Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Communication tools in the dental laboratory

Communication tools in the dental laboratory

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Communication tools in the dental laboratory

 1. 1. CCoommmmuunniiccaattiioonn TToooollss iinn tthhee DDeennttaall LLaabboorraattoorryy
 2. 2. TTrriieedd aanndd tteesstteedd  SShhaaddee gguuiiddeess
 3. 3.  CCuussttoommiizzeedd sshhaaddee ttaabbss
 4. 4.  SSttuuddyy mmooddeellss
 5. 5. DDiiaaggnnoossttiicc wwaaxx--uuppss aarree aa wwaayy ooff ccoommmmuunniiccaattiinngg ppoossssiibbllee ttrreeaattmmeenntt oouuttccoommeess ttoo ppaattiieennttss
 6. 6. Are aallll ttrraaddiittiioonnaall ccoommmmuunniiccaattiioonn ttoooollss uusseedd bbyy ddeennttaall llaabboorraattoorriieess.. IICCTT iiss nnooww hhoowweevveerr,, ffaasstt bbeeccoommiinngg tthhee nnoo 11 TTooooll ffoorr ddeelliivveerriinngg aanndd ccoommmmuunniiccaattiinngg IInnffoorrmmaattiioonn aaccrroossss tthhee ddeennttaall tteeaamm..
 7. 7. BBiittee rriimmss aarree aa ggoooodd wwaayy ooff ccoommmmuunniiccaattiinngg BBiioommeettrriicc ddaattaa
 8. 8. CCuuttttiinngg EEddggee  DDiiggiittaall pphhoottooggrraapphhyy
 9. 9.  CCoommppuutteerriizzeedd sshhaaddee aannaallyyssiiss
 10. 10.  DDiiggiittaall IImmaaggiinngg
 11. 11. Enables the ddeennttaall tteeaamm ttoo hhaavvee aa wweeaalltthh ooff iinnffoorrmmaattiioonn ddeelliivveerreedd aatt tthhee ttoouucchh ooff bbuuttttoonn!!
 12. 12. Information which wwoouulldd hhaavvee hhaadd ttoo hhaavvee bbeeeenn ddeelliivveerreedd aanndd pprroocceesssseedd mmaannuuaallllyy IInn aannaalloogguuee ffoorrmm ccaann nnooww bbee sseenntt eelleeccttrroonniiccaallllyy!!

×