Publicité
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
00 ส่วนนำ1
Publicité
00 ส่วนนำ1
Prochain SlideShare
00 ส่วนนำ100 ส่วนนำ1
Chargement dans ... 3
1 sur 5
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

00 ส่วนนำ1

  1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ดวย Wordpress เรื่อง เทคโนโลยี 3G จัดทําโดย นางสาว นิธยาภรณ อนันต เลขที22 ม.5/2 ่ ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5/2 เลขที่ นําเสนอ คุณครูสมร ตาระพันธ รายงานโครงงานคอมพิวเตอรนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษา วิชา การสรางและออกแบบเว็บไซต (ง30242) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
  2. หัวขอโครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ดวย Wordpress เรื่อง เทคโนโลยี 3G ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ผูเสนอโครงงาน : นางสาว นิธยาภรณ อนันต เลขที22 ม.5/2 ่ ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ ปการศึกษา : 2554 บทคัดยอ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ดวย Wordpress เรื่อง วิธีการทําพื้นหลังใน โปรแกรม Protoshop นี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเอารูปแบบการเรียนรูการออกแบบที่ใช สื่อ การโทรทัศนและสื่อสิ่งพิพมตางๆ ซึ่งเปนสื่อที่ไดรับความสนใจในกลุมนักเรียนนักศึกษาใน ปจจุบัน มาประยุกตเขากับการเรียนรู โดยไดศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรูในการจัดสรางเว็บ บล็อกดวยเว็บไซตสําเร็จรูปชื่อวา Wordpress ทั้งนี้ไดทําการศึกษาคนควาเนื้อหาความรูที่สนใจ เกี่ยวกับการทําพื้นหลังโปรแกรม Protoshop ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชโปรแกรม Protoshop โดย ผูจัดทําโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ไดดวยตนเองและนํามา  ประยุกตใชใหเขากับการเรียนรูของตนเองมากยิ่งขึ้น และนําไดนําเสนอบทเรียนผานเว็บบล็อกที่ (ชื่อเว็บตัวเอง) ทั้งนี้ ทําใหสามารถติดตอสื่อสารกันไดระหวางครู เพื่อนและผูสนใจทั่วไปไดเปนอยางดี
  3. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอรฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยความเมตตาชวยเหลือ อยางดียิ่งจากครูสมร ตาระพันธ ครูผูสอนวิชาการสรางและออกแบบเว็บไซต ที่อนุมัติเห็นชอบใน การจัดทําโครงงานและใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกดวยเว็บไซต wordpress อีกทั้งเปนที่ ปรึกษาในดานวิชาการและการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนเลยอนุกูลทุกทานที่มีสวนชวยสนับสนุนใหการ เรียนรูประสบผลสําเร็จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีสวนชวยแนะนําการทําโครงงานคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ต การสรางเว็บบล็อก และการชวยเขามาคลิก “LIKE” ในกลองแสดงความคิดเห็น ขอบคุณกําลังใจดีๆ จากคนภายในครอบครัวความดีอันเกิดจากการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูจัดทํา โครงงานขอมอบแดบิดา มารดา ครูอาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน ที่มีสวนชวยผลักดันและเปน กําลังใจ ซึ่งผูจดทําซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่งใหญจากทาน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ั (นิธยาภรณ อนันต)
  4. สารบัญ หนา บทคัดยอ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญภาพ บทที่ 1 บทนํา 1.1 แนวคิด ที่มา และความสําคัญ 1.2 วัตถุประสงค 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 ผลที่คาดวาจะไดรับ บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของ 2.1 ความสําคัญของ การทําโปรแกรม Protoshop 2.2 ขอมูลที่เกี่ยวของใน โปรแกรม Protoshop บทที่ 3 วิธีดําเนินงานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใชในการพัฒนา 3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน บทที่ 4 ผลการดําเนินงานโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 4.2 ตัวอยางการนําเสนอหนาเว็บบล็อก
  5. บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ 5.1 การดําเนินงานจัดทําโครงงาน 5.2 สรุปผลการดําเนินงานโครงงาน 5.3 ขอเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก
Publicité