Ce diaporama a bien été signalé.

PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX NIVELL

1

Partager

Prochain SlideShare
ROF
ROF
Chargement dans…3
×
1 sur 10
1 sur 10

PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX NIVELL

1

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX NIVELL

PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX NIVELL

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX NIVELL

  1. 1. PROGRAMA DE REFORÇ PER A L'ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICCIONAL EN EL MATEIX NIVELL. 1
  2. 2. INTRODUCCIÓ La llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre (LOMCE), per a la millora de la qualitat educativa, estableix, entre els seus principis fonamentals, vetllar per un sistema educatiu de qualitat, inclusiu, integrador i exigent, que garanteixi la igualtat d'oportunitats i faci efectiva la possibilitat que cada alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats. A més el Real Decret 126/2014 (LOMCE), de 28 de febrer, estableix que la intervenció educativa ha de contemplar com a principi la diversitat de l'alumnat, entenent que d'aquesta manera es garanteix el desenvolupament de tots els alumnes i una atenció personalitzada en funció de les necessitats de cada un. L'article 20 de la Lomce també diu que, l'alumne o alumna ha d'accedir al curs o etapa següent sempre que es consideri que ha aconseguit els objectius i ha assolit el grau d'adquisició de les competències corresponents. Si no és així, pot repetir una sola vegada durant l'etapa, amb un pla específic de reforç o recuperació. Per tant, considerem important la creació d'aquest document anomenat «Programa de reforç per a l'alumnat que es queda un curs addicional en el mateix nivell». En aquest programa s'inclouen una sèrie d'actuacions que busquen proporcionar als alumnes una educació personalitzada i adequada a les seves necessitats, així com també una mínima garantia d'èxit en la seva permanència un any més en el mateix curs. 2
  3. 3. 1. DEFINICIÓ DEL PROGRAMA El programa consisteix en una sèrie d'actuacions de reforç per l'alumnat que es queda un curs addicional en el mateix cicle. Es durà a terme en el marc de l'aula ordinària i actuarà sobre l'alumnat que ha manifestat problemes de desfasament curricular i que ja hagi sigut identificat. Aquest programa per tal que es pugui desenvolupar correctament, és convenient aconseguir el major grau possible d'implicació de les famílies en el procés educatiu. 2. OBJECTIUS L'objectiu principal del programa deriva de la necessitat d'assegurar-nos de que la permanència un any més en el mateix nivell serà favorable per l'alumne i que s'hauran portat a terme tota una sèrie de mesures necessàries per l'èxit escolar. Per aconseguir-ho ens plantejam els objectius següents: • Afavorir el rendiment i l'aprenentatge de l'alumnat en situació de desavantatge escolar per raons personals, socials o culturals. • Contribuir al desenvolupament integral de l'alumnat al qual es dirigeix el programa, en els distints àmbits: físic, social, emocional, cognitiu i lingüístic. • Motivar l'alumnat cap a la consecució d'èxits en el seu aprenentatge. • Fomentar l'actitud responsable d'organització i constància en el treball. • Desenvolupar en l'alumnat habilitats i hàbits que condueixin a l'èxit de la competència d'aprendre a aprendre, com a base per al desenvolupament d'altres competències bàsiques. • Proporcionar noves estratègies d'organització en el grup i estimular la intervenció a l'aula. • Implicar les famílies en la posada en marxa d'actuacions previstes en el programa. 3
