Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

đường lối chương 2

5 592 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

đường lối chương 2

 1. 1. a/ Luận cương chính trị tháng 10/1930 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương 27 tháng 10, 1930 – 6 Nhiệm kỳ tháng 9, 1931 0 năm, 314 ngày Tiền nhiệm tổng bí thư đầu tiên Kế nhiệm Lê Hồng Phong Tân Việt Cách mạng Đảng, Quốc tế Cộng Đảng sản, Đảng Cộng sản Đông Dương 1 tháng 5, 1904 Sinh Tuy An, Phú Yên 6 tháng 9, 1931 Mất (27 tuổi) Sài Gòn
 2. 2. Tháng 4/1930, sau thời gian học tập ở Liên Xô, Trần Phú được Quốc tế cộngsản cử về nước họat động. Tháng 7/1930, Trần Phú được bổ sung vào Ban chấphành Trung ương Đảng.
 3. 3. - Từ ngày 14 đến 31-10-1930, Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị lần thứ nhất tạiHương Cảng, Trung Quốc do Trần Phú chủ trì. Hội nghị thống nhất:+ Đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương.+ Thông qua Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do Trần Phú soạnthảo.+ Cử Trần Phú làm Tổng Bí thư.
 4. 4. Phƣơng hƣớng chiến lƣợc Đoàn kết quốc tế Nhiệm vụ Nội dung Luận cƣơngPhƣơng pháp cách mạng Lực lƣợng Đảng lãnh đạo
 5. 5. Ý nghĩa của Luận cương tháng 10/1930Luận cương đã khẳng định lại nhiều vấn đề cănbản thuộc chiến lược cách mạng đã nêu trongChánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt. Tuynhiên luận cương có một số thiếu sót, đó là:- Chưa coi trọng vấn đề dân tộc .- Chưa đoàn kết rộng rãi .
 6. 6. Nguyên nhân :- Chưa tìm ra và - Do nhận thức giáonắm vững điều ,máy móc vềnhững đặc điểm vấn đề dân tộc vàcủa xã hội thuộc giai cấp cũng nhưđịa ,nửa phong chịu ảnh hưởngkiến bởi khuynh hướng “tả” của Quốc tế cộng sản
 7. 7. Ngôi nhà số 90 phố Thợ Nhuộm - Hà Nội, nơi đồng chí Trần Phú viết bản Dự thảo“Luận cương chính trị” của Đảng vào tháng 10 năm 1930
 8. 8. I. CHỦ TRƢƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 19391. Trong những năm 1930-1935b. Chủ trƣơng khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN PHONG TRÀO 1930 - 1931 Bản đồ Liên Xô NGUYÊN NGUYÊN NHÂN NHÂN QUỐC TRONG NƯỚC NƢỚC TẾ CNXH Ở LIÊN CNTB KHỦNG CNTB MÂU THUẪN ĐCSVN RA XÔ XÔ PHÁT PHÁT TRIỂN KHỦNG HOẢNG KT - CT ĐỜI VÀ LÃNH MẠNH TRIỂN MẠNH HOẢNG SÂU SẮC ĐẠO
 9. 9. DIỄN BIẾN CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931MỨC ĐỘ XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH RA ĐỜI CAO TRÀO PHONG TRÀO 1/1930 5/1930 9/1930 1/1931
 10. 10. PHONG TRÀO BẮT ĐẦU TỪ VIỆC KỶ NIỆM NGÀY 1 - 5 - 1930Ngã ba Bến Thuỷ nơi công nông Nghệ Tượng đài liên minh công Tĩnh biểu tình 1/5/1930 nông tại ngã ba Bến Thuỷ
 11. 11. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NÔNG DÂN LAN RỘNG Ở NGHỆ TĨNH ►ĐỨC THỌ► HƢNG NGUYÊN ► DIỄN CHÂU ► NAM ĐÀN ► CAN LỘC ► THANH CHƢƠNG Công nhân cao su Phú Riềng đình công 1930
 12. 12. ĐỈNH CAO CỦA PHONG TRÀO CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT BAN BỐ CHIA QUYỀN THỰC HIỆN RUỘNG CHO DÂN CHỦ VĂN HOÁ MỚI NÔNG DÂN Ruộng công chính quyền Xô Viết chia cho nông dân
