: http://www.metro.ro/public/starurile- comunitatii Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×