  4. 4. 3. DURACIÓ. FASES. S'estableixen les següents fases d'execució: 1. Fase diagnòstica (març / juny) Aquest fase s'inicia en la sessió d'avaluació del segon trimestre on el/la tutor/a informa a la resta de l'equip docent quin alumne/a potser no promocionarà. En la mateixa sessió d'avaluació es revisaran les actuacions dutes a terme amb l'alumne i si és necessari s'establiran unes noves mesures per tal de millorar l'aprenentatge del nen/a. De la mateixa manera, també s'informarà a la família de la possible permanència un any més al mateix cicle i de les mesures conjuntes que es duran a terme tant a l'escola com a casa. En l'última sessió d'avaluació de cada cicle, el/la tutor/a, atenent al que s'ha exposat sobre promoció en l'article 20 de la LOMCE, adoptarà les decisions finals sobre la permanència o no en el mateix cicle del seu alumnat. La família quedarà assabentada de la decisió final. A continuació, el/ la tutor/a omplirà el Pla individualitzat de millora dels aprenentatges per als alumnes repetidors o amb àrees pendents. (Annex I). Aquest pla individualitzat és un document en el qual queda recollida tota la informació rellevant de cada un dels alumnes que participa en el programa, a fi de sistematitzar-ne el seguiment. 2. Fase d'inici (setembre-octubre) En aquesta fase els mestres que intervenen a l'aula iniciaran l'aplicació del pla individual de millora dels aprenentatges per cada alumne, en funció de les necessitats existents, no sols acadèmiques, sinó també emocionals, socials o d'una altra índole. També s'establirà una entrevista inicial amb la família on s'establiran unes pautes de treball conjunt entre escola i família (annex II). 3. Fase de seguiment ( la resta del curs escolar) Es duran a terme les mesures organitzatives i de funcionament del treball coordinat segons el pla individual de millora dels aprenentatges i les programacions didàctiques, tenint en compte els diferents recursos humans i materials que seran necessaris a fi d'aconseguir la millora de l'èxit escolar. Durant aquesta fase de treball diari dins l'aula es durà a terme un seguiment personalitzat de cada alumne per a comprovar l'efectivitat o , si cal, la reconducció de les estratègies planificades. 4
  5. 5. Trimestralment, en les sessions d'avaluació es farà un seguiment del grau de consecució del pla individual i s'hi incorporaran totes les modificacions i millores que es considerin oportunes. A més si és el/la tutor/a de l'alumne considera necessari realitzar alguna altra reunió per revisar el pla individual podrà convocar-la. Totes les mesures adoptades o els acords presos quedaran registrats en l'acta del cicle i/o en la sessió d'avaluació. 4. Fase final o avaluació (maig/juny): En aquesta fase es realitzarà una valoració final. Els indicadors de la valoració tindran en compte aspectes com: - Progrés en els resultats acadèmics de les avaluacions: nombre d'àrees amb qualificació global positiva aconseguida per l'alumne respecte a l'avaluació del curs anterior. - Valoració de l'actitud, autoestima i confiança en si mateix. - Integració social i relacions amb els companys. - Participació de la família i relació família i escola. 4. ORGANITZACIÓ L'equip directiu serà l'encarregat d'assignar un nou grup i un nou tutor/a a l'alumne per tal que s'aconseguesqui aplicar el programa amb més efectivitat. S'intentarà ,en la mesura que sigui possible, que no estiguin escolaritzats en la mateixa aula més de dos alumnes sobre els quals s'aplica el programa. L'equip docent que treballarà amb l'alumne haurà de donar suport al mestre/a tutor/a en l'aplicació del programa. S' hauran de posar en pràctica els suports ordinaris i específics necessaris per tal d'atendre les necessitats d'aquest alumnat. Les actuacions que ajudaran a realitzar el procés educatiu es plantejaran amb els/les tutors/es, mestres especialistes i de suport, Equip Directiu i família. El/la mestre/a tutor/a serà el referent fonamental d'aquest alumnat per dur a terme el programa amb èxit. Per a fer-ho, ha de ser el mediador que afavoreixi la integració de l'alumnat en el nou grup. En qualsevol cas, el/la mestre/a tutor/a haurà de dur a terme les següents accions: - Exercir funcions de guia i orientació. - Estimular a l'alumnat perquè aconsegueixi pel seu propi esforç els objectius marcats. 5