 13. 13. TINH THẦN ĐẤU TRANH ANH DŨNG CỦA CÁC CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG Trần Phú Hãy giữ vững ý chí chiến đấu Nguyễn Đức Cảnh Trong xà lim vẫn viết Lý Tự Trọng bản tổng kết công tác Con đường của thanh vận động công nhân niên chỉ có thể là con đường cách mạng
 14. 14. Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO 1930 - 1931 KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH CÔNG NÔNG LIÊN MINH CÔNG NÔNG RA ĐỜI KHẲNG ĐỊNH CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931 QUYỀN LÀ CUỘC TỔNG DIỄN TẬP ĐẦU TIÊN LÃNH ĐẠO CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM CỦA ĐẢNG
 15. 15. SỰ HỒI PHỤC CỦA PHONG TRÀO QTCS giúp thành lập Ban lãnh đạo ở nƣớc ngoài Lê Hồng Phong Công bố chương trình hành động ngƣời đứng đầu Ban lãnh đạo của Đảng 1932 của Đảng Cộng sản Đông Dương
 16. 16. SỰ HỒI PHỤC CỦA PHONG TRÀO- Đòi các quyền tự do tổ chức, xuất bản, ngôn luận, đi lại trong nước và ranước ngoài- Bỏ những luật hình đặc biệt đối với những người bản xứ, trả tự do cho tùchính trị, bỏ chính sách đàn áp, giải tán hội đồng đề hình.- Bỏ thuế thân, thuế ngụ cư và các thứ thuế vô lý khác- Bỏ các độc quyền về rượu, thuốc phiện và muối
 17. 17. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN I CỦA ĐẢNG (3 - 1935) (Ma Cao) Củng cố và phát triển Đảng Đẩy mạnh cuộc vận động thu phục quần chúng Mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh ĐỀ RAPHÂN TÍCHTÌNH HÌNH NHIỆM VỤ MỚI Lê Hồng Phong tổng bí thƣ của Đảng
 18. 18. Phƣơng hƣớng chiến lƣợcLúc đầu cách mạng Đông Dương là “cách mạngtư sản dân quyền”, có tính chất thổ địa và phảnđế. Làm cách mạng tư sản dân quyền để giảiphóng dân tộc, tiến thẳng lên CNXH không quaCNTB.
 19. 19. Nhiệm vụĐánh đổ phong kiến, thực hành cách mạng ruộng đấttriệt để và đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, làm choĐông Dương hòan tòan độc lập.
 20. 20. Đảng lãnh đạo Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là điềukiện cốt yếu cho thắng lợi của cách mạng.Đảng phải có đường lối chính trị đúng đắn,có kỷ luật tập trung, liên hệ mật thiết vớiquần chúng
 21. 21. Lực lƣợng- Giai cấp vô sản(động lực chính và lãnh đạo cách mạng)- Dân cày(Lực lượng đông đảo nhất, là động lực mạnh của CM)- TS thương nghiệp(đứng về phe đế quốc và địa chủ chống lại CM)- TS công nghiệp(đứng về phía quốc gia cải lương => theo đế quốc)- Tiểu tư sản(do dự, không tán thành CM, tham gia trong thời kỳ đầu)- Các phần tử lao khổ ở đô thị(bán hàng rong, thợ thủ công nhỏ, tri thức thất nghiệp) mới đi theo CM.
 22. 22. Phƣơng pháp cách mạng Chuẩn bị cho quần chúng về con đường“võ trang bạo động”. Đó là một nghệ thuật,“phải tuân theo khuôn phép nhà binh”
 23. 23. Đoàn kết quốc tế Cách mạng Đông dương là một bộ phậncủa cách mạng vô sản Thế Giới => giai cấpvô sản Đông Dương phải đoàn kết gắn bóvới giai cấp vô sản thế giới

×