  6. 6. -Ajudar l'alumnat en l'organització del treball i l'adquisició d'hàbits d'estudi. - Valorar el seu esforç i constància. - Potenciar en l'alumnat les seves capacitats i la suficient responsabilitat com per enfrontar-se amb èxit a diferents situacions. . S'establiran reunions periòdiques entre els/les tutors/es i la família de l'alumne/a sobre el qual s'aplica el programa per analitzar l'avanç d'aquest. És necessari que hi hagi col·laboració entre família i escola. Les famílies han d'adquirir el compromís explícit de col·laborar amb el centre i garantir el seguiment del programa dut a terme pel seu/a fill/a. El centre, per altra banda, es compromet a oferir els recursos i la informació necessària per a garantir l'èxit. Per tant, en el compromís que firmarà la família es reflectiran per escrit . (Veure annex II) 5. MATERIAL DE SUPORT. RECURSOS S'intentarà, sempre que sigui possible, que els reforços siguin realitzats pels mestres de suport i/o per mestres del mateix cicle. Com a recursos material i del centre, el/la tutor/a utilitzarà els que millor s'adapten a les característiques de cada alumne. 6. VALORACIÓ DEL PROGRAMA En la fase final del mes de maig/juny es farà la valoració de l'aplicació del programa i del progrés de l'alumnat que hi ha participat, per part dels mestres tutors i mestres especialistes responsables de cada alumne. Aquesta valoració s'inclourà en la memòria del centre, en la qual es tindrà en compte: - El funcionament del programa dins de l'organització del centre. – Els resultats escolars dels alumnes i les valoracions del professorat que intervé en el programa sobre el seu progrés, la seva autoestima, la integració social, etc. L'opinió de les famílies sobre la seva satisfacció amb el programa i també la seva participació en el programa i seguiment del compromís que establiren. 6
  7. 7. ANNEX I PLA INDIVIDUALITZAT DE MILLORA DELS APRENENTATGES PER ALS ALUMNES REPETIDORS DADES PERSONALS NOM I LLINATGES DATA DE NAIXEMENT NOM DEL PARE NOM DE LA MARE TELÈFON/S NIVELL QUE REPETEIX DADES ACADÈMIQUES ÀREES PENDENTS: MOTIUS PELS QUALS REPETEIX: INTERVENCIOSN QUE S'HAN FET/ INTERVENCIONS PENDENTS (EOEP, especialistes, serveis externs…) TIPUS DE SUPORT NECESSARI:
  8. 8. MATERIAL RECOMANAT: VALORACIÓ/ SEGUIMENT: AVALUACIÓ: OBSERVACIONS: Tutor/ a que fa la proposta de repetició: ……………………………………………………………… Signatura i segell del centre: Manacor, …….. de ………….. de 20
  9. 9. ANNEX II COMPROMÍS COL·LABORACIÓ FAMÍLIA I ESCOLA Jo ………………………………………………………………………………………….. pare/mare/tutor legal de l'alumne/a ……………………………………………………………………………………………… he rebut la informació necessària en relació al pla individualitzat de millora dels aprenentatges del meu fill/a. De la mateixa manera em compromet a col·laborar amb l'escola per tal de garantir l'èxit del pla. ACORDS PRESOS I ACTUACIONS NECESSÀRIES DE LA FAMÍLIA Signatura del pare/mare/tutor legal i segell del centre: Manacor, …….. de ……………………………… de 20…..
  10. 10. ANNEX II COMPROMÍS COL·LABORACIÓ FAMÍLIA I ESCOLA Jo ………………………………………………………………………………………….. pare/mare/tutor legal de l'alumne/a ……………………………………………………………………………………………… he rebut la informació necessària en relació al pla individualitzat de millora dels aprenentatges del meu fill/a. De la mateixa manera em compromet a col·laborar amb l'escola per tal de garantir l'èxit del pla. ACORDS PRESOS I ACTUACIONS NECESSÀRIES DE LA FAMÍLIA Signatura del pare/mare/tutor legal i segell del centre: Manacor, …….. de ……………………………… de 20…..

×